Междинен доклад

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност

Предмет

Контграген

Стойност в лева без ДДС

1

Проект за енерго ефективни мерки в обществени сгради-ЛОТ 2: Обекти в Южна България:

Министерството на икономиката и енергетиката

11,247,357.11

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай; ОУ "Христо Ботев" с. Градина общ. Първомай; ЦДГ "Марица" гр. Първомай; СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Първомай; ОДЗ "Първи юни" с. Градина общ. Първомай

ОУ "Пенчо Славейков" гр. Пловдив; СОУ "Симон Боливар" гр. Пловдив; НУ "П.Р. Славейков" гр. Пловдив ; СОУ "Найден Геров" (начален курс) и НУ "Кирил Нектариев" гр. Пловдив ;

ОУ "Христо Данов", с. Розино, общ. Карлово; МБАЛ "Д-р Киро Попов" гр. Карлово; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Карлово; ОУ "Райно Попович" гр. Карлово; СОУ "Христо Проданов" гр. Карлово;

ОУ „Климент Охридски", с.Фотиново, общ.Батак; ЦДГ „Катя Ванчева", с.Фотиново, общ.Батак; Кметство, с. Фотиново, общ. Батак; Кметство, с. Нова махала, общ. Батак; СОУ

2

Детайлно обследване за енергийна ефективност на I ОУ "Никола Първанов, ЦДГ "Калина" с Детска ясла №1 в гр. Лом; изготвяне на доклад и работни проекти; рехабилитация на отоплителна система в двата обекта

Община Лом

165,682.50

3

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР за обекти по "Спорт в училища", "Енергийна ефективност" и "Създаване на достъпна архитектурна среда" на обекти:

ДЗЗД "Стройкомерс - Енергийна Ефективност"

841,186.60

ПТГ "Н. Вапцаров" гр. Враца

ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй

ПГСАГ "Учебен корпус" Общежитие гр. Монтана

ПГЕ "Христо Ботев" гр. Монтана

ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина

СПИ "Св. Климент Охридски" с. Лик

4

Инженеринг за намаляване на базистната стойност на годишните разходи за енергия на сградите на : СОУ "Христо Ботев" и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Оряхово

Община Оряхово

608,562.50

5

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Детство" с. Мало Конаре.

Община Пазарджик

234,471.89

6

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Веселка" с. Ивайло.

Община Пазарджик

224,192.42

7

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Детелина" с. Черногорово.

Община Пазарджик

410,495.46

8

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Слънчо" гр. Пазарджик.

Община Пазарджик

532,978.26

9

Анекс №1 към договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий”

Община Стамболийски

26,655.06

ОБЩО

14,291,581.80

Корпоративни новини за периода

Новина 1

„Енемона” АД е избрана след търг на Министерството на икономиката и енергетиката на Р. България за изпълнение на енергийно ефективни мерки в обществени сгради в Южна България – ЛОТ 2. Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй” и е на стойност 11 247 357 лв. В рамките на проекта „Енемона” АД ще повиши енергийната ефективност на 34 обществени сгради в Област Пловдив и Област Пазарджик. В Област Пловдив ще бъдат реализирани енергоефективни мероприятия на 15 училища, 8 детски градини и 1 болница в общините Пловдив, Първомай и Карлово. В Област Пазарджик, Община Батак ще бъдат реновирани 3 училища, 3 детски градини, 3 сгради на кметства и Историческия музей в общината. Изпълнението на проекта стартира през месец август 2008 г. и трябва да приключи през месец септември 2009 г.

Новина 2

От пролетта на 2008 г. „Енемона” АД – клон София изпълнява договор за електромонтажни дейности на обект Метростанция 13. Проектът е на стойност 1 млн. и 45 хил. лева. Очаква се дейностите по договора да приключат до края на годината. Това е втората метростанция, по която „Енемона” АД работи. Преди две годни част от екипа на клона работи по обект Метростанция 10.

Новина 3

В първите дни на август „Енемона” АД придоби 67,42% от капитала на „Енергомонтажкомплект”АД (ЕМКО), което е създадено през 1988 г.. Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Производствената база на компанията е на територията на АЕЦ „Белене” и е свързана с националната пътна инфраструктура на България. ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.

Производството на предприятието е съсредоточено основно за ТЕЦ Марица Изток 1 с възложители АЛСТОМ, Франция и АЛСТОМ, Швеция. Има изградени добри партньорски отношения с чуждестранни компании от цял свят.

От основаването си до днес „ЕМКО” Белене е изпълнило договори в над 50 обекта, в повече от 20 държави.

Един от значимите проекти, в които компанията е взела участие е ТЕЦ Василикос, Кипър. Там дружеството извършва проектиране, производство и монтаж на резервоар за мазут.

Към момента, „ЕМКО” Белене, работи изцяло по поръчки на Алстом Франция и Алстом Швеция за проекти на територията на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2.

В седемчленният Съвет на директорите, „Енемона” АД има четирима представители.

 • Седалище и адрес на управление – област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ;

 • Предмет на дейност – проектиране, строителство, монтаж и ремонт на енергийни промишлени и битови обекти и обекти на газификация в страната и чужбина, производство на нестандартно оборудване, метални конструкции, резервоари, съоръжения, ел. оборудване за страната и чужбина, външна и вътрешна търговия, услуги;

 • Управление – едностепенна система на управление – Съвет на директорите;

 • Капитал – размерът на капитала е 50 000 лева;

Новина 4

„Енемона” АД осъществи първата промишлена проба на въглища от Ломското лигнитно находище. Пробата е взета в периода 18-20 юли в землището на гр. Лом. Изкопани са 50 тона, които ще послужат за 200 часов експеримент – „газификация” върху ломските лигнити. Технологията на „газификация” на лигнитите силно увеличава използването на съдържаната енергия във въглищата. Тя е с перспектива през 2010 – 2015 г. да навлезе в производството, което съвпада и с времето за развитие на проекта „Ломски лигнити”. Пробният материал беше взет за анализи на лигнитите в Ломския басейн, съгласно договора с Центъра за изследвания на околната среда и енергетиката (EERC) към Университета в Северна Дакота, САЩ. Резултатите от първата промишлена проба се очакват да бъдат готови през втората половина на септември 2008 г.

Новина 5

На 28 август 2008 година в Търговския регистър бе вписано прехвърлянето на 50 % от капитала на „Ресурс БГ” ООД, собственост на „Енемона” АД.

Дружеството е с предмет на дейност - маркетингова дейност, производствена и търговска дейност, развойна дейност, консултантска дейност и др.

Капиталът му възлиза 5 000 лева. Продажната цена се равнява на номиналната стойност на дяловете.

В сделката не участват свързани лица по смисъла на чл.114, ал.4 от ЗППЦК.

Страни по сделката – «Енемона» АД, като продавач и физическо лице като купувач.

Новина 6

На 19.09.2008г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бе вписано увеличението на капитала на “БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД от 50 000 лева на 492 395 лева.

След увеличението на капитала, “ЕНЕМОНА” АД притежава 485 859 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лев, представляващи 98.68% от капитала на “БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД.

Новина 7

На 25 юли 2008 година е регистрирано акционерно дружество „РЕГИОНАЛГАЗ” АД, в което „Енемона” АД притежава непряко 50% от капитала му чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД, която е 100% собственост на „Енемона” АД.

В новоучреденото дружество, „Енемона” АД е в Съвета на директорите;

 • Седалище и адрес на управление - гр. Плевен, община Плевен, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПРЕСТИЖ, ул. „Свети Свети Кирил и Методий” №18;

 • Предмет на дейност – проучване, проектиране, строеж, внедряване, експлоатация, сервизиране и търговия със специализирано технологично оборудване и технически средства за търговия с течни и газообразни горива, лизингова и транспортна дейност, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, консултантски и инженерни услуги в областта на управлението на енергетиката и индустрията, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга дейност, незабранена със закон.

 • Управление – едностепенна система на управление – Съвет на директорите;

 • Капитал – размерът на капитала е 50 000 лева.

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..