Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта» Пояснювальна записка

Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта»

Пояснювальна записка

Процес розбудови і утвердження України як суверенної, правової, демократичної, соціально орієнтованої держави, визнання її світовою спільнотою відкрило перед шкільною соціогуманітарною освітою нові горизонти. Сприяючи формуванню національної свідомості учнів, громадянської культури, вчитель має можливість показати Україну як вагому частину світової та європейської цивілізації, оцінити внесок українського народу у світову історію, світову культуру, світову скарбницю демократії та демократичних правил людського співжиття.

Глобальний процес демократизації, який є однією з рис суспільно-політичного життя світового співтовариства, передбачає формування особистості, для якої демократія є необхідним середовищем існування, задоволення особистих та суспільних інтересів яка спроможна приймати самостійні рішення і нести відповідальність за власні вчинки.

Державна система освіти є важливим інститутом, який має забезпечити зміну ментальності, створити умови для виховання людини громадянського суспільства. Саме тому шкільна суспільствознавча освіта повинна стати основою формування громадянськості як комплексу відповідних якостей та життєвих компетентностей особистості.

Післядипломна педагогічна освіта вчителів-суспільствознавців повинна, враховуючи необхідність використання різноманітних факторів впливу на формування громадянськості учнівської молоді, стати єдиним механізмом переорієнтації педагогів стосовно змісту, форм навчання, системи ціннісних орієнтирів, засобів комунікації.

Навчальну програму розроблено з урахуванням Закону України "Про загальну середню освіту", Концепції громадянської освіти, Концепції громадянського виховання особистості, Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також загальноєвропейського та національного досвіду громадянської освіти.

Пропонована навчальна програма розрахована на підготовку вчителів до викладання навчального курсу “Громадянська освіта”, який своїм змістом і прикладним характером має сприяти розвитку громадянськості особистості.

Мета програми підготувати педагогів до викладання навчальної дисципліни «Громадянська освіта» та реалізації громадянознавчого потенціалу всіх складових освітньої галузі «Суспільствознавство».

Завдання програми:

 • поглиблення, оновлення та систематизація знань про демократію, громадянське суспільство та його інститути;

 • ознайомлення з світовим, європейським та національним досвідом громадянської освіти;

 • реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання дорослих;

 • підготовка педагогів-суспільствознавців до використання інноваційних освітніх технологій, інтерактивних методик у викладанні курсу;

 • усвідомлення слухачами курсів підвищення кваліфікації громадянознавчого потенціалу навчальних предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» та розвиток умінь його реалізації;

 • створення умов для набуття учителями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Програма розрахована на 72 навчальні години і складається з професійного, фахового, діагностико-аналітичного модулів.

Професійний модуль розрахований на 8 годин і містить необхідні для вчителя знання філософських та соціальних аспектів розвитку освіти в ХХІ столітті з врахуванням становлення і розвитку громадянського суспільства, актуальні проблеми сучасної дидактики, психолого-педагогічні основи організації освітнього процесу, інноваційна діяльність в освітній галузі адаптовано до потреб громадянської освіти.

Фаховий модуль розрахований на 58 годин і складається з двох блоків:

– науково-теоретична підготовка вчителів (34 години) передбачає вивчення теоретичних засад громадянської освіти;

– методична підготовка вчителів (24 години) спрямована на форування практичних умінь і навичок слухачів курсів в організації і проведення занять з громадянської освіти.

Діагностико-аналітичний модуль (6 годин) складається з вхідного та вихідного тестування, захисту індивідуальних і колективних проектів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

до програми з громадянської освіти

(72 год.)

Назва модуля

Усього годин

Лекції

Практичні

Семінарські

І Професійний модуль

8

1

Стратегія розвитку освіти в ХХІ ст: філософський і соціальний аспект

2

2

2

Актуальні проблеми сучасної дидактики

2

2

3

Психолого-педагогічні основи організації освітнього процесу. Психологія розвитку і самореалізації особистості

2

2

4

Інноваційна діяльність в освітній галузі

2

2

ІІ Фаховий модуль

58

Науково-теоретична підготовка вчителів

36

1.

Європейський союз. Україна в контексті європейських інтеграційних процесів

4

2

2

2

Концептуальні засади громадянської освіти

2

2

3

Демократія в сучасному світі

4

4

4

Громадянин, громадянське суспільство, держава

4

2

2

5

Право, мораль, політика

2

2

6

Роль політичних партій в демократичному суспільстві

2

2

7

Вибори як інститут демократії

2

2

8

Місцеве самоврядування як складова громадянського суспільства

4

2

2

9

Роль ЗМІ в демократичному процесі

2

2

10

Людина в ринковій економіці

4

2

2

11

Демократія і етнокультурна багатоманітність

2

2

12

Конфлікти, стереотипи та упередження: їх розв’язання, подолання і попередження

4

2

2

Методична підготовка вчителів

22

1

Навчально-методичне забезпечення курсу „Громадянська освіта”

2

2

2

Формування громадянських компетентностей особистості

2

2

3

Реалізація громадянознавчого потенціау базових шкільних навчальних предметів (дисциплін)

2

2

4

Можливості інтерактивної методики у формуванні громадянськості учнівської молоді

2

2

5

Проектна робота в курсі громадянської освіти.

2

2

6

Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні громадянської освіти

2

2

7

Діагностування та оцінювання навчальних досягнень учнів з громадянської освіти

2

2

8

Педагогічна практика. Моделювання уроків з громадянської освіти

6

6

ІІІ Діагностико-аналітичний модуль

6

Вхідне комплексне діагностування

1

1

Вихідне діагностування

1

1

Захист індивідуальних та колективних проектів

4

4

 1. Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  завідувач кафедри філософії і соціології освіти Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент
 2. Тематика випускних робіт, творчих про ектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців І vкатегорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 4. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

  Методичні рекомендації
  Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»
 5. Програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації Укладачі: Рецензенти: Кирилюк М. В., методист

  Документ
  Барболіна Т.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського державного педагогічного університету ім.
 6. Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

  Дипломная работа
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 7. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування І

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно-діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 8. Ти модернізація професійної освіти І навчання: проблеми, пошуки І перспективи збірник наукових праць Випуск 2 київ-2012

  Документ
  Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012.
 9. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.

Другие похожие документы..