Donetsk compartment of shevchenko scientific society

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИК

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

ІСТОРІЯ

т. 12

Донецьк

Український культурологічний центр

2006

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.12 - Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с.

Вісник містить матеріали березневої 2005 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заст. головного редактора);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).

Члени редакційної колегії:

д.і.н., проф. П. Тригуб;

д.і.н., проф.. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В.Кравченко; к.і.н., доц. В. Футулуйчук

 Донецьке відділення НТШ, 2006

Український культурологічний центр, 2006

Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.12)

Набір та комп’ютерна верстка І. Білецька,

А. Лисенко

Коректор Л. Болонова

Електронна версія: .ua

Підп. до друку . Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 10,9

Обл.-вид. арк. 8,9. Тираж 200 прим. Зам. 5-05.

м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ

 1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСВО
  (ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)

Василь Пірко.МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ

АРХІВІВ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ

XVI-XVIII СТ. 6

Надія Темірова. Формування історичних

документаційних центрів: досвід української

діаспори 15

Виктор Чумаченко. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М.А. ДИКАРЕВА 23

Валентина Соболь. ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ БАРОКОВІ

ЩОДЕННИКИ В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 33

В’ячеслав Сусликов. БАХМУТСЬКА ПРОВІНЦІЯ

У РОСІЙСЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII СТ. ............. 45

Анатолий Вершигора. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К.В. РОССИНСКОГО В ОЦЕНКЕ

ПРОФЕССОРА К. П. ПАУЛОВИЧА 56

Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. ДЖЕРЕЛЬНА

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВЧО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ

ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХХ -ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 60

Інна Мартинчук. МІСЦЕ суспільствознавчих КУРСІВ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 75

 1. ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ

Лариса Мазитова. ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ВУГІЛЬНОГО ДОНБАСУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЛАНИ

У РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ РЕГІОНУ 84

Микола Алфьоров. ДО ПИТАННЯ ВИДОЗМІНИ

МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ ДО ДОНБАСУ

В 1950-ТІ РОКИ 89

Лілія Мелешко. ЕВОЛЮЦІЯ Сімейної політики України

в 90-ті роки ХХ століття 100

Вікторія Павлухіна. Повсякденне життя

українського селянства в 60 - 80-ті роки

ХХ століття: методологія дослідження 110

Костянтин Нікітенко.Приватна оренда

промислових підприємств України

в умовах переходу до НЕПу (1921-22 рр.) 115

Аркадий Слуцкий. КУБАНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОЙ

ПЕРИОДИКЕ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 124

Людмила Кушнір. Створення партійно-

державних органів для роботи серед жінок

донбасу (1920 - 1934 РР.) 137

Борис Фролов.КУРЕНЬ «ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО» 145

Альбіна Новгородська, Олег Новгородський. ДОСВІД

ВИРІШЕННЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ” В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

в середині 50-х - першій половині 60-х рр.:

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 147

Борис Хруслов, Василь Футулуйчук. ДЕРЖАВОТВОРЧІ

КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ

ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1899-1939 РР.) ................................................ 158

В'ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО

ПРАВ ПРОТЯГОМ 30-Х РР. ХХ СТ. .................................................. 166

 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ І СВІТУ

Спартак Александров.ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

І ПРОЦЕСИ, ЩО СФОРМУВАЛИ «ЯДРО» БЕЗДОМНОГО

І УБОГОГО НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ В КІНЦІ XVIII –

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX СТ. 175

Олена Бікла. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ У ВІДНОСИНАХ

МІЖ МАРОККО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 181

Ольга Бридня.НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ

В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 188

Наталья Гангур. УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

В ОРНАМЕНТАЦИИ КУБАНСКОГО НАРОДНОГО

ТЕКСТИЛЯ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

(НА МАТЕРИАЛЕ РУШНИКА) 191

Наталия Корсакова. К ИСТОРИИ КУБАНСКО-СОФИЙСКОГО

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 202

Микола Тернавський. ЗАСЕЛЕННЯ КУБАНІ

І СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА 204

Михайло Семенцов. НАРОДНИЙ ДОСВІД РАЦІОНАЛЬНОГО

ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УМОВАХ

ОСВОЄННЯ КУБАНІ КОЗАЦТВОМ (XIX - XX ст.) 218

Алла Федина. КУБАНСКИЙ ПУБЛИЦИСТ И ПЕДАГОГ

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ 239

Татьяна Федина.ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ УВЕКОВЕЧЕНИЯ

ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО НА КУБАНИ

(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 246

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олексій Нирко.


ЯЛТИНСЬКИЙ МУЗЕЙ КОБЗАРСТВА

КРИМУ ТА КУБАНІ 251

Віталій Білецький. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ

ТЕОРІЙ І ВЧЕНь 254

1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСВО
(ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)

ББК 63.3 (4Укр-4Дон)

Василь ПІРКО,

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології

та методики викладання історії

Донецького національного університету

МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ

ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ РОСІЇ

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ

XVI-XVIII СТ.

Історія Донбасу зазначеного періоду за останні роки все більше привертає увагу дослідників1. Однак в порівнянні з іншими регіонами вона вивчена ще недостатньо. Про це свідчить не лише обмежена кількість новітніх узагальнюючих праць з історії краю, але й наявність різних версій як у краєзнавчих, так і науково-довідкових виданнях про час заснування значної частини його населених пунктів2. Такий стан вивчення минулого одного з провідних промислово-економічних регіонів сучасної України значною мірою обумовлений не тільки недостатньою увагою радянської історіографії до цього періоду історії краю, але й збереженням джерел, здатних пролити світло на процес заселення й господарського освоєння краю в XVI-XVIII ст. в різних архівосховищах як України, так і Росії. У зв’язку з цим у статті зроблена спроба дати стислу характеристику інформативних можливостей матеріалів, виявлених в архівах Москви та Санкт-Петербургу, які можуть бути використані для вивчення історії краю даного періоду.

Найбільше матеріалів, що відносяться до історії краю XVI-XVIIІ ст. зберігається в фондах Російського державного архіву давніх актів (РДАДА) в Москві. Пояснюється це тим, що наприкінці XV ст. Московська держава і Кримське ханство уклали між собою договір про розмежування підвласних їм територій по Сіверському Дінцю. Оскільки з того часу на літній період до Сіверського Дінця Москва направляла сторожову та станичну служби, то від них до центральних державних установ надходила інформація про заселення й освоєння Придінців’я. Надходила вона і від дипломатів, що направлялися з Москви до Бахчисараю, оскільки через край проходили найкоротші шляхи з Москви до Криму. Після Переяславської ради Росія стала активно залучати до боротьби з Кримом і Туреччиною запорожців і слобідських козаків, що дозволило їй більш активно проникати в Північне Приазов’я і Причорномор’я, запроваджуючи в регіоні відповідні як військові, так і цивільні адміністративно-територіальні структури. В результаті цього в архівах Російської держави, особливо з 60-х рр. XVIІ ст., нагромадилася основна частина матеріалів діловодства як центральних, так і місцевих державних установ.

За XVI-XVII ст. найбільше її відклалося у фонді Бєлгородського столу ( Ф.210). Пояснюється це тим, що з кінця XVI і до початку XVIII ст. північно-східна частина території краю належала до Слобідської України, котра у військовому та адміністративному відношеннях підпорядковувалася бєлгородському воєводі.

Чимала частина джерел з історії Слобідської України, починаючи з кінця ХІХ ст. освоювалася дослідниками і опублікована в археографічних збірниках, підготовлених у Харкові Д. Багалієм, у Воронежі - Л. Вайнбергом3. З радянських вчених найбільше матеріалами цього фонду скористалися: для дослідження селянських рухів на Слобожанщині К.Стецюк4, соціально-економічного розвитку регіону - А.Слюсарський5 та професор Воронезького університету В. Загоровський6. Частково їх використав і автор цієї статті для підготовки докторської дисертації та ряду публікацій з історії краю кінця XVI-XVIII ст.7, зокрема заселення Донеччини та прилеглих до неї районів8, освоєння її природних ресурсів9, будівництва за вказівками московських правителів у другій половині XVIІ - на початку XVIII ст. на правому боці Сіверського Дінця укріплених міст10, а в 1684 р. цілої системи оборонних споруд під назвою Торської укріпленої лінії11.

Переважну більшість використаних матеріалів діловодства складають царські укази, грамоти (”памяти”) та інші розпорядження воєводам порубіжних міст (здебільшого на перших порах бєлгородському, валуйському та воронезькому, а згодом і новозбудованих на правому боці Дінця - маяцькому і торському), в яких переважно йшлося про зведення на татарських шляхах (“сакмах”) нових міст, їх заселення та про захист від набігів татар.

Другу, більш чисельну, групу матеріалів складають так звані “відписки”, тобто відповіді місцевих воєвод на царські укази, в яких подається інформація про виконання царських розпоряджень. Цей вид джерел фактично розкриває стан справ на місцях. Особливо виділяються серед них так звані “строєльні” книги, тобто описи новозбудованих міст, укріплених ліній. Так, завдяки строєльній книзі харківського полковника Г. Донця вдалося встановити, що запропонований ще в 1666 р. В. Струковим план побудови Торської лінії між Сіверським Дінцем і Казенним Торцем для захисту від нападів татар Торських соляних промислів, збудованого в 1663 р. на правому боці Сіверського Дінця укріпленого містечка Маяки та Святогірського монастиря, був здійснений у 1684 р. І хоча через неявку козаків Сумського слобідського полку та служилих людей південних міст Росії вона не була повністю завершена, все ж таки відіграла важливу роль в захисті зазначених об’єктів від раптових нападів кримських татар наприкінці XVII - на початку XVIII ст. У XVIII ст., як зазначає у своїх записках академік Й.А. Гільденштедт, запорожці цю лінію вважали межею, що відділяла землі Війська Запорозького від Слобідської України12. Її залишки подекуди збереглися ще й по нині. Наприклад, мешканці с. Райгородок Донецької області називають їх “Турецьким валом”.

Розповіді (“сказки”) відхідників, що приходили на Сіверський Дінець для занять мисливством, рибальством, для виварки солі, скарги архімандритів Святогірського монастиря до воєводських та центральних державних канцелярій на мешканців сусідніх поселень, а також суперечки козаків слобідських полків з донськими за землі, дають можливість відтворити не лише процес заселення території, але й основні види занять як місцевих жителів, так і відхідників, що приходили сюди з порубіжних районів Росії, Лівобережної України, а з 70-х років XVII ст. - навіть із Правобережжя. Доказом цього можуть служити однакові назви населених пунктів у Подінців’ї та на Правобережній Україні. Найбільше повідомлень в них про виварку солі із ропи Торських соляних озер та забезпечення нею південно-західних повітів Росії, починаючи від Єлецького, на сході, до Брянського, - на заході, Слобідської і Лівобережної України. Вони свідчать, що влітку на Тор з 70-х років XVII ст. приїжджали за сіллю до 10 тисяч чумаків, які при сприятливих умовах протягом двох тижнів виварювали до 60 пудів солі кожен, а потім розвозили її по містах і селах Слобожанщини та сусідніх повітів Росії13.

 1. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (11)

  Документ
  Історія НТШ-Донецьк починає свій відлік з 24.05.97., коли відбулися Установчі збори відді­лення, на яких були присутні науковці донецьких вузів та відділення НАН.
 2. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (7)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем філософії, культурології, політології та педагогіки.
 3. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (13)

  Документ
  ПРОЦЕС ОПАНУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ (на підставі рішень Болонської декларації)
 4. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (9)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2004 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознавства, літератури, історії, філософії, політики, хімії, технічних наук, наук про землю, медицини та психології.
 5. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (3)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства.
 6. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (8)

  Документ
  Philosophical-intention aspects of the scientific-professional speech with the consistent outlining of structural-informative specifics and the display of regularity of actualization are traced; the regularity of correlation of overphrase
 7. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  У т. 6 Вісника вміщені матеріали пленарного засідання і секцій філософії, політики, психології, культурології та педагогіки березневої 2005 року наукової сесії Донецького відділення Наукового товариства ім.
 8. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (14)

  Документ
  Члени редакційної колегії: д.ф.н., проф. І.Бойченко, д.ф.н., проф. О.Кривуля, д.ф.н., проф. В.Рижко, д.ф.н., д.ф.н., проф. М.Кисельов; д.ф.н., проф. А.
 9. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (4)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2005 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознавства та літератури. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську, Горлівці та Краснодарі.
 10. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (5)

  Документ
  Опис первинних непохідних прийменників шляхом встановлення типового/нетипового ситуативно мотивованого смислу можливий тільки за умови врахування регулярного/нерегулярного використання цих прийменників як релянтів, що репрезентують

Другие похожие документы..