Междинен доклад

Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 167 млн. лева

Предмет

Контграгент

Стойност в лева без ДДС

1

"Монтаж на осветителни тела в офис

"Студио за инвестиционно проектиране" ООД

878.54

2

Ремонт на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм - обособена позиция 1 на ОП с предмет: "Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

180,792.06

3

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №4: "Доставка и монтаж на оборудване на ОУ "Христо Ботев" - с. Златия , общ. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

43,499.14

4

Ремонт и оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм и ОУ "Христо Ботев" с. Златия", общ. Вълчедръм"; Обособена позиция №3: "Доставка и монтаж на оборудване на II -ОУ "Иван Вазов" гр. Вълчедръм"

Община Вълчедръм

85,766.84

5

Подмяна на облицовъчни плочи на втора камера на ЦМ2

"Холсим (България)" АД

14212.00

6

СМР по ремонт на котелно и ВОИ в ЦДГ "Калина Малина" с. Ракево, общ. Козлодуй

Община Криводол

8,685.80

7

Доставка, монтаж и включване към централната климатична система на сградата вентилаторен конвектор с кид за стенен монтаж в помещение на Съдебна палата гр. София

Върховен касационен съд на Република България

2,453.03

8

СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ, находящ се в имот №213001, местност "Илията", землище с. Радиево, община Димитровград

"Енемона ютилитис" АД

1,833,391.52

9

СМР на обект: "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ", находащ се в поземлен имот

"Енемона ютилитис" АД

243,195.87

10

Полагане на оптичен кабел на територията на Съдебната палата"

Върховна касационна прокуратура

2,250.00

11

СМР на обект "Плевенски цимент" АД, подобект "Компресорна станция"

"Холсим (България)" АД завод Плевен

36,856.23

12

СМР на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ (КПГ)

"Енергомонтаж-АЕК" АД

1,004,021.68

13

Преустройство и пристройка на почивна станция на "Мини Марица - изток" ЕАД - "Несебър"

"Мини Марица Изток" ЕАД

7,114,650.65

14

Инженерни услуги по поддръжка експлоатацията на системи за вътререакторен контрол (СВРК) на блок 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй

ООО "СНИИП - АСКУР"

314,563.96

15

Монтаж на панелни радиатори на обект: "ОУ Н. Първанов гр. Лом"

"ПИРС-Д" ООД

16,696.62

16

Извършване на заваръчни дейности по рехабилитация на роторен багер

"Енергоремонт Раднево" ЕООД

-

17

Ремонт на аерационна система на складови силози

"Холсим (България)" АД

-

18

"Направа на електро инсталация и монтаж на луминесцентни осветителни тела на зала партер и СМР"

Посолство на Република Чехия

6,766.27

19

СМР на обект: "Инсталиране на котел за отопление и подмяна на части от вътрешната отоплителна мрежа " в ЦДГ "Юрий Гагарин" - База 2, гр. Годеч

Община Годеч

17,739.29

20

Проектиране, доставка и подмяна на тръбопровод ø 426 за подпитка на ББ с пластмасови тръби в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ЕТ "Мирса 93"

21,496.59

21

СМР на проект: "Реконструкция на общежитие "Чавдар 1" - гр. София

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

3,338,289.40

22

Ремотни дейности по време на плановия ремонт на завода 2008/2009

"Холсим (България)" АД

 

23

СМР по: "Преграждане във Втори сутерен и осъществяване на връзка между коридорите на ул. "Позитано" и ул. "Лавеле" на Съдебната палата - гр. София

Върховен касационен съд на Република България

13,217.96

24

СМР на обект: "Подпорна стена на ул."6-ти септември" в участък от О.Т.501 до О.Т. 511 по РП гр. Лом"

Община Лом

143,163.83

25

СМР на обект: "Ремонт бани и тоалетни в Н.О. и фотолаборатория в Р.О. на МБАЛ, гр. Лом"

"МБАЛ Лом" ЕООД

22,873.66

26

Инженеринг, проектиране и изпълнение, включващи проектиране и изграждане на съоръжения, проектиране, реконструкция, ремонт и привеждане на складови бази, собственост на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство. Подобекти: Зърнобази Криводол и Алтимир, Смесена база Лом и Медицински бази Ботевград и Троян

"Енстрой" ДЗЗД

-

27

Заваръчни дейности по стоманени конструкции на "Система за отвеждане на отпадъци" на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 1, гр. Гълъбово

"

Енергоремонт Раднево" ЕООД

28

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт ОУ "Христо Ботев"- с. Расово, ЦДГ - с. Расово, Детска ясла - с. Расово - инженеринг" общ. Медковец, обл. Монтана

Община Медковец

598,409.41

29

СМР и доставка на материали на обекта: "Изграждане на полета "Мерене на шини "А" и "Б" в п/ст "София Юг"

"Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД

88,390.63

30

СМР на обект: "СБР-НК-филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК-Филиал Велинград, СБР-НК-Филиал Сандански и "Детски санаториум" - гр. Хисаря

"Специализирани болници за рехабилитация - национолен комплекс" ЕАД

340,834.13

33

РСМР на обект: "Вътрешна отоплителна инсталация в ДСП с. Градина"

Община Първомай

3,018.96

34

РСМР на обект: "Временно аварийно захранване на котелна инсталация ОДЗ "Първи юни" с. Градина"

Община Първомай

1,368.73

35

РСМР на обект: "Временно аварийно захранване на котелна инсталация ОУ "Христо Ботев" с. Градина"

Община Първомай

1,470.13

36

РСМР на обект: "Монтиране на апарат за избистряне на пивна мъст" в Ломско пиво" АД гр. Лом

"Прометекс-90" ООД

22,236.43

37

СМР за изграждане на обект "Газостанция за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ.

"Енемона ютилитис" АД

221,811.76

38

Ремонт на алуминиева дограма в спортно - оздравителен комплекс - гр. Козлодуй

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

870.10

39

Реконструкция автономни кондиционери на 5,6 ЕБ - подмяна ръчни клапи с електрически

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

241,720.96

40

Изграждане на гръмоотводна инсталация в 49 ОУ "Бенито Хуарес"

"Медикъл Билдинг 06" ООД

4,818.08

41

Предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сграда на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура

Министерство на правосъдието

154,000,000.00

42

“Ремонтно-възстановителни работи в девет професионални гимназии по проект BG 2006/018-343.10.01 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза 3), Обособена позиция 7: Професионална гимназия по механотехника и транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Стара Загора

Министерство на труда и социалната политика

339 687,69

 1. Междинен доклад (1)

  Доклад
  За периода октомври - декември 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.
 2. Междинен доклад за дейността на

  Доклад
  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
 3. Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

  Доклад
  1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество.
 4. Доклад за дейността (1)

  Доклад
  В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до МРРБ - 8 броя преписки с искания за предоставяне на бивши военни имоти и
 5. Доклад за дейността (2)

  Доклад
  “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, рег. по ф.д. № 10692 по описа на СГС, ФО за 2007 г., вписано в регистъра на търговските дружества при СГС с парт. № 123750 , том 1706 , стр.
 6. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 03. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 7. Доклад за дейността на „албена" ад към 31. 12. 2011 година съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк „Албена"

  Доклад
  „Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. На консолидирана база (5)

  Документ
  За периода октомври – декември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.

Другие похожие документы..