Междинен доклад

Новина 8

На 03 юли 2008 година е регистрирано акционерно дружество „НЕВРОКОП - ГАЗ” АД:

 • Седалище и адрес на управление - гр. Гоце Делчев 2900, област Благоевград, община Гоце Делчев, ул. „Ал Стамболийски” №11, ет.3;

 • Предмет на дейност – ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПУСКО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ - НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, ДОСТАВКА, ПРОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ И УРЕДИ, ТЪРГОВИЯ /ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА/ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ.

 • Управление – едностепенна система на управление Съвет на директорите;

 • Капитал – размерът на капитала е 50 000 лева;

 • Енемона” АД притежава 90 % от капитала на дружеството;

Новина 9

На 8 септември 2008 г. „Енемона” АД получи Лицензия за търговия с електрическа енергия ¹Л-275-15/08.09.2008 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл.39, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката. Лицензията е за срок от 10 години.

Новина 10

След търг на Министерство на икономиката и енергетиката на Р. България, през лятото на 2008 г. „Енемона” АД беше избрана за изпълнение на енергоефективни мерки в 34 обществени сгради в Южна България, в областите Пловдив и Пазарджик. Изпълнението на проекта трябва да приключи през септември 2009 г. Дейностите по изграждане и рехабилитация на отоплителните инсталациите в обектите са възложени на Енемона – клон София. Усвоените до момента средства по ЛОТ 2 от дружеството възлизат на над 650 хил. лв.

Новина 11

„Енемона” АД е основен изпълнител на инженеринг и монтажни дейности по изграждането на шест Управляващи системи за бзопаснст (УСБ) в V и VI енергоблок на АЕЦ Козлодуй. По проекта компанията работи съвместно с НПО Радий – Украйна, Интерприборсервиз – Козлодуй, Риск инженеринг, Атомтоплопроект – София. Договорът трябва да бъде изпълнен за три години, последователно за всяка една от шестте системи за двата енергоблока. „Енемона” АД изпълнява изготвяне на монтажна документация, работно проектиране, свързано с изграждането на кабелни трасета, демонтаж на старо и монтаж на ново оборудване и други специфични монтажни дейности в БЩУ, РЩУ. Успешно приключи и беше пуснат в експлоатация новия технически комплекс за втора УСБ на VI енергоблок.

Новина 12

„Енемона” АД участва в монтажа на инсталация за мониторинг на водо-химичния режим на Iконтур – блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. Това е последната система от мерките за модернизация на АЕЦ Козлодуй, която е свързана с лицензиране на новите блокове и е в пакета от препоръчителни мерки на международната агенция. Реализацията на проекта продължи три години, като приходът за „Енемона” АД възлиза на около 800 хил. лева. За главен изпълнител на проекта беше избрана американската компания Уестингхаус Електрик Къмпани, като за подизпълнител участва „Енемона” АД. Основните дейности на компанията включват инженеринг, управление на проекта и монтаж на оборудването. Монтажът на системата на блок 5 беше завършен на 7 юли 2008 г., а на блок 6 – съответно на 16 септември 2008 г.

Новина 13

„Енемона” АД подписа договор за работа по пристройка и преустройство на почивна база на Мини „Марица Изток” в Несебър. Обектът трябва да бъде приключен до 31 януари 2010 г. Разгърнатата площ на обекта е около 10 000 кв. метра.

Новина 14

На 1 октомври 2008 г. Учебният център към „Енемона” АД официално получи „Лицензия на център за професионално обучение”. Лицензирането на Учебния център дава възможност за провеждане на обучения по 20 професии в направленията – Архитектура и строителство, Електроника и енергетика, Електроника и автоматизация и Металообработване и машиностроене. Обученията ще се провеждат с цел придобиване на степен на професионална квалификация.

II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за трето тримесечие на 2008 г. собственият капитал на компанията възлиза на 65 071 хил.лв. Нетната печалба е 5 710 хил. лв., което е с 31.91% по-малко спрямо същия период на миналата година. Понижението се дължи основно на отделянето на „Енемона Гълъбово” в самостоятелно акционерно дружество в средата на годината. Към настоящия момент в компанията работят над 600 души. „Енемона Гълъбово” АД развива дейността си основно на територията на Комплекс „Марица Изток”. Приходите към 30.09.2008 г. на дъщерното дружество, който ще влязат в консолидирания отчет на „Енемона” АД, са над 5 млн. лева. Основни контрагенти на „Енемона Гълъбово” АД са ALSTOM, ENEL, MITSUI, KNAUF, MINIMAX и други.

Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 8.78%.

Отчетен е ръст на приходите от дейността със 7 307 хил. лв. (или с 14.60%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – със 7 927 хил. лв. (или с 18.16%).

Активите на компанията към края на септември 2008 г. на неконсолидирана база достигат 122 925 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.07.

Нивото на бърза ликвидност на дружеството е 1.20.

III. Възможни рискове и несигурности пред компанията

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2008 г.

I. Важни събития през периода април - юни 2008 г.

За периода април - юни 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 7 102 704 лева, като среднодневния оборот е 114 560 лева. Сделките са 2 407, като среднодневният брой е 38.

Източник: Инвестор БГ

Изпълнени Договори в сферата на ЕЕД и СМД енергетика

Предмет

Контграгент

1

СМР по изграждане на улица от 164-О.Т.165 - О.Т.166 след направа на уличен водопровод ПЕВП Ф 160 на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в гр. София, бул. "България", парцел ІІ, кв. 4, м. "Манастирски ливади - Изток"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

2

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудване на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2007 г.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3

Строителство на обект "Обособяване на част от сградата на читалище "Н. Й. Вапцаров-1924г." гр. Криводол за създаване на Център за подкрепа на земеделски инициативи на ромския етнос в Община Криводол

Община Криводол

4

Инженеринг за газификация на сгради собственост на "Български пощи" ЕАД /Позиция 1 - РПС Петрич, ПС Кюстендил 2, ПС Кюстендил 4"

"Български пощи" ЕАД

5

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

6

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

7

СМР на обект "Текущ ремонт на ОДЗ "Снежанка" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

8

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Радост" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

9

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

10

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Дъга" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

11

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски - град Пловдив"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

13

Направа на сгуроизвозен тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

14

Механични работи на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..