Закон україни

Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу

1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

2. Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

4. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи.

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до законодавства України.

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими
навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної
освіти, їх спеціалізованими факультетами.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних
і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не
рідше одного разу в п'ять років за рахунок коштів відповідних
бюджетів.

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного
навчального
закладу

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального
закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності
здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти.


Про затвердження Положення про почесні звання
"Народний художній колектив"
і "Зразковий художній колектив"


На виконання   Закону   України   "Про   позашкільну  освіту" ( 1841-14 ) та Указу Президента України від  8  лютого  2001  року №78/2001  (  78/2001 ) "Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки" і  з  метою  пошуку,  підтримки  обдарованої  і талановитої учнівської,  студентської молоді та творчих колективів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" , що додається.
2. Міністру  освіти  Автономної Республіки Крим,  начальникам управлінь освіти і науки обласних,  Київської та  Севастопольської міських   державних  адміністрацій  довести  Положення  до  відома керівників навчальних закладів.
3. Департаменту розвитку загальної середньої,  дошкільної  та позашкільної освіти (Романенко В.П.) внести пропозиції щодо складу експертної комісії з присвоєння та  підтвердження  почесних  звань "Народний  художній  колектив"  та "Зразковий художній колектив" і вживати заходів щодо забезпечення її роботи.
4. Департаменту економіки та  соціального  розвитку  (Куліков П.М.) забезпечити виготовлення у 2003 році дипломів про присвоєння звання "Народний художній колектив"  та  дипломів  про  присвоєння звання "Зразковий художній колектив".
5. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 20.04.1994 №109 "Про затвердження Положення про "Народний художній колектив" та  "Зразковий  художній  колектив"  закладів системи Міністерства освіти України і зразків відповідних дипломів".
6. Наказ  "Про  затвердження  Положення  про  почесні  звання "Народний  художній  колектив"  і  "Зразковий  художній  колектив" опублікувати в  "Інформаційному  збірнику  Міністерства  освіти  і науки України".

Розділ 2

Навчально-виховний процес та його забезпечення в позашкільному закладі

Пам’ятка

Керівник гуртка позашкільного закладу зобов’язаний:

 1. Укомплектовувати гурток учнями з 1 до 15 вересня поточного навчального року. Даний час вважається робочим часом керівника.

 2. Керівник гуртка несе відповідальність за збереження контингенту та кінцевий результат роботи гуртка.

 3. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час занять та дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил.

 4. Керівник гуртка повинен мати: навчальну програму, календарно-тематичний план, план виховної роботи гуртка на навчальний рік та літній період, погоджений методистом та затверджений директором, план-конспект кожного заняття, плани на канікули, папка документації тощо.

 5. Мати журнал обліку гурткової роботи та вести його згідно всіх розділів.

 6. Проводити заняття гуртка згідно затвердженого плану роботи в години передбачені розкладом занять.

 7. Вчасно проходити медогляд і здати санітарну книжку за вимогою.

 8. Проводити інструктажі з техніки безпеки, реєструючи їх в журнал відповідного зразка.

 9. Приділяти належну увагу роботі з обдарованими і талановитими дітьми, а також з дітьми з особливими фізичними потребами.

 10. Організовувати і проводити масові заходи, виставки, змагання, вікторини, екскурсії тощо.

 11. Забезпечувати участь гуртківців в масових заходах, показових виступах, виставках творчості, представляти кращі роботи гуртківців на конкурсах всіх рівнів.

 12. Оформити папку-портфоліо досягнень колективу.

 13. Згідно графіка проводити відкрите заключне заняття гуртка, відкритий виховний захід, а в кінці року звітній концерт або виставку.

 14. В кінці року, згідно вимог, робити звіт роботи гуртка.

 15. Вчасно і в повному обсязі здавати поточну інформацію.

 16. Здавати дані про кількісний склад гуртка. Звіт ПЗ-1 станом на 15 вересня та 01 січня.

 17. Вести облік матеріальних цінностей, що видаються для роботи гуртка, стежити за станом обладнання, своєчасно проводити профілактику та ремонт. Як матеріально-відповідальна особа, нести повну відповідальність за збереження інвентаря.

 18. Обов’язково відвідувати методичний день – понеділок, для інформаційного і методичного навантаження.

 19. Працювати в тісному контакті з батьківським комітетом.

Методичні рекомендації та основні вимоги до ведення журналу планування та обліку роботи гуртка.

 Журнал планування та обліку роботи є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.

 Журнал гурткової роботи заповнюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти України, обласними управліннями освіти, районними відділами освіти.

Згідно з класифікацією (за С.Лебедєвим) виділяють чотири види навчальних програм:

-типові (орієнтовні);

-модифіковані (модернізовані, адаптовані);

-експериментальні;

-авторські.

Основою модифікованої (адаптованої) програми є зразкова (типова) програма, змінена з урахуванням особливостей освітнього закладу, віку та рівня підготовки вихованців, режиму і часових параметрів здійснення діяльності, нестандартності індивідуальних результатів навчання і виховання. Корективи вносяться в програму самим педагогом і не порушують концептуальних основ організації навчального процесу, традиційної структури занять, передбачених програмою, яку було взято за основу. Діагностика результативності роботи за такими програмами пов’язана з демонстрацією досягнень вихованців на олімпіадах, конкурсах, звітних концертах, виставках, змаганнях, конференціях тощо.

Модифікована програма обов’язково має бути обговорена й затверджена методичною або педагогічною радою закладу та погоджена з районним науково-методичним центром.

Експериментальна програма розробляється педагогом з метою вирішення певного практичного завдання, пов’язаного з подоланням труднощів у навчальному процесі чи постановкою більш складних завдань. Така програма стосовно програми типової може передбачати зміни у змісті і щодо методів навчання.

На роботу за експериментальною програмою повинен даватися дозвіл Головного (районного) управління освіти. Після цього програма обов’язково проходить апробацію. У випадку виявлення новизни пропозицій автора, експериментальна програма може претендувати на статус авторської.

Авторська програма – спроектований самим педагогом на основі власної методичної концепції навчально-виховний процес, спрямований на оновлення змісту освіти і одержання вагомих результатів. При цьому назва “авторська” вимагає документальних підтверджень новизни й належності цієї новизни автору. Для цього претендент на авторство в пояснювальній записці до програми повинен переконливо показати принципові відмінності його розробки від підходів інших авторів, які вирішували подібну проблему.

Як і будь-який інноваційний проект, авторська програма має пройти фахову та науково-методичну експертизу. У листі МОН України № 1/9 – 472 від 28.10.02 сказано: «Авторські навчальні програми та посібники можуть використовуватися після відповідного рецензування, схвалення науковими Радами певного профілю, погодження в інститутах післядипломної освіти та затвердження відповідними управліннями освіти і науки». В окремих випадках авторам програм, які пройшли відповідну експертизу, видається сертифікат (свідоцтво), який підтверджує, що програма дійсно є авторською і належить її творцю на правах інтелектуальної власності.

 Журнал заводиться для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.

 Журнал ведеться керівником гуртка. Він несе особисту відповідальність за стан його ведення.

Усі записи в журналі ведуться чисто, охайно та регулярно кульковою ручкою тільки синього кольору. Не допускаються виправлення, заклеювання, закреслювання, використання коректору!

 У розділі «Мета і основний зміст роботи» викладаються основні положення пояснювальної записки програми роботи гуртка. Напрям, рівень та рікнавчання.

Початковий рівень – закладається фундамент базових знань і умінь вихованців, учнів, слухачів в об’ємі вимог позашкільним навчальним закладом еколого-натуралістичного спрямування. Він виконує функцію допрофесійної (загальної, профорієнтаційної) підготовки вихованців, учнів, слухачів розкриваючи їх здібності, хобі та інші особистісні якості.
Основний рівень – етап спеціалізації та поглиблення знань за напрямками навчання спрямований на здійснення профільної підготовки вихованців, учнів, слухачів і опанування професії (спеціальності), що дає можливість диференційованого навчання, яке передбачає врахування всіх аспектів освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання відповідно до певного професійного самовизначення та забезпечується за рахунок спеціалізованих програм навчання позашкільних навчальних закладів, індивідуальних програм і проектів затверджених у установленому порядку.
Вищий рівень – етап профільного та допрофесійного навчання, який передбачає створення умов для отримання вихованцями, учнями, слухачами рівня знань відповідно до стандарту законодавчо визначених кваліфікаційних вимог набуття професії та спрямований на набуття учнівською молоддю навичок самостійної науково-практичної дослідницько-пошукової діяльності, розвиток моральних, інтелектуальних, комунікативних, творчих, фізичних, соціальних якостей, що прагне до саморозвитку та самоосвіти.

Дні й години занять гуртка визначаються у відповідності до тарифікаційного списку, вимог закону України «Про позашкільну освіту» та за погодженням із директором ХОЦНТТУМ. Зміна часу проведення занять має бути погоджена з методистом. Керівник гуртка має право протягом 15 днів (з 1 по 15 вересня) на комплектування груп. Цей період вважається його робочим часом. Як тільки групи укомплектовані керівник гуртка подає директору на затвердження графік занять і гурток починає свою діяльність.

 План роботи гуртка складається на перше півріччя, друге півріччя та на літні канікули у відповідності до програми. Нумерація тем з першого півріччя продовжується на друге півріччя і т.д.. У плані записується розділ програми. В графі «Кількість годин» ставиться кількість годин відведених на кожен розділ. В графі «Календарні строки виконання» вказуються всі дати занять, на які розрахований даний розділ за винятком святкових днів. План роботи на півріччя планується і записується відповідно до відведених сторінок. В кінці сторінки ставиться підпис керівника гуртка.

 У розділі «Відомості про членів гуртка» зазначається номер, прізвище, ім’я, по батькові дитини, рік народження, назва школи, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, телефон, дата вступу в гурток, дата і причини вибуття з гуртка.

 У розділі «Облік відвідування» застосовуються наступні умовні позначки:

«нб»- був відсутній з невідомої причини;

«сп»- спізнився;

«п»- був відсутній с поважної причини;

«хв»- був хворий.

Проти прізвища учня, який вибув, пишеться – «вибув».

 У розділі «Облік роботи гуртка» вказується номер заняття, дата проведення, тема заняття (зміст роботи на занятті), кількість годин (відповідно до календарно- тематичного плану), підпис керівника гуртка. Дата занять, які записані в розділах «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» мають співпадати і становити однакову кількість. Нумерація занять не переривається протягом всього року.

 Кількість записаних годин має відповідати погодинному педагогічному навантаженню.

Для розділів «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» на кожен місяць відводиться окрема сторінка.

 Облік робочого часу в дні відсутності дітей ( на випадок карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділу освіти, директора) керівник гуртка може вести записи в розділі «Масова та суспільно-корисна робота гуртка», вказуючи дату, зміст діяльності (виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо), кількість годин, підпис.

 1. Закон україни (2)

  Закон
  1. У Цивільному кодексі України ( Відомості Верховної Ради, 2003р., NN 40-44, ст.356; 2004р., N 2, ст.6; 2004р., N 11, ст.140; 2004р., N 33-34, ст.403; 2005р.
 2. Закон україни (3)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 26 грудня 2002 року N 380-IV, від 19 червня 2003 року N 1004-IV, від 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
 3. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 березня 2004 року N 1645-IV, від 16 березня 2006 року N 3552-IV,від 11 червня 2009 року N 1516-VI,
 4. Закон україни (14)

  Закон
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.
 5. Закон україни (17)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 6. Закон україни (18)

  Закон
  Взаємовідносини при використанні об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який належать співвласникам, визначаються договором між ними.
 7. Закон україни (19)

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов язаних з їх в їздом
 8. Закон україни (21)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 червня 1992 року N 2477-XII,Декретами Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 12-92,
 9. Закон україни (26)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93,Законами України від 12 лютого 1997 року N 64/97-ВР,
 10. Закон україни (28)

  Закон
  Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу

Другие похожие документы..