Реферат роботи


Реферат

роботи “Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні”

Вступ

Збільшення обсягів видобування нафти і газу є головним завданням, яке сто-їть перед працівниками паливно-енергетичної галузі як України, так і усього світу. Комплексна програма "Нафта і газ України до 2010 року" передбачає збільшення обсягів буріння на 74%. В цьому аспекті збільшення обсягів буріння пов’язане з економічними показниками, які змушують виробників раціонально використову-вати матеріальні ресурси. Ефективним резервом щодо зменшення матеріальних витрат у процесі буріння свердловин є раціональне використання хвильової енергії, яка розповсюджується бурильною колоною в процесі взаємодії долота з вибоєм. Раціональне використання хвильової енергії забезпечить безаварійну роботу бурил-ної колони та підвищить показники буріння – проходку на долото і механічну швидкість. Проблема збільшення показників буріння і підвищення надійності еле-ментів бурильної колони залишається актуальною, оскільки останні залежать не тільки від вибраних режимів буріння, а й від вибору конструкції низу бурильної колони і тих пристроїв, які введені в компонування. Використання результатів дос-ліджень хвильових процесів на базі створених математичних моделей, ідентифікації параметрів, синтезу алгоритмів виявлення змін динаміки взаємодії породоруй-нівного інструменту з вибоєм забезпечує розроблення методик застосування раціо-нальних компоновок бурильних колон, а також принципів побудови і розрахунку спеціальних пристроїв.

Однією з проблем, яка вирішена в даній роботі і підвищує ефективність бу-ріння, є удосконалення вібраційних та вакуумних машин для очистки бурового роз-чину. Основна мета - удосконалення очисної системи на базі вивчення роботи очис-них пристроїв першого ступеня очистки і за рахунок збільшення перепадів тисків над ситом і під ним, а також використання складних віброполів для часткової зміни реології бурового розчину.

За відсутності нових родовищ нафти і газу, здатних достатньо задовольнити потреби України, на перший план висуваються проблеми, пов’язані з підвищенням ефективності розробки існуючих родовищ.

Низька проникність продуктивних пластів, їх кольматування при розкритті і освоєнні, обумовлює необхідність її збільшення та відновлення. Значна частина видобувних нафт належить до високопарафінистих, видобування яких пов’язане із значними труднощами через формування парафінистих відкладів у привибійній зоні та нафтопромисловому обладнанні. Обводнення продукції видобувних свердловин також значною мірою позначається на продуктивності і вимагає проведення заходів щодо ізоляції і обмеження припливів пластових вод.

У роботі вирішені питання, пов’язані з вивченням і узагальненням сучасних уявлень про основні причини, що викликають зниження продуктивності свердловин, а також методи її відновлення і збільшення.

Підземне зберігання газу (ПЗГ) відіграє виключно важливу роль в забе-зпеченні нормального функціонування системи газопостачання, являючи собою най- ефективніший засіб регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання. ПЗГ дозволяє також газотранспортним підприємствам підвищити коефіцієнт викорис-тання трубопроводів i знизити питомi витрати. Не менш важливе значення ПЗГ має i для забезпечення системної надійності i безперервності поставок газу. Система підземного зберігання газу в Україні сформувалась як важлива ділянка єдиного ком-плексу газопостачання. Зручні географічні чинники, наявність вироблених газових покладів, які мають сприятливі геолого-промислові характеритики, безпосередньо біля основних експортних газопроводів та біля кордону Європейського Союзу, зумовили створення найбільшого в Європі Західно-Українського комплексу підзем-ного зберігання газу, в якому зосереджено понад 70% yciєї потужності підземного зберігання газу в Україні.

Підземне сховище газу (ПСГ) є надзвичайно складною системою. Режими роботи цих об’єктів на відміну від газових родовищ нестабільні в часі, що усклад-нює їх надійну експлуатацію. Тому наукові дослідження особливостей експлуатації ПСГ в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки, спрямовані на вивчення формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей прояву пруж-но-водонапірного режиму за циклічної експлуатації сховища, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта є актуальними з точки зору підвищення надій-ності газопостачання. Вивчення закономірностей і особливостейпротікання гідро-газодинамічних процесів в пористому середовищі на основі їх математичного моде-лювання важливе для прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації підземних сховищ газу в водоносних структурах.

Україна має найбільшу у світі газотранспортну систему довжиною 36,7 тис. км, до складу якої входять 72 компресорні станції (КС) із газоперекачувальними агрегатами (ГПА) 27 типів загальною потужністю 5609 МВт, 89 автомобільних газо-наповнювальних компресорних станцій (АГНКС) із п'ятьма типами компресорних установок (КУ) та мережа підземних сховищ газу. На сьогодні 50% парку ГПА від-працювали встановлений моторесурс або близькі до цього. Експлуатація такого чис-леньного й різнотипного парку з різним моторесурсом вимагає нових підходів до сервісного обслуговування.

У роботі наведені розробки, які забезпечують надійність функціонування різ-нотипного газоперекачувального обладнання за рахунок отримання оперативної ін-формації про його фактичний технічний стан в експлуатаційних умовах і усунення аварійних ситуацій.

Таким чином проблеми, які вирішені при виконанні даної циклу роботи, є ор-ганічно пов’язаними між собою і спрямовані на вирішення спільного завдання – під-вищення надійності постачання вуглеводнів в Україні.

Зміст роботи

При виконанні роботи вирішені важливі науково-технічні проблеми, що ма-ють значне народногосподарське значення і сприяють підвищенню надійності пос-тачання вуглеводнів в Україні.

Для використання енергії хвильових процесів при ліквідації прихоплень віб-роударними пристроями проведено аналіз коливних процесів в бурильній прихоп-леній колоні. Основним завданням була зміна балансу випромінюваної енергії ниж-че і вище ударного пристрою. Аналітичними дослідженнями вдалося довести, що при ліквідації прихоплень необхідно вибирати компоновки вище ударного пристрою і над головою прихоплення.

Проведені дослідження з метою удосконалення вібраційних та вакуумних машин для очищення бурового розчину показали, що зміна вмісту твердої фази в бу-ровому розчині чинить істотний вплив на механічну швидкість буріння, тривалість проводки свердловини і число відпрацьованих доліт.

Запропоновано застосування вібраційної та вакуумної очистки бурового роз-чину, які базуються на результатах теоретичних, лабораторних і промислових дос-ліджень, та вибрані схеми перспективних конструкцій очисних пристроїв.

Очищення бурового розчину на запропонованій вібровакуумній установці складається з двох етапів – фільтрацій з застосуванням вібрацій і доочищення філь-трату з застосуванням інтенсивного перепаду тисків над ситовою поверхнею.

Отримані результати показують, що в конструкції вібросита необхідно передбачати механізми для регулювання обертів вібратора і нахилу віброрами, а також власної частоти віброрами за рахунок зміни жорсткості амортизаторів. Специ-фіка застосування вакуум-фільтрів доочищення бурових розчинів є перспективною як з точки зору високої ефективності виділення шламу і регулювання твердої фази при застосуванні обважнених розчинів, так і економічно доцільною з точки зору зде-шевлення метра проходки свердловин.

Встановлено основні причини негерметичності нарізних з’єднань обсадних колон. Винайдено ущільнююче мастило УС-ОТ, термін полімеризації якого регу-люється залежно від глибини свердловини та пластової температури, що за- безпечує герметичність з'єднань при максимально допустимих значеннях тисків. Розроблено методику проектування обсадних колон для кріплення похило-скеро-ваних свердловин. Для контролю за процесом згвинчування обсадних труб розроб-лено пристрій, який пройшов широке випробування при будівництві свердловин на родовищах України. Досліджено причини та процеси, що відбуваються при зім’ятті обсадних колон. Для покращення розмежування пластів запропоновано додавати до цементного розчину кремнійорганічної речовини типу АКОРБ300, а також розроблено нові технологічні прийоми цементування свердловин.

Розроблена та випробувана технологія ізоляції і обмеження водопритоків з використанням магнітоактивних речовин і генераторів магнітного поля для сверд-ловин. Технологія ефективна для використання в умовах теригенних і карбонатних колекторів. Вона дозволяє однаково ефективно проводити операції з обмеження во-допритоків як у поровому, так і тріщинному та тріщинно-поровому колекторах. Ви-користання технології можливе в досить широкому інтервалі глибин, тиску і тем-ператур. Вона може бути застосована у різних кліматичних умовах. Технологія може знайти широке використання у ремонтно-ізоляційних роботах для виправ-лення негерметичності цементного кільця при ліквідації заколонних перетоків.

Запропоновано метод підвищення продуктивності свердловин, який дає змо-гу збільшити глибину проникнення кислотного розчину в пласт і знизити корозію нафтопромислового устаткування, що, у свою чергу, підвищує ефективність кис-лотних обробок і, збільшить продуктивність або приймальність свердловин.

Дослідження Луквинського, Спаського, Битківського та Бистрицького родо-вищ показали, що нафти в початкових пластових умовах близькі до насичення парафіном. У процесі розкриття і освоєння продуктивних пластів, а також експлуа-тації свердловин в привибійних зонах, можливе зниження температури менше за температуру насичення пластової нафти парафіном. Це призводить до формування в пористому середовищі колектора парафінистих відкладів і зниження його проник-ності, що значно ускладнює процес розробки цих родовищ.

Розроблено ефективну технологію збільшення продуктивності нафтових све-рдловин шляхом термохімічної дії на привибійну зону пласта і рекомендовано її до використання на нафтових родовищах з гірничо-геологічними умовами, продуктив-ний розріз яких представлений теригенними колекторами, в яких зниження про-дуктивності пов'язане зі зниженням властивостей фільтрації привибійної зони за рахунок формування в ній парафінових і асфальто-смолянистих відкладів.

Проведено оцінку гідродинамічних процесів, які відбуваються при очищенні закольматованих пластів гідроімпульсною дією. Розроблено математичні моделі визначення тиску в свердловині та його розподілу в пласті під час дії постійної та змінної депресії тиску в однорідному та зонально неоднорідному пласті, а також при створенні депресійно-репресійних циклів. Розроблено технології інтенсифікації нафтогазовидобування шляхом гідроімпульсної депресійно-репресійної та імлозій-ної дії на пласт з використанням устаткування типу УСМД, УСМДС та УОП.

Наведено основні характеристики ПСГ України і проаналізовано концепції розвитку підземного зберігання газу в світі і в Україні. Обгрунтована необхідність створення математичних моделей гідрогазодинамічних процесів у продуктивних горизонтах ПСГ в водоносних масивах, які б об’єднали розрізнені задачі і дозволили глобально оцінити реальну фізичну картину в пласті з метою вирішення ряду прак-тично важливих задач. Побудовано модель для варіанта ПСГ з розвантаженням води на поверхню з наступним узагальненням її для всіх інших випадків. Запропоновані математичні моделі протікання гідрогазодинамічних процесів в водоносних покла-дах при формуванні та циклічній експлуатації ПСГ дозволяють прогнозувати депре-сію тиску і швидкість фільтрації флюїду, а також характер переміщення газово-дяного контакту, що має важливе значення для визначення кількості газу в пласті, прогнозування застійних зон та міжпластових перетоків.

На основі проведених серій досліджень з визначення фазових проникностей пористого середовища встановлено їх залежності від залишкового водонасичення, що має місце при витісненні води газом. Запропонована методика визначення фазо-вих проникностей ґрунтується натому, що розрахунок витиснення води газом мож-на виконувати за формулами теорії двофазної течії нестисливих рідин, замінюючи швидкість фільтрації рідини об'ємною швидкістю фільтрації газу, приведеної до середньоарифметичного тиску в пласті. При обробці результатів дослідів за даною методикою побудована універсальна стосовно швидкості фільтрації крива фазових проникностей. Це непрямим чином виправдує прийняте припущення і вказує на можливість користування ним для проведення практичних розрахунків.

Показано, що критерієм адекватності технологічних режимів є безрозмірний час, що визначається через коефіцієнт п’єзопровідності пористого середовища, який визначає характер нестаціонарності фільтрації газу. Встановлено, що для величини безрозмірного часу до хвиля газодинамічного збурення не доходить до межі газоводяного контакту, і розрахунки параметрів режиму роботи сховища в цьому випадку можна вести за спрощеними залежностями без урахування ефекту водо-напірного режиму.

Колективом авторів розроблені методи та технічні засоби для оцінки техніч-ного стану агрегатів різних типів та потужностей. При розробці методів і засобів діагностування підшипників газомоторних компресорів були проаналізовані стати-стичні дані з виробітку та руйнувань вкладишів підшипникових вузлів. Визначені значення рівнів вібрації за різного технічного стану підшипників. Проведено ком-плекс теоретичних та еспериментальних досліджень зі створення методів діагносту-вання циліндро-поршневої групи і турбокомпресора. Визначено діагностичні озна-ки дефектного стану. Розроблено і затверджено методику та прилади для діагнос-тування підшипникових вузлів, циліндро-поршневої групи і турбокомпресора ГМК

10ГКН, МК-8 і ДР-12.

Для визначення діагностичних ознак окремих дефектів газотурбінних компре-сорів ГПА-16, ГТН-25 та ГТ-750-6 проведені теоретичні та експериментальні дос-лідження вібраційних характеристик.

Запропоновано ряд способів діагностування вузлів газотурбінних агрегатів:

- вібраційного контролю машин з виключенням можливості накладання спект-ральних складових при визначенні частот власних коливань;

- визначення жорсткості підшипникових опор, що дозволяє за даними вимірів віб-рації агрегату виявити дефекти підшипників газотурбінної установки або компре-сора, якщо ці дефекти викликані зміною жорсткості в підшипникових опорах;

- діагностування газотурбінної установки що дозволяє виявляти дефекти її кріп-лення до рами фундаменту.

На основі запропонованих способів розроблені пристрої для вібраційного конт-ролю і захисту від вібраційних перевантажень, які дозволяють контролювати вібра-цію в широкому діапазоні частот і забезпечують мінімальну кількість помилкових спрацьювань. Розроблені та впроваджені в промисловість прилади неруйнівного контролю вихорострумового принципу дії.

За результатами виконаних робіт опубліковано 9 монографій, 190 статей, отримано 120 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Техніко-економічні показники

Проблеми, які вирішені при виконанні даної роботи, входять до тематичних планів НАК "Нафтогаз України", спрямованих на розробку і удосконалення методів розрахунку технологічних параметрів ПСГ на стадії їх формування та циклічної екс-плуатації за Національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року".

Розроблено ряд регулювальних і віброзахисних пристроїв (ВРД, ВБК.ПЛП). Прийняті до впровадження ДК Укргазвидобування.

Розроблено і впроваджено "РД–39– 135391–011–86 Методика эффективного применения разных типов амортизаторов при бурении скважин на месторождениях ПО "Укрнефть".

Розроблено методику підбору раціональних компонувань при ліквідації при--хоплень на бурових ВО "Укрнафта". Розроблена і передана ВАТ "Укрнафта" Інст-рукція для розрахунку бурильної колони СТП 320. 00135390. 092 – 2001.

Виготовлена і пройшла промислові випробування вібровакуумна установка для бурового розчину. Впроваджено швидкісне вібросито ВССР-1. Пройшли випро-бування регульований гідроциклон і подвійне вібросито ВССД-1

Розроблена "Інструкція з технологій буріння з використанням інформації про хвильові процеси в бурильній колоні ДК "Укргазвидобування", 2006 р.

Використання регулювальних пристроїв для процесу буріння і ліквідації прихоплень дало змогу повніше використати ресурс замкових нарізних з’єднань і збільшити показники буріння (15-20%) та отримати річний економічний ефект від впровадження понад 1,6 мільйонів гривень.

Розроблено КД 39-00/35390-058-95 "Технологія підвищення продуктивності свердловин шляхом створення циклів миттєвих багаторазових деперсій-репресій тиску на пласт з допомогою пристрою УСМД-3(2)": Прийнята до впровадження ВАТ „Укрнафта”.

Розроблено СТП 320.00135.390.2003 "Підвищення якості кріплення похило-спрямованих та горизонтальних свердловин на родовищах Прилуцького УБР".

Розроблено методику розрахунку технологічних режимів роботи ПСГ в водо-носних структурах та регулювання їх в процесі циклу "відбір - закачка". За результа-тами їх реалізації розроблено і випущено галузеву методику.

Розроблені рекомендації з регулювання режимів роботи ПСГ впроваджено в практику на об’єктах УМГ "Львівтрансгаз" та "Прикарпаттрансгаз".

Розроблені технології та технічні засоби підвищення продуктивності пластів пройшли випробування і впроваджені у видобувних та нагнітальних свердловинах нафтогазоконденсатних родовищ України, Росії, Польщі, Болгарії, Китаю, що забез-печило додатковий видобуток 179,8 тис.т. нафти і 13,8 млн. м3 газу та додаткове нагнітання води в об’ємі 74,8 тис. м3

Розроблено технології та засоби вібраційного контролю й діагностування стаціонарними системами основних вузлів ГПА ГТН-25, ГПА-16 із двигуном ДЖ-59, ГТ- 750-6 і КУ п'яти типів (4HRЗKN - 200/ 210-5-249WLK; 2ГМ 4-1,3/ 12-250; 4ГМ 2, 5-1,2/ 10-250; 2BVTN/3; 2НВ2К-160/100С). Розроблено технології і методики оцінки технічного стану переносними приладами ГПА ГТ-750-6, ГТК-10, СТД-4000, 10ГКН, МК8, ДР12, Z330.

Технології та засоби віброконтролю й діагностування впроваджені на КС ДК «Укртрансгаз» і ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» (Гнідинцівський, Кача-нівський, Глинський газопереробні заводи) та на АГНКС «Укравтогазу».

Висновки:

У даній роботі вирішено такі проблеми:

- проведено дослідження особливостей експлуатації, спрямовані на вивчення форму-вання газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначення впливу покладу на водоносну зону пласта, які є важливими для прогнозування процесів формування і циклічної експлуатації ПСГ в водоносних структурах.

- створено комплекс технологій, методик і технічних засобів підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин;

- шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та техно-логічних прийомів встановлено закономірності протікання процесів у свердловинах та пластах і запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити вилучення вуглеводнів з пластів;

- створено методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного ста-ну обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефек-тивність його експлуатації.

На підставі проведених досліджень та результатів промислового впровад-ження розробок сформульовано наступні основні висновки:

- розроблено методики проектування обсадних колон для кріплення похило-спря-мованих свердловин, кріплення інтервалів свердловин, складених текучими поро-дами, впровадження яких забезпечує надійність і довговічність роботи свердловин;

- розроблено низьковитратні і високоефективні методи, технічні засоби і технології відновлення герметичності обсадних колон в процесі експлуатації свердловин;

- розроблено нові тампонажні матеріали, технології і технічні засоби, застосування яких забезпечує надійність розмежування пластів для гірничо-геологічних умов родовищ України;

- впроваджено комплекс розроблених технологій, методик і технічних засобів, який забезпечує дотримання вимог охорони надр під час будівництва та експлуатації свердловин;

- запропоновано очищення бурового розчину із застосуванням комбінації вібрацій-ного та вакуумного способів, що дає можливість поліпшити фільтрацію;

- вперше проведено комплекс фізико-хімічних досліджень властивостей нітрату карбаміду, на базі яких обгрунтовано можливість його використання як реагента для проведення робіт з підвищення продуктивності свердловин;

- визначено, що зневоднений нітрат карбаміду практично не реагує ні з залізом, ні з карбонатами пласта. Корозійна активність нітрату карбаміду, просушеного при температурі 105 С до залишкового вмісту води 0,37%, становить 0,06 г/м2·год;

- доведено, що дія магнітного поля на сталеву пластину, занурену в розчин нітрату карбаміду, знижує корозійну активність останнього. Із збільшенням концентрації нітрату карбаміду в розчині відбувається закономірне зменшення абсолютної вели-чини зниження корозійної активності. Використання цього явища в нафтопро-мисловій практиці дозволить збільшити глибину проникнення активного кислот-ного розчину в пласт за рахунок підтримання більш високих концентрацій азотної кислоти на вибої свердловини;

- доведено, що нітрат карбаміду і кислотні композиції на його основі досить добре розчиняють карбонатно-силікатні складові порід, з яких складаються продуктивні пласти. Для проведення робіт з підвищення продуктивності видобувних і погли-нання нагнітальних свердловин можна широко використовувати нітрат карбаміду. До того ж обмеження в залежності від літологічного складу порід, як у випадку використання плавикової кислоти, відсутні;

- розроблено ряд оригінальних лабораторних установок і методик дослідження керо-ваних дисперсних систем та процесів, які відбуваються в пласті і привибійній зоні свердловин;

- розроблено та реалізовано в промислових умовах технологію підвищення продук-тивності свердловин шляхом впливу на привибійну зону пласта кислотними компо-зиціями на основі порошкоподібного нітрату карбаміду;

- запропоновано метод виділення родовищ високопарафінистих нафт або їх локаль-них ділянок, в пористому середовищі привибійних зон продуктивних пластів яких існують умови для формування парафінистих відкладів;

- розроблено методику для визначення радіусу парафінізації за товщиною продук-тивного пласта;

- встановлено залежність для визначення оптимального тиску на вибої свердловини, що продукує високопарафінисту нафту, при якому не відбувається формування парафінистих відкладів у пористому середовищі привибійної зони продуктивного пласта;

- вивчено закономірність процесу загасання фільтрації парафінистої нафти у порис-тому середовищі;

- створено експериментальні установки, що дозволяють досліджувати процеси формування і видалення парафінистих відкладів безпосередньо у пористому сере-довищі в умовах, що моделюють привибійну зону;

- запропоновано методики експериментальних досліджень процесів формування і видалення парафінистих відкладів у пористому середовищі;

- встановлено гістерезисні явища зміни проникності пористого середовища при зміні температурного поля в процесі фільтрації високопарафінистої пластової наф-ти;

- розроблено методику вивчення вибіркової дії розчинників на парафінисті відклади у пористому середовищі;

- виконано підбір ефективних розчинників парафінистих відкладів для конкретних родовищ Прикарпаття;

- вдосконалено технологічну схему для ефективного видалення парафінистих відк-ладів з привибійної зони продуктивних пластів нафтових свердловин;

- вперше науково обгрунтовано можливість використання магнітокерованих дис-персних систем для ізоляції і обмеження водоприпливів у видобувні свердловини:

- визначено, що за реологічними властивостями водні розчини поліакріламіду з наявністю дисперсної фази магнітоактивних речовин, як і водні розчини поліа-криламіду, належать до псевдопластичних рідин, в'язкість яких змінюється залеж-но від градієнта швидкості зсуву:

- виявлено, що граничне напруження зсуву ізоляційної структури, отриманої дією магнітного поля на магнітоактивні ізоляційні розчини, знаходиться в експонент-ціальній залежності від його напруженості;

- вперше доведено, що дія магнітного поля на дисперсну магнітокеровану систему на порядок знижує проникність перфорованих отворів;

- знайдено математичну залежність, яка дозволяє визначити радіус впливу магнітної системи на магнітоактивні частинки дисперсного водоізоляційного розчину;

- розроблено метод визначення глибини проникнення частинок дисперсного розчину в пласт, який дозволяє оптимізувати процес створення водоізоляційного екрана в привибійній зоні продуктивного пласта;

- визначено, що дисперсні системи на основі магнітоактивних речовин і нітрату карбаміду мають достатню седиментаційну стійкість. Величина кінетичної седи-ментаційної стійкості для дисперсних систем на базі магнітоактивних речовин і нітрату карбаміду становить відповідно 1,4·10-4 - 7·10-8 c-1 і 2,8·10-7 - 9,2·10-8 c-1;

- запропоновано розрахункові формули для визначення гідродинамічних параметрів нагнітання неньютонівської рідини в поровий, тріщинний або тріщино-поровий колектор без урахування інерційних сил, на базі яких розроблено програму виз-начення гідродинамічних параметрів нагнітання аномальних рідин в продуктивні пласти при проведенні операцій з інтенсифікації видобутку нафти і газу;

- розроблено і виготовлено в промислових умовах свердловинні генератори магніт-ного поля трьох модифікацій для створення магнітного поля в привибійній зоні пла-ста при проведенні технологічних операцій з обмеження ізоляції припливів води в свердловину, розроблено і виготовлено в промислових умовах свердловинні генератори магнітного поля трьох модифікацій;

- розроблено і успішно проведено промислову апробацію в умовах теригенних і карбонатних колекторів технологію обмеження водоприпливів у видобувні сверд-ловини керованими магнітними системами та технологію створення багатошаро-вого водоізолюючого бар'єру, висока ефективність якого базується на підвищенні міцності за рахунок синергетичного ефекту;

- проведено дослідження гідродинамічних процесів, які відбуваються у свердловині та привибійній зоні пласта під час депресійно-репресійної дії, та розроблено мате-матичні моделі, які дають змогу коректно проектувати ці технології в різних умовах, що підвищить їх ефективність;

- встановлено, що під час дії високих депресій тиску в низькопроникних пластах градієнт тиску значно вищий, ніж у високопроникних інтервалах, що забезпечує гідроімпульсним технологіям селективність дії. Через різну швидкість поширення тиску в різнопроникних пластах між ними виникає перепад тиску, що за відсутності непроникних перегородок приводить до зміни напрямку фільтрації та кращого очищення;

- розроблено технології та устаткування для очищення привибійної зони пласта створенням високих миттєвих депресій та репресій тиску з використанням гідрос-труминної помпи, пристрої імплозійного типу, способи, які забезпечують вирівню-вання проникності пластів;

- розроблено нові ефективні методи та прилади вібраційного контролю та вібра-ційного діагностування, оригінальні прилади вихорострумового принципу дії, які використовуються для контролю цілісності деталей бурового та компресорного обладнання;

- які нові додаткові діагностичні ознаки уперше запропоновано: частоти власних і вимушених коливань вузлів залежно від зміни режиму роботи; амплітуди поступа-льних і малих кутових коливань в обраному напрямку й фазові зрушення; вимірю-вання у єдиному масштабі часу вібраційних переміщень всіх підшипників ротора; жорсткість підшипникових опор; чітко фіксований на часовій осі імпульсний сиг-нал за стабільної частоти обертання для визначення руйнування антифрикційного шару вкладиша підшипника, характерного для роторних машин; вібраційні пара-метри для визначення розцентровок між валами нагнітача, редуктора й зубчастих муфт; вібраційні сигнали, що виходять від двох підшипників, розташованих на одній шатунній шийці колінчатого вала; величини кутів між площиною руху шатуна й векторами максимальної амплітуди вібрації; виділення рівнів вібрації в смузі частот, пов'язаних із процесом згорання;

- для підтвердження й обґрунтування діагностичних ознак розроблено методики й проведено комплексні експериментальні дослідження в експлуатаційних умовах із аналізом при проведенні ремонту; з послідовною установкою препарованих вкла-дишів на шийки колінчатого вала ГМК 10ГКН і МК8 з імітацією різних дефектів підшипників ковзання; на одноциліндровому відсіку ГМК з ідеальним технічним станом; з установкою відомих дефектів, які дозволили одержати залежності рівнів вібрації від наробітку, потужності й технічного стану, установити припустимі рівні вібрації для формування попереджувальних і аварійних сигналів з виділенням діаг-ностичних ознак, які застосовані при розробці технологій, апаратних і програмних засобів вібраційного контролю й вібраційного діагностування ГПА;

- на основі теоретичного аналізу усунуті причини підвищеної вібрації трубопров-ідної обв'язки для різних технологічних схем і режимів роботи ГТН-25 і ГТК-25И шляхом комплексного використання певних пульсацій тиску в системі колектори-тупики, середніх швидкостей газового потоку в трубопровідній обв'язці, власних частотних коливань у трубопроводах ліній усмоктування й нагнітання, високочас-тотних коливань газового потоку в нагнітачі й у вихідному трубопроводі, а також власних частот оболонок труб;

- удосконалено методики балансування роторів ГТК-25И та ГТК-10И на балан-сувальному верстаті, які базуються на перерозподілі сумарних векторів дисбалансів у трьох площинах корекції, й при балансуванні роторів у власних підшипниках з контролем вібрації в шести точках з урахуванням зміни відносних ексцентриситетів шийки вала в підшипниках і компенсації дисбалансу.

Таким чином робота “Розробка та впровадження технологій та технічних засо-бів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні” є комплексною працею, у якій вирішено ряд важливих проблем нафтогазового комплексу України.

Божко О. Є. Коцкулич Я.С. Кравченко О.В.

Огородніков П.І. Поліщук О.Ф. Саприкін С.О.

Світлицький В.М. Тарко Я.Б. Шимко Р.Я.

Щербатюк Ю.З.

 1. Реферат роботи (3)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.
 2. Реферат роботи (9)

  Реферат
  Представлена робота “Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 3. Реферат роботи (10)

  Реферат
  роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України", поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки за 2010 рік.
 4. Реферат роботи (17)

  Реферат
  Представлена робота “Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 5. Реферат роботи (25)

  Реферат
  Суднобудівна галузь України протягом тривалого часу функціонує без ефективної фінансової підтримки. Це підсилює роль вітчизняної науки в становленні цієї галузі, обумовлює позитивні зрушення в її розвитку за рахунок наукових досліджень.
 6. Реферат роботи “

  Реферат
  Фізико-хімічні властивості кристалів АIIВVI та АIVВVI (одних з найбільш ефективних напівпровідникових матеріалів оптоелектроніки) визначаються власними і домішковими точковими дефектами.
 7. Реферат роботи (18)

  Реферат
  Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій управління інноваційними системами. Актуальність роботи визначається умовами глобальної економічної кризи, кардинальних соціальних і політичних змін та входження провідних країн
 8. Реферат роботи (4)

  Реферат
  Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною активністю (Сердюк А.
 9. Реферат роботи (14)

  Реферат
  до циклу наукових праць „Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України”, висунотого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Другие похожие документы..