В. В. Копєйчиков, доктори юрид наук, професори

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

За загальною редакцією
В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка

Затверджено
Міністерством освіти і науки УкраїниББК 67.0 Розповсюджувати і тиражувати

П 68без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

О. В. Дзера, В. В. Копєйчиков , доктори юрид. наук, професори
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Колектив авторів:

В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл. І, § 3 гл. ІІ; С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доц. — § 5, 6, 9, 10, 16—18, 20, 21 гл. VI, § 15 (у співавторстві з І. В. Опришком), гл. VII; І. А. Балюк — § 1 (у спіавт. з І. С. Ярошенко) гл. ХVІ; В. С. Врублевський — гл. V; Н. П. Гаєва, канд. юрид. наук, доц. — гл. ІV; О. Г. Кулик, канд. юрид. наук — § 1—5 гл. VIIІ, § 1—4, 8, 9 гл. ХV; О. В. Ме­ліхова — § 1—3, 9—12 гл. ІХ; О. Є. Михайлов, канд. юрид. наук, доц. — § 1—8 гл. ХІV, § 4 гл. ХVІ; І. В. Опришко, канд. юрид. наук, доц. — § 1—4, 7, 8, 11—15, 19, 22, 23 гл. VI, § 15 (у співавторстві з С. І. Шимон), § 6—10 гл. VIIІ, § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з В. Є. Постульгою), § 10 гл. VIII (у співавторстві з Л. А. Сидорчуком та В. Є. Постульгою), § 5—7 гл. ХV; О. К. Ошовський — гл. ХІ, ХІІ § 1, 2, 4, 5 (у співавторстві з В. Є. Постульгою), гл. ХІІІ, § 3 гл. ХІІІ
(у співавторстві з В. Є. Постульгою); В. Є. Постульга — § 1, 4—7 гл. ІІ, § 1, 2, 4, 5 гл. ХІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 3 гл. ХІІІ (у співавторстві з О. К. Ошовським), § 8, 9 гл. VIII (у спіавторстві з І. В. Опришком); § 10 гл. VIII
(у співавторстві з Л. А. Сидорчуком і І. В. Опришком); С. Г. Приходько — § 4—8 гл. ІХ; Л. А. Сидорчук — гл. ІІІ, § 3 гл. ХVІІ, § 10 гл. VIII (у співавторстві з І. В. Опришком і В. Є. Постульгою); А. С. Фастовець — гл. ХVII; І. С. Ярошенко — гл. Х, § 1 (у спіавторстві з І. А. Балюк), § 2 гл. ХVІ.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2077 від 08.11.02

Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко,

П 68 С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.

ІSВN 966–574–501–8

Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.

Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.

ББК 67.0

 В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко,
С. І. Шимон та ін., 2003

ІSВN 966–574–501–8  КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ОПРИШКО Віталій Федорович
ШУЛЬЖЕНКО Федір Пилипович
ШИМОН Світлана Іванівна
та ін.

ПРАВОЗНАВСТВО

Підручник


За загальною редакцією
В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка

Редактор

Т. Зарембо

Художник обкладинки

Т. Зябліцева

Технічний редактор

Т. Піхота

Коректори

О. Уляницька , Л. Денисенко

Верстка

О. Бабич

Підписано до друку 10.06.03. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 44,64.

Обл.-вид. арк. 48,76. Наклад 5500 прим. Зам. № 01-2408

Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458-00-66; (044) 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ

Передмова 5

Глава І. Основи теорії держави і права 7

§ 1. Походження, сутність та ознаки держави 7

§ 2. Походження та сутність права 12

§ 3. Громадянське суспільство та соціальна

правова держава 16

§ 4. Функції держави 24

§ 5. Механізм держави 28

§ 6. Форма держави 32

§ 7. Джерела права. Систематизація законодавства 38

§ 8. Норми права та форми їх реалізації 43

§ 9. Поняття, значення і способи тлумачення

правових норм 47

§ 10. Система права 48

§ 11. Правові відносини 49

§ 12. Законність і правопорядок. Правопорушення

та відповідальність за їх скоєння 53

Глава ІІ. Основи конституційного права України 57

§ 1. Поняття, предмет і джерела конституційного

права України 57

§ 2. Конституційний процес в Україні у 1990—1996 рр. 66

§ 3. Основи конституційного ладу України 73

§ 4. Конституційно-правовий статус особи 76

§ 5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення 88

§ 6. Система органів державної влади України 93

§ 7. Місцеве самоврядування. Особливості

організації влади в Автономній Республіці Крим 120

§ 8. Конституція України — основа подальшого розвитку
національного законодавства 126

Глава ІІІ. Основи адміністративного права України 132

§ 1. Управління як об’єкт адміністративного права 132

§ 2. Адміністративне право України:
поняття і предмет правового регулювання 134

§ 3. Джерела адміністративного права. Кодекс
про адміністративні правопорушення 136

§ 4. Адміністративно-правові норми

та адміністративно-правові відносини 140

§ 5. Суб’єкти адміністративного права:

поняття і класифікація 144

§ 6. Державна служба: поняття, правовий
статус державних службовців 158

§ 7. Поняття форм і методів державного управління 163

§ 8. Поняття і класифікація актів управління та їх види 167

§ 9. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки 170

§ 10. Поняття складу адміністративного правопорушення 172

§ 11. Адміністративна відповідальність.

Адміністративні стягнення: поняття та види 174

§ 12. Правові основи організації управління економікою 178

§ 13. Правові основи управління підприємством 185

Глава IV.Основи фінансового права України 189

§ 1. Фінансове право України: поняття, предмет правового

регулювання та система 189

§ 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові

відносини 191

§ 3. Правові основи фінансового контролю в Україні 193

§ 4. Бюджетна система України 201

§ 5. Бюджетний процес в Україні 208

§ 6. Державний бюджет України та місцеві бюджети 213

§ 7. Поняття та система податків в Україні 216

§ 8. Правовий режим бюджетного фінансування 222

Глава V.Основи банківського права України 226

§ 1. Банківське право України: поняття

та предмет правового регулювання 226

§ 2. Джерела та система банківського права 227

§ 3. Правовідносини у сфері банківської

діяльності та їх суб’єкти 229

§ 4. Банківська система України. Правовий
статус Національного банку України 230

§ 5. Правовий статус комерційних банків 234

§ 6. Правове регулювання банківського рахунка 246

§ 7. Правове регулювання платіжної системи

та безготівкових розрахунків 252

§ 8. Правові засади банківського кредитування 256

§ 9. Правовий статус кредитних спілок 259

Глава VІ.Основи цивільного права України 261

§ 1. Цивільне право України: поняття, предмет правового

регулювання та система. Цивільне законодавство 261

§ 2. Цивільне законодавство України:

загальна характеристика 263

§ 3. Цивільно-правові відносини та їх елементи 265

§ 4. Суб’єкти цивільно-правових відносин 268

§ 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 270

 1. С. П. Погребняк (§ 6, 8); XXI, XXII доц. О. Р. Даш- ковська; XXIII доц. С. М. Олейников; XXIV- доц. М. А. Вороніна (§ 2-6), доц. В. Д. Ткаченко (§ 1); XX

  Документ
  Розділи: І — проф. М. В. Цвік, доц. В. Д. Ткаченко; II — доц. Л. Л. Богачова; III — проф. М. В. Цвік; IV — проф. О. В. Петришин; V — доц. В. Д. Ткаченко; VI — доц.
 2. Цвік ТДП Загальна теорія держави і права

  Документ
  XVII — проф. О. В. Петришин, доц. В. Д. Ткаченко (§ 3), доц. І. В. Яковюк; XVIII — доц. В. Д. Ткаченко (§ 1-8), канд. юрид. наук С. П. Погребняк (§ 9);
 3. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
 4. Зміст (124)

  Документ
  Необхідність формування соціально орієнтованої ринкової економіки в країні зумовили ряд пріоритетних напрямів державної аграрної політики. Одним із них є реалізація земельної та аграрної реформ в Україні.
 5. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису палехов дмитро Олексійович

  Документ
  Директива 2001/42/EC Європейського Парламенту і Ради щодо оцінки впливу певних планів і програм на навколишнє середовище, 27 червня 2001 р. (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the
 6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.
 7. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 8. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 9. Сті управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006 (1)

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.

Другие похожие документы..