С62(5Каз) 2005 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу

ӘЛЕУМЕТТАНУ СОЦИОЛОГИЯ

С62(5Каз) 2005 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу

Е 40 орындарының студенттік контингентін қалыптастырудың

қорытындылары / Балықбаев Т., Абдуллаева Ә., Тасбулатов

Т., ж. б.; Білім беру мен тестілеудің мем. стандарттарының

ұлт. орталығы.- Астана: ASAIK GROUP, 2007.- 352 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)

С62(5Каз) 2007 жылғы Қазақстан туризмі / ҚР Статистика

Е 40 агенттігі; Ред. басқарған Ж. Ы. Омаров.- Астана: Жарқын

Ко, 2008.- 126 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)

С5я73 Әбсаттаров Раушанбек, Дәкенов Мұхсын. Әлеуметтану:

Ә 12 Оқу құралы.- Толықт., жаңарт., 2 бас.- Алматы: Қарасай,

2007.- 384 б.

Дана саны:15 (инв. 15 ; инв/сыз. 0)

С51(0)53 Әлемдік әлеуметтану антологиясы: 10 томдық / ҚР

Ә 52 Мәдениет ж-е ақпарат мин-гі, Ақпарат ж-е мұрағат

комитеті, Мем. "Мәдени мұра" бағдарламасы; Қоғамдық

кеңес: Құл-Мұхаммед М. (төраға) ж-е т. б.- Алматы:

Қазақстан, 2007.-(Мәдени мұра) - 6 т. / Құраст.: К. Ү.

Биекенов ж-е т. б. - 2007. - 336 б. - 768 тг.

Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)

С51(0)53 Әлемдік әлеуметтану антологиясы: 10 томдық / ҚР

Ә 52 Мәдениет ж-е ақпарат мин-гі, Ақпарат ж-е мұрағат

комитеті, Мем. "Мәдени мұра" бағдарламасы; Қоғамдық

кеңес: М. С. Әшімбаев (төраға) ж-е т. б.- Алматы:

Қазақстан, 2007.-(Мәдени мұра) - 7 т. / Құраст.: К. Ү.

Биекенов ж-е т. б. - 2007. - 612 б. - 985 тг.

Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)

С51(0)53 Әлемдік әлеуметтану антологиясы: 10 томдық / ҚР

Ә 52 Мәдениет ж-е ақпарат мин-гі, Ақпарат ж-е мұрағат

комитеті, Мем. "Мәдени мұра" бағдарламасы; Қоғамдық

кеңес: М. С. Әшімбаев (төраға) ж-е т. б.- Алматы:

Қазақстан, 2008.-(Мәдени мұра) - 8 т. / Құраст.: К. Ү.

Биекенов ж-е т. б. - 2008. - 432 б. - 768 тг.

Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)

С51(0)53 Әлемдік әлеуметтану антологиясы: 10 томдық / ҚР

Ә 52 Мәдениет ж-е ақпарат мин-гі, Ақпарат ж-е мұрағат

комитеті, Мем. "Мәдени мұра" бағдарламасы; Қоғамдық

кеңес: М. С. Әшімбаев (төраға) ж-е т. б.- Алматы:

Қазақстан, 2008.-(Мәдени мұра) - 9 т. / Құраст.: К. Ү.

Биекенов ж-е т. б. - 2008. - 512 б. - 768 тг.

Дана саны:30 (инв. 30 ; инв/сыз. 0)

С5я73 Волков Юрий Григорьевич. Социология: Учеб. для

В 676 вузов / Под общ. ред. В. И. Добренькова.- Ростов н/Д:

Феникс, 2008.- 571 с.-(Высш. образование)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С55.52я73 Габдуллина Канапия Г. Социология права [Электронный

Г 121 ресурс]: Практикум: CD-ROM.- Алматы: Юрид. лит., Б. г.-

700 Мб.-(Электрон. кн.)

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Давыдов С. А. Социология: Конспект лекций.- М.:

Д 138 ЭКСМО, 2009.- 160 с.-(Экзамен в кармане)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С5я73 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: Учеб.

Д 556 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.- М.: ИНФРА-М,

2008.- 624 с.-(Классич. унив. учеб.)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С73(5Каз)6 Жумасултанов Т. Ж. Народ Казахстана: современное

Ж 880 состояние народонаселения в Республике Казахстан.-

Алматы: Классика, 2008.- 103 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Исаев Борис Акимович. Социология в схемах и

И 851 комментариях: Учеб. пособие.- СПб.: Питер, 2009.- 224

с.: ил.-(Учеб. пособие)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С62(5Каз)я22 Казахстан - 2007: Крат. стат. справ. / Агентство

К 143 РК по статистике; Под ред. Ю. К. Шокаманова.- Астана:

Агентство РК по статистике, 2007.- 64 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Каменская Елена Николаевна. Социология: Учеб.

К 181 пособие / Изд.-торг. корпорация "Дашков и К".- 2-е

изд.- М.: Дашков и К, 2007.- 288 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Кравченко Альберт Иванович, Анурин Владимир Федорович.

К 772 Социология: Учеб. для вузов.- СПб.: Питер, 2008.- 432

с.-(Учеб. для вузов)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С5я73 Кравченко Альберт Иванович. Социология: Учеб. /

К 772 Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.- М.: Проспект,

2008.- 536 с.

Кол-во экз.:11 (инв. 11 ; б/инв. 0)

С5я73 Курс бағдарламасы (SYLLABUS): "Социология" пәні

К 86 бойынша 050507 - "Менеджмент", 050508 - "Есеп ж-е

аудит", 050908 - "Бағалау", 050506 - "Экономика",

050602 - "Ақпарат", 050703 - "Ақпараттық жүйелер",

050704 - "Есептеу техн. ж-е бағдарлам. қамт. ету",

050706 - "Геология ж-е пайдалы кен орынд. барлау",

050719 - "Радиотехн., электроника ж-е телекоммуникация"

маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Әл-Машани атындағы жаратылыстану- гуманит. ин-ты,

Қоғамдық пәндер каф.; Құраст.: Ұ. Е. Сыдықов ж-е т. б.-

Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 11 б.: кесте

Дана саны:1 (инв. 0 ; инв/сыз. 1)

С5я73 Кухарчук Дмитрий Владимирович. Социология:

К 957 Конспект лекций.- М.: Юрайт-Издат, 2007.- 250 с.-(Хочу

все сдать!)

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Кухарчук Дмитрий Владимирович. Социология:

К 957 Конспект лекций.- М.: Юрайт-Издат, 2008.- 190 с.-(Хочу

все сдать!)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С6(5Каз) Қазақстан - цифрларда. 2007: Стат. жинақ / ҚР

Қ 18 Статистика агенттігі; Ред. басқарған А. Мешімбаева.-

Алматы: Қазстатақпарат, 2007.- 394 б.

Дана саны:9 (инв. 9 ; инв/сыз. 0)

С6(5Каз)я22 Қазақстан өңірлері: Қысқаша статистикалық

Қ 18 анықтамалық / ҚР Статистика агенттігі; Ред. Ю. Қ.

Шоқаманов.- Астана: Қазстатақпарат, 2007.- 39 б.: сурет

Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)

С6(5Каз) Қазақстан өңірлері 2007 / ҚР Статистика агенттігі;

Қ 18 Ред. А. Е. Мешімбаева.- Астана: Қазстатақпарат, 2007.-

462 б.: кесте

Дана саны:5 (инв. 5 ; инв/сыз. 0)

С62(5Каз) Қазақстанның 2007 жылғы ғылымы және инновациялық

Қ 18 қызметі: Стат. жинақ / ҚР Статистика агенттігі; Ред.

басқарған Ж. Ы. Омаров.- Астана: Жарқын Ко, 2008.- 78 б.

Дана саны:2 (инв. 2 ; инв/сыз. 0)

С72(5Каз)2я24 Қазақстанның демографиялық жылнамалығы 2007: Стат.

Қ 18 жинақ / ҚР Статистика агенттігі; Ред. А. Е.

Мешімбаева.- Астана: Жарқын Ко, 2008.- 77 б.: кесте +

CD ROM

Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)

С72(5Каз)2я24 Қазақстанның демографиялық жылнамасы: Стат. жинақ

Қ 18 / ҚР Статистика агенттігі; Ред. А. Е. Мешімбаева.-

Астана: Қазстатақпарат, 2007.- 388 б.

Дана саны:1 (инв. 1 ; инв/сыз. 0)

С5я73 Мирошниченко И. В. Социология: Пособие для

М 645 подготовки к экзаменам: Конспект лекций.- М.: А-Приор,

2007.- 128 с.-(Конспект лекцийВ помощь студенту)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С5я73 Нецветаев Виктор Георгиевич. Социология: Учеб.

Н 589 пособие.- М.: Маркет ДС, 2007.- 232 с.-(Унив. сер.)

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Нецветаев Виктор Георгиевич. Социология: Учеб.

Н 589 пособие.- 2-е изд.- М.: Маркет ДС, 2008.- 240 с.-(Унив. сер.)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С5я73 Пәннің студентке арналған оқу-әдістемелік кешені:

П 21 "Социология" пәні бойынша 050507 - "Менеджмент", 050508

- "Есеп ж-е аудит", 050908 - "Бағалау", 050506 -

"Экономика", 050602 - "Ақпарат", 050703 - "Ақпараттық

жүйелер", 050704 - "Есептеу техн. ж-е бағдарлам. қамт.

ету", 050706 - "Геология ж-е пайдалы кен орынд.

барлау", 050719 - "Радиотехн., электроника ж-е

телекоммуникация" маман. / Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз.

ұлт. техн. ун-ті, Әл-Машани атындағы жаратылыстану-

гуманит. ин-ты, Қоғамдық пәндер каф.; Құраст.: Ұ. Е.

Сыдықов ж-е т. б.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.- 76 б.: кесте

Дана саны:21 (инв. 0 ; инв/сыз. 21)

С62(5Каз) Печать Республики Казахстан в 2006 году: Стат. сб.

П 317 / Нац. кн. палата РК; Сост.: Б. К. Мамытбаева и др.;

Общ. ред. Ж. Т. Сейдуманова, К. М. Мухатаевой.- Алматы:

Кн. палата, 2007.- 55 с.

Кол-во экз.:3 (инв. 3 ; б/инв. 0)

С5я73 Подгайская Людмила Ивановна. Социология:

П 441 Учеб.-метод. комплекс.- Минск: Соврем. шк., 2007.- 112 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С5я73 Программа курса (SYLLABUS): По дисц. "Социология"

П 784 для спец. 050507 - "Менеджмент", 050508 - "Учет и

аудит", 050908 - "Оценка", 050506 - "Экономика", 050602

- "Информатика", 050703 - "Информ. системы", 050704 -

"Вычисл. техника и прогр. обесп.", 050706 - "Геология и

разведка полез. ископаемых", 050719 - "Радиотехника,

электроника и телекоммуникация" / Каз. нац. техн. ун-т

им. К. И. Сатпаева, Естеств.-гуманит. ин-т и м.

аль-Машани, Каф. обществ. дисц.; Сост. У. Е. Сыдыков и

др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 10 с.

Кол-во экз.:1 (инв. 0 ; б/инв. 1)

С5я73 Радугин А. А., Радугин К. А. Социология: Курс

Р 156 лекций: Учеб. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.:

Библионика, 2008.- 224 с.: ил

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С6(5Каз) Система образования Казахстана в цифрах. 2006:

С 409 Стат. сб. / М-во образования и науки РК, Нац. центр

оценки качества образования; Редкол.: Б. К. Дамитов

(пред.) и др.- Астана: НЦОКО, 2007.- 38 с.

Кол-во экз.:5 (инв. 5 ; б/инв. 0)

С5я73 Социология: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н.

С 693 Лавриненко.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ,

2009.- 448 с.-(Золотой фонд рос. учеб.)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С5я73 Социология для студентов вузов: Учеб. пособие /

С 693 Абдулова Е. А., Аветников В. Н., Коловащенко Н. В., и

др.; Под общ. ред. С. В. Передерия.- Ростов н/Д:

Феникс, 2007.- 190 с.: ил.-(Шпаргалки)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

С6я73 Статистика: Учеб. для вузов / С.-Петербург. гос.

С 780 ун-т экономики и финансов; Под ред. И. И. Елисеевой.-

М.: Высш. образование, 2009.- 566 с.-(Ун-ты России)

Кол-во экз.:5 (инв. 5 ; б/инв. 0)

С6я73 Статистика: Учеб. для вузов / Минашкин В. Г.,

С 780 Шмойлова Р. А., Садовникова Н. А., и др.; Под ред. В.

Г. Минашкина.- М.: Велби: Проспект, 2008.- 272 с

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С6я73 Статистика: Электрон. учеб. для вузов: / Назаров

С 781 М. Г., Варагин В. С., Великанова Т. Б., и др.; Изд.

торг. дом "КноРус"; Под ред. М. Г. Назарова.- М.:

КноРус, 2009.- 64 Mb

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С6(5Каз)я24 Статистический ежегодник Казахстана. 2007 /

С 781 Агентство РК по статистике; Под ред. А. Е.

Мешимбаевой.- Алматы: Агентство РК по статистике,

2007.- 516 с.: ил.-(Казахстан)

Кол-во экз.:12 (инв. 12 ; б/инв. 0)

С55.55 Сыдыков Улукпан Есилханович и др. Студенты

С 950 технического вуза: социол. анализ: Моногр. / Сыдыков

Улукпан Есилханович, Мукашева А. Б., Омарова А. Т.;

Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева.- Алматы:

КазНТУ, 2007.- 181 с.

Кол-во экз.:52 (инв. 52 ; б/инв. 0)

С55.55 Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы ж.б. Техникалық жоғары

С 93 оқу орындарының студенттері: Социологиялық талдау /

Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы, Мұқашева А. Б., Омарова Ә.

Т.; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қаз. ұлт. техн. ун-ті,

Жауапты ред. Д. К. Кішібеков.- Алматы: ҚазҰТУ, 2007.-

179 б.: сурет

Дана саны:52 (инв. 52 ; инв/сыз. 0)

С55.44(5Каз)я73 Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы. Инженерлік еңбектің

С 93 социологиясы: Оқулық / ҚР білім және ғылым мин-гі.-

2-ші бас.- Алматы: Эверо, 2007.- 176 б.: кесте

Дана саны:216 (инв. 351 ; инв/сыз. 0)

С5я73 Учебно-методический комплекс дисциплины студента:

У 912 По дисц. "Социология" для спец. 050507 - "Менеджмент",

050508 - "Учет и аудит", 050908 - "Оценка", 050506 -

"Экономика", 050602 - "Информатика", 050703 - "Информ.

системы", 050704 - "Вычисл. техника и прогр. обесп.",

050706 - "Геология и разведка полез. ископаемых",

050719 - "Радиотехника, электроника и телекоммуникация"

/ Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Естеств.-

гуманит. ин-т и м. аль-Машани, Каф. обществ. дисц.;

Сост. У. Е. Сыдыков и др.- Алматы: КазНТУ, 2007.- 79 с.

Кол-во экз.:21 (инв. 0 ; б/инв. 21)

С5я73 Фененко Юрий Вячеславович. Социология: Учеб. /

Ф 421 Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т).- М.:

Проспект, 2008.- 232 с.: ил

Кол-во экз.:1 (инв. 1 ; б/инв. 0)

С550 Шалахметов Гадильбек Минажевич, Искаков Нурлан

Ш 180 Абдильдаевич. Принцип пирамиды.- М.: Евразия+,

2007.- 208 с.: ил

Кол-во экз.:5 (инв. 5 ; б/инв. 0)

С5я73 Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович. Социология:

Ш 306 Курс лекций: Учеб. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.-

М.: Логос, 2008.- 368 с.-(Новая унив. б-ка)

Кол-во экз.:10 (инв. 10 ; б/инв. 0)

  1. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие / Н. М. Махмеджанов, Р. Н. Махмеджанова. Алматы: Дәуір, 2009. 408с (3)

    Документ
    Экология: оқу құралы кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады / Ф.Қ.Иштаева, Л.Г.Костарева, Ш.С.Набидоллина, Ж.Е.Молдағалиева.- Астана: Фолиант, 2008.
  2. Автореферат дис канд физ мат наук: 01. 03. 01 / А. Н. Бейсеков. Алматы, 2010. 20 с. 1 экз

    Автореферат диссертации
    Обобщения нестационарная задача двух неподвижных центров: автореферат дис канд. физ.-мат. наук: 01.03.01 / А.Н. Бейсеков.- Алматы, 2010.- 20 с. 1 экз.

Другие похожие документы..