Междинен доклад

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2008 г.

I. Важни събития през периода януари - март 2008 г.

На 23 януари 2008 г. започна търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството възлезе на 21 128 027 лева, като среднодневния оборот е 440 167 лева. Сделките са 6 806, като среднодневният брой е 141.

Източник: Инвестор БГ

Изпълнени Договори в конвенционалната енергетика

Предмет

Контграгент

Град

Стойност в лева

без ДДС

“Смесена /административна и жилищна/ сграда в местността “Манастирски ливади – Изток”;

“Констракшън Апликейшън КонАп” ООД

София

5 675 678,08

Реконструкция на кондиционери тип КТА-10 - 37 броя

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Козлодуй

1 410 000,44

Електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2007

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Козлодуй

4 650 000,00

Договор за изпълнение на Механично-технологична част „Реконструкция на Таблетен цех № 2”;Доставка и монтаж за подвързване на 4 броя процесни ANU на обект "Реконструкция на таблетен цех

"Балканфарма-Дупница" ЕАД

Дупница

1 167 248,16

Инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж - разширение на перона в югозападна посока, включително продължение на съществуващата пътека за рулиране. Допълнително изпълнение на кабелно трасе под настилки.

"ГБС - Инфраструктурно строителство" АД

София

455 794,04

Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика

Предмет

Контграгент

Град

Ремонт - Аптека "ДКЦ-1 Лом" ЕООД гр. Лом

"Г. К. - Лом" ООД

Лом

Ремонт на аварийна охлаждаща клапа - 8 бр. на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

Допълнително споразумение към Рамков договор за изпълнение на СМР на обект "Трошачка за мергел"

"Плевенски цимент" АД

Плевен

Допълнително споразумение към Рамков договор за изпълнение на СМР на обект "Изработка и доставка франко гр. Плевен в "Плевенски цимент"АД"

"Плевенски цимент" АД

Плевен

Ремонтни работи на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

Електрозахранване на селище на Алстом

ALSTOM Power AG, клон България

София

Ремонт на мелещ вентилатор

"Енел Марица Изток 3" АД

София

Поръчка за подмяна на осветление

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Козлодуй

Допълнително споразумение към договор за изграждане на Механично-технологична част "Реконструкция на таблетен цех №2";

"Балканфарма Дупница" АД

Дупница

СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, община Симитли

"Енемона ютилитис" АД

Козлодуй

Доставка и монтаж на съоръжение за захранване на бойлер

"Енел Марица Изток 3" АД

София

Допълнително споразумение към договор за СМР на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади";

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

София

Допълнително споразумение към поръчка за закупуване на осветление и ниско захранване;

ALSTOM Power AG, клон България

София

Анекс към договор за извършване на инженеринг за намаляване на енергийните разходи с гарантиран резултат

"Пирин-Текс" ЕООД

Гоце Дечлев

Допълнително споразумение към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, община Симитли;

"Енемона ютилитис" АД

Козлодуй

Допълнителни споразумения към договор за СМР за изграждане на обект в гр. Гоце Делчев

"Енемона ютилитис" АД

Козлодуй

Монтаж на оборудване, производство на концерна СИМЕНС на територията на "Кумерио Мед" АД

"Сименс" АД

 

Доставка на кабелни трасета от фибростъкло

ALSTOM Power AG, клон България

София

Направа на тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

Допълнително споразумение към договор за СМР на обект "Силозно стопанство" гр. Враца

"Ремусс" ООД

Враца

Електрозахранване на селище GEA

ALSTOM Power AG, клон България

София

Модификация и байпас към кондензатор на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

Модификация на фундаменти на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

РСМР на обект "СБР Здраве" ЕАД

СБР Здраве ЕАД

Банкя

Електрозахранване на кран в турбинна зала

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

София

Механични работи на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

София

Ремонт на мелещ вентилатор на Блок 1

"Енел Марица Изток 3" АД

София

Изпълнени Договори в сферата на енергийната ефективност

Предмет

Контграгент

Град

Стойност в лева

без ДДС

Изпълнение на енегоефективни дейности с гарантиран резултат за сградите, използвани от ЦДГ "Зорница", ЦДГ "Дъга", ЦДГ "Радост", ОДЗ "Юрий Гагарин" и ОДЗ "Снежанка" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

Пазарджик

1 061 684,24

Инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Якоруда

Община Якоруда

Якоруда

212 048,74

СМР за обект "Изпълнение на гръмозащита и вътрешен заземителен контур в учебните работилници на ПГ по текстил и дизайн, гр. Враца

Професионална гимназия по текстил и дизайн гр. Враца

Враца

18 239,38

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност

Предмет

Контграгент

Град

Инженеринг за подобряване енергийната ефективност на сградите на СБР-НК-филиал Св.Мина, Вършец, СБР-НК-филиал Велинград и СБР-НК-филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на "Детски санаториум", гр.Хисаря.

Специализирана болница за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД

София

Обследване за енергийна ефективност на обект, находящ се в гр. София

"Тандем - В" АД

София

Корпоративни новини за периода

Новина 1

„Енемона” АД подписа договор с EERC в края на февруари т.г. за провеждането на лабораторни анализи и тестове (Подробно охарактеризиране на лигнитите, Базисни тестове за газификация в реактор с кипящ слой, Базисни горивни тестове в реактор с кипящ слой, 200 часов експериментален газификационен тест в демонстрационен реактор). Според договора с EERC резултатите от всички изследвания ще бъдат готови до 30.09.2008 г., което е съобразено с работната програма по проекта и е от съществено значение при взимане на решението за регистрация на Търговско откритие от „Енемона” АД. Бюджетът на проекта възлиза на 585,699 USD, от които 34% ще бъдат предоставени като грант от Министерството на енергетиката на САЩ по Съвместно спонсорирана изследователска програма.

„Енемона” АД изпрати първата проба от 500 килограма лигнитни въглища от проучваното от компанията находище в гр. Лом до център за изследвания на околната среда и енергетиката към Университета в Северна Дакота, САЩ (Energy Environmental Research Centre - EERC). Целта на изследванията, които се провеждат в EERC, е да се определят характеристиките на ломските лигнити в условията на изгаряне в кипящ слой и газификация в кипящ слой, с цел определяне на технически най-подходящата технология за икономически най-ефективното оползотворяване на конкретните запаси. На база изследванията ще се уточни оптималното гориво и технология за комбиниран цикъл с газификация на ломските въглищата, при който вредните емисии ще бъдат в рамките на нормите.

Решението да се изпратят именно в САЩ е фактът, че технологиите за чисти въглища (Clean Coal Technologies) там претърпяват най-силно развитие. Центърът за изследвания на околната среда и енергетиката към Университета в Северна Дакота, САЩ (Energy Environmental Research Centre - EERC) е признат за един от водещите в света институти за развитие на по–чисти, по–ефективни енергийни технологии и технологии за опазване на въздуха, почвата и водата. Вече над 50 години е и водещ световен изследователски и развоен център в областта на въглищата със специално внимание към нискокачествените въглища. ЕЕRC е световен лидер в разработването на технологии за отстраняване на SO2 (серен двуокис), SO3 (серен триокис), NOx (азотни окиси), CO2 (въглероден двуокис) и твърди частици от работещите на въглища електроцентрали и други промишлени източници.

„Енемона” АД е в процес на изпълнение на работна програма съгласно разрешение за търсене и проучване на подземни богатства – твърди горива в площ „Момин брод” на Министерство на икономиката и енергетиката от септември 2007 г. По предварителни данни на компанията находището има потенциал за енергиен комплекс с инсталирана електрическа мощност от 350 до 400 мегавата и експлоатационен срок до 50 години.

Новина 2

За периода 2008 - 2009 година „Енемона” АД планира инвестиции на територията на Община Лом, възлизащи на 43 000 000 лева.

„Енемона” АД планира да изгради Фабрика за производство на пелети и отоплителна централа за град Лом. Инвестицията възлиза на 10 млн.лв., като мениджмънтът на компанията е планирал обектите да влязат в експлоатация през отоплителния сезон 2008-2009 год.

Друг проект, по който „Енемона” АД работи в момента, е изграждането на логистичен и бизнес парк на стойност 23 млн.лв. В тази връзка, през 2007 год. компанията е придобила 150 дка индустриална площ, граничеща с пристанище Лом и обхващаща терени с пряк достъп до река Дунав и в непосредствена близост с източните кейове в лимана на Пристанище Лом. Според експерти, разширението на Порт Лом е възможно единствено върху притежаваните от „Енемона” АД терени. До момента, към тези терени, собственост на дружеството, се проявява силен интерес от български и чуждестранни компании, но управляващите на „Енемона” АД изчакват провеждането на конкурса за концесионер за пристанището.

„Енемона” АД стартира и проект за отглеждане на земеделски енергийни култури за производството на биогорива, осигуряващи необходимите суровини за ТЕЦ на биомаса. До края на 2007 год. компанията е придобила 25 000 дка земеделска земя и 500 дка индустриални терени, които възнамерява да използва за развитие на земеделие и за проекта за оползотворяване на лигнитни въглища на територията на Община Лом, където се предвижда изграждането на минен комплекс и ТЕЦ с мощност 400 MBT. В последните проекти, „Енемона” АД вече е инвестирала около 10 млн.лева.

Новина 3

Съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 14001:2004, „Енемона” АД е в процедура по сертифициране на система за управление на околната среда.

Новина 4

“Енемона” АД подписа меморандуми за съвместни действия с четири столични общини. Меморандумите потвърждават желанието на компанията и общинските администрации за обединяване на усилията за прилагане на мерки по енергийни ефективност върху многофамилни жилищни сгради на териториите на съответните общини. Към настоящия момент са подписани меморандуми с общинските администрации на райони Изгрев, Слатина, Подуяне и Средец в столицата. В следствие на целенасочената работа по места, предстои подписването на меморандуми и с общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново и Плевен.

Новина 5

„Енемона” АД спечели търг и подписа ЕСКО договор за енергийно саниране на шестте основни корпуса на университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен. Договорът е на обща стойност 2 922 566 лв.

Новина 6

На 20 март 2008 г. „Енемона” АД – Клон Гълъбово приключи всички монтажни дейности, предписани по проект за Абсорбер 1 в ТЕЦ Марица Изток 2. От 16 юни 2008 г. трябва да започне изграждането на втория абсорбер. Вторият абсорбер ще е еквивалентен на първия и ще се намира в съседство с него.

Новина 7

„Енемона” АД изпълнява пилотен проект по Програмата за развитие на ООН. Проектът е част от „Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради”, управлеван от ПРООН. В първата му фаза са включени 5 обекта за изпълнение в гр. Благоевград, Бургас, София и Габрово.

Новина 8

Във връзка с влезлия в сила от 29.12.2006 г. Закон за камарата на строителите, определящ изискванията към лицата, извършващи строителство, както и устройството и дейността на професионалната организация на строителите, „Енемона” АД беше вписана в Централния регистър на 24.01.2008 г. Издадените удостоверения за всяка от четирите групи строежи дават право на „Енемона” АД да извършва строежи от първа категория.

Новина 9

През месец февруари 2008 г. „Енемона” АД стана първата българска компания, която получи HILTI приз за дългогодишен лоялен клиент. Компанията е единствената в страната, която внедри съоръжения за рязане с диамантено въже.

Новина 10

На 26 март 2008 г. „Енемона” АД получи сертификат за инвестиция клас А по проект „Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса и изграждане на ТФЕЦ на биомаса Никопол”. Това е първият сертификат, който се връчва след промените в законодателството в областта на насърчаване на инвестициите и вторият – за инвестиция клас А на „Енемона” АД. В рамките на проекта „Енемона” АД ще изгради когенерационна централа за енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса, тя ще се захранва с пара за технологични нужди завода за преработка на картон „Майер-Мелнхоф” АД в Никопол. Планираната обща мощност на централата е 50 MW. Необходимият период за изграждане и въвеждане в експлоатация на централата е 3 години. Компанията планира да сключи договор за изграждане на отоплителна централа в град Лом за централно топлоснабдяване. Интерес представлява и проектът за слънчеви фотоволтаични централи, първата от които ще бъде изградана в гр. Ахтопол.

Новина 11

„Енемона” АД внедрява първата система за плавно разпределение (или отхвърляне) на товарите в ТЕЦ „Марица Изток” 3. Системата LOW REJECTION е задължителна по отношение на безопасността на работата на централата. Новата система за оперативно разпределение на товарите в ТЕЦ осигурява автоматично запазване собствените нужди на блока и възможност за поемане на товар.

II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за първо тримесечие на 2008 г. собственият капитал на компанията възлиза на 60 390 хил.лв. Нетната печалба е 1 029 хил. лв. и бележи увеличение с 76 % спрямо същия период на миналата година. Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период е 13%.

Отчетен е ръст на приходите от дейността с хил. лв. (или с 33%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби - с хил. лв. (или с 32%).

Активите на компанията към края на март 2008 г. на неконсолидирана база достигат 98 664 хил. лв.. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси е 0,08.

Нивото на обща ликвидност на дружеството е 5,11.

III. Възможни рискове и несигурности пред компанията

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..