Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології /Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед кадрів; За ред. Н.І. Клокар. Біла Церква, 2003. 92 с

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Зайчук, В.О. Дидактичні основи творчого потенціалу праці. – К.: Навч. кн., 2003. - 80 с. (УДК 159.9 З-17)

 2. Кордунова, Н.О. Психолого-педагогічний практикум для вчителів: Метод. вид. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 72 с. (УДК 159.9 К 66)

 3. Кордунова, Н.О. Розвиток духовності старшокласників у процесі спілкування: Метод. рек. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 64 с. (УДК 159.9 К 66)

 4. Петрів, Т.І. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. – К.: Грамота, 2003. – 48 с. – (Сер. "Б-ка журналіста-міжнародника"). (УДК 316 П 30)

 5. Програма вивчення навчальної дисципліни "Історія психології" /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Н.П.Зубалій. – К.: Міленіум, 2003. – 56 с. (УДК 159.9 П 78)

 6. Програма навчальної дисципліни "Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини" /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Н.П.Зубалій. – К.: Міленіум, 2003. – 39 с. (УДК 159.9 П 78)

 7. Програма навчальної дисципліни юридична психологія /Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Н.П.Зубалій. – К.: Міленіум, 2003. – 43 с. (УДК 159.9 П 78)

 8. Програма навчальної дисципліни: Диференціальна психологія /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Н.П.Зубалій. – К.: Міленіум, 2003. – 49 с. (УДК 159.9 П 78)

 9. Програма навчальної дисципліни: Основи психолого-управлінського консультування /Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Л.М.Карамушка. – К.: Міленіум, 2003. – 48 с. (УДК 159.9 П 78)

 10. Програма навчальної дисципліни: Психічна депривація /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Авт.-уклад. Г.М.Бевз. – К.: Міленіум, 2003. – 27 с. (УДК 159.9 П 78)

 11. Програма навчальної дисципліни: Теорія та практика психологічного тренінгу /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти; Уклад. Б.М.Бевз. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. (УДК 159.9 П 78)

 12. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції: У 2 ч. Ч. І: Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів: Навч.-метод. посіб. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 124 с. (ББК 88.4 П 86)

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Авгитидис, К.Г. Издательская деятельность греков Одессы (1829-1917). - Изд. перераб. и доп. – О.: Астропринт, 2003. – 128 с. (УДК 002 А 18)

 2. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.- практ. теорет. сб. Вып. 2 /Совет директоров науч. б-к и информ. центров; Редкол.: А.С.Онищенко (пред.) и др. – К.: НБУВ, 2003. – 360 с. (УДК 02; ББК 78 Б 59)

 3. Юрій Теофанович Величко: Біобібліограф. покажч. /Уклад.: Г.Шитинська, Л.Левандовський. – Л.: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2003. – 76 с. (УДК 016 В 27)

 4. Віват, науко молода!: Вісник Київ. обл. територіального від-ня МАН України /Упоряд. О.В.Заболотний. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – 124 с. (УДК 001 В 41)

 5. Глушаков, С.В. Администрирование Oracle 9 і /С.В.Глушаков, Ю.В.Третьяков, О.А.Головаш. – Х.: Фолио, 2003. – 704 с. – (Сер. "Учебный курс"). (УДК 004 Г 55)

 6. Голобуцький, П.В. Петро Могила (1596-1647): Бібліограф. покажч. /П.В.Голобуцький, Н.І.Моісеєнко, З.І.Хижняк. – К., 2003. – 248 с. – (Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"). (УДК 016 Г 61)

 7. Ігнатенко, Л.А. Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: Каталог. – К., 2003.- 356 с. – (Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського). (УДК 016 Г 56)

 8. Інформатика: Державна підсумкова атестація: 11 кл. /Авт.: Н.В.Морзе, О.І.Мостіпан. – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. – 104 с. (УДК 004(079) І-74)

 9. Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали /Нац. акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т архівознавства; Редкол.: О.С.Онищенко та ін. – К., 2003. – 832 с. (УДК 001 І-90)

 10. Книга в Україні: 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 5: "Д" /Уклад.: С.Й.Петров, С.С.Петров. – К., 2003. – 532 с. – (Національна бібліографія України). (УДК 015 К 53)

 11. Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. (УДК 001 К 84)

 12. Богдан Андрійович Мандзій: Бібліограф. покажч. /Уклад.: І.Бєлоус, Г.Щитинська; За наук. ред. О.Шишки. – Л.: Вид-во нац. ун-ту Львів. політехніка, 2003. – 80 с. (УДК 016 М 23)

 13. Основи роботи з ПЕОМ: Лаборатор. практикум: Навч. посіб. для вищ. закл. освіти /Б.В.Гнатів, М.В.Кутів, Є.М.Максимів, Я.В.Пізюр. – Л.: Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. – 164 с. (УДК 004(076) О-75)

 14. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України: 1918-1933: Документи. Матеріали. Дослідження /Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Ін-т біограф. дослідж.; Ін-т рукопису; Авт.-упоряд. С.М.Ляшко. – К., 2003. – 688 с. (УДК 001 П 63)

 15. Сипко, Т.Д. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. Ч. І – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 196 с. – (Укр. держ. мор. ун-т ім. адмірала Макарова). (УДК 005 С 39)

 16. Тимошик, М.С. Історія видавничої справи: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (УДК 002 Т 41)

 17. Хміль, Ф.І. Основи менеджменту: Підручник – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 005 Х 65)

 18. Чаповська, Р.Б. Робота з базами даних MICROSOFT ACCESS 2000: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Роксоляна Чаповська, Андрій Жмуркевич. – К.: ЦУЛ, 2003. – 324 с. (УДК 004 Ч-19)

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Базалук, О.А. Происхождение человечества: новая космологическая концепция: Монография. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 144 с. (УДК 1; ББК 87.21 Б 17)

 2. Возняк, С.М. Філософська думка України: імена та ідеї: Навч.-метод. посіб. /Степан Возняк, Михайло Голянич, Юрій Москаленко. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с. – (Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника). (УДК 1 В 64)

 3. Гладунський, В.Н. Логіка: Навч. посіб. – Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2003. – 194 с. – (Сер. "Дистанційне навчання" № 10). (УДК 16 Г 52)

 4. Зошит з християнської етики: 2 кл.: Навч. вид. – Т.: Мандрівець, 2003. – 40 с.: іл. (УДК 2(078) З-88)

 5. Зошит з християнської етики: 3 кл.: Навч. вид. – Т.: Мандрівець, 2003. – 40 с.: іл. (УДК 2(078) З-88)

 6. Титарчук, М.О. Методологічні проблеми дослідження трудової поведінки населення України за умов переходу до ринку: соціально-філософський аспект. – К.: Знання України, 2003. – 28 с. (УДК 1 Т 45)

 7. Філософія: Світ людини: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, Н.В.Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003. – 432 с. (УДК 1 Ф 56)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Дрьомін, В.М. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. /В.М.Дрьомін, В.О.Туляков, Н.А.Орловська. – О.: Юрид. літ., 2003. – 169 с. – (Одес. нац. юрид. акад.). (УДК 34 Д 76)

 2. Задорощенко, Л.Г. Закрепление прав и свобод человека на международном уровне: Учеб. пособие. – Херсон: Айлант, 2003. – 40 с.

(УДК 34 З-15)

 1. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки /І.Є.Тимченко, Л.П.Крупська, Ю.С.Латер та ін.; За ред. І.Є.Тимченко. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. – 136 с. (УДК 33(079) З-41)

 2. Коваленко, И.И. Сценарный подход в анализе инновационных проектов: Монография /И.И.Коваленко, К.В.Кошкин. – Николаев, 2003. – 60 с. – (Украин. гос. мор. техн. ун-т им. адмирала Макарова). (УДК 33 К 56)

 3. Коваль, М.Г. Конституційне право України: Навч. посіб. - Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 56 с. – (Укр. держ. мор. техн. ун-т адмірала Макарова). (УДК 34 К 56)

 4. Латер, Ю.С. Методичний посібник до "Робочого зошита із загальної економіки". Ч. 1 /Ю.С.Латер, І.В.Ящишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 96 с. (УДК 33 Л 27)

 5. Латер, Ю.С. Методичний посібник до "Робочого зошита із загальної економіки". Ч. 2 /Ю.С.Латер, І.В.Ящишина. – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 88 с. (УДК 33 Л 27)

 6. Методико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів: Міжвідом. зб. наук. праць укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності /За ред. А.В.Іпатова. – Д.: Пороги, 2003. – 402 с. (УДК 36 М 42)

 7. Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічне обгрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів" /Укр. держ. техн. ун-т ім. адмірала Макарова; Єфімова Г.В., Гурченков О.П. – Миколаїв, 2003. – 56 с. (УДК 658 М 54)

 8. Наровлянський, О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. шк. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: Парламент. вид-во, 2003. – 400 с.: іл. (ББК 67я7 Н 30)

 9. Петренко, Ю.В. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) /Ю.В.Петленко, О.Д.Рожко. – К.: Кондор, 2003. – 284 с. (УДК 33 П 29)

 10. Перович, Л.М. Кадастр нерухомості: Монографія /Л.М.Перович, Л.Л.Перович, Ю.П.Губар. – Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2003. – 120 с. (УДК 34 П 27)

 11. Податкове право: Навч. посіб. /Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, Д.А.Кобильнік та ін.; За ред. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с. - (Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого). (УДК 33; ББК 67.402 П 44)

 12. Продиус, И.П. Экономика предприятия: Краткий курс: Учеб. пособие /И.П.Продиус, С.В.Филиппова, А.С.Балан. – О.: Астропринт, 2003. – 168 с. (УДК 658 П 78)

 13. Расследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий /Авт.-уклад.: С.О.Шевцов, К.В.Дубонос. – 2-е изд., доп. – Х.: Факт, 2003. – 200 с.: ил.: (ББК 67.5 Р 24)

 14. Реформування політичної системи в Україні: Актуальні питання: Наук. огляд /Г.ІФ.Барчук, А.М.Колодій, С.О.Халюк. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 64 с. (УДК 32 Р 45)

 15. Сахарцева, І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2003. – 616 с. (УДК 657 С 22)

 16. Скалозуб, О.М. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для студ.-заочників І курсу /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; О.М.Скалозуб, Ю.О.Скалозуб. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 58 с. (УДК 34 С 42)

 17. Словник-довідник політологічних термінів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. /Уклад.: І.О.Рафальський, О.М.Швидак. – Житомир: ЖДПУ, 2003. – 112 с. (УДК 32(03)

 18. Ткаченко, А.А. Теоретична економіка: Мікро- і макроекономічні проблеми: [Монографія]. – Запоріжжя: Дике поле, 2003. – 448 с. (УДК 33 Т 48)

 19. Цивільний процес України: Метод. рек. для проведення семінар. занять та завдання для практ. занять з курсу /Уклад. О.М.Ломоносова, С.Ф.Василюк, З.Ф.Самчук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 110 с. (УДК 34 Ц 58)

 20. Юридичні терміни. Тлумачний словник /В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін.; За заг. ред. В.Г.Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320 с. (УДК 34(03) Ю 70)

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Бездухов, О.А. Геоморфологія: Курс лекцій для студ. заоч. форми навчання. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 86 с. (УДК 55 Б 39)

 2. Богданович, М.В. Зошит з математики: 3 кл. загальноосвіт. серед. шк. /М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Освіта – Шк. освіта, 2003. – 64 с.: іл. (ББК 22.1я7 Б 73)

 3. Вища математика: Навч. посіб. для студ. нематемат. спец. вищ. пед. навч. закл. /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка; Лиман Ф.М., Власенко В.Ф., Петренко С.В., Семенихіна О.В. - Суми, 2003. - 392 с. (УДК 5 В 55)

 4. Горєв, Л.М. Радіоактивність природних вод: Навч. посіб. /Л.М.Горєв, В.І.Пелешенко, В.К.Хільчевський. – К.: Вища школа, 1993. – 174 с.: іл. (ББК 26.2 Г 68)

 5. Гудакова, Г.О. Завдання екологічного змісту в курсі органічної хімії: Метод. посіб. /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2003. – 72 с. (УДК 54: ББК 74.262.4 Г 93)

 6. Додатко, О.І. Нарисна геометрія: Навч. посіб. для студ. –дистанц. форми навчання вищ. навч. закл. – Д., 2003. – 120 с. – (Нац. гірн. ун-т). (УДК 51 Д 60)

 7. Збірник задач з елементарної фізики: Навч. посіб. для студ. станц. форми навч. / І.Є.Лопатінський, А.О.Матковський, І.В.Курило та ін. – Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2003. – 172 с. (УДК 53 З-41)

 8. Зошит з фізики для лабораторних робіт і фізичного практикуму: Навч. посіб. для 9 кл. /Упоряд.: В.В.Гудзь, М.С.Міль. – 2-е вид., зі змінами. – Т.: Мандрівець, 2003. – 48 с.: іл. (УДК 53; ББК 22.3 З -88)

 9. Канівець, В.М. Систематика безхребетних тварин: Навч. посіб. з зоології для студ. природн.-географ. ф-ту /В.М.Канівець, В.Ф.Лащенко, П.М.Шешурак. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 94 с. (УДК 59 К 19)

 10. Кратенко, Л.Я. Загальна геологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з напрямку підготовки 0903 "Гірництво" (лист №14/18. 2-115 від 21.01.2003 р.). – Д.: НГУ, 2003. – 186 с. – (Нац. гірн. ун-т). (УДК 55 К 78)

 11. Лабораторні заняття з зоології хордових: Метод. посіб. для студ.-заочників біол. спец. пед. ун-ту /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка; Уклад. М.Є.Матвієнко. – Суми: СумДПУ, 2003. – 72 с. (УДК 59 Л 12)

 12. Логачевська, С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 3 кл.: У 3 ч. Ч. 1 /С.П.Логачевська, Т.А.Каганець. – 3-є вид., випр. – К.: А.С.К., 2004. – 96 с. (УДК 51(076) Л 69)

 13. Мавров, И.И. Половые болезни: Руководство для врачей, интернов и студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Факт, 2003. – 792 с.: ил. (ББК 55 М 12)

 14. Марисова, І.В. Біогеографія: класифікація територіальних угруповань організмів: Навч.- метод. посіб. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 104 с. (УДК 57 М 26)

 15. Мій зошит з біології: 6 клас /Соболь В.І., Бережна Л.Є., Мещишина Г.Г., Толстюк Т.М. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 112 с.: іл. (УДК 58(078) М 58)

 16. Місюра, Т.В. Математика: Підруч. для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. /Т.В.Місюра, І.Т.Зарецька, М.В.Владимирова. – Х.: Факт, 2003. – 280 с.: іл. (УДК 51(075) М 65)

 17. Місюра, Т.В. Математика: Проб. підруч. для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. /Т.В.Місюра, І.Т.Зарецька, М.В.Владимирова. – Х.: Факт, 2004. – 256 с.: іл. (УДК 51(075) М 65)

 18. Основи хімічної екології: Навч.-метод. посіб. /І.І.Кочерга, Н.І.Лукашова, Л.А.Липова та ін. – Ніжин: Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 152 с. (УДК 502/504 М 26)

 19. Основы здоровья: Учеб. для 3 кл. /Н.М.Бибик, Т.Е.Бойченко, Н.С,Коваль, А.И.Манюк. – К.: Навч. кн., 2003. – 112 с.: іл. (УДК 61(075) О-75)

 20. Петрик, О.І. Методичні рекомендації для проведення практичних (лабораторних) занять із курсу "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань": Навч.-метод. посіб. /О.І.Петрик, Р.О.Валецька, Ю.М.Валецький. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 102 с. (УДК 61 П 30)

 21. Приплавко, С.О. Вегетативне розмноження рослин у питаннях та відповідях: Навч. посіб. /С.О.Приплавко, Г.Г.Сенченко, В.В.Суховєєв. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 122 с. (УДК 58 П 76)

 22. Програма спецкурсу "Біоорганічна хімія: низькомолекулярні біорегулятори": Для студ. спец. вчитель хімії та біології /Уклад.: О.М.Ковтун. – К.: НПУ, 2003. – 8 с. (УДК 57 П 78)

 23. Соболь, В.І. Мій зошит з біології: 10 клас. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 68 с.: іл. (УДК 57(078) С 54)

 24. Соболь, В.І. Мій зошит з біології: 11 клас. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 112 с.: іл. (УДК 57(078) С 54)

 25. Соболь, В.І. Мій зошит з біології: 7 клас. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 112 с.: іл. (УДК 57(078) С 54)

 26. Соболь, В.І. Мій зошит з біології: 8 клас. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 112 с.: іл. (УДК 61(078) С 54)

 27. Соболь, В.І. Мій зошит з біології: 9 клас. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 96 с.: іл. (УДК 61/62(078) С 54)

 28. Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації: Матеріали І Сумської облас. наук.-практ. конф. 19 черв. 2003 р. /Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка; Редкол.: Григоренко В.Г. та ін. – Суми, 2003. – 112 с. (УДК 61 С 91)

 29. Тагаев, Н.Н. Судебная медицина: Учеб. для слушателей вузов МВД Украины /Н.Н.Тагаев; Под общ. ред. А.М.Бандурки. – Х.: Факт, 2003. – 1256 с.: ил. (ББК 85 Т 13)

 30. Трохимчук, П.П. Радіаційна фізика твердого тіла: Курс лекцій. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2993. – 244 с.: іл. (УДК 53 Т 76)

 31. Хімія: Навч. посіб. для учнів старш. кл. і вчителів загальноосвіт. шк. /М.С.Слободяник, О.В.Гордієнко, М.Ю.Корнілов та ін.; За ред. М.С.Слободяника. – К.: Либідь, 2003. – 352 с. (УДК 54(075) Х 46)

 1. Київ облдержадмін.; Київ облас. ін-т післядиплом освіти пед к адрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг ред. Н.І. Клокар. Біла Церква: коіпопк, 2004. 80 с

  Дипломная работа
  Анотований каталог 5-ї обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / Упр. освіти і науки Київ.
 2. Сформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 8

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7 (1)

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 4. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 7 (2)

  Документ
  Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений становленню та розвитку дошкільної освіти незалежної України впродовж 1991–2006 рр. і має за мету сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес, прогресивних

Другие похожие документы..