“Валютне регулювання та валютний контроль”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Валютне регулювання та валютний контроль”

для студентів денної та заочної форм навчання

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.050104 - „ФІНАНСИ”

7.050106 – „облік і аудит”

КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.050104 – „Фінанси”, 7.050106 – “Облік і аудит”

Укладач ст.викл. Л.О. Лактіонова

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова

Кафедра „Фінанси і кредит”

Затверджено методичною радою КДПУ ім. М. Остроградського

Протокол № ____ від «____» _______________ 2010 р.

Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................................

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи....................

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання............................

3 Питання до модульного контролю...........................................................

4 Тематика рефератів....................................................................................

5 Тестові завдання з навчальної дисципліни „Валютне регулювання та валютний контроль”.....................................................................................

Список літератури.........................................................................................

ВСТУП

Однією з найважливіших складових грошового ринку є валютний ринок, формування та активний розвиток якого фактично розпочалися в Україні з 1992р. На сьогоднішній день валютний ринок є досить розвиненим, характеризується розгалуженою структурою, включає як біржовий, так і позабіржовий сектори та розвивається досить динамічно. За роки існування валютного ринку в Україні розроблена законодавча та нормативна база, а також створені інституціональні форми організації валютних відносин. В державі існує національна валютна система як державно-правова форма організації валютних відносин, яка встановлює певний порядок здійснення валютних операцій, купівлі-продажу, вивезення-ввезення іноземної валюти та валютних цінностей, валютні курси, організації валютного контролю тощо.

Правові засади валютного регулювання в Україні закладені Декретом Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. №15-93, згідно з яким Національний Банк України було визначено головним валютним органом країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсоутворення та здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій.

Метою валютного контролю є дотримання чинного валютного законодавства при здійсненні операцій з валютними цінностями, а саме: перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів, правил декларування валютних цінностей, виконання зобов’язань щодо продажу валюти, обґрунтованості платежів, повноти обліку та звітності за валютними операціями, правил вивезення та ввезення валютних цінностей, переказів валюти тощо.

Навчальна дисципліна “Валютне регулювання та валютний контроль” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає сутність валюти та валютних цінностей, валютних відносин та валютних систем, валютного ринку, валютного курсу, конвертованості валюти, а також питання організації валютного регулювання та валютного контролю, встановлені чинним законодавством України.

Значення та місце у навчальному процесі: дисципліна „Валютне регулювання та валютний контроль” базується на дисциплінах “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Банківські операції”. Матеріали дисципліни використовуються у дипломуванні та в подальшій професійній діяльності.

Курс „ Валютне регулювання та валютний контроль ” складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань щодо сукупності валютних відносин як особливої форми суспільних відносин, щодо специфіки їхнього функціонування на національному та міжнародному рівнях, щодо механізму валютного регулювання та валютного контролю, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній сфері, набуття практичних навичок в об'єктивній оцінці процесів, які відбуваються у сфері валютних відносин, закріплення знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях.

Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні та розумінні закономірностей у сфері валютних відносин, валютного регулювання та валютного контролю, розкритті можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясуванні ролі валютного регулювання та валютного контролю в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначенні сукупності заходів, що забезпечують використання валютного регулювання та валютного контролю як дійових важелів валютної політики держави.

Предметом вивчення є валютні відносини в державі, а також механізми валютного регулювання та валютного контролю, особливості їх розвитку на сучасному етапі.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що реґулюють та контролюють валютні відносини;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними вказівками щодо проведення практичних занять з дисципліни, методичними вказівками щодо виконання контрольних робіт з дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Валютне регулювання та валютний контроль” наведено перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список літератури стосовно теми із зазначенням сторінок.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ пор.

Тема

Денна форма навчання ОА/Ф.

Заочна форма навчання ОА/Ф

Кількість годин

Самост. робота, годин

Кількість годин

Самост. робота, годин

Лекційні заняття

1

Валютні цінності, валютні системи та валютний ринок

2/2

3/3

3/3

2

Валютний курс і конвертованість валюти

2/2

3/3

3/3

3

Поняття, завдання та форми організації валютного регулювання

2/2

3/3

1/1

3/3

4

Відкриття та функціонування в уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів у іноземній валюті

2/2

3/3

1/1

3/3

5

Порядок відкриття банками рахунків у іноземній валюті

2/2

3/3

3/3

6

Організація валютного ринку України

2/2

3/3

1/1

3/3

7

Поняття і види валютних операцій

2/2

3/3

1/1

3/3

8

Валюта і міжнародні розрахункові операції

2/2

3/3

3/3

9

Платіжний баланс

1/1

3/3

3/3

10

Відповідальність за порушення валютного законодавства

1/1

3/3

3/3

Усього лекційних занять:

18/18

30/30

4/4

30/30

Практичні заняття

18/18

42/42

2/2

60/60

Контрольна робота

-

-

-

12/12

Усього:

36/36

72/72

8/8

102/102

 1. Міністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор (1)

  Документ
  В умовах ринкової економіки менеджер-економіст повинен мати фундаментальну гуманітарну, загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати свої знання,
 2. Дипломна робота на тему: «Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання» (1)

  Дипломная работа
  Мета роботи: висвітлення та аналіз юридичної відповідальності в сфері валютного законодавства; виявлення недоліків та проблем застосування на практиці норм, що регулюють валютні відносини.
 3. Дипломна робота на тему: «Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання» (2)

  Дипломная работа
  Основні терміни: зовнішньоекономічна діяльність, юридична відповідальність, валютне законодавство, резиденти, нерезиденти, уповноважені банки, валюта, валютні цінності.
 4. Тема 6 валютний ринок І валютні системи

  Документ
  Поняття валюти широко застосовується в економічній літературі та практиці. Валюта обслуговує такий широкомасштабний сектор економіки, як зовнішньоекономічні відносини.
 5. Ббк 65. 58я73

  Документ
  ББК 65.58я73 УДК 339.9 (075.8) У 61 У 61Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних вузів і факультетівУправління зовнішньоекономічною діяльністю:Навч.
 6. План вступ 3 Розділ Організація неторгових валютних операцій комерційного банку 6 1 Валютний ринок та його структура 6

  Документ
  Актуальність теми. Розвиток комерційної діяльності банків пов язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати
 7. План Вступ 3 Розділ Поняття валютних цінностей І валютних операцій > Поняття валютних цінностей за законодавством України 15

  Закон
  план Вступ 3 Розділ 1. Поняття валютних цінностей і валютних операцій 1.1. Поняття валютних цінностей за законодавством України 15 1.2. Поняття та система валютних операцій 27
 8. Гроші та кредит

  Документ
  Гроші та кредит: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей / Укладачі: Н.В. Файзієва, О.
 9. Регулюванню курс національної грошової одиниці. Організація розрахунків в іноземній валюті. Порядок відкриття рахунків в національній І іноземній валюті

  Документ
  Сутність валютного регулювання та особливості його прояву на національному та міжнародному рівнях. Механізм валютного регулювання: рівні валютного регулювання (міждержавний,

Другие похожие документы..