Енергозбереження. Ресурсозбереження

Донбаський державний технічний

університет

наукова бібліотека

Довідково-бібліографічний відділ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

рекомендаційний бібліографічний покажчик

(1997-2009 рр.)

Алчевськ, 2009

УДК: 620.9+658.26.004.18

Е 65

Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К.О. Боровенська, О.В. Краснопольська; Наукова бібліотека ДонДТУ; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – с.

Упорядники: К.О. Боровенська

Оператор: О В. Краснопольська

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..4

1. Загальні питання……………………………………………………………………..5

2. Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці ……………………………………. 15

2.1. Когенераційні технології……………………………………………...35

2.2. Енерго- та ресурсозбереження в бюджетній сфері………………...40

2.3. Енерго- та ресурсозбереження в ЖКГ……………………………...45

3. Енерго- та ресурсозбереження в електротехниці та автоматиці……………..57

4. Енерго- та ресурсозбереження в машинобудуванні……………………………73

5. Енерго- та ресурсозбереження в гірничій справі ………………………………78

6. Енерго- та ресурсозбереження в нафтогазовій промисловості……………….96

7. Енерго- та ресурсозбереження в металлургії……………………………………97

7.1. Енерго- та ресурсозбереження в трубному виробництві………..125

7.2. Енерго- та ресурсозбереження в прокатному виробництві……..128

8. Енерго- та ресурсозбереження в хімічній та коксохімічній промисловості...139

9. Енерго- та ресурсозбереження в будівництві …………………………………..143

9.1. Енерго- та ресурсозбереження в виробництві будівельних

матеріалів……………………………………………………………………………….153

10. Енерго- та ресурсозбереження на транспорті…………………………………..156

11. Енерго- та ресурсозбереження в харчовій, сільськогосподарській та

інших промисловостях………………………………………………………………...160

12. Енерго- та ресурсозбереження в Луганській області…………………………163

Показчик авторів…………………………………………………………..170

Вступ

Сьогодні питання про енерго- та ресурсозбереження актуальне у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв. В промисловій сфері, а також на побутовому рівні, це питання приймає першочергове значення. Світова практика підтверджує, що проекти з енергозбереження, особливо в країнах з надмірним споживанням енергії, є одним з головних напрямків для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зміцнення енергонезалежності держави і пом’якшення впливу індустрії на довкілля.

Покажчик містить найбільш актуальну та вичерпану інформацію про енерго- і ресурсосбереження. Інформація у покажчику розподілена за різноманітними галузями економіки та промисловості.

У покажчику є розділ, який стосується енерго- та ресурсозбереження в Луганській області.

Домінуюча частина інформації у виданні узята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ. У покажчику міститься інформація з періодичних видань, з учбової і наукової літератури. Є також інформація з реферативних журналів та інших інформаційних видань.

У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів. Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загалом покажчик містить1176 інформацій у 12 розділах.

Позначкою «*» виділена інформація, якої немає у фонді бібліотеки.

Покажчик рекомендован професорсько-викладацькому складу ДонДТУ, студентам, і усім хто цікавиться питаннями енерго- та ресурсосбереження в Україні і за ії межами.

Загальні питання

620.9

П 78

Агеева Т.П. Определение перспективной потребности региона в топливе и энергии с учетом структурных и технологических сдвигов / Т.П. Агеев, Д.А. Терещук // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 8. – К., 1991. – С.23-29.

Ангелова И. Энергосбережение: не словом, а делом / И. Ангелова // Украинская техническая газета. – 2009. - №24. – С. 10.

Артемова, В.Я. Энергосбережение: альтернативные источники и инновации / В.Я. Артемова // Проблеми науки. – 2008. - №10. – С. 17-23.

Бодюк, А.В. Визначення природних ресурсів як об’єктів ресурсозбереження / А. В. Бодюк, А.В. Богдан, В.А. Ульясов // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 24-27.

Бойко Н. Безумству храбрых поем мы славу! / Н. Бойко // Строительство & реконструкция. – 2009. - №6. – С. 8.

Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях при росте стоимости энергоресурсов обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции можно только за счет перевода экономики на энергосберегающий путь развития с широкомасштабным внедрением энергосберегающих технологий

620.9

П 78

Борисова Л.А. Анализ перспектив структурной перестройки народного хозяйства Украины с учетом энергосберегающей политики / Л.А. борисова, А.И. Юфа // Проблемы энергосбережения : республиканский межведомственный сборник научных трудов. Вып. 7. – К., 1991. – С. 16-20.

Вертіль О. «Енергозбереження: сумський варіант» / О. Вертіль, В. Чепіжко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 10 червня. – С. 6.

Вихід один – інноваційний розвиток: бесіда з міністром промислової політики В. Новицьким / розмову вів М. Пуговиця // Урядовий кур’єр.– 2008. – 13 травня. – С. 8.

Волошин, Д.В. Фактор климатических трансформаций в системе государственного планирования энергосбережения и охрана окружающей природной среды / Д. В. Волошин // Энергосбережение. – 2007. - №11. – С. 27-30.

Гелетуха, Г.Г. Киотский протокол и дополнительные инвестиции в энергосбережение / Г.Г. Гелетуха, Ю.Б. Матвеев, А.В. Филоненко // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, №2. – С. 125-131.

Герцен, А.Н. Энергосбережение - одно из основных направлений снижения энергетического дефицита / А. Н. Герцен // Промышленная энергетика. – 2006. - №12. – С. 2-6.

Глава НАЭР Игорь Черкашин: «Кто не финансирует энергоэффективность, тот финансирует «Газпром» // Украинская техническая газета. – 2009. - № 7. - С. 5.

Гречаник А. Закон сохранения энергии / А. Гречаник // Украинская техническая газета. – 2008. - № 46. - С. 6-7.

О государственном регулировании энергосбережения в Украине

Груздева, Е. Газовые квоты. Как заставить работать энергосбережение / Е. Груздева // Экология и жизнь. – 2007. - №4. – С. 25-27.

Гудзь П.В. Зменшення собівартості продукції енергоємного підприємства шляхом зниження тарифу на електроенергію / П.В. Гудзь, Т.О. Волкова // Економічний вісник Донбасу. – 2008. - №4(14). – С. 99-104.

Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: розпорядження Кабінета Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р // Урядовий кур’єр. – 2009. - 4 березня. - С. 7.

Енергозбереження як вихід для України: (Світовий банк рекомендує вдосконалювати енергозбереження) // Урядовий кур’єр. – 2006. – 11 квітня. – С. 6.

Єрмілов, С. Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження / С. Єрмілов // Економіка України. – 2006. - №9. – С. 4–12.

Єфімова, Г. Енергозбереження в Миколаївській області: стан та перспективи / Єфімова, Ю. Харитонов // Економіст. – 2006. - №8. – С. 64–65.

Жуков, Б. Законы несохранения энергии / Б. Жуков // Что нового в науке и технике. – 2006. - №7. – С. 37-43.

*

Забарний Г.М. Методологія розробки програм енергоефективності та енергозбереження / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, В.П. Клюс; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики . – К. : Ін-т відновлюваної енергетики, 2008. – 84 с. : іл., табл.

КПУ. Літ.книг. – 2009. - №5. – 3209. – С. 9.

Зеленина, Е. Ресурсы бережет интеллект / Е. Зеленина // Украинская техническая газета.– 2008. - №12. – С. 1 ; 5.

О новейших технологиях эффективного использования энергоресурсов.

*

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження : довідник / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2008. – 478 с. : іл., табл., портр. – (Енергозбереження в Україні).

КПУ. Літ книг. – 2009. - №2. – 1197.- С. 63.

Ильин, С. Слабое звено заколдованного круга: беседа с А. Нефедовым об энергоресурсах и энергосбережении в Украине / С. Ильин // Всеукраинская техническая газета. – 2007. – № 9/10. – С. 1 ; 15.

5

 1. Енергозбереження

  Документ
  Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, коло фахівців, які зацікавлені у вивченні проблем енергозбереження в Україні.
 2. Комплекс підручників " Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." (1)

  Реферат
  Маляренко Віталій Андрійович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій, професор кафедри електропостачання міст ХНАМГ.
 3. Комплекс підручників " Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." (2)

  Реферат
  Любчик Геннадій Миколайович, відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок, теплових та атомних електростанцій НТУУ „КПІ”.
 4. Комплекс підручників " Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." (3)

  Документ
  Яковлєв Олександр Іванович, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок і двигунів летальних апаратів НАУ „ХАІ” ім.
 5. «Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу»

  Реферат
  У зв’язку з загостренням проблеми енергоресурсозбереження в Україні розробка та впровадження систем оцінки технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу має в наш час важливе
 6. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 5

  Документ
  Фінансова криза - це фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві.
 7. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 8. Законодавчі матеріали 5

  Закон
  С 89 Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України (2007 – 2010 рр.): реком. список літерат. / Харків. нац. акад. міського госп-ва; уклад.
 9. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..