Міністерство освіти І науки України

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет економіко-інформаційних технологій і управління

Інформаційний пакет

European credit transfer system (ECTS)

Напрям підготовки 0502 „Менеджмент”

Спеціальність 6.050200 „Менеджмент організацій”

Полтава

2006

Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 „Менеджмент” (спеціальність „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2006, - с.

Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з формальних питань щодо прийому студентів, в т.ч. іноземних; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; викладацького складу; тривалості навчання; форм та методів навчання; оцінювання в системі ECTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу; мови навчання.

Розробники: декан факультету економіко-інформаційних технологій і управління, к.т.н., доцент Пенц В.Ф., завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, д.е.н., професор Гришко В.В.

Затверджено вченою радою факультету економіко-інформаційних технологій і управління ПолтНТУ

„21„ червня 2006 р., протокол №10

Відповідальний за випуск: заступник декана факультету економіко-інформаційних технологій і управління, к.т.н., доцент Міщенко Р.А.

Зміст інформаційного пакету

Вступ – що таке ECTS

І. Навчальний заклад

А. Назва й адреса

Б. Академічний календар

В. Координатор ECTS від навчального закладу

Г. Загальний опис закладу

Д. Процедура допуску до навчання

ІІ. Загальна практична інформація

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів на навчання

Б. Як потрапити до навчального закладу

В. Вартість проживання

Г. Забезпечення житлом

Д. Здоров’я і страхування:

 1. Медичне обслуговування

 2. Студенти з особливими проблемами

 3. Страхування

Е. Умови навчання:

 1. Бібліотека

 2. Умови для навчання

Є. Інша практична інформація

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

ІІІ. Фінансово-економічний факультет

А. Загальний опис факультету

Б. Ступенева структура:

 1. Кваліфікація (освітня та професійна)

 2. Діаграма структури програми навчання

В. Індивідуальні розділи програми навчання:

 1. Ідентифікація

 2. Опис

 3. Рівень

 4. Розділи програми (обов’язкові чи факультативні)

 5. Викладацький склад

 6. Тривалість навчання

 7. Форми та методи навчання

 8. Оцінювання

 9. Мова навчання

ІV. Словник термінології

Вступ

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система, яка створена, для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними так і іноземними навчальними закладами.

Європейська система накопичення кредитів покликає забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені ( бакалавр – магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

В системі ECTS – КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах.

Кредити ECTSвідображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь його частини (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає даний курс (або блок курсу) у ВНЗ, що визначає кредити.

Кредити:

 • є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

 • даються лише за успішності досягнення у навчанні;

 • даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

 • в основі мають число 60, що є еквівалентом одного року навчання за денною формою.

Система ECTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил застосування всіх її складових:

 • кредитів ECTS;

 • шкали оцінювання;

 • угоди про навчання;

 • інформаційних пакетів;

 • академічної довідки оцінювання знань студента (додатка до диплому).

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл – (1 або 2 роки постбакалаврського навчання) дорівнює 60-120 кредитам.

В Україні ECTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та системи рейтингового оцінювання знань студентів (змістових освітніх одиниць – залікових кредитів).

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ECTS, національною системою і 100-бальною шкалою ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS

з національною системою оцінювання в Україні та ПолтНТУ

Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які за- звичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

Оцінки

за національною системою

за системою

ПолтНТУ

А

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

(добре)

82-89

С

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

FX

-

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як перескладати

2

(незадовільно)

35-59

F

-

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

Угода про навчання між студентом і ВНЗ

Форма угоди наведена у додатку 1.

Таким чином українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Полтавський національний технічний університет розпочав впроваджувати елементи ECTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 року (наказ МОН України від 20.10.2004 р. № 812).

І. Навчальний заклад

А. Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Першотравневий проспект, 24

м.Полтава

Україна

36011

тел./факс (053-22)2-28-50 (приймальня)

е-mail:rector@pntu.poltava.ua

Б. Академічний календар

Кален місяць

Осінній

семестр

вересень жовтень листопад грудень січень

Весняний семестр

лютий березень квітень травень червень липень серпень

Номер

тижня

Осінній

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Весняний семестр

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Б А К А Л А В Р А Т

1-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

2-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

3-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

4-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

ке

Підготовка випускної роботи

ДА

ДА

 1. Міністерство освіти та науки україни (1)

  Документ
  Заступник державного секретаря Г.Г.Науменко Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 00 /03 навчальному році Початкова школа У 00 /03 навчальному році навчально-виховний процес у початкових класах здійснюватиметься
 2. Міністерство освіти та науки України (9)

  Документ
 3. Міністерство освіти та науки України (11)

  Документ
 4. Міністерство освіти та науки України (12)

  Документ
 5. Міністерство освіти та науки України (13)

  Документ
 6. Міністерство освіти та науки України (5)

  Документ
  У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових
 7. Міністерство освіти та науки України (3)

  Документ
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 8. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  МЕТОДИЧН МАТЕРІАЛИ З К У Р С У "Ф І Л О С О Ф І Я" ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ/Упорядники: Резницький А.С., Хміль В.В. - Дніпропетровськ: НГА України, 2001.
 9. Міністерство освіти та науки україни (4)

  Документ
  1.1. Асоція артеріальної гіпертензії з хронічним обструктивним захворюванням легень: розповсюдженість, механізми взаємозв´язку, підходи до лікування. 10

Другие похожие документы..