На консолидирана база

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕМОНА” АД

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 Г.

Уважаеми Инвеститори,

При консолидирането на финансовите отчети в състава на групата „Енемона” АД влизат следните дружества:

ДРУЖЕСТВО

Процент (%) към

31.12.2009

Процент (%) към

30.09.2009

Енемона Ютилитис” ЕАД

100.00

100.00

ТФЕЦ Никопол” ЕАД

100.00

100.00

Агро Инвест Инженеринг”АД

 99.98

 99.98

Еско Инженеринг” АД

 99.00

 99.00

Енемона - Гълъбово”АД

 91.11

 91.11

Нео Агро Тех”АД

 90.00

 90.00

Неврокоп - Газ АД

 90.00

 90.00

Солар Енерджи”ООД

 80.00

 80.00

Пиринпауър”АД

 84.00

 84.00

Енергомонтажкомплект”АД

 77.36

 77.36

Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ

 

69.23

 

69.23

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ

 70.75

 70.75

ХЕМУСГАЗ” АД

 50.00

 50.00

Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.

ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Търговия на регулиран пазар

За периода октомври – декември2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва покачване във формираната средна цена (12.45% ръст на тримесечна база), като броят сключени сделки и оборотът с ценните книжа на компанията бележат намаление.

За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 1 858 275.74 лева, като среднодневният оборот е 30 463.54 лева. Сделките са 1 322, като среднодневният им брой е 21.67. Средната цена на ценните книжа за периода е 10.474 лева.

октомври

2009 г.

ноември

2009 г.

декември

2009 г.

октомври – декември

2009 г.

Общо сделки

715 броя

323 броя

284 броя

1 322 броя

Общо изтъргувани акции

73 552 броя

67 288 броя

36 564 броя

177 404 броя

Средна цена

11.291 лева

10.115 лева

9.494 лева

10.474 лева

Обща сума на сключените сделки

830 494.04

лева

680 622.66

лева

347 159.04

лева

1 858 275.74

лева

Източник: stock.bg

Синтезирани данни относно търговията с акциите на компания и резултатите за четвърто тримесечие на 2009 г.

IV тримесечие 2009

IV тримесечие 2008

Общо сделки

1 322 броя

1 865 броя

Общо изтъргувани акции

177 404 броя

262 437 броя

Средна цена

10.474 лева

7.317 лева

Обща сума на сключените сделки

1 858 275.74

лева

1 920 269.78

лева

Изменение в пазарната цена на акциите за периода октомври – декември 2009 г.Изтъргувани обеми акции за периода октомври – декември 2009 г.

Източник: vestor.bg

 • Пазарна информация

Показатели

Описание

Стойност

Цена на акция към 31.12.2009 г.

-

9.101 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

20.21 лева

Пазарна капитализация на „Енемона” АД

Пазарна цена * Брой емитирани акции

108 607 694

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.45

P/S

Пазарна цена/Приходи от продажби на акция

0.58

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

1.28

 1. На консолидирана база (6)

  Документ
  За периода юли – септември 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва лек ръст при формираната средна цена, като броя сключени сделки и оборота с ценните книжа на компанията
 2. На консолидирана база (4)

  Документ
  Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД и „РЕГИОНАЛГАЗ” АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.
 3. На консолидирана база (3)

  Документ
  “Eнемона Ютилитис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, е 100% собственост на “Енемона” АД. То е еднолично акционерно дружество, създадено през м.
 4. На консолидирана база (1)

  Документ
  Непряко участие “Енемона” АД има в “Ломско пиво”АД, собственост на “Агро Инвест Инженеринг” АД и в дружествата ”ПИРИНПАУЪР” АД, „РЕГИОНАЛГАЗ” АД и „Свиленград Газ”АД чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД.
 5. На консолидирана база (2)

  Документ
  За периода януари - март 2009 г. при търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД се забелязва лек спад при формираната средна цена, както и по-сериозно намаление при броя сключени сделки и оборота с
 6. Конвергентна програма (2009-2012 г.) януари 2010 Съдържание Съдържание 3 Използвани съкращения 5 Списък на таблиците в текста 6 Списък на фигурите в текста 7

  Документ
  Основната цел на икономическата политика на България в средносрочен план е членството на страната ни в еврозоната, с което ще се гарантира макроикономическата стабилност, ще се осигури плавен преход от системата на паричен съвет към
 7. “фиа българия” ад, гр. София съветът на директорите на “фиа българия” ад, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е и

  Документ
  Съветът на директорите на “ФИА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл.
 8. Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

  Доклад
  Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
 9. Проспект за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на

  Документ
  Настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Унифарм” АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност.

Другие похожие документы..