Матеріали круглого столу київ, 12 грудня 2007 року київ 2008

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Актуальні проблеми

професійної самореалізації

осіб з особливими потребами

на ринку праці

МАТЕРІАЛИ

КРУГЛОГО СТОЛУ

Київ, 12 грудня 2007 року

КИЇВ 2008

УДК 364

ББК 65. 9(2)27

А43

Рецензенти:

Киричук О.В., дійсний член ПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Судаков В.І., доктор соціологічних наук, професор
Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

протокол № 9 від 27 грудня 2007 року

А43 Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці: Зб. наукових праць / Упорядники: М.П. Лукашевич, Н.В. Коляденко, В.І. Жуков,

О.М. Ковбаско. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – с.

ISBN 978-966-8640-35-3

Збірник наукових праць підготовлено на основі виступів учасників круглого столу «Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці», який відбувся 12 грудня 2007р. в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ).

Розрахований на науковців, викладачів, соціальних працівників, що займаються проблемами професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці.

УДК 364

ББК 65. 9(2)27

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

ISBN 978-966-8640-35-3 України (ІПК ДСЗУ), 2008

З М І С Т

Маршавін Ю.М.

Шляхи удосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами...........................................................................................5

Шевченко Н.П.

Напрямки діяльності Державної служби зайнятості щодо забезпечення гідної роботи для людей з особливими потребами.......................................................16

Плачинда В.О.

Індивідуальна програма реабілітації як основа розробки заходів служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів на гідну роботу........................20

Лукашевич М.П., Пузіков Д.О.

Критерії ефективності працевлаштування інвалідів..........................................30

Дьомка О.В.

Соціальні аспекти працевлаштування людей з особливими потребами..........39

Жуков В.І.

Специфіка надання соціальних послуг центрами зайнятості особам з особливими потребами.........................................................................................44

Коляденко Н.В.

Профілактика соціальної дезадаптації осіб з обмеженими можливостями в процесі забезпечення безперервної професійної освіти інвалідів....................49

Здоровенко Н.В.

Психологічні аспекти соціально-трудової адаптації інвалідів.........................55

Дмитрієв-Заруденко В.В.

Формування єдиного інформаційного поля між службою зайнятості та соціальними партнерами щодо працевлаштування інвалідів...........................59

Сіманчук Л.І.

Практичний досвід реалізації соціальної політики щодо забезпечення працевлаштування інвалідів в умовах сучасного ринку праці.........................63

Колєшня Л.Г., Стульпінас Н.К.

Професійна орієнтація осіб з особливими потребами як засіб підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці........................................68

Семигіна Т.В.

Типологізація моделей інвалідності та їх врахування при працевлаштуванні..................................................................................................73

Зезека Н.О.

Зайнятість і працевлаштування людей з інвалідністю: проблеми та шляхи їх вирішення...............................................................................................................78

Бондарчук Л.В.

Етичні засади, завдання та напрямки соціальної роботи з людьми, що мають особливі потреби, щодо їх професійної самореалізації на ринку праці...........84

Логвиненко В.П.

Сприяння суб’єктогенезу інвалідів в процесі профорієнтації та професійного навчання.................................................................................................................93

Бєляєва Н.М., Сторожук Л.О., Яворовенко О.Б.

Роль та місце МСЕК у виконанні та реалізації Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». ІПР інваліда, порядок складання, можливості реалізації відповідно до державної типової програми реабілітації інвалідів................................................................................................................103

Коваль О.Ю.

Співпраця Державної служби зайнятості з роботодавцями щодо професійної самореалізації осіб з особливими потребами з урахуванням їх психологічних особливостей........................................................................................................112

Рухліс О.Б.

Типовой портрет человека с ограниченными физическими возможностями....................................................................................................116

Півторанюк У.П.

Досвід проведення профорієнтаційного семінару для осіб з обмеженою працездатністю....................................................................................................124

Цицюрська О.А

Роль механізмів психологічного захисту в соціально-психологічній реабілітації людей з особливими потребами....................................................126

Рекомендації круглого столу...........................................................................133

Ю.М. Маршавін, ректор Інституту

підготовки кадрів державної служби

зайнятості України, канидат істо-ричних наук, доцент, заслужений

працівник освіти України

Шляхи удосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами

Реалізація в Україні конституційної норми щодо соціальної орієнтації держави поряд з іншим вимагає створення умов для повноцінного суспільного життя осіб з особливими потребами. Тим більш, що частка населення з інвалідністю в Україні постійно зростає (табл. 1)

Таблиця 1.

2000 р.

2006р.

Кількість інвалідів ( млн.осіб)

2.598

2.71

Питома вага інвалідів до загальної чисельності населення (%)

5

5.3

Проте особи з інвалідністю потребують не стільки посилення державної соціальної допомоги і соціального захисту, скільки виконання з боку держави своїх обов'язків щодо забезпечення їх законного права на працю.

Незважаючи на це, залучення до продуктивної праці інвалідів залишається слабким місцем у вітчизняній системі соціального захисту. Так, у 2006 році із 1140 тис. інвалідів працездатного віку трудовою діяльністю займалися лише 14,9%, що не перевищує 1,6% всього зайнятого населення. В той же час соціологічне опитування, що провів НДІ праці та зайнятості населення, показало, що більшість (79,6%) інвалідів бажає працювати [3, c.16].

Проте раціональне працевлаштування осіб з особливими потребами багато в чому визначається ефективністю технологій, форм і методів державного сприяння їхньому працевлаштуванню. У цьому зв'язку набуває великого значення розробка інструментарію діяльності державної служби зайнятості щодо допомоги інвалідам у підборі підходящої роботи.

Раціональне працевлаштування безробітних осіб з особливими потребами вирішальним чином визначається наявністю вільних робочих місць, на які вони можуть працевлаштуватися. Аналіз показує, що для працевлаштування інвалідів використовують один із трьох варіантів робочих місць: звичайні; адаптовані; спеціальні. Робочі місця першої групи не потребують спеціального облаштування і пристосування під потреби інвалідів, вони є підходящими для працевлаштування тих, хто за станом здоров'я не має обмежень для професійної діяльності. Робочі місця другої групи адаптуються шляхом незначного дообладнання до професійних можливостей окремих інвалідів. Робочі місця третьої групи призначаються для тих інвалідів, які можуть працювати тільки у спеціальних умовах, на спеціально створених для них робочих місцях. Кожен із цих варіантів робочих місць для працевлаштування безробітних може підбиратися із звичайних, вже існуючих на підприємствах або шляхом створення роботодавцями спеціальних робочих місць. Слід підкреслити, що для створення сприятливих умов для працевлаштування інвалідів чинне законодавство встановлює для підприємств нормативи робочих місць у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за рік, а якщо чисельність працюючих складає від 8 до 25 чоловік, – у кількості одного робочого місця. На реалізацію зазначеної мети спрямований також такий засіб, як надання роботодавцям за певних умов дотації у розмірі річного фонду оплати праці прийнятих на роботу інвалідів. Отже, характер робочого місця, метод його пристосування під потреби інваліда, форма працевлаштування й визначають предмет і методи співпраці центрів зайнятості з роботодавцями при працевлаштуванні осіб з обмеженими можливостями.

Звичайно, діяльність центрів зайнятості по працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями не може обмежуватися тільки підбором вільних робочих місць і навіть сприянням створенню спеціальних робочих місць. Аналіз свідчить, що процес працевлаштування цієї категорії клієнтів, його ефективність значною мірою визначається зусиллями, наполегливістю у пошуку роботи самих клієнтів, рівнем їх конкурентоспроможності на ринку праці. Серед безробітних є прошарок осіб, які з різних причин втратили активність – опустили руки. Так, у 2006 р. з питань працевлаштування до органів соціального захисту населення звернулося лише 14,3 тис., або 1,3% загальної чисельності інвалідів працездатного віку, причому, серед них лише 43,1% мали за мету пошук роботи [3, c.17]. Це висуває як важливе завдання центрів зайнятості сприяння формуванню у інвалідів мотивації до праці, їх активізацію у пошуку роботи.

Певна частка безробітних осіб з обмеженими можливостями не має професій (спеціальностей) або кваліфікації, яких потребує конкретний місцевий ринок праці. З тих, хто звернувся до зазначених органів, чисельність бажаючих оволодіти новою професією або підвищити свою кваліфікацію становить 49%. Тому для центрів зайнятості набуває значної актуальності організація професійного навчання клієнтів з особливими потребами.

У ході зазначеного опитування НДІ праці та зайнятості, більшість респондентів показала обсолютну необізнаність у стані ринку праці, можливостях працевлаштування, реальних потребах і вимогах ринку праці, що потребує від центрів зайнятості удосконалення профінформаційної роботи з цією категорією населення. З урахуванням професійної невизначеності багатьох клієнтів важливу роль грає надання їм профконсультаційних послуг, допомоги у професійному самовизначенні.

Як показує зазначене дослідження, інваліди мають занадто великий спектр бажань щодо виду, характеру і режиму роботи, оплати праці. Зокрема, на умовах скороченого робочого дня (тижня) хочуть працювати 43,6% опитаних, працювати на дому – 18,8%, займатися підприємницькою діяльністю – 21,4%. Більшість інвалідів має реальне уявлення про розмір зарплати, на яку вони можуть розраховувати, виходячи із реальної ситуації на ринку праці. Понад 40% готові працювати, якщо розмір їхньої зарплати буде рівнятися або перевищувати подвійний розмір прожиткового мінімуму (що в той період у півтори рази було меншим від середньої зарплати по країні). Отже, при розробці своєї стратегії щодо підбору для інвалідів підходящих робочих місць центри зайнятості мають враховувати такі наміри.

Таким чином, процес працевлаштування інвалідів складається із двох ланцюжків (гілок) і декількох етапів. Перший ланцюг пов'язаний з підбором для працевлаштування інваліда підприємства і конкретного робочого місця, включаючи спосіб його створення роботодавцем. Етапами цього ланцюга є визначення наявності вільних робочих місць, на які можна працевлаштувати конкретного безробітного, з’ясування дотримання роботодавцем 4- відсоткової квоти на працевлаштування інваліда; відношення і можливості роботодавця пристосувати певне робоче місце для праці інваліда або створити спеціальне робоче місце; погодити з роботодавцем час і місце зустрічі з претендентом на робоче місце.

Другий ланцюжок дій центрів зайнятості стосується безпосередньо співпраці з інвалідом. Він, в свою чергу, складається із таких етапів: виявлення намірів і побажань інвалідів щодо майбутньої роботи; з'ясування професійно-ділових якостей кожного з них; вивчення висновку МСЕК щодо протипоказань і рекомендацій майбутньої роботи. Після виконання (проходження) цих етапів центр зайнятості має разом із клієнтом обрати із усього спектра своїх програм і послуг (профорієнтація, оплачувані громадські роботи, профнавчання, інформаційні семінари тощо) саме ті, що прискорять працевлаштування на підходящу роботу цього конкретного клієнта.

Але в умовах центрів зайнятості, кожен з яких щоденно надає послуги з працевлаштування сотням безробітним, набуває надзвичайної значущості необхідність забезпечення цілеспрямованого характеру всіх заходів і дій, координація цієї діяльності між підрозділами і спеціалістами, вимір ефективності роботи, а в разі потреби – своєчасне корегування напрямків, заходів і дій. Для вирішення цього кола завдань пропонується, щоб кожен центр зайнятості спільно з інвалідом після виявлення намірів і побажань інвалідів щодо майбутньої роботи, з'ясування професійно-ділових якостей, вивчення висновку МСЕК щодо протипоказань і рекомендацій розробляв Індивідуальну програму його працевлаштування (ІПП).Ціллю ІПП є визначення найкоротшого, але найефективнішого шляху до працевлаштування інваліда на гідну роботу. Вона складається за умови відсутності вільного робочого місця (вакансії), що є підходящою роботою для особи з особливими потребами на час її звернення до державної служби зайнятості. За змістом ІПП являє собою перелік заходів, що мають виконуватися центром зайнятості і клієнтом для підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці, адаптованості до реальних умов, а також пошуку підходящих робочих місць, а в окремих випадках – їх створення роботодавцем для раціонального працевлаштування інваліда.

Структурно ІПП складається з трьох розділів: професійна орієнтація; професійна підготовка; раціональне працевлаштування.

До розділу “Професійна орієнтація” включаються такі заходи:

 1. Покажчик друкованих праць співробітників національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000-2007 роки Випуск 6 Частина 1 Київ-2010

  Документ
  Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1944—1 роки був виданий п’ятьма випусками (1958, 1976, 1981, 1991, 2009 рр).
 2. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Марценюк Олександр Геннадійович

  Документ
  2.3.4. Проблеми дотримання прав автора та власника у виключних правах, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Режим обмежено оборотоздатної інформації 172–179
 3. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Кравчук Валентина Миколаївна

  Документ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ На правах рукопису Кравчук Валентина Миколаївна УДК 340. .5:061.2(477) ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ
 4. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 5. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 6. Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів

  Документ
  Синдром серцевої недостатності у хворих гострим інфарктом міокарда (ГІМ) є поліетіологічним і може проявлятися у формі гострої недостатності (І-IV стадії за Killipp) і як різке загострення хронічної серцевої недостатності (ХСН, І-ІІІ
 7. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 8. Матеріали ІІІ всеукраїнської науково- методичної конференції 18-20 травня 2006 року Рівне 2006 ббк 74. 58+8840

  Документ
  «Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 травня 2006 року.
 9. Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької, Львів, 15 листопада 2010 року Львів 2010

  Документ
  Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження і популяризації : Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької,

Другие похожие документы..