Междинен доклад

Предмет

Контграгент

Стойност в лева без ДДС

1

Допълнително споразумение към договор за СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев; Допълнителни СМР по част Вик и непредвидени в проекта по части - строително-конструктивна, водопровод и канализация, външен път, вътрешен път и външно ел.захранване .

"Енемона Ютилитис" ЕАД

223 585,55

2

Изрязване на два броя бетонни плочи

"Атоменергоремонт" ЕАД

3 149,07

3

Допълнително споразумение към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли; Допълнителни видове СМР по част "ВиК" и "Конструктивна"

"Енемона Ютилитис" ЕАД

172 213,67

4

Изработка на 1 бр. смукателен савак за БПС - 1

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

17 879,43

5

Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност, доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и наладка на новото оборудване за 5 и 6 блок в АЕЦ Козлодуй

"Интерприборсервиз" ООД

14 882 256,65

6

Рехабилитация на ППС на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

675 599,20

7

Рехабилитация на нагревни повърхности и шлакоотделителна система на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

1 331 997,00

8

Изработка и подмяна на газоход ВЕ-ИВП на котлоагрегат 5 (КА 5)

ДЗЗД "Синерджи 2003"

679 727,20

9

Оборудване на бойлер за баня - енергоремонт

"Енел Марица Изток 3" АД

2 591,20

10

Електрозахранване на климатици от пробовземна

"Енел Марица Изток 3" АД

1 796,86

11

Временно осветление на кота 4 на Котел 1 и 2

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

17 564,68

12

Електрозахранване Кран 300 KVV във Въглеподаване

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

25 822,11

13

Направа дренажни тръбопроводи от абсорбери

"Енел Марица Изток 3" АД

30 690,79

14

Допълнителни работи по инсталиране на тръбопровод при кондензоочистваща инсталация

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

19 242,24

15

Допълнително споразумениекъм договор за СМР на обект "Силозно стопанство"; СМР на обект:"Селскостопанска сграда с. Борован".

"Ремусс" ООД

11 856,07

16

Изчисления и чертежи на опори под тръбопроводи на покрива на Мелнична сграда

MITSUI POWER PROJECTS LLC

9 750,00

17

Електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 5 ЕБ през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4 852 940,67

18

Преместване на РОУ Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

196 404,96

19

Подмяна задвижки DN 500 в Помпена станция Смивни води - Блок 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕАД

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

6 804,41

20

Ел. захранване столова Алстом

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

3 714,30

21

Ел. захранване учебен център Алстом

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

1 082,92

22

Временно осветление конструкцията на Блок 2 в ТЕЦ "Марица Изток 1"

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

2 332,52

23

Среден ремонт на ППС 12 Г

ДЗЗД "Синерджи 2003"

63 000,00

24

Среден ремонт на ВВ-12А, ВВ-12Б, ВРГВ-12А, ВРГВ-12Б и ДВ-12

ДЗЗД "Синерджи 2003"

34 871,00

25

Изпълнение на инженерно-консултантски услуги и предаване на опит и знания по научно-техническа поддръжка при експлоатацията на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй

РНЦ "Курчатовский институт"

99 747,33

26

Проектиране и изграждане на стоманен цилиндричен резервоар с обем 500 м.

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

141 103,00

27

СМР на офис, находящ се в гр. София, ул. "Триадица" №54, ет.3

"ТЮФ Рейнланд България" ЕООД

18 245,18

28

СМР на обект: "Дом за стари хора в с. Липница, общ. Мизия"

Община Мизия

10 435,11

29

Допълнително споразумение към договор за СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в местност "Лъжови ливади", землище с. Полето, община Симитли ; Допълнителни СМР по части: "Промишлен път от и към главен път Е79", "Пътна- пресичане на транзитен газопровод", "Захранващ газопровод".

"Енемона ютилитис" АД

479 498,76

30

Споразумение към договор за СМР съгласно приложение на обект "Изграждане на нови електрофилтри на содо-регенерационен котел и варова пещ"; Окончателно уреждане на взаимоотношения.

"Свилоцел" ЕАД

70 000,00

31

Електрическо захранване на навес за заваряване

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

7 358,12

32

Поръчка за доставка

"Енел Марица Изток 3" АД

940,48

33

Поръчка за изграждане на допълнителна осветителна инсталация в ТЕЦ "Марица Изток -3" блок 1 и 2

"Енел Марица Изток 3" АД

1 190,19

34

Модификация на кабелни трасета в северния тунел на VBI 85-0

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

3 028,21

35

Демонтаж, монтаж и подсъединяване на 48 броя кабелни хермопроходки на 5 и 6 блок. Изработка и монтаж на 78 броя защитни кожуси на извадени от експлоатация кабелни хермопроходки през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

918 745,26

36

Допълнително споразумение към СМР за изграждане на обект "Газорегулаторен и снабдителен пункт - гр. Гоце Делчев

"Енемона ютилитис" АД

279 550,70

37

СМР на обект: УМБАЛ "Александровска" гр. София

УМБАЛ "Александровска"

13 104,61

38

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "Патиланци" гр. Вълчедръм

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

211 256,00

39

Допълнително споразумение към Рамков договор за изпълнение на инжинерингова дейност и СМР на обекти на възложителя; Подпомагане изпълнението на задълженията към AREVA GmbH.

"Алфа-Енемона" ООД

4 000,00

40

Доставка на метериали за изграждане, вторични кабелни трасета, опори за кабелни трасета

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

250 177,54

41

Газификация на сушилня към зърнобазата на "ПапасМел" гр. Бяла Слатина

"ПапасМел" ЕАД

50 675,68

42

Доставка, демонтаж и монтаж на противопожарни врати

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

122 492,00

43

Допълнително споразумение към договор за изграждане на православен храм "Св. Архидякон Стефан" в с. Добруша, общ. Криводол; Допълнителни СМР.

"СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС" АД

22 043,92

44

СМР на обект: "Саниране на къща в гр. Нова Загора"

Петър Русев Петров ЕГН 6010045786

10 433,00

45

Изграждане на авторазтоварище и транспортна система за захранване на склад за варовик за енергоблокове1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - част Конструктивна, ВиК, МТ, ОВК, Ел. И автоматизация

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

605 874,27

 

ОБЩО

 

26 586 771,86

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..