Междинен доклад

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност около 2 млн. леваПредмет

Контграгент

Стойност в лева без ДДС

1

Обследване за енергийна ефективност на обект в гр. Пловдив, бул. "Марица" №97

"Дунапак Родина" АД

17,820.00

2

Инженеринг, изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на Общежитие №2, Общежитие №4 и сграда ППО и МВР на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

"

АЕЦ Козлодуй" ЕАД

1,233,556.92

3

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: СОУ "Козма Тричков" гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

22,426.47

4

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Девене,община Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

75,048.22

5

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: СОУ "Васил Кънчов" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

42,883.62

6

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "Детска ясла №6 - гр. Враца", Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

74,674.47

7

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

321,941.53

8

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №14" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

52,532.89

9

Внедряване на мерки по енергийна ефективност на обект: "ЦДГ №13" - гр. Враца, Финансиран по проект BG161PO001/1.1-01/2007/002 на ОП "Регионално развитие"

Община Враца

44,009.00

Корпоративни новини за периода

Новина 1

“Енемона” АД е основен изпълнител на инженеринг и монтажни дейноти по изграждането на шест Управляващи системи за безопасност (УСБ) в V и VI енергоблок на АЕЦ Козлодуй. По проекта компанията работи съвместно с НПО – Украйна, Интерприборсервиз – Козлодуй, Риск Инженеринг, Атомтоплопроект – Козлодуй. Договорът трябва да бъде изпълнен за три години, последователно за всяка една от шестте системи за двата енергоблока. „Енемона” АД изпълнява изготвянето на монтажна документация, работно проектиране, свързано с изграждането на кабелни трасета, демонтаж на старо и монтаж на ново оборудване, окабеляване и други специфични монтажни дейности в БЩУ, РЩУ.

„Енемона” АД е и подизпънител по монтажа ба исталация за мониторинг на водо-химичния режим на I контур – блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Това е последната система от мерките за модернизация на АЕЦ Козлодуй – 5-6 блок, която е свързана с лицензиране на новите блокове и е в пакета от препоръчителни мерки на международната агенция. Реализацията й продължи три години и е на стойност 800 хил. лева.

Новина 2

На 01.10.2008 г. на Учебния център на „Енемона” АД официално беше връчена „Лицензия на Център за професионално обучение”. Придобитият лиценз е предназначен за провеждане на обучения по 20 професии в напавлениеярта: Архитектура и строителство, електротехника и енергетика, електроника и автоматизация и металообработване и машиностроене. Обученията ще се провеждат с цел придобиване на степен на професионална квалификация.

Новина 3

На 24.10.2008 г. „Енемона” АД получи първа награда в раздел Енергийна инфраструктура от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на строителите в България. Престижните награди от класацията ТОП 50 за предприятия с най-добра производствена и търговска практика се връчват за пета поредна година от Камарата на строителие в Бъгария, Класацията се базира на оценка по количествени и качествени показатели.

Новина 4

На 06.11.2008 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бе вписано ново дружество – „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ” АД, в което „Енемона” АД притежава 30% от капитала. Предметът на дейност на дружеството е: ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПУСКО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ-НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, ДОСТАВКА, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ГАЗОВИ УРЕДБИ И УРЕДИ, ПРОМИШЕНИ И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОМИШЛЕНО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПОАТАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЪРГОВИЯ(ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА) С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ), КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. Капиталът на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ” АД възлиза на 196 000 лева.

Новина 5

През месец декември „Енемона” АД получи награда за проекта „Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса и изграждане на ТФЕЦ на биомаса Никопол” по време на ежегодния Коледен бал на енергетика. Наградата бе връчена от г-н Петър Димитров, министър на Икономиката и енергетиката.

II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за четвърто тримесечие на 2008 г. собственият капитал на компанията възлиза на 68 685 хил. лв. Нетната печалба е 9 593 хил. лв., което е ръст от 21.88% спрямо същия период на миналата година.

Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 13.97%.

Отчетен е ръст на приходите от дейността с 8 293 хил. лв. (или с 11.24%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – с 11 190 хил. лв. (или с 17.34%).

Активите на компанията към края на септември 2008 г. на неконсолидирана база достигат 141 231 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.13.

III. Възможни рискове и несигурности пред компанията

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Влияние на световната икономическа криза

Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно на по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;

• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;

• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;

• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;

• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;

• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);

• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;

• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2008 г.

I. Важни събития през периода юли - септември 2008 г.

За периода юли - септември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 2 232 585.55 лева, като среднодневния оборот е 34 347.47 лева. Сделките са 1 205, като среднодневният брой е 18.54. Средната цена на ценните книжа за периода е 16.416 лева.

Юли 2008 г.

Август 2008 г.

Септември 2008 г.

Юли – Септември 2008 г.

Общо сделки

447 броя

240 броя

518 броя

1 205 броя

Общо изтъргувани акции

41 009 броя

21 893 броя

73 098 броя

136 000 броя

Средна цена

17.582 лева

17.037 лева

15.575 лева

16.416 лева

Обща сума на сключените сделки

721 059.82 лева

372 996.30 лева

1 138 529.43 лева

2 232 585.55 лева

Източник: stock.bg

Източник: vestor.bg

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..