Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології /Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед кадрів; За ред. Н.І. Клокар. Біла Церква, 2003. 92 с

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Анотований каталог IV обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" /Київ. облас. ін-т післядиплом освіти пед. кадрів; За ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2003. – 92 с. (УДК 371.1 А 69)

 2. Антонова, О.Є. Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування: Моногр. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 208 с. (УДК 37 А 72)

 3. Ануфрієва, О.Л. Оцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу 1-го ступеня за кінцевими результатами: Конспект лекцій /Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. (УДК 373.3 А 73)

 4. Артюшкіна, Л.М. Програма державного екзамену з соціальної педагогіки і методики роботи соціального педагога: Навч.-метод. посіб. для студ. соц.-гуманіт. ф-тів пед. ін-тів і ун-тів /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка; Артюшкіна Л.М., Чернишова Г.Ф. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 72 с. (УДК 37.01; ББК 74.6 А 86)

 5. Барабаш, Ю.Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії: Навч. посіб. /Ю.Г.Барабаш, Р.О.Позінкевич. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 201 с. (УДК 37.04 Б 24)

 6. Біологічні олімпіади школярів: Навч.-метод. посіб. /Л.С.Ващенко, О.В.Данилова, М.Ю.Макарчук, В.О.Мотузний. – К.: Генеза, 2002. – 288 с. (УДК 371.3 Б 63)

 7. Вивчення пейзажного жанру в школі: Метод. рек. для вчителів образотв. мистецтва загальноосвіт. навч. закл. різного типу /Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; Уклад.: Ружицький В.А. – Біла Церква, 2003. – 108 с. (УДК 37.016:7 В 41)

 8. Вірна, Ж.П. Основи професійної орієнтації: Навч. посіб. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 156 с. (УДК 37.04 В 52)

 9. Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури. – Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 232 с. (УДК 378 В 54)

 10. Восхождение: Монография /Луган. гос. пед. ун-т им. Т.Шевченка; Б.И.Коротяев, В.С.Курило, А.А.Чаусов. – Луганск: Альма-матер, 2003. – 205 с. (УДК 37.01 В 78)

 11. Вступ до спеціальності: Навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. освіти /За ред. Н.І.Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 89 с. (УДК 37 В 85)

 12. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: План, прогр. та метод. матеріали для викладання навч. модуля на курсах підвищення кваліфікації резерву керівників шкіл /Авт.-уклад.: В.В.Олійник, В.В.Семиченко, Л.М.Карамушка та ін. – К.: ЦІППО, 2003. – 23 с. (УДК 37.01 Г 34)

 13. Гончаренко, В.Н. Нетрадиционные уроки по зарубежной литературе: 5-9 кл.: Учеб.-метод. пособие для учителей. Интерактивные методики /В.Н.Гончаренко, Н.В.Степанова, О.В.Козорог. – Х.: Скорпион, 2003. – 64 с. (УДК 373.5 Г 65)

 14. Граючи, розвиваємо мислення: Навч. вид. для дошк. в. /Уклад. О.А.Бондаренко. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 32 с.: іл. – (Готуюсь до школи). (УДК 37.02 Г 78)

 15. Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими потребами /Ін-т спец. пед. – К., 2003. – 12 с. (УДК 376 Д 36)

 16. Довбня, Н.Г. Витоки творчості. – Херсон: Айлант, 2003. – 140 с. –(Херсон. серед. с поглибл. вивч. англ. та нім. мов шк. гуманіт. праці). (УДК 37.016:811.161.2 Д 58)

 17. Духовний храм Валерія Шевчука: Навч.-метод. матеріали до уроків /Облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників; Упоряд.: Месевря О.І., Січкар С.І. – Черкаси, 2003. – 64 с. (УДК 373.5 Д 85)

 18. Єлов, В.А. Формування окремих професійних навичок юриста роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів: Навч. посіб. для студ. та викл. юрид. Вузів. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 71 с. (УДК 378 Є 53)

 19. Єременко, О.В. Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи: Метод. посіб. /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2003. – 144 с. (УДК 373.5; ББК 74.268.53 Є 70)

 20. Забродська, Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект: Метод. посіб. – Х.: Вид. група "Основа", 2003. – 240 с. (УДК 371.1 З-12)

 21. Заверико, Н.В. Комплексні завдання з соціальної педагогіки: Навч. посіб. /Запоріз. держ. ун-т; Н.В.Заверико, О.В.Пономаренко. - Запоріжжя, 2003. – 41 с. (УДК 37.01 З-13)

 22. Зайчик, В.О. Дидактичний аналіз процесу праці. – К.: Навч. кн., 2003. – 80 с. (УДК 37.03 З-17)

 23. Зайчик, В.О. Розвиток мислення у процесі засвоєння економічних знань. – К.: Навч. кн., 2003. – 88 с. (УДК 378 З-17)

 24. Играя, развиваем мышление: Учеб. изд. для детей дошк. возраста /Сост. Е.А.Бондаренко. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. – 32 с.: ил. (УДК 37.02 И 27)

 25. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини /Облас. ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Галина Слободян. – Івано-Франківськ, 2003. – 76 с. (УДК 371.1 І-74)

 26. Калініченко, Н.А. Сучасники В.О.Сухомлинського /Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; Н.А.Калініченко, Г.М.Перебийніс. - 2-е вид., допов. і переробл. – Кіровоград. 2003. – 307 с.: іл. ( УДК 37; ББК 74.2 К 17)

 27. Кам'янець-Подільський державний університет в особах. Т. 1 /Творч. задум та заг. ред. О.М.Завальнюка. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 796 с. (УДК 378.6:37 К 18)

 28. Колишкін, О.В. Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2003. – 156 с. (УДК 376 К 60)

 29. Кондратюк, О.П. Професійний розвиток особистості учня в системі професійно-технічної освіти: Наук.-метод. рек. /О.П.Кондратюк. – К.: ТОВ "ІнфоДРУК", 2003. – 32 с. (УДК 377 К 64)

 30. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізизичного розвитку в найближчі роки та на перспективу /АПН України; Ін-т спец. пед. – К., 2003. - 36 с. (УДК 376 К 65)

 31. Копійка, С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін "Організація експерименту", "Теорія і практика експерименту". – Миколаїв, 2003. – 56 с. – (Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова). (УДК 378 К 65)

 32. Коробко, С.Л. Заняття з морального орієнтування молодших школярів: Навч.-метод. посіб. /С.Л.Коробко, О.Ф.Бикова. – К.: Техніка, 2003. – 96 с.: іл. (УДК 37.03 К 68)

 33. Лаврусевич, Н.О. Особливості викладання новелістики 20-30-х років ХХ століття у школі: Навч.-метод. посіб. – Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2003. – 108 с. (УДК 373.5 Л 13)

 34. Мезеря, И.В. Культура отношений полов и воспитание личности семьянина. – Луганск: Альма-матер, 2003. – 304 с. (УДК 37.03 М 44)

 35. Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Ч. ІІ /Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; За заг. ред. Н.І.Клокар. - Біла Церква, 2003. – 112 с. (УДК 371 М 54)

 36. Мірошниченко, І.Г. Оптимізація використання радіоелектронного обладнання та комп'ютерної техніки в шкільному фізичному експерименті. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 332 с. (УДК 371.6 М 64)

 37. Морзе, Н.В. Методика навчання інформатики: У 4 ч. Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 2003. – 200 с.: іл. (УДК 37.016:004 М 79)

 38. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут рукопису. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: Каталог Вип. 2: Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) /Редкол.: Л.А.Дубровіна, О.С.Боляк, В.С.Брюховецький та ін. – К., 2003. – 480 с. (УДК 378.4 Н 35)

 39. Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, прогноз /АПН України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України; В.П.Андрющенко, І.А.Зязюн. В.Г.Кремень; За заг. ред. В.Г.Кременя. – К.: Наук. думка, 2003. – 856 с. (УДК 377/378; ББК 74.5 Н 53)

 40. Огнев'юк, В.О. Осягнення освіти: підсумки ХХ століття. – К.: Навч. кн., 2003. – 112 с. (УДК 37(091) О-38)

 41. Организация современного урока в школе: Метод. пособие для учителей /Херсон. сред. с углублен. изучением англ. и нем. яз. шк. гуманитарного труда; Лыганова Л.Б., Лангвейль О.Ф., Мороз О.А. и др. – Херсон: Айлант, 2003. – 88 с. (УДК 371.3 О-64)

 42. Освіта Київщини в цифрах і фактах (2002-2003 навч. рік): Інформ.-аналіт. зб. /За ред. І.Л.Лікарчука. - К.: Сакцент, 2003. – 112 с. (УДК 37 О-72)

 43. Павлиська школа імені В.О.Сухомлинського сьогодні /Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; В.Ф.Деркач, Р.М.Гришина, Л.С.Явтушенко та ін. – Кіровоград: Поліграф-Терція, 2003. – 304 с. (УДК 373 П 12)

 44. Педагогіка вищої школи: Конспект лекцій /Київ. нац. авіац. ун-т; Н.Б.Булгакова. – К.: КНАУ, 2003. – 40 с. (УДК 378 П 24)

 45. Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення: Навч.-метод. посіб. /Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; А.І.Постельняк, О.Г.Романенко. – Кіровоград, 2003. – 167 с. (УДК 371.1 П 24)

 46. Постельняк, А.І. В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю: Метод. рек. з питань вивчення пед. спадщини В.О.Сухомлинського. – Кіровоград: Центрально-Укр. вид-во, 2003. – 178 с. (УДК 371.4; ББК 74.03(4Укр) П 63)

 47. Проблеми і перспективи становлення 12-річної середньої школи: Наук.-метод. посіб. /За ред. В.Ф.Паламарчук, Л.І.Даниленко. – К.: Логос, 2003. – 80 с. (УДК 37.01 П 78)

 48. Програма навчальної дисципліни "Громадянське виховання студентів" /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад.: Андрущенко В.П., Слісаренко О.С., Сніцар Л.П. – К.: Міленіум, 2003. – 56 с. (УДК 378 П 78)

 49. Програма навчальної дисципліни "Філософія сучасної освіти": (зміст та структура курсу) /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад.: Сніцар Л.П. – К.: Міленіум, 2003. – 56 с. (УДК 37.01 П 78)

 50. Програма навчальної дисципліни соціально-гуманітарна підготовка педагогічних кадрів /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. В.П.Андрущенко, О.С.Снісаренко. – К.: Міленіум, 2003. – 46 с. (УДК 37 П 78)

 51. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Т. IV /За ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало. – Ченстохова-К., 2003. – 568 с. (УДК 377/378 П 84)

 52. Рындак, В.Г. Уроки Сухомлинського. – 2-е изд., доп. – М.: Пед. вестник, 2003. – 340 с. (УДК 37(091) Р 95)

 53. Салов, В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Д., 2003. – 184 с. – (Нац. гірн. ун-т). (УДК 378 С 16)

 54. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка; За ред. В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с. (УДК 376(030 С 71)

 55. Стимулювання самостійних занять з фізичної культури студентів: Метод. рек. /Європ. ун-т; Уклад. О.Т.Кузнєцова. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 30 с. (УДК 378 С 80)

 56. Суржанська, В.А. Творчі завдання в роботі з дітьми старшого віку: Навч. посіб. для студ. ф-тів дошк. виховання та вихователів дит. дошк. закл. /Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди; В.А.Суржанська. – К.: Наук. світ, 2003. – 34 с. (УДК 373.2 С 90)

 57. В.А.Сухомлинский и современная школа Урала, Сибири: Материалы регион. науч.-практ. конф., Оренбург, 12-14 марта 2003 г. Ч. 3 /Оренбург. гос. пед. ун-т; Ин-т педагогики и менеджмента; Урал. ассоц. "В.А.Сухомлинский". – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. – 381 с. (УДК 37(091) С 91 )

 58. Тюптя, Л.Т. Загальна педагогіка: Навч.-метод. комплекс навч. дисциплін для студ. 6.040200 – соц. робота /Л.Т.Тюптя, Л.А.Сатановська. – К., 2003. – 80 с. (УДК 37 Т 98)

 59. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах /За ред. І.Л.Лікарчука. – К., 2003. – 312 с. (УДК 371; ББК 74.204 У 67)

 60. Управління якістю професійно-технічної освіти: у пошуках нової моделі: (З досвіду роботи Харків. обл. наук.-метод. центру проф.-техн. освіти) /Харк. обл. наук.-метод. центр проф.-техн. освіти; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К.-Х., 2003. – 42 с. (УДК 377 У 67)

 61. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра: Навч.-метод. посіб. /О.М.Ващенко, В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова; За заг. ред. Е.В.Бєлкіної. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 192 с. – (Сер. "Здоров'ятко"). (УДК 373.3 Ф 50)

 62. Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. І: Вітчизняна школа і педагогіка /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка; Упоряд. та авт. вступ. ст. Рисіна М.Ю., Сбруєва А.А.; Наук. ред. та авт. передм. Сбруєва А.А. – Суми, 2003. – 300 с. (УДК 37(091) Х 91)

 63. Чопра, Д. Семь Духовних Законов для родителей: Руководство для достижения успеха и реализации всех возможностей ваших детей /Дипак Чопра; Пер. с англ. Н.Шпет. – К.: София, 2003. – 160 с. (УДК 37.018 Ч-75)

 64. Ягупов, В.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. (ББК 74 Я 31)

Дисертації

 1. Базиль, Л.О. Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 - 1938 рр.: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література) /Базиль Людмила Олександрівна. - К., 2004. - 202 с. - Бібліогр.: с. 178 - 202.

 2. Важинський, І.П. Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802 -1866 рр.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти /Важинський Ігор Петрович. - К., 2002. - 203 с. - Бібліогр.: с. 171 - 203.

 3. Денисенко, А.А. Психологическая готовность старших подростков и юношества к супружеским взаимоотношениям: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогическая и возрастная психология /Денисенко Анжела Александровна. - О., 2003. - 303 с. - Бібліогр.: с. 193 - 208.

 4. Зязюн, Л.І. Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти /Зязюн Лариса Іванівна. - К, 2003. - 247 с. - Бібліогр.: 188 - 204.

 5. Красильник, Ю.С. Патріотичне виховання військовослужбовців збройних сил України засобами української етнопедагогіки: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти /Красильник Юрій Семенович. - К., 2002. - 254 с. - Бібліогр.: с. 191 - 211.

 6. Локшин, В.С. Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти /Локшин Віктор Соломонович. - К., 2003. - 209 с. - Бібліогр.: с. 170 - 186.

 7. Молодиченко, Н.А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти /Молодиченко Наталія Алімджанівна. - К., 2002. - 224 с. - Бібліогр.: с. 170 - 187.

 8. Сілкова, О.В. Контроль знань та вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах використання комп'ютерних систем: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04: теорія і методика професійної освіти /Сілкова Олена Вікторівна. - К., 2003. - 202 с. - Бібліогр.: с. 167 - 188.

 9. Хом'юк, І.В. Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти /Хом'юк Ірина Володимирівна. - К., 2003. - 218 с. - Бібліогр.: с. 179 - 197.

 10. Шарапова, О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання /Шарапова Олена Валеріївна. - К., 2003. - 203 с. - Бібліогр.: с. 153 - 167.

 1. Київ облдержадмін.; Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед к адрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг ред. Н.І. Клокар. Біла Церква: коіпопк, 2004. 80 с

  Дипломная работа
  Анотований каталог 5-ї обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / Упр. освіти і науки Київ.
 2. Сформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 8

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7 (1)

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 4. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7 (2)

  Документ
  Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений становленню та розвитку дошкільної освіти незалежної України впродовж 1991–2006 рр. і має за мету сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес, прогресивних

Другие похожие документы..