Державні будівельні норми україни

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди. Суди

ДБН В.2.2-26:2010.

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і

проектний інститут цивільного сільського будівництва"

(ДП "УкрНДІпроцивільсільбуд")

РОЗРОБНИКИ: О. Чижевський, канд. арх. (науковий керівник); архітектор О. Пащенко

ЗА УЧАСТЮ: УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (С. Новак, канд. техн. наук;

О. Сізіков, канд. техн. наук; Р. Кравченко, канд. техн. наук; В. Ніжник;

Р. Уханський);

Держпожбезпеки МНС України (О. Євсеєнко; С. Мусійчук; В. Сокол;

О. Гладишко; Г. Дубінський)

ПОГОДЖЕНО: Державна судова Адміністрація України (лист від 16.03.2010 р. за

№19-1546/10); Держпожбезпеки МНС України (лист від 24.03.2010 р. за

№36/4/1882); Вищий адміністративний суд України (лист від 04.03.2010 р.

за№265/12/13-10); Міністерство охорони здоров'я України (лист від

02.11.2009 р. за№05.01-14-58/3045); Міністерство внутрішніх справ

України (лист від 10.02.2010 р. за№30/27 та лист від 11.09.2009 р. за

№25/КБ-3-1025)

ВНЕСЕНО І

ПІДГОТОВЛЕНО ДО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і

споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від

17.05.2010 р.№175

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Чинні від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на суди загальної юрисдикції (далі – суди).

1.2 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування, будівництва нових і реконструкц

ії існуючих будинків під суди, а також приміщень судів, вбудованих у будинки іншого призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації

проектування та проектної документації для будівництва

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних

територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних

районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження

і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні

вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні

принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкц

ій та основ

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-14-2004 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп

населення

ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

Будинки і споруди

СУДИ

ДБН В.2.2-26:2010

Вводяться вперше

ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і

споруд

ДБНВ.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання

об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система

опалення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в

електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди.

Теплові мережі

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагн

ітних випромінювань

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними

терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагн

ітних полів

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальн

і вимоги)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та

управління евакуацією людей в будинках та спорудах

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних

підрозділів у будинках та спорудах

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню

автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок

ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ Б А.2.2-8-2010 Розділ "Енергоефективність" в складі проектної документації об'єктів

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнест

ійкість. Загальні вимоги

С. 2 ДБН В.2.2-26:2010

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на

вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і

громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту

будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення

будинків з тепловими насосами

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з розроблення та

складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування,

монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, III, VI.

ТК 104 "Ліфти"

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV. ТК 104

"Ліфти"

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V.

ТК 104 "Ліфти"

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для

встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними

можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні

платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними

можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові

підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та

перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных

зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляц

ією житлових та громадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 6027.А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в

строительстве (Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів у будівництві)

СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки)

CНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і геоф

ізика)

CНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і

каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні

мережі та споруди)

CНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і

кондиціонування)

СНиП2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні

системи)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

СН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных

и общественных помещений (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації

повітря виробничих і громадських приміщень)

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных

зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях

житлових та громадських будинків і на території житлової забудови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними

понять

3.1 зал судових засідань

Спеціально обладнане приміщення для проведення слухання судового засідання

3.2 захисні засоби та інженерні споруди

Споруди, конструкції та вироби, які протидіють ураженню персоналу та проникненню в будинок

суду, що охороняється (пости охорони, тамбури-шлюзи, турнікети, грати тощо)

3.3 зона обмеженого доступу

Сукупність приміщень і територій з єдиними правилами доступу згідно з установленим

пропускним режимом, при цьому їх територіальна єдність не обов'язкова

3.4 конструктивна захищеність будинку

Сукупність будівельних заходів із забезпечення потрібної стійкості проти зламування

3.5 маломобільні групи населення (МГН)

Визначення згідно з ДБН В.2.2-17

3.6 нарадча кімната

Ізольоване приміщення, в якому склад головних учасників судового процесу постановляє

вироки, рішення, визначення по судовій справі

3.7 поверх підземний, поверх підвальний, поверх цокольний, поверх перший

Визначення згідно з ДБН В.2.2-9

3.8 пожежна безпека

Визначення згідно з ДСТУ 2272

3.9 пожежний ліфт

Визначення згідно з ДСТУ 2272

3.10 суди загальної юрисдикції

Визначення згідно з Законом України "Про судоустрій України"

С. 4 ДБН В.2.2-26:2010

3.11 сходово-ліфтовий вузол

Визначення згідно з ДБН В.2.2-9

3.12 технічні засоби охорони

Апаратні засоби та комунікації,що використовуються охороною будинку суду під час виконання

своїх функцій і забезпечують контроль доступу, сигналізацію, нагляд, постовий зв'язок, документування

та архівацію подій

3.13 технічне зміцнення об'єкта

Сукупність оснащення будинку суду захисними засобами та інженерними спорудами.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Розрахунковим показником для будинків судів є кількість суддів.

4.2 Площу та склад приміщень будинку суду слід визначати залежно від форм судочинства

установи суду, виходячи із штатної чисельності суддів, визначеної згідно з чинним розпорядчим

документом.

4.3 При проектуванні, будівництві нових і реконструкції будинків судів належить дотримуватись

вимог щодо їх доступності для МГН, викладених у ДБН В.2.2-17 та ДБН В.2.2-9. Повинна

бути забезпечена доступність місць цільового відвідування та обслуговування як на земельній

ділянці, так і в середині будинку суду; безпека шляхів руху (у тому числі й евакуаційних) і місць

обслуговування; своєчасне отримання маломобільними групами населення (МГН) повноцінної та

якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в будинку, використовувати обладнання (у тому

числі для самообслуговування), отримувати необхідні послуги; зручність і комфортність середовища

перебування й обслуговування в будинку суду. Проектні рішення, пристрої та заходи, призначен

і для МГН, не повинні знижувати ефективності експлуатації будинків судів, а також

зручності одержання послуг і роботи іншими категоріями населення.

5 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5.1 Будинки судів доцільно розміщувати на території громадського центру населеного пункту.

Головний фасад із центральним входом слід орієнтувати на міську площу чи магістраль.

Розташування будинків судів на земельних ділянках повинно відповідати містобудівним, еколог

ічним, протипожежним, санітарним нормам і здійснюватись згідно з ДБН В.2.2-9, ДБН Б.2.4-1,

ДСП 173, ДСанПіН 239, СанПиН 2605, СН-3077, ДБН 360, ДБН А.2.2-2.

5.2 Розміри земельних ділянок визначаються згідно з ДБН 360 з урахуванням ДСП 173. При

цьому враховуються особливості забудови району, де передбачається розміщення будинку суду,

зонування ділянки та особливості планування кожної функціональної зони, об'ємно-планувальне

рішення та поверховість будинку, необхідність забезпечення технічного обслуговування будинку

по периметру та забезпечення проїзду пожежних, аварійних машин, а також розворот і маневри

спеціальних автомобілів. Необхідно враховувати орієнтацію будинку відносно сторін світу для

того, щоб забезпечити приміщення необхідним рівнем інсоляції та організувати озеленення прилегло

ї території.

5.3 Земельна ділянка будинку суду повинна поділятися на такі зони:

– зона (площа) забудови;

– громадська зона;

– службова зона.

5.4 Площа забудови повинна складати, як правило, не менше ніж 25 % від загальної площі

ділянки.

Полный текст документа см. в ИСС «ЗОДЧИЙ»

Информационно-справочная система ЗОДЧИЙ

– это база нормативно-правовых документов в области строительства, созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины № 29 от 15.02.1994г. и № 43 от 09.03.1994г.

База строительных нормативных документов ИСС "Зодчий" необходима для получения строительной лицензии и для повседневной работы. ИСС "Зодчий" признана официальными органами лицензирования,

имеет силу печатных официальных изданий СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН, ДНАОП

при этом намного доступнее по стоимости и удобнее в хранении и использовании.

Общий объем документов системы – свыше 8000 документов.

Все документы в последней редакции (с внесенными изменениями).

"Зодчий" рекомендован Госстроем Украины (приказ Госстроя от 21-04-2003 г. № 45), это очень существенно при проверке Вашей организации органами лицензирования, потому, что нормативные документы строительной отрасли относятся к компетенции Госстроя.

Только ИСС "Зодчий" имеет право на распространение строительных нормативных документов.

Стоимость программы 900 грн.

Установка программы на компьютер заказчика в г. Киев БЕСПЛАТНО.

Доставка в любую точку Украины на CD-диске почтой.

По вопросам приобретения ИСС "ЗОДЧИЙ" звоните

(044)331-63-18

(050)330-54-00

(068)201-77-62

.ua/

 1. Державні будівельні норми україни (1)

  Документ
  Дочірнє Підприємство "Проектний інститут "Львівський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (Білів І.
 2. державні будівельні норми україни Система містобудівної документації

  Документ
  РОЗРОБНИКИ: док. арх., проф. Ю.Білоконь – керівник розробки, док. арх., проф. І.Фомін, к.г.н. Ю.Палеха, к.т.н. Е.Шаповалов, д.г.н. Г.Підгрушний, А.Економов, В.
 3. Дер жавні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд електрична кабельна система опалення дбн в 5-24-2003 Київ

  Документ
  Ці Норми поширюються на проектування та монтаж електричних кабельних систем опалення (далі - ЕКСО) з номінальною напругою до 1 В, нагрівальні елементи яких укладаються без­посередньо в будівельні конструкції як при новому будівництві,
 4. Державний комітет україни з будівництва та архітектури

  Документ
  ( Про затвердження Зміни N 1 додатково див. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 339 від 23.07.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 179 від 08.
 5. Державнi будiвельнi норми україни

  Документ
  наук Г.М.Єременко, Н.С.Полька); Головне санiтарно-епiдемiологiчне управлiння МОЗ України (Т.О.Цибенко); Український центр державного санепiднагляду МОЗ України (I.
 6. Будівельні матеріали профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій загальні технічні умови

  Документ
  1.1 Цей стандарт поширюється на профілі з непластифікованого полівінілхлориду (далі - ПВХ) для будівельних конструкцій (далі - профілі), призначені для виготовлення огороджувальних будівельних конструкцій (вікна, балконні двері, двері,
 7. Транспорту для міст україни дбн б. 1-2-95 Видання офіційне Державний комітет України у справах містобудування І архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1996

  Документ
  11.95р. N 9 і введені в дію з 01.04.9 р. Видавництво "Укрархбудінформ" ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ | Система містобудівної документації.
 8. Харитонов - НПК Цивільного кодексу України

  Кодекс
  Після набуття Україною незалежності в нашій державі було прийнято значну кількість нормативних актів, в тому числі кодексів, призначених регулювати різні види суспільних відносин.
 9. Міністерство освіти І науки України (167)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 „Менеджмент” (спеціальність „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.

Другие похожие документы..