Междинен доклад

Изпълнени Договори в сферата на ЕЕД и СМД енергетика

Предмет

Контрагент

1

Реконструкция на релсов път на 12 тонен мостов кран в МЗ 5 ЕБ - ред А-Б

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2

Изграждане на осветителна, вентилационна и климатична инсталации на електрически помещения на Блок 3 в Електроцентрала Марица Изток 3

"Енел Марица Изток 3" АД

3

СМР на обект "Силозно стопанство"

"Ремусс" ООД

4

Обновителни работи по жилищна сграда в гр. София по проект “Демонстражионно обновяване на многофамилни жилищни сгради”

Програма на ООН за развитие

5

Инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат на сградата на "МБАЛ Тополовград" ЕООД

"МБАЛ Тополовград" ЕООД

6

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

7

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"; Допълнително СМР на подобект "Вътрешен водопровод за захранване на КСК

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

8

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"; Направа на дизел-агрегат за захранване на помпи П1-П8 и известителна инсталация на асансьори

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

9

Направа на сгуроизвозен тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

10

РСМР по части АС, ВиК и вътрешни електро и слаботокови инсталации на обект "СБР Здраве" ЕАД

СБР Здраве ЕАД

11

РСМР по части АС, ВиК и вътрешни електро и слаботокови инсталации на обект "СБР "Здраве" ЕАД гр. Банкя"; Допълнителни видове СМР по част ОВ и К.

Специализирана болница за рехабилитация "ЗДРАВЕ" ЕАД

12

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи" - село Борован

Община Борован

13

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "Патиланци" гр. Вълчедръм

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

14

Газификация на сушилня към зърнобазата на "Папас Мел" гр. Бяла Слатина

"ПапасМел" ЕАД

Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР

Предмет

Контрагент

Стойност в лева без ДДС

1

СМР на обект "Система за управление на водите в ТЕЦ "Марица Изток 3"

"ГЕОТЕХМИН" ООД

-

2

СМР на помещения на ПТЗК "Аугуста" с. Хърлец

ПТЗК "Аугуста"

12,355.34

3

СМР на обект "Дом за деца лишени от родителски грижи - с. Борован"

Община Борован

14,763.71

4

СМР на обект "Силозно стопанство”

"Ремусс" ООД

47,530.55

5

Проект, услуги и доставка на оборудване и резервни части за 3 години експлоатация за модернизиране на системата за мониторинг на течните и газообразните изхвърляния в АЕЦ "Козлодуй"

VF a.s.

297,681.24

6

Изпълнение на СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

226,170.62

7

Ремонт на ОРУ 110кV - подмяна на ТТ, НТ, ВО и контролни кабели в п/ст "София ЮГ"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

784,550.88

8

Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Мизия

Община Мизия

1937.16

9

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудването на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2008

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

5,623,024.66

10

СМР на обект: "ЦДГ "Червена шапчица гр. Лом - детска градина и детска ясла"

Община Лом

4,181.10

11

Доставка на детайли за вграждане на стълбове на осветителни системи

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

165,293.44

12

СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ЦДГ "ПАТИЛАНЦИ" гр. Вълчедръм; Нова Количестествено стойностна сметка

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

-

13

Ремонт на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Оряхово

39,999.92

14

Ремонт на СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

СОУ "Христо Ботев" гр. Оряхово

23,660.65

15

Ремонт и оборудване на I-ОУ "Васил Левски" гр. Вълчедръм - обособена позиция I

Община Вълчедръм

453,007.38

16

Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Пролет" гр. Оряхово

Община Оряхово

64,167.66

17

Подмяна на електрически и технологични защити на ДГ-1, БПС

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

93,096.87

18

Заповед за изменение VO-018 към NPBU-CO-00001-KOZ Система за оперативен мониторинг на водохимичен режим по Първи контур (PCS/OLM)

Westinghouse Energy Systems LLC (WES Bulgaria)

14 984,00 $

19

СМР на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; "Израбтка и монтаж на PVC и алуминиева дограма за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево

"Енемона - Гълъбово" АД

86,686.54

20

Изпълнение на СМР на обекти на възложителя; "Подмяна на отоплителен котел на обект ОДЗ "Мир" - с. Селановци

"Енергомонтаж-АЕК" АД

31,743.98

21

Възстановяване на ел. захранване на помпена станция в котлована на бивша кариера "Стари силози" от обект ЛОТ Б1- Летище София

"Летище София" ЕАД

5,003.86

22

Разработване на проектна монтажна документация, като част от Работен проект.

"АтомТоплоПроект" ООД

6,000.00

23

Полагане на нов тръбопровод ВОИ в ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия

ОУ "Цанко Церковски"

4,877.63

24

Проектиране, изпълнение и пускане в експлоатация на автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 18 квт. За производство на електрическа енергия за собствени нужди за обект: "Хотел Витоша"

"Еско Инженеринг" АД

96,000.00

25

Реконструкция на главно разпределително табло, захранващо ел.инсталация в сградата на управление "Инвестиции"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

41,008.28

26

СМР за реализация на пакет енергоспестяващи мерки на сградата на ОДЗ "Здравец" гр. Долна Митрополия ; Допълнителни СМР

"Консорциум за енергоефективни проекти - КЕЕП"

122,353.46

27

Електро и КИПиА Услуги и материали

ALSTOM Power Bulgaria EOOD

1,558,544.21

ОБЩО

9,825,243.42

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..