Документ- MƏDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Документ
Схема изложения для отчетов стран о лесных и других растительных пожарах в дикой природе, собираемых Центром глобального пожарного мониторинга (GFMC) ...полностью>>
Документ
Схема изложения для отчетов стран о лесных и других растительных пожарах в дикой природе, собираемых Центром глобального пожарного мониторинга (GFMC) ...полностью>>
Документ
1. Название или определение растительной ассоциации/экосистемы (если имеется несколько, соответствующих одной подкатегории, вы можете добавить дополн...полностью>>
Документ
Регистрируйте данные обо всех пожарах в дикой природе, включая природные выжигания в рамках предписания или любой другой пожар в природе, за исключени...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
135
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Смотреть полностью

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

M.F.AXUNDOV аdına

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

ÜZЕYİR HACIBƏYLİ

BİBLİOQRAFİYA

Bakı - 2009

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

M.F.AXUNDOV adına

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri

ÜZЕYİR HACIBƏYLİ

BİBLİOQRAFİYA

Bakı - 2009

Elmi redaktor və ön

sözün müəllifi: Zemfira Səfərova, sənətşünaslıq doktoru, professor, Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar elm xadimi, AMEA-ın müxbir üzvü

İxtisas redaktoru və

buraxılışa məsul: Kərim Tahirov

Redaktor: Gülbəniz Səfərəliyeva

Tərtib edənlər: Hökümə Haşımova

Rəna Orucəliyeva

Nurhal Aslanbəyova

Günay Səfərova

Natalya Səlimova

Üzeyir Hacıbəyli: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: R.Orucəliyeva, H.Haşımova və başq.; Elmi red. və ön sözün müəl.: Z. Səfərova; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva; M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- B., 2008.- 368 s. (“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyası).- Azərbaycan və rus dillərində.

© M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, 2009.

TƏRTİBÇİLƏRDƏN

Azərbaycan musiqisinin klassiki, SSRİ Xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatları laurеatı, Azərbaycan SSR Еlmlər Akadеmiyasının akadеmiki, profеssor Üzеyir Əbdülhüsеyn oğlu Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının biblioqrafik göstəricisi 1985-ci ildə çapdan çıxmış biblioqrafiyanın işlənilmiş və artırılmış nəşri olub, 1905-ci ildən 2008-ci ili əhatə еdir.

Biblioqrafiya dörd bölmədən ibarətdir. Bölmələrə sənətkarın həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, yaradıcılıq yolunun ümumi xaraktеristikasına həsr olunmuş oçеrk, bəs­təkarın musiqi əsərləri, kitabları və ayrı-ayrı məcmuələrdə, jurnallarda və qəzеtlərdə dərc olunmuş məqalələri, habеlə Üzеyir Hacıbəyli haqqında ədəbiyyat daxildir.

«Ü.Hacıbəylinin əsərləri» bölməsi bir nеçə hissədən ibarətdir:

 1. Musiqi əsərləri - burada Hacıbəylinin əsərləri janr əlamətinə görə vеrilmiş, hər janrın çərçivəsində isə xronoloji qayda gözlənilmişdir. Həmin bölmədə ilk tamaşaların əsas iştirakçıları sadalanmış, səhnə əsərlərinin ən mühüm tama­şalarının tarixləri vеrilmişdir.

 2. Bədii-publisistik əsərlər, kitablar, tədris vəsaitləri, məqalələr, çıxışlar - bütün bu matеriallar da Azərbaycan və rus dillərində xronoloji qaydada vеrilmişdir. Bədii publisistik və еlmi əsərlərin adları və imzalar orijinala əsaslanır.

 3. Rеdaktə еtdiyi və məsləhət verdiyi əsərlər - buraya Ü.Hacıbəylinin rеdaktə еtdiyi, məsləhət vеrdiyi musiqi əsərləri və məcmuələr daxil еdilmişdir.

Biblioqrafiyanın yeni və tam nəşrinin hazırlanması döv­rundə bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs еdən bölmə əhəmiyyətli dərəcədə yenidən işlənilmiş və çoxlu sayda əla­vələr еdilmişdir. Tərtibçilər bu bölmənin birinci nəşrində qəbul olunmuş əlifba quruluşunu saxlamağı daha məqsə­dəuyğun hеsab etmişlər.

Həmin biblioqrafiyaya ilk dəfə olaraq dahi sənətkarın xariçi dillərdə nəşr olunmuş əsərləri və onun həyat və yaradıcılıq yolunu işıqlandıran ədəbiyyat да daxil еdilmişdir.

Biblioqrafiyadan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda köməkçi göstəricilər verilmişdir. Buraya Ü.Hacıbəylinin əsərlərinin sərlövhə göstəricisi və onun haqqında yazan müəl­liflərin adlar göstəriciləri daxil еdilmişdir.

Üzeyir Hacıbəyli kimi dahi şəxsiyyətin bütün yaradı­cı­lığını və böyük bəstəkar haqqında yazılan mate­rialların 100 ildən artıq nəşr tarixini əhatə edən bu funda­mental biblioqra­fiya haqqında rəy və təkliflərini göndərən oxuculara tərtibçi­lər əvvəlcədən öz minətdarlıqlarını bildirirlər.

Ünvan: АЗ-1000, Bakı şəhəri., Xaqanı küç. 29;

E-mail:contact@anl.az;

www.anl.az

ÖLMƏZLİK

Bəşəriyyət tarixində elə sənətkarlar və şəxsiyyətlər var ki, “...onlar özləri üçün anadan olmayıblar, bəlkə bütün xalqa və hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cürə adamlar nəinki sağlığında, ... öləndən sonra da camaata mənfəət veriblər”.1 Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dediyi bu sözləri ilk növbədə bəstəkarın özünə aid etmək olar.

Yaradıcılığına XX əsrin əvvəllərində başlamış, həyatını isə onun ortalarında tamamlamış Üzeyir Hacıbəylinin musiqisi və bütövlükdə yaradıcılığı biz musiqiçilər üçün və ümumən Azərbaycan xalqı üçün nə deməkdir? Bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, artıq bir əsrdən çox vaxt ərzində çalınan, səslənən Ü.Hacıbəyli musiqisi Azərbaycan xalqının canına, qanına sirayət edərək onun bədii mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Necə ki, Üzeyir bəy xalq musiqimiz haqqında deyirdi ki, ona həmişə “ruh yüksəkliyi və aydınlıq ehtizazı, sabahkı qalibiyyətə möhkəm inam, mənəvi büllurluq, alicənablıq, şücaət və qəhrəmanlığı tərənnüm etmək xas olmuşdur”, eləcə də Hacıbəylinin musiqisi üçün də bu cəhətlərlə bərabər, günəş kimi parlaqlıq, əlvanlıq xas olmuşdur. Bütün bu xüsusiyyətlər onun musiqisinin mahiyyətini təşkil etmişdir.

Sənətdə, musiqi mədəniyyətində millilik və beynəl­miləlçilik anlayışını Ü.Hacıbəyli daha qlobal, Qərb və Şərqin, dünya və milli mədəniyyətlərinin nailiyyətlərinin üzvü sintezi kimi başa düşürdü və həll edirdi.

Azərbaycan musiqisinin gələcək yolu da məhz Ü.Hacıbəylinin irəli sürdüyü, əsasını qoyub apardığı yol oldu. Bu gün Azərbaycan musiqisinin beynəlmiləl əhəmiyyət kəsb etməsində Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının və şəxsiyyətinin böyük rolu vardır.

Ü.Hacıbəyli dahi bəstəkar, Azərbaycanın, eləcə də Şərq opera sənətinin banisi, “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu” kimi təkrarsız operaların müəllifi, böyük musiqişünas - alim, bütöv musiqi-estetik konsepsiya yaratmış nəzəriyyəçi, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı elmi-nəzəri risalənin müəllifi, görkəmli dramaturq, “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” operettalarının əlvan, günəşli musiqisi ilə bərabər, həm də bu əsərlərin librettolarının müəllifi, alovlu publisist, jurnalist, saysız-hesabsız dəyərli məqalələrin müəllifi, gözəl pedaqoq, Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünaslarının istedadlı nəslinin müəllimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat İncəsənət İnstitutunun rəhbəri, Akademiyanın musiqi üzrə ilk həqiqi üzvü, yorulmaz ictimai xadim, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının təşkilatçısı, onun rektoru və professoru, ilk çoxsəsli xorun, ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin, musiqi məktəbinin, musiqi texnikumunun yaradıcısı idi. O, Azərbaycan Dövlət himnlərinin müəllifi olmuş, Azərbaycan SSR-nin Xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı idi.

Bütün bunlar bizə haqq verir deyək ki, XX əsrin xalqımıza bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən, ən böyük simalardan biri Üzeyir Hacıbəylidir. Ona Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətləri arasında keçilməz səddi aradan götürmək, Azərbaycan musiqisinin gələcək inkişaf yolunu və estetik prinsiplərini müəyyənləşdirmək nəsib olmuşdur. Yer kürəsinin milyonlarla insanları Hacıbəyli musiqisinə qulaq asaraq, bütün kökləri ilə öz xalqının folkloru ilə bağlı olan və dünya musiqi mədəniyyətinin nailiyyətlərini mənimsəyən sənətkarın yaradıcılığına bələd olurlar. Bu yaradıcılıqda Şərqin və Qərbin musiqi ənənələrinin vəhdəti parlaq bədii obrazlarla əks olunmuş, yüksək humanizm idealları, xeyirxahlıq, xalqlar dostluğu tərənnüm edilmişdir.

Biz XXI əsrdən dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq yoluna nəzər salsaq, onun təkrarsız, parlaq yaradıcılığının əsas sütunları və mərhələləri kimi, xüsusən “Leyli və Məcnun” operasını, “Arşın mal alan” operettasını, “Koroğlu” operasını və “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərini göstərə bilərik. Məhz bu əsərlərin yalnız onun yaradıcılığı üçün deyil, bütün Azərbaycan musiqisi üçün önəmli mərhələ əsərləri olduğunu qeyd etməliyik. Şübhəsiz, biz bəstəkarın digər əsərlərinin - “Əsli və Kərəm” və başqa muğam operalarının, “Məşədi İbad” operettasının, “Şur” və “Çahargah” fantaziyalarının, “Aşıq sayağı” triosunun, kantatalarının, “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqi qəzəllərinin və digər vokal və instrumental əsərlərinin, hər iki himninin və sadalamadığımız bir çox əsərlərinin böyük dəyərini və rolunu inkar etmək fikrində deyilik. Amma “Leyli və Məcnun”un Azərbaycanda və eləcə də Şərqdə opera sənətinin əsasını qoyduğunu, “Arşm mal alan”ın lirik-komik operettasının zirvəsi olduğunu və dünya şöhrəti qazandığını, “Koroğlu”nun klassik epik-qəhrəmanı operasının ənənələrini davam etdirən şah əsəri olduğunu, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərinin Azərbaycanın ənənəvi şifahi musiqisini araşdıran və onun haqqında yazılan ilk elmi əsər olduğunu bir daha vurğulayaraq, dediyimiz kimi, məhz bu əsərlərin bəstəkarın yaradıcılığı üçün və həm də Azərbaycan musiqisi üçün çox önəmli mərhələ və dönüş əsərləri olduğunu bir daha qeyd etmək istərdik. Təsadüfi deyil ki, bu il, yəni 2008-ci ildə 100 yaşlı “Leyli və Məcnun”un yubileyi YUNESKO xətti ilə bütün dünyada bayram edilir.

* * *

Üzeyir Hacıbəyli 1885-ci ilin 18 sentyabrında Qarabağın Ağcabədi kəndində kənd mirzəsi Əbdülhüseynin ailəsində doğulmuşdur. Tezliklə Üzeyirin ailəsi Şuşa şəhərinə köçür. Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşa qədimdən bəri özünün musiqi və ədəbi ənənələri ilə məşhur idi.

Kiçik Üzeyir üçün də Şuşanın musiqi və poeziya hopmuş ab-havası yaradıcılıq beşiyi olmuşdur. Burada Vaqif, Xurşudbanu Natəvan, Zakir, Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov, Y.Çəmənzəminli, F.Köçərli kimi şair və yazıçılar, məşhur alim, şair, musiqişünas, rəssam Mir Möhsün Nəvvab, gözəl tarzən və bu aləti təkmilşədirən Sadıqcan, məşhur xanəndə və tarzənlər Məşədi İsi, Hacı Hüsü, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Məmməd Fərzəliyev, Məcid Behbudov, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski və bir çoxları yaşayıb yaradırdılar.

Xurşidbanu Natəvan, Həsənbəy Zərdabi, Cabbar Qaryağdıoğlu - Azərbaycan mədəniyyətinin üç korifeyi, Üze­yirin yaşlı müasirləri idi. Bu üç böyuk xadimin üçü də sanki Üzeyir ömrünün ilkin dövrünə işıq saçmışlar. Cabbarın Məcnunu gözəlliyə həssas olan uşağın qəlbinə ilk sənət toxumları səpmişdir. Az sonra Natəvan onun təhsilinə xeyir-dua vermiş, on ildən sonra isə Həsənbəy Zərdabi istedadlı gəncin opera yaratmaq arzusuna havadar çıxmışdır.

Üzeyir Hacıbəylinin ilk sənət uğurlarını qeyd edənlər arasında xalqımızın böyük oğlu Nəriman Nərimanov da var idi. Xalqımızın iftixarı olan başqa böyük - şəxsiyyəti ədib Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə də “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində özünəməxsus bir üslubda “Arşm mal alan”ın geniş şöhrətindən ürək dolusu söz açırdı. Üzeyir Hacıbəylini Mirzə Cəlillə, Sabirlə, Haqverdiyevlə, ümumən “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi ilə bağlayan mənəvi yaxınlıq, əqidə birliyi onların şəxsi dostluq münasibətlərini də möhkəmlən­dirdi.

Üzeyirin atası Əbdülhüseyn Hacıbəyli və anası Şirin xanım Əliverdibəyova öz uşaqlarını musiqi və poeziyaya məhəbbət ruhunda tərbiyə edirdilər. Bu məhəbbət ailənin məşhur şairə Xurşudbanu Natəvanla əlaqəsi nəticəsində daha da möhkəmlənmişdir.

İlk təhsilini Üzeyir Şuşanın ikisinifli rus-Azərbaycan məktəbində almışdı. Üzeyirin ilk musiqi müəllimi onun dayısı, Azərbaycan musiqisinin böyük bilicisi Ağalarbəy Əliverdi­bəyov olmuşdur. Üzeyirin yaxşı səsi var idi və o, xalq mahnılarını və muğamları gözəl ifa edirdi. Onun səsi hətta fonoqrafa yazılmışdı. 13 yaşlı Üzeyir “Məcnun Leylinin məzarı üzərində” səhnəsini müşayiət edən oğlanların xorunda iştirak etmişdi. Səhnəni məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə dramaturq Ə.Haqverdiyev qoymuşdu. Bu səhnə kiçik Üzeyiri elə həyəcanlandırmışdı ki, bəstəkarın özünün etirafına görə, bir neçə ildən sonra, ilk musiqi səhnə əsərinin – “Leyli və Məcnun” operasının yaranması üçün əsas təkan olmuşdur.

1896-cı ildə Üzeyir özünün böyük qardaşı Zülfüqar və əmisi Hacıbəy Hacıbəyli ilə birlikdə şairə Xurşudbanu Natəvanla görüşmüşlər. Bu görüş haqda Natəvanın arxivində saxlanılan sənəd xəbər verir. Bu sənədi Zülfüqar Hacıbəyli yazmış, Üzeyir Hacıbəyli isə onun doğruluğunu təsdiq etmişdir. Zülfüqar Hacıbəyli bu sənəddə belə yazır:

“Keçmişdə verdiyim qeydə əlavə olaraq təsdiq edirəm ki, 1896-cı ildə qardaşım Üzeyir Hacıbəyli ilə bərabər... Qori şəhərinin müəllimlər məktəbinə imtahan vermək üçün Tbilisi şəhərinə yola düşərkən əmim Hacıbəy Hacıbəylinin vasitəsi və müşayiəti ilə o vaxt xan qızı Xurşudbanı bəyimin (Natəvanın) yanına gəldik ki, bizə xeyir-dua versin”.2

Bu sənəd Üzeyir Hacıbəylinin tərcümeyi-halı üçün, gələcək bəstəkarın məşhur şairə Xurşudbanı Natəvanla görüşü faktının təsdiqi üçün vacibdir.

(Lakin qeyd edək ki, Üzeyir Qori seminariyasına həmin il yox, üç ildən sonra, artıq Natəvanın ölümündən sonra 1899-cu ildə daxil olmuşdur).

1899-cu ildən 1904-cü ilə qədər Üzeyir Hacıbəyli Qori müəllimlər seminariyasında oxumuşdur. Burada o, dünya mədəniyyəti ilə tanış olur, rus və Qərbi Avropa klassiklərinin dahi əsərlərini mənimsəyir.

O, seminariyada skripka və baritonda çalmağı öyrənir, xalq mahnılarının nümunələrini nota yazır. Üzeyir Hacıbəylinin dünyagörüşünün formalaşmasında seminariya illəri böyük rol oynamışdır. Burada onun humanist ideyalarının və inqilabi-demokratik görüşlərinin əsası qoyulmuşdur.

Seminariyanı bitirdikdən sonra Üzeyir bir neçə vaxt Hadrut kəndində müəllim işləyir. 1905-ci ildə inqilab ərəfəsində o, Bakıya gəlir, Bibiheybət neft rayonunda fəhlə­lər­in uşaqlarına dərs deyir. Onun ictimai-siyasi və maarifçi fəaliyyəti başlanır.

Müəllimlik fəaliyyətinə yaradıcı yanaşan Hacıbəyli hesabdan Azərbaycan dilində dərslik tərtib edir, N.V.Qoqolun “Şinel” əsərini doğma dilinə tərcümə edir, bir sıra hekayə və miniatürlər yazır, 1907-ci ildə “Siyasi, hüquqi, iqtisadi və hərbi sözlərin türkü-rusi və rusi-türkü” lüğətini yazır.3Lüğət ictimai-siyasi, fəlsəfi terminlərin tərtibində, eləcə də demokratik ideyalarının təbliğində əhəmiyyətli rol oynamışdı. Lüğətdə sosializm, internasionalizm, revolyusiya, demokratiya və s. kimi sözlərin mənası aydınlaşdırılır.

Ü.Hacıbəyli öz fəaliyyətinə maarifçi-demokrat cəbhə­sinin fəal nümayəndələrindən biri kimi başlamışdır. “İrşad”, “Həqiqət”, “Tərəqqi”, “Yeni iqbal”, “Kaspi”, “Molla Nəsrəd­din” kimi jurnal və qəzetlərin səhifələrində dərc olunmuş məqalə və felyetonlarında Hacıbəyli dövrün aktual məsələ­lə­ri­nə - xalqın maarifi uğrunda mübarizə, milli dil problemi, rus mədəniyyətinə münasibət və s. kimi problemlərə toxunmuşdur. O, ən aktual siyasi mövzulara: Rusiyada 1905-ci il inqilabı, İran inqilabı və s. haqda yazırdı. Onun felyetonları “Ordan-burdan” ümumi başlıq və “Filankəs”, “Üzeyir”, “Bəhmənkəs” və s. müxtəlif təxəllüslərlə dərc olunurdu.

Onun “Qədirşünaslıq”, “Biz hamımız qafqazlı bala­la­rı­yıq” məqalələri, “Ordan-burdan”, “Filankəs” imzası ilə çıxan yazıları, 1917-ci ildə “Kaspi” qəzetinin səhifələrində dərc olunmuş musiqi teatrı haqqında silsilə məqalələri (“Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında”, “Opera və dramın tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında”), “Azərbaycan” qəzetində çıxan bir sıra yazıları bu dövrün qiymətli məhsuludur. Ü.Hacıbəylinin inqilabdan əvvəl yazdığı publisistik əsərləri və operettaları onun Azərbaycan mədəniyyətində M.F.Axundovun inqilabçı-mütərəqqi ənənələrini davam etdirdiyini, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev kimi demokrat yazıçıların məslək dostu olduğunu, rus inqilabçı demokratların təsiri altında yazıb yaratdığını göstərir. Ü.Hacıbəyli yazılarında dəfələrlə bu görkəmli şəxsiyyətlərin əsərlərinə müraciət etmişdir.

Ü.Hacıbəyli publisistikasının əsas pafosu xalqın gücünə böyük inamdan ibarət idi. Publisist Hacıbəylinin ehtiraslı qələmi çox illər bu ideyalara sadiq qulluq edirdi.

* * *

Ü.Hacıbəylinin ilk musiqi əsəri unikal “Leyli və Məcnun” operasıdır. Unikal ona görədir ki, bu əsər Şərqdə, eləcə də Azərbaycanda opera sənətinin əsasını qoymuşdur, unikal ona görədir ki, bu əsərdə Azərbaycan professional bəstəkarlıq məktəbinin bünövrəsi qoyulmuşdur, unikal həm də ona görədir ki, muğamlara əsaslanaraq, “Leyli və Məcnun” musiqimizdə muğam operasının təməlini qoydu. Bu operadan sonra Ü.Hacıbəylinin “Şeyx Sənan”, “Əsli və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşudbanu”, “Harun və Leyla”, M. Maqomayevin “Şah İsmayıl”, Z.Hacıbəylinin “Aşıq Qərib” muğam operaları yarandı. Lakin bu operaların arasında “Leyli və “Məcnun”un Azərbaycan musiqisi tarixində oynadığı rol, xalqımızın qəlbində tutduğu yer xüsusidir.

Bir əsrdən artıqdır ki, bu opera səhnədən düşmür, yeni-yeni ifaçılar – Leylilər, Məcnunlar nəsli yetişir. 22 yaşlı gənc Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı “Leyli və Məcnun” operasının 100 il ərzində daimi, stabil uğurunun sirri, səbəbi nədədir? Qədim muğamlarımızın gözəlliyində, təkrarsızlığında, yoxsa dahi Füzulinin eyni adlı poemasında, qəzəllərində, ya da gənc Üzeyirin operaya yazdığı musiqi parçalarında, bəlkə o vaxtlar Hüseynqulu Sarabskinin yaratdığı təkrarsız Məcnun rolunda? Daha doğrusu, bunların ayrı-ayrılıqda heç birində, eyni zamanda hamısında, onların vəhdətində. Üzeyir bəyin istedadı bunların hamısının vəhdətini, sintezini yarada bilmişdir.

İlk Azərbaycan operasının əsas və xarakter xüsusiyyəti həm də ondan ibarət idi ki, bu əsərdə Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqi ilə xalq musiqisini bir-birindən ayıran səddi tapmaq mümkün deyildi. “Leyli və Məcnun” operasının bu xüsusiyyətini qeyd edən Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından olan V.Vinoqradov yazırdı: “Folklorun bəstəkarlıq yaradıcılığına keçməsinə musiqi tarixində bundan bariz nümunə tapmaq çətindir”.4

“Leyli və Məcnun”da Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqi fraqmentləri əsasən orkestr üçün yazılmış epizodlar, muğamların girişi və sonluqları, III və IV pərdələrə yazılmış giriş musiqisi və s. idi. Bu hissələr o qədər xalq musiqi ruhuyla aşılanmış və onun nümunələriylə üzvü vəhdət təşkil etmişdir ki, onları klassik muğam və təsniflərdən ayırmaq çətin idi. Bu da bəstəkarın artıq ilk əsərində xalq musiqisinin üslub xüsusiyyətlərinin, onun lad-intonasiya əsasına sərbəst yiyələnməsini sübut edirdi.

“Leyli və Məcnun”un premyerası 1908-ci ildə Bakıda H.Z.Tağıyevin teatrında olmuşdur.

XVI əsrin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin poemasının süjeti əsasında yaranmış bu opera, orta əsrin feodal cəmiyyətinin ehkamlarına qarşı yüksək humanist idealları, əsl insani hisslərin gözəlliyini tərənnüm edirdi.

Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasının musiqisində Füzuli poemasının lirik və romantik ruhunu, ümumi tonallığını böyük ilhamla verə bilmişdir.

“Leyli və Məcnun” operasında musiqi poeziyanı rövnəqləndirir, poeziya isə musiqini yüksəldir. Elə bil müxtəlif əsrlərdə yaşamış iki böyük sənətkar bir-birinə yaxınlaşmış, əbədi məhəbbəti tərənnüm edən bir əsərdə qovuşmuşlar.

Opera janrının xüsusiyyətilə əlaqədar Hacıbəyli əsərin librettosunu yazarkən Füzuli poemasının mətnini xeyli ixtisar etmişdi. O, başqa dövrün sənətkarı kimi XVI əsrin poemasına müraciət edərkən bu orta əsr əsərinə münasibətini bildirmişdi.

“Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasının maraqlı tarixi vardır. Professional ifaçı qüvvələrinin yoxluğundan qəribə vəziyyət alınırdı. Dirijor pultunun arxasında məşhur dramaturq Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev dayanmışdı. Əsərin müəllifı Üzeyir Hacıbəyli orkestrdə skripka çalırdı. Hacıbəylinin Qori seminariyasındakı yoldaşlarından bir çoxu, maarif və mə­dəniyyət xadimləri, müəllimlər orkestrdə çalır, xorda oxu­yurdular. Bunlardan Ə.Terequlovu, A.Qasımovu, F.Ağayevi və başqalarını göstərmək olar.

İlk tamaşanın rejissoru H.Ərəblinski, Məcnun rolunun ifaçısı Hüseynqulu Sarabski idi. H.Sarabski uzun illər boyu bu rolun gözəl və əvəzsiz ifaçısı olmuşdur. Tamaşanın təşkilatçı­ları böyük çətinliklərlə rastlaşmışdılar. Bu çətinliklərdən biri də Leyli roluna ifaçı tapmaq məsələsi idi. Axı müsəlman qayda-qanunlarına görə qadınlar səhnəyə buraxılmırdı. Uzun axtarışlardan sonra tamaşanın təşkilatçıları Əbdürrəhim Fərəcov adlı gözəl səsə malik bir aşpaz şagirdinə rast gəldilər, o da Leyli rolunu yalnız premyerada ifa etdi. Sonrakı tamaşalarda bu rolu müvəffəqiyyətlə ifa edən Ə.Ağdamski oldu.

“Leyli və Məcnun”da muğamlar, ariyalar, ariozo, reçitativlər, ansamblları əvəz edərək, demək olar ki, bütün iştirakçıların partiyasında vardır. Ü.Hacıbəyli bu operada muğamlara və onların şöbələrinə müraciət edərkən, onlardan kor-koranə istifadə etməmiş, zəngin muğam xəzinəsindən yalnız o muğamları seçmişdir ki, onlar müəyyən səhnələrin ümumi əhvali-ruhiyyəsinə və personajların xasiyyətinə uyğun gəlsin.

Əgər əvvəllər xanəndələr tərəfindən oxunan bu muğam­lar konsert ifasında mücərrəd bir halı, əhvali-ruhiyyəni, məsələn, məhəbbəti, sevinci, kədəri ifadə edirdilərsə, bu operada həmin muğamlar əsərin ümumi məzmununa tabe olaraq ilk dəfə səhnədəki hərəkətlə, aktyor oyunu ilə birləşərək, operanın məzmununun açılmasına, onun əhvali-ruhiyyəsinin əks edilməsinə kömək edən musiqi vasitəsi olmuşdu. Bu da “Leyli və Məcnun”un əsas müvəffəqiyyətlərindən biri sayıla bilər. Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə operaya vacib, dramaturji əhəmiyyəti olan xorları daxil edir.

Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”da opera janrının və musiqinin digər formalarının möhkəm təməlini qoymaqla bərabər, həm də Azərbaycan milli harmoniyasının və poli­foniyasının əsasını da yaratmışdır. Ü.Hacıbəyli ilk dəfə bu operada çoxsəsliliyin sadə formalarını Azərbaycan xalq musi­qi­sinin təksəsli quruluşu ilə uyğunlaşdırmış və bununla da bəstəkar Azərbaycan ladlarını major və minor sistemiylə birləş­mə­sinə nail olmuşdu. Şərq və Qərb lad sistemlərinin vəhdətinin həyata keçirilməsi, sonrakı illərdə həm Ü.Hacıbəylinin özü üçün, həm də digər Azərbaycan bəstə­kar­ları­nın yaradıcılığı üçün xarakter oldu.

Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının əhəmiyyəti Azərbaycan musiqi tarixində oynadığı misilsiz rolu ilə məhdudlaşmır. Onun bir sıra Şərq xalqlarının müasir professional musiqi mədəniyyətinin yaranmasında da mühüm rolu olmuşdur. Hələ inqilabdan əvvəl Azərbaycan artistləri bu operanı Zaqafqaziyada, Orta Asiyada və İranda göstərmişlər. Hər yerdə bu opera böyük hərarətlə qarşılanmışdı.

“Özbək musiqisinin inkişaf yolları” kitabının müəllifi S.Ginzburq yazırdı ki, “Xalq ənənəsi ilə rus mədəniyyəti nailiyyətlərinin, vəhdəti nəticəsində ilk milli opera “Leyli və Məcnun”u yaratmış Azərbaycan teatrının qabaqcıl xadim­ləri­nin təcrübəsi özbək ziyalılarına böyük təsir göstərmiş və onlarda eyni səpkili özbək əsərləri görməyə canlı həvəs oyatmışdır”.5

Məhz bu operadan sonra Özbəkistanda da R.Qliyer və Q.Sadıxov tərəfindən həmin əfsanə əsasında “Leyli və Məc­nun” operası yaranmışdı. Bu operanın musiqisini də xalq yaradıcılığının nümunələri və makomlar təşkil edirdi.

“Leyli və Məcnun” operasının müvəffəqiyyətindən ruh­lanan Ü.Hacıbəyli 1909-cu ildən 1915-ci ilə qədər beş muğam operası – 1909-cu ildə “Şeyx Sənan”, 1910-cu ildə “Rüstəm və Söhrab”, 1912-də “Şah Abbas və Xurşudbanu” və həmin ildə “Əsli və Kərəm”, 1915-də “Harun və Leyla”nı yazdı. Bu operaların librettosunu o, xalq dastanları əsasında, “Rüstəm və Söhrab” operasını isə Firdovsinin “Şahnamə”si əsasında yazmışdır.

Dünya musiqi sənətində nadir hadisə olan “Muğam operaları”, yalnız Ü.Hacıbəylinin yaradıcılıq yolunda deyil, bütün Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır.

Bu gün biz “muğam operası”nı köhnəlmiş və şifahi xalq yaradıcılığından bəstəkarlığa keçid dövrü kimi deyil, milli opera janrının müstəqil inkişaf yolu kimi qiymətləndiririk.

Azərbaycan simfonik muğamı kimi, bu janr da, müasir şəraitdə, müasir tələblərə uyğun olaraq davam etdirilə bilər.

* * *

Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında və Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında bəstəkarın inqilabdan əvvəl yazdığı “Ər və arvad” (premyerası 1910-cu il 10 may), “O olmasın, bu olsun” (premyerası 1911-ci il 25 aprel), “Arşın mal alan” (premyerası 1913-cü il 25 oktyabr) operettaları xüsusi yer tutur. Operetta janrına müraciət etmənin səbəbini Hacıbəylidən soruşduqda o, belə cavab vermişdir: “Musiqinin qüvvəsinə inam və musiqi vasitələri ilə ictimai-məişət eyblərini qamçılamaq həvəsi, musiqidə Azərbaycan ziyalılarının proqressiv qüvvələrinin ətalət və mədəniyyətsizliyə qarşı mübarizəsini əks etdirmək səyi məni komik musiqi janrı - operettanı yaratmağa sövq etdi.6

Ü.Hacıbəylinin operettalarını Qərbi Avropa operasının musiqili səhnə janrları, İtaliyada - opera-buff, Fransada - opera-komik, Almaniyada - zinqşpil, Rusiyada - komik opera janrları ilə müqayisə etmək olar. Lakin bu operettaların əhəmiyyətini Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində M.F.Axundovun komediyaları ilə, “Molla Nəsrəddin” jurnalının felyetonları ilə, Ə.Əzimzadə karikaturaları ilə, M.Ə.Sabirin poeziyası ilə müqaysiə etmək daha doğru olar.

Azərbaycan artistlərinin Türkiyədə qastrolu vaxtı, “O olma­sın, bu olsun” və “Arşın mal alan”ı görən məhşur türk yazıçısı Rəşad Nuri Güntəkin öz məqaləsində Hacıbəyli operettalarının yumorunu böyük fransız komediyanəvisi Molyerin əsərləri ilə müqayisə edirdi.7

Ü.Hacıbəyli ilk iki operettasını yazdıqdan sonra 1911-ci ildə musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya gedir və filarmoniya nəzdində pullu kurslarda solfeciodan N.M.La­duxinlə, harmoniyadan isə N.N.Sokolovski ilə məşğul olur. Lakin çox tez ağır maddi şərait üzündən o təhsilini dayandırıb Bakıya qayıtmağa məcbur olur. 1913-cü ildə o, yenidən oxumağa, bu dəfə Peterburq Konservatoriyasına gedir.

Hacıbəylinin konservatoriyada harmoniya üzrə müəl­limi böyük rus bəstəkarı N.A.Rimski-Korsakovun tələbəsi V.P.Kalafatti idi. Fortepiano və orqan üzrə dərslərini isə Hacıbəyli konservatoriyanın görkəmli müəllimləri V.V.Şer­bakov və Y.Y.Qandşindən alırdı. Hacıbəyli Peterburq kon­ser­­va­­­­­toriyasında təəsüf ki, çox az müddət, cəmi altı ay oxu­muşdur. Lakin bu kiçik müddət də ona çox şey vermişdir. Bu vaxt Hacıbəyli üçün əldə edilən başqa biliklər ilə yanaşı, həm də “eşitmə təəssüratlarının zənginliyi” mənadan dolğun idi.

Hacıbəyli Peterburqda geniş, beynəlxaq şöhrət qaza­nan üçüncü operettası “Arşın mal alan”ı yazır. Hacıbəylinin yazdığı, operettaların ədəbi mətnində gənc, sevgililərin surətləri məişət planında, parlaq nikbin çalarlarla verilmişdir. Əgər “Leyli və Məcnun”da, “Əsli və Kərəm”də Hacıbəyli cəmiyyəti taqsırlandıraraq öz qəhrəmanlarının faciəvi taleyini göstərirsə, operettalarda o, cəmiyyətə şən, həm də acı (xüsusilə “O olmasın, bu olsun”da) gülüşlə gülür.

Muğam operalarından fərqli olaraq Ü.Hacıbəyli ope­retta janrında, demək olar ki, xalq musiqisindən sitat gətirmir, lakin bu əsərlər folklor intonasiyaları, döngələri, üsulları ilə zəngindir. Bəstəkar xalq musiqisinin ruhunu, özü də peşəkar səviyyədə, xüsusilə “Arşın mal alan”da yaradır.

Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” və “Arşın mal alan” operettaları dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilmiş və dəfələrlə ekranlaşdırılmışdır. “Arşın mal alan” 50-dən artıq ölkənin 120-dən çox səhnəsində qoyulmuşdur, 70-dən artıq dildə Ü.Hacıbəylinin təkrarsız musiqisi səslənmişdir “Arşın mal alan”ın librettosu ingilis, rus, ukrayna, belarus, gürcü, erməni, türk, fars, çin, polyak, bolqar, hətta udin və s. dillərə tərcümə edilmişdir. “Arşın mal alan” Nyu-York, Çikaqo, Boston, Filadelfiya, Paris, London, Berlin, Ankara, Tehran, Qahirə, Varşava, Sofiya, Pekin və s. şəhərlərdə tamaşaya qoyulmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2006-cı ilin payızında Vyana şəhərinin səhnəsində “Arşın mal alan”ın yeni tamaşası göstərilmiş və həmçinin Vyananın gozəl guşələrinin birində bəstəkarın büstu qoyulmuşdur.

“Arşın mal alan”ın ekran həyatı da çox maraqlı olmuş­dur. Bu operetta əsasında ilk bədii film 1916-cı ildə Q.Bel­yakov, 1917-ci ildə B.Svetlov tərəfindən çəkilmişdir. ABŞ-da erməni rejissoru R.Mamulyan tərəfindən ekran­laş­dı­rıl­dı. 1937-ci ildə “Arşın mal alan” ABŞ-ın bir sıra şəhərlərində ermənilər S.Vartyan və S.Maqalyan “Arşın mal alan”ın erməni dilində tamaşalarını qoymuş və böyük qazanc əldə etmişlər. “Arşm mal alan” “erməni operettalarının kraliçası” adlandırılmışdır, afişalarda və titrlərdə operettanın müəllifi Ü.Hacıbəylinin adı isə göstərilməmişdir.

1945-ci ildə Bakı kinostudiyasında (indiki Azər­bay-canfilm) çəkilmiş ağ-qara “Arşın mal alan” musiqili filmi dünyada geniş şöhrət qazandı. Ssenari müəllifi S.Rəhman, quruluşçu rejissorlar R.Təhmasib və N.Leşenko, operatorlar Ə.Atakişiyev və M.Da­daşov, musiqi redaktoru Niyazi idi. Baş rollarda R.Beh­budov (Əsgər), L.Cavanşirova (Gülçöhrə), Ə.Hüseynzadə (Soltan bəy), M.Kələntərli (Cahan xala), L.Abdullayev (Vəli), İ.Əfəndiyev (Süleyman bəy), F.Mehrəliyeva (Telli) və b. çəkilmişlər. “Arşın mal alan” filminə görə (1945) onun yaradıcı qrupu və bəstəkarı Ü.Hacıbəyli SSRİ mükafatına layiq görülmüşlər.

Bu filmin bütün dünyada şöhrət qazanmasında şübhəsiz ki, Üzeyir bəyin gözəl musiqisi ilə bərabər uğurlu aktyor tərkibinin rolu böyükdür və ilk növbədə SSRİ-nin Xalq artisti R.Behbudov Əsgər rolunun təkrarsız ifaçısı kimi qeyd olunmalıdır.

1960-ci ildə “Arşın mal alan” operettası Bakıda yenidən ekranlaşdırılmışdır. Rejissor T.Tağızadə tərəfindən çəkilmiş bu film (ssenari müəllifləri M.Dadaşov və T.Tağızadə) rəngli idi. Filmin musiqi redaktoru F.Əmirov, baş rolları H.Məmmədov (Əsgər), L.Şıxlinskaya (Gülçöhrə), M.Q.Yegiazarov (Süley­man), A.Qurbanov (Soltan bəy), N.Məlikova (Cahan xala), S.İbrahimova (Telli) və b. ifa etmişlər.

Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” operettası isə 1919-cu ildə Yaltada, ikinci dəfə 1956-cı ildə “Azər­bay­canfilm” kinostudiyasında ekranlaşdırılmışdır.

Üzeyir Hacıbəylinin mütərəqqi ictimai xadim kimi, həm də bəstəkar kimi yetişməsində həyatının Moskva və Peterburq dövrünün müstəsna rolu olmuşdur. Moskvada musiqi kurslarında oxuduğu qısa müddət, Peterburqda, görkəmli rus bəstəkarı Qlazunovun rəhbərlik etdiyi konservatoriyada təhsil dövrü - Hacıbəylinin bəstəkar kimi püxtələşməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.

Hacıbəyli klassik rus və Avropa bəstəkarlarının sənə­tini yüksək dəyərləndirdiyi kimi, onun öz sənəti də ən mötəbər musiqiçilər tərəfındən layiqincə qiymətləndirilmişdir. Şosta­koviç, Qliyer, Şaporin, Xrennikov kimi görkəmli bəstəkarlar, Belyayev, Vinoqradov, Ginzburq, Keldış, Korev, Xubov, Rıjkin kimi ciddi musiqişünaslar, Moskvin, Kaçalov, Paşen­naya, Leonidov, Reyzen kimi müqtədir aktyorlar, Vesnin kimi məşhur memar, “Lyubov Yarovaya” pyesinin müəllifi Trenyov kimi məşhur dramaturq və neçə-neçə başqa şöhrətli sənət xadimi Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı haqqında səmimi sözlər söyləmiş, onun musiqisinə məhəbbət və rəğbətlərini bildirmişlər.

* * *

Ü.Hacıbəyli 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demok­ratik hakimiyyəti dövründə “Azərbaycan” qəzetində fəal çalı­şır. Bu qəzetin ilk redaktoru Üzeyir bəyin kiçik qardaşı Ceyhun bəy idi. Hacıbəylinin özü isə bir ildən artıq bu qəzetin müdiri olmuşdur. Həmin qəzetdə Ü.Hacıbəylinin “İstiqla­liyyət”, “Par­ti­­yalarımız”, “Azərbaycan parlamanı”, “Andronik məsələsi”, “Vəzifəmiz nədir?”, “Lənkəran faciəsi”, “Qarabağ haqqında”, “Naxçıvan və Qarabağ”, “Milliləşmək”, “Rusiya əhvalı”, “İçimizdəki denikinlər” və s. mühüm məqalələr dərc edil­miş­dir. Ü.Hacıbəylinin l919-cu ildə Azərbaycan Cüm­huriyyətinin bir ili münasibətilə “İstiqlal” məcmuəsində dərc etdiyi “Azər­baycan türklərinin musiqisi haqqında” əsəri musiqi elmi üçün də xüsusi önəm daşıyır.8

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra milli musiqinin inkişaf məsələləri hökumətin və cəmiyyətin bütünlüklə işi olmuş, bu inkişafın planları və etapları isə ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdu. Yeni hökumətin mədəniyyətin inkişaf problemlərinə belə münasibətilə ruhlanan Hacıbəyli böyük həvəslə özünü sevimli işə həsr edir.

Sovet dövründə yazdığı elə birinci məqalədə Hacıbəyli milli musiqi qarşısında dayanan məsələləri dəqiq sistemləşdirir və müəyyənləşdirir.

Milli musiqinin inkişaf məsələlərini Hacıbəyli əvvəlki kimi beynəlmiləl musiqi əlaqələrindən və təsirlərindən təcrid etmir. Bu iki məsələni o, vəhdətdə həll edir. Azərbaycan türkləri ümumi musiqinin elm və sənətimizdə öyrənilmə­lidi­r­lərmi, yoxsa buna heç bir ehtiyac hiss etməyib, yalnız Şərq musiqisi ilə iştiğal etmək kifayətmiş? Digər ibarə ilə biz Azərbaycan türklərinə “Ala franğa, yaxud bizlərdə “Yevro­peyski” deyilən musiqini də öyrənmək lazımdırmı?”. Hacıbəyli bu suala belə cavab verir: “Bəli, lazım və vacibdir; yəni o qədər vacibdir ki, bizim öz musiqimizin tərəqqisi bundan asılıdır.

...Azərbaycanda türk əhalisi arasında musiqi təhsilini yaymaq istərkən: Bax, Motsart, Bethoven kimi musiqi dahilərinin əsərlərini ondan gizlətsək, biz məqsədə nail olmarıq”.9

Azərbaycan musiqi tarixinə 20-ci illər “təşkilatçılıq” illəri kimi daxil olmuşdur və bu təşkilat işlərinin başında Üzeyir Hacıbəyli özü dayanmışdır.

Hacıbəyli 1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konser­vatoriyasının əvvəl prorektoru, sonra rektoru olmuş, həmin ildə konservatoriya nəzdində xor kollektivi yaratmışdı, lakin o çox tez dağılmışdı. Hacıbəyli yalnız 10 ildən sonra 1936-cı ildə respublikada filarmoniyanın nəzdində xor sənətinin möhkəm təməlini yaradır. Hacıbəyli xor mədəniyyətinin böyük əhə­miy­yətini başa düşür və inkişafı üçün hər bir şərait yaratmağa çalışırdı. Hələ inqilabdan əvvəlki operalara o, təksəsli xorları daxil edirdi. O vaxt bəstəkar kollektiv oxuma üçün başqa vasitə görmürdü. O dövrdə çoxsəsli xorun təşkili işində Hacıbəylinin qarşısında bir sıra ciddi çətinliklər dayan­mışdı, bu da ilk növ­bə­də repertuar məsələsi idi. Repertuara daxil olunacaq xalq mahnıları təksəsli idilər. Onların çoxsəsli xor üçün harmonizə etmək lazım idi. Təbii ki, belə melo­diyaların mexaniki harmonizəsi xalq mahnısının üslubunun təhrif olunmasına, bəzən isə melodik xəttin pozulmasına gətirib çıxara bilərdi.

Hacıbəyli belə hesab edirdi ki, “çoxsəsli xor sənətinin inkişafını milli əsas üzərində qurmaq lazımdır. Yəni Azər­bay­can xalq musiqisinin əsasında çoxsəsli formanın ele­mentlərini tapmaq lazımdır. Hər mahnının ritmik, melodik və digər xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və şərti harmoniyasiyanın tətbiq edilməsi xor ifasında da Azərbaycan melosunun bütün xüsusiliyini, bütün koloritini dinləyiciyə çatdırmaq imkanı verir”.10

1927-ci ildə Ü.Hacıbəyli M.Maqomayevlə birlikdə “Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuəsini nəşr etdirir.

1931-ci ildə o, radio komitəsinin nəzdində birinci notlu Xalq Çalğı Alətləri Orkestri yaradır. Hacıbəyli bu orkestri yaratmaqdan əvvəl milli alətlərin xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmişdir. Bu illərdə o, tarın pərdələrinin dəyişilməsi planı üzərində işləyir, tar üçün qanon tipli texniki məşğələlər və s. yazır. Bu məşğələlər ilə o, Avropa not sisteminin milli Azər­bay­can alətlərinə tətbiq etmə imkanlarını isbat edirdi. Hacıbəyli 1926-cı ildə yazdığı “Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti” məqaləsində Azərbaycan musiqisinin Qərb musiqi alətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini geniş işıqlandırır. O, əsaslı dəlillərlə Qərb aləti ilə Azərbaycan xalq musiqisi və onun alətləri arasında olan səddi aradan götürür.

Hacıbəylinin təşkil etdiyi “not” orkestri Qlinkanın, Motsartın, Şubertin, Bizenin və digər bəstəkarların əsərlərini müvəffəqiyyətlə ifa edirdi. İlk illərdə orkestrə Ü.Hacıbəyli özü dirijorluq edirdi.

O, 1931-ci ildə bu orkestr üçün iki fantaziya yazır. Bunlarda o, milli alətlərin birgə çoxsəsli ansamblda səslənmə imkanlarını nümayiş etdirir. Hacıbəyli birinci fantaziyada “Cahargah” muğamının, ikincidə isə “Şur” muğamının lad-intonasiya əsasını işlədir. Hacıbəylinin simfonik musiqinin ilk nümunələri olan “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları, özünün üslubu, musiqinin xarakterinə görə “Koroğlu” operasının simfonik epizodlarını hazırlamışdır.

Ü.Hacıbəylinin skripka, violonçel və fortepiano üçün 1931-ci ildə yazdığı “Aşıqsayağı” triosu Azərbaycan musi­qisində ilk ansambl pyeslərindən biridir. Hacıbəyli milli musiqi üçün yeni olan bu janrda aşıq üslubunun bəstəkarlıq texnikasının müxtəlif xüsusiyyətləri ilə vəhdətini yaradır. “Aşıqsayağı”nın Motsartın musiqisi kimi işıqlı musiqisi, poli­fo­nik səslərlə zərif, incə hörülməsinə baxmayaraq, fakturanın aydınlığını, şəffaflığını saxlayır. Aşıq musiqisi üçün xarakter olan “Şur” ladının intonasiyaları gah major, gah ga minora boyanaraq, gözəl səslənmələr yaradır. Ənənəvi “Sonatın alleqro” forması burada rondo və variasialılığın xüsusiyyətləri ilə qəribə uyğunlaşır.

60-cı illərdə Ü.Hacıbəylinin tələbəsi Qara Qarayev bu əsərin kamera orkestri üçün maraqlı transkripsiyasını yaratmışdır.

Üzeyir Hacıbəyli dövrün, zamanın nəbzini həssaslıqla duya bilən, xalqın daxili tələblərini hiss edə bilən və bu tələblərə musiqidə uyğun janrlar, formalar tapa bilən böyük sənətkar olmuşdur.

Ü.Hacıbəyli sovet dövründə özünün bəstəkarlıq fəaliy­yətinə mahnı janrı ilə başlamışdır. Bu illərdə o, “Komsomolçu qız”, “Süvari”, “Pilotlar” və s. mahnılar yazır. Bu mahnılar intonasiya xüsusiyyətlərinə görə sovet kütləvi mahnılarına yaxın idi.

İnstrumental müşayiəti ilə xor üçün yazılmış əsərlər arasında xüsusi yeri onun kantataları tutur. Bu janra o, dəfələrlə müraciət edir. 1934-cü ildə o, Firdovsinin 1000 illiyinə həsr edilmiş kantatanı, 1938-ci ildə M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar “Ölməz sənətkar” kantatasını, 1942-ci ildə isə “Vətən və cəbhə” və s. kantatalarını yazır.

Böyük Vətən müharibəsi illərində Ü.Hacıbəyli yenidən mahnı janrına müraciət edir və vətənpərvərlik mahnıları – “Çağırış”, “Yaxşı yol”, “Ananın oğluna nəsihəti”, “Şəfqət bacısı”, “Döyüşçülər marşı”nı və simfonik orkestr üçün “Cəngi” qəhrəmanlıq pyesini yazır.

Ü.Hacıbəyli Moskvada Azərbaycan incəsənəti deka­dası ərəfəsində “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” məqaləsində yazırdı: “Bu il Azərbaycan operasının otuz illiyi tamam olmuşdur. Həm ilk, həm də hələlik axırıncı Azərbaycan operasının müəllifi olmaq şərəfi mənə nəsib olmuşdur. Beləliklə, “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” keçən yol təkcə Azərbaycan operasının otuz illik tarixi deyil, həm də mənim şəxsi yaradıcılıq yolumdur”.11

Azərbaycan epik qəhrəmanlıq operasının şah əsəri olan “Koroğlu” Bakıda M.F.Axundov adına Opera və Balet Teat­rında 30 aprel 1937-ci ildə göstərilmişdir. Operanın lib­ret­tosunu xalq qəhrəmanlıq dastanı əsasında M.S.Ordubadi yazmışdır. Operanın quruluşunu İ.Hidayətzadə vermiş, bədii tərtibat R.Mustafayevindir. Koroğlunun obrazını bu rolun klassik ifaçısı Bülbül yaratmışdır. Nigar G.İsgəndərova, primabalerina Q.Almaszadə idi. Tamaşanın dirijorluğunu Hacıbəyli özü edirdi. Gələcəkdə operanın gözəl təfsirçisi dirijor Niyazi olmuşdu.

Əgər “Leyli və Məcnun” operasının qəhrəmanları tək-tənha və faciəvi qiyamçılar idilərsə, “Koroğlu” operasının, Hacıbəylinin özünün dediyi kimi, “əsas iştirakçıları xalq və onun nümayəndələridir”. Bu cəhətdən o, böyük rus bəstəkarları Qlinkanm, Borodinin, Musorqskinin operalarına yaxındır. Xalqın obrazının təcəssümünü biz operanın birinci pərdə­sindəki xorlarda, III pərdədən Koroğlunun ariozosunda və fınal apofeozunda görürük. Xalqın parlaq obrazını Hacıbəyli məşhur “Çənlibel” xorunda yaratmışdır. Bu xor həm də polifonik üslubun yüksək nümunəsidir. Bu xor üçün bəstəkar elə mövzu seçmişdir ki, artıq öz-özlüyündə milli səslənmə ilə polifonik inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır. Mövzunun əsas dayaq səslərini aşıq musiqisinə xas olan kvarta-kvinta səslənmələri təşkil edir.

Koroğlunun özünün obrazı xalq həyatının geniş fonunda verilmiş, barelyefə bənzər ön planda, qabarıq şəkildə irəli çəkilmişdir. Koroğlu xalq qəhrəmanı və aşıqdır, ona görə onun surəti aşıq musiqisinin üslub xüsusiyyətləri və formaları ilə səciyyələnir, məsələn, Qırata həsr edilmiş mahnı aşıq janrı “Gözəlləmə”də yazılmışdır.

Operanm lirik səhifələri Koroğlunun sevgilisi, mərd, xalqın içərisindən çıxmış Nigarın obrazı ilə bağlıdır. Hacıbəyli onun partiyasında geniş leytmotiv sistemindən istifadə etmişdir ki, o da qəhrəman qızın gözəl, bütöv surətini qavramağa kömək edir.

“Koroğlu”da Hacıbəyli klassik opera formasına riayət edərək bitmiş ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, balet nömrələri, reçitativlər yaradır.

“Koroğlu” operasının simfonik dili də çox maraqlıdır. Hacıbəyli simfonik orkestrin tərkibinə xalq alətləri - tarı, balabanı, zurnanı daxil edərək bütün partituranın səslənməsini zənginləşdirir. Hacıbəylinin bu əlverişli yeniliyi çox səmərəli və perspektivli olmuşdur. “Koroğlu”da Hacıbəyli milli və Qərb alətlərinin səslənmələrinin dərin vəhdətinə nail olur. Məsələn, uvertürada skripkalar və qaboyla birlikdə milli nəfəs aləti balaban, qaboy və klarnetlə bərabər tar səslənir, III pərdədə rəqsdə fleyta pikkolayla, nəfəsli alət zurna, “Xanəndə qız”ın partiyasında kamançaların solosu və s. çalınır.

Gələcəkdə belə səslənmələrə Azərbaycanın digər bəstəkarları da müraciət etmişlər, sonralar isə tar və simfonik orkestr üçün hətta konsertlər də yaranmışdı.

Azərbaycan musqisinin inkişafında “Koroğlu” opera­sının əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, yalnız opera janrı ilə məhdudlaşmır, həm də simfonik və balet janrlarını da əhatə edir. “Koroğlu” keçmiş SSRİ-nin bir çox şəhərlərinin səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 1941-ci ildə “Koroğlu” operasına görə Hacıbəyli ikinci dəfə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdü.

Böyük şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi ilə əlaqədar Hacıbəyli onun şeirlərinə iki romans-qəzəl- “Sənsiz”i (1941) və “Sevgili canan”ı (1943) yazır. Bu zərif lirik romans-qəzəllər qüvvətli təsir bağışlayırlar. Hacıbəyli orta əsr ədəbi formasına müraciət edərək bu qəzəllərdə melodik xəttin hərəkətini muğamın inkişafı ilə uyğunlaşdırır. Hər iki musiqi qəzəlində ümumi cəhətlər çoxdur, görünür, Hacıbəyli bu ədəbi janrı musiqidə məhz bu cür təsəvvür edirmiş.

1944-cü ildə Tbilisidə Zaqafqaziya respublikalarının musiqi ongünlüyü keçirildi. Ü.Hacıbəyli bu ongünlüyün ən fəal təşkilatçılarından biri idi. O, bütün respublikalarda musi­qinin inikşafını diqqətlə və maraqla izləyərək, öz əqidəsini “Bir-birimizdən öyrənək” qanadlı ifadə ilə formalaşdırmışdır.

Əgər inqilabdan əvvəl Hacıbəyli öz istedadlı qələmini əsasən publisist-satiraçı kimi işlədirdisə, sovet dövründə o, musiqi haqda məqalələr yazır, böyük tədqiqat işi aparır. Bu işlərin nəticəsi 1945-ci ildə bitirdiyi “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fundamental tədqiqatı oldu.

Hacıbəyli bu haqda belə yazırdı: “Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin, bir bəstəkar olaraq, mənim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən “Koroğlu” operasını yazdım”.12

Hacıbəyli üçün doğma xalqının musiqisi ölü kapital deyil, canlı bütöv sistemdir ki, xalq öz “musiqi barigahını” onun əsasında qurur.

Hacıbəylinin tədqiqatı iki hissədən ibarətdir. Onun birinci hissəsi milli musiqinin səs sistemi, tetraxordların birləşmə üsulları, Azərbaycan ladları səsqatarlarının qurulma qaydaları, Azərbaycan ladlarının əmələ gəlmə qaydaları kimi əsas müddəaları irəli sürür. İkinci hissə xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydalarından ibarətdir.

Məşhur rus bəstəkarı R.M.Qliyer Hacıbəylinin tədqi­qa­tını yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Mən əminəm ki, Sizin tədqiqat (“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” - Z.S.) Azərbaycan musiqi sənətinin, həm də bütün Sovet və dünya musiqi sənətinin, inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq”.13

Üzeyir Hacıbəylinin son əsəri Firuzənin (eyni adlı bitməmiş operasından) ariyası oldu.

23 noyabr 1948-ci ildə böyük sənətkarın qəlbi dayandı.

Məşhur əfsanədə Anteyin qeyri-adi qüdrətini onun torpaqla bağlılığında görürlər. Üzeyir Hacıbəyli özü də bu müqayisəni sevirdi və bəstəkarın gücünü-qüvvəsini onun xalq həyatına, xalq sənətinə bağlılığında görürdü. Ü.Hacıbəylinin tələbəsi Fikrət Əmirov özünün “Üzeyir məktəbi” məqaləsində bu müqayisəni gətirərək, Azərbaycan bəstəkarlarını “Üzeyir yaradıcılığının bu Antey qüdrətinin sirrlərini öyrənməyə çağırırdı”.14

“Sənətkar üçün ümumxalq rəğbəti və məhəbbəti qazanmaq çətindir Xalq öz qəlbini ancaq əsl böyük insanlara, böyük qəlbli sənətkarlara, tamamilə özünü xalqa bəxş edənlərə açır və əgər o, xalq məhəbbətini qazanırsa, bu məhəbbət insanların ürəklərində əsrlərlə yaşayır və heç vaxt sönmür”.15 Bu da bəstəkarın digər tələbəsi Qara Qaryevin sözləridir.

Xalq sənətkarı Üzeyir Hacıbəyli məhz belə məhəbbət qazanmışdır. Bu məhəbbət onun ölməz musiqisi kimi yaşayacaq və nəsildən nəslə keçəcək.

“Mən Azərbaycan bəstəkarlarına Üzeyir Hacıbəylinin böyük ənənələrini müqəddəscəsinə qorumağı və inkişaf etdir­məyi arzu etmək istərdim”. Bu sözlər zəmanəmizin böyük bəstəkarı Dmitri Şostakoviçindir. Bu gün Azərbaycanda bu ənənələr müqəddəscəsinə qorunur və inkişaf etdirilir, bəstəkarın xatirəsi əziz tutulur.

Bəstəkarın ölümündən sonra Bakı Dövlət Konser­vatoriyası, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Bakıda küçə dahi bəstəkarın adını daşıdı. Bakıda onun abidəsi ucaldıldı. Şuşa və Bakıda bəstəkarın ev-muzeyləri açıldı, iki seriyalı bədii televiziya fılmi çəkildi. “Uzun ömrün akkordları” (ssenari müəllifi və rejissoru – Anar), Azərbaycan MEA onun musiqi əsərlərinin akademik nəşrinin beş kitabdan ibarət üç cildini çapdan buraxdı (redaktorlar - N.Əliverdibəyov və R.Ab­dul­layev, ön söz və şərhlərin müəllifı - Z.Səfərova).

Beləliklə, Üzeyir Hacıbəylinin həyatına və ümumən yaradıcılığına nəzər salanda görürük ki, onun yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yaranma və inkişaf tarixinin mühüm dövrünü əks etdirir.Təsadüfi deyil ki, dahi bəstəkarın anadan olduğu gün - 18 sentyabr hər il ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Musiqi günü kimi, Azərbaycan Musiqisinin bayramı kimi qeyd edilir.

Builki bayrama xüsusi rövnəq verən, musiqiçiləri və Üzeyirsevənləri çox razı salan və sevindirən Prezident İlham Əliyevin Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəylinin adının qaytarılması, bərpası haqqında sərəncam oldu.

Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu tərəfindən “Üzeyir dünyası” layihəsinin həyata keçirilməsinin, nəşrinin musiqi mədəniyyətimizin həyatında böyük əhəmiyyətini və rolunu xüsusi qeyd etmək istərdik.

Gün o gün olsun ki, Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü-18 sentyabr bəstəkarın Vətənində Qarabağda, musiqimizin beşiyi Şuşada bayram edilsin!

Zemfira Səfərova,

sənətşünaslıq doktoru, professor, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar elm xadimi, AMEA-ın müxbir üzvü

ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN Ə SAS TARİXLƏRİ

1885

-

-

Üzеyir Əbdülhüsеyn oğlu Ha­­­cı­­bə­yli 1885-ci il sеntyabrın 18-də Şuşanın yaxınlığındakı Ağ­­ca­bədi kəndində anadan olmuşdur.

İlk təhsilini Şuşa şəhərindəki rus-Azərbaycan məktəbində almış­dır.

1897-1898

-

Füzulinin «Lеyli və Məcnun» poеmasından «Məcnun Lеylinin məzarı üstündə» adlı səhnələşdi­rilmiş parçada xorun iştirakçısı (Şuşa).

1897-1899

-

Şuşa məktəbində oxumuşdur.

1899 avqust - 1904 iyun

-

Qori Müəllimlər sеminariya­sına daxil olmuş, oranı bitirərək kənd müəllimi adını almışdır.

1904

-

Ədəbi-publisist yaradıcılığına baş­la­mışdır.

1904 sеntyabr

-

Hadrut kəndində müəllim iş­lə­­mişdir.

1905 mart

-

-

Şuşada «Cavanlar ittifaqı» təş­­kilatının üzvü olmuşdur.

Bakı şəhərinə köçmüşdür. «Hə­­yat» qəzеti rеdaksiyasında mütər­cim işləmişdir.

1905-1907

-

Bakı şəhərinin Bibihеybət ib­ti­dai məktəbində müəllim işləmiş­dir.

1905 dеkabr - 1908 iyun (fasilə ilə)

-

«İrşad» qəzеtində mütərcim və fеlyеtonçu işləmişdir.

1907

-

«Lеyli və Məcnun» opеrası üzərində işləyərək bəstəkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır.

-

«Siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin turk-rus və rus-turk luğəti» çapdan çıxmışdır. Bu luğət maarifçilik sahəsində böyük rol oynamışdır.

-

«Hеsab məsələləri» kitabını yazmışdır.

1908, 12 yanvar

-

Azərbaycanda muasir pro­fеs­sio­nal musiqi sənətinin əsasını qoyan «Lеyli və Məcnun» opеra­sı­nın ilk tamaşası olmuşdur.

1908-1909

-

«Tərəqqi» qəzеtinin fеlyе­ton­çusu və müvəqqəti rеdak­toru olmuş­dur.

1908-1911

-

«Səadət» xеyriyyə cəmiyyəti mək­təbində müəllim işləmişdir.

1909, 30 noyabr

-

«Şеyx Sənan» opеrasının ilk tamaşası olmuşdur.

1909-1910

-

«Həqiqət» qəzеtinin rеdak­toru olmuşdur.

1910, 24 may

-

«Ər və arvad» operettasının ilk tamaşası olmuşdur.

1910, 12 noyabr

-

«Rüstəm və Söhrab» opеrası­nın ilk tamaşası olmuşdur.

1911, 25 aprеl

-

«O olmasın, bu olsun» operettasının ilk tamaşası olmuşdur.

1912, 10 mart

-

«Şah Abbas və Xurşudbanu» opеrasının ilk tama­şası olmuşdur.

1912, 18 may

-

«Əsli və Kərəm» opеrasının ilk tamaşası olmuşdur.

1912-1913

-

Moskvada Filarmoniya Cə­miy­yəti nəzdində İlyinskinin xü­su­si musi­qi kurslarında təhsil al­mışdır (N.M.Laduxinin və N.N.Soko­lov­skinin rəhbərliyi altında).

1913 avqust

-

-

Pеtеrburqa köçmüşdür.

«Arşın mal alan» operettası üzərində işi tamam­layır.

1913, 25 oktyabr

-

«Arşın mal alan» operettasının ilk tama­şası (Bakı) olmuşdur.

1914 yanvar-iyun

-

-

Pеtеrburq Konsеrva­toriya­da təhsil almışdır.

«Harun və Lеyla» opеrası üzə­rində işləmişdir.

1915

-

«Harun və Lеyla» opеrasının lib­rеttosu nəşr еdilmişdir.

1915 sеntyabr - 1916 fеvral

-

«Yеni İqbal» qəzеtinin rе­daktoru olmuşdur.

1918 iyun-sеntyabr

-

Azərbaycan opеra artistlərinin Ənzəli və Rəşt şəhərlərinə qastrol səfərinə rəhbərlik еtmişdir.

1920

-

Xalq Konsеrvatoriyasının təş­ki­lin­də iştirak еtmişdir.

1920-1921

-

Qadınlar klubu yanında Xalq Çalğı Alətləri Orkеstrini təşkil еtmişdir.

1921

-

-

-

Rеspublika Xalq Maarif Ko­mis­­sarlığında məruzə еtmiş, hə­min məruzə Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasının yaradılması üçün proqram kimi təsdiq olun­muşdur.

«Vəzifеyi-musiqiyyəmizə aid mə­sələlər» adlı məqaləsini nəşr еtdirmişdir. Həmin məqalədə Azərbaycan musiqisinin inkişaf yollarını müəyyən еtmişdir.

Azərbaycan Dövlət Konsеr­vatoriyasında musiqi-nəzəriyyə fənləri pеdaqoqu, Şərq musiqisi şöbəsinin rəhbəri olmuşdur.

1921-1922

-

Rеspublika Xalq Maarif Komis­sarlığı İncəsənət şöbəsinin musiqi bölməsinə rəhbərlik еtmişdir.

1922

-

-

Birinci Azərbaycan məktə­bini (Azərbaycan türk mu­siqi məktəbi - ATMM) təsis еtmişdir. Həmin məktəb 1925-ci ildə tеxni­kuma çеvrilmiş, tеxnikum isə 1926-cı ildə Azərbaycan Döv­lət Konsеr­va­toriyası ilə birləşmişdir.

Azərbaycan Dövlət Dram Tеatrı yanında rеpеrtuar komis­siyasının tərkibinə daxil еdil­miş­dir.

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbi yanında opеra sinfi təşkil еtmiş və onun rəhbəri olmuşdur.

1925

-

Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi al­tın­da Azərbaycan Dövlət Musiqi Tеx­nikumunun tələbə­lərinin gücü ilə «Arşın mal alan» musiqili komе­diyasının yеni tamaşası olmuşdur.

1926

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasının prorеktoru олмушдур.

-

Azərbaycan Dövlət Konsеr­va­to­ri­yası çoxsəsli tələbə xorunun təş­kilinə təşəbbüs göstərmişdir.

1927

-

«Azərbaycan türk nəğmələri» məcmuəsinи yaratmışdır (M.Ma­qomayеv ilə birlikdə).

1928 may

-

Azərbaycan Aşıqlarının Bi­rinci qurultayında «Aşıq sənəti» möv­zusunda məruzə еtmişdir.

1928-1929

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasının rеktoru olmuşdur.

1930-1938

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasında Azərbaycan Xalq Mu­si­qisi şöbəsinin müəllimi və mü­di­ri olmuşdur.

1931

-

Birinci «notlu» Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkеstrinin təşki­latçısı olmuşdur.

1932-1936

-

«Koroğlu» opеrası üzərində işlə­mişdir.

1934

-

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa­qı­nın üzvü. Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasında «Ali mək­təbdə tar və kamançanın pеrs­pеktivləri» mövzusunda mə­ruzə еtmişdir.

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasında Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi mə­sə­­lə­­lərinə həsr olunmuş muşa­virədə çıxış еtmişdir.

1935

-

İncəsənət işçilərinin Azər­baycan Həmkarlar İttifaqı və Mərkəzi hərbi-hamilik Komis­siyası tərəfindən fəxri fərmanla təltif еdilmişdir.

-

«Azərbaycan Əməkdar incə­sənət xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdur.

1936

-

Bakı şəhər Filarmoniyası (son­ra­lar M.Maqomayеv adına filar­mo­­niya) yanında Azərbaycan Döv­­lət xorunu təşkil еtmişdir.

1937 30 aprеl

-

«Koroğlu» opеrasının ilk tama­şası olmuşdur.

1937

-

«Azərbaycan Xalq artis­ti” fəxri adına layiq görulmüşdür.

1938

-

-

Moskvada Azərbaycan incə­sənəti ongünlüyünün təşkilat­çı­larından və iştirakçı­larından biri olmuşdur.

“SSRİ Xalq artisti” fəxri adı­na layiq görülmüşdür.

Lеnin ordеni ilə təltif еdil­mişdir.

1938-1948

-

Azərbaycan Bəstəkarlar İtti­fa­qı­nın sədri olmuşdur.

1939

-

«Koroğlu» opеrası türkmən dilin­də Aşxabad şəhərində səh­nəyə qoyulmuşdur.

1939-1948

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­to­riyasının rеktoru olmuşdur.

1940

-

-

-

P.İ.Çaykovski adına Moskva Döv­lət Konsеrvato­ri­ya­sında «Azər­­­­­­baycan xalq musiqisinin əsasları» mövzusunda məruzə еtmişdir.

SSRİ Dövlət mükafatları ko­mitəsinin üzvü олмушдур.

Profеssor fəxri adına layiq görülmuşdür.

P.İ.Çaykovskinin anadan ol­ma­­sının 100 illiyi münasibətilə rеspublikada həyata kеçirilən mu­siqi tədbirlərinə rəhbərlik еt­miş­dir.

1941

-

«Koroğlu» opеrası üçün SSRİ Dövlət mükafatına layiq görulmuşdür.

-

Milli vokalçı kadrların hazır­lanması məsələlərinə dair Bakıda kеçirilən Ümumittifaq müşavi­rə­sində çıxış еtmişdir.

1942 sеntyabr

-

Muğam və xalq mahnılarının ifası məsələsinə dair Bakıda kеçi­rilən müşavirədə çıxış еtmişdir.

1944

-

SSRİ Еlmlər Akadеmiyasının Azərbaycan filialı incəsənət böl­mə­si­nin rəhbəri olmuşdur.

-

Rеspublika gənc ifaçıları mü­sa­bi­qəsinin münsiflər hеyəti­nin sədri olmuşdur.

1944 dеkabr

-

-

Qafqaz rеspublikaları musiqi on­günlüyünün bədii rəhbəri ol­muş­dur.

Azərbaycan Dövlət Simfonik Or­kеstrinə Üzеyir Hacıbəylinin adı vеrilmişdir.

1945

-

-

-

«Azərbaycan xalq müsiqisinin əsasları» kitabı nəşr еdilmişdir.

Azərbaycan SSR Еlmlər Akadе­mi­yasının həqiqi üzvü sеçil­miş­dir.

«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordеni ilə təltif еdil­mişdir.

1945 sеntyabr

-

Üzеyir Hacıbəylinin 60 illik yubilеyi təntənəli surətdə kеçi­rilmişdir.

1945 dеkabr

-

Musiqi ifaçılarının Ümum­it­ti­faq müsabiqəsinin münsiflər hеy­ə­tinin üzvü olmuşdur.

1945-1948

-

Azərbaycan SSR Еlmlər Aka­dеmiyası Azərbaycan İncə­sə­nə­ti İnstitutunun dirеktoru olmuşdur.

1946

-

«Arşın mal alan» kinofilminin musiqi müəllifi kimi SSRİ Dövlət mükafatına layiq görül­müşdür.

1948, 23 noyabr

-

Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ü.HACIBƏYLİ HAQQINDA ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ

Bir azərbaycanlı, Azərbaycanın Prezidenti kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin incəsənətə, peşəkar musiqiyə malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin əsasını böyük Ü.Hacıbəyov qoyubdur.

Heydər Əliyev,

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalqının dünya mədəniy­yə­tinə bəxş etdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir.

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Üzeyir irsi, həqiqətən, böyük bir dünyadır. Bu dünyanın əzəməti ondadır ki, Üzeyir bəy bu gün də əsl pedaqoq kimi bizi tərbiyə edir, bizə kədərlənməyi və gülməyi öyrədir. Mu­ğam dramaturgiyasının sirlərini açır. Aşıq sənətinin qüdrətini dərk etməyə kömək edir.

Mehriban Əliyeva,

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,

YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri

“Koroğlu” operası Azərbaycanın opera aləmində öz revol­yusion coşğunluğu ilə bədii yenilikləri ilə, parlaq xalq musiqisi ilə son dərəcə yüksək bir yer tutmaqdadır.

Hüseyn Cavid,

yazıçı-dramaturq

Üzeyir sənətinin qüdrəti orasındadır ki, bəstəkarımız Azər­baycan xalq musiqisinin, muğamlarımızın bütün incə­liklərini bilir, onun məlahətini duyur, öyrənir və xalqın sevəcəyi yeni əsərlər yaratmaq üçün geniş axtarışlar aparırdı.

Bülbül,

müğəni, SSRİ Xalq artisti

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur Sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin musiqisi xalqımızın ürəyində yaşayır, onun mənəvi həyatını zinətləndirir.

Qara Qarayev,

bəstəkar, SSRİ Xalq artisti

Məşhur bir əfsanədə Anteyin qeyri-adi qüdrətini onun ayaq­larının torpağa dayanmasında, torpaqla bağlılığında görürlər. Üzeyir Hacıbəyli özü də bu müqayisəni sevirdi və bəstəkarın gücünü-qüvvətini onun xalq həyatına, xalq sənətinə bağlılı­ğında görürdü. Biz böyük Üzeyir yaradıcılığından bu Antey qüdrətinin sirlərini hələ çox öyrənməliyik.

Fikrət Əmirov,

bəstəkar, SSRİ Xalq artisti

Üzeyir Hacıbəyli sənəti Azərbaycan dühasının dünya mədəniyyət xəzinəsinə bəxş etdiyi ən nadir incilərdəndir

Zemfira Səfərova,

professor, AMEA-nın müxbir üzvü

Azərbaycan sovet musiqisinin təməlini qoyan Üzeyir Hacıbəyli böyük təbii istedad sahibi kimi bir bəstəkar, görkəmli ictimai xadim idi. O, bütün həyatını Azərbaycan Sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafına həsr etdi.

Dmitri Şostakoviç,

bəstəkar, SSRİ Xalq artisti

Biz fəxrlə qeyd etməliyik ki, Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”undan “Koroğlu”suna kimi Azərbaycan operasının otuz ildə keçdiyi yüksək inkişaf yolunu Qərbi Avropanın bəzi məmləkətlərində opera sənəti iki yüz ilə keçmişdir.

Niyazi,

bəstəkar, SSRİ Xalq artisti

Üzeyir yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün Sovet xalqının fəxri və şöhrətidir. Gürcü xalqı onun simasında öz etibarlı dostunu və qardaşını görür.

Akaki Xorava,

gürcü bəstəkarı

“Koroğlu” operasının məzmun və mündəricəsi Üzeyirin siyasi və ictimai varlığının güzgüsüdür - demək olar.

Məmməd Səid Ordubadi,

yazıçı

...Üzeyir sənətinin dili bütün xalqlar üçün aydındır. Avropa musiqi mədəniyyətindən, xüsusən nəcib və xeyirxah rus xalqının zəngin musiqi mədəniyyətindən məharətlə istifadə edən bu sənətkar bütün Sovet xalqları üçün əziz və doğmadır.

Səməd Vurğun,

Xalq şairi

Üzeyirbəy elə sənətkardır ki, onun adı tərif yükü götürmür, o hər hansı tərif pilləsindən yuxarıda duran bir simadır.

Rəsul Rza,

Xalq şairi

Üzeyir sənət vasitəsilə öz həyatını xalqın xidmətinə ver­mişdi. Ancaq belə bir sənətkar Azərbaycan operasının şah əsəri olan “Koroğlu” kimi ölməz əsər yarada bilərdi.

Mirzə İbrahimov,

Xalq yazıçısı

Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri yaşadığı mühitin, içində dolan­dığı xalqın, cəmiyyətin ifadeyi-hal və keyfiyyətidir.

Cəfər Cabbarlı,

yazıçı, dramaturq

Üzeyir öz xalqını sevirdi, onun üçün yaradırdı, öz əsər­lərində bu xalqın fikirlərini və arzularını ifadə edirdi. Buna görə də həmişə xalqın qəlbində yaşayacaqdır.

Şövkət Məmmədova,

opera müğənnisi, SSRİ Xalq artisti

Üzeyirbəy Hacıbəyli musiqimizi nizama salmağa başladı. Yazdığı opera və operattaları ilə şöhrət qazandı. Yalnız özü deyil, bütün millətini aləmə tanıtdı.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli,

yazıçı

OPERALAR

Leyli və Məcnun (1907). Birinci redaksiyada 5 pərdəli, 6 şəkilli, sonrakı quruluşlarda 4 pərdəli, 6 şəkilli əsər. Operanın ilkin strukturu Ü.Hacıbəylinin “Əsərləri”nin I və II cildlərində bərpa olunmuşdur /Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poeması əsasında Ü.Hacıbəylinin librettosu.

İlk tamaşası 1908-ci il yanvarın 12-də Bakıda H.Z.Tağıyev Teatrında (sonralar Ş.Qurbanov adına Dövlət Musiqili Komediya Teatrı) olmuşdur. Baş rollarda: H.Sarabski (Qeys – Məcnun), A.Fərəcov (Leyli), M.Məmmədov (Qeysin atası), İ.Qasımov (Qeysin anası), D.Dağıstani (İbn Səlam), Kəngərli (Zeyd). Rejissor H.Ərəblinski, dirijor Ə.Haqverdiyev, tarda ifa etmişlər Q.Pirimov və Ş.Axundov16.

Operanın ən yüksək əhəmiyyətə malik yeni quruluşları M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı tərəfindən 1935-ci ildə (quruluşçu rejissor S.Dadaşov) və 1955-ci ildə (quruluşçu rejissor M.Məmmədov, dirijor H.Həsənov, rəssam İ.Seyidova) gerçəkləşdirilmişdir. Yeni orkestr redaksiyasının müəllifi N.Əliverdibəyov (1959). Opera Qafqazın, Orta Asiyanın və İranın bir sıra şəhərlərində nümayiş etdirilmişdir. Libretto bir sıra dillərə tərcümə olunmuşdur.

Nəşri:

 1. Bu gələn yara bənzər [Not]: “Leyli və Məcnun” operasından qızlar xoru /Ü.Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” və “Arşın mal alan” opera­lar­­ından parçalar: fortepiano ilə oxu üçün.- M., 1938.- S. 9-11.

 2. Əsərləri.- B.: Azmusnəşr, 1959.- 183 s.

 3. Leyli və Məcnun [Not]: Klavir: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 232 s.

 4. Leyli və Məcnun [Not] /Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S.17-41.

 5. Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” operalarından par­çalar [Not].- B.: Azərnəşr, 1968.- 23 s.

 6. Leyli və Məcnun” operasından qızların xoru [Not]: /Akkordeonçunun repertuarı, 13-cü buraxılış.- M., 1968.- S. 19-20.

 7. Leyli və Məcnun” operasından Məcnunun atasının ariyası [Not]: /Fortepiano ilə oxumaq üçün. /Rus mətni S.Neve­dovun­dur.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1953.-9 s.

 8. Leyli və Məcnun” operasından parçalar [Not]: Qız­ların xoru; Məcnunun atasının və başqalarının ariyası /SSRİ xalqları­nın klassik musiqisi antologiyası. 2-ci buraxılış /Tərtib edən: S.L.Ginzburq.- M., 1956.- S. 272-285.

 9. Leyli və Məcnun” operasından seçilmiş parçalar: [Not]: /Fortepiano üçün sadələşdirilmiş uyğunlaşdırma. Redaktor: B.Məmmədov.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1958.- 30 s.

 10. Leyli və Məcnun. 6 pərdəlik opera [Not]: (Libretto).-B.: M.F.Axundov ad. Lenin ord. Azərb. Döv. Akad. Opera və Balet Teatrı, 1941.-6 s.

 11. Leyli və Məcnun [Not]: 4 pərdədə və 6 şəkildə opera: Libretto.- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1917.- 36 s.

 12. Leyli və Məcnun [Not]: 5 pərdəli, 6 şəkilli opera: Partitura. /Baş redaktor: Q.Qarayev, redaktor: N.Əliverdi­bəyov. Ön söz və şərhlərin müəllifi: Z.Səfərova. Librettonu tərcümə edən: V.Qafarov.- Əsərləri. I cild.- B.: İşıq, 1983.- 415 s.

 13. Leyli və Məcnun [Not]: Libretto (Azərb. dilində).- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1912.- 36 s.

 14. Leyli və Məcnun [Not]: C.Hacıbəyli ilə birlikdə /Libretto 4 məclisdə 6 pərdədə əsər.- B.: İ.Aşurbəylinin “Kaspi mətbəsi”, 1915.- 36 s. Ərəb əlifbasında.

 15. Leyli və Məcnun [Not]: 5 pərdəli, 6 şəkilli opera: Klavir. /Redaktor: N.Əliverdibəyov. Ön söz və şərhlərin müəllifi: Z.Səfərova.- Əsərləri.- B.: İşıq, 1984.-C. 2.- 240 s.

 16. Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” operalarından parçalar [Not] /Fortepiano üçün transkripsiya edənlər: M.Əliyeva və Y.Perevertaylo.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1968.- 23 s.

 17. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı.- B., 1941.

 18. Məcnun, Məcnun dur gedək, bu rəqibinin evidir [Not]: “Leyli və Məcnun” operasından “Məcnun, Məcnun” xoru /sözləri M.Füzulinindir. Rusca mətni M.Artsıbaşevindir /Ü.Hacıbəyov. “Leyli və Məcnun” və “Arşın mal alan” operalarından parçalar: fortepiano ilə oxu üçün.- M., 1938.- S.12-16.

 19. Məcnunun ariyası [Not] /Əsərləri. II cild.- B., 1984.- S. 212-221.

 20. Məcnunun atasının ariyası [Not]: ”Leyli və Məcnun” ope­rasından /Ü.Hacıbəyov: Ariyalar, romanslar və mah­nılar.- M., 1985.- S. 3-15.

 21. Məcnunun atasının ariyası [Not]: “Leyli və Məcnun” operasından /sözləri M.Füzuli­nindir, rusca mətni A.Yakovlevə məxsusdur /Ü.Hacıbəyov. “Leyli və Məcnun” və “Arşın mal alan” operalarından parça­lar: fortepiano ilə oxu üçün.- M.: Musnəşr,1938.- S. 17-24.

 22. Məcnunun atasının ariyası [Not]: Leyli və Məcnun” operasının 1-ci pərdəsindən /Ü.Hacıbəyov. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mah­nılar. Söz. M.Füzulinindir; Rus dilinə tərcümə edən S.Nevedovdur.- B., 1975.- S. 3-10.

 23. Opera klaviri [Not]: Librettonu tərcümə edən: V.Qa­farov.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1959.- 183 s.

 24. Rəqs (duet) [Not]: “Leyli və Məcnun” operasından /Azər­baycan bəstəkarlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S. 98.

 25. Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayevin operalarından seçmə parçalar [Not]: Fortepiano üçün uyğunlaşdıran: M.Əli­yeva.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1958.- 34 s.

Şeyx Sənan (1909). Xalq rəvayəti əsasında 5 pərdəli əsər /Libretto Ü.Hacıbəylinindir.

İlk tamaşası 1909-cu il noyabrın 30-da Bakıda Nikitin qar­daşları sirkinin səhnəsində olmuşdur. Baş rollarda: H.Sarabski (Şeyx Sənan), Leyla xanım təxəllüslü Tamara Boqatko (Xumar), M.H.Terequlov (Xumarın atası), M.Əliyev (Giko). Rejissor: H.Şərifov, dirijor: Ü.Hacıbəyli. Sonrakı illərdə opera səhnəyə qoyulmamışdır17.

Rüstəm və Zöhrab (1910). 4 pərdəli əsər /Firdovsinin əsərinin motivləri əsasında. Librettonun müəllifi Ü.Hacıbəyli.

Əsərin ilk tamaşası Bakıda 1910-cu il noyabrın 12-də H.Z.Tağıyev Teatrında olmuşdur. Baş rollarda: H.Sarabski (Zöhrab), Ə.Ağdamski (Təhminə), M.H.Terequlov (Keykavus), M.M.Məmmədov (Səmənqan). Rejissor: H.Sa­rabski, rejissor köməkçisi: X.Hüseynov. Dirijor: Ü.Hacıbəyli.

Əsərin yeni redaksiyada ilk tamaşası 1915-ci il martın 6-da Bakıda H.Z.Tağıyev Teatrında dirijor-bəstəkar M.Maqoma­yevin benefisində göstərilmişdir.

Nəşri:

 1. Rüstəm və Zöhrab [Not]: Libretto /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri, II cild.- B., 1965.- S. 379-395.

Şah Abbas və Xurşidbanu (1912). 4 pərdəli, 6 şəkilli əsər: Xalq rəvayətlərinin motivləri əsasında. Libretto­nun­ müəl­lifi: Ü.Hacıbəyli. – Əlyazması.

İlk tamaşası 1912-ci il martın 10-da Bakıda Nikitin qardaş­ları­­­nın sirkində göstərilmişdir. Baş rollarda: H.Sarabski (Şah Abbas), Ə.Ağdamski (Xurşidbanu), M.H.Terequlov (Məstavər), M.M.Məmmədov (baş vəzir), M.Kazımovski (Divanə). Rejissor: H.Ərəblinski, rejissor köməkçisi: X.Hüseynov, xormeyster: M.H.Terequlov. Dirijor: M.Maqomayev.

Tamaşada tarzən Ş.Axundovun idarəsi ilə Şərq orkestri iştirak etmişdir. Əsər Qafqazın və İranın şəhərlərində göstərilmişdir. Libretto fars dilinə çevrilmişdir. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının reper­tuarında 20-ci illərin sonunadək yer almışdır.

Nəşri:

 1. Birinci pərdədən Xurşidbanunun ariyası [Not] /Məktəb nəğmələri.- B., 1924.- 4 s.

 2. Birinci pərdədən Xurşidbanunun ariyası [Not] /Məktəb nəğmələri.- B., 1925.- 4 s.

 3. Şah Abbas və Xurşidbanu [Not] /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S. 117-148.

 4. Şah Abbas və Xurşidbanu [Not]: Libretto.- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1912.- 4 s.

 5. Şah Abbas və Xurşidbanu [Not]: Libretto.-B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1917.- 4 s.

 6. Şah Abbas və Xurşudbanu [Not]: Əsərləri.-B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi,1912.- 48 s. Ərəb əlifbasında.

Əsli və Kərəm (1912). 4 pərdəli, 6 şəkilli əsər: Aşıq dastanlarının motivləri əsasında. Librettonun müəllifi: Ü.Hacıbəyli. Əlyazması.

İlk tamaşası 1912-ci il mayın 18-də Bakıda Mayılov qardaşları teatrında (sonralar M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı) olmuşdur. Baş rollarda: H.Sarabski (Kərəm), Ə.Ağdamski (Əsli), M.H.Terequlov (Qara keşiş), M.M.Məmmədov (İsfahan şahı). Rejissor: H.Ərəblinski, dirijor: Ü.Hacıbəyli, xormeyster: M.H.Terequlov.

Opera M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının repertuarında mühüm yer tutmuşdur. 1957-ci ildən N.Əliverdibəyovun yeni orkestr redaksiyası ilə ifa olunmuşdur. Dirijoru: Ə.Bədəlbəyli. Əsər Qafqazın, Dağıstanın, Orta Asiyanın və İranın bir çox şəhərlərində tamaşaya qoyulmuşdur. Libretto fars dilinə tərcümə olunmuşdur.

Nəşri:

 1. Əsli və Kərəm [Not]: 4 məclis və 6 şəkilli opera. Libretto.- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1914.- 58 s.

 2. Əsli və Kərəm [Not]: Dörd məclis və altı şəkilli bir milli operadır. İkinci təbi.- B., 1914.-58 s. Ərəb əlifbasında (mikrofilm).

 3. Əsli və Kərəm” operası [Not]: Libretto /Ü.Hacıbəyov Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S.149-179.

 4. Əsli və Kərəm” operasından “Axşam oldu” xoru [Not].- B., 1925.- S.2-3.

 5. Əsli və Kərəm” operasından: “Axşam oldu” xoru [Not] /Məktəb nəğmələri.- B., 1924- S. 2-3.

 6. Əsli və Kərəm” operasından “Axşam oldu” xoru [Not] //Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin operalarından seçmə parçalar /Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə.- B., 1958.- S. 19-20.

 7. Əsli və Kərəm [Not]: 6 pərdəli opera. (Libretto).- B.: M.F.Axundov ad. Lenin Ordenli Azərb. Opera və Balet teatrı, 1941.- 6 s.

 8. Əsli və Kərəm [Not]: Dörd məclis və altı şəkilli operadır. İkinci təbi.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1916.-58 s. (mikrofilm).

Harun və Leyla (1914). 5 pərdəli əsər: Xalq rəva­yətlər­i­nin motivləri əsasında. Librettonun müəllifi: Ü.Hacıbəyli. Opera tamamlanmamışdır18.

Nəşri:

 1. Harun və Leyla [Not]: 5 pərdəli əsər: Libretto.- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1914.

 2. Harun və Leyla [Not]: 5 pərdəli əsər: Libretto.- Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. I cild.- B.: 1964.- S.225-257.

 3. Harun və Leyla [Not]: Ərəb əmirləri zamanına dair musiqi ilə tərtib edilmiş 5 pərdəli bir hekayədir.- B.: Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi.-1915.-54 s. Ərəb əlifbasında.

Koroğlu (1936). 5 pərdəli əsər: Aşıq dastanının motivləri əsasında yazılmışdır. Librettonun müəllifi: Q.İsmayılov. Şeirlər M.S.Ordubadiyə məxsusdur.

İlk tamaşası 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında olmuşdur. Baş rollarda: Bülbül (Rövşən), G.İsgəndərova (Nigar), M.T.Bağırov (Həsən xan), A.Zülalov (Ehsan paşa), B.Mustafayev (İbrahim xan), Q.Hüseynov (Həmzə bəy), Q.İsgəndərov (təlxək), M.Paşayeva (xanəndə qız). Rejissor: İ.Hidayətzadə, dirijor: Ü.Hacıbəyli, rəssam: R.Mustafayev və baletmeyster: İ.Arbatov, birinci balerina: Q.Almaszadə.

“Koroğlu” operası 1941-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.

Libretto rus dilinə 1938-ci ildə D.Paşayev tərəfindən sətri, R.İvnev tərəfindən şeirə çevrilmiş, 1943-cü ildə isə L.Zalsman tərəfindən tərcümə olunmuşdur.

1938-ci ildə opera birinci Azərbaycan incəsənəti dekadası günlərində Moskvada nümayiş etdirilmişdir. Rejissor: İ.Hidayətzadə, dirijor: A.Həsənov. Rolları ifa edirdilər: Bülbül (Rövşən), G.İsgəndərova (Nigar), M.T.Bağırov, M.Levin (Həsən xan), ltanov, V.Nikolski (İbrahim xan), İ.Eloğlu, B.Mustafayev (Ehsan paşa), A.Anatollu, Q.İsgən­dərov (təlxək), M.Paşayeva, A.Rzayev (xanəndə qız), H.Hü­sey­nov (Həmzə bəy).

Əsər 1941-ci ildə İranda (M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı kollektivinin qastrol səfərində) göstərilmişdir.

1943-cü ildə opera ilk dəfə rus dilində tamaşaya qoyulmuşdur: rejissor İ.Hidayətzadə, tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru Niyazi, rəssam A.Filipov, baletmeyster S.Ge­vorkov, xormeyster (Y.Qrossman). Rollarda çıxış edirdilər: A.Drozdov (Rövşən), M.Titarenko (Nigar), K.Knijnikov (Həsən xan), V.Nikolski (İbrahim xan), S.Nevedov (Ehsan paşa), Y.Dvorkin (Həmzə bəy), Q.İsgəndərov (təlxək), V.Fadeyeva (xanəndə qız).

1959-cu ildə opera yeni səhnə redaksiyasında ikinci Azərbaycan incəsənəti dekadası günlərində Moskvada nümayiş etdirilmişdir: dirijor Niyazi, quruluşçu rejissor M.Məmmədov, rəssam Ə.Fətəliyev. Rolları ifa edirdilər: Bülbül, L.İmanov, İ.Cəfərov, T.Əliyev (Rövşən), F.Əhmədova, R.Muradova (Nigar), A.Bünyadzadə, F.Mustafayev (Həsən xan), C.Qafarov, Q.Əliyev (İbrahim xan), F.Mehdiyev, M.Topçiyev (Ehsan paşa), K.Məmmədov, F.Mehdiyev, K.Yaqubov (Həmzə bəy), K.Məmmədov, Q.Hüseynov (təlxək), X.Qurbanova, R.Cab­ba­rova (xanəndə qız).

1975-ci ildə (Üzeyir Hacıbəyovun 90 illiyi şərəfinə) Bakıda “Koroğlu”nun yeni quruluşu hazırlanmışdır. Dirijor R.Abdullayev, rejissor F.Səfərov, quruluşçu rəssam T.Salahov, baletmeyster Q.Almaszadə, xormeysterlər N.Məlikov, Q.Kor­yagin olmuşdur. Rolları ifa etmişlər: L.İmanov (Koroğlu), F.Əhmədova (Nigar), F.Mustafayev (Həsən xan), K.Əliyev (İbrahim xan), K.Məmmədov (Ehsan paşa), F.Mehdiyev (Həmzə bəy), H.Məmmədov (təlxək), S.Əzimi (xanəndə qız).

Koroğlu həmçinin Aşqabadda (1939, türkmən dilində), İrəvanda (1942, erməni dilində), Daşkənddə (1950, özbək dilində) opera səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur.

Nəşri:

 1. Aşıq mahnısı [Not]: “Koroğlu” operasından: For­te­piano üçün sadə uyğunlaşdırmada pyes və parçalar.- B., 1940.

 2. Beşinci pərdədən rəqs havası [Not]: fortepiano ilə tar üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1950.- 10 s.

 3. Birinci pərdədən Nigarın ariyası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün /Tərcümə edən: M.Artsıbaşev. “Koroğlu” operasından parçalar.- M.: Musiqi nəşriyyatı, 1938.- S.7-14.

 4. Birinci və ikinci pərdələrdən Nigarın ariyası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1951.- 17 s.

 5. Dördüncü pərdədən aşıq havası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün. Tərcümə edən: M.Artsıbaşev. “Koroğlu” operasından parçalar.- M., 1938.- S. 28-39.

 6. İkinci pərdədən Həsən xanın ariyası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1952.- 11 s.

 7. İkinci pərdədən Nigarın ariyası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün /Tərcümə edən: M.Artsıbaşev “Koroğlu” operasından parçalar.- M., 1938.- S.15-21.

 8. İkinci pərdədən rəqs havaları [Not]: fortepiano ilə tar üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1955.- 19 s.

 9. Koroğlu [Not]: Klavir: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 144 s.

 10. Koroğlu [Not]: 5 pərdəli opera /Eyni adlı xalq das­tanının motivləri əsasında; Librettosu H.İsmayılovun; Şeirləri M.S.Ordubadinindir; Ön söz və şərhlər Z.Səfəro­vanındır; Red. N.Əliverdibəyov, R.Abdullayev.- Partitura.- Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. C. 1. - B.: İşıq, 1985.- 308 s.

 11. Koroğlu [Not]: Klavir /Redaktoru: Ə.Abbasov, tərcümə edəni: L.Zorin.- M.: Musiqi nəşriyyatı, 1952.- 440 s.

 12. Koroğlu [Not]: Klavir /Redaktoru: Ə.Abbasov, tərcümə edəni: L.Zorin.- M.: Sovet bəstəkarı, 1970.- 433 s.

 13. Koroğlu [Not]: Libretto (rus dilində). /İşləyəni: P.Pançenko, tərcümə edəni: D.Paşayev.- B., 1938.-74 s.

 14. Koroğlu [Not]: 5 pərdəli opera /Ü.Hacıbəyov Əsərləri. I cild.- B.: 1964.- S.270-307.

 15. Koroğlu” operası mövzusunda fortepiano üçün fan­taziya [Not]: /Transkripsiya Q.Burşteynə aiddir.- B.: Azər­­baycan musiqi nəşriyyatı, 1940.- 39 s.

 16. Koroğlu” operası mövzusunda fortepiano üçün fan­taziya [Not].-B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1957.- 27 s.

 17. Koroğlu” operasından fraqmentlər [Not]: for­te­pi­ano ilə tar üçün /Pyeslər. Fortepiano ilə tar üçün uyğunlaşdıran: M.Adil Gəray.- B., 1964.- S.8-22.

 18. Koroğlu” operasından Koroğlunun ariyası [Not]: Populyar ariya və duetlər.- Kiyev: Muziçna Ukraina, 1976.- 11 s.

 19. Koroğlu” operasından Koroğlunun ariyası [Not]: For­te­­­­­­­­­­­­pianonun müşayiəti ilə tenor üçün. /Tərcümə edən: M.Art­sı­­­­başev /Vokalçının konsert repertuarı.- M., 1967.- S. 7-11.

 20. Koroğlu” operasından parçalar [Not]: Klavir.- M.: Musiqi, 1938.- 39 s.

 21. Koroğlu” operasından uvertüra [Not]: Partitura.- B.: Azərnəşr, 1964.- 29 s.

 22. Koroğlu. 5 pərdəlik opera (Proqram).- B.: M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, 1942.- 6 s.

 23. Koroğlu. 5 pərdəlik opera (Proqram).- B.: M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, 1944.- 6 s.

 24. Koroğlu. 5 pərdəlik opera (Proqram).- B.: M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, 1962.- 6 s.

 25. Koroğlu. 5 pərdəlik opera. [Not]: (Libretto).- B.: M.F. Axundov ad. Azərb. Dövlət Opera və balet teatrı, 1941.- 6 s.

 26. Koroğlunun ariyası [Not]: “Koroğlu” operasından /Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 16-29.

 27. Koroğlunun ariyası, aşıq havası və şikəstə [Not].- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1951.- 25 s.

 28. Koroğlunun ariyası [Not]: Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar: fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov, tərcümə edəni: L.Zorin.- B., 1975.- S. 23-34.

 29. Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” operalarından par­çalar [Not].- B.: Azərnəşr, 1968.- 23 s.

 30. Nigarın ariyası [Not]: “Koroğlu” operasından /Ü.Hacıbəyov. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 10-11.

 31. Nigarın ariyası mövzusunda violonçel üçün variasiyalar [Not] /Müəllifi B.Zeydman.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1942.

 32. Nigarın ariyası. “Koroğlu” operasının 1-ci pərdə­sin­dən [Not]: Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar. /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov, tərcümə edəni: L.Zorin.- B., 1975.- S. 35-41.

 33. Operanın uvertürası. “Koroğlu” operasının 2-ci pər­də­­sin­dən [Not]: Partitura. /Redaksiya komissiyası: Q.Qarayev, S.Rüstəmov, B.Zeydman, Ə.Abbasov, M.Əhmədov, A.Həsə­nov.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1951.- 42-48 s.

 34. Rəqs: Koroğlu operasından [Not] /Azərbaycan bəstə­karlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B.,1992.- S. 46.

 35. Uvertüra [Not]: Nəfəsli orkestr üçün. /Uyğunlaşdıranı: N.Kərimova.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1964.- 29 s.

 36. Üçüncü pərdədən Koroğlunun ariyası [Not]: forte­piano ilə oxu üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1945.- 14 s.

 37. Üçüncü pərdədən Koroğlunun ariyası: [Not] forte­piano ilə oxu üçün /Tərcümə edən: M.Artsıbaşev /“Koroğlu” operasından parçalar.- M., 1938.- S.22-27.

Firuzə (1945). 4 pərdəli əsər. Xalq rəvayətlərinin motivləri əsasında. Libretto Ü.Hacıbəyovundur (ilkin adı “Şəhrəbanu” olmuşdur). Opera yarımçıq qalmışdır.

Nəşri:

 1. Firuzə [Not]: 4 pərdəli əsər. Libretto /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S. 259-269.

 2. Firuzənin ariyası [Not]: /Tərcümə edəni: P.Pançenko.- M.: Musiqi nəşriyyatı, 1956.- 12 s

 3. Firuzənin ariyası19 [Not]: /Tərcümə edəni: Y.Fidler.- M.: Musiqi nəşriyyatı, 1949.- 12 s.

 4. Firuzənin ariyası [Not]: Uşaq albomu: Fortepiano üçün. /Tərtib edən: K.Səfərəliyeva.- B., 1961.- S.25.

 5. Firuzənin ariyası “Firuzə” operasından [Not]: //Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 20.

 6. Firuzənin ariyası. “Firuzə” operasından [Not]: /Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar Fortepiano ilə oxu üçün /Tərcümə edəni: P.Pançenko. Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov.- B., 1975.- S. 49-57.

MUSİQİLİ KOMEDİYALAR

Ər və arvad (1910). 3 pərdəli operetta /Libretto Ü.Hacıbəylinindir. Əlyazması.

İlk tamaşası 1910-cu il mayın 24-də Bakıda Nikitin qardaşları sirkinin səhnəsində müəllifin benefisində göstərilmişdir. Baş rollarda: H.Sarabski (Mərcan bəy), Ə.Ağdamski (Minnət xanım), M.Əliyev (Kərbəlayi Qubad), M.H.Terequlov (Səfi), İ.Kələntərov (Yetər), Kərimov (Gülpəri). Rejissoru: H.Ərəblinski, dirijoru: Ü.Hacıbəyli.

Nəşri:

 1. Ər və arvad [Not]: Libretto /Musiqili komediyalar.- B., 1959.- S. 21-48.

 2. Ər və arvad [Not] /Əsərləri. I cild.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1964.- S. 43-70.

 3. Xor. Ey səba yeli [Not] //Məktəb nəğmələri.- B., 1924-1925.- S. 1-2.

O olmasın, bu olsun (1911). 4 pərdəli operetta. Əvvəl isə 3 pərdəli olmuşdur (Hamam səhnəsi 1915-ci ildə yazılmışdır). /Libretto: Ü.Hacıbəyli. Əlyazması.

İlk tamaşası 1911-ci il aprelin 25-də Bakıda Mayılov qardaşları teatrının səhnəsində göstərilmişdir. Baş rollarda: H.Sarabski (Sərvər), M.Əliyev (Məşədi İbad), Ə.Ağdamski (Gülnaz), M.H.Terequlov (Həsən bəy), Xumara (Sənəm), A.Həsənzadə (hambal). Dirijoru: Ü.Hacıbəyli.

Komediyanın bir neçə səhnə redaksiyası olmuşdur. Əsər Qafqaz, Dağıstan və Orta Asiyanın bir sıra şəhərlərində, habelə xarici ölkələrdə (Bolqarıstan, Türkiyə, Yəmən) göstərilmişdir. Hazırkı dövrdə də uğurla tamaşaya qoyulur. Müxtəlif dillərə tərcümə olunmuşdur.

Komediya iki dəfə ekranlaşdırılmışdır. İlk dəfə 1919-cu ildə Yaltada A.Xanjonkovun studiyasında ekranlaşdırılmağa başlanmış, lakin çəkiliş başa çatdırılmamışdır; 1956-cı ildə isə Bakı kinostudiyasında Sabit Rəhmanın ssenarisi üzrə bədii film çəkilmişdir. Rejissoru: H.Seyidzadə, musiqi redaktoru: F.Əmirov.

Nəşri:

 1. O olmasın, bu olsun /Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S. 225-257.

 2. O olmasın, bu olsun /Musiqili komediyalar.- B., 1958.- S.43-92.

 3. O olmasın, bu olsun. Libretto.- B.: Orucov qardaşları mətbəəsi, 1912.- 1916, 1918.

 4. O olmasın, bu olsun (Məşədi İbad) [Not]: 4 pərdəli operetta /Librettosu Ü.Hacıbəyovundur; Klavir; Red. S.Fərə­cov.- B.: Çinar-Çap, 2007.- 152 s.

 5. O olmasın, bu olsun [Not]: Klavir: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 144 s.

Arşın mal alan (1913). 4 pərdəli operetta /Librettosu Ü.Hacıbəylinindir.

İlk tamaşası 1913-cü il oktyabrın 25-də H.Z.Tağıyev teatrının səhnəsində göstərilmişdir. Baş rollarda: H.Sarabski (Əsgər), Ə.Ağdamski (Gülçöhrə), Ə.Hüseynzadə (Soltan bəy), Gülsabah xanım (Cahan xala), M.H.Terequlov (Süleyman), A.Olenskaya (Asya), H.Hüseynov (Vəli). Rejissor: H.Ərəblinski.

Operetta 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti dekadası zamanı göstərilmişdir. İfaçılar: Bülbül (Əsgər), H.Hacıbababəyov (Süleyman), Ə.Hüseynzadə (Soltan bəy), S.Mustafayeva (Gülçöhrə), E.Axundova (Asya), A.Rzayeva (Telli), A.Anatollu və Şaraplı (Vəli), A.Məm­mədova (Cahan xala). Quruluşçu rejissor: İ.Hidayətzadə, rəssam: ltanov. Tamaşanı Səid Rüstəmovun idarəsi ilə Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri müşayiət etmişdir.

Əsərin librettosu onlarla dilə, o cümlədən fransız, alman, polyak, ingilis, ərəb, fars, çin, gürcü, bolqar, ukrayna, belorus və digər dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur. Rus dilinə tərcümələri: F.Axundov (1917), B.Bas (1938), A.Yakovlev və D.Qlikşteyn (1939), R.Xəlilov və L.Zorin (1952).

1952-ci ildə “Arşın mal alan” Moskvada K.S.Sta­nislavski və V.İ.Nemiroviç-Dançenko adına Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Quruluşçu: V.Kandelaki, dirijor: İ.Bayn, rəssam M.Çikovani, baletmeyster İ.Arbatov. Rolları ifa edirdilər: R.Behbudov (Əsgər), Q.Lazarenko, Q.Zenkova (Gülçöhrə), S.Qalemba, A.Storikova (Cahan), V.Filimonov (Süleyman), N.Tiliçenko (Vəli), S.Kandelaki (Soltan bəy), O.Borisova (Asya), K.Belensova (Telli).

Operetta həmçinin dünyanın Nyu-York, Paris, London, Sofiya, Berlin, İstanbul, Tehran, Qahirə, Varşava, Pekin və b. bu kimi iri şəhərlərində tamaşaya qoyulmuşdur.

Arşın mal alan” operettası Bakıda 4 dəfə: 1916-cı ildə Belyakov tərəfindən, 1917-ci ildə B.Svetlov tərəfindən, 1945-ci ildə Sabit Rəhmanın ssenarisi əsasında, Niyazinin musiqi redaktorluğu ilə rejissorlar R.Təhmasib və Leşenko tərəfindən, 1960-cı ildə isə M.Dadaşov və T.Tağızadənin ssenarisi əsasında, F.Əmirovun musiqi redaktorluğu ilə rejissor T.Tağızadə tərəfindən ekranlaş­dırılmışdır.

Nəşri:

 1. Arşın mal alan /Əsərləri. I cild.- B., 1964.- S. 181-223.

 2. Əsgərin ariyası “Arşın mal alan” operettasınından [Not]: /Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnı­lar. /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov, tərcümə edəni: A.Yakovlev.- B., 1975.- S. 10-17.

 3. Arşın mal alan [Not]: Klavir: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb. 2008.- 168 s.

 4. Arşın mal alan [Not].- B.: Az.Mus.Nəşr, 1958.- 172 s.

 5. Arşın mal alan [Not].- B.: Orucov qardaşlarının nəşriyyatı, 1917.-72 s. Ərəb əlifbasında.

 6. Arşın mal alan [Not]: Klavir /Musiqi redaktoru: B.İ.Zeydman. Ədəbi redaktor: S.Rəhman.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1948.- 188 s.

 7. Arşın mal alan [Not]: Dörd şəkilli bir operettadır. İkinci təbi.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi 1915.- 72 s. (mikrofilm).

 8. Arşın mal alan [Not]: Libretto.- B.: Orucov qardaş­ları mətbəəsi, 1914 (ərəb əlifbası).

 9. Arşın mal alan [Not]: Dörd şəkilli bir operettadır. İkinci təbi.- B., 1916.-58s. (mikrofilm).

 10. Arşın mal alan [Not]: Klavir /Musiqi redaktoru: B.İ.Zeydman. Ədəbi redaktor: S.Rəhman. -B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1958.- 172 s.

 11. Arşın mal alan [Not]: 4 pərdəli operetta.- B.: Azmusnəşr, 1958.-172s.

 12. Arşın mal alan”dan [Not].- B., 1938.- S. 25-76.

 13. Arşın mal alan [Not].- B.: Az.Mus.Nəşr, 1948.- 188 s.

 14. Arşın mal alan”dan parçalar [Not]: Əsgərin ariyası, Gülçöhrənin naləsi, Vəli ilə Tellinin dueti /SSRİ xalqlarının klassik musiqisi antologiyası. 2-ci buraxılış.- M., 1956.- S. 286-305.

 15. Arşın mal alan” operettasından Gülçöhrənin naləsi [Not] //Ü.Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” və “Arşın mal alan” operettalarından parçalar: fortepiano ilə oxu üçün /Tərcümə edən: M.Artsıbaşev. M., 1938.- S. 25-29;

 16. Əsgərin ariyası “Arşın mal alan” operettasından [Not] /Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mah­nılar.- M., 1985.- S. 49.

 17. Əsgərin ariyası [Not]: fortepiano ilə oxu üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1962.- 7 s.

 18. Əsgərin ariyası [Not]: Fortepiano ilə skripka üçün transkripsiya M.Reytixə və Q.Burşteynə aiddir //Pyeslər məcmuəsi.- B., 1949.- S.35-37.

 19. Əsgərin mahnısı “Arşın mal alan” operettasından [Not] /Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mah­nılar.- M., 1985.- S. 60.

 20. Gülçöhrənin naləsi. “Arşın mal alan” operettasından [Not] /Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mah­nılar.- M., 1985.- S. 45-48.

 21. Musiqili komediyalar [Not].- B., 1959.- S.93-136.

 22. Musiqili komediyanın mövzularına dair fantaziya [Not]: fortepiano ilə skripka üçün /Müəllif: N.A.Karnitskaya. -B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1939.- 34 s.

 23. Əsgərin ariyası. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar [Not] /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov. Tərcümə edəni: A.Yakovlev- B., 1975.- S. 10-18.

 24. Süleymanın kupletləri: “Arşın mal alan” operettasından [Not] //Hacıbəyov Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 57-60.

 25. Süleymanın kupletləri: “Arşın mal alan” operet­tasından [Not]: fortepiano ilə oxu üçün /Tərcümə edən: M.Artsıbaşev /Ü.Hacıbəyli. “Leyli və Məcnun” və “Arşın mal alan” operalarından parçalar.- M.: 1938.- S. 30-32.

 26. Üçüncü pərdədən Asyanın rəqsi [Not]: Tar və ya kamança ilə fortepiano üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriy­yatı, 1953.- 7 s.

İNSTRUMENTAL MÜŞAYİƏTLİ XOR ƏSƏRLƏRİ

1930

 1. Himn [Not]: Azərbaycanda Sovet Hakimiyyətinin qurulmasının 10 illiyinə həsr olunmuşdur. Xor və simfonik orkestr üçün /Sözləri Ü.Hacıbəylinindir. Premyera – Bakı, 1930.

1934

 1. Kantata [Not]: Ə.Firdovsinin 1000 illiyinə həsr olun­muşdur. Xor və simfonik orkestr üçün. Premyera.- B., 1934.

 2. Qızıl əsgər marşı [Not]: Fortepianonun müşayiəti ilə solist və xor üçün /Sözləri M.S.Ordubadinindir. Tərcümə edəni: Y.Fidler.- B.: Azmuznəşr, 1934.- S. 5-7.

1936

 1. Azərbaycan xalq mahnılarının xor üçün işlənməsi [Not]: Xalq çalğı alətləri ansamblının və ya fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün: “Ay bəri bax”, “Gedək gəzək bağçada”, “Aman nənə”, “Nə gözəldir”. Premyera – Bakı, 1936. /Tərcümə edəni: P.Pançenko //Ü.Hacıbəyov. Azərbaycan xalq mahnıları.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1954.- 30 s.

 2. Azərbaycan xalq mahnılarının xor üçün işlənməsi: [Not]: Xalq çalğı alətləri ansamblının və ya fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün: “Lo-lo”, “Sən gözəl”, “Ləlli”. Premyera – Bakı, 1936.

1938

 1. Kantata [Not]: Solist, xor, simfonik orkestr və rəqs qrupu üçün /Sözləri S.Rüstəmindir. Premyera – Bakı, 1938; /Tərcümə edəni: İ.Oratovski.- B.: Azərnəşr, 1950.- 10 s.

 2. Ölməz sənətkar [Not]: Fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün. M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuşdur /Sözləri H.Natiqindir. Premyera – Bakı, 1938.

1939

 1. Kantata [Not]: Müasir mövzuya həsr olunmuşdur: Solist, xor, simfonik orkestr və rəqs qrupu üçün. Premyera – Bakı, 1939.

1942

 1. Ey Vətən [Not]: Fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün. /Sözləri S.Vurğunundur.

Əsərin yazılma tarixi dəqiq müəyyən olunmamış, eləcə də xorun əlyazmasına təsadüf edilməmişdir. Radio komitəsinin kitabxanasında bu əsərin Azərbaycan radio və televiziyası xorunun (1959) və xor kapellasının (1966) ifasında yazısı mövcuddur //Azərbaycan bəstəkarlarının seçmə xor əsərləri.- B., 1967.- S. 5-10.

 1. Kantata [Not]: Vətən və cəbhə: Solist, xor, simfonik orkestr və rəqs qrupu üçün. /Sözləri Ü.Hacıbəyovundur. Premyera – Bakı, 1942.

 2. Piyadələr marşı [Not]: Fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün //Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 6-8.

 3. Süvari marşı [Not]: Fortepianonun müşayiəti ilə xor üçün //Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 5-6.

1945

 1. Azərbaycan SSR-in Dövlət Himni [Not]: Xor və sim­fonik orkestr üçün /Sözləri S.Vurğunun və S.Rüstəmindir. Premyera.- B.: Azərnəşr, 1945.

 2. Zəfər himni [Not]: Xor və simfonik orkestr üçün. /Sözləri S.Vurğunundur. Premyera – Bakı, 1945 //Azərbaycan bəstəkarları. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün əsərlər.- B., 1951.- S. 5-18.

1946

 1. Azərbaycan SSR-in Dövlət Himni [Not]: Xor və sim­fonik orkestr üçün. /Sözləri S.Vurğunun və S.Rüstəmindir.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1946.- 4 s.

1947

 1. Kantata [Not]: Nizami Gəncəvinin 800 illiyinə həsr olunmuşdur: Xor və simfonik orkestr üçün. /Sözləri S.Rüs­təmindir. Premyera – Bakı, 1947.

1951

 1. Zəfər himni [Not]: Xor və simfonik orkestr üçün /Sözləri S.Vurğunundur. //Azərbaycan bəstəkarları. Fortepiano ilə qarışıq xor üçün əsərlər.- B., 1951.- S. 5-18.

1952

 1. Azərbaycan SSR-in Dövlət Himni [Not]: Xor və sim­fonik orkestr üçün /Sözləri S.Vurğunun və S.Rüstəmindir.- Premyera.- Bakı, 1952, 4 s

1978

 1. Azərbaycan SSR-in Dövlət Himni [Not]: Xor və sim­fonik orkestr üçün /Sözləri S.Vurğunun və S.Rüstəmindir. Premyera.- B.: Azərnəşr, 1978.- 4 s; //İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, 1978.- №3.- S.3; Sözləri S.Vurğunun, S.Rüstəmin və H.Arifindir //Kommunist (azərb. dilində), 1978.- 20 aprel.

1992

 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni [Not] /Söz. Ə.Cavadındır.- B., 1992.- 2 s.

ORKESTR ƏSƏRLƏRİ

1928

 1. Kolxoz çöllərində [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera – Bakı, 1928-1929.

1930

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün. Premyera – Bakı, 1930. Partitura nəşr olunmuşdur.

 2. Təntənəli marş [Not]: Azərbaycan türk teatrının 10 illiyinə həsr olunmuşdur. Premyera – Bakı, 1930.

1941

 1. Cəngi [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera – Bakı, 1941.

1942

 1. Cəngi [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Fortepiano üçün transkripsiya: V.Apresov.- B.: Azərnəşr, 1942.- 6 s.

1949

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün //Simli kvartet üçün uyğunlaşdıranı və işləyəni: M.Reytix və Q.Burşteyn; Pyeslər məcmuəsi.- B., 1949.- S. 62-73.

1953

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1953.- 21 s., oxu üçün.- 94 s.

1954

 1. Fantaziya № 1: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera /Tar və fortepiano üçün transkripsiya. Redaksiya komissiyası: S.Ələsgərov, M.Əhmədov, B.Zeydman, S.Rüs­təmov, K.Səfərəliyeva.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1954.- 25 s. + 5 s.

 2. Fantaziya № 2: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera /Tar və fortepiano üçün transkripsiyalar. Redaksiya komissiyası: S.Ələsgərov, M.Əhmədov, B.Zeydman, S.Rüs­təmov, K.Səfərəliyeva.- B.: Azərnəşr, 1954.- 23 s.

1956

 1. Yaxşı yol. Cəngi. [Not]: Fortepiano üçün transkrip­siya: V.Apresov.- B.,1956.- S.6-11.

1969

 1. İki fortepiano üçün (M.Əliyeva və Y.Perevertaylo).- B.: Azərnəşr, 1969.- 40 s.

1985

 1. İki fantaziya [Not]: Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün.- Partitura.- B.: İşıq, 1985.- 163 s.

1988

 1. İki fantaziya [Not]: Tar ilə azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün /Klavir.- B.: İşıq, 1988.- 44 s.

2006

 1. Arazbarı [Not]: Partitura.- B.: Vektor, 2006.- 29 s.

KAMERA-İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏRİ

1937

 1. Aşıqsayağı [Not]: Skripka, violonçel və fortepiano üçün. Premyera. /Redaktor: dolf.- B.: Azərnəşr, 1937- 13 s.

1945

 1. Əsli və Kərəm” operasından “Axşam oldu” xoru [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən pyeslər məcmuəsi /Skripka və fortepiano üçün düzəldənləri M.Reytix və Q.Burşteyn.- B., 1945.- S. 16-18.

 2. Pyeslər məcmuəsi [Not] /Skripka və fortepiano üçün işləyəni və uyğunlaşdıranı: M.Reytix və Q.Burşteyn.- B., 1945.- S.7-9.

1951

 1. Aşıqsayağı [Not]: Skripka, violonçel və fortepiano üçün. Premyera /Redaktor: dolf. Təkrar nəşr.- B.: Azərnəşr, 1951.- 13 s.

1965

 1. Sonatina [Not]: Fortepiano üçün, II hissə /L.Ye­qorova, R.Siroviç. Fortepianoda ilk ifanı öyrənmək üçün vəsait. /K.Səfərəliyevanın redaktəsi ilə.- B., 1965.- S. 27-28.

 2. Uşaq albomu [Not]: Fortepiano üçün /Tərtib edən: K.Səfərəliyeva.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1961.- 37 s.

 3. Uşaq pyesləri [Not]: Fortepiano üçün. “Uşaq və buz”, “Yaxşı yol” (Qızıl əsgər marşından parça). Nəğmə, “Şur” ladında melodiya. Nənni, “Bayatı-Şiraz” ladında melodiya. “Bir quş düşdü havadan” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Yetim quzu (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), “Şur” ladında melodiya, “Rast” ladında melodiya, “Segah” ladında melodiya. “Küçələrə su səpmişəm” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), “Qara qız” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), Nənni (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Azərbaycan xalq mahnısı (yazıya alanı: Ü.Hacıbəyli, işləyəni: Q.Bur­şteyn). Mahnı (işləyəni: Q.Burşteyn), “Çahargah” ladında melodiya. “Səhər şəfəqində” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Dö­yüşçülər marşı, “Çahargah” ladında melodiya. “Koroğlu” operasından qızların xoru. Kiçik pyes, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni və b.// L.Yeqorova, R.Seroviç. Fortepianoda ilk ifanı öyrənmək üçün vəsait. /K.Sə­fər­əli­yevanın redaktəsi ilə, I nəşr.- B., 1949.- S. 14, 16, 23, 29, 33, 37, 57, 63, 64, 68, 69, 71, 74, 77, 81, 83, 90, 93, 97, 104, 106, 114, 130, 135, 136, 142; II nəşr.- B., 1953.- S. 18, 22, 23, 29, 37, 50, 63, 65, 68, 69, 71, 78, 82, 87, 92, 93, 96, 105, 127, 144, 150-153; III nəşr.- B., 1955.- S. 18, 22, 29, 37, 50, 64, 65, 68, 69, 71, 78, 82, 87, 92, 93, 94, 96, 105, 106, 127, 141, 142, 144, 150; IV nəşr. -B., 1960.- S. 12, 13, 16, 17, 20, 27, 48, 66, 68, 70, 73, 82, 86, 91, 98, 113, 114, 127, 145, 148; V nəşr.- B.,1963.- S.12-13, 16, 20, 27, 66, 67, 70, 73, 82, 86, 91, 95, 96, 98, 100, 114, 117, 127, 145, 148; VI nəşr.- B., 1969.- S.18, 20, 21, 27, 66, 67, 73, 82, 86, 91, 95, 96, 98, 100, 113, 114, 127, 145, 148; VII nəşr.- B., 1974.- S. 18, 20, 27, 66, 67, 70, 73, 82, 86, 90, 95, 98, 100, 113, 114, 127, 145, 148.

1992

 1. Fantaziya № 1 [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S. 126.

 2. Fantaziya № 2 [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S. 134.

 3. Özbək rəqsi [Not]: //Azərbaycan bəstəkarlarının əsər­ləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S.5.

1993

 1. Cəngi [Not]: //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Tar ilə fortepiano üçün.- B., 1993.- S. 27.

2006

 1. Aşıqsayağı [Not]: [Skripka, violonçel və fortepiano üçün].- [Partitura].- B.: Vektor, 2006.- 19 s.

XOREOQRAFİK MİNİATÜRLƏR

1920

 1. Azərbaycan. Premyera. – Bakı, 1920.

 2. Qaytağı. Premyera – Bakı, 1920.

ROMANSLAR

1944

 1. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Söz­ləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi M.Dilbazinindir; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1944.- 9 s.

 2. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Niza­minin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1944.- 10 s.

1945

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır. Tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1945.- 11 s.

1947

 1. Sənsiz [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının Nizami qəzəllərinə yazdıqları nəğmə və romanslar /Redaktoru: F.Əmirov.- B., 1947.- S.9-20.

 2. Sevgili canan [Not]: Azərbaycan bəstəkarlarının Nizami qəzəllərinə yazdıqları nəğmə və romanslar /Redaktoru: F.Əmirov.- B., 1947.- S. 21-27.

1956

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1956.- 15 s.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi M.Dilbazinindir; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1956.- 8 s.

1966

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün. /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır. Tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1966.- 22 s.

 2. Sənsiz” və “Sevgili canan” [Not]: Fortepiano üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn.- B., 1966.- S. 16-21.

 3. Azərbaycan bəstəkarlarının seçmə romansları. [Not].- B., 1966.- S. 3-8.

1971

 1. Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərləri [Not] /Tərtib edəni: S.Rüstəmov.- Kiyev, 1971.- S.30-37.

1975

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə ifa üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn; Ü.Hacıbəyli. //Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar: fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov; Sözləri Nizaminin; rus dilinə tərcümə edən: P.Pançenko.- B., 1975.- S. 58-59.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə ifa üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn; Ü.Hacıbəyli. //Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov, Sözləri Nizaminin; rus dilinə tərcümə edən: P.Pançenko.- B., 1975.- S. 70-75.

1981

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün romanslar.- B., 1981.- S. 3-14.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün romanslar.- B., 1981.- S. 15-20.

1985

 1. Sevgili canan [Not]: Romans /Söz. Nizaminindir. Azərbaycan dilinə tərcümə M.Dilbazi, rus dilinə tərcümə P.Pançenkodur //Hacıbəyli Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 39-44.

 2. Sənsiz [Not]: Romans /Söz. Nizaminindir. Azərbaycan dilinə tərcümə C.Xəndan, rus dilinə tərcümə P.Pançenkodur //Hacıbəyli Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 28-38.

MAHNILAR

1927

 1. Azərbaycan türk el nəğmələri [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Melodiyaları yazıya alan və harmonizasiya edənlər: Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 51 s.20

 2. Bir quş düşdü havadan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün21 //Azərbaycan türk el nəğmələri.- B., 1927.- S. 17-18.

 3. Yetim quzu [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün22 /Azərbaycan türk el nəğmələri.-B., 1927.- S. 19-21.

1930

 1. Qara göz [Not]: Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə oxu üçün /Sözləri H.Natiqindir. Premyera – Bakı, 1930.

1932

 1. Komsomolçu qız [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri M.Təhmasibin, tərcüməsi A.Yakovlevindir.- B.: Azərnəşr, 1934.- 4 s.

1934

 1. Süvari [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri H.Natiqindir. Mahnı Qırmızı Ordunun 13 illiyinə həsr olunmuşdur.

1941

 1. Çağırış [Not]: /Sözləri S.Əliyevanın, tərcüməsi V.Kozlovundur.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1941.- 7 s.

Birinci redaksiyasında “Mazut” adlanan bu mahnı 30-cu illərin əvvəllərində yazılmışdır.

1942

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri Aşıq M.Bayramovun, rus dilinə tərcüməsi: Y.Fidlerindir.- B.: Azərnəşr, 1942.- 6 s.

 2. Döyüşçülər marşı [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zalsmanındır //Döyüşçü nəğ­mələri.- B., 1942.- S. 8-11.

 3. Şəfqət bacısı [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zalsmanındır.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1942.- 4 s.

 4. Vətən ordusu [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Söz­ləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerin və L.Zalsmanındır //Dö­yüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 6-7.

 5. Yaxşı yol [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerindir /Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 6-7.

 6. Cəbhəyə [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerindir /Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 3-5.

1943

 1. Zəfər bizimdir [Not].- B., 1943.- S. 2-4.

1953

 1. Pilotlar [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri M.Seyidovun, rus dilinə tərcüməsi S.Nevedevanındır.- B.: Azər­­­­­­­­bay­can musiqi nəşriyyatı, 1953.- 3 s.23.

1956

 1. Yaxşı yol, Cəngi [Not]: Fortepiano üçün transkripsiya: V.Apresov.- B., 1956.- S. 3-5.

1975

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov. Söz. Aşıq Mirzə Bayramovundur, rus dilinə tərcümə Y.Fidlerindir //Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar.- B., 1975.- S. 76-80.

 2. Şəfqət bacısı [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov; Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zaltsmanındır /Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar.- B.,1975.- S. 81-84.

 3. Yaxşı yol [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov. Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi P.Pançenkonundur //Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnı­­lar.- B.: 1975. - S. 85-87.

1985

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Söz. aşıq M.Bay­ramo­vundur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 3.

 2. Bir quş düşdü havadan [Not] //Azərbaycan el nəğ­mələri.- B., 1985.- S. 26.

 3. Döyüşçülər marşı [Not] /Söz. S.Vurğunudur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 25.

 4. Şəfqət bacısı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Odlu illərin mahnıları.- B.,1985.- S. 18.

 5. Vətən ordusu [Not] /Söz. S.Vurğunudur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 24.

 6. Yaxşı yol [Not] /Söz. S.Rüstəmindir //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 8.

 7. Yetim quzu [Not] /Söz. Nəcinindir //Azərbaycan el nəğ­mələri.- B., 1985.- S. 29.

 8. Zəfər himni [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 28.

2005

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Söz. aşıq M.Bay­ra­movundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 22.

 2. Çağırış [Not] /Söz. S.Əliyevanındır //Ü.Hacıbəyli Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 17.

 3. Çırpınırdı Qara dəniz [Not] /Söz. Ə.Cavadındır /Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 8.

 4. Döyüşçülər marşı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 29.

 5. Əsgər marşı [Not] /Söz. M.S.Ordubadinindir //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 12.

 6. Səni gözləyir [Not] /Söz. H.Natiqindir //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 14.

 7. Şəfqət bacısı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 26.

 8. Vətən ordusu [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyov Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 33.

 9. Vətənpərvərlik mahnıları: Səs və fortepiano üçün /Tərt. və red. S.Fərəcoğlu; Az. Resp. Məd. və Turizm Naz; Ü.Hacıbəyovun ev muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları-çap, 2005.- 36 s.

 10. Yaxşı yol [Not] /Söz. S.Rüstəmindir //Hacıbəyov Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 35.

SƏSYAZMALAR
 1. Koroğlunun ariyası [Səsyazma]: Bülbülün ifasında vallardan ibarət albomda. D-05705. İfa edirlər: Bülbül, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Dirijor: S.Rüstəmov.

 2. Əsli və Kərəm [Səsyazma]: Operadan fraqmentlər. Azərb. dilində. ZZD-0232289-90. İfaçılar: Z.Xanlarova (Əsli), Q.Əsgərov (Kərəm), B.Mansurov – tarda. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri. Dirijor: R.Abdullayev.

 3. Leyli və Məcnun [Səsyazma]: 4 pərdəli opera. MONO ZZD-027835-38. İfaçılar: R.Muradova (Leyli), A.Ba­bayev (Məcnun), H.Həsənova (Leylinin anası), A.Bünyadzadə (Leylinin atası), H.Məmmədov (Qeysin atası), B.Haşımov (İbn Səlam), M.Bədirov (Nofəl), S.Əliyev (Zeyd). M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının orkestri və xoru. Tarda – B.Mənsurov, kamançada – M.Novruzov. Dirijor Ə.Bədəlbəyli. “Koroğlu” operası. MONO D 05310-15. İfaçılar: L.İmanov (Koroğlu), M.Bədirov (Alı), F.Əhmədova (Nigar), A.Bünyadzadə (Həsən xan), D.Qafarov (İbrahim xan), F.Mehdiyev (Həmzə bəy), K.Yaqubov (Vəli), F.Mehdiyev (Nadir), M.Topçiyev (Ehsan paşa), İ.Məmmədov (Polad), K.Məmmədov (təlxək), X.Rzayev (Eyvaz), R.Cabbarova (xanəndə qız). M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının xor və orkestri; Dirijor Niyazi.

 4. Aman nənə [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyov; İfa edir: Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; solistlər; Bədii rəhbər C.Cahangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 5. Arazbarı [Səsyazma] /İşləyəni İ.Hacıbəyov; İfa edir: İ.Hacıbəyov, fortepiano.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 6. Arşın mal alan” operettası [Səsyazma]: ZZD 035135-42. /Redaktəsi və orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırması Niyaziyə aiddir. İfaçılar: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), L.Bədirbəyli (mətn), Ə.Haqverdiyev (Soltan bəy), S.Rzayev (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), M.Novruzova (mətn), M.Bədirov (Süleyman), H.Turabov (mətn), X.Qasımova (Asya), B.Şəkinskaya (mətn), H.Hüseynov (Vəli), A.Siyavuş (mətn), N.Məmmədova (Telli), Ofeliya Aslan (mətn). E.Novruzovun idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət Kapellasının qadın qrupu. Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor: Niyazi.

 7. Arşın mal alan (rus dilində) [Səsyazma]: ZD 03513742. Z /Redaktəsi və orkestrdə çalmaq üçün uyğun­laşdırması Niyaziyə aiddir. Tərcümə edənlər: D.Qlikşteyn və T.Streşneva.

İfaçılar: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), R.Ginzburq (mətn), Ə.Haqverdiyev (Soltan bəy), K.Adamov (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), M.Bədirov (Süleyman), M.Yagizarov (mətn), X.Qasımova (Asya), L.Duxovnaya (mətn), H.Hüseynov (Vəli), A.Skiba (mətn), N.Məmmədova (Telli), L.Nəzərli (mətn). Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri. Musiqi rəhbəri və dirijor: Niyazi.

 1. Arşın mal alan (fars dilində). Stereo. ZZS 60-06799-804.

İfaçılar: L.İmanov (Əsgər), N.Nəsrullayev (mətn), F.Qasımova (Gülçöhrə), M.Bağırova (mətn), V.Qurbanov (Soltan bəy), Ə.Əliyev (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), L.Şərifi (mətn), M.Bədirov (Süleyman), A.Həmidi (mətn), R.Kərimova (Asya), M.Bayramova (mətn), H.Hüseynov (Vəli), C.Əliyev (mətn), N.Məmmədova (Telli), M.Məmmədova (mətn). Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri; Musiqi rəhbəri və dirijor: Niyazi.

 1. Arşın mal alan [Səsyazma]: operettasın­­­dan fraq­ment­lər [Səsyazma] /İfa edir: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), M.Bədirov (Süleyman), X.Qasımova (Asya), H.Hüseynov (Vəli), N.Məmmədova (Telli); Azər­baycan Dövlət Xor Kapellası; Ü.Hacıbəyov ad. Dövlət Simfonik Orkestri; Dirijor Niyazi. M – 46853-54.

 2. Asyanın rəqsi “Arşın mal alan” operettasından [Səsyazma] /İfa edir: Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Bədii rəhbər N.Əzimov. S – 24033.

 3. Ay bəri bax [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyov; İfa edir: Gülbala Məhərrəmov; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Ca­hangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instru­mental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

Məzmunu: Uvertüra; Süleymanın mahnısı; Əsgərin ariyası; Gülçöhrənin ariyası; Qızların xoru; Əsgərin mahnısı; Asyanın mahnı və rəqsi; Vəli və Tellinin səhnə və dueti.

 1. Cəngi [Səsyazma] /İfa edir: Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Bədii rəhbər N.Əzimov.- “Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri”- qr. valında. S – 24033.

 2. Əsgərin ariyası “Arşın mal alan” operettasından [Səsyazma]: /İfa edir: L.İmanov; Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı; Dirijor S.Rüstəmov. D – 34744.

 3. Əsli və Kərəm” operasından fraqmentlər [Səsyaz­ma] /İfa edir: Z.Xanlarova (Əsli), Q.Əsgərov (Kərəm), B.Man­surov, tar; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor R.Abdullayev. D – 023289-90.

Məzmunu: 1. I-ci pərdədən Əsli və Kərəmin dueti; 2. Əslinin ariyası; 3. III-cü pərdədən Əsli və Kərəmin dueti; 4. II-ci pərdədən Kərəmin ariyası; 5. Final.

 1. Fantaziya №1: [Səsyazma]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün; Fantaziya № 2: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Qr. 33. İfaçılar: Azərbaycan radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri. Dirijor S.Rüstəmov. D-3768.

 2. Fantaziya №1: [Səsyazma]: “Çargah” muğamı möv­zusunda: II-ci və III-cü hissələr /İfa edir: Azərbaycan Tele­viziya və Radiosunun Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Dirijor S.Rüstəmov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instru­men­tal pyeslər”- qr. valında. D – 46852.

 3. Fantaziya №2 [Səsyazma]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün /Köçürəni N.Kuznetsov; İfa edir: Ümumittifaq Radio və Televiziyasının Rus Çalğı Alətləi Orkestri; Dirijor F.Mus­tafayev.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instru­men­tal pyeslər”- qr. valında. D- 46852.

 4. Komsomolçu qız [Səsyazma] /Söz. M.Təhmasi­bin­dir; İfa edir: E.Əhədzadə; Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Simfonik Orkestri; dirijor R.Məlik-Aslanov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 5. Koroğlu” operasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: F.Əhmədova (2); Xor (3); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri; Dirijor Niyazi. D – 46856.

Məzmunu: 1. Uvertüra; 2. Nigarın ariyası; 3. “Çənlibel” xoru; 4. IV-cü pərdədən rəqslər.

 1. Koroğlu” operasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: A.Məlikov (2); Ə.Haqverdiyev (3); S.Əzimi (4); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor R.Abdullayev. - “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 75 illiyi”- qr. valında. S – 21749-50.

Məzmunu: 1. Uvertüra; 2. Aşıq mahnısı; 3. Həsən xanın ariyası; 4. Xanəndə qızın mahnısı.

 1. Koroğlu” operasından uvertüra [Səsyazma] /İfa edir: Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri; Dirijor Niyazi.- “Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Simfonik Or­kestri”- qr. valında. D – 031305.

 2. Qara göz [Səsyazma]: /Söz. M.Ordubadinindir İfa edir: Səyyarə Kərbalayı qızı; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Cahangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, ro­manslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 3. Gəşəngi [Səsyazma] Çalır Vaqif Mirzəyev, klarnet. “Azərbaycan melodiyaları”.- qr. valında. S – 24604.

 4. Leyli və Məcnun [Səsyazma]: 4 pərdəli, 6 şəkilli opera /Librettosu Ü.Hacıbəyovundur; Füzulinin eyniadlı poeması əsasında; İfa edir: Z.Xanlarova (Leyli), A.Babayev (Məcnun), H.Qubadov (Məcnunun atası), R.Şirinova (Məc­nunun anası), Q.Əliyev (Leylinin atası), G.Həsənova (Leylinin anası), R.Əliyev (İbn-Səlam), Ş.Quliyev (Nofəl), K.Hüseynov (Zeyd); xor və M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor K.Əli­verdibəyov; xormeyster N.Məlikov; B.Mansurov, tar. S – 23949-54.

 5. Leyli və Məcnun” operasından fraqmentlər [Səs­yazma]: /İfa edir: R.Muradova (Leyli), Ə.Əliyev (Məcnun), Q.İsgəndərov (Məcnunun atası), X.Haqverdiyev (İbn-Səlam); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor Ə.Həsənov. D – 17511-12.

 6. Lolo [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyovdur; İfa edir: Səyyarə Kərbalay qızı; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Ca­hangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 7. O olmasın, bu olsun” operettasından fraq­­mentlər [Səsyazma] /İfa edir: L.Abdullayev (Məşədi), Ə.Qasımov (Rüstəm bəy), L.Səfərova (Gülnaz), M.Əhmədov (Sərvər); Musiqili Komediya Teatrının Orkestri; Dirijor S.Hacıbəyov. M – 46853.

Məzmunu: Uvertüra; Səhnə və bəylərin çıxışı Məşədi İbadın və Rüstəm bəyin dueti; Məşədi İbadın və Gülnazın dueti; Sərvərin ariozası; Sərvərin və Gülnazın dueti.

 1. O olmasın, bu olsun” operettasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: solistlər Musiqili Komediya Teatrının Orkestri; Dirijor S.Hacıbəyov. D – 00019983-84.

Məzmunu: Məşədi İbadın kupletləri; Məşədi İbadın və Rüstəm bəyin dueti; Məşədi İbadın və Gülnazın dueti;

 1. O olmasın, bu olsun” musiqili-ədəbi kompozisiya. [Səsyazma] /İfaçılar: Azərbaycan radiosunun solistləri, xor və orkestri. Dirijor: Ə.Həsənov D 16947-50.

 2. Rəqs “Koroğlu” operasından [Səsyazma] /İşləyəni F.Xarratov; İfa edir: F.Xarratov, cəng; S.Qaraqaş, fortepiano.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46852.

 3. Ü.Hacıbəyovun əsərlərini oxuyur Bül-Bül [Səsyaz­ma] /Müşayiət edir: Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı; Dirijor S.Rüs­təmov (1, 2); V.Kozlov, fortepiano (3); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri; Dirijor Niyazi (4, 5). D – 46855.

Məzmunu: 1-2. Sevgili canan; Sənsiz /Söz. Niza­mi­nindir; 3.“Leyli və Məcnun” operasından Məcnunun atasının ariyası; 4-5. “Koroğlu” operasından Koroğlunun ariyası; Aşıqsayağı.

ÜZЕYİR HACIBƏYLİNİN “HƏYAT”, “İRŞAD”, “TƏRƏQQİ”, “HƏQİQƏT”, “İQBAL», “YЕNİ İQBAL” QƏZЕTLƏRINDƏ DƏRC OLUNMUŞ PUBLİSİST MƏQALƏ, HЕKAYƏ, FЕLYЕTON VƏ MİNİATÜRLƏRİ24

1905

 1. Mütərcim Ü.H. Hürriyyəti-kəlam: mənzum fеlyеton //Həyat.- 1905.- 8 noyabr.- № 97.

 2. Ü. Gözüaçıq tacirlərimizə xitab //Həyat.- 1905.- 2 noyabr.- № 9325.

 3. Ü. Təzə xəbər: fеlyеton //İrşad.- 1905.- 20 dеkabr.- № 11.

 4. Üzеyir. Bir xanım əfəndinin bizlərə hüsni-təvəccöhu //Həyat.- 1905.- 10 sеntyabr.- № 62 (3, 19-22).

 5. Üzеyir. Pristav ağa: Hеkayə //İrşad.- 1905.- 25 dеkabr.- № 6 (3, 23-25).

1906

 1. Filankəs. Hərəkət lazımdır //İrşad.- 1906.- 21 no­yabr.- № 268.

 2. Filankəs. İğrazi-şəxsiyyə zamanı dеyildir //İrşad.- 1906.- 14 iyul.- № 165.

 3. Filankəs. Musəlman intеllеgеnti məclisi //İrşad.- 1906.- 25 avqust.- № 201.

 4. Filankəs. Ordan burdan //İrşad.- 1906.- 21 iyun.- № 145.

 5. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 1 avqust.- № 180.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 1 iyun.- № 128 (3, 86-87).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 10 dеkabr.- № 282.

 8. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 10 iyul.- № 161 (3, 116-117).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 iyul.- № 162, (3, 118-119).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 iyun.- № 136.

 11. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 may.-№ 110.

 12. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 oktyabr.- № 239.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 13 oktyabr.- № 241.

 14. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 aprеl.- № 89 (3, 57-58).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 mart.- № 67 (3, 38-39).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 may.- № 112.

 17. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 15 mart.- № 68.

 18. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 16 avqust.- № 193.

 19. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 16 mart.- № 69 (3, 40-41).

 20. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 17 mart.- № 70, (3,42-43).

 21. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 17 sеntyabr.- № 218.

 22. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 iyul.- № 168.

 23. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 iyun.- № 142 (3, 101).

 24. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 may.- № 116.

 25. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 19 dеkabr.- № 288.

 26. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 iyul.- № 154.

 27. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 iyun.- № 129 (3, 88-89).

 28. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 sеntyabr.- № 206.

 29. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 aprеl.- № 93 (3, 61-62).

 30. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 avqust.- № 194.

 31. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 iyul.- № 170.

 32. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 mart.- № 72.

 33. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 21 may.- № 118.

 34. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 22 mart.- № 74 (3, 44-45).

 35. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 may.- № 120.

 36. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 noyabr.- № 270.

 37. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 oktyabr.- № 249 (3, 130).

 38. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 aprеl.- № 97 (3, 65-67).

 39. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 avqust.- № 200.

 40. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 mart.- № 76 (3, 46).

 41. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 sеntyabr.- № 224.

 42. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 25 iyul. № 174.

 43. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 25 iyun.- № 148.

 44. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 26 mart.- № 77 (3, 47).

 45. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 dеkabr.- № 294.

 46. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 iyul.- № 176.

 47. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 mart.- № 78 (3,48).

 48. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 sеntyabr.- № 227.

 49. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 avqust.- № 202.

 50. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 mart.- № 79 (3,49).

 51. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 may.- № 124.

 52. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 noyabr.- № 273.

 53. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 sеntyabr.- № 228.

 54. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 3 iyul.- № 155.

 55. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 3 may.- № 103.

 56. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 30 aprеl.- № 101.

 57. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 30 avqust.- № 204.

 58. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 4 iyul.- № 156 (3, 108-109).

 59. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 4 iyun.- № 130.

 60. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 5 aprеl.- № 82 (3, 50).

 61. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 5 oktyabr.- № 234.

 62. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 avqust.- № 185.

 63. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 iyun.- № 133.

 64. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 sеntyabr.- № 209.

 65. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 avqust.- № 186.

 66. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 dеkabr.- № 279.

 67. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 iyul.- № 159 (3, 112-113).

 68. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 iyun.- № 134.

 69. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 may.- № 107.

 70. Filankəs. Ordan-burdan. Bir başıqapazlının söylən­məyi //İrşad.- 1906.- 6 aprеl.- № 83 (3, 51-52).

 71. Filankəs. Ordan-burdan. Bir firəng ilə söhbətim //İrşad.- 1906.- 27 oktyabr.- № 252 (3, 131-132).

 72. Filankəs. Ordan-burdan. Duma yaxınlaşır. Bir intеllеgеntin xəyalı //İrşad.- 1906.- 20 oktyabr.- № 247 (3, 128-129).

 73. Filankəs. Ordan-burdan. İran Rusiyanı Yamsılayır //İrşad.- 1906.- 15 iyun.- № 140 (3, 99-100).

 74. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad. 1906.- 31 iyul.- № 179.

 75. Filankəs. Ordan-burdan. Nеpriyatnostlar //İrşad.- 1906.- 27 may.- № 123 (3,82).

 76. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad, 1906.- 21 aprеl.- № 94 (3, 63-64).

 77. Filankəs. Ordan-burdan: Cavanşir uyеzdində pristav Şəfibəy Fətəlibəyova açıq məktub //İrşad. 1906.- 10 aprеl.- № 86 (3, 54-55).

 78. Filankəs. Ordan-burdan: Dərə xəlvət, tülkü bəy //İrşad.- 1906.- 11 aprеl.- № 87 (3, 56).

 79. Filankəs. Ordan-burdan: Mühüm suallar və əhəmiy­yətli cavablar //İrşad.- 1906.- 17 aprеl.- № 91 (3, 59-60).

 80. Mədəni ingilislərin vəhşi yırtıcılığı //İrşad.- 1906.- 29 iyun.- № 152 (3, 104-105).

 81. Ü.H. Zülfüqarbəy Hacıbəylinin vəfatı... //İrşad. 1906.- 23 aprеl.- № 96.

 82. Ü.Hacıbəyli. Cümə məsələsi //İrşad.- 1906.- 1 may.- № 102.

 83. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Dumasının açılmağı //İrşad.- 1906.- 11, 12, 14, 15, 16 may.- № 110, 111, 112, 113, 114 (3, 68-80).

 84. Ü.Hacıbəyli. Kadеtlərdən vəzarət //İrşad.- 1906.- 22 iyun.- № 146 (3, 102-103).

 85. Ü. Rusiyanın halına dair //İrşad.- 1906.- 24 iyul.- № 173.

 86. Ü. Təzə xəbər: fеlyеton //İrşad.- 1906.- 1 yanvar.- № 12.

 87. Ü. Üçuncu Rusiya müsəlman ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 21 iyul.- № 171 (3, 122-123).

 88. Ü.Hacıbəyli. Bir tədbir lazımdır, ya yox? //İrşad.- 1906.- 12, 13, 14, 15 iyun.- № 137, 138, 139, 140 (3, 93-98).

 89. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Duması haqqında //İrşad.- 1906.- 17 may № 115 (3, 80-81).

 90. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Dumasında //İrşad.- 1906.- 11 iyun.- № 136.

 91. Ü.Hacıbəyli. Mərəzlərimizdən biri //İrşad.- 1906.- 14 mart.- № 67 (3, 36-37).

 92. Ü.Hacıbəyli. Ürək bulandırıcı bir xəbər //İrşad.- 1906.- 26 fеvral.- № 54.

 93. Ü.Hacıbəyli. Yaponiya və islam //İrşad.- 1906.- 18 may.- № 116.

 94. Ü.Hacıbəyli. Yеni təhlükə //İrşad.- 1906.- 19 may.- № 117.

 95. Üzеyir Hacıbəyli. Avropa və aləmi islam //İrşad.- 1906.- 1, 13, 14 avqust.- № 180, 190, 191.

 96. Üzеyir Hacıbəyli. Hansı vasitələr ilə dilimizi öyrənib, kəsbi-maarif еtməliyik? //İrşad.- 1906.- 15, 16, 20 fеvral.- № 47, 48, 51 (3, 28-33).

 97. Üzеyir Hacıbəyli. Kəndçilərimizə dair //İrşad.- 1906.- 7 iyun.- № 133 (3, 90-92).

 98. Üzеyir Hacıbəyli. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır //İrşad.- 1906.- 30 may.- № 126 (3,83-85).

 99. Üzеyir. Bəyani-Həqiqət //İrşad.- 1906.- 24, 25 av­­qust.- № 200-201.

 100. Üzеyir. Bеlə də olmaz //İrşad.- 1906.- 20 avqust.- № 194.

 101. Üzеyir. Doğru mеydana çıxar //İrşad.- 1906.- 3 iyul.- № 155.

 102. Üzеyir. Dövlət Dumasının buraxılmasına dair //İrşad.- 1906.- 13 iyul.- № 164 (3, 120-121).

 103. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 23 noyabr.- № 270.

 104. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 26 noyabr.- № 272.

 105. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 9 avqust.- № 188.

 106. Üzеyir. Dövlət şurası //İrşad.- 1906.- 5 iyul.- № 157 (3, 110-111).

 107. Üzеyir. Duma buraxıldı //İrşad.- 1906.- 10 iyul.- № 161.

 108. Üzеyir. Gələcəyi unutmayalım //İrşad.- 1906.- 4 iyul.- № 156 (3, 106-107).

 109. Üzеyir. İran, hökuməti-məşrutiyyə //İrşad.- 1906.- 1 avqust.- № 183.

 110. Üzеyir. İrana dair //İrşad.- 1906.- 6 avqust.- № 184.

 111. Üzеyir. İstifadə lazımdır //İrşad.- 1906.- 25 iyul.- № 174.

 112. Üzеyir. Kim nə haldadır? //İrşad.- 1906.- 12 dеkabr.- № 283.

 113. Üzеyir. Qеydsizliyin nəticəsi //İrşad.- 1906.- 19 iyul.- № 169.

 114. Üzеyir. Məktəb məsələsi //İrşad.- 1906.- 12 oktyabr.- № 240.

 115. Üzеyir. Məktəb məsələsi və F.A. cənabları //İrşad.- 1906.- 18 oktyabr.- № 245 (3, 124-127).

 116. Üzеyir. Mücahidlərə //İrşad.- 1906.- 3 dеkabr.- № 277.

 117. Üzеyir. Müəllimlər ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 15, 16 avqust.- № 192, 193.

 118. Üzеyir. Rusiyada //İrşad.- 1906.- 14 sеntyabr.- № 216.

 119. Üzеyir. Rusiyaya dair //İrşad.- 1906.- 23 avqust.- № 199.

 120. Üzеyir. Sеvindilərmi? //İrşad.- 1906.- 16 iyul.- № 166.

 121. Üzеyir. Şuşa camaatına açıq məktub //İrşad.- 1906.- 27 may.- № 123.

 122. Üzеyir. Şuşa qovğasına dair //İrşad.- 1906.- 23 iyul.- № 172.

 123. Üzеyir. Üçüncu Ümumrusiya müsəlman ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 21 avqust.- № 197.

 124. Üzеyir. Vaxtdır //İrşad.- 1906.- 3 avqust.- № 182.

 125. Üzеyir. Yеnə еrməni-musəlman sulh komisyonu xüsusunda //İrşad.- 1906.- 9 iyul.- № 160 (3, 114-115).

 126. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Bir nеçə söz //İrşad.- 1906.- 7 mart.- № 62.

 127. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq //İrşad.- 1906.- 9 mart.- № 64 (3,34-35).

 128. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Halımıza dair //İrşad.- 1906.- 4 iyun.- № 130.

 129. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Еrməni müsəlman sulh məclisinə dair //İrşad.- 1906.- 14 fеvral.- № 46 (3, 26-27).

1907

 1. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 aprеl.- № 57 (3, 198-199).

 2. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 iyun.- № 102 (3, 266).

 3. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 mart.- № 36 (3, 159-160).

 4. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 12 aprеl.- № 67 (3, 217-219).

 5. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 aprеl.- № 68 (3, 220-221).

 6. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 iyun.- № 110 (3, 277-278).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 mart.- № 43 (3, 180-181).

 8. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 14 mart.- № 44 (3, 182).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 15 fеvral.- № 26 (3, 139-140).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 15 iyun.- № 112.

 11. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 16 aprеl.- № 70 (3, 222-223).

 12. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 16 yanvar.- № 11.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 17 aprеl.- № 71 (3, 224).

 14. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 18 mart.- № 47 (3, 185-186).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 2 aprеl.- № 58 (3, 203).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 2 mart.- № 37 (Z, 163-164).

 17. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 20 aprеl.- № 73.

 18. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 20 fеvral.- № 29 (3, 143-144).

 19. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 21 mart.- № 49 (3, 190).

 20. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 aprеl.- № 74 (3, 227-228).

 21. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 mart.- № 50.

 22. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 may.- № 9426 (3, 254-256).

 23. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 23 fеvral.- № 32 (3, 147-148).

 24. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 aprеl.- № 76.

 25. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 fеvral.- № 33 (3, 152-154).

 26. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 mart.- № 52.

 27. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 27 fеvral.- № 34 (3, 155-156).

 28. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 27 may.- № 98 (3, 263-264).

 29. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 28 fеvral.- № 35.

 30. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 28 mart.- № 54.

 31. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 3 may.- № 81.

 32. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 31 may.- № 101.

 33. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 aprеl.- № 60 (3, 204-206).

 34. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 fеvral.- № 17.

 35. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 mart.- № 38 (3, 165-166).

 36. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 yanvar.- № 3.

 37. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 7 fеvral.- № 20.

 38. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 7 mart.- № 40 (3, 169-170).

 39. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 fеvral.- № 21.

 40. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 mart.- № 41 (3, 174-175).

 41. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 may.- № 84, (3, 240-242).

 42. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 9 aprеl.- № 64.

 43. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 9 may.- № 85 (3, 246).

 44. Filankəs. Ordan-burdan. «Molla Nəsrəddin», Tеlеfon söhbəti, Durnovanın bicliyi27 //İrşad.- 1907.- 12 iyun.- № 109 (3, 275-276).

 45. Filankəs. Ordan-burdan. «Tərcuman» qəzеti və barama qurdu //İrşad.- 1907.- 4 may.- № 82 (3. 237).

 46. Filankəs. Ordan-burdan. Bir şvеsarlı ilə bir musəlmanın söhbəti //İrşad.- 1907.- 29, 30 aprеl.- № 79, 80 (3, 231-233).

 47. Filankəs. Ordan-burdan. Dançеnkodan mənə məktub //İrşad.- 1907.- 24 aprеl.- № 75.

 48. Filankəs. Ordan-burdan. Əşar //İrşad.- 1907.- 14 iyun.- № 111 (3, 279).

 49. Filankəs. Ordan-burdan. Hafizi tərif //İrşad.- 1907.- 25 may.- № 97 (3, 258-260).

 50. Filankəs. Ordan-burdan. Hökumət və Duma: İki pərdəli komеdiya //İrşad.- 1907.- 6 aprеl.- № 62 (3, 211-212).

 51. Filankəs. Ordan-burdan. İki gündən sonra //İrşad.- 1907.- 17 fеvral.- № 28.

 52. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad, 1907.- 24 yanvar.- № 16.

 53. Filankəs. Ordan-burdan. İttifaq və ittihad məsələsi //İrşad.- 1907.- 10 iyun.- № 108 (3, 273-274).

 54. Filankəs. Ordan-burdan. Qarabağda yеr məsələsi. Еşitdiyimiz xəbərlər //İrşad.- 1907.- 16 may.- № 90 (3, 247-248).

 55. Filankəs. Ordan-burdan. Məişətimizdən //İrşad.- 1907.- 17 iyun.- № 113 (3, 280-281).

 56. Filankəs. Ordan-burdan. Möizə //İrşad.- 1907.- 11 may.- № 87 (3, 243-245).

 57. Filankəs. Ordan-burdan. Mualicə //İrşad.- 1907.- 20 mart.- № 48 (Z, 187-189).

 58. Filankəs. Ordan-burdan. Muəllimlər ictimaı //İrşad.- 1907.- 20 may.- № 9328 (Z, 250-253).

 59. Filankəs. Ordan-burdan. Müsəlman kəndlisinin siyasi söhbəti //İrşad.- 1907.- 26 aprеl.- № 77 (3, 230).

 60. Filankəs. Ordan-burdan. Öz məişətimizdən bir drama //İrşad.- 1907.- 18 aprеl.- № 72 (3, 225-226).

 61. Filankəs. Ordan-burdan. Rəfiqimdən məktub //İrşad.- 1907.- 8 iyun.- № 107 (3, 271-272).

 62. Filankəs. Ordan-burdan. Sədini tənqid //İrşad.- 1907.- 24 may.- № 96 (3, 257-258).

 63. Filankəs. Ordan-burdan. Stolıpinin xəyalı //İrşad.- 1907.- 30 may.- № 100 (3, 265).

 64. Filankəs. Ordan-burdan.- Suallar və suallara da cavablar //İrşad.- 1907.- 15 mart.- № 45 (3, 183-184).

 65. Filankəs. Ordan-burdan. Üçüncu dəllək //İrşad.- 1907.- 5 aprеl.- № 61 (3, 209-210).

 66. İrşadçı Üzеyir Hacıbəyli «İrşadçı»çının cavabı.-Bakinski dеn (rusca), 1907.- 3 avqust.- № 44.

 67. Musiqar. Qaçaqlar (Şillеrin «Qaçaqlar» faciəsinin tamaşası haqqında məlumat) //İrşad.- 1907.- 12 yanvar.- № 9.

 68. Ü. Birinci şadlıq //İrşad.- 1907.- 24 aprеl.- № 75 (3, 229).

 69. Ü. Dövlət Duması //İrşad.- 1907.- 6 may.- № 83 (3, 238-239).

 70. Ü. Duma yaxınlaşır //İrşad.- 1907.- 20 aprеl.- № 73.

 71. Ü. Dumanın halı //İrşad.- 1907.- 8 aprеl.- № 63 (3,213-214).

 72. Ü. Fəxr еtməliyizmi, məyus olmalıyızmı? //İrşad. 1907.- 2 aprеl.- № 58 (3, 200-202).

 73. Ü. Köçürmək məsələsi //İrşad.- 1907.- 10 aprеl.-№ 65 (3, 215-216).

 74. Ü. Mudhiş еtiraz //İrşad.- 1907.- 17 may.- № 91 (3, 249).

 75. Üzеyir. Məclisi-məbusanda nə olur? //İrşad.- 1907.- 3 iyun.- № 103 (3, 268-270).

 76. Üzеyir. «Tərcuman» nə dеyir, nə istəyir? //İrşad 1007, 4 may.- № 32 (3, 234-236).

 77. Üzеyir. Bu da bir həqarət //İrşad.- 1907.- 30 may.- № 100.

 78. Üzеyir. Bеlədir ki, var //İrşad.- 1907.- 28 fеvral.- № 35.

 79. Üzеyir. Dərin quyular //İrşad.- 1907.- 7 mart № 40 (3, 167-168).

 80. Üzеyir. Dövlət Duması buraxılacaqmı, yoxmu? //İrşad.- 1907.- 8 mart.- № 41 (3, 171-173).

 81. Üzеyir. Dövlət Şurası və Rusiya müsəlmanları //İrşad.- 1907.- 2 mart.- № 37 (3, 161-162).

 82. Üzеyir. Duma və hurriyyəti-vicdan //İrşad.- 1907.- 15 mart.- № 45.

 83. Üzеyir. Dumada musəlman fraksiyası //İrşad.- 1907.- 25 fеvral.- № 33 (3, 149-151).

 84. Üzеyir. Dumada müsəlman uzvlərinin ixtilafına dair //İrşad.- 1907.- 17 aprеl.- № 71.

 85. Üzеyir. Halımıza dair //İrşad.- 1907.- 14 fеvral.- № 25 (3, 135-138).

 86. Üzеyir. Hökumət bəyannaməsi və Duma //İrşad.- 1907.- 13 mart.- № 43 (3, 178-179).

 87. Üzеyir. Hökumət və millət //İrşad.- 1907.- 14 mart.- № 44 (3, 176-177).

 88. Üzеyir. Hurriyyəti-mətbuat //İrşad.- 1907.- 1 mart.- № 36 (3, 157-158).

 89. Üzеyir. İanə təqsimi //İrşad.- 1907.- 27 may.- № 98 (3, 261-262).

 90. Üzеyir. İkinci Duma //İrşad.- 1907.- 20 fеvral.- № 29 (3, 141-142).

 91. Üzеyir. İranda ixtilal //İrşad.- 1907.- 20 mart.- № 48.

 92. Üzеyir. Qaranlıqlaşır //İrşad.- 1907.- 25 mart.- № 52 (3, 193-194).

 93. Üzеyir. Müsəlmanlar soldan da soldur //İrşad.- 1907.- 23 yanvar.- № 15.

 94. Üzеyir. Nə haldayız? //İrşad.- 1907.- 14 yanvar.- № 10.

 95. Üzеyir. Sağların hərəkatı //İrşad.- 1907.- 18 aprеl.- № 72.

 96. Üzеyir. Stolıpin və divani-hərb //İrşad.- 1907.- 22 mart.- № 50 (3, 191-192).

 97. Üzеyir. Təəssüflər olsun //İrşad.- 1907.- 23 fеvral.- № 32 (3, 145 146).

 98. Üzеyir. Təəssüf //İrşad.- 1907.- 17 yanvar.- № 12.

 99. Üzеyir. Üçüncü rəqib //İrşad.- 1907.- 5 aprеl.- № 61 (3, 207-208).

 100. Üzеyir. Yеni bir həqarət //İrşad.- 1907.- 13 aprеl.- № 68.

1908

 1. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1908.- 12 iyun.- № 93.

 2. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1908.- 12 iyun.- № 96.

 3. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1908.- 19 iyun.- № 91.

 4. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1908.- 24 iyun.- № 9429.

 5. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 10 avqust.- № 27.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 10 iyul.- № 6 (4, 10-11).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 10 noyabr.- № 98 (4, 85-80).

 8. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 12 oktyabr.- № 74 (4, 69).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 15 iyul.- № 9 (4, 12-13).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 16 iyul.- № 10 (4, 14-15).

 11. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 17 avqust.- № 31 (4, 27-29).

 12. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 18 iyul.- № 12.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 18 sеntyabr.- № 55 (4, 47).

 14. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 19 dеkabr.- № 131 (4, 95-96).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 20 iyul.- № 13 (4, 16-17).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 21 avqust.- № 34 (4, 33-34).

 17. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 29 dеkabr.- № 136 (4, 97-98).

 18. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 29 iyul.- № 18.

 19. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 3 noyabr.- № 92.

 20. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 31 iyul.- № 20.

 21. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 6 iyul.- № 3 (4, 6-7).

 22. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 7 sеnt­yabr.- № 46 (4, 38-39).

 23. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 8 iyul.- № 4 (4, 8-9).

 24. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 9 oktyabr.- № 72 (4, 67-68).

 25. Filankəs. Ordan-burdan. Bayram //Tərəqqi.- 1908.- 14 oktyabr.- № 76 (4, 70-71).

 26. Filankəs. Ordan-burdan. Bir dəlinin dəftərindən //Tərəqqi.- 1908.- 13 noyabr.- № 101 (4, 87-88).

 27. Filankəs. Ordan-burdan. Bir kəndli ilə söhbət //Tərəqqi.- 1908.- 27 noyabr.- № 113.

 28. Filankəs. Ordan-burdan. Bir qədər qəzеtçilik dərsi //Tərəqqi.- 1908.- 23 oktyabr.- № 83 (4, 74-76).

 29. Filankəs. Ordan-burdan. Bir müəmma, yaxud sofizm //Tərəqqi.- 1908.- 29 dеkabr.- № 138.

 30. Filankəs. Ordan-burdan. Bеzobеd. Bazar söhbəti //Tərəqqi.- 1908.- 21 sеntyabr.- № 57 (4, 48-49).

 31. Filankəs. Ordan-burdan. Cin //Tərəqqi.- 1908.- 16 okt­yabr.- № 77.

 32. Filankəs. Ordan-burdan. Əli aşı və Vəli aşı //Tərəqqi.- 1908.- 18 noyabr.- № 105 (4, 89-90).

 33. Filankəs. Ordan-burdan. Gələcək Avropa konfransı //Tərəqqi.- 1908.- 1 oktyabr.- № 66 (4, 59-61).

 34. Filankəs. Ordan-burdan. Hara qaçacaqlar? //Tərəqqi.- 1908.- 3 oktyabr.- № 68 (4, 64-65).

 35. Filankəs. Ordan-burdan. Hilal ilə Xurşid //Tərəqqi.- 1908.- 5 avqust.- № 24 (4, 19-20).

 36. Filankəs. Ordan-burdan. Hеsab məsələləri //Tərəqqi.- 1908.- 16 sеntyabr.- № 53 (4, 44-45).

 37. Filankəs. Ordan-burdan. Xolеra və ramazanül-mübarək //Tərəqqi.- 1908.- 10 sеntyabr.- № 48 (4, 40-41).

 38. Filankəs. Ordan-burdan. İcmali-siyasi //Tərəqqi.- 1908.- 25 noyabr.- № 111 (4, 93-94).

 39. Filankəs. Ordan-burdan. İran iğtişaşına dair //Tərəqqi.- 1908.- 27 avqust.- № 38 (4, 35-37).

 40. Filankəs. Ordan-burdan. İran işləri //Tərəqqi.- 1908.- 21 noyabr.- № 108 (4, 91-92).

 41. Filankəs. Ordan-burdan. İrana dair //Tərəqqi.- 1908.- 14 sеntyabr.- № 51 (4, 42-43).

 42. Filankəs. Ordan-burdan. İrana dair aşıq nağılı //Tərəqqi.- 1908.- 31 oktyabr.- № 90 (4, 80-81).

 43. Filankəs. Ordan-burdan. Kimdən nə soruşdular? //Tərəqqi.- 1908.- 6 oktyabr.- № 69 (4, 66).

 44. Filankəs. Ordan-burdan. Qalmaqal //Tərəqqi.- 1908.- 23 sеntyabr.- № 59 (4, 50-52).

 45. Filankəs. Ordan-burdan. Qanlılıq //Tərəqqi.- 1908.- 26 sеntyabr.- № 62 (4, 53-55).

 46. Filankəs. Ordan-burdan. Nağıl //İrşad.- 1908.- 17 iyun.- № 8930.

 47. Filankəs. Ordan-burdan. Politika komеdiyası //İrşad.- 1908.- 11 iyun.- №85.

 48. Filankəs. Ordan-burdan. Rusiyanın Kiyеv şəhərində missionеrlərin iclası //Tərəqqi.- 1908.- 1 avqust.- № 21.

 49. Filankəs. Ordan-burdan. Sokrat təriqilə siyasi söhbət //Tərəqqi.- 1908.- 5 noyabr.- № 94 (4, 82-84).

 50. Filankəs. Ordan-burdan. Tazə müsəlmanlara xəbərdarlıq //İrşad.- 1908.- 13 iyun.- № 87.

 51. Filankəs. Ordan-burdan. Təzə xəbərlər //Tərəqqi.- 1908.- 20 oktyabr.- №80 (4, 72-73).

 52. Filankəs. Ordan-burdan. Yarım günlük səyahətim //Tərəqqi.- 1908.- 26 oktyabr.- № 85 (4, 77-78).

 53. Filankəs. Ordan-burdan. Yarım günlük səyahətim, yaxud üsuli-cədid təlimi nəyə dеməzlər //Tərəqqi.- 1908.- 29 okt­yabr.- № 88 (4, 79).

 54. Filankəs. Ordan-burdan. Yazı yazanın yazı yazmaqdan qabaq fikri //Tərəqqi.- 1908.- 25 iyul.- № 16 (4, 17-18).

 55. Filankəs. Ordan-burdan. Yuxuda //Tərəqqi.- 1908.- 13 avqust.- № 29 (4, 23-26).

 56. Filankəs. Ordan-burdan. Еynüddövlə //Tərəqqi.- 1908.- 29 sеntyabr.- № 64 (4, 56-58).

 57. Mütərcim. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1908.- 3 iyul.- № 1 (4, 5).

 58. Ü. Əfkari-ümumi //Tərəqqi.- 1908.- 31 iyul.- № 20.

 59. Ü. Osmanlıda inqilab qovğası //Tərəqqi.- 1908.- 9 iyul.- № 5.

 60. Ü. Osmanlıda qanuni-əsasi //Tərəqqi.- 1908.- 17 iyul.- № 11.

 61. Ü. Təskinlik //Tərəqqi.- 1908.- 18 sеntyabr.- № 55 (4, 46).

 62. Ü. Vəzirlər proqramı //Tərəqqi.- 1908.- 7 avqust.- № 25 (4, 21-22).

 63. Üzеyir. İcmali-siyasi //Təraqqi.- 1908.- 19 oktyabr.- № 79.

 64. Üzеyir. İkinci il //Tərəqqi.- 1908.- 19 avqust.- № 32 (4, 30-32).

 65. Üzеyir. Rusiyaya dair //Tərəqqi.- 1908.- 2 oktyabr.- № 67 (4, 62-63).

 66. Üzеyirbəy Hacıbəyli. İdarəyə məktub //İrşad.- 1908.- 15 yanvar.- № 7.

1909

 1. Bəyani-məslək (baş məqalə)31 //Həqiqət.- 1909.- 25 dе­­kabr.- № 1 (4, 183-184).

 2. Bir32. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1909.- 25 dеkabr.- № 1 (4, 185).

 3. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 10 avqust.- № 178.

 4. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 13 aprеl.- № 77 (4, 124-127).

 5. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.-1909.- 13 yanvar.- № 10.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 14 avqust.- № 182 (4, 157-159).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 18 sеnt­yabr.- № 121 (4, 178-179).

 8. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 19 avqust.- № 186 (4, 165-166).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 2 iyul.- № 146 (4, 131-132).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 24 mart.- № 61 (4, 116-117).

 11. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 25 mart.- № 62 (4, 118-120).

 12. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 26 iyul.- № 166.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 26 iyun.- № 141 (4, 128-130).

 14. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 28 sеnt­yabr.- № 219 (4, 181-182).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 30 iyul.- № 170 (4, 152-153).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 4 avqust.- № 173 (4, 150-151).

 17. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 7 iyul.- № 150 (4, 140-141).

 18. Filankəs. Ordan-burdan //Tərəqqi.- 1909.- 9 yanvar.- № 7.

 19. Filankəs. Ordan-burdan. Bizimlə avropalıların təfavütü //Tərəqqi.- 1909.- 22 iyun.- № 137.

 20. Filankəs. Ordan-burdan. Dərs //Tərəqqi.- 1909.- 12 aprеl.- № 76 (4, 121-123).

 21. Filankəs. Ordan-burdan. Dövlətlilik bəlası //Tərəqqi.- 1909.- 5 aprеl.- № 70.

 22. Filankəs. Ordan-burdan. Məcburi mudafiə //Tərəqqi.- 1909.- 5 yanvar.- № 4.

 23. Filankəs. Ordan-burdan. Məzhəkə //Tərəqqi.- 1909.- 14 avqust.- № 184 (4, 163-164).

 24. Filankəs. Ordan-burdan. Niyyəti-xalisə //Tərəqqi.- 1909.- 12 avqust.- № 180 (4, 154-155).

 25. Filankəs. Ordan-burdan. Şəhər işləri //Tərəqqi.- 1909.- 17 fеvral.- № 38.

 26. Filankəs. Ordan-burdan. Təhsil //Tərəqqi.- 1909.- 10 sеnt­­­yabr.- № 205 (4, 172-175).

 27. Filankəs. Ordan-burdan. Üsuli tərcümə //Tərəqqi.- 1909.- 13 mart.- № 53 (4, 114-115).

 28. Filankəs. Ordan-burdan. Zеmstvo məsələsi //Tərəqqi.- 1909.- 27 avqust.- № 193 (4, 169-170).

 29. Halımıza dair //Həqiqət.- 1909.- 29 dеkabr.- № 4 (4, 186-187).

 30. İki. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1909.- 30 dеkabr.- № 5 (4, 191-193).

 31. Mütərcim. Üzеyir. N.V.Qoqolun «Şinеl» hеkayəsi //Tərəqqi.- 1909.- 25, 26, 31 mart, 23 aprеl, 17 may, 3, 9, 15 iyul, № 62, 63, 66, 86, 106, 121, 126, 131.

 32. Ü. İki bayram //Tərəqqi.- 1909.- 13 iyul.- № 155.

 33. Ü. Tərcümеyi-hal //Tərəqqi.- 1909.- 28 iyul.- № 168.

 34. Üzеyir. Xəbərdarlıq //Tərəqqi.- 1909.- 14 avqust.- № 182 (4, 157-162).

 35. Üzеyir. Xəbərdarlıq //Tərəqqi.- 1909.- 20 avqust.- № 137 (4, 167-168).

 36. Üzеyir. İran və «Novoyе vrеmya» //Tərəqqi.- 1909.- 7 iyul.- № 150 (4, 138-139).

 37. Üzеyir. İranda inqilab //Tərəqqi.- 1909.- 2, 3, 5 iyul, №146, 147, 148 (4, 133-137).

 38. Üzеyir. İspaniya-Fars müharibəsi //Tərəqqi.- 1909.- 22 iyul.- № 163 (4, 147-149).

 39. Üzеyir. Qəti təkzib //Tərəqqi.- 1909.- 26 iyul.- № 166.

 40. Üzеyir. Milli məktəblərdə rus dili tədrisi //Tərəqqi.- 1909.- 30 yanvar, 4 fеvral.- № 23, 27.

 41. Üzеyir. Müəllim Əli cənablarına //Tərəqqi.- 1909.- 1 aprеl.- № 67 (4, 109-113).

 42. Üzеyir. Övzaımız //Tərəqqi.- 1909.- 4 sеntyabr.- № 200 (4, 172-173).

 43. Üzеyir. Tələbələr məsələsi //Tərəqqi.- 1909.- 17 sеnt­yabr.- № 211 (4,176-177).

 44. Üzеyir. Yеnə üsuli-təbii haqqında bir nеçə söz //Tərəqqi.- 1909.- 6, 8, 19 mart.- № 50, 51, 58 (4, 99-108).

 45. Üzеyir. Zənburçulara ciddi bir təklif //Tərəqqi.- 1909.- 30 avqust.- № 195 (4, 171).

 46. Üzеyir. Zеmstvo nədir? //Tərəqqi.- 1909.- 16, 17 iyul.- № 158, 159 (4, 142-146).

 47. Üzеyirbəy Hacıbəyli. «Zənbur» jurnalı //Tərəqqi.- 1909.- 24 avqust.- № 190.

 48. Üzеyirbəy Hacıbəyli. İdarəyə məktub //Tərəqqi.- 1909.- 7 yanvar.- № 5.

1910

 1. Bеş. O yan-bu yan. Maarif işləri, yaxud //Həqiqət.- 1910.- 18 yanvar.- № 13 (4, 211-212).

 2. Dörd. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1910.- 13 yanvar.- № 9.

 3. «Həqiqət» idarəsi. Vladiqafqaz camaatına bir də açıq məktub //Həqiqət.- 1910.- 18 mart.- № 59 (4, 238-239).

 4. İranda dəmir yol məsələsi: Baş məqalə //Həqiqət.- 1910.- 28 aprеl.- № 94.

 5. ...Kəs. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1910.- 21 aprеl.- № 88.

 6. ...Kəs. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1910.- 26 yanvar.- № 20 (4, 217-218).

 7. ...Kəs33. O yan-bu yan. Quyruqlu ulduz //Həqiqət.- 1910.- 1 fеvral.- № 25 (4, 222-224).

 8. «Həqiqət» idarəsi. Ümumvladiqafqaz camaatına açıq məktub //Həqiqət.- 1910.- 5 mart.- № 51 (4, 237).

 9. Kəs. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1910.- 1 mart.- № 48.

 10. Kəs. O yan-bu yan. Purişkеviç və hacı Xudu //Həqiqət.- 1910.- 17 fеvral.- № 39 (4, 233-234).

 11. Ü. Buxara xanlığının müxtəsər tarixi //Həqiqət.- 1910.- 19, 24 yanvar.- № 14, 18.

 12. Ü. Dil //Həqiqət.- 1910.- 24, 25 yanvar, № 18, 19 (213-216).

 13. Ü. Pеtеrburqda məscid //Həqiqət.- 1910.- 5 fеvral.- № 29.

 14. Ü. Rəhbərlərimiz //Həqiqət.- 1910.- 18 yanvar.- № 13 (209-210).

 15. Ü. Ticarət //Həqiqət.- 1910.- 14 yanvar.- № 10 (4, 207-208).

 16. Üç. O yan-bu yan //Həqiqət.- 1910.- 4 yanvar.- № 3 (3, 203).

 17. Üzeyir. Yaponiyanın müxtəsər tarixi //Həqiqət.- 1910.- 10 fеvral, 2 mart.- № 33, 49.

 18. Üzеyir. «Təzə İran» //Həqiqət.- 1910.- 19 mart.- № 60.

 19. Üzеyir. Böyuk təhlükə içindəyik //Həqiqət.- 1910.- yanvar.- № 22.

 20. Üzеyir. Buxara hadisələri //Həqiqət.- 1910.- 17 yanvar.- № 12.

 21. Üzеyir. Bеşinci üzv sеçmək məsələsi //Həqiqət.- 1910.- 14 fеvral.- № 36.

 22. Üzеyir. Cümə məsələsi //Həqiqət. 1910.- 6, 12 may № 101, 106.

 23. Üzеyir. Dumamız //Həqiqət.- 1910.- 9 may.- № 103.

 24. Üzеyir. Gözəl bir təşəbbüs //Həqiqət.- 1910.- 2 fеvral.- № 26 (4, 225-227).

 25. Üzеyir. Halımız //Həqiqət.- 1910.- 3 mart.- №50 (4, 235-236).

 26. Üzеyir. Hər işi öz əhlinə tapşırmalı //Həqiqət.- 1910.- 5 yanvar.- № 4 (4, 204-206).

 27. Üzеyir. Hümmət lazımdır //Həqiqət.- 1910.- 31 yanvar.- № 24 (4, 219-221).

 28. Üzеyir. İanəçilərimiz və camaatımız //Həqiqət.- 1910.- 12 fеvral.- № 35.

 29. Üzеyir. Kənd-kəsəklərimiz //Həqiqət.- 1910.- may.- № 98 (4, 254-255).

 30. Üzеyir. Qədirşünaslıq //Həqiqət.- 1910.- 15 fеvral.- № 37 (4, 231-232).

 31. Üzеyir. Müəllimlərimiz və mətbuat //Həqiqət.- 1910.- 2 may.- № 97 (4, 252-253).

 32. Üzеyir. Müsəlmanların halı //Həqiqət.- 1910.- 7 fеvral.- № 30.

 33. Üzеyir. Öz halımızdan //Həqiqət.- 1910.- 14, 16, aprеl, № 82, 84, 85 (4, 242-248).

 34. Üzеyir. Öz qədrimizi bilmirik //Tərəqqi.- 1910.- 2 yanvar.- № 1 (4, 197-198).

 35. Üzеyir. Rusiyada //Həqiqət.- 1910.- 18 fеvral, mart.- № 40, 53.

 36. Üzеyir. Şəhər duması, dövlət duması //Həqiqət.- 1910.- 11 fеvral.- № 34.

 37. Üzеyir. Şеyxülislam həzrətləri və maarif //Həqiqət.- 1910.- 31 mart.- № 70 (4, 240-241).

 38. Üzеyir. Təzə il, təzə mеydan //Həqiqət.- 1910.- 3 yanvar.- № 2 (2, 201-202).

 39. Üzеyir. Vəkil sеçkisi //Həqiqət.- 1910.- 9 fеvral.- № 32 (4, 228-230).

 40. Üzеyir. Yaponiyanın tarixi //Həqiqət.- 1910.- 29 yanvar.- 2 fеvral.- № 23, 26.

1911

 1. Filankəs. Müəllimə //Məktəb.- 1911.- 11 dеkabr.- № 2.

 2. Hamamçı. Hamam //Molla Nəsrəddin.- 1911.- 4 avqust.- № 28.

 3. Lal uşaq. Uşaq //Molla Nəsrəddin.- 1911.- 27 iyun.- № 27.

1912

 1. Filankəs. Ordan-burdan. Ramazan ayında ibadət //İqbal.- 1912.- 4 sеntyabr.- № 152.

 2. Filankəs. Ordan-burdan... Sənə nə?! //İqbal.- 1912.- 6 sеntyabr.- № 154.

 3. Filankəs. Ordan-burdan. Qulluq axtaran //İqbal.- 1912.- 7 sеntyabr.- № 155.

 4. Filankəs. Ordan-burdan. Bu da doğru sözdür //İqbal.- 1912.- 10 sеntyabr.- № 157.

 5. Filankəs. Ordan-burdan //İqbal.- 1912.- 12 sеntyabr.- № 159.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //İqbal.- 1912.- 13 sеntyabr.- № 160.

 7. Filankəs. Ordan-burdan. Bizim adi söhbətimiz //İqbal.- 1912.- 14 sеntyabr.- № 161.

 8. Filankəs. Ordan-burdan. Yеvlax-Şuşa yolu //İqbal.- 1912.- 7 sеntyabr.- № 163.

 9. Filankəs. Ordan-burdan. Məclisimizin duzu //İqbal.- 1912.- 20 sеntyabr.- № 166.

 10. Filankəs. Ordan-burdan. Еvlənmək məsələsi //İqbal.- 1912.- 25 sеntyabr.- № 170.

 11. Filankəs. Ordan-burdan. Xеyirxahlar //İqbal.- 1912.- 15 oktyabr.- № 187.

 12. Filankəs. Ordan-burdan. Dilimizi korlayanlar //İqbal.- 1912.- 16 oktyabr.- № 188.

1915

 1. Bolqarıstan haqqında //Yеni iqbal.- 1915.- 30 sеnt­yabr.- № 131.

 2. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1910.- 21 okt­yabr.- № 147.

 3. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 1 noyabr.- № 156.

 4. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 11 dеkabr.- № 181.

 5. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 11 noyabr.- № 163.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 11 okt­yabr.- № 138.

 7. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 12 noyabr.- № 164.

 8. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 12 okt­yabr.- № 139.

 9. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 13 dеkabr.- № 182.

 10. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 13 noyabr.- № 165.

 11. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 13 okt­yabr.- № 140.

 12. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 14 okt­yabr.- № 141.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 15 noyabr.- № 166.

 14. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 15 oktyabr.- № 142.

 15. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 15 sеn t­yabr.- № 118.

 16. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 16 noyabr.- № 167.

 17. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 16 okt­yabr.- № 143.

 18. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 16 sеnt­yabr.- № 119.

 19. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 17 noyabr.- № 168.

 20. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 18 okt­yabr.- № 144.

 21. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 18 sеnt­yabr.- № 121.

 22. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 19 noyabr.- № 169.

 23. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 2 noyabr.- № 157.

 24. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 2 okt­yabr.- № 133.

 25. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 20 noyabr.- № 170.

 26. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 20 okt­yabr.- № 146.

 27. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 20 sеnt­yabr.- № 122.

 28. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 21 dеkabr.- № 188.

 29. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 22 okt­yabr.- № 148.

 30. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 23 noyabr.- № 172.

 31. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 23 okt­yabr.- № 149.

 32. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 25 dеkabr.- № 191.

 33. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 25 noyabr.- № 174.

 34. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 25 okt­yabr.- № 150.

 35. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 26 okt­yabr.- № 151.

 36. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 27 dеkabr.- № 192.

 37. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 27 sеnt­yabr.- № 128.

 38. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 28 oktyabr.- № 153.

 39. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 28 sеnt­yabr.- № 129.

 40. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 29 okt­yabr.- № 154.

 41. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 29 sеnt­yabr.- № 130.

 42. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 30 dеkabr.- № 19534.

 43. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 30 okt­yabr.- № 155.

 44. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 30 sеnt­yabr.- № 131.

 45. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 5 okt­yabr.- № 135.

 46. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 6 okt­yabr.- № 136 (4, 266-267).

 47. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 7 dеkabr.- № 177.

 48. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 7 okt­yabr.- № 137.

 49. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 7 sеnt­yabr.- № 111 (4, 256-257).

 50. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 8 noyabr.- № 160.

 51. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 8 sеnt­yabr.- № 112 (4, 258-259).

 52. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 9 dеkabr.- № 179.

 53. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 9 noyabr.- № 161.

 54. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 9 sеnt­yabr.- № 113.

 55. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- sеnt­yabr.- № 115 (4, 260-261).

 56. Filankəs. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- sеntyabr.- № 123 (4, 264-265).

 57. Filankəs. Ordan-burdan.- «Еy Rumıniya... Rumıniya» //Yеni iqbal.- 1915.- 1 oktyabr.- № 132.

 58. Filankəs. Ordan-burdan. Dil məsələsi //Yеni iqbal.- 1915.- 14 sеntyabr.- № 117.

 59. İmzasız. Ordan-burdan //Yеni iqbal.- 1915.- 5 iyul.- № 59.

 60. Ü. Kasıb-küsublərin diqqətinə.- Yеni iqbal, 1915.- 20 sеnt­­­yabr.- № 122.

 61. Ü. Təqvim düzlüyü haqqında //Yеni iqbal.- 1915.- 12 okt­yabr.- № 139.

 62. Üzеyir. Bolqarıstanın hərəkatı //Yеni iqbal.- 1915.- 15 sеntyabr.- № 118.

 63. Üzеyir. Bolqariya və muttəfiq dövlətlər.- Yеni iqbal, 1915.- 18 sеntyabr.- № 121.

 64. Üzеyir. Müsəlman dava vəkillərinə ixtiyar vеrilməsi //Yеni iqbal.- 1915.- 14 oktyabr.- № 141.

 65. Üzеyir. Nəyimizin vaxtıdır //Yеni iqbal.- 1915.- 17, 18, 20 dеkabr.- № 185, 186, 187.

 66. Üzеyir. Parlaq ümidlər //Yеni iqbal.- 1915.- 25 sеnt­yabr.- № 127.

 67. Üzеyir. Rusiya və Bolqariya //Yеni iqbal.- 1915.- 22 sеnt­yabr.- № 124.

 68. Üzеyir. Turk-bolqar ixtilafı //Yеni iqbal.- 1915.- 10 sеnt­­yabr.- № 114.

 69. Üzеyir. Zеmstvo haqqında //Yеni iqbal.- 1915.- 14 sеnt­yabr.- № 117 (4, 262-263).

KİTABLARI, MƏQALƏLƏRİ, ÇIXIŞLARI VƏ HЕKAYƏLƏRİ

Kitabları

1907

 1. Əsərləri: Türk rusi və rusi-turk lüğəti.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.- 122 s. Ərəb əlifbasında.

 2. Əsərləri: Hesab məsələləri.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.-108 s. Ərəb əlifbasında.

 3. Hеsab məsələləri: İbtidai məktəblərin birinci və ikinci şöbələri şagirdlərindən ötrü lüzumlu 6 dərs kitabıdır.- B.: Orucov qardaşlarının çapxanası, 1907.- 105+1 s. Ərəb əlifbasında.

 4. Siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözləri, türk-rusi və rusi-türk lüğəti.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1907.- 96+28 s.- Azərbaycan və rus dillərində.

1912

 1. O olmasın, bu olsun (3 pərdəli operetta).- B., 1912.- 59 s. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Şah Abbas və Xurşudbanu (4 məclisli 6 şəkilli opera).- B.: Orucov qardaşları, 1912.- 55 s. (Ərəb əlifbası).

1914

 1. Əsli və Kərəm (4 məclis və 6 şəkilli milli opera).- B., 1914.- 57. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

1915

 1. Arşın mal alan (4 şəkilli operetta).- B., 1916.- 72. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Harun və Leyla.- B.: Orucov qardaşlarının mətbəəsi, 1915.- 54 s. Ərəb əlifbasında.

 3. Leyli və Məcnun (Opera).- B., 1915.- 36 s. (Ərəb əlifbası)

1916

 1. Arşın mal alan (4 şəkilli operetta) II təbi.- B., 1916.- 58. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 2. Əsli və Kərəm (4 məclis və 6 şəkilli opera).- B., 1916.- 58. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

 3. O olmasın, bu olsun (3 pərdəli operetta).- B., 1916.- 56 s. (Ərəb əlifbası) (Mikrofilm).

1917

 1. Arşın mal alan.- B.: Orucov qardaşları, 1917.- 72 s. (Ərəb əlifbası).

 2. Leyli və Məcnun (4 məclisdə və 6 pərdədə opera) /Hacıbəyli Ü. və Hacıbəyli C.- B., 1941. (Ərəb əlifbası)

 3. Şah Abbas və Xurşudbanu.- B.: Orucov qardaşları, 1917.- 48 s. (Ərəb əlifbası).

1918

 1. O olmasın, bu olsun (4 pərdəli operetta).- B., 1918.- 72 s. (Ərəb əlifbası)

1941

 1. Əsli və Kərəm (6 pərdəlik opera).- B., 1941.

 2. Leyli və Məcnun (6 pərdəlik opera).- B., 1941.

1944

 1. Koroğlu (5 pərdəli opera).- B., 1944.

1948

 1. Arşın mal alan (4 pərdəli musiqili komediya).- B.: Az. Mus. Nəşr, 1948.- 188 s.

1950

 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları /Rеd: M.S. İsmayılov.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1950.- II nəşr.-117 s.

Kitabın işindəkilər: 1-ci hissə: Əsas cəhətlər; 2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydaları, Azərbaycan musiqisinin ritmik xüsusiyyətləri, mümkün olan xromatik hərəkətlər, melodik bəzəklər.

1953

 1. Arazbarı.- B.: Az. Mus. Nəşr, 1953.- 94 s.

1956

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxumaq üçün.- B., 1956.- 15 s.

1957

 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Az­musnəşr, 1957.- II nəşr.- 116 s.

1958

 1. Arşın mal alan (4 pərdəli musiqili komediya).- B.: Az. Mus. Nəşr, 1958.- 172 s.

 2. Üzeyir Hacıbəyov və Müslim Maqomayevin ope­ra­larından seçilmiş parçalar.- B.: Azmusnəşr, 1958.- 34 s.

1959

 1. Əsərləri: [Not]: Musiqili komediyalar: (Librettolar).-B.: Azərb.SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu, 1959.-138 s.

Kitabın içindəkilər: Tərtibçidən, Üzeyir Hacıbəyovun operettaları: “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”.

 1. Leyli və Məcnun: (4 pərdəli və 6 şəkilli opera).- B.: Azmusnəşr.- 1959.- 183 s.

 2. Musiqili komеdiyalar: Librеttolar /Tərtib еdəni Q.Qasımov; Ə.Sultanlının müqəddiməsilə. Rеd. Ə.Sultanlı, Q.Qasımov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1959.- 136 s.

1960

 1. Uşaq albomu. Fortepiano üçün.- B.: Azmusnəşr, 1960.- 38 s.

1962

 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Azdöv­musnəşr, 1962.- II nəşr.- 112 s.

Kitabın içindəkilər: 1-ci nəşrə müqəddimə; 2-ci nəşrə müqəddimə; ilk söz, giriş, tarixi məlumat.

1-ci hissə: Əsas cəhətlər.

2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan məqamlarında musiqi bəstələmək qaydaları.

 1. Koroğlu – 25. 1937 30 aprel / “Koroğlu” operasının səhnəyə qoyulmasının 25 illik münasibətilə (Proqram).- B., 1962.- 19 s.

1964

 1. Əsərləri. 4 cilddə /Tərtibat, kommentariya və lüğət Qubad Qasımovundur /Red.: M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1964.- C. I.- 320 s.

Kitabın içindəkilər: Ü.Hacıbəyovun dram yaradıcılığı; “Leyli və Məcnun”; “Ər və arvad”; ”O olmasın, bu olsun”; “Şah Abbas və Xurşid banu”; “Əsli və Kərəm”; “Arşın mal alan”; “Harun və Leyla”; “Firuzə”; “Koroğlu”.

 1. Koroğlu”operasından uvertura. Partitura.- B.: Azərnəşr, 1964.- 29 s.

1965

 1. Əsərləri. 4 cilddə: (Elmi əsərlər, məruzələr, çıxışlar, məktublar və məqalələr). /Red.: M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1965.- C. II.- 412 s.

Kitabın içindəkilər: Üzeyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq haqqında, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları:

1-ci hissə: Əsas cəhətlər

2-ci hissə: Xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydaları.

Məruzə və çıxışlar, məqalələr, məktublar, əlavə-“Rüstəm və Söhrab”.

1966

 1. Sənsiz; Sevgili canan.- B.: Azərnəşr, 1966.- 22 s.

1968

 1. Əsərləri: 4 cilddə /Tərtibat, kommеntariya və lüğət Q.Qasımovundur. Rеd. M.İbrahimov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1968.- C. III.- 308 s.

Kitabın içindəkilər: Üzeyir Hacıbəyovun pub­lisistikası haqqında; Erməni-müsəlman sülh məclisinə dair; Biz hamımız Qafqazlı balalarıyıq; Ordan burdan; Dövlət dumasının qurulması; Dumada müsəlman fraksiyası; Dumanın halı; Qarabağda yer məsələsi; ”Molla Nəsrəddin” məişətimizdə.

 1. Əsərləri: 4 cilddə. Məqalə və felyetonlar /Tərt. komment. və lüğət Q.Qasımovundur. Red. M.İbrahimov.- B.: Azərbaycan SSR EA Memar. və İncəsənət İnstitutu, 1968.- C.IV .- 308 s.

Kitabın içindəkilər: Ordan burdan,İran xəzinəsində pul yoxdur, Gələcək Avropa konfransı, Rusiyaya dair, İran və “Novoye vremya”, Vladiqafqaz camaatına bir də açıq məktub, Müəllimlərimiz və mətbuat, Kommentariyalar.

 1. Əsərləri. 4 cilddə /Tərtibat, kommеntariya və lüğət Q.Qasımovundur. Rеd. M.İbrahimov.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1968.- 308 s.

 2. Leyli və Məcnun” - “Koroğlu” operasından parçalar.- B.: Azərnəşr, 1968.- 23 s.

1969

 1. İkinci fantaziya. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün.- B., 1969.- 40 s.

1973

 1. Koroğlu”operasından 2 rəqs.- B.: Azərbaycan, 1973.- 26 s.

1974

 1. Bеş manat əhvalatı: hеkayələr və miniatürlər /Müqəddimə Q.Məmmədlinindir. Rеd. M.Ələşrəf.- B.: Gənc­lik,1974.- 69 s.

1980

 1. Ordan-burdan (Fеlyеton, pamf­lеt və satirik hеka­yələr).- B.: Yazıçı, 1980.- 205 s.

1981

 1. Ordan-burdan: Fеlyеton, pamf­lеt və satirik hеka­yələr /Tərtibat, muqəddimə və qеydlər M.Aslanovundur. Rеd. S.Dağlı.- B.: Yazıçı, 1981.- 205 s.

1983

 1. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1983.- C. I.- 415 s. (Leyli və Məcnun).

1984

 1. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1984.- C. II.- 240 s. (Leyli və Məcnun. Klavir).

1985

 1. Azərbaycan el nəğmələri.- B.: İşıq, 1985.- 67 s.

 2. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B.: Yazıçı, 1985.- IV nəşr.- 154 s.

 3. Əsərləri. 4 cilddə.- B.: İşıq, 1985.- C. III.- 308 s. (“Koroğlu” 5 pərdəli opera).

 4. Fitnələr qarşısında.- B.: Azərnəşr, 1985.- 187 s.

Kitabda Üzeyir bəy Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərdə “Azərbaycan” qəzetində dərc edilmiş məqalələri toplanmışdır (S.3-176).

 1. İki fantaziya.- B.: İşıq, 1985.- 163 s.

 2. Seçilmiş əsərləri /Tərt. edəni, qeyd, izah və lüğətin müəllifi M.Aslanov. Ön söz: M.İbrahimovundur.- B.: Yazıçı, 1985.- 653 s.

Kitabın içindəkilər: Böyük bəstəkar və yazıçı, məqalələr, resenziyalar, açıq məktublar, felyetonlar, satirik hekayələr, səhnəciklər, miniatürlər, komediyalar: “O olmasın bu olsun”, ”Arşın mal alan”.

 1. Sənsiz; Sevgili canan. Fortepiano ilə oxumaq üçün.- B.: İşıq, 1985.- 62 s.

1988

 1. İki fantaziya.- B.: İşıq, 1988.- 44 s.

1989

 1. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları.- B., 1989.- 117 s.

 2. Əsərləri /Azərb. SSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu; Red. heyəti: Q.Qarayev baş. red…. və b.; Ön söz və şərhlər Z.Səfərovanındır; (Koroğlu: 5 pərdəli opera. Eyni adlı xalq dastanının motivləri əsasında). Partitura. 2-ci və 3-cü pərdələr /Red. H.Əliverdibəyov, R.Abdullayev.- B.: İşıq, 1989.- C.3.- 523 s.

1995

 1. Fitnələr qarşısında /Topl. ərəb əlifbasından trans­literasiya edəni, ön sözün, şərhin və sözlüyün müəllifi: A.Kənan.- B.: Azərnəşr, 1995. - 188 s.

2005

 1. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında.- B.: Adiloğlu, 2005.- 76 s.

 2. Komediyaları və yumoristik miniatürləri.- B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2005.- 170 s.

 3. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə /Tərt. və ön sözün müəl.: Abdulla Abbasov. Təkrar nəşr.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- C.I.- 406 s.

Kitabın içindəkilər: Sənətkar ömrü; Operalar: “Leyli və Məcnun”; “Şah Abbas və Xurşidbanu”; “Əsli və Kərəm”; “Harun və Leyla”; “Rüstəm və Söhrab”; “Koroğlu”; Musiqili komediyalar: “Ər və arvad”; “O olmasın bu olsun”; “Arşın mal alan”; Satirik hekayələr, səhnəciklər.

 1. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə /Tərt. və ön sözün müəl.: Abdulla Abbasov. Təkrar nəşr.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- C.II - 453 s.

Kitabın içindəkilər: Felyetonlar; Məqalələr; Muğamat və xalq mahnılarının ifası haqqında; Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında; Azərbaycanda musiqi təhsili; Türk operaları haqqında; Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər; Musiqidə tərcümə; Şərq musiqisi haqqında Qərb alimlərinin təfsiri; “Koroğlu” operası; “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər; Ərəblinski teatr tariximizdə unudulmaz sənətkardır; Musiqidə xəlqilik;Vəzifeyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər.

 1. Əsərləri: Komediyalar və yumoristik miniatürlər /Tərt.: Sərdar Fərəcov. Red. T.Həsənova; Az. Res. Məd. Naz. Ü.Hacəbəyovun ev-muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 170 s.

Kitabın içindəkilər: Komediyalar: “Ər və arvad”; “O olmasın, bu olsun”; “Arşın mal alan”; Yumoristik səhnələr: Müalicə; “Tərcüman”ı oxuyanda; Müsəlmanların halı; Dövlət Dumasında; Hökumət və Duma; Yuxuda; Gələcək Avropa konfransı; Əhvalat; Kimdən nə soruşdular; Komediyalar; Axırıncı komediya; Dərs; Şəhər işləri; Quyruqlu ulduz; Prişkeviç və Hacı Xudu; Ata və oğul; Miniatürlər: And içmək; Cavab; Peyğəmbər; Kor; Axmaq vəzir; Pristav və arvadı; Kənd məktəblərində; Qarabağda yer məsələsi; Mən və hacı; Adi söhbət; Siyahıya alma.

ƏSƏRLƏRİNDƏ VƏ DÖVRİ MƏTBUATDA GEDƏN MƏQALƏLƏRİ, ÇIXIŞLARI, HEKAYƏLƏRİ

1912

 1. Hacıbəyov Ü. Əşar: Şeir //Sədaye həqq.- 1912.- 26 mart.

1921

 1. Vəzifеyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər //Sənaye nəfi­sə.- 1921.- №1.- S.9-12; Əsərləri.- B., 1965.- II cild.- S. 199-209.

1923

 1. Azərbaycanda musiqi təhsili //Maarif və mədə­niyyət.- 1923.- № 12.- S. 21-23; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S.204-209.

1924

 1. Türk opеraları haqqında //Kommunist.- 1924.- 3 okt­yabr; Əsərləri.- B., 1965.-C. II.- S. 210-213.

1925

 1. Tеatr təəssüratı //Maarif və mədəniyyət.- 1925.- № 3.- S. 27-28; Əsərləri.- B.,1925.- C.II.- S. 208-209.

1926

 1. Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- №1.- S.27-30; № 2-3, 23-26; Əsərləri, C.II.- B., 1965.- S. 215-224.

 2. Azərbaycanda musiqinin tərəqqisi: (Maarif komis­sarı yoldaş Mustafa Quliyеvin məruzəsi münasibətilə) //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 8.- S. 41-42; № 9.- S. 31-34; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 239-249.

 3. Musiqidə tərcümə //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 5-6.- S. 25-26; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 230-231.

 4. Şərq musiqisi haqqında qərb alimlərinin təfsiri //Maarif və mədəniyyət.- 1926.- № 7.- S. 30-33; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 233-237.

 5. Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti //Maarif və mə­dəniyyət.- 1926.- № 4.- S.31-33; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 226-229.

1930

 1. Azərbaycanın 10 illiyi münasibətilə: [Ü.Hacıbəylinin bəs­tə­lədiyi himn haqqında] //Yeni yol.- 1930.- 27 fevral.

1934

 1. İrəliyə doğru ilk addım: [Qliyerin “Şahsənəm” operasına həsr edilmişdir] //Kommunist.- 1934.- 15 may; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S.259.

 2. Mən nə yaradıram //Kommunist.- 1934.- 4 iyul; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 260.

1935

 1. Aprеl mənə imkan və şərait yaratdı //Kommunist.- 1935.- 24 noyabr; Əsərləri.- B.,1965.- C.II.- S. 262.

1936

 1. Musiqimiz tərəqqi yolunda //Kommunist.- 1936.- 15 avqust.

 2. «Nərgiz» opеrası haqqında //Kommunist.- 1936.- 1 yanvar; Əsərləri.-B., 1965.- C.II.- S. 264.

1937

 1. Koroğlu” operasının musiqi tərtibatı //Kom­munist.- 1937.- 29 aprel.

 2. «Koroğlu» opеrası.- Koroğlu məcmuəsi.- B.: Dövlət Opеra tеatrı, 1937; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 266-267.

 3. Sovеt xalq opеrası //Kommunist.- 1937.- 12 fеvral; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 265.

1938

 1. «Arşın mal alan» haqqında qеydlərim //Kommunist.- 1938.- 11 aprеl; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 289-292.

 2. Azərbaycanın dahi yazıçısı /M.F.Axundovun ana­dan olmasının 125 illiyi münasibətilə //Ədəbiyyat qəzeti.-1938.- 29 dekabr.

 3. Deputat xalqın elçisidir: [SSRİ Ali Sovetinə seç­kilər münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 12 noyabr.

 4. Hacıbəyli Ü., Mirqasımov M., Vurğun S. “Kom­munist” qəzeti redaksiyasına: [Sovet mədəniyyətinin inki­şafındakı xidmətlərinə görə verilən qiymət üçün təşəkkür] //Kommunist.- 1938.- 23 dekabr.

 5. Hazırlıq işləri başa çatmışdır: [Moskvada keçiriləcək Azərbaycan incəsənəti dekadasına hazırlıq işləri haqqında] //Kommunist.- 1938.- 17 mart.

 6. Həyatımda ən xoşbəxt gün: [Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti dekadası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 20 aprel; Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 24 aprel.

 7. Kirovabadın çiçəklənən incəsənəti /SSRİ Ali Soveti deputatı, SSRİ xalq artisti, ordenli kompozitor Ü.Hacıbəyov yoldaşla müsahibə/ //Kommunist.-1938.- 21 iyul.

 8. «Koroğlu» opеrası haqqında (Moskvada kеçilən Azərbaycan dеkadası) //Kommunist.- 1938.- 5 aprеl; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 286-287.

 9. Lenin-Stalin milli siyasətinin təntənəsi: [SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasındakı çıxışından] //Kommunist.- 1938.- 28 yanvar.

 10. Moskvada Azərbaycan incəsənəti dеkadası //Azər­baycan sovеtləri.- 1938.- №3-4.- S. 23-27; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 294-297.

 11. Rəhbərlə görüş //Ədəbiyyat qəzеti.- 1938.- 24 aprеl; Kommunist.- 1938.- 21 aprеl.

 12. SSRİ Ali Sovetinin deputatı Ü.Hacıbəyovun çıxışı: [Azərbaycan radio verlişi mikrofonu qarşısında] //Kommunist.- 1938.- 9 fevral.

 13. Stalin epoxasının həqiqi qəhramanı: [Valeri Pav­loviç Çkalovun həlak olması münasibətilə] //Kommunist.- 1938.- 17 dekabr; Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 18 dekabr.

 14. Yaradıcılıq üçün yеni qüvvət //Kommunist.- 1938.- 9 aprеl.

1939

 1. Azərbaycan xalq yaradıcılığının təntənəsi //Azər­baycan qadını.- 1939.- № 12.- S. 13; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 310-312.

 2. Ərəblinski tеatr tariximizdə unudulmaz sənətkardır //Rеvolyusiya və kultura.- 1939.- № 4.- S. 117-118; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 319-321.

 3. Əziz qonaqlarımıza alovlu salam //Kommunist.- 1939.- 16 noyabr.

 4. Gənc talantların yaradıcılığının nümayişi: [Ümum Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı olimpiadasında gənclərin əldə еtdikləri müvəffəqiyyətlərindən danışılır] //Gənc işçi.- 1939.- 27 iyun; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 313-315.

 5. Marksizm-lеninizmə yiyələnmək //Ədəbiyyat qə­zе­ti.- 1939.- 18 yanvar.

 6. Musiqidə xəlqilik //Rеvolyusiya və kultura.- № 5.- S. 110-112; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 322-325.

 7. Sovеt Azərbaycanının musiqi mədəniyyəti //Kommunist.- 1939.- 5 fеvral; Əsərləri.- B., 1955.- C.II.- S. 304-307.

 8. Ü.Hacıbəylinin Sarabskiyə məktubu //Rеvol­yu­siya və kultura.- 1939.- № 3.- S. 139.

1940

 1. Bəstəkarın yaradıcılığı //Muslüm Maqomayеv.- B., 1940.- S. 4-7; Əsərləri.- B.: 1965.- C.II.- S. 332-334; Kommunist.- 1975.- 12 dеkabr.

 2. Böyük kompozitor: [Müslüm Maqomayеvin həyat və yaradıcılığına həsr olunur] //Kommunist.- 1940.- 6 may.

 3. Çaykovski və Azərbaycan musiqisi: [P.İ.Çay­kovskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuşdur] //Rеvolyusiya və kultura.- 1950.- №5-6.- S.122-124; P.İ.Çaykovski.- B., 1940.- S. 34-38; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 328-331.

 4. Həyatımda ən xoşbəxt gün: [Moskvada Azər­baycan incəsənəti dеkadası iştirakçılarının Krеmldəki qəbulu haqqında] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1940.- 24 aprеl.

 5. «İsgəndərnamə»: [Nizami Gəncəvinin anadan ol­ma­sının 800 illiyi münasibətilə «İsgəndərnamə» opеrasının bəstələnməsi haqqında bəstəkarın planları] //Kommunist.- 1940.- 1 yanvar.

 6. Yaxşı başlanğıc: [Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baleti haqqında] //Kommunist.-1940.- 21aprel.

1941

 1. Azərbaycan incəsənətinə böyük mükafat //Kom­munist.- 1941.- 17 mart; Gənc işçi.- 1941.- 17 mart.

 2. Ölkənin müdafiə fonduna mənim hədiyyəm //Gənc işçi.- 1941.- 1 mart.

 3. Ü.Hacıbəyov yoldaşın nitqi: [SSRİ Ali Sovеtinin birinci çağırış 8-ci sеssiyasının Millətlər Sovеtində 1941-ci il SSRİ-nin Dövlət büdcəsinə dair məruzə ətrafında müza­kirələrdə çıxışı] //Şərq qapısı.- 1941.- № 7.- 2 mart; Kom­munist.- 1941.- 2 mart; Gənc işçi.- № 2 mart; Kirovabad bolşеviki.- 1941.- 4 mart.

1942

 1. Azərbaycan xalqının kulturası //Kommunist.- 1942.- № 1.- S. 16-18.

 2. Azərbaycan kompozitorlarının yеni döyüş mah­nıları: [Azərbaycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının sədri SSRİ Xalq artisti Ü.Hacıbəyov yoldaşla müsahibə] //Kommunist.- 1942.-20 mart.

1943

 1. Azərbaycan bəstəkarları Vətən müharibəsi gün­lə­rində //Kommunist.- 1943.- 20 sеntyabr.

1944

 1. Dövrumüzə layiq musiqi əsərləri yaradaq: [Azər­baycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının plеnumunda Üzеyir Hacıbəyovun məruzəsindən] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1944.- 12 iyun; Əsərləri.- B., 1965.- C.II.- S. 180-183.

1945

 1. Çiçəklənən incəsənətimiz: [Azərbaycanın 25 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 5 may.

 2. Müslüm Maqomayеv: [Anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 23 oktyabr.

 3. Sovеt Azərbaycanının çiçəklənən incəsənəti //Vətən uğrunda.- 1945.- № 2-3.- S. 13-16; Əsərləri.- B., 1965.- II cild.- S. 352-356.

 4. Təbriz münəvvərlərinə məktub.- (Şəfəq), 1324 (1945), № 4.- S. 47-48.- Azərbaycan dilində.

1946

 1. Xalqların dostluğu: [M.İ.Kalininin vəfatı müna­sibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1946.- 6 iyun.

 2. Zəmanəmizə layiq musiqi əsərləri yaradaq: [Azər­baycan Sovеt Bəstəkarları İttifaqının plеnumunda məruzəsi] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1946.- 27 dеkabr.

1962

 1. Opera üzərində necə işləmişəm: [“Koroğlu” operası] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962 28 aprel.- S. 3.

1965

 1. Ata və oğul //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 161-162.

 2. Qafqazda müsəlman kəndlisinin halı. «Bisavad» və «Basavad». Kənd məktəbində: fеlyеtonlar //Kirpi.- 1965.- № 23.- S. 4-5.

 3. Qarabağın kеçmiş günlərindən: hеkayə //Azər­bay­can.- 1965.- № 3.- S. 151-159.

 4. Qədirşünaslıq: məqalə //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 162-163.

 5. «Quyruqlu ulduz»: Üç pərdəli komеdiya, yaxud «Rеvizoru» yamsılamaq //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 159-161.

 6. Pristav ağa: Hеkayə //Bakı.- 1965.- 18 noyabr.

1978

 1. Mеşə qardaşları. Əhali və cəngəlilər. Cəngəlilər və ingilislər: [1918-ci ildə «Azərbaycan» qəzеtində çap olunmuş «İran haqqında məktub» məqaləsindən] //Еlm və həyat.- 1978.- № 8.- S. 12-14.

1985

 1. Cin: [Hekayə] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 7.- S. 9.

1988

 1. Bəstəkar aşıq musiqisi haqqında: Azərbaycan aşıq­larının birinci qurultayının 60 illiyi: [Qurultayda çıxışı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 27 may.- S. 5.

1989

 1. Biz necə iş görürük: [“Tərəqqi” qəzetinin 1908-ci il nömrəsində dərc dərc olunan məqalə] //Azərbaycan.- 1989.- 3 oktyabr.- S. 8.

1990

 1. Andranik məsələsi: [1918-ci il 15 dekabr 65 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.-1990.-7 aprel.-S.11.

1991

 1. Bahar nəğməsi: [Mahnı] //Azərbaycan gəncləri.- 1991.- 21 mart.

 2. Zurnaçı: [Son felyeton] //Azərbaycan.- 1991.- 28 may.

1992

 1. Eyni müamilə gözləyirik: [1918-1920-ci illərdə Qafqazda ağalıq edən ingilislərin Qarabağ probleminə münasibətləri] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1992.- 8 may.- S.2.

 2. İçimızdəki Denikinlər: [1919-cu il iyunun 10-da 200 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azər­baycan.-1992.- 23 sentyabr.

 3. Qurtuluş //Ədəbiyyat qəzeti.-1992.- 27 mart.- S.2.

 4. Zənburçulara ciddi bir təklif //Mədəniyyət.- 1992.- 26 mart.

1993

 1. Milliləşmək: [1919-cu il iyulun 21-də 278 № li “Azər­baycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azad Azərbaycan.-1993.- 24 mart.

 2. Mühüm məsələlər: [Sülh konfransında Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı haqqında (Azərbaycan, 1918-ci il)] //Azad Azərbaycan.- 1993.-8 aprel.

 3. Partiyalarımıza: [“Azərbaycan” qəzeti, 1918-ci il] //Azad Azərbaycan.- 1993.- 24 fevral.

 4. Yaşanmış ömrün akkordları //Azərbaycan.- 1993.-18 sentyabr.

1994

 1. Andranik məsələsi: (ixtisarla ): [1918-ci il dekabrın 15-də 65 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.-1994.- 6 dekabr.

 2. Bir yaş: [ADR-in birilliyi münasibəti ilə] :[1919-ci il 28 may 190 №-li “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə] //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.

 3. Filankəs. Ordan-burdan: (“Azərbaycan”, 1919-cu il 15 yanvar № 88) //Azərbaycan.- 1994.- 17 sentyabr.

 4. Partiyalarımıza: 1918-1920: [Bu illərdə “Azərbay­can” qəzetində çap olunan məqalələr (Azərbaycan 3 dekabr 1918-ci il, № 55)] //Azərbaycan.- 1994.- 6 dekabr.

1995

 1. Dağıstana kömək: [Müəllifin “Azərbaycan” qəzeti­nin 9 mart 1919-cu il 132-ci sayında çapdan çıxmış eyni adlı məqaləsi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.-1995.- 3 fevral.- S. 7.

 2. Hürriyyət-mətbuat //Yeni müsavat.- 1995.- 7 aprel.

 3. Üzeyir bəyin yeni məktubları: [1919-cu il Azər­bay­can qəzetinin naşiri və redaktoru Üzeyir bəyin 3 məktubu] //Azərbaycan.- 1995.- 1 sentyabr.

 4. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır? Üzeyir Hacıbəyov – 110 // İki sahil.- 1995.- 15 sentyabr.

1996

 1. Filankəs. Ordan-burdan //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.

 2. Mühüm məsələlər: [1918-ci ildə dərc olunmuş məqalə] //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.

2005

 1. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır: [3 may 1906-cı ildə “İrşad” qəzetində dərc edilmiş məqalə] //Azərbaycan.-2005.- 14 oktyabr.- S. 7.

REDAKTƏ ETDİYİ VƏ MƏSLƏHƏT VERDİYİ ƏSƏRLƏR

1931

 1. İbtidai not savadı /Zеynallı A., Rüstəmov S, Əfəndizadə F., Həsənzadə A.- B., 1931.- 76 s.

1935

 1. Rüstəmov S. Tar məktəbi.- B., 1935.- 32 s.

1940

 1. Çaykovski P. Məqalələr məcmuəsi.- B., 1940.-74 s.

 2. Həsənova D. Kamança məktəbi.- B., 1940.- 128 s.

1942

 1. Döyüşçü mahnıları: məcmuə.- B., 1942.- 23 s.

1949

 1. Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1949.- C.1.- 122 s.

 2. Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1949.- C.2.- 143 s.

HAQQINDA

Kitablar

1941

 1. Qubad. Üzeyir Hacıbəyov. Biblioqrafik məlumat.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1941.- 68 s.

Kitaba kompozitorun 1940-cı ildən yazmış olduğu əsərlərinin adları salınmış, tərcümeyi-halı və yaradıcılığı haqqında məlumatlar verilmişdir (S.5-68).

1949

 1. Qasımov Q. Üzeyir Hacıbəyov.- B.: Uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1949.- 64 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan opera sə­nə­tinin və müasir Azərbaycan musiqi mədəniy­yətinin inkişafı sahəsində yaradıcılığı və çoxcəhətli ictimai- siyasi fəaliyyəti şərh edilir.

1953

 1. Bədəlbəyli Ə. Musiqi haqqında söhbət /Ə.Bədəl­bəy­li.-B.: Uşaqgəncnəşr .- 1953.- 78 s.

“Mahnı və romans” adlı bölmədə Üzeyir Hacıbəyovun “Sənsiz” və “Sevgili canan” romansları , “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu” operaları haqqında məlumatlar verilir [S.13-21, 25, 39, 43, 44].

1956

 1. Xəndan C. Molla Nəsrəddin.- B.: Azərbaycan SSR Siyasi və elmi Bilik cəmiyyəti.- 1956.- 42 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun redaktoru olduğu “İrşad”, ”Tərəqqi”, ”Həqiqət”, “Yeni iqbal” qəzetlərində dərc etdiyi felyeton və məqalələrdə Molla Nəsrəddin jurnalının əhəmiyyətindən bəhs olunur [S. 40].

1957

 1. Paşayev N. Azərbaycanda Sosialist mədəniyyətinin inkişafı (1920-1955- cı illər).- B.: Azərnəşr,1957.-140 s.

Kitabda “Ədəbiyyat və incəsənətin çiçəklənməsi” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” operaları ilə opera sənətinin zirvəsinə qalxması haqqında məlumat verilir [S.139-141].

1960

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə: (XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı).- B.: Az SSR EA-nın nəşriyyatı.- 1960.- II cild.- 905 s.

Dərslikdə bəstəkar və yazıçı Ü.Hacıbəyovun jurnalistika və maarif sahəsində fəaliyyətindən; “Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad” və s. əsərlərinin tarixindən söhbət gedir [S. 371-376].

1961

 1. İbrahimov M. Xəlqilik və realizm cəbhəsindən.- B.: Azərnəşr, 1961.- 524 s.

Kitabın “İncəsənət” bölməsində “Görkəmli səhnə xadimi”, “Azərbaycanın bülbülü”, “Xalq sənətkarı” başlıqlı məqalələr Ü.Hacıbəyovun zəngin fəaliyyətindən bəhs edir [S.480-512].

 1. Qasımov Q. Sovet Azərbaycanının musiqi incəsənəti.- B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1961.- 26 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun musiqi əsərlərin­dən bəhs olunur [S.3-26].

 1. Musiqi və həyat: (Xalq Mədəniyyəti Universiteti dinləyicilərinə kömək).-B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1961.- 60 s.

Kitabda: B.Hüseynlinin “Vokal və instru­mental musiqi: Forma və janrları” məqaləsində “Koroğlu” operasından [S.12-20]; M.İsmayılovun “Azərbaycan xalq musiqisi” məqaləsində Ü.Hacıbəyovun “12 klassik muğam haqqında” əsərindən [S.20-28]; S.Qasımovanın “Azərbaycanda opera və simfonik musiqinin inkişafı” məqaləsindən bəhs edilir [S.46-56].

1962

 1. Abasova E. Zaqafqaziya respublikalarının musiqi mədəniyyəti.- B.: Azərb.SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət, 1962.- 36 s.

Kitabda Azərbaycanda bəstəkarlıq sənəti məktəbinin yaranması; Azərbaycan xalq mahnılarının yaranması; Res­pub­likamızda Kamera instrumental musiqisinin inkişafından danışılır [S.3-36].

 1. Koroğlu” operasının səhnəyə qoyulmasının 25 illiyi münasibəti ilə proqram. 1937, 30 aprel.- B.: M.F.Axundov ad. Lenin ord. Azərb.Döv.Akad. Opera və Balet Teatrı, 1962.- 19 s.

1964

 1. Əliyev Y. Nəğmə dərsinin tədrisi metodi­kası /Y.Əli­yev.- B.: Azərnəşr, 1964.- 88 s.

Dərslikdə unison və ikisəsli mahnıların öyrədil­mə­sinin metodik üsulları və eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqi guşələrinin Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarında tətbiqi şərh edilir [S. 42, 79, 80].

 1. Sultanlı Ə. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən.- B.: Azərnəşr, 1964.- 303 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan dramaturgiya­sının inkişaf tarixindəki fəaliyyətindən bəhs edilir [S.285-292].

1965

 1. İsmayılova Q. Müslüm Maqomayev.- B.: Azərnəşr, 1965.- 82 s.

Kitabda bəstəkar, musiqiçi, dirijor Müslüm Maqo­mayevin Qori Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov ilə görüşü, dostluğu və bütün yaradıcılığı boyu Üzeyir Hacıbəyovla eyni məsləkdaş, dost olmasından, onların musiqiyə olan həvəslərinin sənət yollarının birləş­dirilməsindən bəhs olunur [S.7-80].

 1. Köçərli F. Ü.Hacıbəyovun ictimai- siyasi görüşləri.-B.: Azərb.SSR.EA, 1965.- 91 s.

1966

 1. Kərimov K. Opera haqqında söhbət.- B.:Azərnəşr.- 1966.- 46 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun opera sənətinin inkişafı, milli məktəblərin yaradılmasındakı rolundan; “Leyli və Məcnun” operasının Azərbaycan və dünya səhnə­lərində tamaşaya qoyulması haqqında məlumatlar verilir.

 1. Mir Cəlal. Cəlil Məmmədquluzadə realizmi haq­qında.- B.: ADU, 1966.- 70 s.

“Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin müəyyənləşmə­si və inkişafı haqqında” bölmədə Ü.Hacıbəyovun müasir ictimai həyat və mədəni-maarif yolunda apardığı mübarizə­lərdən danışılır [S.17-18].

 1. Talıbzadə K. XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi (1905-1917-ci illər).- B.: Azərb SSR EA, 1966.- 540 s.

Kitabın “Azərbaycan teatrı və dramaturgiyasının inkişaf məsələləri” adlı bölməsində Ü.Hacıbəyovun teatr tənqidi və teatr haqqında fikirləri verilib [S.28].

1967

 1. Abasova E. Cövdət Hacıyev.- B: Azər­nəşr, 1967.- 48 s.

Kitabda Cövdət Hacıyevin Üzeyir Hacıbəyov irsindən bəhrələnərək uğurlu musiqi əsərlərini yaratmasından bəhs edilir [S. 15-45].

 1. Abasova E. Rauf Hacıyev: [Həyat və yaradıcılğı haqqında].- B.: Azərnəşr, 1967.- 36 s.

Kitabçada Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkar Rauf Hacı­yevin görkəmli bir bəstəkar kimi yetişməsində xidmətlərindən bəhs olunur [S.3-25].

 1. Mehmandarova L. Cahangir Cahangirov.- B.: Azərnəşr, 1967.- 46 s.

Monoqrafiyada bəstəkar Cahangir Cahangirovun pro­fessional azəri musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun ənənə­lərinə sadiq qalması və onun yaradıcılığından bəhrələndiyi haqqında məlumat verilir.

 1. Tağızadə A. Sultan Hacıbəyov.- B.: Azərnəşr, 1967.-42 s.

Monoqrafiyada Sultan Hacıbəyovun Üzeyir Hacıbəyov ilə yaxın əlaqələrindən və onun əsərlərinin məhz dahi bəstəkarın əsərlərinin təsiri altında yazılmasından söhbət gedir.

1968

 1. Böyük Oktyabr və Azərbaycan mədəniyyəti.- B.: Azərb.Dövlət nəşriyyatı, 1968.- 157 s.

Kitabda Q.Qasımovun “Azərbaycan sovet musiqisinin əsas inkişaf mərhələləri” məqaləsində Ü.Hacıbəyovun musiqi folklorunun inkişafı sahəsindəki fəaliyyətindən danışılır [S. 54-57].

 1. Karagiçeva L. Qara Qarayev.- B.: Azərnəşr, 1968.- 72 s.

Kitabda “Bəstəkarın simfonik yaradıcılığı” adlı məqa­lədə ilk Azərbaycan opera sənətinin incisi olan “Koroğlu”nun yazılmasından və Üzeyir Hacıbəyovun pedaqoji fəaliyyə­tin­dən bəhs olunur [S.9,10,11].

 1. Qasımov Q. Üzеyir Hacıbəyovun anadan olması­nın 80 illiyi /Azərbaycan incəsənəti: Məqalələr toplusu.- B.: Az. SSR EA, 1968.- C. XII.- S. 165-168.

1970

 1. Vurğun S. Böyük sənət uğrunda.- B.: Gənclik, 1970.- 191 s.

Kitabda dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun yaradıcı­lığın­dan bəhs edilir [S.128-135].

1972

 1. Vurğun S. Əsərləri 6 cilddə: (Məqalə, məruzə, nitq, təbrik və oçerklər: (1925-1946-cı illər).- B.: Azərnəşr, 1972.- C.V.- 462 s.

Kitaba salınan “Böyük bəstəkar” adlı məqalə bəstə­karın 60 illi­yinə həsr olunur [S.356-366].

1973

 1. Abasova E. Səid Rüstəmov: (həyat və yaradıcılığı).- B.: Azərnəşr, 1973.- 48 s.

Monoqrafiyada Üzeyir Hacıbəyovun gənc musiqiçi­lərin yetişdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətindən, xalq çalğı alətləri orkestri yaratmasından, bəstəkar Səid Rüstəmovun bir musiqiçi, bəstəkar kimi yetişməsindəki xidmətlərindən danı­şılır [S.3-25].

 1. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Kon­servatoriyası müəllimlərinin 1973-cü il elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilən elmi konfransın proqramı.- B., 1973.-18 s.

1974

 1. Yüzbaşova L. Üzeyir Hacıbəyov və rus mədə­niyyəti.- B.: Elm, 1974.- 203 s.

1975

 1. Məmmədli Q., Quliyеv R. Üzеyir Hacıbəyov: [Ana­dan olmasının 90 illiyi münasibətilə].- Kitab-albom.- B.: İşıq, 1975.- 91 s.

 2. Məmmədli Q. Azərbaycan teatrının salnaməsi (1850-1920).- B.: Azərnəşr, 1975.- 583 s.

Salnamədə respublikamızın şəhər və rayon teatrları ilə bərabər qardaş Zaqafqaziya və Orta Asiya Respublikalarında fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatr kollektivləri tərəfindən tamaşaya qoyulan Ü.Hacıbəyovun əsərlərindən danışılır [S. 5,7-10, 265, 473, 479, 487].

 1. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları (11-12 noyabr 1975).- B.: Elm, 1975.- 64 s.

Kitaba Ü.Hacıbəyov yaradıcılığının tarixi rolu, döyüş­kən və mənalı publisistika; Ü.Hacıbəyov və Azərbaycanda demokratik ictimai-sosioloji fikrin inkişafı; Ü.Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin; Ü.Hacıbəyov və proqramlı musiqinin problemləri; Ü.Hacıbəyovun tərcümeyi-halının unudulmaz səhifələri; Ü.Hacıbəyovun dramaturgiyası; Ü.Hacıbəyov haq­qın­da xatirələr; Azərbaycan estetik fikir tarixində Ü.Hacıbəyovun yeri; Ü.Hacıbəyovun opera estetikası və “Koroğlu”nun musiqi dramaturgiyası adlı məqalələr salınmışdır [S.3-64].

1976

 1. Abasov A. Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı.- B.: Gənclik, 1976.- 168 s.

 2. Bəstəkarın xatirəsi: (Azərbaycan professional musiqisinin banisi, bəstəkar Ü.Hacıbəyov haqqında məqalələr və xatirələr) /Tərtib еdəni Ə.İsazadə B.: Azərnəşr, 1976.- 156 s.

1977

 1. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyov: Gənclik illəri /Rеd. Ə.Mirəhmədov.- B.: Gənclik, 1977.- 125 s.

 2. Hacıyev T. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili: Dərs vəsaiti:- B.: Maarif, 1977.-188 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərindəki xalq dilin­də işlənən söz və məcazlardan (komediyalardan) və Ü.Hacıbəyovun dil haqqında fikirlərindən bəhs olunur [S.19,21,53,83-112].

 1. Məmmədli Q. İmzalar.- B.: Azərnəşr, 1977.- 119 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun özünə gizli imza seçməkdə özünəməxsus üsulları olmasından və bu imzalardan ustalıq və məharətlə istifadə etməsindən bəhs olunur [S.11-12].

 1. Rəhmanzadə F. Gözəlliyə açılan pəncərə.- B.: Azərnəşr, 1977.- 100 s.

Kitabda “Arşın malçı məşhədlilərin qonağıdır” adlı məqalədə Üzeyir Hacıbəyovun əsərinin İran teatrı səhnəsində tamaşaya qoyulmasından; “Ömrün uzun olsun” adlı məqalədə isə Tokay Məmmədovun anası Zivər Məmmədovanın bəstəkarla bağlı xatirələri toplanıb [S.57-60, 91-94].

 1. Zeynalova F., İsmayılov M. İbtidai musiqi nəzə­riy­yəsi.- B.: İşıq, 1977.- 140 s.

Musiqi məktəbləri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik­də Ü.Hacıbəyovun “Arşım mal alan” musiqili komediyası və “Sənsiz” romansı misal göstərilmişdir [S.43-44].

1978

 1. Abasova Е. Üzеyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu /Üzеyir Hacıbəyov: Biblioqrafiya. Ön söz.- B., 1978.- S. 22-32.

 2. Əmirov F. Musiqi səhifələri: (Çıxışları, və məqalə­lə­ri) /Red. A.Vəfalı.- B.: İşıq, 1978.- 144 s.

Kitabda bəstəkarın “Üzeyir məktəbi” adlı məqaləsi verilmişdir [S.79-85].

 1. Musayev S. Klassik Azərbaycan dramaturgiyasında müsbət qəhrəman problemi /Red. M.İbrahim.- B.: Elm, 1978.- 164 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun maarifpərvər fikirləri verilmişdir [S.56-60].

 1. Qara Qarayev /Red. Azərb. SSR Xalq artisti Tofiq Quliyev.- B.: İşıq, 1978.- 72 s.

Kitabda L.Karagiçevanın “Qara Qarayevin yaradıcılıq yolu - bəstəkarın simfonik yaradıcılığı” adlı məqaləsində Üzeyir Hacıbəyovdan bəhs olunur [S.16-17].

 1. Quliyev S. Musiqi və onun tədrisi metodikası.-B.: Azərnəşr, 1978.- 126 s.

Dərslikdə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı və onun musiqisinin tədrisi şərh edilir[S.12-40].

 1. Qurbanov B. Azərbaycan sovet musiqi mədəniyyəti və xarici mətbuat.- B., 1978.- 62 s.

Əsərdə Ü.Hacıbəyov əsərlərinin xaricdə ifa edilmə­sin­­dən və xarici mətbuatda dərc olunan məqalələrdən söz açılır.

 1. Üzeyir Hacıbəyov. Biblioqrafiya /Azərb. Elmlər Akademiyasının əsaslı kitabxanası; Akademiyanın Memarlıq və İncəsənət in-tu /Tərt: M.Aslanov, Q.Qasımov, R.Quliyeva, Ş.Kərimova.- B.: Elm, 1978.- 206 s.

1979

 1. Azərbaycan yazıçılarının həyatından dəqiqələr.- B.: Gənclik, 1979- 302 s.

Kitaba Ü.Hacıbəyovun Mirzağa Əliyevlə və qəzəlxan Əliağa Vahidlə, Ələkbər Hüseynzadə, Hüseynqulu Sarabski və şair Zeynal Cabbarzadə ilə maraqlı yumoristik söhbətləri və lətifələri salınmışdır [S. 210-222].

 1. Heydər Əliyev. Bəstəkarın yüksək vəzifəsi və amalı: Respublika bəstəkarları ilə Azərbaycan KP MK-da keçirilmiş görüşdə çıxış (1 oktyabr 1979-cu il) /H.Ə.Əliyev Sov.İKP MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərb. KP MK.-nin I katibi.- B.: Azərnəşr, 1979.- 33 s.

Kitabda professor, musiqişünas Ü.Hacıbəyovun Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbinin təməlinin qoymasından və bu məktəbi yaratmasından bəhs olunur [S. 9].

 1. Zamanov A. Əməl dostları.- B.: Yazıçı, 1979.- 364 s.

Kitabın “Xalqın özü” adlı bölməsində bəstəkarın yazıçı-publisist kimi fəaliyyətindən, dramaturgiyanın inkişa­fında rolundan söhbət açılır [S.209-212].

1980

 1. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəddini /Red. H.Qasımzadə.- B.: Yazıçı, 1980.- 430 s.

Kitabda bəstəkarın “Molla Nəsrəddin” jurnalında fəaliyyətindən bəhs olunur [S.122].

1981

 1. Aslanov M. Üzеyir gülüşü.- Üzеyir Hacıbəyov “Ordan-burdan” kitabında /Mətnin tərtibi, müqəddimə və qеydlər M.Aslanovundur.- B., 1981.- S. 5-18.

 2. Azərbaycan xalq musiqisi /Red. Ə.Eldarova.- B.: Elm, 1981.- 198 s.

Məcmuədə Azərbaycan SSR EA-nın akademiki Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərindən bəhs olunur [S. 5-197].

 1. Quliyev C. Böyük humanist: Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr /Red. F.Köçərli.- B.: Yazıçı, 1981.- 228 s.

 2. Rzayev A. Çağlayan bulaq: [Üzeyir Hacıbəyov sənətinin füsunkarlığı, əzəməti məhəbbətlə tərənnüm edilir] /Red. K.Vəliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 106 s.

1982

 1. Bağırov N. Musiqinin elementar nəzəriyyəsi: (Orta ixtisas musiqi məktəblərinin tələbələri üçün dərslik).- B.: Maarif, 1982.- 268 s.

Kitabda mövzuların aydınlaşdırılması üçün əyani vəsait kimi Qərbi Avropa, rus sovet klassik musiqi nümunələri ilə yanaşı, ilk dəfə olaraq Azərbaycan professional və xalq musiqi nümunələrindən ibarət 100-dən çox not materialların­dan, o cümlədən “Koroğlu” operası, “Döyüşçülər marşı”, “Mayeyi-Rast” muğamından istifadə olunmuşdur [S.105-268].

 1. Kərimov S. Niyazi: (Həyat və yaradıcılığı haqqında monoqrafiya).- B.: Yazıcı, 1982.- 88 s.

Monoqrafiyada “Musiqi ilə bağlı ömür” adlı yazıda Üzeyir Hacıbəyovun musiqi tarixində xidmətlərindən və eyni zamanda Niyazinin onun yaradıcılıq ənənələri əsasında böyük bir musiqiçi kimi yetişməsindən bəhs olunur [S.14-86].

 1. Rəhmanzadə F. Sənətkar qüdrəti: (Azərb. SSR Xalq artisti Ş.Bədəlbəyliyə həsr olunmuş foto-kitab) /Red. N.Sadıqova.- B.: İşıq, 1982.- 114 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun Şəmsi Bədəlbəylinin müəllimi olmasından, onun sinfində musiqi təhsili almasından, yaradıcılığının ən böyük uğurlarının dahi bəstəkarın adı ilə bağlılığından danışılır [S.8,14,15,38, 42, 43, 51,55,87].

 1. Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyi.- B.: N.J., 1982.- 8 s.

1983

 1. Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığı: (1920-1975) Biblioqrafiya.- B.: Elm, 1983.- 950 s.

Biblioqrafiyada Ü.Hacıbəyovun məqalələri və kitab­ları haqqında məlumatlar toplanmışdır [S.703].

 1. Əmirov F. Musiqi aləmində: (Məqalələr məcmuəsi) /Müəqqəd. мüəllifi: M.İbrahimov.- B.: Gənclik, 1983.- 271 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından bəhs olunur [S. 65-72].

 1. Səfərova Z. «Lеyli və Məcnun» opеrasının parti­tu­ra­sına müqəddimə və şərhlər /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri.- B., 1983.-C. I.- [S. 11-18; S. 395-406].

 2. Vəlixanov N. Azərbaycan maarifçi-rеalist ədəbiyyatı (1890-1917-ci illər).- B.: Еlm, 1983.- 160 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun ədəbi fəaliyyətindən danışılır [S.57-60, 72, 73, 77, 86-89].

1984

 1. Azərbaycan sovet musiqi ədəbiyyatı: Orta ixtisas musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün dərslik.- B.: Maarif, 1984.- 224 s.

Kitabda bəstəkar Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradı­cılığı, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonrakı illərdə yaradıcılığı, “Koroğlu” operası, ”Arşın mal alan” musiqili komediyası, vokal və instrumental musiqisi haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır [S.43-71].

 1. İsmayılov M. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. B.: İşıq, 1984.- 100 s.

Kitabda dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən ilk dəfə sistemləşdirilən yeddi əsas lad - məqam və muğamın fərqli və uyğun cəhətləri ətraflı izah olunur [S.39].

 1. Qasımova R. Ü.Hacıbəyovun komediyaları.- B.: Elm, 1984.- 120 s.

 2. Qasımova S., Bağırov N. Azərbaycan sovet musiqi ədəbiyyatı: Orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik.- B.: Maarif, 1984.- 224 s.

Kitabda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı öz əksini tapmışdır. [S. 43-71].

 1. Məmmədli Q. Üzeyir Hacıbəyov: 1885-1948: Həyat və yaradıcılığının salnaməsi.- B.: Yazıçı, 1984.- 462 s.

Kitabda təqribən 60 illik bir dövrdə müxtəlif kitab­lardan, arxiv və dövri mətbuat materiallarından götürülmüş faktlar və sənədlərdə Ü.Hacıbəyovun əsərləri ətrafında söy­lənilmiş fikirlər, rəylər toplanmışdır.

 1. Səfərova Z. «Lеyli və Məcnun» opеrasının klavirinə ön söz və şərhlər /Ü.Hacıbəyov. Əsərləri.- B., 1984.- II cild.- S. 10; 223-231.

 2. Üzеyir Hacıbəyov /Qasımova S., Bağırov N. Azər­baycan sovеt musiqi ədəbiyyatı. Orta ixtisas musi­qi məktəbləri üçün dərslik.- B., 1984.- S. 43-70.

1985

 1. Abbasov A. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar.- B.: Ya­zı­çı, 1985.- 452 s.

 2. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyov – jurnalist.- B.: Azərnəşr, 1985.- 205 s.

 3. Xəlilov V. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov /Ön söz müəllifindir.- B.: İşıq, 1985.-72 s.

Kitabda bəstəkar Süleyman Ələsgərovun “Bəstəkarın görkəmli sənət adamları ilə yaradıcılıq ünsiyyəti” adlı yazı­sında Üzeyir Hacıbəyov ilə bağlı xatirələrindən söhbət açılır [S.3-94].

 1. İsmayılova Q. Müslüm Maqomayev: Azərbaycanın görkəmli adamları).- B.: Yazıçı, 1985.- 64 s.

Kitabda bəstəkar, Müslüm Maqomayevin Qori Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında Üzeyir Hacıbəyov ilə görüşündən, uzunömürlü dostluğundan bəhs olunur.

 1. Nağıyev R. Ü.Hacıbəyovun estetik görüşləri.- B.: Azər­nəşr, 1985.- 200 s.

 2. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər /Monoqrafiya.- B.: Elm, 1985.- 208 s.

 3. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyov.- B.: Yazıçı, 1985.- 68 s.

 4. Üzeyir Hacıbəyov-100 /Tərt.edənlər: Q.Məmmədli, R.Quliyev.- B.: İşıq, 1985.- 62 s.

Bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitab­da görkəmli şəxsiyyətlərin onun haqqında xatirələri veril­mişdir.

 1. Üzeyir Hacıbəyov: Biblioqrafiya /Tərt. Aslanov M., Qasımov Q. 2-ci nəşri.- B.: Elm, 1985.- 292 s.

Biblioqrafiya dörd bölmədən ibarətdir. Bölmələrdə sənətkarın həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, onun yaradı­cılıq yolunun ümumi xarakteristikasına həsr olunmuş oçerklər, musiqi əsərləri, kitabları və məqalələri, Ü.Hacıbəyov haqqında ədəbiyyat toplanmışdır.

1986

 1. Axundov N. Üzeyir Hacıbəyov xaricdə.- B.: Bilik cəmiyyəti, 1986.- 53 s.

 2. Məktəblinin musiqi aləmi /Tərt. Rəşid Şəfəq.- B.: İşıq, 1986.- 120 s.

Kitabda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında Səməd Vurğunun “İnsan qəlbinin tərənnümçüsü”, Cavad Cuvarlının “Böyük sənətkarın tarı”,Əziz Şərifin “Bir məktubun tarixi”, Müşkinaz Cavidin “Onların dostluğu sarsılmazdır”, Qəmər İsmayılovanın “Parlaq melodiyalar ustası” və b. məqalələr daxil edilmişdir [S.3-26].

 1. Paşayeva Y. Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi.- B., 1986.- 34 s.

Kitaba Üzeyir Hacıbəyovun Əfrasiyab Bədəlbəyli yaradıcılığı haqqında fikirləri verilmişdir.

 1. Şərif Ə. Keçmiş günlərdən.- B.: Yazıçı, 1986.- II kitab.- 411 s.

Kitabda “Azərbaycan musiqisinin atası” bölməsində Ü.Hacıbəyov barədə xatirələr verilmişdir [S. 296-322].

1987

 1. İbrahimov M. Tufanlara kömək edən bir qələm: Ü.Hacıbəyovun şəxsiyyəti və yaradıcılığı.- B.: Azərnəşr, 1987.- 197 s.

 2. Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu /Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksi­yası, 1987.- C.X.- S.147-150.

 3. Hüseynov R. Vaxtdan uca /Ön söz Anarındır; rəssamı S.Şatikov.- B.: İşıq, 1987.- 361 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirələr toplanmışdır [S.5-197].

1988

 1. Quliyev V. Ucalığa gedən.- B.: Gənclik, 1988.- 83 s.

Kitaba salınan “Ölməz irsə ehtiram” bölməsində Şuşada Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyindən, onunla bağlı xatirələr öz əksini tapmışdır [S.45-54].

1989

 1. Qasımova S., Zöhrabov R. Musiqi ədəbiyyatı: Uşaq musiqi məktəblərinin IV sinfi üçün dərslik.- B.: Maarif, 1989.-108 s.

Dərslikdə “Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradı­cılığı” bölməsində bəstəkarın mahnı yaradıcılığından söhbət açılır [S.43-56].

 1. Məmmədova R. Muğam-sonata qovşağı.- B.: İşıq, 1989.- 128 s.

Kitabda “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında sonata forması”ndan danışılır [S.74-109].

1990

 1. İsazadə A. Ü.Hacıbəyov haqqında söz.- B.: Elm, 1990.

 2. Salamzadə Q. Kiçik pəncərədən görünən dünya: [Ü.Hacıbəyov haqqında].- B.: Azərnəşr, 1990.- 160 s.

 3. Şəfiyeva N. “Azərbaycan ladları”: Musiqi məktəbləri üçün Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi tədqiqatı üzrə metodiki vəsait.- B.: Azərnəşr, 1990.- 37 s.

 4. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası mövzusunda N.Karnatskayanan skripka ilə fortepiano üşün fantaziyası: Metodik tövsiyələr.- B.: Ü.Hacıbəyov ad. Azərb. Döv. Konser-sı, 1990.- 15 s.

 5. Üzeyir Hacıbəyov haqqında seçilmiş xatirələr və məqalələr /Tərt: Əhməd İsazadə.- B.: Elm, 1990.- 287 s.

Kitabda bəstəkarlardan: Y.Şaporin, D.Şostakoviç, Q.Qarayev, F.Əmirov, Vano Muradeli, Niyazi; Şair və yazıçılardan: Səməd Vurğun, M.S.Ordubadi, M.İbrahimov; Görkəmli alimlərdən H.Hüseynov, Y.Məmmədəliyev, M.Arif, Ə.Şərif və bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin xatirələri top­lan­mışdır.

1991

 1. İsmayılov M. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə dair elmi-metodik oçerklər.- B.: Elm, 1991.- 117 s.

Elmi kütləvi səpgidə yazılan bu kitab dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun sistemləşdirdiyi milli musiqimizin əsasını təşkil edən məqamlarla (ladlarda) bağlı elmi-metodik məsə­lələrə həsr edilmişdir [S.3-117].

 1. Seyidova S. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqişünaslığı: “Üzeyir Hacıbəyov və xalq musiqisi” adlı elmi məqalələr toplusu.- B., 1991.- 156 s.

1992

 1. Nəsibzadə N. Azərbaycan Demokratik Respublikası: Tarix, ictimai-siyasi və ədəbi mədəni həyat: (Məqalələr və sənədlər).- B.: Azərnəşr, 1992.-189 s.

Kitabda “Ü.Hacıbəyov “Azərbaycan” qəzetinin re­dak­toru kimi” adlı məqalədə bəstəkarın 1918-1920-ci illərdəki fəaliyyə­tindən bəhs olunur [S. 125-131].

 1. Tağızadə A. Cövdət Hacıyev.- B.: Şur, 1992.- 16 s.

Monoqrafiyada görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəy­ovun bəstəkarlıq fəaliyyətindən və C.Hacıyevin onun irsindən bəhrələndiyi şərh edilir [S.4-14].

1993

 1. İbrahim X. Daşdan keçən istiqlal.- B.: Yazıçı, 1993.- 140 s.

Kitabda müəllifin “Arşın mal alan” və “Leyli və Məcnun” əsərlərinə dair fikirlər öz əksini tapmışdır [S. 44-49].

 1. Zöhrabov R. Rauf Hacıyev: Monoqrafiya.- B., 1993.- 40 s.

Monoqrafiyada bəstəkar Rauf Hacıyevin yaradıcılıq simasının formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyov məktəbinin böyük rolundan bəhs olunur [S.3-10].

1994

 1. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı.- B.: Şur, 1994.- 71 s.

Bəstəkar Ü.Hacıbəyovun kitabda həyatının 1905-1910-cu illəri əhatə olunmuşdur.

 1. Azərbaycan musiqisi: Tarix və müasir dövr.- B.: Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, 1994.- 169 s.

Kitabda F.Əsgərovanın “Leyli və Məcnun” ope­ra­sında muğamın və əruzun işlənilməsinə dair” bilgilər verilmiş­dir [S.88-92].

 1. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operası: Dərs vəsaiti.- B., 1994.

1995

 1. Elçin. Üzeyir Hacıbəyov: Bəstəkarın vətəndaş sözü.- B.: Gənclik, 1995.- 87 s.

 2. Şuşinski F. Musiqişünasın düşüncələri.- B.: Gənclik, 1995.- 349 s.

Kitabda “Ü.Hacıbəyovun ifaçılıq sənəti” və “Hacıbəyov qardaşlarının truppası” adlı məqalələr verilmişdir.

 1. Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz.- B.: Şur, 1995.- I kitab.- 88 s.

“Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq musiqisi” adlı məqalədə sənətkarın yaradıcılıq yolu haqqında məlumat verilir [S.4-10].

1996

 1. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: Məqalələr toplusu.- B.: Elm və həyat, 1996.- 77 s.

Topluda Ü.Vəliyevanın “Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiy­yat” adlı məqaləsində bəstəkarın “Leyli və Məcnun” ope­rası haqqında məlumat verilir [S.52-54].

 1. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyasi /Elmi-redaksiya şurasının sədri H.İbrahimov.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1996.- 304 s.

1997

 1. Bədəlbəyli F. Məqalələr, materiallar.- B.: Qapp-poliqraf, 1997.- 200 s.

“Barmaqlarda cilvələnən təranələr” adlı yazıda pro­fessor Fərhad Bədəlbəylinin böyük bəstəkar haqqında fikirləri və “Sənətin inkişaf yolu intəhasızdır” məqaləsində müəllifin Üzeyir bəyin nəslinin estafetinin davamçısı olduğu haqqında məlumat verlirir [S.81, 175-180].

 1. XX əsrin Azərbaycan musiqisi /Tərt.E.Abasova.- B.: Elm və həyat, 1997.- 129 s.

Müasir Hacıbəyovşünaslığın aktual problemlərini əhatə edən məqalələr toplusuna F.Əliyevanın “Ü.Hacıbəyov yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət məfkurəsi kontekstində”, Ş.Mahmudovanın “Ü.Hacıbəyovun portretinə ştrixlər”, Z.Da­daşzadənin “Qəzəl-şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradı­cılı­ğında tətbiqinə dair”, A.Tağızadənin “Arşın mal alan” kome­diyasının val yazısı, Z.Qafarovanın “Ü.Hacıbəyov və Azər­baycan Bəs­təkarlar İttifaqı”; F.Əliyevanın “Hacıbəyovşü­nas­lığın naməlum səhifələri”; A.Abduləliyevin “Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan mühacirət mətbuatında” adlı məqalələr toplan­mış­dır [S.3-122].

 1. Qarabağlı S. (Mirzəyeva). Üzeyir Hacıbəyovun publisistika­sında musiqi məsələləri.- B.: Bilik-Bayatı, 1997.- 79 s.

1998

 1. İmrani R. Muğam tarixi.- B.: Elm, 1998.- I cild.- 278 s.

Kitabda Şərqin ən qədim musiqi janrlarından biri olan muğam sənəti və Ü.Hacəbəyov Şərqdə ilk operanın yaradıcısı kimi işıqlandırılır [S.5-6].

 1. Səfərova Z. Azərbaycanın musiqi elmi: XIII-XX əsrlər.- B.: Elm, 1998.- 584 s.

Kitabın IV hissəsi “Üzeyir Hacıbəyov və onun elmi irsi”nə həsr edilmişdir [S.265-426].

 1. Şükürov A. Kulturologiya: Dərslik.- B.: Elm, 1998.- 285 s.

Dərslikdə “XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun musiqi mədəniyyəti sahəsin­dəki fəaliyyətindən geniş bəhs olunur [S. 175].

1999

 1. Dadaşzadə Z. Simfoniyanın fəzası: (1970-1980-cı illər Azərbaycan simfoniyası: əsas təmayüllər).- B.: Elm, 1999.- 200 s.

Kitabda “Azərbaycan simfoniyasında milli modellərin axtarışları” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan simfoniyasının inkişafındakı fəaliyyəti, xüsusilə də ədəbiyyat, muğam və simfonizmin qarşılıqlı münasibətlərinin yeni mər­hələsi üçün səciyyəvi cəhətlərin aşkarlanması məsələləri şərh edilir [S.66-109].

 1. Dünya naşirləri, jurnalistləri, poliqrafçıları. Ensik­lopediya.- B.: Bozoğuz, 1999.- 508 s.

Ensklopediyada Ü.Hacıbəyovun “Şərqi-rus”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət”, “Molla Nəsrəddin” kimi dövri nəşrlərin əməkdaşı olması haqqında qısa məlumat verilir [S.478-479].

 1. İmrani R. Azərbaycanın musiqi tarixi.- B., 1999.- I cild.- 148 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun 7 operası, 3 operettası, 3 kanta­­tası, 2 orkestr fantaziyası, 2 romansı və orkestr əsərləri haqqında məlumat verilir [S. 5-6].

 1. Nicat Ə. 100 böyük azərbaycanlı.- B.: Qanun, 1999.- 108 s.

Əsərdə Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir [S.5-6].

 1. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.- B.: Elm, 2000.- VI cild (1920-1941).- 550 s.

Kitabın “Musiqi” bölməsində Ü.Hacıbəyovun böyük xidmətlərindən danışılır [S.241-244,354,355,356,357].

 1. Babayev E. Ənənəvi musiqimiz: Müşahidələr və mülahizələr.- B.: Elm, 2000.- 116 s.

Kitabın “Müasir lad nəzəriyyəmiz” bölməsində Ü.Hacıbəyovun lad sistemindən bəhs olunur [16-30].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Buraxılışa məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2000.- C. 9 (mart 1997-may 1997).- 466 s.

Prezident Heydər Əliyev öz çıxışında Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişdir [S.270].

 1. Quliyev V. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər.- B.: Ozan, 2000.- 584 s.

Topluda “Üzeyir Hacıbəyli: ömrün iki şərəfli ili” məqaləsində bəstəkarın 1918-1920-ci illərdəki ictimai siyasi fəaliyyətindən bəhs olunur [S. 307-332].

 1. Qurbanov B. Musiqinin bədii-estetik məsələləri.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 374 s.

Kitaba “Üzeyir Hacıbəyov və proqramlı musiqi”, “Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında qadın mövzusu”, “Üzeyir Hacıbəyov haqqında monoqrafiya”, “Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz” kimi elmi məqalələr öz əksini tapmışdır [S. 167-179, 268-273].

 1. Səfərova Z. Ardı yaşanılır : (Xatirələr).- B.: Nurlan, 2000.- 152 s.

Kitabda müəllifin dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov ilə bağlı xatirələri verilmişdir.

 1. Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr: Məqalələr toplusu və müsahibələr.- B.: Elm, 2000.- 317 s.

Əsərdə Z.Səfərovanın Üzeyir Hacıbəyov haqqında “Nizami Gəncəvinin və Üzeyir Hacıbəyovun musiqili qəzəlləri”, “XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti”; “Üzeyir Hacıbəyov irsi və milli musiqi sərvətimiz”; “Üzeyir Hacıbəyov və Qədim Şərq musiqisi, “Leyli və Məcnun” operasının partiturası; “Leyli və Məcnun” operasının klavirinə yazılmış ön söz; “İlk operamızın ilk nəşri”; “Üzeyir Hacıbəyovun estetik görüşləri”; “Rəşad Nuri Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları haqqında”; ”Koroğlu” operasının partiturası”; “Üzeyir Ha­cıbəyovun məktubları”; “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında bəzi nəzəri problemlər; “Üzeyir sənəti ilə bağlı”; “Ürməvidən... Üzeyir bəyədək” məqalələri toplanmışdır [S.3-315].

2001

 1. Azərbaycan tarixi; 7 cilddə.- B.: Elm, 2001.- C. 5.- 560 s.

Dərslikdə Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrün­dəki fəaliyyətindən [S.482,486, 488] və “Mədəniyyət” fəslində Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığından bəhs edilir [S. 254-255].

 1. Əliverdibəyov A. Rəsmli musiqi tarixi.- B.: Şuşa, 2001.- 231s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradı­cı­lı­ğın­dan danışılır [S.195-196].

 1. Hüseynov R. Millətin zərrəsi.- B.: Azərbaycan, 2001.- 719 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun xalq musiqisinin inkişa­fın­dakı rolundan bəhs olunur [S.302 ,713,714].

 1. Qasımova, S. Musiqi ədəbiyyatı: (Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik) /S.Qasımova, R.Zöhrabov, T.Hüseynova; ixt.red.sənət.nam. N.Bağırov.- B.: Şirvannəşr.-2001.- 96 s.

 2. Qurbanov B. Azərbaycan incəsənəti: (Təriflər, təh­riflər) /Red. Ş.Səlimbəyli.- B.: Araz, 2001.- 191 s.

Kitabda mədəniyyət və incəsənətimizdə millilik və beynəlmiləlçilik məsələsi kontekstində Üzeyir Hacıbəyovun operaları haqqında və eyni zamanda xarici ölkə sosioloqlarının onun əsərlərinə baxışları verilib [S.23,116-190].

 1. Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri: (1909-1914) 2 cilddə.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 524 s.

“Əsli və Kərəm”[S.306-309] və “Şah Abbas və Xurşidbanu” [S.311-313] məqalələri Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuşdur.

 1. Nicat Ə. Dahilər-101.- B.: Qanun, 2001.-210 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun operaları haqqında qısa məlumat verilir [S.188-189].

2002

 1. Ənbiya oğlu Ə. XX əsrin 100 görkəmli azər­bay­can­lısı.- Sumqayıt, 2002.- 296 s.

Kitabda Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovun tər­cü­meyi-halı, həyat və yaradıcılığı haqqında məlu­matlar veril­mişdir [S.56-57].

 1. Qubatoğlu B. Mədəniyyət tarixi /Elmi red. prof. N.Mi­­kayılov, N.Şəm­sizadə.- B.: Nasir, 2002.- 338 s.

“Mədəniyyətin inkişafında varislik və mədəni irsin ro­lu” bölməsində Üzeyir Hacıbəyovun musiqi əsərlərində xalq yaradıcılığından ustalıqla istifadə olunmasından danışılır [S. 48-62].

2003

 1. Bayramoğlu A. Azərbaycan Demokratik Respub­li­ka­sı dövründə ədəbiyyat.- B.: Elm, 2003.- 276 s.

Kitabda Yaşar Qarayevin “Cümhuriyyət ədəbiyyatı” adlı məqaləsində Ü.Hacıbəyovdan bəhs edilir [S. 3-8].

 1. Əfəndiyev T. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti /Azərb.Döv.Məd. və İnc. İnst; İran İR-nın Azərbaycandakı səfiri; Məd. mərk; Red. fil.e.d. prof. N.Şəmsizadə.- B., 2003.- 208 s.

Kitabın “Musiqi sənəti” bölməsində bəstəkarın çox­şaxəli yaradıcılığından bəhs olunur [S.64-65].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2003.- C.XI. (iyul 1997-avqust 1997).- 452 s.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev öz nitqində Üzeyir Hacıbəyovun müsəlman Şərqinin bəs­tə­karı oldugunu göstərir [S. 363].

 1. Əliyeva F. Musiqi tariximizin səhifələri /Red. L.Hüseynova.- B.: Adiloğlu, 2003.- 281 s.

“Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət məfkurəsi kontekstində” adlı məqalədə böyük bəstəkarın yaradıcılığından bəhs edilir [S. 7-14].

 1. Səməd M. Yaddaşımızın yaşıdları: [Elm və incəsə­nət xadimləri haqqında] /Elmi red. fəlsəfə. e.d., prof. Babək Qurbanov.- B.: Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.- 463 s.

Kitabda gedən “Böyük ömrün dan yeri” məqaləsi Ü.Hacıbəyova həsr olunub [S.29-39].

2004

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə /Red. Y.Mahmudov.- B.: Lider, 2004.- I cild.- 440 s.

Ensiklopediyada dahi bəstəkarın Xalq Cümhuriyyəti dövründəki ictimai-siyasi fəaliyyəti, publisistikası və tərcü­meyi-halı verilmişdir [S. 404-408].

 1. Dadaşzadə Z. Biz də dünyanın bir hissəsiyik: (El­mi-populyar publisistik məqalələr).- B.: Nurlan, 2004.- 410 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovu yaxından tanıyan, onunla yaradıcı ünsiyyətdə olan görkəmli şəxsiyyətəlrin xatirə və məqalələri toplanmışdır [S.3-131].

 1. Dünyanı heyran qoyan insan.- B.: Azərnəşr 2004.-376 s.

Kitabda Ramiz Mehdiyevin “Əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında bəzi düşüncələr” adlı məqaləsində Heydər Əliyevin dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun 90 illik yubileyinin keçirilməsindəki rolundan bəhs edilir [S.28-29].

 1. Əhmədov T. XX əsr Azərbaycan yazıçıları ensik­lopedik məlumat kitabı.- B.: Nurlan.- 2004.- 984 s.

Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında ensik­lopedik məlumat verilmişdir [S.890-892].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2004.- C.XII (avqust 1997- oktyabr 1997).- 432 s.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev 1918-ci ildə yazılan himnin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov olduğunu xüsusilə vurğulamışdır [S.5,42,140,174,177,356].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2004.- C.XIII (oktyabr 1997- dekabr 1997).- 520 s.

Prezident Heydər Əliyev nitqində “Azərbaycan İnternəşnl” jurnalında dahi bəstəkar haqqında yazılmış mə­qa­lə­dən bəhs edir [ S.107,222, 295,297,301-305].

 1. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacəbəyovun publisis­ti­kasında musiqi məsələləri.- B.: Pedaqogika, 2004.- 80 s.

 2. Məmmədli M. Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən mühazirə mətnləri.- B.: Vətən, 2004.- 178 s.

Kitaba “XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin yeni yüksək zirvəsidir” fəslində “Maarif və Təhsil”; “Milli mət­buatın yaranması”; ”Milli teatrın yaranması”; ”Milli operanın yaranması”; “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı”; “Azər­baycan xalq cümhuriyyəti dövründə mədəniyyət” bölmələrində Üzeyir Hacıbəyovun mədəniyyət, musiqi, təhsil sahəsindəki fəaliyyətlərindən bəhs olunur [S.124-133].

2005

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq-lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2005.- C.15 (Mart 1997- iyun 1997).- 528 s.

Kitabda Prezident Heydər Əliyevə “21 əsr” jurnalında “21 suala cavab” başlıqlı yazıda “Ən çox sevdiyiniz bəstəkar?” sualına o, “Üzeyir Hacıbəyov” cavabını verdiyi nəzərə çatdı­rılır [S.53,152,331,391, 397, 398].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2005.- C.16. (iyun1997- iyul 1997).-552 s.

Prezident Heydər Əliyev nitqində Üzeyir Hacıbəyovun Şərqdə ilk ali musiqi məktəbinin - Azərbaycan konser­va­to­ri­­­ya­­sı­nın banisi olduğunu diqqətə çatdırır [S.41-59].

 1. Həsənzadə N. Kulturalogiya: (Dünya mədəniyyəti tarixi): Dərslik /Elmi red. fəls. e.d.prof. F.Məmmədov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 278 s.

Dərslikdə “XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti (1918-1991-ci illər)” bölməsində Ü.Hacəbəyovun “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru təyin edilmə­sindən və orada Gəncənin adının bərpa edilməsindən, onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan artistlərinin İrana getmələrindən və onun səyi ilə Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunmasından bəhs olunur [S.244, 245, 257, 259].

 1. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları /Toplayanı və tərt, ön söz, qeyd, lüğət və adlar göstəricisi: Fərəh Əliyeva; Red. R.Zöhrabov.- B.: Nurlan, 2005.- 360 s.

Kitabda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövri mətbuatında Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Teatr və musiqi”, “Opera”, “Bir ildə Nicatın işi”, “Bədəltəhrir” adlı elmi publisistik məqalələri toplanmışdır [S.180-198].

 1. Kazımzadə A. Ü.Hacıbəyov və kino.- B.: Azər­baycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, 2005.- 127 s.

Kitab Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından, onun məşhur operettaları əsasında ekranlaşdırılmış “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun” musi­qi­­li kino komediyalarından bəhs edir [S.3-124].

 1. Mahmudov Y. Azərbaycan: Qısa dövlətçilik tarixi: B.: Təhsil, 2005.- 140 s.

Kitabda Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Cüm­huriyyəti dövründə yaradıcılığından və Azərbaycan-türk dili­nin dövlət dili elan olunması sahəsəindəki uğurlu fəaliy­yətin­dən bəhs edilir [S.50, 39-61].

 1. Məmmədova M. Müslüm Maqomayev arxivinin təsviri.- B.: Nurlan, 2005.- 152 s.

Kitabda Üzeyir bəylə Maqomayevin müştərək əsər­ləri, məktubları və foto-şəkilləri verilib [S.7-150].

 1. Nicat Ə. Müdriklik məbədi.- B.: Nərgiz nəşriyyatı, 2005.- 110 s.

Antalogiya-ensiklopediyada Üzeyir Hacıbəyov haq­qın­da ensiklopedik məlumatlar verilmişdir [S.279-280].

 1. Tahirli A. Azərbaycan mühacirət mətbuatında pub­lisistika (1921-1991) /Elmi red. Ş.Vəliyev.- B., 2005.- 528 s.

Kitabda Mustafa Haqqı Türkəqulun (Türk musiqi­şünası) “Ü.Hacıbəyov - klassik musiqi ilə xalq musiqisinin sintezində” məqaləsində, xalq çalğı alətlərinin təkmil­ləş­di­ril­məsi sahəsindəki xidmətlərindən və uğurlarından bəhs edir [S.281-284].

 1. Vəkilov M. Azərbaycanda mədəni inqilab (1920-1940).- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 300 s.

Monoqrafiyada “Azərbaycan teatrı inkişaf yolunda” bölməsində Ü.Hacıbəyovun 1920-1940-cı illərdə mədəni inqilab proseslərində operalarını ilk dəfə “İsmailiyyə” binasın­da tamaşaya qoyulmasından bəhs olunur [S.272-281].

2006

 1. Azərbaycan mətbuatı tarixi: Ali məktəblər üçün dərslik.- B.: Təhsil, 2006.- 250 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyovun publisistik fəaliyyətindən qısa məlumat verilmişdir [S. 235].

 1. Əhmədov S. Azərbaycan tarixində yüz şəxsiyyət.- B.: Ayna mətbu evi, 2006.- 268 s.

Əsərdə Üzeyir Hacıbəyovun tərcümeyi-halı və yara­dıcılıq yolu haqqında maraqlı məlumatlar verilmişdir [S.144-146].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.17. (iyul 1998- oktyabr 1998).- 528 s.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yev nitqində Üzeyir Hacıbəyovun fəaliyyətindən və onun operalarından bəhs edir [S.138, 163, 190, 191, 344].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.18. (oktyabr1998- dekabr 1998).- 552 s.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli­yevin “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasının yeni quruluşda ilk tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivlə söhbəti [S. 325-332, 357, 390].

 1. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çıxışlar, nitq­lər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar) /Burax. məsul: R.Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2006.- C.19. (yanvar1999-aprel 1999).- 528 s.

Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından bəhs edir [S.173,197].

 1. Hacıbəyova Ü. Sənət fədailəri: Hacıbəyovun musiqi dünyası: (Dərs vəsaiti).- B.: Bakı Musiqi Akademiyası, 2006.- 111 s.

Kitabda dahi bəstəkar haqqında “Azərbaycan xalq dastanları Üzeyir Hacıbəyovun opera yaradıcılığında”; “Üze­yir Hacıbəyov və aşıq sənəti”; “Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq dastanları”; “Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat”; “Vokal musiqisi” başlıqlı məqalələr öz əksini tapmışdır [S. 5-55].

 1. Qasımlı M. Heydər Əliyev-İstiqlala gedən yol (1969-1987-cı illər).- B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2006.- 608 s.

Kitaba salınan “Milli incəsənətin tərəqqisi” fəslində Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycan incəsə­nətinə xüsusilə də Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına göstərilən diqqət və qayğıdan danışılır [S 229-267].

 1. Qurban T. Düşmənlərindən güclü şəxsiyyət /Red. filol.e.d. prof.Q.Quliyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 582 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyov - Mir Cəfər Bağırov münasi­bətləri arxiv materialları əsasında işıqlandırılır [S. 3-6,122-145, 404-411, 527-547].

 1. Manafova M. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /Elmi red. filol.e.n.prof.V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.

Kitabda N.Əfəndiyevanın “XX əsr Azərbaycan mə­də­niyyəti” məqaləsində Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin yaratdıqları sənət məktəbinin davamçılarından və əsərlərindən söhbət açılır [S.801,807].

 1. Sayadov S. XX əsr: Azərbaycan və dünya.- B.: Elm, 2006.- 286 s.

Monoqrafiyada “SSRİ respublikalararası mədəni əla­qə­lər və Azərbaycan” adlı yazıda Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin ölkənin bütün regionlarında geniş şöhrət qazanmasından bəhs olunur [S. 56-57].

 1. Səfərova Z. Azərbaycanın musiqi elmi: XIII-XX əsrlər /Red. S.Aslanova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 2-ci nəşri.- 541 s. (“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi­den­tinin 12.01.2004 tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub).

Ü.Hacıbəyovun elmi irsi, eləcə də bəzi musiqi əsərləri yerli və xarici mənbələr, arxiv materialları əsasında təhlil və tədqiq olunmuşdur [S.274-330].

 1. Üzeyirbaycan”: [Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üze­yir bəy Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər və poemalar] /Tərt. və ön sözün müəllifi Səadət Qarabağlı; Red.: prof. E.İsgən­dər­zadə.- B.: Vektor Nəşrlər Evi, 2006.- 289 s.

 2. Zülfüqarov O., Xəlilov V. Musiqi: ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik. /Elmi red. ped.e.n.dos. N.Kazımov.- B.: Pedaqogika, 2006.- 96 s.

Dərslikdə Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığını əks etdirən maraqlı məlumatlar, “Koroğlu” operasının 2-ci pərdə­sindən Koroğlunun ariyası və 3-cü pərdədən final xoru musiqi nümunələri verilmişdir [S.7-10,48-49].

2007

 1. Azərbaycan.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklope­di­yası, 2007.- 884 s.

Ensiklopediyada Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradı­cı­lığı haqqında ensiklopedik məlumat verilmişdir [S.791-800].

 1. Müasir Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər və perspektivlər (elmi məqalələr toplusu).- B.: El, 2007.- 256 s.

“Heydər Əliyev fenomeni Azərbaycan mədəniy­yə­tində”; “Müasir Azərbaycan mədəniyyəti problemləri və pers­pektivləri”; ”Ney-fleyta-ney” adlı məqalələrdə Heydər Əliye­vin Azərbaycan mədəniyyətinə, Üzeyir Hacıbəyov musiqisinə verdiyi yüksək qiymət və göstərdiyi qayğıdan, onun tərtib etdiyi notlaşdırma sistemindən söhbət gedir [S.151-168].

 1. Saraclı Ə. Azərbaycan yazıçıları Cümhuriyyət dönəmində.- B.: Elm, 2007.- 424 s.

Kitabda “Ü.Hacıbəyli” bölməsində Ü.Hacəbəylinin AXC dövründəki fəaliyyəti haqqında maraqlı tarixi məlumatlar verilmişdir [S.265-315].

 1. Şərif A. XX əsr Azərbaycan yaradıcı nəsilləri.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 240 s.

Kitabda “Hacıbəyovların yaradıcı nəsilləri haqqında” məqaləsində bəstəkarın həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat öz əksini tapmışdır [S.11-16].

 1. Üzeyir bəy Hacıbəyov “Molla Nəsrəddin” /Tər­tibçilər: Tahir Aydınoğlu, Səadət Qarabağlı; red. M.Na­zim­oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 86 s.

 2. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası /Red. hey: İbra­himov N. (sədr), E.Abasova, N.Abdullayev, F.Abdullazadə; Heydər Əliyev Fondu; Azər­­baycan Mədəniyyəti Dostları Fondu.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 262 s.

 3. Yəhyayev T. Bir taledə iki ömür: (Xatirələr və düşüncələr).- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 218 s.

Kitabda ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığına verdikləri yüksək qiymətdən bəhs olunur [S. 15].

2008

 1. Ağayev İ. Ədəbiyyat, mətbuat və publisistika prob­lemləri (Seçilmiş məqalələr).- B.: Elm, 2008.- 504 s.

Kitaba salınan “Dövri mətbuat; Mətbuat və publi­sis­tika” bölməsində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində publisist Üzeyir Hacıbəyovun mətbuat sahəsindəki fəaliy­yə­tindən bəhs edilir ( S.132-152).

 1. Bədii və publisistik əsərlər: [Üzeyir dünyası].- B.: Şərq-Qərb, 2008.- C.1.- 544 s.

 2. Heydər Əliyev və mədəniyyət: (Müraciətlər, çıxış­lar, müsahibələr, təbriklər, məktublar) 3 cilddə.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s.

Kitabın içindəkilərdən: “O sabah da bizimlə gedə­cəkdir yanaşı”, “Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin təntənəli açılışı,” “Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində nitqi” (Respublika Sarayı 18 sentyabr, 1985-ci il) [S.60-62].

Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” mu­si­qili komediyasının yeni quruluşda ilk tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivin üzvləri ilə görüşdə söhbəti (1998), “Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı” və Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyasının yeni quruluşda tamaşasına baxdıqdan sonra teatrın yaradıcı kollek­tivi ilə görüşdə çıxışı (1997) [S. 145-148, 255, 469-474].

 1. Qafarova Z. Azərbaycan musiqi incəsənəti.- B.: Səda, 2008.

 2. Üzeyir Hacıbəyli. Ömür salnaməsi (1885-1948): [Üze­yir dünyası]: Biblioqrafiya.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 392 s.

Kitabın 1-ci hissəsi bəstəkarın həyat və yara­dıcı­lı­ğı­nın konkret faktlarla işıqlandandırılmasından, 2-ci hissəsi isə üzeyirşünaslığa aid nəşr olunan əsərlərin biblioqra­fiya­sın­dan ibarətdir.

 1. Seyidov M., Rzayev M. Zamanı qabaqlayan dahi.-B.: Vektor, 2008.- 315 s.

Kitabda “Görkəmli alim, parlaq şəxsiyyət” adlı yazı­da görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın Ü.Hacıbəyov irsinə verdiyi qiymətdən danışılır [S.206-218].

 1. Səfərova Z. (Zemfira Yusif qızı). Şərq musiqisinin peygəmbəri. Cabbar Qaryagdıoğlunun həyat və yaradıcılıgına həsr olunmuş monoqrafiya.- B.: Şərq-Qərb, 2008.- 160 s.

Kitabda Ü.Hacıbəyov haqqında fikirlər verilmişdir.

KİTABLARDA VƏ DÖVRİ MƏTBUATDA ÇAP OLUNAN
MATERİALLAR

1921

 1. Köhnə tamaşaçı. “Əsli və Kərəm”: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının hökumət teatrosundakı tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1921.- 3 may.

1925

 1. Ş.Y. Ü.Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” operası: [Bakı artistlərinin Tiflis qastrolu haqqında] //Yeni fikir.- 1925.- 30 dekabr.

 2. Ş.Y. Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası: [Bakı artistlərinin Tiflis qastrolu haqqında] //Yeni fikir.- 1925.- 29 dekabr.

1926

 1. Ş.Y. Bakı opera teatrosunun sonuncu qastrolu: “Şah Abbas və­­ Xurşudbanu”: [Ü.Hacıbəylinin eyni adlı operasının Tiflis operasındakı tamaşası haqqında] //Yeni fikir.- 1926.- 5 may.

 2. İ. “Əsli və Kərəm”: [Ü.Hacıbəylinin eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında] //Yeni fikir.- 1926.- 16 may.

1927

 1. Əfrasiyab. Şah Abbas və Xurşudbanu: Azərbaycan opеra tеatrosundakı tamaşası haqqında //Kommunist.- 1927.- 1 aprеl.

1928

 1. O olmasın, bu olsun: [Ü.Hacıbəylinin eyni adlı əsərinin M.F.Axundov adına opera teatro səhnəsindəki tama­şa­sı haqqında] //Kommunist.- 1928.- 6 avqust.

1930

 1. Sarabski H. Bir aktyorun xatirələri: [Ü.Hacıbəyli haqqında xatirələr].- B., 1930.- S. 53-60.

 2. Şuralar Azərbaycanının 10 illiyi üçün yeni himn: [Ü.Hacıbəylinin bəstələdiyi himn haqqında] //Kommunist.- 1930.- 26 fevral.

 3. Yeni türk operası: [Ü.Hacıbəylinin “Kəbə” adlı ope­rası haqqında] //Yeni yol.- 1930.- 20 iyun.

1933

 1. Əhməd K. Notlu şərq orkestrosu haqqında: [Ü.Ha­cıbəyovun idarəsi altında olan orkestr haqqında] //Kom­mu­nist.- 1933.- 6 avqust.

 2. Müdafiə evində konsertlər başlanır: [Ü.Hacı­bəy­ovun idarəsi ilə birinci notlu konsert haqqında] //Yeni yol.- 1933.- 10 iyun.

1935

 1. Q. Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası: [Mü­­əl­lifin eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kom­mu­nist.- 1935.- 1 aprel.

 2. Professor Belyayev “Leyli və Məcnun” haqqında: [Bakıya gəlmiş musiqi professoru Belyayev Ü.Hacıbəylinin eyni adlı operası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1935.- 12 aprel.

1937

 1. Azərbaycanın yeni “Koroğlu” operasına baxıl­mış­dır: [Azərb. SSR Əməkdar incəsənət xadimi Ü.Hacıbəylinin eyni adlı operası haqqında] //Kommunist.- 1937.- 20 yanvar.

 2. Sadıq Ə. Kompozitor //Kommunist.- 1937.- 3 no­yabr.

 3. Üzеyir Hacıbəyov Əbdulhüsеyn oğlu: [Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirələr] //Kommunist.- 1937.-16 no­yabr.

1938

 1. Arif M. “Koroğlu” dastanı: [Ü.Hacıbəyov еyni adlı opеrasının tamaşaya qoyulması münasibətilə] //Ədəbiyyat qə­zе­ti.- 1938.- 5 aprеl.

 2. Arşın mal alan” rus dilində: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı əsəri haqqında ] //Kommunist.- 1938.- 29 iyun.

 3. Azərbaycan xalqının incəsənəti: «Pravda»nın rе­dak­siya məqaləsi //Kommunist.- 1938.- 6 aprеl.

 4. Azərbaycan incəsənətinin böyük bayramı: Baş məqalə //Kommunist.- 1938.- 5 aprеl.

 5. Azərbaycan incəsənətinin tarixi qələbəsi: Baş məqalə //Kommunist.- 1938.- 16 aprеl.

 6. Azərbaycan incəsənətinin təntənəsi //Kommu­­­nist.- 1938.- 20 aprеl.

 7. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetində: [Ü.Hacıbəyovun, Mirəsədulla Mirqasımovun, Səməd Vur­ğunun və s. mükafatlandırılması haqqında qərar] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 5 dekabr.

 8. Birinci notlu orkеstr //Kommunist.- 1938.- 15 ap­rеl.

 9. Bülbül M. Çiçəklənən milli musiqi kulturamız: [Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığı haqqında] //Azərbaycan qadını.- 1938.- № 7.- S. 11-12.

 10. Cəfərov C., Qazıyеv Ə. Azərbaycan incəsənət dеkadası, yеkunları //Rеvolyusiya və kultura.- 1938.- № 1.- S. 75-81.

 11. Davudova V. Parlaq bayram: [“Koroğlu”opеrası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 9 aprеl.

 12. Ənvər Q. Azərbaycan opеrasının inkişaf yolları //Ədəbiyyat qəzеti.- 1938.- 24 mart.

 13. Hacıoğlu V. Opеramızın inkişafında dönüş yaradan əsər: [“Koroğlu” opеrası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 8 ap­rеl.

 14. Xalqın məhəbbətini qazanmış kompozitor: //Ədəbiyyat qəzeti.- 1938.- 30 mart.

 15. Xubov Q. Xalq ruhunda və ustalıqla: [“Arşın mal alan” əsəri haqqında] //Kommunist.- 1938.- 18 aprеl.

 16. Mərkəzi mətbuat “Arşın mal alan” haqqında: [Mos­kvada Azərbaycan incəsənəti dеkadası] //Kommunist.- 1938.- 10 aprеl.

 17. Rеyzеn M. Əsl xalq musiqisi: [«Koroğlu» opе­ra­sının səhnəyə qoyulmasından bəhs olunur] //Kommunist.- 1938.- 9 aprеl.- S. 13.

 18. Sadıqov Ə. Opеra sənətimizin Bülbülü: [«Koroğlu» opеrası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 5 aprеl.

 19. Slavin L. «Arşın mal alan» komеdiyası haqqında biblioqrafik matеrial: [Moskvada Azərbaycan incəsənəti dеka­dası] //Kommunist.- 1938.- 11 aprеl.

 20. Sovеt incəsənətinin parlaq qələbəsi: [Mərkəzi mətbuat «Koroğlu» opеrası haqqında] //Kommunist.- 1938.- 8 aprеl.

 21. Stalinə salam: Şeir: [Musiqisi Ü.Hacıbəyovun, sözləri stəmindir] //Şərq qadını.- 1938.- № 8.- S.11.

 22. Tarixi qələbənin mükafatı: Baş məqalə: [İncəsənət dеkadasının müvəffəqiyyətlərindən danışılır] //Kommunist.- 1938.- 18 aprеl.

 23. Trеnyov G. Gözəl xalq еposu: [«Koroğlu» və «Şahsənəm» opеraları haqqında] //Kommunist.- 1938.- 9 sеntyabr.

1939

 1. Abasov Ş. Azərbaycan opеrasının 30 illiyi //Rе­vol­yusiya və kultura.- 1939.- № 3.- S. 127-128; Gənc işçi.- 1939.- 24 fеvral.

 2. Abasov Ş. Çiçəklənən opеramız: [“Lеyli və Məc­nun” opеrası haqqında. Azərbaycan opеrasının 30 illiyi müna­sibətilə] //Kommunist.- 1939.- 24 fеvral.

 3. Kompozitor Üzeyir Hacıbəyov nə üzərində çalışır //Kommunist.-1939.- 28 yanvar.

 4. Məmmədli Q. Məşədi İbad: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1939.- 10 yan­var.

 5. Sarabski H. 30 il əvvəl: [Azərbaycan opеrasının 30 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1939.- 24 fеvral.

 6. Sarabski H. Opеramız qabaqcıllar sırasına kеç­mişdir: [Azərbaycan opеrasının 30 illiyi münasibətilə] //Gənc işçi.- 1939.- 24 fеvral.

1940

 1. Avarski R. Azərbaycan xalqının talantlı kom­po­zitoru: [Anadan olmasının 55 illiyi münasibətilə] //Kom­mu­nist.- 1940.- 18 sеntyabr.

 2. Azərbaycan xalqının talantlı oğlu. Hörmətli Ü.Hacıbəyov: [Ü.Hacıbəyovun 55 yaşının tamam olması münasibətilə: Səməd Vurğun, Sülеyman Rüstəm, Məmməd Səid Ordubadi, Mirzə İbrahimov, Məmməd Arif, Sülеyman Rəhimov, Rəsul Rza, Mirvari Dilbazi, Məmməd Rahim, Əbülhəsən, Mir Cəlal, Qraşi, M.Kamski, H.Mеhdi, Osman Sarıvəlli, Əli Vəliyеv, Zеynal Xəlil, Sеvuns, Əhməd Cəmilin təbrikləri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1940.- 20 sеntyabr.- S. 3.

 3. Görkəmli sənətkar: [Anadan olmasının 55 illiyi münasibətilə] //Gənc işçi.- 1940.- 18 sеntyabr.

 4. Xəlilov R. Kompozitor Hacıbəyovun Moskvada mə­ruzəsi: [“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” mövzusunda] //Kommunist.- 1940.- 11 aprel.

 5. İbrahimov M. Üzеyir Hacıbəyov: [Anadan olma­sının 55 illiyi münasibətilə] //Rеvolyusiya və kultura.- 1940.- № 9.- S. 115-118.

 6. Kompozitor Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 55 illiyinə həsr еdilmiş təntənəli gеcə //Gənc işçi.- 1940.- 20 sеnt­­yabr.

1941

 1. Azərbaycan opеra tеatrının Təbrizdə vеrdiyi ta­ma­şaların böyük müvəffəqiyyəti //Kommunist.- 1941.- 25 okt­­yabr.

 2. Üzeyir Hacıbəyov yoldaş Naxçıvanda: [SSRİ Ali Baş Sovetinə seçkilər münasibətilə] //Şərq qapısı.- 1941.- 5 iyun.

1943

 1. Qubad. Vətənpərvərliyi tərənnüm edən musiqi əsərləri: [Ü. Hacıbəyovun bəstələdiyi “ Şəfqət bacısı”, “Yaxşı yol” və s. haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1943.- 9 oktyabr.

 2. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılıq gecəsi //Ədə­biy­yat qəzeti.- 1943.- 9 aprel.

1945

Üzeyir Hacıbəyov – 60

 1. Adil B. Üzеyir Hacıbəyov //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 2. Ağayеva X. “Azərbaycan musiqisinin əsasları” haqqında //Kommunist.- 1945.- 13 may.

 3. Ağayеva X. Böyük bəstəkar: [Anadan olmasının 60 illiyi və musiqi yaradıcılığının 40 illiyi qarşısında] //Kom­mu­nist.- 1945.- 24 avqust.

 4. Akadеmik Ü.Ə.Hacıbəyov //Kommunist.- 1945.- 1 aprеl.

 5. Andquladzе D. İncəsənətin tərəqqisi naminə: //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 6. Araslı H. Günəş müğənnisi: //Ədəbiyyat qəzеti.- 1945.- 18 sеntyabr.

 7. Arif M. Həqiqi xalq sənətkarı: //Ədəbiyyət qəzeti.- 1945.- 18 sentyabr.

 8. Azərbaycan SSR ЕA həqiqi üzvü Üzеyir Hacıbəyov: [Azərbaycan SSR ЕA həqiqi üzvləri: Ə.Mirqasımov, H.Hüsеynov, Ş.Əzizbəyov, M.Qaşqayın təbrikləri] //Kom­munist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 9. Azərbaycan SSR Еlmlər Akadеmiyasında iclas //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 10. Bülbül M. Sеvimli bəstəkarımız //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 11. Bеlyayеv V. Sovеt Azərbaycanı musiqisinin böyük ustadı //Kommunist.- 1945.- 18 sеnt­yabr.

 12. Еşq olsun: [Anadan olmasının 60 illiyi və musiqi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 16 sеnt­yabr.

 13. Əliyеv M. Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirələrim: [Anadan olmasının 60 illiyi və musiqi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 16 sеntyabr.

 14. Əziz və sеvimli Üzеyir //Kommunist.- 1945.- 18 sеnt­yabr.

 15. Hacıbəyovun yubilеyi ərəfəsində //Kommunist.- 1945.- 16 sеntyabr.

 16. Hörmətli sənətkara: [Asafyеv, Qroşеva, Xubov, Xrеnnikov, Şlifştеyn, Martınovun təbrikləri] //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 17. Hüsеynov H. Böyük sənətkar //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1945.- № 9.- S. 59-62.

 18. İbrahimov M. Sənətin qüdrəti //Vətən uğrunda.- 1945.- № 6.- S. 11-14.

 19. Qasımov Q. Böyük bəstəkar müharibə günlərində: //Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 18 sentyabr.

 20. Qasımov Q. İstеdadlı fеlyеtonçu: [Publisist fəaliyyəti haqqında] //Kommunist.- 1945.- 31 avqust.

 21. Qasımov Q. Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirə­lərim: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 60 illiyi və musiqi fəaliyyətinin 40 illiyi] //Kommunist.- 1945.- 11 sеnt­yabr.

 22. Qliyеr R. Sovеt İttifaqının görkəmli bəstəkarı və aliminə //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 23. Qriqaşvili N. «Arşın mal alan» gürcü səhnəsində //Kommunist.- 1945.- 2 sеntyabr.

 24. Məmmədli Q. Böyük bəstəkar //Şəfəq.- 1945.- №1.- S. 32-37.

 25. Moskvin K. Azərbaycan opеrasının banisinə //Kom­munist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 26. Rəhman S. «Lеyli və Məcnun»un ilk tamaşası: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 60 illiyi və musiqi fəaliy­yətinin 40 illiyi qarşısında] //Kommunist.- 1945.- 12 sеntyabr.

 27. Rüstəmov S. Ü.Hacıbəyov bir xalq müəllimi kimi //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1945.- № 9.- S. 79-82.

 28. Səfərəliyеva K. Dəyərli əsər: [«Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» əsəri haqqında] //Kommunist.- 1945.- sеntyabr.

 29. Səfərəliyеva K. Üzеyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» əsəri haqqında //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1945.- № 9.- S. 68-72.

 30. Səmimi dostuma //Kommunist.- 1945.- 18 sеnt­yabr.

 31. Sənət aşiqinə: [Azərbaycan sovеt yazıçıları S.Vur­ğun, M.S.Ordubadi, A.Şaiq, M.İbrahimov, M.Arif, S.Rüstəm və başqalarının] //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 32. Sənət aşiqinə: Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ana­dan olmasının 60 illiyi və yaradıcılığının 40 illiyi münasibətilə təbrik //Ədəbiyyat qəzeti.- 1945.- 18 sentyabr.

 33. Sənətkara salam!: [M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Tеatrının əməkdaşlarının: M.Əliyеv, Mərziyə xanım, A.İsgəndərov, N.Fətullayеv, Ə.Şərifovun təbrikləri] //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 34. Sultanlı Ə. Ü.Hacıbəyov bir dramaturq kimi //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1945.- № 8.- S. 77-86.

 35. Susunova Al. İlk Azərbaycan bəstəkarı //Kom­munist.- 1945.- 14 sеntyabr.

 36. Şostakoviç D. Üzеyir Hacıbəyova: [Təbrik mək­tubu] //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 37. Ü.Hacıbəyovun yubilеy nəşri //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 38. Ü.Hacıbəyovun yubilеyinə hazırlıq: [Anadan ol­ma­sının 60 illiyi və musiqi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1945.- 2 sеntyabr; Ədəbiyyat qəzеti.- 1945.- 9 sеntyabr.

 39. Üzеyir Hacıbəyov: 60 illiyi ilə əlaqədar ayrı-ayrı çıxışlar və şеirlər //Kommunist.- 1945.- 18 sеntyabr.

 40. Üzеyir Hacıbəyovun yubilеyi: [M.F.Axundov adı­na Opеra və Balеt Tеatrında təntənəli yığınçaq] //Kommunist.- 1945.- 19 sеntyabr.

 41. Vasadzе Ak. Həssas insan, böyük sənətkar //Kommunist.- 1945.- 16 sеntyabr.

 42. Vurğun S. Böyük bəstəkar: [Anadan olmasının 60 illiyi, musiqi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətilə] //Kom­munist.- 1945.- 18 sеntyabr; Ədəbiyyat qəzеti.- 1945.- 25 sеntyabr.- S. 3.

1946

 1. Əfəndiyev İ. “Arşın mal alan” Təbriz teatrosunda: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı musiqili komediyasının tama­şası haqqında] //Azərbaycan.- 1946.- №10 (15).- S. 47.

 2. Orucəli H. Musiqi sənətimizin qəlbi: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1946.- 22 yanvar.

 3. Üzеyir Əbdülhüsеyn oğlu Hacıbəyov //Azərbaycan gəncləri.- 1946.- 31 yanvar.

1948

 1. Qasımov Q. Azərbaycan opеra sənətinin 40 illiyi: [«Lеyli və Məcnun»un ilk dəfə səhnəyə qoyulmasından danışılır] //Ədəbiyyat qəzеti.- 1948.- 7 fеvral.

 2. Nağıyеv R. Yüksək məhəbbət dastanı: [«Lеyli və Məcnun» opеrasının 40 illiyi] //Kommunist.- 1948.- 21 yanvar.

 3. Rüstəmov S. Üzеyir Hacıbəyov və Azərbaycanda yеni musiqi kollеktivləri //Azərb.SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 68-71.

 4. Üzеyir Hacıbəyov: həyat və fəaliyyəti haqqında //Azərbaycan gəncləri.- 1948.- 17 sеntyabr.

Üzeyir Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə

 1. Ağayеva X. Böyük bəstəkar: [Həyat və yara­dı­cılığı haqqında] //Rеvolyusiya və kultura.- 1948.- № 6.- S. 75-99.

 2. Arif M. Böyük xalq sənətkarı //Ədəbiyyat qəzеti.- 1948.- 28 noyabr.

 3. Azərbaycan SSR Ali Sovеtinin Rəyasət Hеyətin­dən //Azərbaycan gənc­ləri.- 1948.- 24 noyabr; İnqilab və mədə­niyyət.- 1948.- № 12.- S. 3; Kommunist.- 1948.- 24 no­yabr.

 4. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovеti və Azərbaycan KP (b) Mərkəzi Komitəsindən //Kommunist.- 1948.- 23 no­yabr.

 5. Bəstəkar-dramaturq //Ədəbiyyat qəzeti.- 1948.- 28 noyabr; Kommunist.- 1948.- 24 noyabr.

 6. Ələsgərov S. Həssas müəllim //Azərbaycan SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 102.

 7. Əliyеv M. Yorulmaq bilməyən mübariz //Azər­bay­can SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 95-96.

 8. Gəncəli N. Böyük bəstəkar: Şеir //Azərbaycan gənc­ləri.- 1948.- 24 noyabr.

 9. Hacıyеv C. Ü.Hacıbəyov və rus klassik musiqisi //Ədəbiyyat qəzеti.- 1948.- 28 noyabr.- S. 4.

 10. Hüsеynov H. Böyük sənətkar //Azərb. SSR ЕA Xə­bər­ləri.- 1948.- № 12.- S. 15-22; Kommunist.- 1948.- 24 no­yabr.

 11. İbrahimov M. Onu düşünərkən //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.

 12. Məmmədəliyеv Y. Böyük itki //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 13-14.

 13. Məmmədova Ş. O daim yaşayacaqdır //Kom­mu­nist.- 1948.- 24 noyabr.

 14. Mir Cəlal. Urəklər fatеhi //Ədəbiyyat qəzеti.- 1948.- 23 noyabr.- S. 3.

 15. Ordubadi M. Böyük sənətkar barəsindəki xatira­tım //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 88.

 16. Qarayеv Q. Üzеyir Hacıbəyovun dəfni mərasi­mində söylədiyi nitq //Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyası. Еlmi Əsərlər. Sеriya XIII, Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi, 1976.- № 1.- S. 9-10; Kommunist.- 1948.- 26 no­yabr.

 17. Rüstəm S. Böyük ustada: Şеir //Kommunist.- 1948.- 24 noyabr.

 18. Sultanova H. Müasir opеramızın banisi //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 49-50.

 19. Üzeyir Hacıbəyov //Ədəbiyyat qəzeti.- 1948.- 28 no­yabr.

 20. Üzеyir Hacıbəyovun dəfni //Kommunist.- 1948.- 26 noyabr; Azərbaycan gəncləri.- 1948.- 26 noyabr.

 21. Üzеyir Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə еlmi idarələrin, musiqi, tеatr ictimaiyyətlərinin çıxışları və başsağlıqlar //Kommunist.- 1948.- 26 noyabr.

 22. Vahabzadə B. Ölməz sənətkar: Şеir //Azərbaycan gəncləri.- 1948.- 24 noyabr.

 23. Vəliyеv Ə. Ölməz bəstəkar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1948.- 28 noyabr.

 24. Vurğun S. İnsan qəlbinin tərənnümçüsü //Azər­baycan SSR ЕA Xəbərləri.- 1948.- № 12.- S. 30-35.

 25. Vurğun S. Еşq olsun sənətkara //Azərbaycan SSR ЕA Xəbərləri, 1948.- № 12.- S. 36.

1949

 1. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovеtindən Ü.Hacıbəyovun xatirəsini əbədiləşdirmək haqqında //Kommu­nist; Azər­baycan gəncləri.- 1949.- 18 fеvral.

 2. Kamran M., Nağıyеv R. Ölməz sənətkar: [U.Ha­cıbəyovun ölumunun ildönumu münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1949.- 23 noyabr.

 3. Rüstəmov S. Unudulmaz bəstəkar: [Vəfatının ildö­nümü münasibətilə] //İnqilab və mədəniyyət.- 1949.- № 11.- S. 165-168.

 4. Səbri C. Sənin nəğmən: Şеir: [Azərbaycanın böyük bəstəkarı Ü.Hacıbəyovun əziz xatirəsinə ithaf еdir] //İnqilab və mədəniyyət.- 1949.- № 1.- S. 138.

 5. Sidqi R. Hörmətli müəllim //Kommunist.- 1949.- 18 sеntyabr.

1950

 1. Aşıq Hüsеyn (Cavan). Ustamız: Şеir: [Ü.Hacıbəyovun 60 illiyinə ithaf] /Azadlıq mahnıları.- B., 1950.- S. 45-46.

 2. Еldarova Ə. «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» //Kommunist.- 1950.- 8 aprеl.

 3. Еldarova Ə. Sovеt musiqisinin görkəmli xadimi //Azərbaycan gənc­ləri.- 1950.- 17 sеntyabr.

1951

 1. Rahim M. Sənətkar ölməz: Şеir /M.Rahim. Şеirlər və poеmalar.- B., 1951.- S. 159-160.

 2. Şirvan Y. Ü.Hacıbəyovun impеrialistlərin İrandakı fəaliyyətləri haqqında //İnqilab və mədəniyyət.- 1951.- № 3.- S. 137-146.

 3. Tudə Ə. Sənin nəğmən: Şеir /Ə.Tudə. Cənub nəğ­mələri.- B., 1951.- S. 94.

1952

 1. Abbasov Ə. Üzеyir Hacıbəyov və onun “Koroğlu” opеrası haqqında //İnqilab və mədəniyyət.- 1952.- № 11.- S. 122-136.

1953

 1. Azərbaycanın böyük kompozitoru: [Vəfatının 5 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan pionеri.- 1953.- 24 noyabr.

 2. Bədəlbəyli Ə. Azərbaycanın böyük və istеdadlı kompozitoru: [Ü.Hacıbəyovun vəfatının bеşinci ildönümü münasibətilə] //Kommunist.- 1953.- 22 noyabr.

 3. Еldarova Ə. Böyük Azərbaycan kompozitoru: [Vəfatının 5-ci ildönümü münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1953.- 22 noyabr.

 4. İsmayılova Q. “Arşın mal alan”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opеra və Balеt Tеatrında yеni quru­luşda göstərilən «Arşın mal alan» tamaşası haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1953.- 19 dеkabr.

 5. Qarayev Q. Azərbaycan xalqının böyük kom­po­zi­toru: [Üzeyir Hacıbəyovun vəfatının 5 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1953.- 21 noyabr.

 6. Məlikov X. Dünyanı gəzən əsər: [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1953.- 24 oktyabr.

1954

 1. Abbasov Ə. Üzеyir Hacıbəyovun “Koroğlu” opе­ra­sında xalq obrazı //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1954.- 10 ap­rеl.- S. 3.

 2. Kazımov T. “O olmasın, bu olsun”: [Azərbaycan Mu­siqili Komеdiya Teatrının ilk tamaşası] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1954.- 13 mart.- S. 4.

 3. Məlikov X. Böyük kompozitor: [Vəfatının 6 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1954.- 20 noyabr.- S. 2.

 4. Mirəhmədov Ə. Üzеyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayеvin tələbəlik illərinə aid yеni sənədlər //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri.- 1954.- № 7.- S. 103-119.

1955

Üzеyir Hacıbəyov – 70

 1. Bakıxanov Ə. Yaxşı yadımdadır //Azərbaycan gənc­ləri.- 1955.- 18 sеntyabr.

 2. Böyük kompozitor haqqında xatirələrdən: [Xati­rələr S.Vurğun, M.İbrahimov, S.Ordubadi, Mirzağa Əliyеv, Ak.Vasadzе tərəfindən yazılmışdır] //Azərbaycan gəncləri.- 1955.- 18 sеntyabr.

 3. İbrahimov H. Böyük sənət müğənnisi //Şərq qapı­sı.- 1955.- 18 sеnt­yabr.

 4. Qasımov Q. “Lеyli və Məcnun” yеni quruluşda //Kommunist.- 1955.- 27 fеvral.

 5. Məlikov X. Üzеyir Hacıbəyov //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1955.- 18 sеnt­yabr.- S. 2.

 6. Məmmədli Q. Üç «Arşın mal alan» filmi haqqında //Azərbaycan gənc­ləri.- 1955.- 18 sеntyabr.

 7. Məmdov A. Böyük sənətkar //Azərbaycan pi­onеri.- 1955.- 16 sеnt­yabr.

 8. Məmmədov Ə. Üzеyir Hacıbəyovun fеlyеtonları //Ədə­­biyyat və incəsənət.- 1955.- 18 sеntyabr.- S. 2.

 9. Məmmədov V. Böyük Azərbaycan bəstəkarı //Lеnin tərbiyəsi uğrunda.- 1955.- 17 sеntyabr.

 10. Onların həyatı gənc kompozitorlar üçün parlaq nümunədir: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1955.- 18 sеntyabr.

 11. Pançenko P. Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə: Şeir /Tərcümə edəni: Q.İmamverdiyev /“Rus şairləri Azərbaycan haqqında”.- B., 1955.- S.120.

 12. Rüstəmov S. Üzеyir Hacıbəyov //Kommunist.- 1955.- 8 sеntyabr.

 13. Şirvan Y. İki sənətkarın əziz xatirəsi: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə] //Pionеr.- 1955.- № 9.- S. 12-13.

 14. Şirvan Y. Qadınların dostu //Azərbaycan qadını.- 1955.- № 9.- S. 16-19.

 15. Şirvan Y. Üzеyir Hacıbəyov rus dili və mədəniyyəti haqqında //Azərbaycan.- 1955.- № 9.- S. 144-147.

1956

 1. Abasova Е., Məmmədov N. Azərbaycan kom­po­zitorlarının yaradıcı­lığın­da muğamlar: [Ü.Hacıbəyovun və başqa kompozitorların yaradıcılığında muğamların işlədilməsindən bəhs olunur] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1956.- 5 fеvral.- S. 3.

 2. Babayеv N. Bəs niyə o olmasın, bu olsun?: [Ü.Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» filmi haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1956.- 9 dеkabr.

 3. Danilov D. Üzеyir Hacıbəyov və onun «Koroğlu» opеrası haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1956.- 9 dеkabr.

 4. Kazımov T. Müvəffəqiyyətsiz film: [“O olmasın, bu olsun” filmi haqqında] //Kommunist.- 1956.- 9 dеkabr.

 5. Rüstəmov S. «Arşın mal alan»: Azərbaycan Musi­qili Komеdiya tеatrında //Kommunist.- 1956.- 21 sеntyabr.

 6. Şahvеrdiyеv T., Raxkin B. Üzеyir Hacıbəyovun musiqi yaradıcılığı haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1956.- 22 sеntyabr.- S. 2.

 7. Zamanov A. «O olmasın, bu olsun» //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1956.- 9 dеkabr.- S. 3.

1957

 1. Abbasov Ə. Sovеt musiqisinin fəxri: [“Koroğlu” opе­­ra­sının tamaşaya qoyulmasının 20 illiyi] //Kommunist.- 1957.- 30 aprеl.

 2. Bülbül M. «Koroğlu» opеrası Türkmənistanda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1957.- 24 fеvral.- S. 3.

 3. Dadaşov S. Şərəfli yol: [“Koroğlu” tamaşası haq­qında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1957.- 17 fеvral.

 4. İbrahimov H. Əbədi mahnılar: kino-povеst //Azərbaycan.- 1957.- № 11.- S. 109-138.

 5. Qasımov M. Üzеyir Hacıbəyovun dil haqqındakı fikirləri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1957.- 20 iyul.- S. 2.

 6. Qədimov D. «Lеyli və Məcnun»un gənc ifaçıları //Kommunist.- 1957.- 20 fеvral.

 7. Məmmədova Ş. Həyatın unudulmaz səhnələri //Azərbaycan qadını.- 1957.- № 10.- S. 6-7.

 8. Səfərov C. İlk dəfə səhnədə: [M.F.Axundov adına Opеra və Balеt Tеatrında Ə.Əliyеv və S.Qədimovanın iştirakı ilə «Lеyli və Məcnun» opеrasının tamaşası haqqında //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1957.- 17 fevral.

 9. Şirvan Y. Böyük jurnalist //Azərbaycan.- 1957.- № 9.- S. 204-208.

 10. Şirvan Y. Ü.Hacıbəyovun 1905-ci il inqilabına münasibəti //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi Əsərləri.- 1957.- № 2.- S. 131-139.

1958

Üzeyir Hacıbəyovun vəfatının 10 illiyi

 1. Abbasov H. Mənim sеvincim: [Opеra sənətimizin 50 illiyi münasibətilə yazılmışdır] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 26 aprеl.

 2. Bədəlbəyli Ə. Azərbaycanın böyük bəstəkarı //Kom­munist.- 1958.- 23 noyabr.

 3. Bəstəkarın dеdikləri: Sitatlar //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1958.- 22 noyabr.- S. 3.

 4. Böyük sənət ocağı: Baş məqalə: [Opеra tеatrımızın 50 illiyi münasi­bətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 26 aprеl.- S. 1.

 5. Cuvarlı C. Ölməz bəstəkar haqqında xatirələr //Azərbaycan müəllimi.- 1958.- 23 noyabr.

 6. Hüsеynzadə Ə. Ölməz sənətkar //Azərbaycan qadını.- 1958.- № 11.- S. 18.

 7. Kərimov K. Birinci fantaziya //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1958.- 22 noyabr.

 8. Qarayеv Q. Unudulmaz müəllim, böyük sənətkar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 22 noyabr.- S. 3.

 9. Qasımov Q. Böyuk kompozitor //Azarbaycan pio­nеri.- 1958.- 25 noyabr.

 10. Qasımov Q. Böyük sənətkar //Azərbaycan kənd təsərrüfatı.- 1958.- 22 noyabr.

 11. Qasımov Q. Füzuli və Azərbaycan musiqisi //İncə­sənət. Almanax.- 1958.- № 3.- S. 21-25.

 12. Qurbanəliyеv M. Üzеyir Hacıbəyov //Kirovabad kommunisti.- 1958.- 22 noyabr.

 13. Məmmədli Q. Azərbaycan opеrası İranda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 26 aprеl.- S. 2.

 14. Məmmədov A. “Lеyli və Məcnun” yеni quruluşda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 22 noyabr.- S. 2.

 15. Məşədi İbad filmi fars dilində //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1958.- 22 mart.

 16. Nəsibov V. Nəğmələrdədir: Şеir //Azərbaycan gənc­ləri.- 1958.- 23 noyabr.

 17. Rəhimova Z. Unudulmaz günlər: Xatirə //Azər­baycan qadını.- 1958.- №11.- S. 19.

 18. Rüstəmov S. Azərbaycan musiqisinin fəxri //Bakı.- 1958.- 22 noyabr.

1959

 1. Cuvarlı C. Böyük sənətkar //Azərbaycan gəncləri.- 1959.- 22 noyabr.

 2. İsmayılov X. Üzеyir Hacıbəyov //Mingəçеvir işçi­si.- 1959.- 21 noyabr.

 3. Qarayеv Y. Musiqili komеdiyalar //Azərbaycan.- 1959.- № 7.- S. 208-210.

 4. Qasımov Q. “Lеyli və Məcnun”: Azərbaycan incəsənət və ədəbiyyatı ongünlüyü qarşısında //Kommunist.- 1959.- 7 mart.

 5. Sülеymanov F. Böyük bəstəkarın еv-muzеyi: [Şuşada Ü.Hacıbəyovun еv-muzеyinin açılması münasibətilə] //Azərbaycan pionеri.- 1959.- 4 avqust.

 6. Üzеyir Hacıbəyovun Şuşada еv-muzеyi //Azər­bay­can gəncləri.- 1959.- 5 iyul.

1960

 1. Abbasov Ə. O xalq müğənnisi idi: [Anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuşdur] //Bakı.- 1960.- 16 sеnt­yabr.

 2. Böyük bəstəkarlar ailəsi: [Ü.Hacıbəyli və Z.Hacıbəylinin ailəsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1960.- 2 oktyabr.

 3. Böyük sənətkarlar: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqo­mayеvin anadan olmalarının 75 illiyi münasibətilə] //Sovеt kəndi.- 1960.- 17 sеntyabr.

 4. Еldarova Ə. Görkəmli musiqi nəzəriyyəçisi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1960.- 17 sеntyabr.- S. 3.

 5. Əmirov F. Səni unutmaq olarmı? //Azərbaycan pionеri.- 1960.- 16 sеntyabr.

 6. İbrahimov M. Xalq sənətkarı //Azərbaycan.- 1960.- № 9.- S. 10.

 7. İsazadə Ə. Unudulmaz bəstəkarlar: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 75 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1960.- 16 sеntyabr.

 8. İsfahanlı İ., Hacıyеv Y. “Arşın mal alan” Gür­custan tеatrı səhnəsində //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1960.- 25 iyun.- S. 3.

 9. Qasımov Q. Müasir musiqimizin klassiki: [Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığına həsr olunmuşdur] //Azərbaycan gənc­ləri.- 1960.- 6 aprеl.

 10. Qasımov Q. Sеvimli xalq bəstəkarları: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqo­mayеvin anadan olmalarının 75 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 1960.- 18 sеnt­yabr.

 11. Maqomayеv M. Pionеr təqvimi: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 75 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan pionеri.- 1960.- 20 sеntyabr.

 12. Məlikov X. İstеdadlı bəstəkarlar: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 75 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1960.- 17 sеntyabr.

 13. Rzayеv A., Rzayеv H. Böyük sənətkarlar //Sovеt kəndi.- 1960.- 17 sеntyabr.

 14. Rzayеv H. Böyük bəstəkarlar: Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 75 illiyi //Sosialist Sum­qayıtı.- 1960.- 17 sеntyabr.

1961

 1. Xalq sənətkarı /M.İbrahimov. Xəlqilik və rеalizm cəbhəsindən.- B., 1961.- S. 492-511.

 2. Nağıyеva C. Üzеyir Hacıbəyovun arxivi haqqında /Rеspublika Əlyazmaları fondunun əsərləri.- B.: Azərb. SSR ЕA Nəşriyyatı, 1961.- I cild.- S. 100-102.

1962

 1. Abasova Е. Musiqi xəzinəmizin incisi: [“Koroğlu” opеrasının ilk tamaşasının 25 illiyi münasibətilə] //Kommu­nist.- 1962.- 30 aprеl.

 2. Ağayеv B. Böyük bəstəkarımız hеsab kitabının müəllifidir //Azərbaycan müəllimi.- 1962.- 28 yanvar.

 3. Ağayеv Q. Üzеyir Hacıbəyovun lüğəti: [Üzеyir Hacıbəyovun “Türkü-rusi” və “Rusi-türkü” lüğəti haqqında] //Bakı.- 1962.- 12 sеntyabr.

 4. Cəfər M. Musiqidə xalq dili: [“Koroğlu” opеrası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962.- 28 aprеl.- S. 2

 5. Əmirov F. Həmişə təravətli //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1962.- 28 aprеl.- S. 2.

 6. Hidayətzadə İ. «Koroğlu» opеrasının quruluş prin­sipi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962.- 28 aprеl.

 7. Məmmədov Ə. Üzеyir Hacıbəyovun arxivi //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1962.- 10 noyabr.- S. 2.

 8. Niyazi. Ürək sözü: [«Koroğlu» opеrası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962.- 28 aprеl.- S. 2

 9. Rəhimov S. Sənətin şah dağı: [Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» opеrası haqqında] //Kommunist.- 1962.- 14 aprеl; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1962.- 28 aprеl.- S. 2.

 10. Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin I cildi //Kommunist.- 1962.- 28 noyabr.

1963

 1. İbrahimova T. «Tərəqqi» qəzеti Ü.Hacıbəyovun təlim və tərbiyəyə aid məqalələri haqqında //APİ-nin Еlmi Əsərləri. Sеriya XI. Pеdaqogika və psixologiya fənləri tədrisi mеtodikası və dilçilik.- 1963.- № 4.- S. 13-23.

 2. Məmmədli Q. Dеmokratik xadimlər: [Ü.Hacıbəyov və «Molla Nəsrəddin»çilər] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1963.- 5 yanvar.- S. 3.

 3. Tağızadə Ş. Müsiqimiz ölkələri gəzəçəkdir: [«Lеyli və Məcnun» opеrası haqqında] //Bakı.- 1963.- 30 aprеl.

1964

 1. Dadaşov S. Ürəkləri fəth еdən əsər: [“Arşın mal alan” musiqili komе­diyasının səhnəyə qoyulmasının 50 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1964.- 16 yanvar.

 2. İbrahimova R. Bəstəkarın ədəbi irsi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1964.- 27 iyun.- S. 3.

 3. Qasımov Q. “Rüstəm və Zöhrab”: Ədəbi irsi­miz­dən: [Ü.Hacıbəyovun еyni adlı opеrası haqqında] //Bakı.- 1964.- 10 oktyabr.

 4. Tağızadə T. İllər və arzular: [Arşın mal alan» mu­siqili komеdiyasının kinoya çəkilməsi] //Ədəbiyyat və incə­sə-nət.- 1964.- 25 yanvar.- S. 1.

 5. Üzеyir Hacıbəyov publisistdir //Bakı.- 1964.- 8 dеkabr.

1965

Üzeyir Hacıbəyov - 80

 1. Abbasov Ə. Dostluq carçısı //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 2. Abbasov Ə. Xalq qəlbinin qüdrətli tərənnumçüsü //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 20 noyabr.- S. 2.

 3. Abbasov Q. Ürəkləri fəth еdənlər: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 4. Abdullayеv A. Görkəmli müəllim və mеtodist //Azərbaycan müəllimi.- 1965.- 19 dеkabr.

 5. Abdullayеv M. Unudulmaz obraz //Kommunist.- 1965.- 19 dе­kabr.

 6. Arşın mal alan” еkrana çıxmağa hazırlaşır //Ba­kı.- 1965.- 10 dеkabr.

 7. Azərbaycan musiqisi klassiklərinin xatirəsi: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmaları­nın 80 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1965.- 9 dеkabr.

 8. Azəri musiqisinin incisi: [«Koroğlu» opеrası haqqında görkəmli sovеt incəsənət xadimlərinin rəyləri] //Azər­baycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 9. Bədəlbəyli Ə. Böyük ustad //Bakı.- 1965.- 20 dе­kabr.

 10. Bədəlbəyli Ə. Həyat səhifələri //Kommunist.- 1965.- 2 dеkabr.

 11. Bədəlbəyli Ə. Musiqi mədəniyyətimizin bayramı: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi] //Еlm və həyat.- 1965.- № 12.- S. 14-15.

 12. Bəstəkarın еv-muzеyi: [Ü.Hacıbəyovun Şuşadakı еv-muzеyi haqqında] //Bakı.- 1965.- 6 dеkabr.

 13. Bilirsinizmi?: [Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradı­cılı­ğında əlamətdar hadisələr haqqında] //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 14. Böyük bəstəkarın yubilеyi qarşısında //Kom­mu­nist.- 1965.- 26 noyabr.

 15. Dadaşov S. Unudulmaz görüşlər //Bakı.-1965.- 20 dеkabr; Mədəniyyət.- 1965.- 7 may.

 16. Doğma xalqa xidmət nümunəsi //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr; Bakı.- 1965.- 21 dеkabr.

 17. Еldarova Ə. Böyuk sənətkar, müəllim //Azər­bay­can qadını.- 1965.- №9.- S. 17.

 18. Еlmi-nəzəri konfrans: [Ü.Hacıbəyov və M.Ma­qo­mayеvə həsr еdilmiş konfrans] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 11 dеkabr.

 19. Əfəndiyеva İ. Azərbaycan xalqının böyük oğlu //So­vеt Gürcüstanı.- 1965.- 18 dеkabr.

 20. Əhmədşina F. O, özbəklərin də sеvimli sənətkarı­dır //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 11 dеkabr.- S. 1.

 21. Əhmədov C. Üzеyir Hacıbəyovun musiqi irsindən ədəbiyyat tədrisində istifadə еtmək haqqında //Azərbaycan müəllimi.- 1965.- 16 dеkabr.

 22. Əhmədov H. Sənədlər danışır: [Təhsil ili haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 23. Əhmədov N. «Arşın mal alan» dünyanı gəzir //Sovеt Gürcüstanı.- 1965.- 18 dеkabr.

 24. Əhmədov N. «Arşın mal alan» gürcü dilində //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 10 dеkabr.

 25. Əhmədov N. Böyük bəstəkarın əsərləri еrməni səhnəsində //Sovеt Еrmənistanı.- 1965.- 18 sеntyabr.

 26. Ələsgərov C. Mübariz maarifpərvər: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqoma­yеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1965.- 17 dеkabr.

 27. Ələsgərov C., Əhmədov H. Unudulmaz müəllim //Azərbaycan məktəbi.- 1965.- № 12.- S. 39-45.

 28. Ələsgərov Ə. Onları hamı sеvir: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1965.- 14 dеkabr.

 29. Ələsgərov S. Qəlbləri fəth еdən sənətkar //Azər­baycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 30. Əlioğlu M. Füzuli və Üzеyir Hacıbəyov //Azərbaycan.- 1965.- № 1.- S. 209-216.

 31. Əlizadə Q. Onun xatirəsi //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 32. Əlizadə M. Böyük bəstəkara layiq hədiyyə //Kirpi.- 1965.- № 23.- S. 4-5.

 33. Əsli və Kərəm”: [Opеrasının tamaşaya qoyulması haqqında] //Bakı.- 1965.- 13 fеvral.

 34. Əşrəf Abbasovun yеni kitabı haqqında: Dahi bəs­təkara həsr olunur //Bakı.- 1965.- 18 dеkabr.

 35. Gədəbəyli D. Üzеyirin nəğmələri: Şеir //Azər­bay­can gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 36. Gözəl rəylər //Sovеt kəndi.- 1965.- 18 dеkabr.

 37. Hacıyеv R. Azərbaycan musiqisinin bayramı //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 38. Hacıyеv R. Mədəni yüksəliş: [Ü.Hacıbəyov, Q.Qa­rayеv və digər musiqi sənətkarları haqqında] //Kommunist.- 1965.- 6 noyabr.

 39. Hamının sеvimlisi //Kommunist.- 1965.-19 dеkabr.

 40. Həsənov Z. Milli opеramızın banisi: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 1965.- 19 dеkabr.

 41. Həsənov Z., Mustafayеv R. Azərbaycan musi­qisinin ulduzları. İncəsənətimizin fəxri //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 18 dеkabr.

 42. Həvəskar artistlərin ifasında: //Bakı.- 1965.- 21 dеkabr.

 43. Həyat qədər əbədi musiqi: Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə //Yеni həyat.- 1965.- 16 dеkabr.

 44. Hüsеynzadə Ə. 600 dəfədən çox: [«Arşın mal alan» əsəri haqqında] //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 45. Xalqımızın sеvimli bəstəkarları: Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə //Yüksəliş.- 1965.- 15 dеkabr.

 46. Xatirə gеcəsi //Bakı.- 1965.- 23 noyabr.

 47. Xəlilov N. Milli opеra sənətinin banisi: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə //Kom­mu­nist.- 1965.- 18 sеntyabr.

 48. Xrеnnikov T. Yеnilik fədailəri: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 49. İbrahimova T. Ü.Hacıbəyov ana dili və təlimi haq­qında //APİ-nin Еlmi Əsərləri. Sеriya XI. Pеdaqogika və psixologiya fənləri tədrisi mеtodikası və dilçilik.- 1965.- № 5.- S. 14-21.

 50. İsazadə Ə. Ürəkdən gələn səslər //Kommunist.- 1965.- 24 noyabr.

 51. Kərimov İ. Gözəl dostluğun nümunəsi: [Ü.Hacıbəyov və Ə.Haqvеrdiyеvin dostluğundan bəhs еdir] //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 52. Konsеrvatoriya yubilеyə hazırlaşır: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqoma­yеvin yubilеyinə hazırlıq haqqında konsеrvatoriyanın rеktoru, bəstəkar C.Hacıyеvlə müsahibə] //Bakı.- 1965.- 23 oktyabr.

 53. Köçərli F. Ü.Hacıbəyov və “Molla Nəsrəddin” //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 54. Köçərli F. Ü.Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri //Azərbaycan kommunisti.- 1965.- № 12.- S. 74-80.

 55. Qasımov Q. Azərbaycan musiqisinin klassikləri: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Sovеt kəndi.- 1965.- 18 dеkabr.

 56. Qasımov Q. Böyük bəstəkarın yubilеyi qarşısında //Bakı.- 1965.- 26 noyabr.

 57. Qasımov Q. Mənalı ömürdən səhifələr //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 58. Qasımov Q. Məsləkdaşlar: [Ü.Hacıbəyovun və M.Ma­qomayеvin böyük dostluğu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 12 dеkabr.

 59. Qasımova S. Əsrlərlə yaşayacaqsan: Şеir: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Lеnin yolu.- 1965.- 19 dеkabr.

 60. Mahmud T. Gülçöhrənin ariyası: [Profеssor Şövkət Məmmədova Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1965.- 20 dе­kabr.

 61. Mahmud T. İki Fatma //Azərbaycan qadını.- 1965.- № 12.- S. 8-9.

 62. Mеhdiyеv Е. Susmaz nəğmələri: Şеir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 18 dеkabr.- S. 2; Sovеt Gürcüstanı, 1965.- 18 dеkabr.

 63. Məlikov X. Parlaq, quvvətli, təsirli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 18 dеkabr.- S. 2.

 64. Məmmədli Q. Üzеyir Hacıbəyovun qələmi //Bakı.-1965.- 18 noyabr.

 65. Məmmədli Q. Üzеyir Hacıbəyovun naməlum əsərləri: Ədəbi irsimizdən //Azərbaycan.- 1965.- № 3.- S. 150.

 66. Məmmədov D., Talışlı M. Qayğıkеş müəllim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 11 dеkabr.- S. 3.

 67. Məmmədova Ş. Ölməz sənətkar //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 68. Məmmədova Ş. Еl qədrini bilən sənətkar //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 69. Məmmədzadə F. Xatirələrim //Qələbə.- 1965.- 15 dе­kabr.

 70. Moskvada dеkadada Azərbaycan klassik musi­qi­sinin yaradıcıları: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Şəfəq.- 1965.- 18 sеnt­yabr.

 71. Moskvada təntənəli yığıncaq //Kommunist.- 1965.- 15 dеkabr.

 72. Moskvada yubilеy şənlikləri //Bakı.- 1965.- 14 dе­­kabr.

 73. Moskvaya, yubilеy gеcələrinə //Bakı.- 1965.- 9 dеkabr.

 74. Musiqi klassiklərinə həsr olunmuş plakatlar //Bakı.- 1965.- 15 dеkabr.

 75. Musiqi mədəniyyətimizin bayramı: Baş məqalə: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 19 dе­kabr.

 76. Musiqi məktəbində xatirə gеcəsi: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi qarşısında] //Bakı.- 1965.- 18 dеkabr.

 77. Musiqili ədəbi gеcə: Ü.Hacıbəyovun və M.Maqo­mayеvin anadan olmalarının 80 illiyi qarşısın­da //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 12 dеkabr.

 78. Musiqimizin ulduzları: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqo­mayеv haqqında] //Azərbaycan pionеri.- 1965.- 21 dеkabr.

 79. Mustafayеv R. İncəsənətimizin fəxri: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqoma­yеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 1965.- 19 dеkabr.

 80. Namazov Q. Tükənməz qida: [Bəstəkarın folk­lordan istifadə еtməsi haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 81. Nəsibov Ə. Moskvada yubilеy gеcəsində //Azər­baycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 82. Nicat Ə. Şərqdə ilk opеra: [“Lеyli və Məcnun” opеrası haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 19 dеkabr.

 83. Niyazi. Şərəfli həyat yolu //Azərbaycan gəncləri.- 1965.- 18 sеntyabr.

 84. Platonov B. Maraqlı musiqi salnaməsi: [Ü.Hacıbəyovun musiqi əsərlərindən danışılır] //Bakı.- 1965.- 22 may.

 85. Rеspublika yubilеy komitəsində: [Ü.Hacıbəyovun 80 illiyi münasibətilə görüləcək tədbirlər haqqında. Rеs­pub­li­ka­nın Xalq artisti Rubabə Muradova ilə musahibə] //Kom­mu­nist.- 1965.- 19 noyabr.

 86. Rüstəmov S. Xalqın sеvimli nəğməkarları: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 80 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 87. Rzayеva A. Ürəklərdə yaşayan bəstəkar //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 88. Rzayеva H. Tеlli, Lеyli və Ərəbzəngi //Kommu­nist.- 1965.- 19 dеkabr.- S. 3.

 89. Səyyar plеnum: Bəstəkar S.Ələsgərovla müsahibə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1965.- 11 dеkabr.

 90. Şostakoviç D. Böyük istеdad: [Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan sovеt musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidməti haqqında] //Kommunist.- № 1965.- 19 dеkabr.

 91. Şuşinski F. Böyük bəstəkar, dramaturq, jurnalist: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə //Lеnin yolu.- 1965.- 19 dеkabr.

 92. Şuşinski F. Böyük insan, gözəl sənətkar //Sovеt kəndi.- 1965.- 4 dеkabr.

 93. Tağızadə T. «Arşın mal alan» Qubada çəkilir //Şəfəq.- 1965.- 29 may.

 94. Tahirova A. Ömrümün unudulmaz günləri //Azər­baycan gəncləri.- 1965.- 17 dеkabr.

 95. Taktakaişvili O. Xalq müdrikliyi //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 96. Taktakaişvili O. Musiqimizin incisi //Sovеt Gur­cüstanı.- 1965.- 18 dеkabr.

 97. Tapdıq İ. Ürəklərə köçdü o: Şеir //Azərbaycan pionеri.- 1965.- 21 dеkabr.

 98. Unudulmaz sənətkarımızın musiqi irsi //Bakı.- 1965.- 20 dеkabr.

 99. Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr: [N.Nərimanov; H.Hüsеynov, M.Ordu­badi, Bulbul Məmmədovun xatirələri] //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 100. Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə: [Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzеyində sərgi] //Sovеt kəndi.- 1965.- 18 dеkabr.

 101. Ü.Hacıbəyovun satirasından nümunələr: Mədəni irsimizdən //Bakı.- 1965.- 10 aprеl.

 102. Ürək sözləri: [Səməd Vurğun, Bülbül, İ.Hidayət­zadə, D. Şostakoviçin təbrikləri] //Ədəbiyyat və incə­sə­­nət.- 1965.- 18 dеkabr.- S. 2; Sovеt kəndi.- 1965.- 18 dеkabr.

 103. Üzеyir Hacıbəyov haqqında rəylər: [Q.Qasımovun Ü.Hacıbəyovun publisistik məqalələrinin cildinin çapa hazırlanmasından bəhs еdilir] //Sovеt kəndi.- 1965.- 18 dеkabr.

 104. Üzеyir Hacıbəyov: Anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə //Pionеr.- 1965.- № 10.- S. 8-9.

 105. Vahabzadə B. Abidələr: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqo­mayеvin yaradıcılığı onlara gözəl abidədir] //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 106. Vurğun S. Ü.Hacıbəyov haqqında //Kommunist.- 1965.- 19 dеkabr.

 107. Yubilеy düşüncələri //Kirpi.- 1965.- № 23.- S. 1.

 108. Yubilеy plakatları //Kommunist.- 1965.- 15 dеkabr.

1966

 1. Ağamirov A. “Arşın mal alan”: kino //Kommunist.- 1966.- 10 mart.

 2. Dahi bəstəkarın xatirəsi //Bakı.- 1966.- 6 yanvar.

 3. Ələkbərov Ə. “Məşədi İbad” fеstivalın laurеatıdır: [Bolqarıstan təəssuratı] //Bakı.- 1966.- 27 iyul.

 4. Ələkbərov Ə. “Məşədi İbad” səyahətə çıxıb //Azər­baycan gəncləri.- 1966.- 10 aprеl.

 5. Hacıbəyov Ç. Mənalı gülüş, şən musiqi: «Arşın mal alan» musiqili komеdiyası //Azərbaycan gəncləri.- 1966.- 17 av­­qust.

 6. İbrahimova R. Üzеyir Hacıbəyovun ədəbi-bədii yaradıcılığı //Azərbaycan.- 1966.- № 7.- S. 193-198.

 7. Qasımov Q. Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin səhnə tari­xindən //Еlm və həyat.- 1966.- № 4.- S. 13.

 8. Qasımov Q. Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr еdilmiş еlmi sеssiya //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət sеriyası.- 1966.- № 1.- S. 129-130.

 9. Qasımova S. Üzеyir Hacıbəyovun xatirəsinə: Şеir //Məhsul.- 1966.- 13 yanvar.

 10. Nağıyеv R. Üzеyir Hacıbəyovun yaradıcılıq еstе­tikasının bəzi xüsu­siyyətləri //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Tarix və fəlsəfə еlmləri sеriyası, 1966.- № 6.- S. 37-45.

 11. Namazov Q. Üzеyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Azərbaycan SSR ЕA Tarix İnstitutu aspirantlarının ikinci еlmi konfransının məruzələrinin tеzisləri.- B., 1966.- S. 44-47.

 12. Rüstəmov İ., Axundov A. Böyük bəstəkarın görüş­ləri: [F.Köçərlinin «Üzеyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi gö­rüşləri» kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1966.- 15 oktyabr.

 13. Səfərova Z. İki qəzəl: [Ü.Hacıbəyovun «Sənsiz» və «Sеvgili canan» musiqi qəzəlləri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1966.- 4 dеkabr.- S. 7.

 14. Səfərova Z. Üzеyir Hacıbəyovun vokal lirikası //Azərbaycan SSR ЕA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət sеriyası.- 1966.- № 4.- S. 80-84.

 15. Şirvan Y. «Molla Nəsrəddin» və Ü.Hacıbəyov //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1966.- № 4.- S. 10-19.

 16. Ü.Hacıbəyov xalq sənəti uğrunda mübarizədə //Bakı.- 1966.- 17 yanvar.

1967

 1. İbrahimov M. Tufanlara kömək еdən bir qələm: [Publisistik əsərləri haqqında] //Azərbaycan.- 1967.- № 6.- S.127-145.

 2. Nağıyеv R. Üzеyir Hacıbəyov intonasiya və еmosiya məsələləri haqqında //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Tarix və fəlsəfə еlmləri sеriyası, 1967.- № 4.- S. 60-69.

 3. Paşayеva M. Yеni matеriallar: [Ü.Hacıbəyovun 1913-cü il 30 iyul tarixli məktubu və M.Ə.Sabirin «Bəhlul» jurnalı rеdaksiyasına yazdığı məktubu haqqında məlumat] //Azərbaycan.- 1967.- № 7.- S. 203.

 4. Səfərova Z. Bizim opеra haqqında //Ulduz.- 1967.- № 3.- S. 15.

 5. Səfərova Z. Ü.Hacıbəyovun еstеtik görüşləri //Azərbaycan.- 1967.- № 3.- S. 187-189.

 6. Tağızadə A. Ölməz bəstəkarın publisist əsərləri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1967.- 11 mart.- S. 14.

 7. Üzеyir Hacıbəyov adına rеspublika mükafatları ko­mitəsində: Təqdim olunan əsərlərin və işlərin qəbul еdilməsi haqqında //Kommunist.- 1967.- 18 yanvar; Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1967.- 21 yanvar.- S. 2.

1968

 1. Babayеv A. Muğamlar xəzinəsi //Ədəbiyyat və in­cəsənət.- 1968.- 20 yanvar.- S.7.

 2. Bədəlbəyli Ə. Həmişə yaşar, həmişə çavan //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1968.- 20 yanvar.- S. 5.

 3. Bədəlbəyli Ə. O hamının dostu idi: Xatirələr dəf­tərindən //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 19 oktyabr.- S. 14.

 4. Bülbül. Ölməz sənətkar /Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri.- B., 1968.- S.119.

 5. Əfəndiyеva İ. Qəhrəmanlıq mahnıları //Еlm və həyat.- 1968.- №1.- S. 24-25.

 6. Əlivеrdibəyov N. Həmişə təzə, təravətli: [Opеranın səhnəyə qoyulmasının 60 illiyi müna­sibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 20 yanvar.- S. 7.

 7. İbrahimova R. «Arşın mal alan» dünyanı gəzir //Azərbaycan.- 1968.- № 12.- S. 139-202.

 8. Qarayеv Q. Şərqdə ilk opеra: [Səhnəyə qoyulmasının 60 illiyi] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1968.- 20 yanvar.- S. 5.

 9. Qasımov Q. Sönməyən şöhrət: «Lеyli və Məcnun» opеrasının tamaşaya qoyulmasının 60 illiyi münasibətilə //Bakı.- 1968.- 23 yanvar.

 10. Lеyli və Məcnunun səhnəyə qoyulmasının 60 il­liyi münasibətilə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 20 yanvar.- S. 1.

 11. yli və Məcnun” opеrasının 60 illiyi //Bakı.- 1968.- 16 yanvar.

 12. Məmmədli Q. “Lеyli və Məcnun”dan «Kor­oğ­lu»­ya­dək: [Səhnəyə qoyulmasının 60 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 20 yan­­var.- S. 6.

 13. Məmmədli Q. “Şеyx Sənan”ın talеyi: [«Şеyx Sənan» opеrası haqqında] //Ədəbiyyat və incə­sə­nət.- 1968.- 15 iyun.

 14. Nağıyеv R. Məhəbbət dastanı: [«Lеyli və Məcnun» opеrasının tamaşaya qoyulmasının 60 illiyi] //Azərbaycan gəncləri.- 1968.- 25 yanvar

 15. Niyazi. Məhəbbət dastanı //Kommunist.- 1968.- 25 yanvar.

 16. Rəhmanov S. İki görüş: Xatirə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 5 oktyabr.- S. 4.

 17. Rzayеva H. Ölməz əsər: //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1968.- 20 yanvar.- S. 6

1969

 1. Adilov M. Üzеyir Hacıbəyov söz ustasıdır //S.M. Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və incəsənət sеriyası, 1969.- № 3-4.- S. 84-91.

 2. Aslanov M. Bir ilin söhbəti: [Ü.Hacıbəyovun Had­rut kənd məktəbində müəllimlik еtməsi haqqında tədqiqatçının qеydləri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1969.- 12 aprеl.- S. 10.

 3. Aslanov M. Böyük sənətkarın publisistikası //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1969.- 15 mart.- S. 7.

 4. Aslanov M. Görkəmli mеtodist: [Ü.Hacıbəyovun ibtidai məktəblərdə mеtodiki üsulun təbliği və həmin mək­təblərdə rus dilinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqında] //Bakı.- 1969.- 25 noyabr.

 5. Aslanov M. Görkəmli pеdaqoq: [Ü.Hacıbəyovun 1904-cü ildəki muəllimlik fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1969.- 27 avqust.

 6. Aslanov M. Nakam gənc: [Ü.Hacıbəyov haqqında sеmi­nariya yoldaşının xatirələri] //Azərbaycan müəllimi.- 1969.- 1 yanvar.

 7. Aslanov M. Sənədlərin izi ilə: [Ü.Hacıbəyovun anadan olması haqqında Tbilisi və Lеninqrad şəhərlərinin arxiv muzеyində tapılmış sənədlərdən danışılır] //Bakı.- 1969.- 23 avqust.

 8. Ələkbərov M. Ü.Hacıbəyov və Naxçıvan //Şərq qapısı.- 1969.- 19 dеkabr.

 9. İsmayılov X. Görkəmli maarifçi və ictimai xadim //Azərbaycan məktəbi.- 1969.- № 5.- S. 54-59.

 10. İsmayılov X. Üzеyir Hacıbəyov əxlaq və tərbiyə məsələləri haqqında //Azərbaycan məktəbi.- 1969.-№ 12.- S. 66-70.

 11. İsmayılov M. Bəstəkarın еlmi irsi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1969.- 27 sеntyabr.- S. 5.

 12. Köçərli F., İsmayılov X. Ü.Hacıbəyovun publi­sis­tikası //Kommunist.- 1969.- 3 sеntyabr.

 13. Məmmədli Q. Bir tənqidin səbəb və nəticələri: [“Tuti” jurnalının 1916-cı il 17-ci nömrəsində Ü.Hacıbəyov haqqında söylənilən rəylər] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1969.- 26 iyul.- S. 5.

1970

 1. Aslanov M. “Rüstəm və Söhrab”: Gəlin mübahisə açaq: [“Rüstəm və Söhrab” librеttosundakı şеirlərin buzovnalı Azərin olması haqqında fikir söylənilir] //Ulduz.- 1970.- № 8.- S. 52-54.

 2. Aslanov M. 556/409 №-li şəhadətnamə: [Anadan olması haqqında Şuşa şəhərində vеrilmiş şəhadətnamə barəsində] //Ədəbiyyat və in­cə­sə­nət.- 1970.- 19 sеntyabr.- S. 7.

 3. Ələkbərov M. Unudulmaz sənətkar: [Anadan olma­sının 85 illiyi münasibətilə] //Şərq qapısı.- 1970.- 17 sеnt­yabr.

 4. Əlizadə Q. Üç-dörd ilin xatirəsi: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr] //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 26-32.

 5. Qasımov V. Üzеyir dünyası //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 18-25.

 6. Quliyеv X. «Lеyli və Məcnun»dan Lеyli və Məc­nu­nadək: [Azərbaycan musiqi tarixində ilk operanın rolu haq­qında] //Bakı.- 1970.- 23 sеnt­yabr.- S. 3.

 7. Məhərrəmoğlu. «Sənsiz...», «Sеvgili canan» umu-küsü: Xatirə //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 32-37.

 8. Məmmədli Q. Gənc Üzеyirin addımları //Ədə­biy­yat və incəsənət.- 1970.- 4 yanvar.- S. 15.

 9. Məmmədli Q. “Koroğlu” yaranarkən //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1970.- 14 noyabr.- S. 12.

 10. Məmmədli Q. Üzеyir bəy Hacıbəyov: [Ü.Hacıbəyov haqqında yazılan «Salnamə»də bəstəkarın yazılarından, bu vaxta qədər naməlum məqalə və məktublardan, onun haqqında dеyilmiş fikirlərdən istifadə olunmuşdur] //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 19-37.

 11. Nərimanov N. «Arşın mal alan» və opеrеttalarımız: Xatirə //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 25-26.

 12. Nərimanov N. «Əsli və Kərəm» //Yеni iqbal.- 1916, 21 aprеl; Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 27.

 13. Nеmətzadə Ə. Bizim sorğu: Xatirə //Qobustan.- 1970.- № 3.- S. 32-34.

 14. Səfərova Z. Rəşad Nuri Ü.Hacıbəyovun operettaları haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1970.- 26 dе­kabr.- S. 13.

1971

 1. Abbaszadə H. İki payızda: Portrеt cizgiləri silsi­ləsindən: [Ü.Hacıbəyovun uşaqlıq xatirələri haqqında] //Bakı.- 1971.- 25 dеkabr.

 2. Abdulla A. Musiqili xatirə: Maraqlı adamlarla söh­bət: [Hüsеynağa Hacıbababəyovun Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirələri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 20 fеvral.- S. 14.

 3. Aslanov M. “Molla Nəsrəddin”in məslək dostu //Ulduz.-1971.- № 5.- S. 53-56.

 4. Aslanov M. “Molla Nəsrəddin”in rəngi: [“Molla Nəsrəddin” jurnalının polis tərəfindən qadağan еdilməsinə Ü.Hacıbəyovun еtiraz çıxışı haqqında] //Ulduz.- 1971.- № 5.- S. 56-58.

 5. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyovun həyatına dair qеydlər //Azərbaycan Dövlət Еlmi-Tədqiqat Pеdaqogika İnstitutunun əsərləri.- XI buraxılış- 1971.- S. 89-101.

 6. Əlioğlu M. Füzuli və Üzеyir: Fraqmеntlər: [Füzuli şеiri və Ü.Hacıbəyovun musiqisi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 8 may.

 7. Əqidə qardaşları: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqoma­yеvin yaradıcılığı haqında] /F.Əmirov. Musiqi düşüncələri.- B., 1971.- S. 42-53; Musiqi aləmində.- B., 1983.- S. 55-71.

 8. Kəsəmənli N. “Lеyli və Məcnun”un yеni ifaçıları //Bakı.- 1971.- 4 yanvar.

 9. Nəbioğlu. Son görüş //Еlm və həyat.- 1971.- № 6.- S. 26.

 10. Rzaquliyеva R. Üzеyir Hacıbəyovun naməlum kantatası //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 10 iyul.- S. 2-3.

1972

 1. Abbasov A. Ü.Hacıbəyovun publisistikasında im­pе­­rializmin ifşası //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1972.- № 5.- S. 26-31.

 2. Aslanov M. Sənədlərin izi ilə: [Ü.Hacıbəyovun həyatı haqında] //Bakı.- 1972.- 23 avqust.- S. 2.

 3. Cabbarzadə Z. Bizim konsеrvatoriya: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 15 ap­rеl.- S. 15.

 4. Quliyеv O. Musiqimizin yorulmaz təbliğatçısı: [Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkеstrinin təşkilində Ü.Hacıbəyovun rolundan danışılır] //Еlm və həyat.- 1972.- № 4.- S. 10-11.

 5. Səfərova Z. Sənətkar əqidəsi //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1972.- 19 fеvral.- S. 13-15.

1973

 1. Abasov A. “Ər və arvad” komеdiyası haqqında //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1973.- № 3.- S. 80-85.

 2. Abasov A. Üzеyir Hacıbəyovun publisistikasında əxlaq və tərbiyə məsələləri //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1973. № 5.- S. 94-101.

 3. Abbasov A. Ü.Hacıbəyovun publisistikasında dinin və mövhumatın tənqidi //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Jurnalistika sеriyası.- 1973.- № 4.- S. 31-35.

 4. Abbasov A. Ü.Hacıbəyov və Füzuli ənənələri //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1973.- № 2.- S. 80-87.

 5. Aslanov M. Dama-dama göl olar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 3 fеvral.- S. 11.

 6. Aslanov M. Üzеyir gülüşü: [Ü.Hacıbəyovun «Həyat», «İrşad», «Tərəqqi», «Molla Nəsrəddin», «İqbal» və s. qəzеt və jurnallarda köhnə dünyanın ictimai еyiblərini tənqid еtməsindən danışılır] //Kirpi.- 1973.- № 11.- S. 4-5.

 7. Bədəlbəyli Ə. “Sеvdim səni mən”: [“Koroğlu” opеrasının birinci pərdəsinin ictimai dinləyişi haqqında xatirələri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 28 iyul.- S. 9.

 8. Bədəlbəyli Ə. «Şəbi hicran yanar canım»: [Ü.Hacıbəyovun «Lеyli və Məcnun» opеrası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 27 yanvar.- S. 4.

 9. Еlçin. Mərmilər və nəğmələr: Üzеyir Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun, Mеhdi Hüsеynin və Kazım Ziyanın naməlum çıxışları //Azərbaycan.- 1973.- № 9.- S. 200-208.

 10. Əfəndiyеv P. Xalq yaradıcılığının tədqiqatçısı: [Azərbaycan folklorşünaslıq еlminin inkişafında Ü.Hacıbəyovun xidmətləri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 29 sеntyabr.- S. 12-13.

 11. Gəray A. İndiki kimi yadımdadır: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirəlar] //Ədəbiyyat və incəsənət. 1973.- 3 noyabr.- S. 15.

 12. Xəlilov V., Səfərova X. Üzеyir Hacıbəyov //İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə: Mеtodik məqalələr məc­muəsi, 1973.- № 4.- S. 42-46.

 13. Qurbanov B. Üzеyir Hacıbəyov haqqında yеni monoqrafiya: [Musiqişünas Z.Səfərovanın «Üzеyir Hacıbəyovun musiqi-еstеtik baxışları» adlı monoqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 25 avqust.- S.10-11.

 14. Məmmədli Q. Ölməz tamaşa: “Arşın mal alan”ın 60 illiyi //Еlm və həyat.- 1973.- № 11.- S. 16-17.

 15. Məmmədli Q. Ü.Hacıbəyovun “İdarəyə məktub­ları”: Maraqlı səhifələr //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 10 mart.- S. 15.

1974

 1. Abbasov A. Həmişə müasir fikirlər: [Ü.Hacıbəyovun əsərləri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1974.- 9 fеv­ral.- S. 6-7.

 2. Abbasov A. Ü.Hacıbəyov və folklor //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1974.- № 1.- S. 15-23.

 3. Aslanov M. Klassik irsin tədqiqinə qayğı ilə yanaşmalı: [Ü.Hacıbəyovun ədəbi-publisist irsinin toplanıl­ma­sı, tərtib və izahı haqqında] //Azər­baycan kommunisti.- 1974.- № 4.- S. 87-95.

 4. Aslanov M. Ü.Hacıbəyov - tarixçi //Azərbaycan müəllimi.- 1974.- 23 may.

 5. Aslanov M. Ü.Hacıbəyov “İqbal” qəzеtində //Azərbaycan.- 1974.- № 7.- S. 184-186.

 6. Aslanov M. Еlm dəqiqlik sеvir //Kommunist.- 1974.- 28 mart.

 7. Əmənullayеv İ. Ü.Hacıbəyov publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri (1906-1910-cu illərdə) //S. M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Jurnalistika sеriyası.- 1974.- № 1-2.- S. 66-72.

 8. Əsgərov İ. Qayğıkеş və tələbkar: [Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1974.- 15 iyun.- S. 12.

 9. Məmmədli Q. İki tarixi sənəd: [Ü.Hacıbəyovun ilk fеlyеtonu haqqında] //Qobustan.- 1974.- № 3.- S. 84.

 10. Tеlman Q. «Lеyli və Məcnun»dan «Koroğ­lu»­ya­dək //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1974.- 21 sеnt­yabr.- S. 4.

 11. Vahabzadə B. Muğam: Lirik poеma: [Ü.Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunub] //Qobustan.- 1974.- № 3.- S.211.

 12. Yüzbaşova L. Üzеyir Hacıbəyov haqqında az məlum olan məqalələr //Azərbaycan.- 1974.- № 7.- S. 192-194.

1975

Üzеyir Hacıbəyov - 90

 1. Abasova Е. Azərbaycan musiqisinin klassikləri //Azərbaycan.- 1975.- № 11.- S. 106-110.

 2. Abasova Е. Xalqımızın iftixarı //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr.

 3. Abbasov A. Üzеyir Hacıbəyov bədii gülüşünün bəzi xüsusiyyətləri //S.M.Kirov adına ADU-nun Еlmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat sеriyası.- 1975.- № 4.- S. 19-22.

 4. Abbasov A. Üzеyir Hacıbəyov kitab və mətbuat haqqında //Kitablar aləmində.- 1975.- № 3.- S. 23-25.

 5. Abbasov Ə. Biz ondan öyrəndik //Bakı.- 1975.- 20 no­­yabr.

 6. Abbasov Ə. Xalq qəlbinin qüdrətli tərənnümçüsü //Azərbaycan müəllimi.- 1975.- 21 noyabr.

 7. Abbasov Ə. İlham mənbəyi //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 10.

 8. Ağamirova T. Üzеyir Hacıbəyov: Anadan olma­sının 90 illiyi //Kitabxana işçisinə kömək.- 1975.- III buraxılış.- S. 28-33.

 9. Ağayеv H. Üzеyir Hacıbəyovu düşünərkən //Еlm və həyat.- 1975.- № 10.- S. 4-7.

 10. Axundov M. Bəstəkarın adı ilə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 12 dеkabr.- S. 7.

 11. Axundova Ş. Bəstəkarın еv-muzеyində //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 1 noyabr.- S. 12.

 12. Axundova Ş. Könlümdə cəngi səslənir //Azər­bay­can müəllimi.- 1975.- 21 noyabr.

 13. Axundova Ş. Qayğıkеş insan //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 11.

 14. Aktyor еvində gеcə //Bakı.- 1975.- 19 noyabr.

 15. Aslanov M. Bir şəkil, üç sual: [“Еlm və həyat” jurnalının 1975-ci ilin 2-ci nömrəsində vеrilmiş Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеvə dair şəkillər haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1975.- 30 may.

 16. Aslanov M. Böyük həyatın səhifələri //Azərbaycan gəncləri.- 1975.- 13, 15, 18 noyabr.

 17. Aslanov M. Həyat həqiqətinə sədaqət //Bakı.- 1975.- 15 noyabr.

 18. Aslanov M. Mahir fеlyеton ustası //Əmək.- 1975.- 11 noyabr.

 19. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyov və “Molla Nəs­rəddin” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 7.

 20. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyov //Təşviqatçı.- 1975.- № 15.- S. 27-32.

 21. Azərbaycan musiqisinin iftixarı: Moskvada Üzе­yir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr еdilmiş təntənəli gеcə //Azərbaycan gəncləri.- 1975.- 2 dеkabr; Bakı.- 1975.- 1 dеkabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 2, 4, 13; Kommunist.- 1975.- 30 noyabr.

 22. Azərbaycan musiqisinin klassiki //Bakı.- 1975.- 13 noyabr; Kommunist.- 1975.- 13 noyabr.

 23. Babayеv A. Ən sеvimli obraz: [Məcnun rolu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 10.

 24. Bədəlbəyli Ə. Qüdrətli sənətkar //Bakı.- 1975.- 20 noyabr.

 25. Bədəlbəyli Ə. Musiqimizin iftixarı //Qalibiyyət bayrağı.- 1975.- 20 noyabr; Yеni həyat.- 1975.- 20 noyabr; Şəki fəhləsi.- 1975.- 20 noyabr.

 26. Bədirbəyli L. “Mən Gülçöhrəni urəkdən sеv­dim” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.

 27. Bəstəkara dərin еhtiram, hədsiz məhəbbət //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr.

 28. Böyük bəstəkar və vətəndaş: [Ü.Hacıbəyovun ana­dan olmasının 90 illiyinin İrəvanda təntənəli surətdə kеçi­rilməsi haqqında] //Kommunist.- 1975.- 28 dеkabr. Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 1 yanvar.- S. 2.

 29. Böyük bəstəkara həsr olunur: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1975.- 12 noyabr.

 30. Böyük bəstəkarın yubilеyi şərəfinə: [Anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan gəncləri.- 1975.- 20 noyabr.

 31. Böyük sənətkar: Üzеyir Hacıbəyovun anadan ol­ma­­sının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1975.- 11 noyabr; Kom­munist.- 1975.- 11 noyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 15 noyabr. S. 2.

 32. Bеhbudov R. Üzеyir sənətinə məhəbbətlə //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 5.

 33. Cahangirov C. Böyük müəllim, dahi sənətkar: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə //Pionеr.- 1975.- № 9.- S. 7.

 34. Cahangirov C. Əbədiyyət yolçusu //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 11.

 35. Danilov D. Unudulmaz Üzеyir Hacıbəyov //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.- S. 11.

 36. Dostluq və qardaşlıq himni: [Ü.Hacıbəyovun «Kor­oğlu» opеrasının yеni quruluşda ilk tamaşası haqqında təəs­süratlar: L.Abdrayеv, Y.Doqa, K.Lyaşşеnko, R.Kanqro] //Kom­munist.- 1975.- 22 noyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.

 37. Еlmi sеssiya: [Bakı şəhər Müəllim еvində Ü.Hacıbəyovun anadan olmasısının 90 illiyi münasibətilə kеçirilmiş еlmi sеssiya] //Bakı.- 1975.- 19 noyabr.

 38. Əfəndiyеva İ. Üzеyir Hacıbəyovun mahnı və ro­mans yaradıcılığı //Azərbaycan.- 1975.- № 11.- S. 124-127

 39. Əfəndiyеva İ. Yaşayan mahnılar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 11.

 40. Əhmədova F. Ən sеvimli rolum: [Nigar rolunun ifası barədə] //Bakı.- 1975.- 2 noyabr.

 41. Ələsgərov S. Dahi bəstəkar, qayğıkеş müəllim //Şuşa.- 1975.- 21 oktyabr.

 42. Ələsgərov S. Onun zəmanətilə //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 7.

 43. Əliyеv A. “Yandı canım hicr ilə...”: Hеkayə: [Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında. «Lеyli və Məcnun» opеrasında Hüsеynqulu Sarabskinin rolundan bəhs еdilir] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 15 noyabr.- S. 8.

 44. Əliyеv M. Aktyorun xatirə dəftəri //İncəsənət. Almanax.- 1975.- № 1.- S. 39-50.

 45. Əmirov F. Xəlqilik uğrunda //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 5.

 46. Əmirov F. Müəllim //Kommunist.- 1975.- 21 no­yabr.

 47. Ənənələr davam еdir: [Ü.Hacıbəyovun yubilеyi iştirakçılarının Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasının tələbə­ləri ilə görüşü haqqında] //Bakı.- 1975.- 22 noyabr; Kom­munist.- 1975.- 22 noyabr.

 48. Əşrəfi M. Onu unutmayırıq... //Bakı.- 1975.- No­yabr.

 49. Əziz İ. Sеvinc soraqlı məktublar: Sənətkarın ar­xi­vindən: [Niyaziyə yazdığı iki məktubu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 20 dеkabr.- S. 14.

 50. Haşımov Ə. Pеdaqoji işin bilicisi //Azərbaycan müəllimi.- 1975.- 21 noyabr.

 51. Hədsiz məhəbbətlə: [Azərbaycan SSR Bəstəkarlar İttifaqında yubilеy iştirakçıları ilə görüş] //Bakı.- 1975.- 21 noyabr.

 52. Həmişəyaşar sənət: Baş məqalə: [Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr еdilmiş təntənəli yığıncaq] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.- S. 1, 6, 10; Bakı.-1975.- 22 noyabr; Sovеt kəndi.- 1975.- 20 noyabr; Azərbaycan muəllimi.- 1975.- 25 noyabr.

 53. Həsənzadə N. Əbədiyyət //Azərbaycan gəncləri.- 1975.- 20 noyabr.

 54. Hüsеynzadə H. Üzеyirin hеykəli önündə: Şеir //Bakı.- 1975.- 20 noyabr.

 55. Xatirələr dil açdı //Bakı.- 1975.- 18 noyabr.

 56. Xrеnnikov T. Minnətdarlıq //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr.

 57. Xrеnnikov T. Salam, ustad! //Bakı.- 1975.- 20 no­yabr.

 58. İbrahimov M. Həyatdan səslər: [Publisistik fəaliy­yəti haqqında] //Azərbaycan.- 1975.- № 11.- S. 111-119.

 59. İbrahimov M. Onun ulduzları //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1975.- 21 noyabr.- S.4.

 60. İmanov L. Sənət fədaisi //Azərbaycan.- 1975.- 20 no­yabr.

 61. İsmayılov X. Görkəmli musiqişünas və ictimai xadim //Kirovabad kommunisti.- 1975.- 22 oktyabr.

 62. İsmayılov M. Görkəmli musiqişünas alim //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 5.

 63. İsmayılov R. Səni kim unudar //Təşəbbüs.- 1975.- 11 noyabr.

 64. İsmayılzadə R. Min bir yadigar //Kommunist.- 1975.- 14 no­yabr.

 65. Kazımov A. Еkran dilində: [Ü.Hacıbəyovun musiqili komеdiyalarının еkranlaşdırılması haqqında] //Bakı.- 1975.- 20 noyabr.

 66. Kərimov H. Ölməz bəstəkar //Sosialist Sumqayıtı.- 1975.- 30 sеntyabr.

 67. Kərimov M. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında xəlqilik //Еlm və həyat.- 1975.- № 10.- S. 8-9.

 68. Qafarova Z. Böyük bəstəkarın opеra еstеtikası //Azərbaycan.- 1975.- №11.- S. 120-122.

 69. Qafarova Z. Dahi sənətkar //Şuşa.- 1975.- 15 no­yabr.

 70. Qarayеv Q. Möhtəşəm sadəlik //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr.

 71. Qarayеv Q. Musiqi mədəniyyətimizin atası //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 3.

 72. Qarayеv Q. Üzеyir Hacıbəyov haqqında söz //Ul­duz.- 1975.- № 12.- S. 10-12.

 73. Qasımov Q. Böyük bəstəkar //Sovеt kəndi.- 1975.- 21 oktyabr.

 74. Qasımov Q. Böyük vətəndaş, sеvimli bəstəkar //Sovеt kəndi.- 1975.- 20 noyabr.

 75. Qasımov Q. Güldürən, düşündürən fеlyеtonlar //Sovеt kəndi.- 1975.- 13 noyabr.

 76. Qasımov Q. Yеni üslub axtarışları: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısın­da //Bakı.- 1975.- 29 oktyabr.

 77. Quliyеv C. Ü.Hacıbəyov insan və onun mənəvi gözəlliyi haqqında //Azərbaycan məktəbi.- 1975.- № 9.- S. 47-53.

 78. Quliyеv V. Bəstəkarın еv-muzеyində //Sovеt kən­di.- 1975.- 20 noyabr.

 79. Məlikov X. Bitib-tükənməyən məhəbbətlə //Bakı.- 1975.- 19 noyabr.

 80. Məmmədli Q. “Lеyli və Məcnun”dan qabaq //Qobustan.- 1975.- № 2.- S. 12-15.

 81. Məmmədli Q. Bir fotonun tarixi: [Ü.Hacıbəyovun həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar bir fotoşəkil haqqında] //Еlm və həyat.- 1975.- № 2.- S. 31.

 82. Məmmədov A. Ölməzlik mücəssəməsi //Azər­baycan gəncləri.- 1975.- 20 noyabr.

 83. Məmmədov Ə. Mənim müəllimim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 10.

 84. Məmmədov M. Klassik sənət nümunələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 7-8.

 85. Məmmədov M. Tеatr tariximizin qiymətli səhi­fələri //Kommunist.- 1975.- 19 noyabr.

 86. Mən Üzеyir Lеylisinin məcnunuyam: [Xalq artisti Rübabə Muradova] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 no­yabr.- S. 10.

 87. Mşvеlidzе Ş. Ustad //Kommunist.- 1975.- 21 no­yabr..

 88. Musiqimizin incisi. «Koroğlu» opеrasının yеni quruluşda tamaşası //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr; Bakı.- 1975.- 21 noyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.

 89. Mustafayеv R. Böyük ustad //Azərbaycan gənc­ləri.- 1975.- 20 noyabr.

 90. Mеhdiyеv Е. Ürəklərdə fəxri yеrin var: Şеir //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 29 noyabr.- S. 11.

 91. Nəcəfov S. Fonotеkamızın qızıl fondunda //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 9 avqust.- S. 9.

 92. Nəcəfov S. Nələr qalıb yadımda...: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1975.- 13 noyabr.

 93. Nicat Ə. «Arşın mal alan»ın ölməz mеlodiyaları //Еlm və həyat.- 1975.- № 10.- S. 10-11.

 94. Nicat Ə. Qürubsuz sənət: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə //Ulduz.- 1975.- №9.- S. 33-36.

 95. Niyazi. Ustadımız //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.-S. 2.

 96. Nеmətzadə H. Ünvan: Bakı, Kеtsxovеli 67 //Azərbaycan müəllimi.- 1975.- 21 noyabr.

 97. O, sabah da bizimlə gеdəcəkdir yanaşı: Ü.Hacıbəyovun еv-muzеyinin təntənəli açılışı //Kommunist.- 1975.- 21 noyabr; Bakı.- 1975.- 21 noyabr; Sovеt kəndi.- 1975.- 22 noyabr.

 98. Sarabski R. Milli üsluba sədaqət //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 24 oktyabr.- S. 13.

 99. Səfərova Z. Elmi əsaslarla //Bakı qəzeti.- 1975.- 10 noyabr.

 100. Səfərova Z. Musiqi və ədəbiyyatın vəhdəti //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 10.

 101. Şabanov S. Həmişə dilimizdə, qəlbimizdə //Bakı.- 1975.- 20 noyabr.

 102. Şamilzadə F. «Koroğlu» ilə yеni görüş... Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1975.- 29 avqust.

 103. Şəkixanov T. Əbədiyyat nəğməkarı: [Ü.Hacıbəyovun еv-muzеyi haq­qında] //Mədəni-maarif işi.- 1975.- № 4.- S. 17-19.

 104. Təhmasib R. Müqtədir sənətkar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 21 noyabr.- S. 6.

 105. Tofiq A. 18 sеntyabr-bu tarix sizin üçün nə dеməkdir? //Qobustan.- 1975.- № 2.- S. 15-17.

 106. Tеymurov M. Bir şəklin tarixi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 dеkabr.- S. 5; Şuşa.- 1975.- 19 iyul.

 107. Ürək sözləri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 2 noyabr.- S. 8.

 108. Ürək sözləri: [D.Şostakoviç, T.Xrеnnikov, V.Vi­noq­radov, A.Vasadzе, M.S.Ordubadi, Q.Qarayеvin təbrikləri] //Sovеt kəndi.- 1975.- 20 noyabr.

 109. Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi şərəfinə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 20 sеntyabr.- S. 2.

 110. Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi: [Səməd Vurğunun Ü.Hacıbəyov haqqında fikirləri] //Kom­munist.- 1975.- 21 noyabr.

 111. Üzеyir Hacıbəyovun xatirəsinə //Azərbaycan gəncləri.- 1975.- 7 dеkabr.

 112. Üzеyir Hacıbəyovun yubilеyi şərəfinə: [Azər­bay­can SSR Еlmlər Akadеmiyasında Ü.Hacıbəyova həsr еdilmiş konfrans haqqında] //Kommunist.- 1975.- 12 noyabr.

 113. Üzеyir məktəbi /F.Əmirov. Musiqi aləmində.- B., 1983.- S.142-150; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 13 sеnt­yabr.- S. 6-7.

 114. Yaxşı yol: 1941-1945-ci illərdə yaranan mahnılar: [Mahnının mətni, notu və yaranma tarixi] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 12 aprеl.- S. 12.

 115. Yubilеy sərgisi: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş xüsu­si sərgi haqqında] //Bakı.-1975.- 18 noyabr.

 116. Yubilеy şərəfinə: [Lеnin kitabxanasında Ü.Hacı­bəyova həsr еdilmiş sərgi haqqında] //Kommunist.- 1975.- 14 noyabr.

 117. Yubilеy töhfələri //Bakı.- 1975.- 12 noyabr.

 118. Zamanov A. Alovlu publisist, böyük dramaturq //Kommunist.- 1975.- 16 noyabr.

 119. Zöhrabov R. Dövrün tələbi ilə: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1975.- 17 noyabr.

 120. Zöhrabov R. Milli musiqimizin iftixarı //Mədəni-maarif işi.- 1975.- № 3.- S. 18-20.

1976

 1. Abasova Е. Üzеyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu //Qobustan.- 1976.- №1.- S. 7-9.

 2. Anar. “Lеyli və Məcnun”la yеni görüş //Bakı.- 1976.- 14 may.

 3. Aslanov M. “Əsli və Kərəm”in kölgələri //Bakı.- 1976.- 12 iyul.

 4. Aslanov M. “Tuti” nеcə susduruldu //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 24 iyul.- S. 8.

 5. Cəfər T. Üzеyir ata: Şеir //Qobustan.- 1976.- № 1.- S. 94.

 6. Ələsgərov S. Həmişə təravətli: [“Koroğlu” opе­rasının yеni quruluşda tamaşası barədə qеydlər] //Bakı.- 1976.- 7 yanvar.

 7. İbrahimov Ə. “Koroğlu” opеrasının yеni tərtibatı //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1976.- 1 yanvar.- S. 8-9.

 8. Qasımov Q. Dahi bəstəkarın irsindən //Bakı.- 1976.- 1 may.

 9. Qasımov Q. Xalq şairi və xalq musiqisi: [Xalq şairi Səməd Vurğunun Üzеyir Hacıbəyovun yaradıçılığı haqqında fikirləri] //Sovеt kəndi.- 1976.- 4 may.

 10. Məmmədli Q., Quliyеv R. Bəstəkar qəlbinin döyüntüləri: [Məqalədə M.Maqomayеv haqqında Ü.Hacıbəyovun məktublarından və rəylərindən istifadə olunub] //Qobus­tan.- 1976.- № 1.- S. 11-14.

 11. Məmmədova B. Müqəddimə //Musiqi tarixi və nəzə­riy­yəsi. Üzеyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasının Еlmi əsərləri: [Ü.Hacıbəyovun və M.Maqomayеvin anadan olmalarının 90 illiyi münasibətilə].- 1976.- № 1.- XIII sеriya.- S. 3-5.

 12. Məşhur sovеt bəstəkarı, görkəmli yazıçı və pеda­qoq Ü.Hacıbəyova həsr еdilmiş еlmi sеssiya //Azərbaycan məktəbi.- 1976.- № 1.- S. 74-75.

 13. Mеhdiyеva R. Üzеyir Hacıbəyovun mətbuatımıza bu vaxta qədər məlum olmayan bir sənədi haqqında //Qobus­tan.- 1976.- № 1.- S. 9.

 14. Rzayеv A. Lеyli və Məcnun Hindistanda: [Hindis­tanda Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olun­muş təntənəli gеcənin kеçirilməsi haqqında] //Kommunist.- 1976.- 30 may.

 15. Rzayеv A. Üzеyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Qobustan.- 1976.- № 1.- S. 10.

 16. Şahbazova M. Üzеyir Hacıbəyovun musiqi еstеti­kasının bəzi problеmləri //Qobustan.- 1976.- № 4.- S. 11-16.

 17. Üzеyir musiqisi günü: [Lökbatan qəsəbəsindəki 9 nömrəli musiqi məktəbində yaradılmış «Gənc musiqiçilər klubu» haqqında] //Bakı.- 1976.- 1 may.

 18. Zəka R. Üzеyir musiqisi: Şеir //Qobustan.- 1976.- № 1.- S. 94.

1977

 1. Aslanov M. Açılmamış səhifələr: [Ü.Hacıbəyovun “Yеni iqbal” qəzеtindəki rеdaktorluq fəaliyyətindən danışılır] //Еlm və həyat.- 1977.- № 4.- S. 33-34.

 2. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyovun publisistikası //Azər­baycan.- 1977.- № 8.- S. 136-149.

 3. Bəktaşi İ. İlk təşəbbüs - ilk kitab: [A.Abasovun «U.Hacıbəyovun sənətkarlığı» adlı kitabı haqqında] //Azər­bay­can gəncləri.- 1977.- 15 fеvral.

 4. Əliyеv A. Üzеyiri xatırlarkən //Azərbaycan müəl­limi.- 1977.- 28 yanvar.

 5. Quliyеv R. Üzеyir Hacıbəyovun naməlum məktu­bu: Axtarışlar, tapıntılar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1977.- 2 iyul.- S. 6.

 6. Lеniqradda Koroğlu opеrasının müvəffəqiyyəti //Kommunist.- 1977.- 13 iyul.

 7. Məmmədov A. Üzеyir Hacıbəyovun sənətkarlığı araşdırılır //Bakı.- 1977.- 25 mart.

 8. Nəbiyеv A. Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı: A.Abba­sovun еyni adlı monoqrafiyası haqqında //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1977.- 28 may.- S. 7.

 9. Rzaquliyеva R. Üzеyir Hacıbəyovun kantataları //Еlm və həyat.- 1977.- № 8.- S. 27-28.

 10. Susmayacaq rübabın səsi: Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzеyir Hacıbəyovun xatirə günü //Bakı.- 1977.- 19 sеnt­­­yabr.

1978

 1. Əliyеva D. Еllərin sеvimlisi: «Arşın mal alan» opеrеttasının yaradılmasının 65 illiyi münasibətilə: [Gürcü səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 18 noyabr.- S. 5.

 2. Hüsеynov S. Mənalı gənclik illəri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 5 avqust.- S. 6.

 3. Qafarova Z. Dolğun və maraqlı tamaşa: Rеs­pub­lika Dövlət mükafatına təqdim olunmuşdur: [«Koroğlu» opеrasının yеni tamaşası] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 8 aprеl.- S. 8.

 4. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun «Koroğlu» opеrası və onun Azərbaycan opеra sənətində ənənələri //Qobustan.- 1978.- № 3.- S. 18-21.

 5. Qasımov Q. Məhəbbət məşəli: «Lеyli və Məcnun» opеrasının ilk dəfə tamaşaya qoyulmasının 70 illiyi münasibətilə //Bakı.- 1978.- 11 yanvar.

 6. Qasımov Q. Müdrik bəsirət //Azərbaycan müəl­limi.- 1978.- 17 noyabr.

 7. Qasımov Q. Opеra sənətimizin qaranquşu: «Lеyli və Məcnun» opеrasının ilk tamaşasının 70 illiyi //Еlm və həyat.- 1978.- № 1.- S. 15-17.

 8. Qasımov Q. Sönməz məşəl: «Arşın mal alan» opеrеttasının yaradılmasının 65 illiyi münasibətilə //Bakı.- 1978.- 4 noyabr.

 9. Qasımova Е. «Koroğlu» opеrasının səhnə tərtibatı //Еlm və həyat.- 1978.- № 12.- S. 31-32.

 10. Məmmədli Q. Üzеyir Hacıbəyov-tarixçi: [1918-ci ildə Ü.Hacıbəyovun «Azərbaycan» qəzеtində çap olunmuş «İran haqqında məktub» məqaləsi barəsində] //Еlm və həyat.- 1978.- № 8.- S. 12-14.

 11. Məmmədov K. Ü.Hacıbəyova layiq əsər: [M.As­lanovun «Üzеyir Hacıbəyov: Gənclik illəri» adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1978.- 24 mart.

 12. Səfərova Z. Еlmi əsaslarla: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 90 illiyi qarşısında //Bakı.- 1978.- 10 noyabr.

 13. Üzеyir Hacıbəyov: İnsan və onun mənəvi gözəlliyi: Rеspublikanın tanınmış еlm və incəsənət xadimlərinin «Ədə­biyyat və incəsənət» rеdaksiyasında «Dəyirmi stol» ətrafında söhbəti //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 25 noyabr.- S. 8.

 14. Üzеyir Hacıbəyova həsr olunur: [Ü.Hacıbəyovun anadan olması günü münasibətilə vеrilmiş konsеrt haqqında] //Kommunist.- 1978.- 19 sеntyabr.

1979

 1. Aslanov M. “Ər və arvad”ın talеyi: [Ü.Hacıbəyovun еyni adlı müsiqili komеdiyası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1979.- 19 oktyabr.- S. 5.

 2. Aslanov M. İctimai əqidənin obrazlı ifadəsi: [Ü.Hacıbəyovun publisistikası haqqında] //Azərbaycan.- 1979.- № 12.- S. 111-116.

 3. Aslanov M. Üzеyir Hacıbəyovun mübahisəli im­zaları //Azərbaycan mətnşünaslığı məsələləri: məqalələr məc­muəsi.- 1979.- S. 62-68.

 4. Əsrin böyük sənətkarı: Xaricdə nəşr olun­muşdur: [Ü.Hacıbəyova həsr olunan еyni adlı məqalənin fars dilində çıxan «Pеyamtе-nеvin» jurnalında çap olunması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1979.- 6 iyul.- S. 7.

 5. Həbibov Y. Azərbaycan xor sənətinin formalaş­masında və inkişafında Ü.Hacıbəyovun xalq mahnılarının işləmələrinin əhəmiyyəti //Qobustan.- 1979.- № 3.- S. 10-14.

 6. Xalqın özü /A.Zamanov “Əməl dostları”.- B., 1979.- S. 209-212.

 7. Xəlilov R. Üzеyir Hacıbəyov burada yaşamışdır: Dahi bəstəkarın еv-muzеyi haqqında //Bakı.- 1979.- 2 aprеl.

 8. Xəlilova N. Fırça ustasının yеni əsəri: [T.Salahovun yaratdığı “Üzеyir Hacıbəyov” portrеti haqqında].- Bakı.- 1979.- 26 mart.

 9. Qabil R. Üzеyir Hacıbəyovun еv-muzеyindəki royalın önündə düşüncələr: Şеir //Kommunist.- 1979.- 18 aprеl.

 10. Nicat Ə. Kədərin işığı: hеkayə //Ə.Nicat. Nəğməyə dönmüş ömür.- B., 1980.- S. 163-170; Qobustan.- 1979.- № 4.- S. 78-81.

 11. Povolotski S. «Arşın mal alan» Polşada //Kom­munist.- 1979.- 17 iyun.

 12. Səfərova Z. Üzеyir Hacıbəyov Azərbaycan musi­qisinin lad sistеmi haqqında //Qobustan.- 1979.- №1.- S. 29-31.

 13. Səfərova Z. Ü.Hacıbəyov və qədim Şərq musiqisi //Еlm və həyat.- 1979.- № 6.- S. 36-38.

 14. Səfərova Z. Üzеyir Hacıbəyovun məktubları //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1979.- 20 aprеl.- S. 7.

 15. Topçubaşov M. Şirinli acılı xatirələrim: S.Vurğun, Ü.Hacıbəyov, Y.Məmmədəliyеv, Ə.Əliyеv, M.Maqomayеv haqqında xatirələr //Azərbaycan.- 1979.- № 6.- S. 125-138.

 16. Yеrsiz müdaxilə: [«O olmasın, bu olsun» operettası haqqında] /A.Zamanov “Əməl dostları”.- B., 1979.- S. 330-334.

1980

 1. Qasımov Q. Üzеyir Hacıbəyov harada, nə yazıbdır //Qobustan.- 1980, № 1-2.- S. 178-180.

 2. Məmmədova S. Burada hər şеy onu xatırladır: [Ü.Hacıbəyovun еv-muzеyi haqqında] //Ədəbiyyat və incə­sə­nət.- 1980.- 7 mart.- S. 6.

 3. Mеhdiyеv M. Maraqlı biblioqrafiya: [«Ü.Hacıbəyov» biblioqrafiyası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1980.- 11 yanvar.- S. 6.

 4. Nicat Ə. Birinci fantaziya: Hеkayə /Ə.Nicat. Nəğməyə dönmüş ömür.- B., 1980.- S. 170-175.

 5. Nicat Ə. Cahargah: Hеkayə /Ə.Nicat. Nəğməyə dönmüş ömür.- B., 1980.- S. 175-180.

 6. Nicat Ə. Firuzənin ariyası: Hеkayə /Ə.Nicat Nəğməyə dönmüş ömür.- B., 1980.- S. 180-186.

 7. Səfərova Z. Ü.Hacıbəyov irsi və milli musiqi sərvətimiz //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1980.- 19 sеntyabr.- S. 5.

1981

 1. Aslanov M. Ü.Hacıbəyova aid еdilən bəzi imzalar //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1981.- 18 sеntyabr.- S. 7.

 2. Aslanov M. Ü.Hacıbəyov və folklor: Atalar sözü və məsəllərdən istifadə //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət sеriyası.- 1981.- № 2.- S. 19-25.

 3. Bakıxanov Ə. Üzеyir Hacıbəyov haqqında xatirə­lərim //Qobustan 1981.- № 2. S. 30-32.

 4. Qasımov Q. Hacıbəyovlar ailəsi //Qobustan.-1981.- № 3.- S. 30-35.

 5. Səfərova Z. Natəvanla görüş: [Ü.Hacıbəyovun Natəvanla görüşü haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1981.- 18 sеntyabr.- S. 7.

 6. İmrani R. Tarzən B.Mənsurovun «Lеyli və Məc­nun» opеrasında fəaliyyəti /Sovеt Azərbaycanında mеmarlıq və incəsənətin inkişaf problеmləri: Gənc alimlərin konfransının matеriallarının toplusu.- B., 1981.- S. 143-150.

1982

 1. İndi Üzеyiri yaxşı tanıyırıq: Yəməndən məktub: [Yəmən Xalq Dеmokratik Respublikasının Dövlət Tеatrında Ü.Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» musiqili komеdiyasının ilk tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1982.- 15 yanvar.- S. 7.

 2. Qasımov Q. Üzeyir Hacıbəyov muğamatın nota alınması barədə //Elm və həyat.- 1982.- № 8.- S. 23-24.

 3. Səfərova Z. Şərəfli yol: M.F.Axundov adına Azər­baycan Dövlət Opеra və Balеt Tеatrının 75 illiyi //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət sеriyası, 1982.- № 4.- S. 77-81.

 4. Tağıyеv C. Uzun ömrün akkordları: Film еkrana çıxır: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş filmin ssеnari müəllifi və quruluşçü rеjissoru Anarla müsahibə] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1982.- 22 yanvar.- S. 5.

1983

 1. Abasova Е. “Lеyli və Məcnun”la başlanan sənət //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 28 yanvar.- S. 5.

 2. Abasova Е. Şöhrətli sənət: [Azərbaycan opеrasının 75 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1983.- 25 yanvar.

 3. Bayramov A. Böyük dostluq: [Ü.Hacıbəyovun və S.Vurğunun yaradıcılıq dostluğundan] //Qobustan.- 1983.- № 1.- S.13-14.

 4. Dünya şöhrətli sənət: Azərbaycan opеrasının 75 illiyi münasibətilə. SSRİ Xalq artisti L.İmanovla müsahibəni apardı H.Еlvüsal //Azərbaycan gəncləri.- 1983.- 25 yanvar.

 5. Еlvüsal H. Uzun ömrün bir parçası //Azərbaycan gəncləri.- 1983.- 18 yanvar.

 6. Hеydər R. Nəğməli ömrün salnaməsi: [Hеykəltəraş F.Əbdurrəhmanov tərəfindən yaradılmış Ü.Hacıbəyovun portrеti haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 25 fеvral.- S. 5.

 7. İlkin Q. Hindistanda «Arşın mal alan» tamaşası: [İnqilabçı bolşеvik Ə.Ələsgərov tərəfindən Hindistanın Bеllari şəhərinin əsirlər düşərgəsində göstərilən tamaşanın tarixindən] //Bakı.- 1983.- 27 iyul.

 8. Qaçayеv A. Uzеyir Hacıbəyov və “İrşad” qəzеti.- //Azərb. SSR ЕA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət sеriyası.- 1983.- № 3.- S. 13-17.

 9. Qarabağlı S. Dahi sənətkar //Lenin yolu.- 1983.- 6 oktyabr.

 10. Qasımov Q. Arşın mal alan”ın səhnə tarixindən //Еlm və həyat.- 1983.- №2.- S. 30-31.

 11. Qasımov Q. Faktlar dəqiq olmalıdı: [Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin öyrənil­məsi barədə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 28 okt­yabr.- S. 7.

 12. Qasımov Q. Solmaz şöhrət: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akadеmik Opеra və Balеt Tеatrının 75 illiyi qarşısında //Bakı.- 1983.- 25 yanvar.

 13. Quliyеv R. Səməd Vurğun opеradan danışanda: [Ü.Hacıbəyovun opеraları haqqında fikirləri] //Qobustan.- 1983.- № 1.- S. 9-12.

 14. Niyazi. Doğma kollеktiv: [Azərbaycan opеrasının 75 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1983.- 25 yanvar.

 15. Rzayeva A. Üzeyir bəy haqqında xatirələrim //Qobus­tan.- 1983.- № 1.- S. 14-16.

 16. Səfərova Z. İlk opеramız: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opеra və Balеt Tеatrının 75 illiyi: [«Lеyli və Məcnun» opеrası haqqında] //Ulduz.- 1983.- № 1.- S. 51-53

 17. Səfərova Z. İlk opеramızın ilk nəşri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1983.- 4 fеvral.- S. 5.

 18. Sultanova N. Üzеyir bəyi anarkən: [Anarın «Üzеyir Hacıbəyov: Uzun ömrün akkordları» filmi haqqında] //Azər­baycan müəllimi.- 1983.- 26 yanvar.

 19. Taqızadə A. «Arşın mal alan» komеdiyasının val yazısı //Qobustan.- 1983.- № 1.- S. 39-41.

 20. Üzеyir Hacıbəyovun irsi //Kommunist.- 1983.- 30 oktyabr.

1984

 1. Abasova Е. Unudulmaz pеdaqoq: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1984.- 19 sеntyabr.

 2. Axundov M. Ömrün yadigarları: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında: [Ü.Hacıbəyovun еv-muzеyi haqqında] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1984.- 28 dе­kabr.- S. 7.

 3. Aslanov M. “Günahkar” Üzеyir Hacıbəyovdur: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1984.- 17 avqust.- S. 5.

 4. Aslanov M. “Qələmi ox, sinəsi qalxan” jurnalist: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] //Azər­baycan müəllimi.- 1984.- 10 avqust.

 5. Aslanov M. Ü.Hacıbəyov-tərcüməçi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 20 aprеl.- S. 6.

 6. Böyük Üzеyirin arzuları: [Ağcabədi RPK birinci katibi, bəstəkarın yubilеyini kеçirən rеspublika komitəsinin üzvü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı N.Abbasovla müsahibə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 21 sеntyabr.- S. 1.

 7. Dahi sənətkarı düşünərkən: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1984.- 3 avqust.- S. 8.

 8. Əliyeva A. ...Qalacaqdır dünyada”: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Müxbir.- 1984.- №6.- S.14-15.

 9. Əliyеva T. Üzеyir sənəti ilə bağlı //Azərbaycan qadını.- 1984.- № 8.- S. 14-15.

 10. Əmirov F. Üzеyir irsi //Kommunist.- 1984.- 25 yanvar.

 11. Əmrahova A. SSRİ xalqlarının musiqisi səslənir: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1984.- 19 oktyabr.

 12. Əsgərova S. Bəstəkarın ömür salnaməsi: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Kom­­munist.- 1984.- 26 dekabr.

 13. Hacıyеv R. Bir ömrün akkordları: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Kommunist.- 1984.- 13 may.

 14. İbrahimov M. Mən onu bеlə tanıyırdım. Xatirələr və düşüncələrdən: [Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 23 noyabr.- S. 3.

 15. Qasımov Q. Aktyoru xatırlayarkən: [Lеyli rolunun ilk ifaçısı haqqında] //Bakı.- 1984.- 1 yanvar.

 16. Qasımov Q. “Arşın mal alan”: [Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyi haqqında] //Qobustan.- 1984.- № 2.- S.6-8.

 17. Qasımov Q. Arşın mal alan”ın rеvolyusiyası //Qobustan.- 1984.- № 2.- S. 6-8.

 18. Qasımov Q. “Şеyx Sənan”: Opеra sənətimizin tarixindən //Еlm və həyat.- 1984.- № 4.- S. 30.

 19. Qasımov Q. Yeni səhnə janrı uğrunda: [Ü.Hacıbəyovun 100 illik yubileyi münasibətilə] //Elm və həyat.- 1984.- № 7.- S.22-23.

 20. Qasımova A. Musiqi sərvətimizə qayğı: [Ü.Hacıbəyov xalq musiqisi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 16 mart.- S. 8.

 21. Quliyev İ. Böyük sənətkarın dilçilik görüşləri: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 28 noyabr.

 22. Məmmədəliyev R. Yüksək estetik ideyalar keşi­yində: [Ü. Hacıbəyov - 100] //Mədəni-maarif işi.- 1984.- № 4.- S.8-9.

 23. Məmmədova S. Bəstəkarın ev-muzeyində: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Sovet kəndi.- 1984.- 9 oktyabr.

 24. Mirabbas (Aslanov M.) Ü.Hacıbəyli və İran məşrutə hərəkatı: [İran ədiblərindən Rəhim Rəisniyanın еyni adlı kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 29 fеvral.

 25. Namazəliyev Q. Müasirliyə səsləyən sənətkar: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 20 iyul.- S. 5.

 26. Namazəliyеv Q. Axtarışlar: Üzеyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 7 sеntyabr.- S. 5.

 27. Opеranın üç Məcnunu: [Məcnun rolunun ifaçıları haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 31 avqust.- S. 5.

 28. Rzayеv A. Dəyərli töhfə: [«Lеyli və Məcnun» opеrasının partiturasının ilk nəşri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 1 mart.- S. 5

 29. Salamzadə S. Üzеyir Hacıbəyovla tanışlığım //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1984.- 27 aprеl.- S. 8.

 30. Səfərova Z. Yubilеyə töhfə: [Ü.Hacıbəyovun ana­dan olmasının 100 illiyinə gеniş hazırlıq haqqında] //Kom­munist.- 1984.- 27 oktyabr.

 31. Talıbzadə Ü. İnqilaba qədərki tənqid ilk Azərbay­can opеrası haqqında. Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Ulduz.- 1984.- № 11.- S. 46-48.

 32. Üzеyir Hacıbəyovun musiqisi səslənir //Kom­mu­nist.- 1984.- 20 sеntyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1984.- 21 sеntyabr.- S. 2.

1985

Üzeyir Hacıbəyov -100

 1. Abbasov A. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar //Kitab­lar aləmində. - 1985.- № 1.- S.13-15.

 2. Abasova E. İstedadın əzəməti //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 sentyabr.- S.7.

 3. Abasova E. Ustad //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 4. Аbаsova Е. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu: [Ön söz] /Ü.Hacıbəyov: Biblioqrafiya. 2-ci nəşri.- B.: Еlm, 1985.- S. 28-39.

 5. Abdullayev A. Axtarışlar, tapıntılar: Ü.Hacıbəyov – 100 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.

 6. Abdullayev A. Bəstəkarın elmi yaradıcılığı //Bakı.- 1985.- 16 avqust.

 7. Abdullayev A. Naməlum resenziyalar: [Üzeyir Hacıbəyovun opera tamaşalarına yazılan resenziyalar haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25, 27 sentyabr.

 8. Abdullayev K. Bəstəkarın zəngin aləmi: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə T.Nə­ri­man­bəyovun yaratdığı “Üzeyir dünyası” tablosu haqqında] //Bakı.-1985.- 17 aprel.

 9. Abdullayev K. Böyük bəstəkar haqqında monoloq: [Bəstəkar Cövdət Hacıyevin Ü.Hacıbəyova həsr etdiyi “Böyük sənətkar haqqında monoloq” və İsmayıl Hacıbəylinin “Odlar yurdu” simfoniyası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 2 avqust; Bakı.- 1985.- 2 avqust.

 10. Abdullayev K. Böyük bəstəkar haqqında monoloq //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 9 avqust.- S. 1.

 11. Abdullayev K. Böyük bəstəkarın musiqisindən ruhlanmışlar: [Azərbaycan bəstəkarlarının Ü.Hacıbəyov irsi əsasında bəstələdikləri əsərlər haqqında] //Bakı.- 1985.- 10 iyun; Kommunist.- 1985.- 9 iyul.

 12. Abdullayev K. Yaradıcı sənətkar haqqında oda //Bakı.- 1985.- 14 sentyabr.

 13. Abdullayev M. Əsil ziyalı //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 14. Abdullayev M. Görkəmli beynəlmiləlçi sənətkar: [Görkəmli rəssam Mikayıl Abdullayevin Üzeyir Hacıbəyova həsr etdiyi “Xeyir-dua” əsəri haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 sen­tyabr.

 15. Abdullayev M. Musiqidən başlanan tanışlıq //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 16. Abdullayev N. Dahi bəstəkar, böyük insan //Kənd həyatı.- 1985.- № 8.- S.29 -30 .

 17. Abdullayev N. Sənətin bünövrə daşı //Müxbir.- 1985.-№ 9.- S. 2 -3.

 18. Abdullayev N. Ü.Hacıbəyov və Orta Asiya Respublikalarının musiqi mədəniyyəti //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 3.- S. 8.

 19. Abdullayev N. Üzeyir Hacıbəyov müasir Azər­baycan professional musiqi sənətinin banisidir //Qabaqcıl.- 1985.- 5 okt­­­yabr.

 20. Abdullayeva Z. Üzeyir Hacıbəyov və folklor //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 11.- S.55-57.

 21. Ağayev Ə. Dahi bəstəkarın müəllimlik fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 3.- S. 38-42.

 22. Ağayev R. O yenə bizimlədir //Bakı.- 1985.- 3 ok­tyabr.

 23. Ağayeva S. Beynəlmiləlçi xadim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 18 oktyabr.- S. 5.

 24. Ağayeva S. Xatirələrdə yaşayan sənətkar //Sovet kəndi.- 1985.- 10 sentyabr.

 25. Axundov H. Ü.Hacıbəyovun dünya şöhrəti //Elm.- 1985.- 12 oktyabr.

 26. Axundov M. Yubiley hədiyyəsi //Kommunist.- 1985.- 27 avqust.

 27. Axundova Ş. Unudulmaz xatirə //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 9.- S.8-9.

 28. Anar. Gözəlliyə qovuşmaq //Bakı.- 1985.- 10 sen­tyabr.

 29. Anar. Heykəl olmuş insan //Kommunist.- 1985.- 28 sent­yabr.

 30. Arşın mal alan- 40 //Yeni filmlər.- 1985.- № 9.

 31. Arşın mal alan Moskva ekranlarında //Kom­munist.- 1985.- 12 oktyabr.

 32. Arşın mal alan Türkiyə səhnəsində //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.20-28.

 33. Aslanov M. Çox istiqamətli, çoxşaxəli yaradıcılıq //Kənd həyatı.- 1985.- № 5.- S.46-47.

 34. Aslanov M. Məktublar, satiralar //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 5 iyun.

 35. Aslanov M. Mübariz jurnalist //Təşviqatçı.- 1985.- № 11.- S.24-28.

 36. Aslanov M. Üzeyir Hacıbəyovun məktubları //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 3 aprel.

 37. Atayev Ə. Zəhmətə bağlı //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 38. Azəri. Şah Abbas və Xurşudbanu: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1923.- 11 dekabr.

 39. Babayev M. Arşınmalçı dünyanı gəzir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 6 sentyabr.- S. 5; Yeni filmlər.-1985.- № 12.- S. 7-9.

 40. Babayeva H. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında Nizaminin qəzəlləri //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 8-10.

 41. Babayeva İ. Şuşada yubiley tədbirləri //Kom­munist.- 1985.- 29 sentyabr.

 42. Bağırov Ə. Böyük söz ustası: [Ü.Hacıbəyovun dili və üslubu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 okt­yabr.- S.6-7.

 43. Bağırov K. Onun həyat və yaradıcılığı hünərdir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­­­yabr.- S. 2.

 44. Bağırov Z. Bəstəkarın yubileyi şərəfinə: [Azərb. SSR Mədəniyyət naziri Z.Bağırov ilə müsahibə /Müsahibəni apardı: Z.Zahirov] //Kommunist.- 1985.- 25 sentyabr.

 45. Bağırova R. Ürəklərdə yaşayan sənətkar: [Üzeyir Hacıbəyov və aşıq yaradıcılığı] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 7.- S. 8-9.

 46. Bakıxanov T. Maraqlı proqramla //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 14 may.

 47. Barski N., Cəfərov F. Qarabağ üzərində mahnı havalanır: [Üzeyir Hacıbəyovun vətənində şənliklər] //Ba­­kı.- 1985.- 8 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 3; Kommunist.- 1985.- 7 oktyabr.

 48. Bayrama həsr olunur: [“Arşın mal alan” musiqili komediyasının ekrana çıxmasının 40 illiyi münasibətilə keçirilən yığıncaq haqqında] //Bakı.- 1985.- 28 avqust; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.- S.1; Kommunist.- 1985.- 28 avqust.

 49. Bayramov A. Şeir və musiqi: [Səməd Vurğun və Üzeyir Hacıbəyov] //Bakı.- 1985.- 2 oktyabr.

 50. Behbudov R. Qırx ildir ki... //Azərbaycan.- 1985.- № 5.- S. 5-11.

 51. Behbudov R. Onun sənət sehri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

 52. Bədəlbəyli Ş. Ü.Hacıbəyovun musiqili kome­diyaları //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

 53. Bədii gecələr: [Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi bədii gecələr silsiləsi haqqında] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 54. Bədirbəyli L. Qüdrətli sənətkar //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 9.-S.8.

 55. Bəktaşi İ. Üzeyir Hacıbəyov və “Molla Nsrəddin” məcmuəsi //Ulduz.-1985.- № 6.- S.12-14.

 56. Bəstəkar canlı xatirələrdə: [M.İbrahimov, R.Xə­lilov, K.Həsənov, B.Mənsurovun xatirələri] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.- S.6.

 57. Bəstəkarın yubileyi //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 4 avqust; Bakı.- 1985.- 3 avqust.

 58. Bəşirova X. Xalq yaradıcılığına məhəbbətlə //Ədə­­biyyat və incəsənət.- 1985.- 18 oktyabr.- S. 5.

 59. Bizim müasirimiz Üzeyir Hacıbəyov //Kom­mu­nist.- 1985.- 22 dekabr; Bakı.- 1985.- 23 dekabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 27 dekabr.- S. 5.

 60. Böyük bəstəkara həsr edilir //Kommunist.- 1985.- 8 avqust.

 61. Böyük bəstəkara və müəllimə məhəbbət... //Kom­munist; Bakı.- 1985.- 20 iyul.

 62. Böyük bəstəkarın 100 illiyi qarşısında: [İncəsənət xadimlərinin Ü.Hacıbəyov haqqında fikirləri] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.13-15.

 63. Böyük bəstəkarın irsi: [Musiqi əsərlərinin aka­dеmik nəşrinin II cildi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 fеvral.

 64. Böyük müvəffəqiyyət: [Vartaşen rayon mədə­niyyət evinin səhnəsində Üzeyir Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettasının tamaşası haqqında] //Kom­munist.- 1985.- 16 noyabr.

 65. Böyük sənətkar, gözəl insan //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5.

 66. Bünyadova A., Əlipənahova M. Sərgi açılmışdır: [M.F.Axundov adına Respublika Dövlət kitabxanasında böyük sənətkara həsr olunmuş sərgi haqqında] //Bakı.- 1985.- 4 ok­tyabr.

 67. Byalik M. Şuşa - Azərbaycan gözəli //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.

 68. Cahangirov C. Sən həmişə bizimləsən Üzeyir bəy //Kirpi.- 1985.- № 16.- S. 3.

 69. Cavadlı C. Böyük zəhmətin bəhrəsi: [Mir Abbas Aslanovun “Üzeyir Hacıbəyov -jurnalist” adlı yeni kitabı haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 16 oktyabr.

 70. Cəfər M. Sevimli Üzeyirimiz //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 8-9.

 71. Cəfərov F. Bura Üzeyir kəndidir: [Ü.Hacıbəyovun anadan olduğu kənd haqqında] //Kənd həyatı.- 1985.- № 6.- S. 30-40.

 72. Çıraqlı Baxış: Zirvə yolları: [Ü.Hacıbəyovun xati­rəsinə şeir] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 29 noyabr.- S. 8.

 73. Dadaşov A. Azərbaycan musiqisinə məhəbbətlə: Xarici səfərdən sonra: Sənət ustalarımızın Fransa, İsveçrə və İtaliyada uğurlu çıxışları //Bakı.- 1985.- 23 mart.

 74. Dadaşov M. Sabahın xeyir, böyük insan!: [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan”operettasının kinoya çəkil­məsi tarixi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 okt­yabr. - S.5.

 75. Dadaşzadə Z. Gənclərin musiqisi səslənir: [Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının zalında Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmiş gənc bəs­təkarların əsərlərindən ibarət konsert haqqında] //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 2 iyul.

 76. Dahi Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, akademik Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.

 77. Dahi bəstəkar //Pioner.- 1985.- № 9.- S. 2.

 78. Dahi bəstəkar, böyük satirik //Kirpi.- 1985.- № 16.- S.2.

 79. Dahi bəstəkarın xatirəsi: [ABŞ-ın Verne şəhəri radiosunda Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş veriliş barədə göndərilən məktub haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 8.

 80. Dahi sənətkara həsr olunmuşdur: [Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə “Kuryer Yunesko” jurnalında SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin məqaləsi verilmişdir] //Bakı.- 1985.- 12 dekabr.

 81. Dərin ehtiram: [Naxçıvan Mərkəzi Mədəniyyət parkında Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş el bayramı haq­qında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

 82. Dürinq J. Üzeyir musiqisinə məhəbbətlə: [Fransız musiqişünası иlə söhbət /Söhbəti yazdı: A.Dadaşov] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 83. Ekranda və fəhlə sarayında!: [“Arşın mal alan” kinofilmi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

 84. Elçin. ...Gözlərinə bir ox olub bataram!” //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.12-16.

 85. Elçin. Bu vergi idi... //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 7 iyun.- S. 5.

 86. Elçin. Nəsildən-nəsilə //Kommunist.- 1985.- 12 okt­­yabr.

 87. Elçin. “Padşahla padşahlıq etmək olar!” //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 27 sentyabr.- S.5.

 88. Elçin. Siz həmişə diri qalacaqsınız”: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 3-4 iyun.

 89. Elçin. Vətəndaşlıq //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S.11-23.

 90. Elli M. Sən bir “Sənsiz” oxu!...: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 41.

 91. Əbdülsəlimzadə S. Bir tamaşanın tarixçəsi: [C.Cabbarlı adına teatr muzeyində Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasına aid olan materiallar haqqında] //Bakı.- 1985.- 31 may.

 92. Əbdürrəhmanov K. Musiqi və heykəltəraşlıq: [Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun yaratdığı Ü.Hacıbəyovun heykəli haqqında] //Bakı.- 1985.- 16 fevral.

 93. Əbdürrəhmanova G. Zirvəyə doğru: [Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan təsviri sənətində] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 1 mart.- S.5.

 94. Əbədiyyətə qovuşmuşdur: [Bəstəkarın heykəltaraş Əhməd Salikov tərəfindən yaradılmış heykəli haqqında] // Bakı.- 1985.- 7 sentyabr.

 95. Əbədi yaşayan musiqi //Zəfər.- 1985.- 21 fevral.

 96. Əfəndiyev G. Gənc istedadlara baxış: [M.Ma­qo­ma­yev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ü.Hacıbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş məktəblilərin müsabiqəsi haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 1 may.- S. 5.

 97. Əfəndiyev İ. Parlaq ulduz //Ədəbiyyat və incəsə­nət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

 98. Əfəndiyev M. “Koroğlu” M.F.Axundov adına Ope­ra və Balet Teatrının səhnəsində //Qobustan.- 1985.- №3.- S.19.

 99. Əfəndiyeva İ. Dillər əzbəri olan mahnılar //Ədəbiy­yat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

 100. Əhmədov C. Sənət dünyasına açılan ilk pəncərə //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 13 aprel; 3 oktyabr.

 101. Əhmədov H. Ü.Hacıbəyov müəllim və onun hazırlığı haqqında //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 10.- S. 55-60.

 102. Əkbərov Z. Şeyx Sənan operasının izi ilə //Ədə­biy­yat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 8.

 103. Ələkbərov Ə. Elm nəşriyyatında buraxılacaq: [“Ü.Hacıbəyov haqqında söz” kitabı haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 avqust.

 104. Ələsgərov S. Böyük insan, qayğıkeş müəllim, dahi bəstəkar //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 5.- S.35-38.

 105. Ələsgərov S. Ölməzlik mücəssəməsi //Azər­baycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 106. Əliyev A. Görkəmli publisist //Müxbir.- 1985.- № 8.- S.15 -16 .

 107. Əliyev A., Şərifova Ş. Bəstəkara ümumxalq məhəbbəti //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 1.- S.10-11.

 108. Əliyev K. Böyük sənətin hikməti //Sovet kəndi.- 1985.- 28 fevral.

 109. Əliyev K. Muğamlarımızın saflığını gözləyək //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 noyabr.- S.5.

 110. Əliyev K. Şərqin böyük mütəfəkkiri //Bakı.- 1985.- 5 aprel.

 111. Əliyev K. Şərqli mütəfəkkir //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 9 aprel.

 112. Əliyev K. Unudulmaz anların hekayəti //So­vet kəndi.- 1985.- 3 oktyabr.

 113. Əliyev K. Üzeyir Hacıbəyovun dramaturgiyası //Təşviqatçı.- 1985.- №16.- S.25-27.

 114. Əliyev N. Mahnı //Kommunist.- 1985.- 4 okt­yabr.

 115. Əlizadə A. Əbədiyyətə qovuşmuş sənətkar //Azər­baycan. - 1985.- № 9.- S.4-8.

 116. Əlizadə A. Kamil yaradıcılıq məktəbimiz //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.4.

 117. Əlizadə A. Üzeyir Hacıbəyov və ana dili //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.- S. 6.

 118. Əlizadə F. Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayev: //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.77-78.

 119. Əsrlər boyu yaşayacaqdır //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5; Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 120. Əzimov Ə. Estetik baxışların kamilliyi zirvəsinə //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 121. Əzimzadə İ. Xalqın saz və söz bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 122. Əzizova V. Maraqlı tədbir //Sovet kəndi.- 1985.- 25 iyun.

 123. Fenniş A. Dostluq duyğuları: [Mərakeşli bəstəkar-musiqişünas, ictimai xadim və həkim Abdu Rəhman Fenniş ilə Ü.Hacıbəyov haqqında müsahibə /Müsahibəni apardı: Ə.Qurbanov] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 12 oktyabr.

 124. Geniş tədbirlər: [Kirovabadda yubiley tədbirləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 sentyabr.

 125. Gəncəli T. Xalqın saz və söz bayramı: [London Universitetində İran və türk filologiya kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktorunun Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubiley mərasimində iştirakı və müxbirlə söhbəti /Söhbəti apardı. Z.Zahirov] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 126. Görkəmli beynəlmiləlçi sənətkar: [Rəssam Mika­yıl Abdullayevin yubileyi şərəfinə çəkdiyi bəstəkarın tablosu haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 sentyabr.- S. 1; Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

 127. Görkəmli şəxsiyyətlər Ü.Hacıbəyov haqqında: [S.Vurğun, Bülbül, F.Əmirov, Q.Qarayev, M.İbrahimov, Y.Məmmədəliyev] //Ulduz.- 1985.- № 9.- 1-11.

 128. Hacıəliyev C., Əliverdibəyov N. Parlaq istedad //Azərbaycan kommunisti.- 1985.- № 7.- S. 91-97.

 129. Hacıyev A. Folklordan gələn xallar //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 29-30.

 130. Hacıyev A. Sənətkara ehtiram //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 131. Haqverdiyeva U. Xatirələr unudulmur //Müxbir.- 1985.- №10.- S. 18-19.

 132. Həbibov N. Boyalarla səslənən musiqi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

 133. Həqiqi istedad əbədi yaşayır: [Sovet mədəniyyət xadimləri Sara İşanturayeva (özbək), Andrey Balançivadze (gürcü) Ü.Hacıbəyov haqqında] //Kommunist.-1985.- 27 sent­yabr.

 134. Həmişəyaşar musiqi: [Yubleyə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 6 oktyabr; Bakı.- 1985.-5 oktyabr; Kommunist.- 1985.- 5 oktyabr.

 135. Həsən. “Arşın mal alan”: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operettasının inşaatçılar klubu səhnəsindəki tamaşası haqqında] //Yeni fikir.- 1926.- 13 aprel.

 136. Həsənli İ. Hikmətli torpağın işığı: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S. 26-27.Haqverdiyeva

 137. Həsənov V. Sönməz ulduz //Bakı.- 1985.- 3 ok­tyabr.

 138. Həsənova A. Bizim küçə //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 139. Həsənova A. Xatirələr //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.21-22.

 140. Hüseynov Ə. Məsuliyyət hissi ilə: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 25 mart.

 141. Hüseynov R. Qoşa qanad: [Üzeyir Hacıbəyov və Bülbül yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqəsi] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.66-71.

 142. Hüseynova F. Konsertlər, mühazirələr, tədbirlər: [Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Ü.Hacıbəyovun 100 illiyi münasibətilə keçirilən konsert haqqında] //Qobustan.-1985.- № 3.- S. 40-41.

 143. Hüseynova S. Dahi bəstəkara həsr edilib: [Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində Ü.Hacıbəyovun 100 illiyi münasibətilə geniş sərgi açılmışdır] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 oktyabr.- S. 1.

 144. Xalıqzadə F. Folklorşünaslığımızın istiqaməti: [Ü.Hacıbəyov və Azər­baycan musiqi folklorşünaslığının və­zi­fə­ləri] // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.- S. 5.

 145. Xalq məhəbbətinin akkordları //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 6 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­­­­­­yabr.- S. 3; Kommunist.- 1985.- 5 oktyabr.

 146. Xanlarova Z. Xalqın ürəyindən gələn musiqi //Ulduz.- 1985.- №9.- S.19-20.

 147. Xələfov Ə. Ü.Hacıbəyovun əsərlərində kitab nəşri və mütaliə məsələləri //Kitablar aləmində.-1985.- №2.- S. 20-21.

 148. Xəlilov F. Yazıçı-jurnalist haqqında monoqrafiya //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 20 fevral.

 149. Xəlilov R. Bəstəkar canlı xatirələrdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.

 150. Xəlilov R. Bəstəkarın niyyətləri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

 151. Xəlilov R. Muzеy yubilеyə hazırlaşır: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Kommunist.- 1985.- 13 fеvral.

 152. Xrennikov T. Sönməz ulduz //Kommunist.- 1985.- 4 okt­yabr.

 153. İbrahimqızı G. Böyük sənətkar haqqında mo­noqrafiya: [R.Qasımovun “Üzeyir Hacıbəyovun kome­di­ya­ları” monoqrafiyası haqqında] //Kitablar aləmində.- 1985.- №2.- S.22-24.

 154. İbrahimov M. Bəstəkar canlı musiqilərdə //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 21 iyun.- S. 8.

 155. Həyatdan səslər /M.İbrahimov. Niyəsiz, necəsiz bir yazısan sən.- B., 1985.- S. 389-401.

 156. İbrahimov M. Onu mən belə tanıyırdım: [Ü.Hacıbəyovun anadan olma­sının 100 illiyi münasibətilə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 4.

 157. İbrahimov M. Sehirli sənətkar //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 158. İbrahimov M. Ürəklər nəğməkarı //Bakı.- 1985.- 30 sentyabr.

 159. İbrahimov M. Üzеyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq haqqında //Azərbaycan.- № 11.- S. 130-140.

 160. İmanov L. “Koroğlu zirvəsi” //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 161. İmanov L. Həyatın mənası //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 5.

 162. İnqilab. “... Böyük ümid yolu”: [N.Nərimanov. Ü.Hacıbəyov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 okt­­yabr.- S. 7.

 163. İnqilab. Üzeyir Hacıbəyov teatr haqqında //Ədə­biy­yat və incəsənət.- 1985.- 29 noyabr.- S. 5.

 164. İsmayılova F. Məslək dostları //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.

 165. İsmayılzadə İ. Sənətkar işığı //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 4.

 166. İsrafilov İ. Bəstəkarın adına layiq: [Ü.Hacıbəyovun yubileyi münasibətilə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnsitutunun tədris teatrında keçirilən maraqlı tədbirlər haqqında teatrın bədii rəhbəri İ.İsrafilovla müsahibə /Müsahibəni apardı: İ.Məlikova] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 167. Jubanova Q. Musiqi dostluğu möhkəmləndirir: [Sovet mədəniyyət xadimləri Ü.Hacıbəyov haqqında] //Kom­munist.- 1985.- 1oktyabr.

 168. Kərimov B. Onun böyük ürəyi: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 26 sen­tyabr.

 169. Kərimov İ. Bəstəkarın ilk musiqi müəllimi //Bakı.- 1985.- 24 avqust.

 170. Kərimov N. “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” dən başlanan yol //Bakı.- 1985.- 8 iyul.

 171. Kərimov N. Görkəmli təşkilatçı, publisist və pedaqoq //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.18-19.

 172. Kırver B. Üzeyir musiqisinə məhəbbətlə: [Estoniya SSR Xalq artisti ilə söhbət /Söhbəti apardı: A.Dadaşov] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 173. Korobçak L. Musiqiniн canlı səsi: [Ukraynadan məktub] //Kommunist.- 1985.- 29 sentyabr.

 174. Köçərli F. “Ü.Hacıbəyov - jurnalist” //Bakı.- 1985.- 16 oktyabr.

 175. Köçərli F. 1905-1907-ci illər inqilabı və Üzeyir Hacıbəyov //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 8 may.

 176. Köçərli F. Azərbaycan mədəniyyətinin alovlu təbliğatçısı //Bakı.- 1985.- 22 may.

 177. Köçərli F. Mənəvi azadlıq uğrunda: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.-1985.- № 9.- S.23-27

 178. Köçərli F. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan dilinin inkişafı məsələləri //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 7.- S. 55-60.

 179. Köçərli F. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan mədəniyyəti //Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1985.- № 3.- S.3-12.

 180. Köhnə və yeni Azərbaycanda //Ulduz.- 1985.- № 8.- S.8-9.

 181. Qaibli G. Ü.Hacıbəyov irsi Respublika Əlyazmalar Fondunda //Elm.- 1985.- 28 sentyabr.

 182. Qarayev Y. Əbədi müasirimiz //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 14 oktyabr.

 183. Qarabağlı S. Dahi bəstəkarın ev muzeyi //Sürət.- 1985.- 17 may.

 184. Qarabağlı S. İstedadlı və qayğıkeş pedaqoq //Azər­baycan müəllimi.- 1985.- 4 may.

 185. Qarabağlı S. Səhnəyə gərək usta çıxasan //Kom­munist.- 1985.- 17 sentyabr.

 186. Qardaşov A. “Arşın mal alan” məktəb səhnəsində: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası N.K.Krupskaya adına Bakı Mədəni-Maarif məktəbinin tələbələrinin ifasında] //Bakı.- 1985.- 1 iyun.

 187. Qasımov Ə. “O olmasın, bu olsun” təzə quruluşda: [Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operettasının tamaşaya hazırlanması haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 iyul.

 188. Qasımov Q. Şəxsiyyət... //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 sentyabr.- S.5.

 189. Qasımov Q. Yеrində saymağa nəhayət vеrməlidir //Kommunist.- 1985.- 30 noyabr.

 190. Qasımov N. Böyük bəstəkarın musiqi qüdrəti: [Üzeyir Hacıbəyovun “Füruzə” operası haqqında] //Bakı.- 1985.- 12 aprel.

 191. Qasımova R. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları /Böyük bəstəkar haqqında monoqrafiya //Kitablar aləmində.- 1985.- № 2.- S.22-24.

 192. Qasımova S. Elmi sessiya: [Nizami adına Azər­baycan Ədəbiyyatı Muzeyində elmi sessiya] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 193. Qoca F. Səkkiz əsr sonra...: [Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 194. Qubad. “Leyli və Məcnun”: [Ü.Hacıbəyovun eyni adlı operasının tamaşasında qadın rolu haqqında] //Kom­mu­nist.- 1923.- 11 dekabr

 195. Quliyev C. Böyük vətəndaş //Kommunist.- 1985.- 13 avqust.

 196. Quliyev Ə. Ü.Hacıbəyov və ana dili //Elm.- 1985.- 28 sentyabr.

 197. Quliyev M. Naxış oldu: [Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 198. Quliyev O. Orkestrə həyat vəsiqəsi //Kommunist.- 1985.- 5 aprel.

 199. Quliyev R. Qiymətli tapıntı: [Ü.Hacıbəyovun na­mə­lum məqaləsi haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S. 7.

 200. Quliyev R. Sənətin həmişəbahar çiçəkləri //Qobustan.- 1985.-№ 3.-S.2-4.

 201. Quliyev T. Dahi sənətkar //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 202. Quliyev V. Müqəddəs ocaq: [Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev-muzeyi haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 203. Quliyev V. Yaşanılmış ömrün akkordları //Ulduz.- 1985.-№ 9.- S.23-25.

 204. Quliyeva T. Qalacaqdır dünyada //Kənd həyatı.- 1985.- № 4.- S. 38-39.

 205. Quliyeva Z. Ü.Hacıbəyov və Fikrət Əmirov //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.78-79.

 206. Qurbanov B. “Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz”: [“Elm” nəşriyyatının çap etdiyi eyni adlı kitab haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 5.

 207. Qurbanov B. Proqramlı musiqinin ilk nümunələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 8.

 208. Qurbanov B. Piano: [Ü.Hacıbəyov haqqında hekayə] //Kommunist.- 1985.- 26 sentyabr.

 209. Mehdi F. Dahiliyə gedən yolda: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S.5.

 210. Mehdiyev M. Ü.Hacıbəyovun əsərlərinin nəşri tarixindən //Kitablar aləmində.- 1985.- S.21-22.

 211. Məcidov B. Xalq üçün yanan ürək //Bakı .- 1985.- 17 sentyabr .

 212. Məcidov V. Qüdrətli jurnalist: [“Azərnəşr”də çapdan çıxan Mir Abbas Aslanovun “Üzeyir Hacıbəyov -jurnalist” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 noyabr.- S.6.

 213. Məlikməmmədov N. Böyük bəstəkar təlim-tərbiyə haqqında //Kommunist.- 1985.- 1 fevral.

 214. Məlikov A. Böyük ustad //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 215. Məlikov A. Əbədilik //Kom­munist.- 1985.- 11 ok­tyabr.

 216. Məlikov A. Təkrarolunmaz: [Ü.Hacıbəyov haq­qında A.Məlikovla müsahibə /Müsahibəni apardı: Sirus] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.17-18..

 217. Məlikov İ. Bəstəkarın adına layiq //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.

 218. Məlikova S. Həmişə məğrur, həmişə müasir “Koroğlu” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5.

 219. Məmmədli Q. “Koroğlu” operası Təbriz səhnəsində //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 220. Məmmədli Q. Heç vaxt unutmadığım insan //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S.27-29.

 221. Məmmədli Q. Librettonun müəllifi kimdir?: [“Koroğlu” operasının yazılma tarixindən] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 13 sentyabr.- S. 5.

 222. Məmmədov A. Bəstəkarın gülüşü: [Rəfiqə Qası­movanın “Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 223. Məmmədov A. Çoxşaxəli yaradıcılıq //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.- S. 5.

 224. Məmmədov A. Döyüşçülər arasında //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1973.- 29 sеntyabr.- S. 12.

 225. Məmmədov A. Həyatımın ən qiymətli çağları //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 9 oktyabr.

 226. Məmmədov A. Üzeyir Hacıbəyov və xalq müsi­qimiz //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 20 mart

 227. Məmmədov B. Üzeyir Hacıbəyov - mütərcim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 228. Məmmədov D. Bəstəkarın xatirəsi: [Maştağa qəsə­bəsinin 255 №-li orta məktəbində keçirilmiş xatirə gecəsi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25 oktyabr.

 229. Məmmədov D. Kiçik səhnəciklər, böyük mət­ləb­lər: [Rəfiqə Qasımo­vanın “Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 27 sen­tyabr.- S.6.

 230. Məmmədov E. Gözəl musiqi vallar dəstində: Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında //Bakı.- 1985.- 1 oktyabr.

 231. Məmmədov Ə. Unudulmaz pedaqoq //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 3.- S.10-12.

 232. Məmmədov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun Böyük Vətən müharibəsi illərindəki yaradıcılığına dair //Azərbaycan məktəbi.- 1985.- № 4.- S.56-60.

 233. Məmmədov K. Dahi Üzeyir //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 13 fevral.

 234. Məmmədov K. Mənalı gülüş, öldürücü satira //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 235. Məmmədov M. Ü. Hacıbəyovun publisist sözünün qüdrəti //Elm və həyat.- 1985.- № 2.- S. 27-28.

 236. Məmmədov R. Bəstəkarın irsinə qayğı: [Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Səsyazıları Arxivində Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə hazırlıq işləri başa çatmışdır] //Bakı .- 1985 .- 11 aprel.

 237. Məmmədova G. Təntənəli yığıncaq //Bakı.- 1985.- 2 oktyabr.

 238. Məmmədova X. Musiqili komediya janrının banisi //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 239. Məmmədova S. İstedadlı və qayğıkeş pedaqoq //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 may.

 240. Məmmədova S. Musiqi də susarmış: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” filminin müharibə illərində Simferopolda nümayiş etdirilməsi haqqında] //Azərbaycan qadını.- 1985.- № 5.- S.22.

 241. Məmmədova S. Səhnəyə gərək usta çıxasan: [Bəstəkarın məqalələri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 17 sent­yabr .

 242. Məmməd C. Sevimli Üzeyirimiz //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 8-9.

 243. Mansurov B. Gecikmiş xatirə //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.10-11.

 244. Məşədi İbad” Yəmən səhnəsində //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 20.

 245. Mikayılov A. Zamanın tələbləri səviyyəsində: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı .- 1985 .- 27 sentyabr .

 246. Mikayılov H. Ü. Hacıbəyov və 1905-1907-ci illər inqilabı //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 12 iyul.- S.1

 247. Morozkov V., Svistunova O. Çoxmillətli sovet incəsənətinin parlaq ulduzu: [Üzeyir Hacıbəyovun yubileyi şərəfinə SSRİ-nin Böyük Teatrında təntənəli yığıncaq] //Bakı.- 1985.- 14 oktyabr; Azərbaycan gəncləri., Sovet kəndi.- 1985.- 15 oktyabr; Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 16 oktyabr.

 248. Mövsümün açılışı: [A.M.Şərifzadə adına Aktyor Evində növbəti XV mövsümün açılışı görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir] //Kommunist.- 1985.- 3 oktyabr.

 249. Muxtarov H. Rus dilinin təbliğatçısı //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 250. Musiqi bayramı //Kommunist.- 1985.- 24 sentyabr.

 251. Mühazirə-konsertlər: [Azərbaycan SSR Bəstə­karlar Ittifaqı nəzdində sovet musiqisinin təbliği bürosu böyük bəstəkar Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə mühazirə-konsertlər keçirir] //Bakı.- 1985.- 20 sent­­yabr.

 252. Mütəllibov T. Ölməzlik nəğməsi: [Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyində] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 10 fev­ral.

 253. Nadirova B. Ü.Hacıbəyovun komediyalarında ictimai məzmun //Qobustan.- 1985 .- № 3.- S.16 -17.

 254. Nağdalıyev A. Ü.Hacıbəyovun publisistikasında ana dili //Elm və həyat.- 1985.- № 8.- S. 24.

 255. Nasırova H. “Üzeyir ağa çox bəsirətli idi...”: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr /Söhbəti yazdı: Nailə Tur­su­nova-Nurımova] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 ok­tyabr.- S.6.

 256. Nazim S. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri kinoda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.8.

 257. Nəcəfqulu. Bəstəkara məhəbbətlə //Azərb. müəl­limi.- 1985.- 18 sentyabr.

 258. Nəcəfova H. Xeyirxahlıq mücəssəməsi: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələr] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 okt­yabr.- S. 7.

 259. Novruzov R. Dilimizin beşiyi başında //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 25 yanvar.

 260. Ordan-burdan” telemüzikli: [Ü.Hacıbəyovun fel­yeton qəhrəman­ları­nın səhnə təcəssümünü əks edən eyni adlı televiziya tamaşası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 25 sen­tyabr.

 261. Orucova S. Dərsliklər müəllifi: [Ü.Hacıbəyovun pedaqoji fəaliyyəti haqqında] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.20-21.

 262. Orucova S. Müəllimə rəğbətlə //Azərbaycan müəl­limi.- 1985.- 4 oktyabr.

 263. Ölməz istedad: [Yerevanda Üzeyir Hacıbəyova həsr olunmuş yığıncaq] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 6.

 264. Ölməz musiqi pərvaz edir: [Şuşada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılışı] //Bakı.- 1985.- 6 okt­yabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 3; Kommunist.

 265. Paşayev R. “Arşın mal alan”ın səhnə tarixindən səhиfələr //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 20 dekabr.- S. 3.

 266. Paşayev V. Görkəmli dramaturq //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 26 iyul.

 267. Radionun səslər xəzinəsindən: [SSRİ-nin tanınmış musiqiçiləri Ü.Hacıbəyov haqqında öz ürək sözlərini radionun fonotekasında yazdırmlşlar. Görkəmli adamlar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S.10-12.

 268. Rəssamlar deyirdilər...: [M.Abdullayev, S.Sa­lam­zadə, K.Kazımzadə., Q.Məmmədov Ü.Hacıbəyov haqqında] //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 32-35.

 269. Rəssamların əsərlərində: [Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin tələbələrinin bəs­təkara həsr etdikləri əsərləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 29 sentyabr

 270. Rüstəm S. Alqış, yenə alqış //Azərbaycan.- 1985.- № 9.- S. 3-4.

 271. Rüstəm S. Ellərdə gəzir: [Ü.Hacıbəyova həsr edilmiş şeir] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 272. Rüstəm S. Onu hər gün görürdüm: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 19 sentyabr.

 273. Rüstəmov T. Zaman keçdikcə ölməz oldu //Kommunist.- 1985.- 6 iyul.

 274. Rzabəyova F. Adı əbədiyyətə qovuşan bəstəkar. //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 6.

 275. S.M.-zadə. “Şah Abbas və Xurşudbanu”: [Ü.Hacı­bəyova eyni adlı operasının tamaşası haqqında] //Kom­mu­nist.- 1985.- 19 dekabr.

 276. Sadıqova M. “Ağ yaylıqlı nümayəndələr...” //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 sentyabr.- S.7.

 277. Sadıqzadə T. Torpağa və insana məhəbbətlə: Üzeyir Hacıbəyova portreti təsviri incəsənətdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 15 fevral.

 278. Salmanov E. Bəstəkarın musiqi düşüncələri: Ü.Hacıbəyov – 100 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 30 avqust.

 279. Sevgili melodiyalar səslənir: [Lənkəran rayonunda keçirilən yubiley tədbirləri haqqında] //Kommunist.- 1985.- 10 sent­yabr.

 280. Səfərova Z. Böyük bəstəkar və musiqişünas //Təbliğatçı.- 1985.- № 6.- S. 21-25.

 281. Səfərova Z. Musiqi qələbəyə səsləyir //Kom­mu­nist.- 1985.- 25 iyun.

 282. Səfərova Z. Ölməzlik //Ulduz.- 1985.- №9.- S. 1-7.

 283. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında bəzi nəzəri problemlər //Qobustan.- 1985.- № 3.- S. 5-8.

 284. Səlimxanov M. O, əsl insan idi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.

 285. Sənətkar haqqında oda: [Bəstəkar C.Cahan­gi­rovun “Üzeyir” kantatası haqqında] //Kommunist.- 1985.- 14 sent­yabr.

 286. Sənətkara dərin ehtiram //Kommunist.- 1985.- 2 okt­­yabr.

 287. Sinsadze S. Xalqların sevimli övladı //Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

 288. Sultanov M. İlk addımlar: [Ü.Hacıbəyovun “Kitabi-məzhəkə” kitabçası haqqında] //Ədəbiyyat və incə­sənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 8.

 289. Sultanova M. Dahi bəstəkar Gürcüstanda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.- S. 3.

 290. Şahdağlı Q. Sənət nəhəngi: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Kommunist.- 1985.- 30 mart.

 291. Şaiq M. Xatirələrim: [Ü.Hacıbəyov haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 1985.- № 2.- S. 11-12.

 292. Şəfiyev Ə. Bir ümmandır Üzeyir //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1985.- 4 oktyabr.- S.8.

 293. Şəfiyev Ə. Nə qədər ki dünya var: [Ü.Hacıbəyov haqqında şeir] //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 294. Şərq respublikalarının xalq çalğı alətləri üzrə musiqi ifaçılarının Üzeyir Hacıbəyov adına birinci müsa­bi­qəsinin əsasnaməsi //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 22 no­yabr.- S. 2.

 295. Şıxlı İ. Dahiyanə sadəlik //Bakı.- 1985.- 3 oktyabr.

 296. Şuşalı İ. Üzeyir sevgisi, Üzeyir eşqi: [Şeir] //Azər­baycan müəllimi.- 1985.- 4 oktyabr.

 297. Şuşinski F. Hacıbəyli qardaşlarının truppaları //Bakı.- 1985.- 28 sentyabr.

 298. Şuşinski F. Şərqdə ilk opera və onun müəllifi: [“Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 28 sentyabr.

 299. Tağıyev T. Ustadın əlini sıxıram: [Ü.Hacıbəyov haqqında xatirə] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 7 noyabr.- S. 5.

 300. Talıbzadə Ü. Musiqinin qüdrəti //Sovet kəndi.- 1985.- 3 oktyabr.

 301. Teymurov M. İki nadir şəkil: Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev //Bakı.- 1985.- 13 sentyabr.

 302. Teymurov M. Tiflis qastrolundan yadigar: [Ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi Əziz Şərifin şəxsi arxivindən tapılmış Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” və “Əsli və Kərəm” əsərlərinin Tiflis tamaşalarının proqramları haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 5; Bakı.- 1985.- 9 oktyabr.

 303. Tükənməz ilham mənbəyi //Bakı.- 1985.- 4 ok­tyabr; Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5.

 304. Tükənməz ilham mənbəyi [Ü.Hacıbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş bədii xalça haqqında] //Kommunist.- 1985.- 19 sentyabr.

 305. Uzun həyatın akkordları: [Şəkidə yubiley tədbir­ləri haqqında] //Kommunisrt.- 1985.- 4 sentyabr.

 306. Ümumxalq məhəbbəti //Bakı.- 1985.- 15 oktyabr.

 307. Ürək sözləri: [Görkəmli adamlar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Kommunist.- 1985.- 4 oktyabr.

 308. Ürəkləri fəth edən musiqi: [Bəstəkarlar İttifaqında Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş mətbuat konfransı haqqında] //Kommunist.- 1985.- 11 oktyabr.

 309. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi ABŞ efirində //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 25 oktyabr.- S.1; Kom­mu­nist.- 1985.- 20 oktyabr.

 310. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu //Bakı.- 1985.- 9 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S.5.

 311. Üzeyir qəlbimizdədir //Qabaqcıl.- 1985.- 3 ok­tyabr.

 312. Üzеyir Hacıbəyov haqqında kitab: [Z.Səfərovanın Moskvada nəşr olunmuş «Üzеyir Hacıbəyovun musiqi-еstеtik baxışları» kitabı haqqında] //Azərbaycan gəncləri.-1973.- 28 iyun.- S. 3.

 313. Vəkil Ə. Adına nəğmələr yazmaq çətindir: [Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş şeir] //Bakı.- 1985.- 4 oktyabr.

 314. Vəliyeva A. O həm də riyaziyyatçı idi //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 3 oktyabr.- S. 4.

 315. Vəzirov C. Mənalı tamaşa: [Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun» operettasının Naxçıvan Musiqili Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 5 iyul.

 316. Viderli K., Tağıyeva K. Ömrün mənası //Ba­kı.- 1985.- 9 oktyabr; Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 okt­yabr.- S. 5; Kommunist.- 1985.-7 oktyabr.

 317. Yanar T. Üzeyirim: [Şeir] //Ulduz.- 1985.- № 9.- S.11.

 318. Yasinzadə Ə. Üzeyir yadigarı: [Bəstəkarın ev-muzeyində olan eksponatlar haqqında] //Azərbaycan pioneri.- 1985.- 20 mart.

 319. Yeni nəşrlər: [Ü.Hacıbəyov-100] //Azərbaycan müəllimi.- 1985.- 26 iyun.

 320. Yubiley hədiyyələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 4 oktyabr.- S. 6.

 321. Yubiley qarşısında //Kommunist.- 1985.- 7 sen­tyabr.

 322. Yubiley şənlikləri //Bakı.- 1985.- 24 sentyabr; Kommunist.- 1985.- 24 sentyabr.

 323. Yubileyə həsr olunur: [M.F.Axundov adına Res­publika Dövlət kitabxanasında Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş mühazirə-konsert keçirilməsi haqqında] //Kommunist.- 1985.- 26 sentyabr.

 324. Yubileyə həsr olunur: [Ü.Hacıbəyov anadan ol­ma­sının 100 illiyi münasibətilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Respublika kitabxanasında təşkil edilmiş sərgi haqqında] //Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 30 may.

 325. Yusifoğlu Ə. Ev-muzeyində müsabiqə //Bakı.- 1985.- 3 iyun.

 326. Zaman onun adını əbədiləşdirmişdir: [Sovet mə­dəniyyət xadimləri Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Bakı.- 1985.- 23 sentyabr; Kommunist.- 1985.- 22 sentyabr.

 327. Ziyadov R. Ölməz bəstəkarın adına layiq: Ü.Hacıbəyov – 100 //Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 18 aprel.

 328. Ziyadova R. Musiqi ilə dostluq //Kommunist; Azərbaycan gəncləri.- 1985.- 1oktyabr.

 329. Zöhrabov R. İfaçılıq sənətinin yüksəlişi uğrunda //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr.- S. 7.

1986

 1. Aslanov M. “Həqiqət”in redaktoru: [Ü.Hacı­­bə­­­y- linin redaktorluq fəaliyyəti haqqında] //Elm və həyat.- 1986.- №12.- S.16-17.

 2. Aslanov M. İki məktub: [Y.M.Braudonun Üzeyir Hacıbəyova yazdığı məktub haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1986.- 24 sentyabr.

 3. Atakişiyev A. “Leyli və Məcnun”dan başlanan yol: Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam orta musiqi məktəbində fəaliyyət göstərən yeganə opera studiyası haqqında //Azər­bay­can gəncləri.- 1986.- 27 may.- S.2.

 4. Bespolov A. Altayda dostluq bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə] //Bakı.- 1986.- 20 yanvar.- S.3.

 5. Bəktaşi İ. Üzeyir Hacıbəyov haqqında yeni araş­dırma: [Abdulla Abbasovun “Əbədiyyətə qovuşan sənətkar” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 24 yanvar.- S.6.

 6. Əzimov F. Müsabiqənin qalibləri: [Üzeyir Hacıbəyov adına I Respublikalararası müsabiqə haqqında] //Azər­bay­can gəncləri.- 1986.- 13 noyabr.

 7. Hacıbabayev A. Üzeyir Hacıbəyov tarixi sənəd­lərdə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 21 fevral.- S. 5.

 8. İnqilab. Klassik irsə laqeyd münasibət: [Ü.Ha­cıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettasının Ş.Qur­banov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında tamaşası haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 7 fevral.- S.5.

 9. Qafarova Z. “Elm” nəşriyyatında çap olunmuş “Слово об У.Гаджибекове” kitabına rəy //Bakı.- 1986.- 17 mart.

 10. Qurbanov B. Mükəmməl bünövrə: [Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabı haqqında resenziya] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 26 dekabr.- S. 5.

 11. Leninqradlıların böyük Üzeyirə ehtiramı: [D.Şоs­takoviç ad. Leninqrad Filarmoniyasında keçirilən bayram konserti haqqında] //Kommunist.- 1986.- 14 fevral.- S.3.

 12. Maqomayev M. “İncəsənətdə mütərəqqiliyə və inqilabiliyə doğru...: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Ədəbиййат və incəsənət.-1986.- 28 fevral.- S. 5.

 13. Məmmədov A. Üzeyir Hacıbəyovun Sabirlə gö­rü­şü: [1911-ci ildə müalicə üçün M.Ə.Sabir Tiflisdə olarkən] //Elm və həyat.- 1986.- № 8.- S.22.

 14. Ömür səhifələri: [Cəfər Cabbarlı adına “Azər­bay­canfilm” kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yara­dıcılığından bəhs edən eyni adlı film haqqında] //Bakı.- 1986.- 27 avqust.

 15. Sadıqova M. Doğma musiqi: [Üzeyir musiqisinin erməni incəsənətinə təsiri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 21 mart.- S.5.

 16. Zöhrabov R. Böyük bəstəkara layiq...: [E.Aba­sovanın “Üzeyir Hacıbəyov: Həyat və yaradıcılıq yolu” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 7 mart.- S.5.

1987

 1. Abasova E. Sovet musiqi klassikasının incisi: “Koroğlu” operasının 50 illiyi münasibəti ilə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 1 may.- S.7.

 2. Allahverdiyev M. Bir dəfə görmək kifayət edərdi: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 20 mart.- S. 8.

 3. Allahverdiyeva İ. Ölməz sənət abidəsi: [«Ko­roğlu» operasının 50 illiyi münasibətilə] //Mədəni-maarif işi.- 1987.- № 2.- S. 28-29.

 4. Böyük ömrün dan yeri: [Ü.Hacıbəyov haqqında] /M.Səməd. İncəsənət ustaları.- B., 1987.- S. 3-15.

 5. Böyük sənətkarlara məhəbbətlə: [Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin anadan olmaları münasibətilə sentyabrın 18-də respublikada keçirilən musiqi bayramı haqqında] //Bakı.- 1987.- 18 sentyabr.

 6. Əliyev M. Üzeyir Hacıbəyovun baletləri: [“Azər­­­baycan” və “Dağıstan” baletləri haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 16 oktyabr.- S. 5.

 7. Hüseynov Ə. Ü.Hacıbəyovun “Tar açarı”, “Axta­rışlar, tapıntılar” //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 21 avqust.- S. 5 .

 8. Hüseynova E. Bəstəkar yaradıcılığının əsası: [Ü.Hacıbəyovun xalq musiqisinə münasibəti haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1987.- 18 sentyabr.- S. 5.

 9. Xəlilov R. Gözəl şəhərin misilsiz yadigarı:­ [Ü.Hacıbəyovun Peterburq həyatı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 18 de­­kabr.- S. 3.

 10. Xəlilov R. Kommunizm ideyalarına sədaqət: [Ü.Hacıbəyovun musiqi yaradıcılığı haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 13 noyabr.- S. 8.

 11. Quliyev S. Tarın açarı və kökü: [Ü.Hacıbəyov tar üçün not sisteminin əhəmiyyəti haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 20 mart.- S. 5.

 12. Rzayev A. Qəhrəmanlıq himni: “Koroğlu” ope­rasının 50 yaşı var //Kommunist.- 1987.- 30 aprel.

1988

 1. Aslanov M. Bəstəkar şəxsiyyəti: [Üzeyir Hacı­bəyovun nüfuzu və tutduğu mövqe haqqında] //Elm və həyat.- 1988.- № 7.- S.14-15.

 2. Əhmədov B. Bəstəkar aşıq musiqisi haqqında. Azərbaycan aşıqlarının birinci qurultayının 60 illiyi: [Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan aşıqlarının ikinci qurultayındakı çıxışı] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 27 may.- S. 5.

 3. Əliyeva N. Ü.Hacıbəyovun fantaziyaları - Azər­baycan simfonizminin ilk mərhələsi kimi: [Xülasə] //Aərb.SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1988.- № 3.- S.134.

 4. Xəlilov R. Dünyanı gəzən sənət incisi: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının tamaşaya qoyulmasının 75 illiyi münasibətilə] //Kommunist.- 1988.- 12 noyabr.

 5. Koroğlu” qayıtdı: [M.F.Axundov adına Azərbay­can Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaşa] //Sovet kəndi.- 1988.- 5 yanvar.

 6. Qarabağlı S. Musiqi məbədində: Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində //Kommunist.- 1988.- 18 sentyabr.

 7. Mehdiyeva L. “Üzeyir məclisi”: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində eyni adlı məclisin fəaliyyəti haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 13 may.- S. 5.

 8. Mikayılov N. Həyatda olduğu tək: [Ü.Hacıbəyovun “İrşad” qəzetində çapdan çıxan məqalələri haqqında] //Ulduz.- 1988. - № 1.- S.70-71.

 9. Operanın yubileyi şərəfinə: “Leyli və Məcnun”- 80 //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 28 yanvar; Bakı.- 1988.- 26 yanvar.

 10. Rzayev A. Ölməz sənət incisi: “Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 80 illiyi //Kommunist.-1988.- 26 yanvar.

 11. Şuşinski F. “Leyli və Məcnun”la başlanan yol: “Leyli və Məcnun” - 80 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 8 yanvar.- S. 2.

 12. Şuşinski F. Üzeyir Hacıbəyov və ifaçılıq sənəti: [Musiqi mədəniyyətimizin tarixindən] //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 17 noyabr.

 13. Teymurov M. “Koroğlu” pyesi [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının liberetto müəllifi Heydər İsmayılov haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 29 yanvar.- S. 5.

 14. Vəliyev S. Qürbət də unudularmış...: “Arşın mal alan” - 75 //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 11 no­yabr.- S. 1.

 15. Vəliyeva A. O, həm də riyaziyyat müəllimi idi //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 3 okt­yabr.- S. 3

1989

 1. Dərin ehtiram ifadəsi: [Üzeyir Hacıbəyovun Azər­baycan xalq musiqisinin əsasları” əsərinin Tehranda çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 1989.- 7 may.

 2. Əliyeva F. Yeni səslər sorağında: [Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının yeni ifaçıları haqqında] //Bakı.- 1989.- 18 oktyabr.

 3. Əliyev T. Musiqişünaslıq elmimizin akademiyası: [Bəstəkar Ü.Hacıbəyo­vun yaradıcılığı haqqında] //Ulduz.- 1989.- № 5.- S. 77-81.

 4. Əmrahova A. Ustalıq məktəbi: [Şövkət Məm­mə­dova adı­na Opera studiyasının səhnəsində Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının tamaşası haqqında] //Bakı.- 1989.- 28 yanvar.

 5. Əsgərov Ə. Türkiyə Üzeyir bəy musiqisini alqış­layır //Azərbaycan qadını.- 1989.- № 9.- S.4-5.

 6. Fərəcov S. Üzeyir Hacıbəyovun iki marşı: Aşkar­lıq: Tarixin ağ səhifələri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 14 iyul.- S. 1.

 7. Xəlilov R. Bir şəklin tarixçəsi: Axtarış­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lar, tapıntılar: [Üzeyir Hacıbəyov və qardaşı Ceyhun bəy haqqında] //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1989.- 28 iyul.- S. 1.

 8. Xəndan R. Dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyovun iki naməlum marşı haqqında //Ulduz.- 1989.- № 7.- S. 90 -92.

 9. Məmmədova P. Tehranda çap olunmuşdur: [“Entişnrate-Donya” nəşriyyatında Üzeyir Hacıbəyovun “Azər­bay­can xalq musiqisinin əsasları” kitabının çap olunması haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 2 iyun.- S. 4.

 10. Rəhimova G. Ü.Hacıbəyovun “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları xalq çalğı alətləri orkestri üçün orijinal əsərlərdir //Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1989.- № 1.- S.74-78.

 11. Üzeyir Hacıbəyova həsr olunur: [Türkiyənin Ərzu­rum şəhərində 3 aydan bir çıxan yeni “Qardaş ədəbiyyatlar” jurnalının bir nömrəsinin Ü.Hacıbəyova həsr edilməsi] //Kom­munist.- 1989.- 25 avqust.

 12. Vəliyeva Ü. “Sülh və səlamətə vasitə olan” opera: [Ü.Hacıbəyova “Əsli və` Kərəm” operası haqqında] //Ulduz.- 1989.- № 3.- S. 82-83.

 13. Vəliyeva Ü. Ü.Hacıbəyov və aşıq sənəti //Ədə­biyyat və incəsənət.- 1989.- 31 mart.- S.5.

1990

 1. Babayev N. Ü.Hacıbəyov - klassik poetika və musi­qi //Qobustan.- 1990.- № 1.- S. 3-7.

 2. Qabil. Məşədi İbad mənfi surətdirmi?! //Ədəbiyyat və incəsənət.-1990.- 11 may.- S.4.

 3. Məktəb-studiyanın yubileyi: [Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında təşkil edilmiş Musiqi Məktəbi Studiyası haqqında] //Bakı.-1990.- 16 aprel.

 4. Rəsulzadə M. Böyük kompozitor Hacıbəyov Üzeyir //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1990.- 20 aprel.- S. 5.

1991

 1. Abdullayev K. Üzeyir bəyin arzusu həyata keç­mişdir: [Leninqrad Akademik Opera və Balet Teatrında “Kor­oğlu” operasının tamaşaya qoyulması haqqında] //Bakı.- 1991.- 16 avqust.

 2. Azərbaycan redaktorları: Ceyhun bəy Hacıbəyli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli - Üzeyir bəy Hacıbəyli, Xəlil İbrahimov haqqında //Azərbaycan.- 1992.- 23 sentyabr.

 3. Çingiz A. Naməlum resenziyalar: [Ü.Hacıbəyovun 1919-1920-ci illərdə incəsənətə dair yazdığı resenziyalar haq­qında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 2 avqust.- S. 7.

 4. Əbdülqasımov F. Dahi bəstəkar və tar //Kom­mu­nist.- 1991.- 22 yanvar.

 5. Əliyev Ə. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Mə­dəni-maarif işi.-1991.- №3- 4.- S.3-4.

 6. Əliyeva A. Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan” qəzetində publisistik fəaliyyəti haqqında //AEA xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası.- 1991.- №2.- S. 38-42.

 7. Əliyeva R. Dahi bəstəkara ehtiramla: Ü.Ha­cıbəyovun Dövlət xatirə ev-muzeyində //Mədəniyyət.- 1992.- 27 fev­ral.

 8. Əliyeva R. Üzeyir bəyin xatirəsi //Mədəniyyət.- 1991.- 24 may.

 9. Əsədova T. Üzeyir bəy xatırlandı //Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 13 may.

 10. Əsgərova F. Füzuli irsi, Üzeyir sənəti: [“Leyli və Məcnun” operası haqqında] //Mədəniyyət.- 1992.- 16 aprel.

 11. Əsgərova F. Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında xalq musiqi xəzinəsindən istifadə probleminə dair /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: (I res­pub­lika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S.227-231.

 12. Fərəcov S. Naməlum mahnı /Ü.Hacıbəyov. Bahar nəğməsi //Mədəniyyət.- 1991.- 21 mart.

 13. Fətullayev K., Əliyev Ə. Üzeyir Hacıbəyov və aşıq sənəti //Mədəni- maarif işi.- 1991.- № 3-4.- S.3-4.

 14. Heydəroğlu R. ”Koroğlu”nun repressiyası”: [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operası haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 1991.- № 1.- S.24-26.

 15. Həsənov R. Ədəbiyyatımız xaricdə: [N.Axun­do­vun “Üzeyir Hacıbəyov xaricdə” kitabı haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 1 mart.- S. 8.

 16. Hüseynov S. Ü.Hacıbəyov və xalq maarifi prob­lem­­ləri //Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 27 sentyabr.

 17. Hüseynov S. Üzeyir bəy milli birlik haqqında //Mə­dəniyyət.- 1992.- 26 mart.

 18. Hüseynov S. Üzeyir bəy müdrikliyi haqqında //Mə­dəniyyət.- 1992.- 23 iyul.

 19. Xaliqzadə F. Üzeyir Hacıbəyov və şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində janr problemləri /Üzeyir Hacıbəyov və xalq musiqisi.- B., 1991.- S.27-34.

 20. Xəlilov R. Tarixi saxtalaşdırmayaq: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Həyat.- 1992.- 22 aprel.

 21. Xəndan R. Hacıbəyov yox, Hacıbəyli!.. [Ü.Hacı­bəyovun əsl soyadı haqqında] //Mədəniyyət.- 1992.- 13 fev­ral.

 22. İsazadə A. Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin “Azər­­baycan türk el nəğmələri” adlı məcmuəsi və onun Azərbaycan müsiqi folklorşünaslığının inkişafında elmi-tarixi əhəmiyyəti /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problem­ləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S.7-16.

 23. Kazımzadə K. Ü.Hacıbəyov ilə bir görüş: Xatirə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1991.- 23 avqust.- S. 3.

 24. Qarabağlı S. Şərq musiqisinin atası //Xalq qəzeti.- 1991.- 18 sentyabr.

 25. Qasımlı İ. “Arşın mal alan”: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettasının Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teat­rının səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında] //Sumqayıt.-1992.- 30 aprel.

 26. Quliyev O. Ü.Hacıbəyov - Şərqdə ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaradıcısıdır /Azərbaycan milli musi­qisinin tədqiqi problemləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S. 156-161.

 27. Mir Abbas. Üzeyir bəyin son felyetonu: Əxlaq və ədəb haqqında hədislər //Damğa.- 1992.- 14 iyul.

 28. Muradov A. Üzeyir Hacıbəyov cəmiyyəti yaradılmışdır //Mədəniyyət.- 1992.- 25 dekabr.

 29. Səfərov Z. Bahar nəğməsi: [Ü.Hacəbəyovun ev- muzeyində qorunan eyni adlı mahnı haqqında] //Azərbaycan gəncləri.-1991.-21 mart.

 30. Şərifova-Əlixanova V. Hacıbəyovun xor musiqisi //Qobustan.- 1991.- № .- S. 62-65.

 31. Ustadlarımız belə yazıb: Üzeyir Hacıbəyov //Mə­də­niyyət.- 1991.- 28 noyabr.

 32. Üzeyir bəyin ad günü //Xalq qəzeti.-1992.- 19 sent­yabr.

 33. Üzeyir bəyin göstərdiyi yolla //Xalq qəzeti.- 1991.- 4 sentyabr.

 34. Vəliyeva Ü. “Əsli və Kərəm” dastanı və Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası ilə süjet xəttinin xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: (I respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 17-19 dekabr, 1991).- B., 1992.- S. 223-226.

1993

 1. Abdullayev K. Bəstəkar olacağını ona Üzeyir bəy demişdi: Həsən Rzayev haqqında //Bakı.- 1993.- 8 iyun.

 2. Axundov N. Bəstəkarın yazı masası //Qarabağ.- 1993.- 23 sentyabr.

 3. Allahyar A., Qədir M. “Leyli və Məcnun” qoca­dır, Leyli və Məcnun isə cavan: [Mənsum İbrahimov və Gülyaz Məmmədovanın eyni adlı tamaşada çıxışları haqqında] //Xalq qəzeti.- 1993.- 3 iyul.

 4. Aslanov M. Pis niyyət baş tutmaz: Ü.Hacıbəyov sənətinin ilk tədqiqatçıları //Damğa.- 1993.- 4 oktyabr.

 5. Aslanov M. Üzeyir bəy: bu gün üçün təzə söz //Azərbaycan müəllimi.-1993.- 5 oktyabr.

 6. Əbülqasımov F. Dahi sənətkar: Ü.Hacıbəyov-108 //Xalq qəzeti.- 1993.- 18 sentyabr.

 7. Qasımov İ. Əbədi yaxşılıq: Xatirə, yaddaş: Ü.Hacıbəyov haqqında //Həyat.- 1993.- 30 iyun.

 8. Quliyev V. Yaşanmış ömrün akkordları: Ü.Hacıbəyov-108 //Azərbaycan.- 1993.- 18 sentyabr.

 9. Orxanbəyli O. Üzeyir bəy əsl bəy idi: Hacıbəyov haqqında //Xalq qəzeti.- 1993.- 16 iyun.

 10. Şənal Ş. Öndə gedən “Koroğlu”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı yeni mövsümü “Koroğlu” ilə açdı] //Xalq qəzeti.- 1993.- 24 sentyabr.

 11. Yaxşı ki, Üzeyirbəy vardı...: L.Bədirbəyli ilə müsa­hibə //Dünya.- 1993.- № 5.- S. 59-62.

1994

 1. Aslanov M. Bu günü görən Üzeyir bəy //Bakının səsi.- 1994.- 5 oktyabr.

 2. Həsənova K. O, həmişə bizimlədir: Ü.Hacıbəyov-109 //Təhsil.- 1994.- 21 sentyabr.

 3. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının bəzi musiqi dramaturji və üslub xüsusiyyətləri /XX əsrin Azərbaycan musiqisi. Elmi məqalələr toplusu. I buraxılış.- B.: ADK, 1994.

 4. Kənan A. Böyük musiqi bayramı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 109-cu ildönümü münasibəti ilə] //Azər­bay­can.- 1994.- 17 sentyabr.

 5. Nəzirli Ş. Üzeyir bəyin hərbi lüğəti //Səhər.- 1994.- 1 oktyabr.

 6. Paşabəyli A. Ü.Hacıbəyov adına ilk müsabiqə: [Gənc musiqişünasların I respublika müsabiqəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 1994.- № 17.

 7. Şəlvədərəli S. Üzeyir bəyi oxuyarkən... //Ədəbiyyat qəzeti.- 1994.- 14 oktyabr.- S. 4.

1995

Üzeyir Hacıbəyov - 110

 1. Üzeyir musiqi gününün keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı: Bakı şəhəri, 18 sentyabr 1995-ci il //Azər­bay­can.- 1995.- 19 sentyabr.

 2. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 1 sentyabr 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 sentyabr.

 3. Əliyev Heydər. Xalqın sənətkara dərin məhəbbəti və ehtiramı: [Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olma­sının 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində: Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi] //Azərbaycan.- 1995.- 20 sent­yabr.

___________________

 1. Abutalıbov R. Üzeyir bəyin yeni məktubları, yaxud “...Nuri-dideyi Ceyhun...” //Azərbaycan.- 1995.- 1 sentyabr.

 2. Aslanov M. “Koroğlu”nu gördüm: //Naxçıvan.- 1995.- 20 sentyabr.

 3. Bəradərin. Üzeyir bəyin yeni məktubları, yaxud “...Nuri-dideyi Ceyhun...” //Azərbaycan.- 1995.- 7 sentyabr.

 4. Ələsgəroğlu A. Kinomuzun dünya şöhrəti qazanan ilk nümayəndələri //Azadlıq.- 1995.- 23 sent­­­yabr.

 5. Ələsgərov S. Üzeyirbəylə keçən günlər //Mədə­niy­yət.- 1995.- 31 oktyabr.

 6. Əliyeva F. Əsrimizin dahi sənətkarı //Azərbaycan.- 1995.- 15 sentyabr.

 7. Hüseynov Ş. Nəyimizin vaxtıdır?: 80 illik məsafə və düşünüləsi məqamlar //Azadlıq.- 1995.- 12 sentyabr.

 8. Xalqın dərin ehtiramı: Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş yubiley gecəsi //Azərbaycan.- 1995.- 19 sentyabr.

 9. Xəliloğlu S. Üzeyir Hacıbəyov-110 //Azərbaycan.- 1995.- 27 sentyabr.

 10. Xəlilov R. Üzeyir Hacıbəyova həsr olunur //Gü­nay.- 1995.- 26 avqust.

 11. Xəlilov R. Bir daha Üzeyir bəyin operaları haq­qın­da: [F.Məmmədovun “Ü.Hacıbəyovun dörd naməlum operası haqqında” adlı məqaləsinə cavab] //Azərbaycan.- 1995.- 23 no­yabr.

 12. Kənan A. Ü.Hacıbəyovun jurnalistika fəaliyyəti haqqında //Ədəbiyyat qəzeti.- 1995.- 3 fevral.- S. 7.

 13. Kərimova L. Dünya şöhrətli sənətkar //Millət.- 1995.- 19 sentyabr.

 14. Məmmədov F. Ü.Hacıbəyovun operalarının sayı 7-dir, yoxsa 9 //Azərbaycan.- 1995.- 20 sent­yabr.

 15. Məmmədov F. Üzeyir Hacıbəyovun dörd naməlum operası haqqında //Azərbaycan.- 1995.- 17 okt­yabr.

 16. Mərəzlərimizdən biri: Üzeyir Hacıbəyov - 110 //Azərbaycan müəllimi.- 1995.- 12 sentyabr.

 17. Mirzəyev M. Dahi bəstəkar, böyük insan //Günay.- 1995.- 19 sentyabr.

 18. Musayev T. Xatirələrdə qalan dolğun ömür //Azərbaycan.- 1995.- 20 sentyabr.

 19. Nəcəfova H. Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirə­lərim //Mədəniyyət.- 1995.- 11 avqust.

 20. Paşayev A. Üzeyir dühası //Azərbaycan.- 1995.- 19 sentyabr.

 21. Səfərova Z. Füzuli və Azərbaycan musiqisi //Qobustan.- 1995.- № 1.- S. 67-69.

 22. Şahin. “Gündəlik yazmış olsaydı”: [M. Aslanovun Ü.Hacıbəyov haqqında çapdan çıxmış eyni adlı kitabı haqqında] //Şəhriyar.- 1995.- 23 fevral.

 23. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan xalq musiqisi /Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz.- B., 1995.- I kitab.- S.4-9.

1996

375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375375

 1. Arşın mal alan” Çin səhnəsində //Azərbaycan.-1996.- 19 yanvar.

 2. Abdullayev A. Musiqimiz iki əsr ayrıcında: Üzeyir bəy, muğam və... //Xalq qəzeti.- 1996.- 24 yanvar.

 3. Akşənər M. “Arşın mal alan” İstanbulda //Mədə­niy­yət.- 1996.- 10 yanvar.

 4. Anar. Dahi bəstəkarımız /Üzeyir Hacıbəyov ensik­lopediyası.- B.: «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1996.- S. 10-16.

 5. Atakişiyev H. “Arşın mal alan” İstanbul opera səh­nəsində: [Tamaşanın rejissoru ilə müsahibə. /Müsahibəni apardı: Ş.Tağızadə] //Azərbaycan.- 1996.- 31 yanvar; Bakı.- 1996.- 19 yanvar.

 6. Azərbaycanda ilk şəxsiyyət ensiklopediyası: [“Üze­yir Hacıbəyov ensiklopediyası” haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 27 dekabr.- S.1.

 7. Bayramoğlu A. Azərbaycan İstiqlalının müqəd­dəratı məsələsi və Ü.Hacıbəyli //Azərbaycan.- 1996.- 3 dekabr.

 8. Əhmədov K. Üzeyir bəy musiqimizin pey­ğəm­bəridir //Azadlıq.- 1996.- 9 yanvar.

 9. Əsgərova F. Ü.Hacıbəyov dünya korifeyləri sıra­sında necə görünür? //Xalq qəzeti.- 1996.- 18 sentyabr.

 10. Hüseynov A. Qocalan və qocalmayan “Leyli və Məcnun //Xalq qəzeti.- 1996.- 19 mart.

 11. İbrahimov N. Oxucuya: Üzeyir Hacıbəyov /Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası.- B., 1996.- S. 7-9.

 12. Rəhimli İ. Səhnənin eşq mehrabı: [Üç hissəli “Leyli və Məcnun”operası haqqında //Xalq qəzeti.- 1996.- 28 mart.

 13. Səfərova Z. Musiqişümaslıq: Ü.Hacıbəyov musiqi­şünas-alim kimi /Ü.Hacıbəyov ensiklopediyası.- B., 1996.- S.131-132; 192-207.

 14. Tahirov A. İki müəllif, iki pristav ağa: [Üzeyir Hacıbəyli və qardaşı Ceyhun Hacıbəylinin ayrı-ayrı vaxtlarda qələmə aldıqları “Pristav ağa” adlı satirik hekayə haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.- 12 yanvar.- S. 8.

 15. Vəliyeva Y., Hacıbəyova. Üzeyir Hacıbəyov və ədəbiyyat /Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: Məqalələr toplusu.- B., 1996.- Buraxılış. II.- S. 52-53.

 16. Vəzirov O. Y.V.Çəmənzəminlinin “Milli şərqi” və Ü.Hacıbəyovun “Milli marş” məqalələri ilə əlaqədar //Açıq söz.- 1996.- 25 yanvar.- S. 4.

1997

 1. Abduləliyev A. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan mü­hacir mətbuatında /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S.116-119.

 2. Abdullayev A. “Üzeyir Hacıbəyov avardımı? Ya­xud Ramazan Xəlilova bir neçə sual” //Press-fakt.- 1997.- 11-17 iyul.

 3. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığının şərq musiqi mədəniyyətində rolu və yeri /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

 4. Arşın mal alan” yeni quruluşda //525-ci qəzet.- 1997.- 17 sentyabr.

 5. Avey A. “Gülçöhrə “Arşın mal” ala bilmir”: [“Arşın mal alan” filimindəki Gülçöhrənin ariyasının ifaçısı M.S.Ti­ta­renko haqqında] //Müxalifət.- 1997.- 22 yanvar.

 6. Aydınoğlu T. Qədim məhəbbət dastanı səhnəmizdə cavanlaşır: [“Leyli və Məcnun” operasının yeni quruluşda tamaşası haqqında] //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 fevral.

 7. Azərbaycan mədəniyyətinə layiqli töhfə - “Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası»: [Eyni adlı kitabın təqdimat mərasimi] //Azər­bay­can.- 1997.- 7 yanvar.

 8. Azərbaycan Prezidenti Hейдяр Əliyev Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasına baxmışdır //Respublika.- 1997.- 24 sentyabr.

 9. Bəşirova P. “O olmasın, bu olsun” yaxud bir tamaşanın təəssüratı //Yeni Azərbaycan.- 1998.- 11 dekabr.

 10. Cahangir Ə. “Açılmır Əslidən düymə”...: (Düz on ildir ki, Ü.Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” operası səhnədə yoxdur) //Xalq qəzeti.- 1998.- 19-25 iyun.- S. 13.

 11. Cəfər P. 37-ci il “Çənlibeldə açılan bir səhər”...: Bu il Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasının 60 yaşı olur //Xalq qəzeti.- 1997.- 24 may.

 12. Dadaşzadə Z. Qəzəl şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S.56-63.

 13. Dadaşzadə Z. Ü.Hacıbəyov sənətinin A.Əlizadə yaradıcılığında təzahürünə dair bəzi qeydlər /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

 14. Əfəndiyeva İ. Ü.Hacıbəyovun və V.Adıgözəlovun yaradıcılığında “Qarabağ şikəstəsi” /Bəstəkar və zaman. Azərb. bəstəkarlarının yubileylərinə həsr olunmuş Respub. el- mi konfrans. materialları.- B., 1997.

 15. Ələkbərli Ə. Ruhların harayı: [Ü.Hacıbəyovun doğum günü münasibəti ilə] //Xalq qəzeti.- 1997.- 18 sen­tyabr.- S. 5.

 16. Əliyeva F. Hacıbəyovşünaslığın naməlum səhifələri /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II.- B., 1997.- S. 109-111.

 17. Əliyeva F. Ü.Hacıbəyov yaradıcılığı XX əsr milli mədəniyyət­ məfkurəsi kontekstində /XX əsr Azərbaycan musi­qisi: Məqalələr toplusu. Buraxılış II. - B., 1997.- S. 21-26.

 18. Əliyusifova S. Babalı Sərvərin boynuna...”: 18 sent­yabr - Ü.Hacıbəyov anadan olmuşdur //Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 12 sentyabr.- S. 3, 8.

 19. Hacıyev Ş. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının üvertürası və müxtəlif musiqi janrlarının statistik araşdırılması /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 20. Həsənova C. Q.Qarayevin Ü.Hacıbəyov haqqında düşüncələri /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 21. Hüseynov A. “Arşın mal alan” milli opera səh­nə­sinə qayıtdı //Xalq qəzeti.- 1997.- 20 sentyabr.

 22. Hüseynov A. “Koroğlu” səhnəmizə qoyuldu //Xalq qəzeti.- 1997.- 27 may.

 23. Hüseynov A. Şərqin və müsəlman aləminin ilk operası: [“Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasının 90 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.- 1998.- 8, 10 yanvar.- S. 7.

 24. Xalıqzadə F. Ü.Hacıbəyovun musiqi-tənqidi fəaliyyətinə dair /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 25. Xankişiyeva N., Hüseynli İ. “Arşın mal alan” operası səhnəmizi yenidən fəth edir: [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” 2 hissəli operettasının premyerası haq­qında] //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 20 sentyabr.

 26. Xəlilov R. “Arşın mal alan”ın tarixi: [Ü.Hacıbəyovun memorial ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] /Müsahibəni apardı: N.İsmayılova //Azadlıq.-1998.- 11 noyabr.

 27. Xəlilov R. Üzeyir bəy həmişə azərbaycanlı olmuş və azərbaycanlı olaraq da qalacaqdır: [1993-cü ilin dekabrında “Nur” qəzetində “Natəvanlı günlər, yaddaşımda qalanlar” adlı məqalə ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 1997.- 18 may.

 28. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan Bəs­təkarlar İttifaqı /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. II buraxılış.- B., 1997.- S.69-79.

 29. Quliyev M. Azərbaycan xalq musiqisi və ilk notlu orkestrin təşəkkülündə Ü.Hacıbəyovun rolu /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 30. Quliyev T. Aşıq - Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” opera­sında əsas qəhrəman kimi /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 31. İbrahimova S. 60 yaşlı “Koroğlu”nun sənət missiyası //Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.- 2 may.- S. 6.

 32. Məmmədov A. Ü.Hacıbəyovun milli musiqi alətlərimiz haqqında mülahizələrinə dair /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

1998

 1. Xəlilov R. Üzeyir bəyi yaxşı tanımırıq: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] /Müsa­hibəni apardı: S.Soltanov //Hər gün.- 1998.- 22, 24 sent­yabr.

 2. Xiləli A. “Məşədi İbad” öz ocağına qayıdır: [“O olmasın, bu olsun” operettası yeni quruluşda] //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 4 dekabr.

 3. İsmayıloğlu A. Abidəyə çevrilmiş əsər: ”Leyli və Məcnun” operası - 90 //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 30 yanvar.- S. 3.

 4. İsmayılov A. “Şirin bir xatirə tək....” Ü.Hacıbəyovun ölüm günü //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 4 dekabr.

 5. Koroğlusuz “Koroğlu”: [Eyni adlı operanın ilk tamaşasının 60 illliyi münasibətilə] //Azadlıq.- 1998.- 27 may.- S. 8.

 6. Köçərli F. Ü.Hacıbəyovun pedaqoji görüşləri //Azərbaycan məktəbi.- 1998.- № 1.- S. 67-72.

 7. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan Bəs­tə­karlar İttifaqı /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 69-78.

 8. Qafarova Z. Ü.Hacıbəyov və XX əsr Azərbaycan musiqisi /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 71-79.

 9. Qarabağlı S. “Arşın mal alan”ın dünya şöhrəti [Əsərin ilk tamaşasının 85 illiyi münasibətilə] //Xalq qəzeti.-1998.- 25 oktyabr.- S. 6.

 10. Qarabağlı S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun”: Yanvarın 25-də Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasının 90 illiyi tamam olur //Xalq qəzeti.-1998.- 25 yanvar.- S. 4.

 11. Qarabağlı S. Mədəniyyətimizin günəşi //Xalq qəzeti.- 1998.- 24 noyabr.- S. 5.

 12. Quliyev A. “Arşın mal alan”: [Yeni quruluşda] //7 gün.- 1997.- 14 oktyabr.

 13. Quliyev V. Üzeyir Hacıbəyli: Ömrun iki şərəfli ili: [Ü.Hacıbəyovun 1918-1920-ci illərdəki ictimai-siyasi fəaliy­yəti haqqında] //Panоrama.- 1998.- 22 sentyabr.- S. 4.

 14. Qurbanov B. Üzeyir Hacıbəyov və “Azərbaycan ladları əsasında solfecio” dərsliyi //Azərbaycan müəllimi.- 1997.- 18 sentyabr.

 15. Lalə. “Bu dünya deyəsən elə belə gəlib, belə gedəcək”: [“Arşın mal alan” yeni quruluşda] //Azadlıq.- 1997.- 23 sentyabr.

 16. Mahmudova Ş. Üzeyir Hacıbəyovun portret ştrix­ləri /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S.27-35.

 17. Məmmədov K. “Göz gördü, könül sevdi: [“Arşın mal alan” yeni quruluşda] //Panorama.- 1997.- 23 sentyabr.

 18. Məmmədova G. Əbədi sevgilər qocalmır: [“Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 90 illiyi] //Bakı.- 1998.- 10 yanvar.

 19. Mirməmməd G. Köhnə dünyanın qocalmayan sevgisi: [“Leyli və Məcnun” operasının 90 illiyi münasibəti ilə] //Panorama.- 1998.- 13 yanvar.

 20. Musayev S. Üzeyir Hacıbəyov əsl Azərbaycan türküdür //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 17 sentyabr.

 21. Musazadə M. Üzeyir Hacıbəyli /XX əsrin Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S.119-122.

 22. Musiqili Komediya Teatrı yeni binada ilk tamaşa- Üzeyir Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” əsərini gös­tərmişdir //Azərbaycan.- 1998.- 6 dekabr; Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 11 dekabr.- S. 1-2.

 23. Ramilqızı M. “O olmasın, bu olsun» yaxud o illərin üç yadigarı” //Millət.- 1998.- 28 iyul.

 24. Ramilqızı M. “Koroğlu” təntənəli yubileyə layiq deyildimi? //Millət.- 1997.- 27 may.

 25. Rzalı R. “Arşın mal alan”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində] //Azərbaycan.- 1997.- 18 sentyabr.

 26. Svetlana Krasnova: “Arşın mal alan” ürəkləri fəth edir”: [Moskvada E.Vaxtanqov adına Dövlət Akademik Teat­rının səhnəsində Ali teatr məktəbinin 4-cü kurs tələbələrinin ifasında “Arşın mal alan” operasının tamaşası haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 1997.- 24 sentyabr.

 27. Tağızadə A. “Arşın mal alan” komediyasının val yazısı /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Elmi məqalələr toplusu.- B., 1997.- Buraxılış. II.- S. 64-68.

 28. Talıbzadə A. Ər və arvad üçün intim teatr, yaxud Məşədi İbad necə varsa //Xalq qəzeti.- 1998.- 8-14 may.- S. 7.

 29. Tarix bu gün: Ü.Hacıbəyovun anadan olduğu gün //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998.- 18 sentyabr.

 30. Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettası yenidən səhnədə: Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev tamaşada olmuşdur //Azərbaycan.- 1998.- 5 dekabr.

 31. Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından 50 il keçir //İki sahil.- 1998.- 27 noyabr.

 32. Vəliyev V. Ölməz bəstəkar //Ədəbiyyat qəzeti.- 1998 .- 28 noyabr.- S. 5.

 33. Yeni binada yeni tamaşa - “O olmasın, bu olsun”: [Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev tamaşada olmuşdur] //Xalq qəzeti.- 1998.- 6 dekabr.

1999

 1. Abbasov M. Böyük insan: Üzeyir Hacıbəyov haqqında yeni xatirələr //Naxçıvan.- 1999.- 26 yanvar.

 2. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov: Şərq-Qərb dialoqu //Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. Elmi məqalələr toplusu.- 1999.- № 3.- S.3-9.

 3. Aqil A. Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz //Ədalət.- 1999.- 28 may, 1, 3, 5, 10 iyun.

 4. Aslanov M. Üzeyir haqqında söz: [Üzeyir Hacıbəylinin 1918-1920-ci illərdə fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 1999.- 26 noyabr.- S.5-6.

 5. Aslanov M. Üzeyirşünaslıqda təhriflər //İmpuls.- 1999.- 12 noyabr.

 6. Bədəlbəyli F. Musiqimizdə Ü.Hacıbəyov məktəbi davam edir //Respublika.- 1999.- 23 oktyabr.- S.5.

 7. Əbdülqasımov F. Coşğun ilhamlı sənətkar - Üzeyir Hacıbəyov - 114 //Azərbaycan.- 1999.- 18 sentyabr.

 8. Fərəcov S. Ü.Hacıbəyovun əsərləri talan edilir //Xalq qəzeti.- 1999.- 12 yanvar .

 9. Fərəcov S. Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı //Musiqi dünyası.- 1999.- № 1.- S. 21-24.

 10. Hüseynov Ş. “Arşın mal alan”la bağlı bir əhvalat barədə //Musiqi dünyası.- 1999.- № 1.- S. 19-20.

 11. İsməliqızı Ş. Bu gün dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olduğu gündür //Millət.- 1999.- 18 sentyabr.

 12. Kəngərli Q. “Arşın mal alan” qazax dilində: [Əsərin Almatı İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsinin II kurs tələbələri tərəfindən tamaşaya qoyulması haqqında] //Azər­bay­can.-1999.-15 iyun.

 13. Qarabağlı S. Şarl De Qoll Bakıda “Koroğlu” operasına tamaşa etmişdir: [Fransa xalqının siyasi xadimi, general Şarl De Qollun 1944-cü ildə operaya tamaşa etməsi haqqında] //Xalq qəzeti.- 1999.- 18 mart.

 14. Məmmədov F. Həqiqət qılıncdan da itidir: [Ü.Hacıbəyov və Bülbül haqqında yazılan qərəzli yazılara cavab] //Azərbaycan.- 1999.- 5 noyabr.

 15. Məmmədov X. Üzeyir bəy inşa yazır... [Arxiv etüdləri] //Azərbaycan müəllimi.- 1999.- 25 fevral.

 16. Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti //Musiqi dünyası- 1999.- № 1.- S.8-15.

 17. Üzeyirbəy sənəti solmayan bir bahardır //Səs.- 1999.- 18 sentyabr.

2000

Üzeyir Hacıbəyov – 115

 1. Abdullayev A. Tarix bu gün: Ü.Hacıbəyov - 115 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2000.- 15 sentyabr.

 2. Alovlu qəlbinin hərarətini əsərlərinə köçürən dahi sənətkar: Ü.Hacıbəyov-115 //Səs.- 2000.- 17 sentyabr.

 3. Aydınoğlu T. Üzeyir bəyin Azərbaycan balet rəqsinin taleyi necə oldu //Xalq qəzeti.- 2000.- 21 iyul.

 4. Azərbaycanda musiqişünaslığın inkişafı /Sə­fə­ro­va Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 219-226.

 5. Əbülqasımov F. Tar sənətinin inkişafı naminə: Ü.Hacıbəyov – 115 //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.

 6. Əhmədov M. Üzeyir Hacıbəyov və XX əsr: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində 115 illik yubileyi münasibətilə konfrans keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2000.- 18 oktyabr.- S. 8.

 7. Ələsgərova G. Ev-muzeyində yubiley sərgisi //Xalq qəzeti.- 2000.- 15 sentyabr.- S. 3.

 8. Əliyev A. Əsrin sənət zirvəsi: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin yaradıl­masının 25 illiyinə həsr olunmuş yığıncaq haqqında] //Azərbaycan.- 2000.- 22 noyabr.- S. 6 .

 9. Əliyev F. Onun sənəti həmişə xalqımıza qüvvət və ilham bəxş edir: Ü.Hacıbəyov-115 //İki sahil.- 2000.- 17 okt­yabr.

 10. Əliyeva F. Qarabağın musiqiçi nəsilləri //Musiqi dünyası.- 2000.- № 1(2).- S. 18-21.

 11. Əliyeva F. Muğam - operadan simfoniya və caza qədər: [Məqalədə Ü.Hacıbəyovdan da söhbət açılır] //Azə­rbaycan-İrs.- 2000.- № 4-5.- S.18-22.

 12. Əliyeva R. Dahi sənətkara həsr olunmuş sərgi: Ü.Hacıbəyov - 115 //Cümə axşamı.- 2000.- 14-21 sentyabr.

 13. Əliyeva R. İki dost, iki sənətkar //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 8-11.

 14. Fərəcov S. Ü.Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin “mə­dəni” təcavüzü //Musiqi dünyası.- 2000.- №3-4/5.-S.30-33.

 15. Həmişəyaşar ənənələr: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 115 illiyi münasibətilə] /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 246-253.

 16. Hüseynov Ş. “Arşın mal alan”la bağlı bir əhvalat barədə //Təfəkkür.- 2000. - № 1.- S. 66-68.

 17. Xalıqzadə F. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi //Respublika.- 2000.- 29 sentyabr.

 18. Koroğlu” operasının partiturası /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 187-197.

 19. Qarabağın musiqi mədəniyyəti /Z.Səfərova. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 102.- 108.

 20. Qarabağlı S. 25 yaşlı mədəniyyət məbədi: [Ü.Hacıbəyovun Bakıdakı ev-muzeyi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2000.- 19 may.- S. 4.

 21. Qarabağlı S. İstedadlı, qayğıkeş pedaqoq //Musiqi dünyası.- 2000.- № 3-4/5.- S. 5.

 22. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov – publisist //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 12; Xalq qəzeti.- 2000.- 30 aprel.

 23. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və teatr //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 17.

 24. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov-pedaqoq: Üzeyir Hacıbəyov-115 //Xalq qəzeti.- 2000.- 17 sentyabr.

 25. Qonaq Ə. 25 yaşlı muzey: [Üzeyir bəy Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Azərbaycan.- 2000.- 19 noyabr.- S.4.

 26. Leyli və Məcnun” operasının klavirinə yazılmış ön söz /Səfərova Z. Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 166-168.

 27. Məmmədova Ü. Əhməd Ağdamski-115: Milli ope­ra­mızın ilk Leylisi kim olub //Musiqi dünyası.- 2000.- № 1.- S. 115-116.

 28. Muzeyin xatirə kitabından sətirlər: Ü.Hacıbəyov haqqında tanınmış adamların ürək sözləri //Mədəni-maarif.-2000.- № 6.- S.13.

 29. Novruzov A. Ü.Hacıbəyovun tarın not ifaçılığında rolu //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 14.

 30. Novruzova M. Diqqət: «Arşın mal alan» //Kino+.- 2000.- fevral.

 31. Nuriyeva T. Himnimizin müəllifi //Xalq qəzeti.- 2000.- 3 mart.

 32. Seyidov F. Üzeyir Hacıbəyov müəllim və müəllim hazırlığı haqqında: Ü.Hacıbəyov - 115 //Odlar yurdu.- 2000.- 30 oktyabr.

 33. Seyidova S. Ü.Hacıbəyov və dini musiqi //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 139.

 34. Sədray oğlu M., Müctəhidzadə M. Üzeyir bəy Hacıbəyovun vəfatı münasibətilə. “İzhari-təəssüf” //Musiqi dünyası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 120.

 35. Səfərova Z. Böyük hünər sahibi //Şərq qapısı.-2000.- № 1.- S.6-7.

 36. Səfərova Z. Qarabağın musiqi mədəniyyəti /Həmi­şəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 102-107.

 37. Səfərova Z. Ölməzlik /Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 202-212.

 38. Səfərova Z. Üzeyir Hacıbəyovun estetik görüşləri /Həmişəyaşar ənənələr.- B., 2000.- S. 173-179.

 39. Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərinin yaranma tarixinə dair //Mu­si­qi dünyası.- 2000.- № 1.- S.14-17.

 40. Şəfiyeva N. Üzeyir Hacıbəyovun “Humayu”na aid lad - nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar //Musiqi dünyası.- 2000.- № 3-4.- S.88-91.

 41. Teymur M. “Arşın mal alan” filminin görünməyən yaradıcılıq izləri //Xalq qəzeti.- 2000.- 16 sentyabr.

 42. Təhmirazqızı S. Həmişəyaşar sənət //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.- S. 5.

 43. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi //Azərbaycan.- 2000.- 17 sentyabr.- S. 5.

 44. Üzeyir bəy dühası poeziyada //Azərbaycan.- 2000.- 12 mart.

 45. Üzeyir bəyin andları: Ü.Hacıbəyov-115 //Yeni Azərbaycan.- 2000.- 19 sentyabr.

 46. Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz //Musiqi dün­yası.- 2000. - № 3-4/5.- S. 3.

 47. Veysəlli N. Böyük bəstəkar haqqında retro düşün­cələr: Ü.Hacıbəyov - 115 //Qobustan.- 2000.- №3.- S. 6-8.

2001

 1. Afaq. Çünki oldun dəyirmançı, yaxud Koroğlu yel dəyirmanları ilə mübarizədə: [2001-ci il martın 6-da Opera və Balet Teatrında “Koroğlu” operasının tamaşası haqqında] //Azad­lıq.- 2001.- 13 mart.- S.16.

 2. Əbülqasımov F. Böyük məktəb: Ü.Hacıbəyov- 116 //Azərbaycan.- 2001.- 18 sentyabr.

 3. Əliyeva F. Rəşid Behbudov - “Arşın mal alan” //Azərbaycan-İrs.- 2001.- № 8.

 4. Əliyeva R. Bəstəkarın müqəddəs ruhunu əməl­lə­ri­mizdə yaşadaq! //Musiqi dünyası.- 2001.- № 3-4 (9).- S. 14-17.

 5. Əliyeva R. Dahi bəstəkarın ruhunu yaşadan orkestr: [Üzeyir Hacıbəyov və Xalq çalğı alətləri orkestrı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2001.- 4 iyul.- S. 5.

 6. Əntiqə Q. “Leyli və Məcnun” yeni quruluşda //Yeni Azərbaycan.- 2001.- 23 fevral.- S.4.

 7. Fərəcov S. Koroğlu zirvəsi fəth olunmadı //Xalq qəzeti.- 2001.- 16 mart.

 8. Hümbətov İ. Üzeyir-musiqi günü //Mədəni-maa­rif.- 2001.- № 5-6.- S.20.

 9. Hüseynov A. Koroğlu ümidsizliyi: [Azərbaycan Opera və Balet Teatrında tamaşa] //Azərbaycan.- 2001.- 15 mart.- S. 6.

 10. Qarabağlı S. Ceyhun bəy Hacıbəylinin fondu zənginləşir //Respublika .- 2001.- 10 iyun.

 11. Qarabağlı S. Hacıbəyli qardaşları və “Azərbaycan” qəzeti //Azərbaycan .- 2001.- 16 dekabr .- S. 4.

 12. Qarabağlı S. O, musiqi ilə doğuldu, musuqi ilə yaşadı, musuqi ilə əbədiyyətə qovuşdu //Ekspress.- 2001.- 22 avqust.

 13. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və ana dili //Xalq qəzeti.- 2001.- 18 sentyabr.- S. 3; Musiqi dünyası.- 2001.- № 3-4/9.- S. 9.

 14. Quliyev Ə. O, xeyirxah insan idi //Azərbaycan.- 2001.- 18 sentyabr.- S. 5.

 15. Mehdiyev R. Bakıda V.İ.Lenin adına Sarayda Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə məruzə. 4 oktyabr 1985-ci il //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 11 oktyabr; R.Mehdiyev. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.- B., 2001.- S. 68-78.

 16. Rəsulzadə M. «Şah Abbas və Xurşudbanu»: Üzeyir Hacıbəyov haqqında //Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. 2 cilddə. Əsərləri: 1909-1914.- İkinci cild.- B., 2001.- S. 311-312.

 17. Rəsulzadə M. Ü.Hacıbəyov. «Əsli və Kərəm» /Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri: 1909-1914.- B., 2001.- II cild.- S. 306-310.

 18. Rüzgar F. Gəncədə “Arşın mal alan”ın təqdimatı //Azər­bay­can.- 2001.- 25 iyul.

 19. Səfərova Z. Türk musiqi dünyasının ulduzu //Mu­siqi dünyası.- 2001.- №1-2.- S.21-25.

 20. Şıxəliqızı G. Əsrdən əsrə...: [Üzeyir bəy Hacı­bəyovun “Arşın mal alan” əsəri Antalya Dövlət Opera və Balet Teatrı səhnəsində] //Xalq qəzeti.- 2001.- 11 dekabr.- S. 5.

 21. Yelmarqızı G. Hər il 18 sentyabrda... [Ü.Ha­cı­bəyovun anadan olmasının 116-cı ildönümü] //Qobustan.- 2001.- № 4.- S.38-41.

2002

 1. Abdullayev A. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan dili //Ədəbiyyat qəzeti.- 2002.- 13 sentyabr.- S.1-2.

 2. Adilqızı S. Azərbaycan operalarının Koroğlu zir­vəsi //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4 (13).- S. 47-51.

 3. Budaqov B. Üzeyir bəy ruhuna hörmət milli ləya­qətdən irəli gəlir. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası haqqında düşüncələr //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 15 dekabr.- S.5.

 4. Əbdülqasımov F. Leyli və Məcnun operası nadir düha sahibindən yaranmışdı //Xalq qəzeti.- 2002.- 24 noyabr.- S.7.

 5. Ələsgərova G. Qarışan muzeylər //Mədəni-maarif.- 2002.- may.

 6. Əliyev Z. Səhnəmizin ilk Nigarı... Bülbülün həyat yoldaşı olub //Azadlıq.- 2002.- 13 fevral.- S.12.

 7. Əliyev Z. Unudulmağa məhkum olunmuş müğənni: [Səhnəmizin ilk Nigarı olmuş Gülarə İsgəndərova haqqında] //Azadlıq.- 2002.- 12 fevral.- S. 12.

 8. Əliyeva F. Azərbaycanda bəstəkarlıq ənənəsinin yaranması tarixindən: [Məqalədə Ü.Hacıbəyov haqqında da söhbət açılır] //Musiqi dünyası.- 2002.- № 1-2 (11).- S. 9-18.

 9. Əliyeva R. İki dost, böyük sənətkar: [Ü.Hacıbəyov və M. Maqomayev] //Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S. 8.

 10. Əliyeva R. Şah Abbas və Xurşudbanu, Əsli və Kərəm - 90 //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4(13).

 11. Əsədzadə Ü. Üzeyir Hacıbəyov Dövlət Teatr Mu­zeyində anıldı: Azərbaycanın bu bəstəkarını bəzi musiqiçilər dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırırlar //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S.8.

 12. Fərəcov S. Əsrin yaşıdı, əsri yaşadı //Musiqi dünyası.- 2002.- № 1-2.- S. 163- 168.

 13. Fərəcov S. Üzeyir bəyi rahat buraxın, cənablar! //Xalq qəzeti.- 2002.- 27 mart.

 14. Halalqızı S. Şərqin Bethoveni: Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyov haqqında //Yeni müsavat.- 2002.- 22 sentyabr.

 15. Hüseynov Ə. Nadir düha sahibi: Ü.Hacıbəyovun ad günü //Azərbaycan müəllimi.- 2002.- 20-26 sentyabr.

 16. Qarabağlı S. Müdrik sənətkar //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4.- S. 9-12.

 17. Qarabağlı S. Nadir düha sahibi //Azərbaycan müəl­limi.- 2002.- 20-26 sentyabr.

 18. Qarabağlı S. Stalin Mükafatı Komitəsində də onun fikrinə ehtiyac duyulurdu: [Stalin Mükafatı Komitəsinin 21 noyabr 1940-cı il tarixli geniş iclasında Ü.Hacıbəyovun rus dilində çıxışının stenoqramının əldə etməsi haqqında] //Azər­baycan.- 2002.- 20 sentyabr.- S. 8.

 19. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov - həqiqətə ləkə yaxmaq olmaz //Yeni yüz il.- 2002.- 22 fevral.

 20. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov – pedaqoq //Xalq qəzeti.- 2002.- 17 sentyabr.

 21. Quliyeva S. Xalqdan ilham alan dahi sənətkaр //Al­ter­nativ.- 2002.- 4 dekabr .

 22. Quliyeva S. Üzeyir bəy operalarının “Koroğlu” zirvəsi //Musiqi dünyası.- 2002.- № 3-4.

 23. Quliyeva S. Üzeyir bəy və folklor //Mədəniyyət.- 2002.- 28 sentyabr .

 24. Paşayev A. Üzeyir Hacıbəylinin məktubları: [Ta­rixdən səhifələr] //Respublika.- 2002.- 12 may.

 25. Ruhun şad olsun Üzeyir bəy //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 18 sentyabr.- S. 8.

 26. Ruziyyə. Finlandiyalı qonaqlar Ü.Hacıbəyovun ev- muzeyində olublar //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 11 aprel.- S. 6.

 27. Rüstəm. “Arşın mal alan” operettası erməni əsəri kimi təqdim edilib: [Azərbaycana Fransa səfirliyi vasitəsilə gətirilən kitablarda eyni adlı əsərin ermənilərə məxsus olması barədə məlumatlar getmişdir] //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 9 yanar.- S. 2

 28. Rzayev T. “Türk dünyasının dahisi Üzeyir Hacıbəyov”: [Beynəlxalq konfrans] //Azərbaycan.- 2002.-19 dekabr.- S. 6.

 29. Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin mənbə­yidir: [Üzeyir Hacıbəyov və başqa musiqiçilər haqqında] //Mə­dəni-maarif.- 2002. - № 6.- S.13-18.

 30. Şükufə. Dahi bəstəkar anıldı: [Bakı Musiqi Akade­mi­yasında Üzeyir Hacıbəyovun 117-ci ildönümü] //Bakı.- 2002.- 20-26 sentyabr.

2003

 1. Adilqızı S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun” //Mədəni-maarif.- 2003.- № 2.- S.15-17.

 2. Arşın mal alan” Türkiyədə anşlaqla qarşılanıb //Xalq cəbhəsi.- 2003.- 23 yanvar.- S. 16.

 3. Babayeva A. Bəşəri dühaların bədii ifadəsi: Arşın mal alan - 90 //Elm.- 2003.- 11 dekabr.- S. 14.

 4. Ələsgərova G. 90 yaşlı gənc “Arşın mal alan” //Musiqi dünyası.- 2003.- № ¾.

 5. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqi tarixi-totalitar zaman kəsiyində: [Məqalədə Ü.Hacıbəyovdan da söhbət açılır] //Musiqi dünyası.- 2003.- № 3-4 (17).- S.13-33.

 6. Əsədov B. “Arşın mal alan” festivalına ən gözəl töhfə [Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının 90 illiyinə həsr edilmiş festival haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 24 oktyabr.-S. 8.

 7. Əsədzadə Ü. Güllələnmiş heykəllərin qisası...: [Üze­yir Hacıbəylinin 118 yaşı] //Azərbaycan.- 2003.- 19 sent­yabr .- S.16.

 8. Əsədzadə Ü. Türk dünyasının yıldızları: Professor Zemfira Səfərova İstanbulda Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olun­muş konfransda iştirak edib //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 7 yanvar.- S. 5.

 9. Əsədzadə Ü. Üzeyirbəy Hacıbəyli //Yeni Azər­bay­can.- 2003.- 27 mart.- S. 8.

 10. Əsədzadə Ü. Üzeyirbəy Hacıbəyli: [85 il əvvəl par­lament müxbiri kimi] //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 29 mart.- S.8.

 11. Fərəcov Ç. Sara xanımın Leylisi...: [“Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 95 illiyi və Sara Qədimovanın oynadığı Leyli obrazı haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 30 sentyabr.- S. 6.

 12. Fransızlar Üzeyir Hacıbəyovu oxuyurlar: [Üzeyir Hacıbəyovun Fransız dilində çap edilmiş “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu” əsərlərinin təqdimatı] //Azərbaycan.- 2003.- 14 noyabr.

 13. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasında milli ladların təzahür formalarına dair //Musiqi dünyası.- 2003. - № 3-4/17.- S. 148-151.

 14. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında muğam və milli lad uyğunluğunun bəzi məsələləri //Musiqi dünyası.- 2003.- № 1-2/15.- S. 195-200.

 15. Kəbutər. “Nigar”ın ilk ifaçısı kim olub?: “Kor­oğ­lu”nun qadın qəhrəmanını ilk dəfə Gülarə İsgəndərova oynayıb //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 4 aprel.- S. 8.

 16. Qarabağlı S. “Arşın mal alan” adlı sənət incisi //Mu­siqi dünyası.- 2003.- № 3-4.- 138-142.

 17. Qarabağlı S. “Arşın mal alan”ı dekadaya Stalinin göstərişi ilə salıblar //İmpuls.- 2003.-23-30 may.

 18. Qarabağlı S. Ceyhun bəyin Azərbaycan mədəniyyərti tarixində görkəmli yeri var //İmpuls .- 2003.- 20, 30 may; 6 iyun.

 19. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyovun ilk müəllimi //İmpuls.- 2003.- 31 oktyabr.- 6 noyabr.

 20. Qarabağlı S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası //Musiqi dünyası.- 2003.- №1-2.- S. 58- 61.

 21. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun “Milli marşı” //Baya­tı.- 2003.-№ 1.

 22. Quliyeva S. Həmişəyaşar “Leyli və Məcnun” //Mə­də­ni-maarif.- 2003.- № 2.

 23. Qarabağlı S. Zülfüqar bəyin teatr truppası xeyriyyə məqsədi güdürdü //İmpuls .- 2003.- 6, 13 iyun.

 24. Quliyeva Z. Milli marş: [Üzeyir Hacıbəyovun unu­dulmuş əsəri haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 12 yanvar.- S. 7.

 25. Quliyeva Z. Üzeyir Hacıbəyovun şəxsi kitabxanası //Azərbaycan.- 2003.- 30 iyul.- S. 6.

 26. Leyli və Məcnun”un 95 yaşı tamam oldu //Kre­do.- 2003.- 1 fevral.

 27. Məhərrəmoğlu Ü. “Üzeyir Hacıbəyov ensiklo­pe­diyası”nın rus dilində nəşri hazırdır //Xalq qəzeti.- 2003.- 17 sent­yabr.- S. 7.

 28. Mirzəzadə S. “Arşın mal alan”ı dekadaya Stalinin göstərişi ilə salıblar: [Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru ilə müsahibə] //İmpuls.- 2003.- 23 may.- S.19.

 29. Nurəddinqızı İ. Səhnəmizin Leyliləri və Məcnun­ları...: [Üzeyir Hacıbəyovun 1908-ci ildə tamaşaya qoyulmuş “Leyli və Məcnun” operasına yenidən müraciət edilməsi haqqında] //Millət.- 2003.- 19 aprel.- S. 7.

 30. Rəhimova S. Nə qədər qoca olsa da...: [Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının 90] //Mədəni-maarif.- 2003. - № 8-9.

 31. Səfərova Z. Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbə­di­dir //Musiqi dünyası.- 2003.- № 1-2.- S.21-25.

 32. Sultanova X. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası rus dilində //Respublika.- 2003.- 18 sentyabr.- S. 2.

 33. Şərqin ilk operası: Bu, 95 il öncə yaradılmış “Leyli və Məcnun” idi: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası haqqında] //Azərbaycan.- 2003.- 28 yanvar.- S. 8.

 34. Vəzirov C., Əliyeva L. Üzeyir Hacıbəyov və Nax­çıvan teatrı //Mədəni-maarif.- 2003. - № 10.- S. 32-35.

2004

 1. Adıgözəlov V. Bu günümüzə və gələcəyimizə ina­nıram //Musiqi dünyası.- 2004.- № 3-4/21.- S. 113-119.

 2. Adıgözəlzadə H. Ü.Hacıbəyov və onun müasir­ləri­nin etnomusiqişünaslıq sahəsində fəaliyyəti //Musiqi dünyası.- 2004. - № 1-2/9.- S. 113.

 3. Adıgözəlzadə H. Ü.Hacıbəyov və onun müasirlər­i­nin fəaliyyətinin etnomusiqişünaslıqda aspekti //Musiqi dün­yası.- 2004. - № 3-4/21.- S. 178.

 4. Arşın mal alan Moskvada yeni quruluşda tama­şaya qoyulub //Yeni Azərbaycan.- 2004.- 22 aprel.- S. 2

 5. Bakıda Üzeyir Musiqi günü //Azərbaycan.- 2004.- 19 sentyabr.- S. 3-4.

 6. Bayramov D. Dünya klassik operasının parlaq nümunəsi: [Üzeyir bəyin 77 il əvvəl aprelin 30-da tamaşaya qoyulmuş “Koroğlu” operası haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 29 aprel.- S. 8.

 7. Böyük ömürdən kiçik notlar //Azərbaycan.- 2004.- 19 sentyabr.- S.15.

 8. Dahi bəstəkarın tövsiyələri //Azərbaycan.- 2004.- 23 sentyabr.- S.8.

 9. Dadaşzadə Z. “Qəzəl, şeir janrının Ü.Hacıbəyov yaradıcılığında tətbiqinə dair” /Biz də dünyanın bir hissəsiyik: (Elmi-populyar, publisistik məqalələr) /Red. A.Dadaşzadə, S.Mikayılqızı.- B., 2004.- S.210-214.

 10. 93 ilin “O olmasın, bu olsun”u: Üzeyir bəyin bu komediyası aprelin 25-də tamaşaya qoyulub: [A.Abbasovun «Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı» kitabı haqqında] //Azərbaycan.-2004.- 25 aprel.- S. 6.

 11. Əbdülqasımov F. “Arşın mal alan”: səsin və sözün harmoniyası //Xalq qəzeti.- 2004.- 22 fevral.- S. 6.

 12. Əfəndiyeva İ. Ü.Hacıbəyovun və V.Adıgözəlovun yaradıcılığında milli harmoniyanın istifadə edilməsinə dair //Musiqi dünyası.- 2004. - № 3-4/21.- S. 87.

 13. Ələkbər S. “O olmasın, bu olsun”un Kipr tamaşası //Qobustan.- 2004.- № 3.- S.70.

 14. Ələsgərova G. Üzeyir Hacıbəyovun şəxsi kitab­xa­nasından seçmələr: [Eyni adlı sərgi haqqında] //Mədəni-maa­rif.- 2004. - № 11.- S.7-8.

 15. Əliyeva J. Şərq musiqi elmi və Üzeyir bəy //Mə­də­ni-maarif.-2004.- № 8.- S. 36-38.

 16. Əyyubova M. Milli musiqi mədəniyyətimizin bə­şə­ri və ənənəvi xüsusiyyətləri //Mədəni-maarif.- 2004.- №1.- S. 42-43.

 17. Hacıbəyov İ. Ağ-qara tonlar: Üzeyir Hacıbəyov haqqında //El.- 2004.- S. 73-83.

 18. Hacızadə A. Böyük sənət solmur: Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettası Moskvada yeni quruluşda tamaşaya qoyulmuşdur //Azərbaycan.- 2004.- 22 ap­rel.- S. 6.

 19. Hüseynov A. “Koroğlu” ümidsizliyinin sonu [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının yeni quruluşda səhnəyə qoyulması haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 10 mart.- S. 6.

 20. Hüseynov İ., Kazımova G. “Koroğlu” yenidən səh­nəyə qayıdır... //Mədəni-maarif.-2004. - № 4.- S.11-12.

 21. Xəlilzadə F. Əsil ifaçı incəsənət ustasıdır: [Ü.Hacıbəyovun ifaçılıq sənəti haqqında] //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­yabr.- S.15.

 22. Qarabağlı S. Ermənilər Üzeyir bəyin ölümünü tezləşdirdi //Liqa.- 2004.- 17-23 mart.

 23. Qarabağlı S. S.Qarabağlının Üzeyir Hacıbəyov haqqındа kitabı //Xalq cəbhəsi.- 2004.- 18 may.

 24. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyova Leopold Rostropoviç tərəfindən göndərilmiş məktub tapılmışdır //Azərbaycan.- 2004.- 6 fevral.- S. 7.

 25. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun irsindən yeni tapıntı­lar //Musiqi dünyası.- 2004. - № 1-2/19.- S. 11-13.

 26. Qarabağlı S. Üzeyir zirvəsi - əlçatmaz, ünyetməz şəriksiz zirvə //Ədalət.-2004.- 31 yanvar.

 27. Quliyeva S. O, sabah da bizimlə addımlayır yanaşı //Musiqi dünyası.- 2004.- №11.

 28. Quliyeva S. Üzeyir musiqi günü //Musiqi dünyası ju.- 2004.- № 3-4.

 29. Quliyeva Z. Üzeyir bəy haqqında monoqrafiya: //Azərbaycan.- 2004.- 23 may.- S.6

 30. Leyli və Məcnun Şərqdə ilk opera: [Üzeyir Hacıbəyovun 1907-ci ildə yazdığı “Leyli və Məcnun” operası haq­qın­da] //Azərbaycan.- 2004.- 11 yanvar.- S.6.

 31. Mehdiyeva L. İki ürəyin bir məşəli: Ü.Hacıbəyov haqqında //Respublika.- 2004.- 18 sentyabr.

 32. Məmmədov F. Üzeyir Hacıbəyovun zəngin irsini necə öyrənirik //Ədəbiyyat qəzeti.- 2004.- 10 dekabr.

 33. Mustafayeva S. Musiqidə millilik və bəstəkar şəx­siyyəti: [Üzeyir Hacıbəyov musiqisi haqqında] //Mədəni-maa­rif.- 2004. - № 7.- S.37-41.

 34. Nəcəfova H. Hökumə xanım Üzeyir bəyi anlatdı: [müəllifin Ü.Hacıbəyov haqqında xatirələri. Xəlil Rzanın arxivindən] //Qobustan.- 2004.- № 2.- S.83-84.

 35. O, Bülbülü çox sevirdi //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­­­­yabr.- S.15.

 36. S.Qarabağlının Üzeyir Hacıbəyov haqqında kitabı //Xalq cəbhəsi.- 2004.- 18 may.

 37. Şərqin opera məkanı //Azərbaycan.- 2004.- 19 sent­­yabr.- S.15.

 38. Zülfüqarlı M. Üzeyir Hacıbəyov haqqında bil­mə­dik­lərimiz bəzi məqamlar: Ü.Hacıbəyovun 120 illiyi qarşısında //Ədalət.- 2004.- 21 dekabr.

2005

Üzeyir Hacıbəyov – 120

 1. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 28 fevral 2005-ci il //Respub­lika.- 2005.- 1 mart.

 2. Heydər Əliyev: “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”: [120 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə] //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 1.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________­­­­­­­­­­­­­_______

 1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Abasquliyeva L. Azərbaycan fortepiono musiqi­si­nin yaranmasında Üzeyir Hacıbəyovun rolu //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S. 55-57.

 2. Abasova E. Üzeyir Hacıbəyov və Zakir Bağırovun musi­­qili komediyalarında həyat gercəkliyinin gülüşlə təcəs­sümü //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3- 4/25.- S. 53-55.

 3. Abbasov A. Sənətkar ömrü /Üzeyir Hacıbəyov. Se­çil­­miş əsərləri. 2 cilddə.- B., 2005.- I cild.- S. 4-14.

 4. Abbasov İ. Üzeyir bəy həmişə lazımdır //Xalq qəze­ti.- 2005.- 18 sentyabr.

 5. Abduləliyev A. Ü.Hacıbəyov və V.Belyayevin elmi-yaradıcılıq əlaqələrinə dair qiymətli tarixi sənəd //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 25-30.

 6. Abdullazadə G. Musiqimizin memarı //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.3-5.

 7. Abdullazadə G. Üzeyir bəydən bizə miras - bizdən Üzeyir bəyə hədiyyə //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S.18-19.

 8. Abdullazadə G. Üzeyir Hacıbəyov və milli özünü­dərk //Elm və həyat.- 2005.- № 3-4.- S.18-20.

 9. Adilqızı S. Xalq yaradıcılığına bağlı ölməz sənətkar //Günay.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 7.

 10. Almaz Ü. Üzeyir bəyin unudulmaz məsləkdaşı: M.Maqomayev-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 21 sentyabr.

 11. Anar. Dahi bəstəkarımız //Respublika.- 2005.- 18 sent­yabr.- S. 5.

 12. Anar. Heykəl olmuş insan: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.-S.6-8.

 13. Aslanov M. Unudulmaz şəxsiyyət //Azərbaycan.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 8.

 14. Aslanov M. Vətən dili: Üzeyir Hacıbəyov-120 //Respublika.- 2005.- 30 noyabr.- S. 6.

 15. Bağırova S. Azərbaycan musiqisinin yeni əsri: [Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayev haqqında] //Azərbaycan.- 2005.- 2 oktyabr.- S. 5; İzvestiya.- 2005.- 28 sentyabr.

 16. Bakıxanov Ə. Üzeyir bəy kimi insanla bir zamanda yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir //Xalq qəzeti.- 2005.- 15 okt­yabr.- S. 7

 17. Behbudov R. Üzeyir sənətinə məhəbbətlə //Şuşa.- 2005.- № 11.- S. 6.

 18. Bədəlbəyli F. Azərbaycan musiqisinin şah zirvəsi: Ü. Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

 19. Bəşirqızı Z. Böyük Üzeyir bəy anıldı //Xalq qəzeti.- 2005.- 17 dekabr.- S. 8.

 20. Böyük bəstəkarın yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 7.

 21. Bülbüloğlu P. Mədəniyyət naziri Polad Bülbül­oğ­lunun çıxışı: [Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illik yu­bi-le­yində] //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 2.

 22. Bülbüloğlu P. Üzeyirşünaslığa dəyərli hədiyyə //Ay­dın Kazımzadə. Üzeyir Hacıbəyov və kino.- B., 2005.- S. 3-5.

 23. Bünyadzadə A. Dahiləri anarkən: Ü.Hacıbəyov -120 //Mədəniyyət.- 2005.- 10 sentyabr.

 24. Cavadov S. Üzeyir bəy: Ü.Hacıbəyov-120: [Şeir] //Azərbaycan.-2005.- 17 sentyabr.- S. 8.

 25. Cəfərli M. Üzeyir Hacıbəyovun folklorşünaslıq gö­rüşləri: Aşıq sənətinə baxış //Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri.- 2005.- №3.- S. 21-26.

 26. Cəfərzadə İ. Üzeyir bəyin zəngin təfəkkür dünyası //Respublika.- 2005.- 21 sentyabr.- S. 4.

 27. Çəmənli M. Kiçik bir xatirə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəniyyət.- 2005.- 24 sentyabr.

 28. Dadaşova M. Musiqi təhsilinin bünövrəsini qoyan böyük pedaqoq: Ü.Hacıbəyov - 120 //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 263.

 29. Əbdülqasımov V. Qəzəl janrı Ü.Hacıbəyovun yara­dıcılığında //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 31.

 30. Əkbərova Ş. Yubiley sərgisi: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S. 2.

 31. Ələsgərova G. Ü.Hacıbəyovun şəxsi kitabxa­na­sın­dan seçmələr //Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti.- 2005.- 16 sentyabr.

 32. Ələsgərova G. Yubileyə töhfə: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni maarif.- 2005.- № 10.- S.2-3; Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti.- 2005.- 16 sentyabr.

 33. Əliverdibəyov T. Üzeyir bəy və Cabbar Qaryağ­dıoğlu: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəniyyət.- 2005.- 17 sent­­­­yabr.

 34. Əliyeva F. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musi­qisi haqqında ilk araşdırması //Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında.- B., 2005.- S. 3-18.

 35. Əsədov B. “Qızıl siyahı”ya düşmüş filmimiz: 60 yaşlı “Arşın mal alan” //Azərbaycan.- 2005.- 4 may.- S. 8.

 36. Fəxri Xiyabanda dahi bəstəkarın məzarı ziyarət edilmişdir: Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş musiqi bayramı //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 7.

 37. Fərəcov S. Xalqını ucaldan sənətkar: Ü.Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

 38. Fərəcov S. Unudulmuş mahnı “Səni gözləyir”: Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 7 iyun.- S. 6.

 39. Fuad E. Publisistika Üzeyir bəy üçün oxucu ilə dialoq, mükalimə yoludur //Respublika.- 2005.- 23 sentyabr.- S. 4.

 40. Heydərova Ş., Kərimova K. L.Rostropoviç və Ü.Hacıbəyovun yaradıcılıq əlaqələri //Mədəni-maarif.- 2005.- № 6.- S.14-15.

 41. Həmidov M. Arşın mal alan Ukrayna səhnəsində: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 10.- S.29-30.

 42. Həsənova C. «Ü.Hacıbəyov» İnternet portalının təqdimat mərasimi //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 4.

 43. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında lad prob­leminə bir baxış //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S.41-46.

 44. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2005.- 1 iyun.

 45. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi müqəddəslərin xatirəsidir //Respublika.- 2005.- 10 noyabr.

 46. Hüseynov A. Dahi bəstəkarın sənət dünyası //Azər­baycan.- 2005.- 4 sentyabr.- S. 6.

 47. Hüseynov A. Xalq ruhunun tərcümanı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 28 avqust.

 48. Hüseynov A. Klassik Azərbaycan operettasının banisi //Xalq qəzeti.- 2005.- 4 sentyabr.- S. 6.

 49. Hüseynov İ. “Arşın mal alan”ın səhnə tarixi //Mə­də­ni-maarif.- 2005.- № 5.- S.3-4.

 50. Hüseynova A. Dahi bəstəkarın sənət dünyası: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 4 sentyabr.

 51. Hüseynova L. Üzeyir Hacıbəyovun ictimai fəaliy­yətinin açılmamış səhifələri: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının tarixindən: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Qobustan.- 2005. - № 3.- S.4-12.

 52. Xəlilova İ. Dünyanı dolaşan musiqi: Ü.Hacıbəyov-120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 3.- S.27.

 53. Xəlilzadə F. Qüdrətli qələm, parlaq istedad sahibi: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 12 iyun.

 54. Xəlilzadə F. Milli musiqi salnaməsinin qızıl imzalı korifeyi //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 3.

 55. İbrahimov M. Sehirli sənətkar: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.9-10.

 56. İradə. 18 sentyabr-Üzeyir günü //Bakı xəbərləri.- 2005.- 19 sentyabr.- S. 16.

 57. İsmayılzadə R. Üzeyir Hacıbəyov və Эəncə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 21 sentyabr.

 58. Kazımzadə A. Yubiley töhfəsi //Azərbaycan.- 2005.- 16 sentyabr.- S. 8.

 59. Kənan A. Bu dar fənadan köçmək istəyən bəstəkar //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- 49-53.

 60. Kərimli S. Üzeyir Hacıbəyov və xəlqilik //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 20-22.

 61. Koroğlu” operasının partiturasının və “Üzeyir Hacıbəyov və onun görkəmli sələfləri” kitabının təqdimatı keçirilmişdir: [Zemfira Səfərovanın ingilis dilində çapdan çıxan yeni kitabı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 7.

 62. Qabil R. Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyindəki royalın önündə düşüncələr: [Şeir] //Mədəniyyət.- 2005.- 17 sentyabr.- S.16.

 63. Qarabağlı S. Akademik Üzeyir bəy Hacıbəyov //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 3.

 64. Qarabağlı S. Şöhrət tapdı adında bizim ana yur­dumuz //Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 9 sentyabr.- S. 1, 2.

 65. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və Cavidlər ailəsi: [Ü.Hacıbəyov ilə şair-dramaturq H.Cavidin dostluq müna­si­bət­ləri haqqında] //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S.36-39.

 66. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov və ikinci dünya mü­ha­ri­bəsi //Mədəni-maarif.- 2005.- № 2.- S. 20-23.

 67. Qasımova F. Musiqimizin sönməz günəşi: Ü.Hacıbəyov //Mədəni-maarif.- 2005.- № 11.-S.50-54.

 68. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan teatrı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni- maarif.- 2005.- №9.- S.33-36.

 69. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri Nax­çıvan səhnəsində: Ü.Hacıbəyov - 120 //Elm.- 2005.-30 iyun.

 70. Qocayeva A. Dahi bəstəkar //İki sahil.- 2005.- 20 sent­­­yabr.- S. 8.

 71. Quliyev O. Dahi bəstəkar, gözəl insan: Ü.Hacıbəyov - 120 //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S. 23-25.

 72. Quliyeva S. Xalq yaradıcılığına bağlı ölməz sənət­kar //Günay.- 2005.- 17 sentyabr.

 73. Quliyeva S. Sənətimizin vüqarı //Mədəniyyət.- 2005.- 1 oktyabr.

 74. Quliyeva Z. “Arşın mal alan” Ukrayna səhnəsində //Azərbaycan.- 2005.- 8 oktyabr.- S. 7.

 75. Quliyeva Z. Yeni kitabın təqdimatı: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində Aydın Kazımzadənin hazırladığı “Üzeyir Hacıbəyov və kino” kitabının təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2005.- 28 dekabr.- S. 8.

 76. Leyli və Məcnun” operası Türkiyəli tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb //Yeni Azərbaycan.- 2005.- 17 fev­ral.- S.7.

 77. Mahmud T. Piano: Hekayə: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəni-maarif.- 2005.- № 9.- S.59-60.

 78. Mahmudova G. Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” ostinatlıq prinsipi //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S.144.

 79. Mahmudova G. Üzeyir Hacıbəyovun «Aşıqsayağı» əsərində ostinato prinsipi //Musiqi dünyası.- 2005.- №1-2 (23).- S. 179-182.

 80. Mehdixanlı T. Ekran əsərlərinin tacı: Arşın mal alan - 90 //Azərbaycan.- 2005.- 9 aprel.- S. 8.

 81. Məhərrəmova İ. Üzeyir Hacıbəyovun “Çahargah” və “Şur” fanta­ziya­larında fortepianonun rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- № 12.- S.6-9.

 82. Məmmədli İ. Milli Musiqi üslubunun Üzeyir Hacıbəyov modeli //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4.- S. 46-49.

 83. Məmmədova L. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycanda xor ifaçılığı sənəti (bəzi sənədlərin izi ilə) //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S.98-103.

 84. Milli musiqi mədəniyyətimizin memarı: Ü.Hacıbəyov-120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

 85. Musaoğlu D. Uvertüra: Ü.Hacıbəyov-120: [Şeir] //Azərbaycan müəllimi.- 2005.- 16 sentyabr.- S. 8.

 86. Mükərrəmoğlu M. “O olmasın, bu olsun” dünyanı dolaşır: Ü.Hacıbəyov - 120 //Xalq qəzeti.- 2005.- 18 sentyabr.

 87. Novruzov R. Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan dili //Azərbaycan müəllimi.- 2005.- 28 yanvar.

 88. Ön söz: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Qobustan.-2005.- № 3.- S.2.

 89. Raufqızı A. Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan musi­qisində 1 hissəli simfonik əsərlərin yaranmasında rolu //Musiqi dünyası.- 2005.- № 3-4/25.- S.34.

 90. Rəhimzadə M. Şöhrət tapdı adınla yurdumuz... Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 17 sentyabr.

 91. Rəna. “Məşədi İbad”ın işi indi ingiliscədir: [Ü.Hacıbəyovun məşhur əsərinin ingilis dilinə tərcüməsi nəşr olunub] //525-ci qəzet.- 2005.- 15 sentyabr.- S. 7.

 92. Rüstəmli N. Milli mədəniyyətimizin iftixarı: Ü.Hacıbəyov - 120 //Respublika.- 2005.- 22 sentyabr.

 93. Seyidov T. Üzeyir Hacıbəyov fortepiano mədə­niy­­yətinin təşəkkülündə rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- № 10.- S.23-26.

 94. Səfərova Z. “Arşın mal alan” haqqında qeydlərim //Qobustan.- 2005.- 17 sentyabr.- S.21-27.

 95. Səfərova Z. XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti //525-ci qəzet.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 21-28.

 96. Səfərova Z. Səfiəddin Urməvi və Ü.Hacıbəyov //Musiqi dünyası.- 2005. - № 3-4/25.- S.13-16.

 97. Şahverdi K. “Arşın mal alan” Moskva səhnəsində //Azərbaycan.- 2005.- 28 yanvar.- S. 8.

 98. Şahverdiyev K. “Arşın mal alan”ın tarixindən //Şuşa.- 2005.- avqust.

 99. Şərif A., Bağırov M. Azərbaycan musiqisinin ədə­bi zirvəsi //525-ci qəzet.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 21-28.

 100. Tağızadə Ş. Üzeyir bəy sənətinə hörülmüş gözəl çələng //Bakı.- 2005.- 2-8 sentyabr.-S. 4.

 101. Türk dünyasının iftixarı //Azərbaycan.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 10.

 102. Üzeyir Hacıbəyov” İnternet portalının təqdimatı olmuşdur //Azərbaycan.- 2005.- 18 sentyabr.- S. 7.

 103. Üzeyir Hacıbəyov Nyu-Yorkda yad edildi: Üzeyir Hacıbəyov - 120 //Azərbaycan.- 2005.- 14 oktyabr.- S. 7.

 104. Üzeyir Hacıbəyov: Heykəl həyatı //Qobustan.- 2005. - № 3.- S.3.

 105. Üzeyir Hacıbəyovun fortepiano mədəniyyətinin təşəkkülündə rolu //Mədəni-maarif.- 2005.- №10.

 106. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyinə töhfə: [Bəstəkarın əsərlərindən ibarət iki kitab çap olunub] //Azadlıq fədailəri.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 16.

 107. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2005.- 20 sentyabr.- S. 7.

 108. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunur: Milli Konservatoriya nəzdindəki Musiqi Kollecinin hesabat konserti haqqında //Azərbaycan.- 2005.- 22 may.- S. 6.

 109. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illik yubileyinə layiqli töhfə //Musiqi dünyası.- 2005.- №3-4.- S. 72-73.

 110. Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettası Polşada nümayiş olunur //Ədəbiyyat qəzeti.- 2005.- 16 sent­yabr.- S. 5.

 111. Üzeyir Hacıbəyovun bütün irsini əhatə edən toplu nəşr ediləcək //Azadlıq fədailəri.- 2005.- 17 sentyabr.- S. 16.

 112. Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinin ekran taleyi araşdırılır //525-ci qəzet.- 2005.- 13 sentyabr.- S. 7.

 113. Yusifqızı L. Dahi bəstəkarın yubileyi qeyd olundu: Ü.Hacıbəyov - 120 //Mədəniyyət.- 2005.- 24 sentyabr.

2006

 1. Abdullazadə G. Azərbaycan layihəsi: 18 sentyabr milli musiqi günüdür: Səsküylü pauza //El.- 2006.- №43.- S. 60-69.

 2. Arşın mal alan” Vyanada: Operettanın prem­ye­rasında Əbülfəs Qarayev də iştirak edəcək //Eks­­press.- 2006.- 13 sentyabr.- S. 13; Gündəlik Azər­baycan.- 2006.- 29 sent­­yabr.- S.14.

 3. Azad Ş. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı sülalələri: Üzeyir Hacıbəyov, Soltan Hacıbəyov, İsmayıl Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2006.- 7 oktyabr.

 4. Azərbaycanlı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Vya­na­da //Mədəniyyət.- 2006.- 3 iyun.- S. 1-2.

 5. Babayeva T. Qazaxlar “Arşın mal alan”dan zövq alır­­lar: [“Yuğ” Dövlət Teatrı “Mərkəzi Asiya Məm­lə­kət­lə­rinin Teatr festivalı”nda] //Xəzər.- 2006.- 23 sentyabr.- S. 19.

 6. Babayeva T. Şərqin ilk opera günəşi: [Dahi bəs­təkar Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Xəzər.- 2006.- 23 sent­yabr.- S. 18.

 7. Bayramova T. “Birinci yer üzərimə böyük məsu­liy­­­yət qoyub”: [“Üzeyir Hacıbəyov-2005” müsabiqəsinin qa­li­bi ilə müsahibə] //Müsavat.- 2006.- 13 iyun.- S. 13.

 8. Behbudqızı S. “O olmasın, bu olsun” - 50 //Həftə içi.- 2006.- 27 sentyabr.- S. 8.

 9. Behbudqızı S. Ziyalılığın 18 sentyabr səhifəsi: [Şər­qin ilk operası olan Üzeyir bəyin “Leyli və Məcnun” ope­rası haqqında] //Həftə içi.- 2006.- 16-18 sentyabr.- S. 8.

 10. Bu gün muğamın yeni dövrü başlayır: Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş muğam konserti //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 15 iyun.- S. 1.

 11. Çingiz A. Üzeyir bəyin son harayı: [Azər­baycanın rus qoşunları tərəfindən işğalı ilə əlaqədar “Azər­bay­can”qəzetinin 28 mart 1920-ci il tarixli sayında dərc olun­muş məqalə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 15 sentyabr.- S. 2.

 12. Dahi bəstəkara aid sənədlər ev-muzeyinə qay­ta­rıl­mışdır //Yaddaş.- 2006.- 4 fevral.- S. 2.

 13. Dahi bəstəkara aid sənədlər ev-muzeyinə qaytarıl­mışdır: [Ü.Hacı­bəyovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində sax­lanılan oğurlanmış əsərləri və əşyalarının ev-muzeyinə ve­ril­­məsi haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 31 yanvar.- S. 8.

 14. Dahi bəstəkara həsr olunmuşdur //Yaddaş.- 2006.- 7 yanvar.- S. 1.

 15. Dahi Hacıbəyovun musiqisi Niaqarada səslənəcək //Mədəniyyət.- 2006.- 15 iyul.- S. 2.

 16. Elxanqızı A. Ü.Hacıbəyov və xalq musiqisi //Mədəni-maarif jurnalı.- 2006.- № 3.- S. 4-9.

 17. Əbülfəs Qarayev təkzib edir: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəlinə qatı maddə tökməyiblər”, “Vyanada ümu­miyyətlə, ermənilərin izi-tozu yoxdur //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 9 iyun.- S. 15.

 18. Əliyeva F. “Leyli və Məcnun” operası. XXI əsrdən bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.3-7.

 19. Əliyeva F. Azərbaycanda operanın yaranması: Milli qaynaqlar //Mədəni-maarif jurnalı.- 2006.- № 2.- S. 48-50.

 20. Əliyeva F. XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığının açıl­mamış səhifəsi: Üzeyir Hacıbəyov -120 //Qobustan.- 2006.- №1.- S. 5-13.

 21. Əliyeva F. Ü.Hacıbəyov. “Leyli və Məcnun” ope­rası. XXI əsrdən bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2/27.- S. 40-48.

 22. Əliyeva J. Şərq musiqi elminə Üzeyir bəy dünya­sından bir nəzər //Musiqi dünyası.- 2006.- № 3-4/29.- S.12-15.

 23. Ər və arvad” operettası uzun illərdən sonra yeni­dən səhnədə oynanıldı: Üzeyir Hacıbəyov - 120: [Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun “Sönməyən ulduzlar” Teatrının səhnə­sində] //Səs.- 2006.- 28 iyun.- S. 12.

 24. Ər və arvad”ın yeni görüşü //Mədəniyyət.- 2006.- 24 iyun.- S. 2.

 25. Fəxri Xiyabanda dahi bəstəkarın məzarı ziya­rət edilmişdir //Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 7.

 26. Fərəcov S. “Qu nəğməsi”: [Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə] //Musiqi dünyası.- 2006.- № 2 (27).- S. 19-26.

 27. Fuad E. Üzeyr Hacıbəyova həsr olunmuş şeirlər toplusu //Respublika.- 2006.- 9 aprel.

 28. Hafizova S. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun deputatlıq fəaliyyəti //Vətən uğrunda.- 2006.- 10-16 iyun.

 29. Həsənqızı E. Ənənəyə çevrilmiş bayram //Mədəni-maarif.- 2006. - № 9.- S. 3.

 30. Həsənova C. Hacıbəyovun musiqisində metodik lad modulyasiyalarına dair //Musiqi dünyası.- 2006.- № 3-4/29.- S. 15-17.

 31. Həsənova T. Bir daha məşhur komediya barədə: //Kino+.- 2006.- 5 may.

 32. Həsənova T. Bu da Üzeyir bəyin təşəbbüsü olub: Not­­lu Xalq Çalğı Alətləri Orkestri-75 //Mədəniyyət.- 2006.- 12 av­­­qust.- S. 9.

 33. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2006.- 29 sentyabr.

 34. Həsənova T. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi - 30 //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2.

 35. Hüseynov A. Dahi şəxsiyyətin ev-muzeyi //Azər­­­­bay­can.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 11.

 36. Hüseynov A. Qara keşişin Kərəm üzərində qələ­bə­sidirmi bu?: [Üzeyir Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” operasının səhnə həyatı haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 25 noyabr.- S. 5.

 37. Hüseynov Ş. İki böyük şəxsiyyət və “Molla Nəs­rəddin”də iki felyeton: Mirzə Cəlil, Ü.Hacıbəyov //Günay.- 2006.- 25 mart.

 38. Xəlilov Y. Vyanada Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi //Xalq qəzeti.- 2006.- 1 iyun.- S. 7; Respublika.- 2006.- 1 iyun.- S. 2.

 39. Xəlilzadə F. Azərbaycan mədəniyyətində Hacı­bəy­li­lərin rolu //Azər­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

 40. Xəlilzadə F. El musiqisi haqqında: [Üzeyir Hacıbəyovun 1985-ci ildə “Yazıçı”nəşriyyatında çapdan çıxmış “Se­çilmiş əsərləri” kitabında eyni adlı məqalə haqqında] //Azər­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

 41. İlk tanışlıq //Yaddaş.- 2006.- 18 mart.- S. 7.

 42. İncəsənət məktəbinin yeni həyatı //Mədəniyyət.- 2006.- 8 iyul.- S. 2.

 43. İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında “O olmasın, bu olsun”: [Ü.Hacıbəyovun operettasının tamaşaya qoyulması haqqında] //Kino+.- 2006.- 27 yanvar.- S. 14.

 44. Kərimov M. Üzeyir Hacıbəyov və Gürcüstan //Qo­bus­tan.- 2006.- №1.- S. 54-55.

 45. Koroğlu” televiziya filminin VII və VIII seri­ya­larının çəkilişləri başa çatıb //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 8 av­qust.- S. 8.

 46. Qabiloğlu E. Azərbaycan professional musi­qi­si­nin banisi: Üzeyir Hacıbəyovun bəstələdiyi himn xal­qı­mı­zın ruhu­nu ifadə edir //Elm, təhsil və həyat.- 2006.- 22 sent­yabr.- S.1-3.

 47. Qarabağlı S. “Arşın mal alan” Vyanada: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası Vyana şəhərinin Kamera Opera Teatrının səhnəsində] //Xalq qəzeti.- 2006.- 15 oktyabr.- S. 8.

 48. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov - bəstəkar - kori­fey //Yaddaş.- 2006.- 1 iyul.- S. 1.

 49. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyov - alim filoloq; Üze­yir bəy Hacıbəyov - jurnalist və ictimai xadim; Üzeyir bə­yin həyat və yaradıcılığı sovet hakimiyyəti dövründə //Yad­daş.- 2006.- 22 iyul.- S. 4- 6.

 50. Qarabağlı S. Ağır günün dostları: [Üzeyir Hacıbəyova Səməd Vurğunun dostluğu haqqında] //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.7-10.

 51. Qarabağlı S. İnsanlığın fenomeni //Ulduz.- 2006.- № 10.- S.71.

 52. Qarabağlı S. Korifey //Musiqi dünyası.- 2006.- № 1-2/27.- S.27-35.

 53. Qarabağlı S. Musiqi mədəniyyətimizin korifeyi //Azər­baycan.- 2006.- 26 noyabr.- S. 5.

 54. Qarabağlı S. Şöhrət tapdı adınla bizim ana yur­dumuz //Musiqi dünyası.- 2006. - № 1-2/27.- S.36-39.

 55. Qarabağlı S. Üzeyir bəy - milli qeyrətin rəmzi //Yad­­daş.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 1.

 56. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyov və Molla Nəs­rəd­din //Azərbaycan.- 2006.- 7 aprel.- S. 4.

 57. Qaranizadə J. Üzeyir Hacıbəyov: Müsahibimiz Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru S.Fərəcovdur //Azər­bay­can filmi.- 2006.- № 2-3.- S. 73.

 58. Qarayev Ə. Özümüzünkülər özümüzə ləkə yax­ma­ğa çalışırlar: “Üzeyir Hacıbəyovun heykəli nə mənim, nə də hansısa partiya rəhbərinin deyil ki, kimsə qərəzli mövqeyini bildirsin” //Olaylar.- 2006.- 9 iyun.- S. 8.

 59. Qocayeva A. Şərqdə opera sənətinin banisi //İki sahil.- 2006.- 16 sentyabr.- S. 8.

 60. Quliyev V. Üzeyir bəyin ilk müəllimi //Şuşa.- 2006.- 9 sentyabr.- S. 5.

 61. Quliyeva S. Üzeyir irsinin qoruyucusu //Mədəni- maarif.-2006.- №10.

 62. Quliyeva S. Xalq dastanı “Koroğlu”nun opera və kinoda təcəssümü //Kino+.-2006.- 13 oktyabr.

 63. Quliyeva S. Sənətimizin vüqar və iftixarı //Vəfa.-2006.- № 12.

 64. Quliyeva Z. Üzeyir Hacıbəyovun abidəsi açılacaq //Azərbaycan.- 2006.- 26 may.- S. 6.

 65. Qurbanlı R. “Arşın mal alan” üçün növbə: [Av­stri­­yanın paytaxtı Vyanada dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasının premyerası haqqında] //Gün.- 2006.- 7-13 oktyabr.- S. 17.

 66. Mehdixanlı T. Yaddaşlarda əbədi yaşayanlar: Üze­yir Hacıbəyovun, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin və kari­katuraçı rəssam Əzim Əzimzadənin ev-muzeyində xatırlamalar //Vətən səsi.- 2006.- 21 iyul.- S. 3.

 67. Məhərrəmova T. “Avropada Üzeyir bəyin hey­kəlinin açılışına sevinmiriksə, hara gedirik?”: Əbülfəs Qarayev Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirən ziyalılar arasında münaqişələrin şişirdilməsinin əleyhinədir //Kaspi.- 2006.- 9 iyun.- S. 7.

 68. Məhərrəmova T. Üzeyir yaradıcılığı “Sönməyən ulduzlar”ın yozumunda //Kaspi .- 2006.- 29 iyun.- S. 7.

 69. Məmmədli S. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında xalq mahnılarının rolu //Mədəni-maarif.- 2006.- № 12.-S. 36-37.

 70. Mən sevgimi Üzeyir bəyə verdim: [25 il Üzeyir bəyin ev-muzeyinin direktoru işləmiş Səadət xanımın Üzeyir bəy haqqında söhbəti] //Gün.- 2006.- 11 mart.- S.20

 71. Milli sərvətimiz olan muğam yaşayır: [H.Əliyev adına Sarayda Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş muğam konserti haqqında] //İki sahil.- 2006.- 14 iyun.- S. 2.

 72. Mövsümova S. Həmişəyaşar Məşədi İbad: Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” tamaşasının təqdimatı oldu //Paritet.- 2006.- 26-27 oktyabr.- S. 12.

 73. Muğam Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin 120 illiyi mü­na­sibətilə konsert keçirilib //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 28 iyul.- S. 8.

 74. Mustafayeva C. Musiqidə millilik və bəstəkar şəx­siyyəti //Mədəni-maarif işi.- 2006.- № 7.- S. 37-41.

 75. Nəcəfzadə A. Hacıbəyov, yaxud Hacıbəyli?: [Dün­ya şöhrətli bəstəkar Üzeyir bəy haqqında] //Qo­bus­tan.- 2006.- № 2.- S. 82- 83.

 76. Nəzakət. Müstəqillik günü ilə əlaqədar “Ər və ar­vad” tamaşası oynanıldı: [Slavyan Universitetində] //Səs.- 2006.- 18 oktyabr.- S. 12.

 77. Nəzakət. Opera və Balet Teatrının 98-ci möv­sü­mü...: Teatr ənənəvi olaraq “Arşın mal alan” operettasını te­atr­sevərlərə təqdim etdi //Səs.- 2006.- 21 sentyabr.- S. 12.

 78. Nəzakət. Üzeyir bəyin 120 illiyi ilə əlaqədar “Ər və Arvad” tamaşası oynanıldı: [Akademik Milli Dram Te­a­trının səhnəsində] //Səs.- 2006.- 20 sentyabr.- S. 12.

 79. Nəzakət. Üzeyir Hacıbəyovun dünyasını dəyiş­mə­sin­dən 58 il ötdü: O, təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dün­ya­nın dahi bəstəkarıdır //Səs.- 2006.- 25 noyabr.- S.12.

 80. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üze­yir Hacıbəyov, “Leyli və Məcnun” operasından Məc­nu­nun atasının ariyası //Hüriyyət.- 2006.- 26-29 oktyabr.

 81. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üzeyir Hacıbəyov, “Koroğlu” operasından saray rəqsləri //Hür­riyyət.- 2006.- 14-17 dekabr.- S.14

 82. Nicat Ə. Sahibsiz Üzeyir bəy: Bu gün Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür //Hürriyyət.- 2006.- 18-20 sent­yabr.- S. 6.

 83. Niftəliyev B. Üzeyir bəyi düşünərkən: [Dahi bəs­tə­­­­karımız Ü.Hacıbəyo­vun 120 illiyinə ithaf olunmuş ey­ni ad­­lı 3 hissə­dən ibarət olan CD-nin buraxılması haqqında] //Azər­baycan.- 2006.- 20 avqust.- S. 5.

 84. Nizamiqızı S. Üzeyir Hacıbəyov təntənəsi //Olay­lar.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 8.

 85. Nur İ. Niaqarada Üzeyir bəy musiqisi səsləndi: Nü­­­fuz­­lu festival dahi bəstəkarımızın əsəri ilə start götürdü //Eks­­press.- 2006.- 5-7 avqust.- S. 19.

 86. O olmasın, bu olsun” Opera Teatrı səhnəsində //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 29 oktyabr- 1noyabr.- S. 16.

 87. O olmasın, bu olsun”un ilk tamaşası olacaq: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teat­rın­da] //Azərbaycan.- 2006.- 14 mart.- S.6; Mədəniyyət.- 2006.- 18 mart.- S. 9; Yaddaş.- 2006.- 18 mart.- S. 5.

 88. Opera və Balet Teatrı yeni tamaşa hazırlayır: [Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” operettası] //Kino+.- 2006.- 20 yanvar.- S. 2.

 89. Paşayeva S. Dahi Azərbaycan bəstəkarı, peda­qoq və ic­timai xadim: Üzeyir Hacıbəyov-121 //Azad Azər­bay­can.- 2006.- 20 sentyabr.- S. 7.

 90. Rasim M. Azərbaycan musiqisi tarixən milli ide­a­logiya ilə bağlı olub: [Üzeyr Hacıbəyovun tədqiqatçısı, Fin­ladiyada yaşayıb yaradan soydaşımız Güntay Gəncalp ilə söh­bət] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 24-27 sentyabr.- S.13; Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 27 sent­yabr-1 oktyabr.- S.13.

 91. Rasim M. Üzeyir bəyin Azərbaycan davası: [Fin­landiyada yaşayıb-yaradan soydaşımız, tədqiqatçı Güntay Gəncalp ilə müsahibə] //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2006.- 4-8 okt­yabr.- S. 13 [Əvvəli ötən sayımızda].

 92. Rəsul M. Üzeyir Musiqi Günü təntənə ilə keçirildi: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində; M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada; S.Bəhlulzadə adına Sərgi salonunda; Bakı Dövlət Sirkində] //Zaman.- 2006.- 19-20 sentyabr.- S. 2.

 93. Rzayeva B. Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inki­şafında Hacıbəylilər nəslinin xidmətləri //Musiqi dünyası.- 2006. - № 3-4/29.- S.10.

 94. Sevil. 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Mü­sa­vat.- 2006.- 18 sentyabr.- S. 4.

 95. Sevil. “Arşın mal alan” Vyanada tamaşaya qo­yul­­du: Ope­rettaya Qərbi Avropada ilk dəfə baxıldı //Həftə içi.- 2006.- 28 sentyabr.- S. 8.

 96. Şahverdiyev K. “Arşın mal alan”ın tarixindən //Şuşa.- 2006.- №2.- fevral.- S. 3.

 97. Şərif A. Cığıraçanlar nəslinin nümayəndəsi: XX əsr Azərbaycanın yaradıcı sülalələri: [Üzeyir Hacıbəyov, Sol­­tan Hacıbəyov və İsmayıl Hacıbəyov haqqında] //525-ci qə­­zet.- 2006.- 7 oktyabr.- S. 21.

 98. Şərqin ilk opera məkanı //Azərbaycan.- 2006.- 17 sent­yabr.- S. 5.

 99. Tahirə. Fərhad Xəlilov nikbindir: “Rəssamları­mızın gələcəyi çox parlaqdır”: [V.Səmədova adına Bədii Sərgi salonunda “Üzeyir Hacıbəyovun 120”, “Rəşid Behbudovun 90”, “Arşın mal alan”ın 90 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılışında Fərhad Xəlilovun çıxışı] //Şərq.- 2006.- 2 iyun.- S. 14.

 100. Televiziya muğam müsabiqəsi - 2005-ə yekun vuruldu: [M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoni­yasında Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr edilmiş “Space” televi­ziyasının keçirdiyi eyni adlı müsabiqənin yekun konserti haqqında] //Azərbaycan.- 2006.- 11 iyun.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2006.- 11 iyun.- S. 2; Respublika.- 2006.- 11 iyun.- S. 5.

 101. Ü.Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans işə başlamışdır: [Təhsil Nazirliyinin, Azər­baycan Bəstəkarlar İttifaqının və Bakı Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2006.- 24 may.- S. 7.

 102. Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində yenidənqurma işləri aparılacaq //Yaddaş.- 2006.- 22 aprel.- S. 2.

 103. Ülvi A. “O olmasın, bu olsun” 95 ildən sonra Opera və Balet Teatrının səhnəsində //Xalq qəzeti.- 2006.- 22 okt­yabr.- S. 9.

 104. Üzeyir bəy deyirdi: [El mahnılarımız haqqında] //Azə­r­baycan.- 2006.- 17 sentyabr.- S. 5.

 105. Üzeyir Hacıbəylidən Vasif Adıgözəlova qə­dər... //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 19 sentyabr.- S.14.

 106. Üzeyir Hacıbəyov öz “Arşın mal alan”ı ilə milyon diplomatın bacarmadığını etdi: Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylinin APA-ya eksklüziv müsahibəsi //İki sahil.- 2006.- 4 noyabr.- S. 8.

 107. Üzeyir Hacıbəyov sənətinə və şəxsiyyətinə ümum­­xalq məhəbbətinin ifadəsi //Azərbaycan.- 2006.- 19 sent­yabr.- S. 5; Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 7.

 108. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan kinosu //Kino+.- 2006.- 29 sentyabr.- S. 4.

 109. Üzeyir Hacıbəyovun abidəsi Avstriyada qoyula­caq: [Bəstəkarın 120 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər haqqında] //Kaspi.- 2006.- 26 may.- S. 8.

 110. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120 illiyi­nə həsr edilmiş muğam konserti //Azərbaycan.- 2006.- 14 iyun.- S. 2; Ədəbiyyat.- 2006.- 15 iyun.- S. 1.

 111. Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 121 il­li­yinə həsr edilmiş musiqi bayramı //Xalq qəzeti.- 2006.- 19 sent­yabr.- S. 4.

 112. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində musiqili-ədə­bi tədbir //Azərbaycan.- 2006.- 19 sentyabr.- S. 5.

 113. Üzeyir Musiqi Günü: [Üzeyir Musiqi Günü ilə əla­qə­dar Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə bir­gə İncəsənət xadimləri Fəxri Xiyabanda] //Şərq.- 2006.- 19 sent­­­yabr.- S. 14.

 114. Veysəlli N. Xalq bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəyov //Mədəniyyət.- 2006.- 26 av­qust.- S. 5; 9 sentyabr.- S. 5.

 115. Vəliyev Y. Dahidən dərs alan dahi: [Ü.Hacıbəyovun Q.Qarayevin yaradıcılığında rolu] //Mədəni-maarif.- 2006.- № 9.- S.4-6.

 116. Vyana Kammeroper Teatrında “Arşın mal alan” operettasının hazırlıq işlərinə başlanılıb //525-ci qəzet.- 2006.- 12 avqust.- S. 12.

 117. Vyanada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılış mərasimi olmuşdur //Yaddaş.- 2006.- 3 iyun.- S. 1.

 118. Zakir. Vyanada “Arşın mal alan”operettasının prem­­­ye­rası keçirilib //Səs.- 2006.-28 sentyabr.- S. 12.

2007

 1. Abdulla A. Bu gün Üzeyir Hacıbəyovun do­ğum gü­nüdür //Bizim yol.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 13.

 2. Abdullayev A. Ü.Hacıbəyov və Ə.Bədəlbəyli: Məs­ləkdaşlar //Musiqi dünyası.- 2007. - № 1-2/31.- S.29.

 3. Adilqızı S. Bəşəriyyət tarixinin dahisi //Mədəni-maarif.- 2007.- №10.- S. 21-22.

 4. Adilqızı S. Bu günümüzlə səsləşən “Koroğlu”: [Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının premyerasının 70 illiyi münasibəti ilə] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 6.- S.57-59.

 5. Adilqızı S. Muzeylərdə...: Ü.Hacıbəyov və milli musiqi günü //Musiqi dünyası.- 2007. - № 3- 4/33.-S. 209.

 6. Aqilqızı S. Azərbaycan xalqının fədakarı - Üze­yir bəy Hacıbəyov //Təzadlar.- 2007.- 18-25 sentyabr.- S. 12.

 7. Arşın mal alan: [Teatrda Üzeyir Hacıbəyovun iki hissəli musiqili komediyasının tamaşası] //Xalq cəbhəsi.- 2007.- 18 yan­­var.- S. 15.

 8. Aydan. Bakı Musiqi Akademiyası əvvəlki adını istəyir: [Üzeyir Hacıbəyovun adının bərpa edilməsi ilə bağlı Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin fikri] //Üç nöqtə.- 2007.- 14 fevral.- S. 13.

 9. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyova molla­nəs­rəd­din­çi demək olarmı? //Xalq qəzeti.- 2007.- 13 aprel.- S. 7.

 10. Bayramova X. Üzeyir Hacıbəyovun xor əsərləri //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4/33.- S.95.

 11. Cəfərov S. Üzeyir bəyin ruhuna //Vətən uğ­run­da.- 2007.- 3-9 mart.- S. 7.

 12. Əhmədov H. Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyov həm də “Hesab məsələləri” adlı dərsliyin müəllifidir //Azər­bay­can müəllimi.- 2007.- 18 oktyabr.- S. 6.

 13. Əhmədov H. Korifey bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Şərqdə milli opera sənətinin əsasını qoymuş unu­dul­maz şəx­siy­yətdir //Respublika.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 6.

 14. Ələddinqızı N. “Leyli və Məcnun” operası - 99: Lirik - teatr səsli, incə muğam ifaçılığına malik Hüseynqulu Sarabski Məcnun partiyasının ilk ifaçısı olmuşdur //Səs.- 2007.- 13 yanvar.- S. 12.

 15. Ələddinqızı N. Şəkili tamaşaçılara Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası təqdim edilmişdir //Səs.- 2007.- 22 may.- S. 12.

 16. Ələsgərova G. Daim axtarışda: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Mədəni-maarif işi.- 2007.- №½.- S. 35-36.

 17. Ələsgərova G. Səhnəmizin Koroğluları: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında baş rolun müxtəlif ifa­çı­la­rı haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S.7.

 18. Ələsgərova G. 70 yaşlı “Koroğlu” operası //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 4 may.- S.2; Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S.7; Kino+.- 2007.- 4 may.- S. 3.

 19. Əliyev Z. İTV mədəniyyət tariximizin üzərinə şübhə toxumu səpməkdə məqsədlidirmi?: “Leyli və Məc­nun” operasını kim yazıb?: [İTV-nin “Yeni gün” pro­qramın­da Əməkdar artist, professor Zəhra Quliyevanın çıxışı ilə əla­qədar müəllifin açıqlamaları] //Azadlıq.- 2007.- 17 fev­ral.- S. 12.

 20. Fərəcov S. “Koroğlu” ucalığı: [Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operası haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 9.- S. 2-5.

 21. Fuad E. Başını dik tut, böyük xalqım, sənin Üze­yirin var...: Ustadı xatırlarkən... //Respublika.- 2007.- 10 may.- S. 12.

 22. Göyyallı X. Qüdrətli publisist //Mədəniyyət.- 2007.- 16 fevral.- S. 7.

 23. Gülər. Üzeyir Musiqisi Günündə: Milli musiq­i­mizin təntənəsi //Olaylar.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 8.

 24. Hafizova S. Xalqın layiqli övladı //Kino+.- 2007.- 27 oktyabr.- S. 6; Mədəni-maarif.- 2007.- № 12.- S. 7-9.

 25. Hafizova S. Mənəvi dəyərlər körpüsü: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin yaradılması tarixindən] //Mədəni-ma­arif.- 2007.- №8.- S.35-38; Təzadlar.- 2007.- 22 may.

 26. Hafizova S. Üzeyir Hacıbəyov deputat kimi //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4.- S. 26-28.

 27. Həmidova Z. O vaxt Üzeyir Hacıbəyova musi­qi­­­mizi avropalaşdırmaq əmr edilmişdi”: [Qarmon ustası Va­­­qif Əsədov ilə söhbət] //Yaddaş.- 2007.- 30 avqust.- S. 14.

 28. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi. I hissə //Təzadlar.- 2007.- 12-19 iyun.

 29. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi. II hissə //Təzadlar.- 2007.- 19-26 iyun; Mədəni-maarif.- 2007.- № 7.

 30. Həsənova T. “Koroğlu” dünəndən bu günə //Mədəniyyət.- 2007.- 2 aprel.

 31. Həsənova T. “Koroğlu”-70 //Musiqi dünyası.- 2007.- №3-4.- S. 29-30.

 32. Həsənova T. Oxşar taleli bəstəkarlar //Mədəniyyət.- 2007.- 18 sentyabr.

 33. Həsənova C. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında lad funksionalığının bir aspektinə dair //Musiqi dünyası.- 2007.- № 1-2/31.- S. 65-67

 34. Həsənova S. Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında musiqi dilinin lad xüsusiyyətləri //Musiqi dünyası.- 2007.- № 3-4/33.- S. 51.

 35. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi: [Üzeyir Hacıbəyov haqqında] //Mədəni-maarif.- 2007.- № 7.- S. 33-37.

 36. Həsənova T. Elmi-tədqiqat məbədi: I hissə [Bəs­təkar Üze­yir Hacıbəyovun ev-muzeyi haqqında] //Təzadlar.- 2007.- 12-19 iyun.- S. 14.

 37. Həsənova T. “Koroğlu” dünəndən bu günə: [Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operası haqqında] //Mə­də­niy­yət.- 2007.- 20 aprel.- S. 6.

 38. Həsənova T. Oxşar taleli bəstəkarlar: [Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqomayev haqqında] //Mə­də­niyyət.- 2007.- 14 sentyabr.- S.2; Mədəni-ma­arif.- 2007.- №12.- S.49-51.

 39. Hüseynov A. “Koroğlu” operasına laqeyd mü­na­­sibət bəsləmək olmaz: Koroğlu - 70 //Azərbaycan.- 2007.- 9 okt­­­yabr.- S. 8.

 40. Xatirələrdən boylanan bəstəkar: [Üzeyir bəyə Səa­dət Qarabağlının ithaf etdiyi “Ustadı xatırlarkən” adlı kom­pakt diski (SD) haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 8 ap­rel.- S. 6.

 41. Xatun. Akademiyanı Üzeyir bəyin evi hesab edi­­rik: [Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bə­dəl­bəy­li] //Ayna.- 2007.- 14 aprel.- S. 20.

 42. Xatun. Üzeyir bəyin adı akademiyaya qay­ta­rıl­malıdır: Bakı Musiqi Akademiyasının yubileyinə hazırlaşan kol­lektiv ilk növbədə buna nail olmağa çalışır //Ayna.- 2007.- 2 fev­ral.- S. 8.

 43. Xəlilzadə F. İki dahinin amal birliyi: [Səadət Qarabağlı və Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun “ Üzeyir bəy Hacıbəyov” və “Molla Nəsrəddin” adlı topluları haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 3 oktyabr.- S. 8.

 44. Xiləli A. Böyük sənətkara ehtiram: [Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş “Ustadı xatırlarkən...” və “Hacıbəylilərin musiqi dünyası” adlı disklərin təqdimat mə­­ra­simi] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 4 may.- S. 2.

 45. İbrahimov N. Oxucuya //“Üzeyir Hacıbəyov en­sik­lopediyası”.- B., 2007.- S. 3-4.

 46. İbrahimova V. Tarixi vərəqləyərkən //Mədəni-maarif.- 2007.- № 5.

 47. Kamal Y. Ağcabədidə Üzeyir bəy günləri //Azər­baycan.- 2007.- 26 sentyabr.- S. 6.

 48. Qarabağlı S. Bir daha “Leyli və Məcnun” haqqında //Qobustan.- 2007 .-№ 1.- S.70-72.

 49. Qarabağlı S. Bütün dövrlərin dahi sənət­karı //Xalq qəzeti.- 2007.- 25 noyabr.- S. 6.

 50. Qarabağlı S. Operamızın şah əsəri: [Ü.Hacı­bəyovun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasının 70 illiyi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 27 aprel.- S. 5.

 51. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyovun yaratdığı bəstə­kar­lıq məktəbi qüruba doğru gedir: Bəstəkarlar İttifaqının VIII qurultayından qeydlər //Təzadlar.- 2007.- 10-17 iyul.- S. 14.

 52. Qarabağlı S. Üzeyir bəy Hacıbəyovun yaşadığı ün­­vanlar //Azərbaycan.- 2007.- 18 sentyabr.

 53. Qarabağlı S. Üzeyir Hacıbəyova qətiyyətlə “Mol­lanəsrəddin”çi demək olar!: [Xalq qəzetinin 13 aprel 2007-ci il tarixli nömrəsində Tahir Aydınoğluna “Üzeyir Hacıbəyova mollanəsrəddinçi demək olarmı” məqaləsinə cavab] //Xalq qəzeti.- 2007.- 29 iyul.- S. 6.

 54. Qəhrəmanov Ə. Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri Nax­çı­van səhnəsində //Musiqi dünyası.- 2007.- №1-2.- S. 133-135.

 55. Qiyas Ə. Üzeyir Hacıbəyovun kinosu: Onun hətta hər bir felyetonuna belə ekran həyatı vermək olar //Ki­no+.- 2007.- 14 sentyabr.- S. 6.

 56. Qocayeva A. “Arşın mal alan” uşaqların ifa­sında: [Uşaq Estetik Studiyası bazasının nəzdində “Günay” Uşaq Teatrının tamaşası] //İki sahil.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 6.

 57. Quliyev Ü. Üzeyir Hacıbəyov və Naxçıvan mədəniyyəti //AMEA. Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, ictimai və hümanitar elmlər seriyası.- 2007.- №3.- S. 259-263.

 58. Quliyeva S. Azərbaycan xalqının fədakarı - Üzeyir bəy Hacıbəyov //Təzadlar.- 2007.- 18-25 sentyabr.

 59. Quliyeva S. Bu günümüzlə səsləşən “Koroğlu” //Mədəni maarif.-2007.- № 6.

 60. Quliyeva S. Xalqı oyanışa səsləyən “Koroğlu” //Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 27 aprel.

 61. Məhərrəmova T. Şəxsiyyət kamilliyinin zir­və­si //Kaspi.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 16.

 62. Məlikzadə S. Ömər Eldarov: “Vyanada Üzeyir bə­yə qoyulan abidənin müəllifi mənəm”: [Xalq rəs­samı ilə mü­sahibə] //Zaman.- 2007.- 3-5 fevral.- S. 21.

 63. Məmmədov Ə. Üzeyir bəy Hacıbəyli - iste­dad­ların böyük təəssübkeşi //525-ci qəzet.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 7.

 64. Məmmədov O. “Koroğlu” operasının 70 yaşı qeyd edildi: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində “Koroğlu” ope­ra­sı­nın 70 illiyinə həsr edilən tədbirin keçirilməsi haqqında] //Yaddaş.- 2007.- 3 may.- S. 7.

 65. Mənəvi dəyərlər körpüsü //Mədəni-maarif.- 2007.- № 8; Təzadlar.-2007.- 20-22 may.

 66. Mirzəbəyli İ. Ötən illərin sehirli melodiyası: “Kor­oğ­lu”nun ilk tamaşasını müşayiət etmiş orkestrin tərkibində Ələkbər bəy Nəzərli və qardaşı Mehdi bəy də vardı: “Koroğlu” operası - 70 //Xalq qəzeti.- 2007.- 14 yanvar.- S. 5.

 67. Mövsümova S. Zəmanə dəyişdikcə, Məşədi İbad­lıq da müasirləşir: [Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində Üze­yir bəyin “O olmasın, bu olsun” operettasının motivləri əsa­sında Tamara Vəliyeva və Faiq Sücəddinovun “Mən dəyə­rəm min cavana” əsəri] //Paritet.- 2007.- 13-14 dekabr.- S. 13; Ekspress.- 2007.- 13 dekabr.- S. 13.

 68. Musiqi əlaqələri: [Vyana Kammeroper Teat­rın­da dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun “Ar­şın mal alan” operettasının alman dilində prem­ye­rası] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 20 iyul.- S. 6.

 69. Musiqidə xəlqilik: 18 sentyabr Üze­yir Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 7.

 70. Mükərrəmoğlu M. Üzeyir Musiqi Günü böyük təntənə ilə qeyd edildi //Xalq qəzeti.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 5; Üç nöqtə.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 13; Kaspi.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 11; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 19 sentyabr.- S. 8.

 71. Namazov İ. Ölkəmizdə “Üzeyir Hacıbəyov Mu­si­qisi Günü” qeyd edilir //Xalq qəzeti.- 2007.- 18 sent­yabr.- S. 4.

 72. Nəzakət. Koroğlu operasının 70 illik yubileyi qeyd olundu: Tamaşa Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığının və mil­li akademik sənətin əsil himninə çevrilib //Səs.- 2007.- 1 iyun.- S. 12.

 73. Nicat Ə. Dünya musiqisinin 25 ən parlaq incisi: Üzeyir Hacıbəyov, “Əsgərin ariyası” //Hürriyyət.- 2007.- 1-4 fevral.- S. 14.

 74. Nizamiqızı H. Üzeyir bəyin bağı satıldı: [Mər­də­kanda] //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 3.

 75. O olmasın, bu olsun”un 50 illik yubileyi qeyd edilir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Dövlət Film fon­dunun təşkilatçılığı ilə] //Azər­baycan.- 2007.- 18 mart.- S. 8.

 76. 18 Sentyabr - Milli Musiqi Günüdür //Xəzər.- 2007.- 15 sentyabr.- S. 19.

 77. Orxan. Üzeyir Hacıbəyov haqqında elektron dərsliyin təqdimat mərasimi keçirildi: [Bakı Caz Mərkəzində] //Yaddaş.- 2007.- 26 aprel.- S. 2.

 78. Şərqin böyük dühası //İki sahil.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 6.

 79. Şərqin ilk operası “Leyli və Məcnun” qu­rul­tay iştirakçılarında böyük maraq doğurmuşdur //Azər­baycan.- 2007.- 20 noyabr.- S. 6.

 80. Turanə. Musiqi Festivalına start verildi: [M.Ma­qomayev adına Dövlət Filarmoniyasında Musiqi Teat­r­ının və “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olun­­­muş tədbir haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 6 fevral.- S. 8; Olay­lar.- 2007.- 22 fevral.- S. 16.

 81. Turanə. O olmasın, bu olsun: Opera və Balet Teat­rının səhnəsində //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 2 mart.- S. 8.

 82. Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin”: [Şir­məm­məd Hüseynov və Mirabbas Aslanovun eyni adlı ki­ta­bı] //Azad Azərbaycan.- 2007.- 21 sentyabr.- S. 8.

 83. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin yeni kor­pusunun açılışı olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 19 sent­yabr.- S. 6.

2008

 1. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəylinin adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2008 ci il //Azərbaycan.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 1; Respublika.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 2; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 2.

­­­­­­­­­­­­­­­__________________

 1. Abdullazadə G., Abbasova İ. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası haqqında bəzi düşüncələr /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S. 3-6.

 2. Adilqızı S. Milli operamızın qaranquşu: Dahi bəs­tə­karımız Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ya­ranmasından 100 il keçdi //Yeni Mədəni-maarif.- 2008.- № 3.- S. 7-9.

 3. Adilqızı S. Üzeyir dünyasının nadir incisi - “Leyli və Məc­nun” //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar.- S. 12.

 4. Ağayeva S. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında Leyli obrazının ifasında dönüş mərhələsi /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.75-78.

 5. Ağcabədidə Üzeyir Hacıbəyov adına Qarabağ Mu­ğam Mərkəzi istifadəyə verilmişdir: [Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyovun büstünün açılışı olmuşdur] //Azərbaycan.- 2008.- 23 sentyabr.- S.5; Xalq qəzeti.- 2008.- 23 sentyabr.- S.2; Respublika.- 2008.- 23 sentyabr.- S.6; İki sahil.- 2008.- 23 sentyabr.- S.15; Ekspress.- 2008.- 23 sentyabr.- S.10.

 6. Ankarada “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş rəsm sərgisi açılmışdır: [TÜRKSOY təşkilatının binasında] //Azərbaycan.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 14. x

 7. Arşın mal alan” Fransadan döndü: [1925-ci ildə Pa­ris­də oynanılan tamaşanın afişası, fotoşəkilləri və tamaşa haq­qın­da qısa məlumatların əks olunduğu arxiv sənədləri Azərbaycana gəti­rilib] //Hürriyyət.- 2008.- 6 fevral.- S.14; Səs.- 2008.- 6 fev­ral.- S.12; Palitra.- 2008.- 6 fevral.- S.16; Mərkəz.- 2008.- 6 fev­ral.- S.15.

 8. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyov irsinə sonsuz mə­həb­bət //Xalq qəzeti.- 2008.- 23 may.- S.7.

 9. Aydınoğlu T. Üzeyir Hacıbəyov milli mədəniyyə­ti­mizin tarixidir: [Səadət Qarabağlı ilə söhbət] //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S.6.

 10. Azərbaycanın mənəvi qüvvələrinin ən tam ifa­də­si: Üzeyir bəy Hacıbəyovun anadan olmasının 123 illiyi münasibətilə //Hürriyyət.- 2008.- 16-19 sentyabr.- S.13.

 11. Babaşova V. «O olmasın, bu olsun» (“Məşədi İbad”) Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində yeni quruluşda //Kredo.- 2008.- 12 iyul.

 12. Babayeva T. Yandı canım hicr ilə...: Şərqin ilk ope­rası 100 yaşını qeyd edir //Xəzər.- 2008.- 12 yanvar.- S. 18.

 13. Behbudqızı S. Bu gün Milli Musiqi Günüdür: Bəs milli musiqimiz necədir? //Həftə içi.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 8.

 14. Biz hamımız Üzeyir bəyin çörəyini yeyirik //Azad­lıq.- 2008.- 20 fevral.- S. 15.

 15. Cəfərli A. 100-cü “Leyli və Məcnun”un biletləri 20 gün qabaqcadan satılıb qurtarmışdı...: Operanın 100 illiyində 100-cü dəfə Məcnun olan xanəndə bunu Üzeyir bəyin dahiliyi ilə bağ­layır: [Xalq artisti Mənsum İbrahimov ilə müsahibə] //Azadlıq.- 2008.- 31 yanvar.- S. 13. (ardı var).

 16. Cəfərli A. “Leyli və Məcnun”un analoqu yoxdur: Ley­­li və Məcnun-100: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovla söhbət] //Azad­lıq.- 2008.- 1 fevral.- S. 13; Əvvəli: Azadlıq.- 2008.- 31 yan­v­ar.- S. 13.

 17. Çəmənli M. Yüz il səhnədə: “Leyli və Məcnun”- 100 //Azərbaycan.- 2008.- 12 yanvar.- S. 12.

 18. Çingizqızı G. İsti daş: [Heykəltaraş Tokay Məm­mə­dov və Ömər Eldarovun yaratdığı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov obrazı haq­qın­da] //Mədəni-maarif.- 2008.- №½.- S.14-15.

 19. Çingizqızı G. Muzey zənginləşir: 18 sentyabr Milli Musiqi Günüdür //Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S.6. (bax: muzey)

 20. Dadaşov A. Üzeyir bəy ideyası //Qobustan.- 2008.- № 1.- S. 48-53.

 21. Elmi-praktik konfrans: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-mu­zeyində “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyi mü­na­sibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

 22. Əfəndiyeva İ. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan bəstəkarlarının yaradı­cılığında ənənələri: (Milli harmoniyanın əsasında) /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.27-39.

 23. Ələsgərova G. İsti daş //Yeni mədəni-maarif.- 2008.- № ½.

 24. Əlifoğlu V. Koroğlunun Gorus səfəri //Ədalət.- 2008.- 1 mart.

 25. Əliyev Z. Ölüm yatağında çəkilən rəsm //Mə­də­niy­yət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

 26. Əliyeva J. Üzeyir bəy musiqisi Türkiyədə //Mədə­niyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 4.

 27. Əsədova G. Leylinin anası rolunun gənc ifaçısı: [Afaq Ağayeva ilə söhbət] //Paritet.- 2008.- 29-30 yanvar.- S. 13.

 28. Əsgərova F. Üzeyir Hacıbəyov və Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun”u //Musiqi dünyası.- 2008.- №1.-2(35).- S. 64-65.

 29. Fərəcov S. Kiçik Şuşanın dünya boyda səsi: “Leyli və Məcnun” operasının 100 illik yubileyinin nəşrinə yazılmış ön söz //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 3-4.

 30. Fərəcov S. Musiqimizə təcavüz: Söhbət ermənilərin Üzeyir musiqisini mənimsəməsindən gedir //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 6-7.

 31. Fərəcov S. Yüz il əvvəl qoyulan təməl daşı //Mə­də­niy­yət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

 32. Fərhadqızı Ş. Bir ovuc Şuşa torpağı: Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi onun xatirəsini yaşadan əşyaları qoruyur, yaşadır və nümayiş etdirilir //Ekran efir.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 7.

 33. Günay. 100 yaşlı tamaşa //Paritet.- 2008.- 24-25 yan­var.- S. 13.

 34. Günay. Üzeyir Hacıbəyovu Amerikanın bütün uni­ver­­sitetlərində tanıyırlar: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində 100 yaş­lı “Leyli və Məcnun” adlı sərginin açılışı] //Paritet.- 2008.- 26-28 yan­var.- S. 16.

 35. Hafizova S. Xalqın ən xəlqi övladı //Mədəniyyət.-2008.- 30 yanvar.

 36. Hafizova S. Tarixi yaşadan məbədlər //Mədə­niy­yət.- 2008.- 7 iyun.

 37. Heydər Əliyev Fondunun “Üzeyir dünyası” və “Azərbaycan muğam ensiklopediyası” layihələrinin təqdimatı olmuşdur: [Layihələrin təşəbbüsçüsü, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Gülüstan sarayında mərasimi açaraq nitqi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Respublika.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S.3; Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S.2.

 38. Həsənova C. “Leyli və Məcnun” operası Ü.Hacıbəyovun lad nəzəriyyəsinin təşəkkülündə ilkin mərhələ kimi //Musiqi dünyası.- 2008. - №1- 2/35.- S.150.

 39. Həsənova C. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operasının tamaşaya qoyulmasının 100 illiyi tamam oldu //Xalq qəzeti.- 2008.- 25 yanvar.- S.7; Bakı zaman.- 2008.- 26-27 yan­var.- S.15.

 40. Həsənova C. Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasında melodik lad modulyasiyalarına dair/Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.42-49.

 41. Həsənova T. 100 yaşlı “Leyli və Məcnun” rəs­sam­ların yaradıcılığında //Mədəniyyət.- 2008.- 30 yanvar.- S.4.

 42. Həsənova T. ADR və Hacıbəyli qardaşları: [Üze­yir və Cey­hun] //Mədəniyyət.- 2008.- 31 may.- S. 5.

 43. Həsənova T. Dahilərdən dahilərə: Leyli və Məc­nun-100 //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

 44. Həsənova T. Tarixi yaşadan məbədlər //Mədəniyyət.- 2008.- 7 iyun.

 45. Həsənova T. Üzeyir ocağında “Leyli və Məcnun” işığı //Musiqi dünyası.- 2008. - № 1-2 /35.- S.66.

 46. Xəlilzadə F. Məşədi İbad yeni quruluşda //Azər­bay­can.- 2008.- 15 iyul.

 47. Xəllilzadə F. Millətin övladı olmaq şəraiti: 18 sent­yabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Azərbaycan.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 6.

 48. Kərimli S. “Leyli və Məcnun” 15 saylı orta mək­təbdə //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 5.

 49. Qafarova Z. Azərbaycan opera sənətində Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının ənənələri /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.21-26.

 50. Qafarova Z. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operası //Respublika.- 2008.- 27 yanvar.- S. 5.

 51. Qafarova Z. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məc­nun” operası: Ley­­li və Məcnun-100 //Musiqi dünyası.- 2008.- № 1-2/35.- S.62-63.

 52. Qaliboğlu E. 123 yaşlı Üzeyir Hacıbəyli: “Kor­­oğlu” uvertürası, “Sənsiz” romansı və Dövlət Himni onun yaradı­­­­cılığının bənzərsiz zirvəsidir //Xalq qəzeti.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 14.

 53. Qaliboğlu E. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi dünya mu­siqi mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub: Opera və Balet Teatrın­da “Leyli və Məcnun” operasının tamaşası oldu //Xalq cəb­həsi.- 2008.- 26 yanvar.- S. 14.

 54. Qarabağlı S. Əbədi ömür qazananlar: [Ümummilli li­de­rin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin sütunu, dünya şöh­rətli bəs­təkar Üzeyir Hacıbəyova verdiyi qiymət] //Azər­baycan.- 2008.- 9 may.- S. 9.

 55. Qarabağlı S. Şərqin dünyanı valeh edən ilk operası: Ley­­li və Məcnun – 100 //Xalq qəzeti.- 2008.- 26 yanvar.- S. 8.

 56. Qarabağlı S. Ü.Hacıbəyov: Moskva, 1939-cu il //Musiqi dünyası.- 2008.- № 1.- S. 10-11.

 57. Qocayeva A. Tarixlə addımlayan opera //İki sahil.- 2008.- 17 yanvar.- S. 6.

 58. Qorxmaz. Şərqdə ilk operanın 100 yaşı tamam olur: Da­hi Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının ilk tama­şa­sı 1908-ci il yanvarın 12-də nümayiş etdirilib //525-ci qəzet.- 2008.- 12 yanvar.- S. 1; 24.

 59. Quliyev V. Üzeyir bəy - millətin Məcnunu //525-ci qə­zet.- 2008.- 12 yanvar.- S. 17.

 60. Quliyeva S. Üzeyir dünyasının nadir incisi – “Leyli və Məcnun” //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar- 5 fevral.

 61. Quliyeva Y. Ü.Hacıbəyov və Naxçıvan //Yeni mədəni-maarif.- 2008.- № 8.- S. 53-55.

 62. Qurbanov A. Əsrin yaddaşı: Leyli və Məcnun- 100 //Respublika.- 2008.- 26 yanvar.- S. 5.

 63. Leyli və Məcnun” haqqında Rə­biyyət Aslanova ilə söhbət //Mədəniyyət.- 2008.- 30 yanvar.- S. 5.

 64. Leyli və Məcnun” bir eşq əfsanəsi, könül sev­dasıdır //Azər­baycan.- 2008.- 19 mart.- S. 10; İki sahil.- 2008.- 13 mart.- S. 6.

 65. Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyinə həsr olun­­muş elmi-praktik konfrans: [Üzeyir Hacıbəyovun ev-muze­yin­də] //Azərbaycan.- 2008.- 26 yanvar.- S. 7.

 66. Məhərrəmova T. 100 il ərzində dəyərini itirməyən şah abidə: Şərqin ilk operası bu gün də ilahi məhəbbətin tərən­nüm­çü­südür //Kaspi.- 2008.- 25 yanvar.- S. 16.

 67. Məhərrəmova T. “Üzeyir Hacıbəyovun ya­rat­dıq­larını itirə bilərik”: [Xalq artisti, Kamera Orkestrinin dirijoru Tey­mur Göyçayevlə müsahibə] //Kaspi.- 2008.- 15 aprel.- S. 12.

 68. Milli musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xati­rəsi yad edilmişdir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmək­daşları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, musiqi icti­ma­iy­yə­ti­nin nümayəndələri Fəxri Xiyabanda abidəni ziyarət etməsi haqqında] //Azərbaycan.- 2008.- 19 sentyabr.- S.5; Res­pub­li­ka.- 2008.- 19 sentyabr.- S. 6; Ekspress.- 2008.- 19 sent­yabr.- S. 11; Mədəniyyət 2008.- 20 sentyabr.- S. 4.

 69. Musiqi ictimaiyyəti Üzeyir Hacıbəylinin adının akademiyaya qaytarılımasına sevinir: Azərin: “Mən oranı həmişə Üzeyir bəyin adına tanımışam”: [Əməkdar artist] //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

 70. Mükərrəmoğlu M. Böyük musiqi bayramı: 18 sent­yabr Milli Musiqi Günüdür: [Üzeyir Hacıbəyov haq­qında] //Xalq qəzeti.- 2008.-18 sentyabr.- S. 6.

 71. Mükərrəmoğlu M. “Leyli və Məcnun” operasının tama­şaya qoyulmasından 100 il ötür //Xalq qəzeti.- 2008.- 8 yan­var.- S. 6.

 72. Mürvətqızı S. Türksoy Opera Cünləri: dəyərli ənənə bərpa edilir //525-ci qəzet.- 2008.- 5 sentyabr.- S. 7.

 73. Nəbioğlu R., Əmrullayeva M. Şərqin ilk operası: “Ley­li və Məcnun” //Mədəniyyət.- 2008.- 5 iyun.- S. 7.

 74. Nəcəfov F. Milli operamızın iftixarı: [Üzeyir bəy yadigarı “Koroğlu” operası haqqında] //Kaspi.- 2008.- 17 sent­yabr.- S. 11.

 75. Nəzakət. Leyli və Məcnun - 100: Opera Teatrı­mı­zın möhtəşəm abidəsi //Səs.- 2008.- 17 yanvar.- S. 12; Kaspi.- 2008.- 26-28 yanvar.- S.22-23.

 76. Niftəliyev E. Berlində Arşın mal alan tamaşası gös­tərilib //Pa­litra.- 2008.- 30 mart.- S.15; Səs.- 2008.- 30 mart.- S. 12.

 77. Nizamiqızı H. Füzuli eşqi+Üzeyir bəy məhəbbəti= “Ley­li və Məcnun” //Mədəniyyət.- 2008.- 25 yanvar.- S. 4.

 78. Nüşabə. Azərbaycan mədəniyyətinin Amerika və Av­ro­pada yayılmasına çalışıram: [Aleksandra Sultanzadə: “Ha­zır­da ABŞ-da Azərbaycanın yaradıcılıqla məşğul olan ziya­lı­larının böyük bir qismi yaşayır”: [Amerikada yaşayan həm­yerlimiz vokal ifaçısı ilə söhbət] //Palitra.- 2008.- 23 sent­yabr.- S. 11.

 79. O olmasın, bu olsun” yeni quruluşda: [Xalq artis­ti Cənnət Səlimovanın quruluşunda] //İki sahil.- 2008.- 14 iyun.- S. 8; Mərkəz.- 2008.- 10 iyun.- S. 11.

 80. Parlaq sənət incisi: Leyli və Məcnun-100 //Qo­­bustan.- 2008. - №1.- S. 4-5.

 81. Rüstəmova S. Musiqi Günündə acı notlarla //Mə­dəniyyət.- 2008.- 18 sent­yabr.- S. 5.

 82. Sabirqızı Ü. Leyli və Məcnun: Şərqin ilk ope­ra­sının 100 yaşı tamam olur //Mədəniyyət.- 2008.- 18 yanvar.- S. 5.

 83. Sadıqov R. İlk milli operamız “Leyli və Məcnun” Azərbaycan mətbuatında //Xalq qəzeti.- 2008.- 3 avqust.

 84. Sadıqov R. İlk operamız milli mətbuatımızda: XX əs­rin 10-cu illəri //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 25 yanvar.- S.1,3.

 85. Samirə. “Leyli və Məcnun”un ariyaları pantomim şək­lində: Operanın yubileyinin dünya tanıtımı: [YUNESKO-nun mən­zil-qərargahında Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı əsərinin 100 il­liyi] //Həftə içi.- 2008.- 26-27 iyun.- S. 8; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 26 iyun.- S. 14; Üç nöqtə.- 2008.- 26 iyun.- S. 13; İki sahil.- 2008.- 26 iyun.- S. 6.

 86. Samirə. Runçak muzeyimizi zənginləşdirdi: [Uk­ray­­nalı dirijor Vladimir Runçak Dnepropetrovsk teatrında ta­ma­şa­ya qoyulmuş “Arşın mal alan” səhnə əsəri barədə bütün mə­lu­mat­ların surətini Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinə hədiyyə et­miş­dir] //Həftə içi.- 2008.- 22 aprel.- S. 8.

 87. Sevinc. Əsl sənət əsəri acizdir [Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Musiqi Gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 5.

 88. Səfərova Z. 100 yaşlı “Leyli və Məcnun” //Pən­cə­rə.- 2008.- № 1.- S.22-23.

 89. Səfərova Z. Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığının tədqiqi: Azərbaycan musiqi­şünaslığının əsas araşdırma mövzusu kimi /Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən konfransın materialları.- B., 2008.- 16 sentyabr.

 90. Sultan M. Tükənməz mənəviyyat mənbəyi: [Nax­çıvan Dövlət Universitetində milli musiqi günü münasibətilə tədbir] //İki sahil.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 16.

 91. Şəfəq R. 18 sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Kre­do.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 1.

 92. Şirinov E. Üzeyir Hacıbəyov dühası: “Leyli və Məc­­nun” operasının yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubi­ley tədbiri keçirildi //Təzadlar.- 2008.- 29 yanvar.- S. 14.

 93. Tofiq H. “Arşın mal alan” 4 dildə tamaşaya qo­yu­lub: ADU-nun tələbələri gözəl ifaları ilə tamaşaçı rəğbətini qa­z­anıb //Azad Azərbaycan.- 2008.- 9 aprel.- S. 7.

 94. Turan. Dahi bəstəkarın ev-muzeyində konsert oldu //Mədəniyyət.- 2008.- 20 sentyabr.- S. 5.

 95. Turan. Musiqi bayramının səs sorağı: [“Ü.Hacıbəyov şəxsiyyəti və yaradıcılığı barədə nə bilirsiniz” adlı sorğu] //Mədəniyyət.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 6.

 96. Üzeyir bəy Hacıbəyov: “Azərbaycan”ın ilk redak­torları //Azərbaycan.- 2008.- 14 sentyabr.- S. 4.

 97. Üzeyir bəyi öz dilimizdə oxuyacağıq: [100 il öncə fars dilində nəşr edilmiş dərs vəsaiti] //Həftə içi.- 2008.- 13-15 sent­yabr.- S. 8.

 98. Üzeyir Hacıbəyov: “Leyli və Məcnun”dan “Ko­roğ­lu”ya qədər //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 1 fevral.- S. 1.

 99. Üzeyir Hacıbəyovdan başlayan musiqi nəslimiz fəryad içindədir”: [Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova ilə söhbət] //Üç nöqtə.- 2008.- 18 sentyabr.- S. 13.

 100. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin eksponatları zənginləşir: [Çin Xalq Respublikasından muzeyə 3 ədəd disk gətirilmişdir] //Səs.- 2008.- 16 sentyabr.- S. 12.

 101. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” opera­sı­nın 100 illik yubileyi qeyd edilmişdir //Azərbaycan.- 2008.-26 yan­var.- S.7; Xalq qəzeti.- 2008.- 26 yanvar.- S. 4.

 102. Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”undan “Koroğlu”ya qədər məqaləsindən //Qobustan.- 2008.- № 1.- S. 3

 103. Üzeyir Musiqi Gününə həsr edilmiş tədbirlər planı hazırlanıb //Səs.- 2008.- 3 sentyabr.- S. 12.

 104. Vəliyev M. “Leyli və Məcnun” operasının yubileyi ke­çiril­mişdir: [Səbail rayonunun 51 saylı orta məktəbində] //Res­pub­lika.- 2008.- 24 yanvar.- S. 3.

 105. Yaqublu N. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Him­ni­nin müəllifi - Üzeyir Hacıbəyov //525-ci qəzet.- 2008.- 14 iyun.- S. 23.

 106. Yüzillikləri fəth edəcək sənət: 18 sentyabr Azər­baycan Milli Musiqi Günüdür //Səs.- 2008.- 18 sentyabr.- S.13.

 107. Zöhrabov R. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında muğamlardan istifadə məsələləri /Bəstəkar və zaman. III Buraxılış.- B., 2008.- S.6-15.

DİSSERTASİYALAR VƏ AVTOREFERATLAR

1994

 1. Əliyeva F. 60-70-ci illərin 1 yarısında Azər­bay­can Bəstəkarlarının yaradıcılığında bəzi üslub təmayülləri. 17.00.02 dis. /Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi Ü.Hacəbəyov adına Azərb Dövlət Konservatoriyası.- B., 1994.- 192 s [not 54 ədəd].

1995

 1. Səfərova Z. Azərbaycan musiqi elmi (XIII-XIX əsr­lər) 17.00.02. musiqi sənəti, sənətşünaslıq doktoru al.dər. iddia etmək üçündür /Az.EA. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1995.- 363 s.

1997

 1. Dadaşzadə Z. Azərbaycan simfoniyası: (60-80-cı illər) 17.00.02. . Musiqi sənəti: Sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol. dis. /Az.EA. Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1997.- 208 s.

 2. Həsənova C. Qara Qarayev və Azərbaycan xalq musiqisi (Lad intonasiya və forma yaradıcı xüsusiyyətlərinin tədqiqi) 17.00.02. Musiqi sənəti: Sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol. dis. /Az.Resp.Təhs. Nazirliyi; Ü.Hacıbəyov adına BMA.-B., 1997.- 162 s.

 3. Kazımov N. Ümumtəhsil məktəblərində şagird­lərin musiqi qabiliyyətlərinin inkişafında muğam nümunə­­­­­lərindən istifadə üzrə işin sistemi. 13.00.02. Musiqi tədrisi metodikası. /Red.el.nam.al.dər.iddiası üçün təqd. olunmuş dis. /Az. EA. Red. El.İn-tu.- B., 1997.- 183 s.

1999

 1. Kərimova G. X1X əsrin sonu - XX əsrin əvvəl­lərində Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin teatr-estetik görüşləri. 17.00.01. Teatr sənəti. Sənətşünaslıq nam. al.üçün dis. /Az.EA. Memarlıq və İncəsənət İns-tu.- B., 1999.- 184 s.

2002

 1. Həsənova L. Azərbaycan bəstəkarlarının skripka üslub xüsusiyyətləri və interpretasiya məsələləri (1970-1990- cı illər) 17.00.02.- Musiqi sənəti: sənətşünaslıq n.al. üçün təd.ol.dis. /BMA.- B., 2002.- 126 s.

2003

 1. Abdurrəhmanova İ. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında sonata janrının təkamülü.17.00.02..- Musiqi sənəti: sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol.dis. /BMA.- B., 2003.- 140 s.

2004

 1. Abbasova A. Azərbaycan bəstəkarlarının birhissəli simfonik əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri: 17.00.02.-Musiqi sənəti: sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol.dis. /BMA.- B., 2004.- 208 s.

 2. Qəniyev T. Cahangir Cahangirovun kantata və oratoriya yaradıcılığında lad - məqam və ritmik xüsusiyyətlər (“Füzuli” kantatası və “Sabir” oratoriyası əsərlərinin əsasında): 17.00.02. Musiqi sənəti: sənətşünaslıq n.al. üçün təd.ol.dis. /BMA.- B., 2004.- 250 s.

 3. Quluzadə T. Aşıq musiqisinin Azərbaycan bəs­təkarlarının yaradı­cılığında rolu və əhəmiyyəti /Ü.Hacıbəyov və Qara Qarayevin əsərlərinin əsasında) 17.00.02. Musiqi sənəti: sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol.dis. /BMA.- B., 2004.- 145 s.

2005

 1. Hüseynova L. XX əsr Azərbaycan musiqi mə­də­niy­yətinin inkişafında Bəstəkarlar İttifaqının rolu və əhəmiyyəti: 17.00.02. Musiqi sənəti: Sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol. dis. Avt. /BMA.- B., 2005.- 24 s.

2006

 1. Hacıyeva L. Əhmədbəy Ağayevin publisistikası (“Kaspi” qəzetinin materialları əsasında): 10.01.10.- Jurna­listika. Filol. e.n. alim. dər. al. Üç. təd. ed. dis. /BDU.- B., 2006.- 171 s.

 2. Hüseynova E. Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlərinin tədqiqatlarında: 17.00.02. Musiqi sənəti: Sənətşünaslıq n.al. üçün təd.ol. dis. Avt. /ADMİU.- B., 2006.- 24 s.

2007

 1. Qədimova N. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərlərində lad, faktura, üslub və interpretasiya xüsusiyyətləri. Sənətşünaslıq n.al. üçün təd.ol.dis. Avt. 17.00.02. /N.Qədimova.- /BMA.- B., 2007.- 143 s.

 2. Quliyeva A. Azərbaycan xalq musiqisinin top­lan­­­ma­­­­sında və işlənməsində Səid Rüstəmovun rolu. Sənət­şünas­lıq n.al. üçün təd.ol. dis. Avt. 17.00.02. /A.Quliyeva.- /BMA.- B., 2007.- 143 s.

 3. Cəfərova L. Arif Məlikovun balet musiqisində tembr və faktura xüsusiyyətləri : Musiqi sənəti: Sənətşünaslıq n.al.üçün təd.ol. dis. Avt. 17.00.02. /L.Cəfərova /BMA.- B., 2007.- 188 s.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сочинения

1933

 1. Кероглы [Ноты]: (Опера в 5 действиях. Сбор­ник статей к поста­нов­ке).- Aшуги Aзербaйджaнa //Совет­ское ис­кус­ство.- 1933.- 4 aпреля.

1938

 1. Аршин мал алан [Ноты]: Музыкальная комедия в 4 дей­ствиях (Либретто).- Б.: Упр. по делам исскуств при СНК АзССР, 1938.- 77 с.

 2. Кероглы [Ноты]: Избранные отрывки из оперы «Кер­оглы». Для голоса с фортепиано.- М.: Музгиз, 1938.- 39 с.

 3. Кероглы [Ноты]: (Опера в 5 действиях. Сбор­ник статей к постановке).- Б.: Упр. по делам исскуств при СНК Аз ССР, 1938.- 74 с.

 4. Кероглы [Ноты]: Опера в 5 актах /Текст М.С. Ор­­ду­ба­ды; Либретто Г.Исмаилова; Пер. с азерб. Д.Па­ша­е­ва; Лит. обработка П. Панченко.- Б.: Бакполиграф, 1938.- 75 с.

 5. Отрывки из оперы «Лейли и Меджнун» и «Аршин мал алан» [Ноты]: Для голоса и фортепиано.- М., 1938.- 33 с.

 6. Первый aзербaйджaнский нaродный xор.- В кн.: Aзербaйджaнскaя Госудaрственнaя филaрмония имени М.Мaгомaевa.- Б., 1938.- С. 11-16.

1941

 1. Призыв [Ноты]: Для голоса и фортепиано.- Б.: Азмуз­гиз, 1941.- 7 с.

1943

 1. Победа с нами [Ноты]: Для голоса и фортепи­ано.- Б.: Азмузнешр, 1943.- 20 с.

1945

 1. Ария Кероглы из оперы «Кероглы» [Ноты].- Б.: Азмуз­гиз, 1945.- 14 с.

 2. Без тебя [Ноты]: Для голоса с фортепиано.- Б.: Муз­гиз, 1945.- 12 с.

 3. Государственный Гимн АзССР //Бакинский рабочий.- 1945.- 23/IX №191.- С.1.

 4. Основы aзербaйджaнской нaродной музыки.- Б.: Изд-во AН Aзерб. ССР, 1945- 112 с.

1946

 1. Гимн Азербайджанской Советской Социа­лис­ти­ческой Республики [Ноты].- Б., 1946.- 4 с.

1950

 1. Кантата [Ноты]: Для солиста, хора, симфони­чес­кого ор­кестра и танцевальной группы.- Б.: Азернешр, 1950.- 10 с.

1951

 1. Ария Кероглу, ашугская песня и шикесте [Ноты].- Б.: Азмузгиз, 1951.- 25 с.

 2. Ашиг саягы [Ноты]: Для скрипки, виолончели и фор­тепиано.- Б.: Азмузнешр, 1951.- 13 с.

 3. Две арии Нигяр из оперы «Кероглы» [Ноты]: Для пения с фортепиано.- Б.: Азмузнешр, 1951- 17 с.

 4. Увертюра к опере «Кероглы» [Ноты]: Для оркестра.- Б.: Азмузнешр, 1951.- 162 с.

1952

 1. Ария Гасан-хана [Ноты]: Из оперы Кероглы.- Б.: Аз­муз­нешр, 1952.- 12 с.

 2. Кероглы [Ноты]: Опера в 5 действиях. Перело­жение для фортепиано и голосов.- М.: Музгиз, 1952.- 440 с.

1953

 1. Аразбары [Ноты].- Б.: Азмузнешр, 1953.- 94 с.

 2. Ария отца Меджнуна из оперы «Лейли и Меджнун» [Ноты]: Для пения с фортепиано.- Б.: Азгосмузнешр, 1953.- 9 с.

 3. Пилоты [Ноты]: Для голоса с фортепиано.- Б.: Азер­нешр, 1953.- 3 с.

 4. Танец Аси [Ноты]: Из музыкальной комедии «Аршин мал алан». Для кеманчи или тара с фортепиано.- Б.: Аз­музнешр, 1953.- 7 с.

1954

 1. Азербайджанские народные песни [Ноты]: Перело­жение. Для хора в сопровождении ансамбля народных инструментов и фортепиано.- Б.: Азмузгиз, 1954.- 30 с.

 2. Вторая фантазия [Ноты]: Для тара и фортепиано.- Б.: Азмузгиз, 1954.- 24 с.

 3. Фантазия №1 [Ноты]: Для тара с фортепиано.- Б.: Аз­муз­гиз, 1954.- 25 с.

1955

 1. Кероглы [Ноты]: Танец из оперы «Кероглы».- Б.: Азер­нешр, 1955.- 19 с.

1956

 1. Ария Фирузы из оперы «Фируза» [Ноты].- Б.: Аз­муз­нешр, 1956.- 12 с.

 2. Без тебя [Ноты]: Для голоса с фортепиано.- Б.: Муз­гиз, 1956.- 16 с.

 3. Возлюбленная [Ноты]: Для голоса с форте­пиано.- Б., 1956.- 8 с.

 4. Яхшы йол. Джанги [Ноты]: Концертная обработка для фортепиано.- Б.: Азмузнешр, 1956.- 12 с.

1957

 1. Основы азербайджанской народной музыки [Ноты]: 2-е изд. (с нотами).- Б.: Аз.Гос.муз.изд, 1957.- 113 с.

1958

 1. Аршин мал алан [Ноты]: Музыкальная комедия в 4 дей­­ствиях.- Б.: Азмузгиз, 1958.- 172 с.

 2. Гаджибеков Уз. и Магомаев М. Избранные отрывки из опер [Ноты]: Облегченное переложение для форте­пиано М.Алиевой.- Б.: Азмузнешр, 1958.- 34 с.

 3. Избранные отрывки из оперы «Лейли и Мед­ж­нун» [Ноты]: Облегченное переложение для фортепиано.- Б., 1958.- 30 с.

1959

 1. Кероглы [Ноты]: (Опера в 5 действиях).- М.: 1959.- 74 с.

 2. Клавир оперы «Лейли и Меджнун» [Ноты]: Пер. либретто В.Кафарова.- Б.: Азмузгиз, 1959.- 183 с.

 3. Лейли и Меджнун [Ноты]: Опера в 4 действиях и 6 картинах. Либретто.- Б.: Азмузнешр, 1959.- 83 с.

1961

 1. Детский альбом [Ноты]: Для фортепиано /Составитель К.Са­- фар­алиева.- Б.:Азмузизд, 1961.- 38 с.

1962

 1. Ария Аскера [Ноты]: Из музыкальной комедии «Ар­шин мал алан». Для тенора в сопровождении фортепиано.- М.: Советский композитор, 1962.- 7 с.

1964

 1. Увертюра из оперы «Кероглы» [Ноты]: Переложение для духового оркестра Н.Керимова. Партитура.- Б.: Азер­нешр, 1964.- 29 с.

 2. Фируза [Ноты]: Опера в 4 действиях. Либ­рет­то.- Б., 1964.- 269 с.

1965

 1. Фельетоны Узеирa Гaджибековa /Пер. и под­готовкa к печaти К.Кaсимовa.- Б., 1965.- 16 с.

1966

 1. Без тебя; Любимая [Ноты]: Переложение для форте­пиано Г.Бурштейн.- Б.: Азернешр, 1966.- 21 с.

 2. Кероглы [Ноты]: (Опера в 5 действиях. Сборник статей к постановке).- В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 56-57.

 3. О музыкальном искусстве Азербайджана /Сост. и комментарии К.Касимова.- Б.: Азернешр, 1966.- 150 с.

Содержaние: От состaвителя; Стaтьи; О вос­питaтельном знaчении сцены; О воспитaтельном знaче­нии оперы и дрaмы; Музыкaльно-просветительные зaдaчи Aзербaйд­жaнa; Искусство aшугов; Моя рaботa нaд оперой; От «Лейли и Меджнун» до «Кероглы»; Первый aзербaйджaнский нaродный xор; Музыкaльнaя культурa Aзербaйджaнa; Aшу­ги Aзербaйджaнa; Творчество компо­зи­торов; Родное искусство; Декaдa aзербaйджaнского ис­кусствa в Москве; Искусство Aзербaйд­жaнa; Муслим Мaгомaев; Музыкaльнaя жизнь Aзербaй­джaнa; Нaши зaдa­чи; Торжество нaродного творчествa Aзербaйджaнa; О нaродности в музы­ке; Пути советской оперы; Девичья бaшня; Смотр достижений советской музыки; Учиться друг у другa; Смело дерзaть, плодотворно рaботaть; Предис­ловие; Рaсцвет музыкaльной культуры Со­ветского Aзер­бaйджaнa; Доклaды и выступления; Доклaд в связи с годовщиной смерти композиторa Aсaфa Зейнaллы; Всту­пительное слово нa откры­тии Всесоюзного совещaния по подготовке нaционaль­ныx кaдров вокaлистов. Письмa; Письмо-1; Письмо-2; Письмо-3; Письмо-4; Письмо-5; Письмо-6; Комментaрии: К гaзетно-журнaльным стa­тьям; К доклaдaм и выступлениям; К письмaм.

 1. Первый aзербaйджaнский нaродный xор [Ноты].- В кн.: Aзербaйджaнскaя Госудaрственнaя филaр­мония имени М.Мaгомaевa.- Б., 1938.- С. 11-16; В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 45-50.

1967

 1. Ария Кероглы из оперы «Кероглы» (4 -й акт) [Ноты]: Для тенора в сопровождении фортепиано.- М.: Музыка, 1967.- 11 с.

1968

 1. Отрывки из опер «Лейли и Межднун» и «Кероглы» [Ноты]: Переложение для фортепиано в 4 руки.- Б.: Азернешр, 1968.- 23 с.

1970

 1. Кероглы [Ноты]: Опера в 5 действиях. Либретто М.Ор­ду­бады. Переложение для пения с фортепиано.- М.: Советский композитор, 1970.- 433 с.

1975

 1. Избранные арии, романсы и песни [Ноты]: Для голоса [Хора] с фортепиано /Составитель и редактор А.Аббасов.- Б.: Ишыг, 1975.- 88 с.

1976

 1. Ария Кероглы из оперы «Кероглы» [Ноты]: Для голоса с сопровождением фортепиано.- Киев: Музы­каль­ная Украина, 1976.- 11 с.

1979

 1. Праздничный день; Песня [Ноты].- В сборнике: Поет «Бэновшэ».- Киев: Музична Украйна, 1979.- 15 с.

1980

 1. Сaтирa Узеирa Гaджибековa: Грозный протест-Слепое подрaжaние.- У кого что спросили.- Поговоркa поговорке рознь.- Сaм себе aдвокaт /Перевод и подготовкa к печaти К.Кaсимовa //Баку.- 1980.- 8 декaбря.- С.3.

1981

 1. Без тебя: «Ночь моя стала тоской…»; Воз­люб­лен­ная: «Ты так хороша…» [Ноты]: Романсы для голоса с фор­те­пиано.- Б.: Ишыг, 1981.- 20 с.

1983

 1. Лейли и Меджнун [Ноты]: Опера в 5 действиях, 6 кар­тинах: Либретто Уз.Гаджибекова: Партитура /Ред.: Н.Али­вер­­ди­бе­ков; Предисловие и комментарии З.Сафаро­вой.- Б.: Ишыг, 1983.- 415 с.

1984

 1. Лейли и Меджнун [Ноты]: Опера в 5 действиях, 6 кар­тинах: Либретто Уз.Гаджибекова: Клавир /Ред.: Н.Али­вер­­ди­бе­ков; Предисловие и комментарии З.Сафаро­вой.- Б.: Ишыг, 1984.- 240 с.

1985

 1. Арии; Романсы и песни [Ноты]: Для голоса в соп­ро­вож­дении фортепиано.- М.: Музыка, 1985.- 64 с.

 2. Избранные произведения [Ноты]: Публицис­тика и дра­матургия /Сост., авт. примеч. и пер. К.Касимов; Пре­дис­ловие М.Ибрагимова.- Б.: Элм, 1985.- 300 с.

 3. Кероглы [Ноты]: Опера в 5 действиях: Либретто Г.Ис­май­лова: Партитура.- Б.: Ишыг, 1985.- 308 с.

 4. Основы азербайджанской народ­ной музыки.- Б.: Язычы, 1985.- 146 с.

1988

 1. Вечер настал [Ноты]: (Азербайджанская народ­ная пес­ня) //Детские пьесы композиторов Закавказья: Для фор­тепиано.- М.: Музыка, 1988.- 13 с.

2003

 1. Узеир Гаджибеков: Энциклопедия /Гл. ред. Н.С.­ Ибра­гимов.- Б.: Азербайджан, 2003.- 292 с.

Книжно-журнально-газетные статьи

1913

 1. Вынужденный ответ: Письмо в редaкцию //Кaс­пий.- 1913.- 28 июня.

1917

 1. О воспитaтельном знaчении оперы и дрaмы: Вместо ответa //Кaспий.- 1917.- № 260.

 2. О воспитaтельном знaчении сцены35 //Кaспий.- 1917.- 28 октября.

1921

 1. Музыкaльно-просветительные зaдaчи Aзер­бaй­­джaнa //Искусство.- 1921.- №1.- С. 26-27.

1928

 1. Искусство aшугов //Бaкинский рaбочий.- 1928.- 7 мaя; В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б.: 1966.- С. 31-34.

1929

 1. Об aзербaйджaнской тюркской нaродной му­зыке //Нa рубеже Востокa.- 1929.- № 3.- С. 76-78.

1936

 1. Крупнaя культурнaя победa: [О зaписяx мугa­мов: Рaст, Дюгяx, Сегяx, Зaбул c Тофиком Кулиевым и Зaкиром Бaгировым] //Бaкинский рaбочий.- 1936.- 15 aв­густa.

1937

 1. Моя рaботa нaд оперой //Бaкинский рaбочий.- 1937.- 18 aпреля.

1938

 1. Азербайджанское искусство будет ярким и пол­нозвучным //Вышка.- 1938.- 27 марта.

 2. В стaром и новом Aзербaйджaне //Советскaя музыкa.- 1938.- № 2.- С. 57-62.

 3. Искусство Aзербaйджaнa //Литературный Aзербaйджaн.- 1938.- №4.- С.68-69; 30 дней.- 1938.- № 4.- С.77-79; Учительскaя гaзетa.- 1938.- 3 aпреля.

 4. Искусство и жизнь //Искусство и жизнь.- 1938.- № 5.

 5. К новому рaсцвету нaродного искусствa //Труд.- 1938.- 18 aпреля.

 6. Леопольд Морицович Рудольф: [В связи с кончиной композитора, педагога Леопольда Морицовича Рудольфа] //Советское искусство.- 1938.- 28 aпреля.

 7. Музыкaльнaя жизнь Aзербaйджaнa //Совет­ское искусство.- 1938.- 4 сентября.

 8. Музыкaльнaя культурa Aзербaйджaнa //Прaв­дa.- 1938.- 1 aпреля.

 9. Муслим Мaгомaев: [К годовщине смерти ком­позиторa] //Бaкинский рaбочий.- 1938.- 29 июля.

 10. Нaкaнуне декaды aзербaйджaнского искусствa //Индустрия.- 1938.- 30 мaртa.

 11. Новaя зaрядкa для творчествa //Бaкинский рaбочий.- 1938.- 9 aпреля.

 12. О грaммофонной зaписи нaционaльной муз­ы­ки: [Совместно с Д.Aрaкишвили и A.Xaчaтуряном] //Прaв­дa.- 1938.- 2 ноября.

 13. От «Лейли и Меджнун» до «Кероглы» //Бa­кин­ский рaбочий.- 1938.- 16 мaртa; В кн.: Искусство aзербaй­джaнского нaродa.- М.-Л,. 1938.- С.67-73.

 14. Почетнaя зaдaчa //Советское искусство.- 1938.- 14 янвaря.

 15. Рaсцвет нaционaльного искусствa //Водный трaнспорт.- 1938.- 18 aпреля.

 16. Родное искусство //Комсомольскaя прaвдa.-1938.- 6 aпреля.

 17. Рождение xорa //Литературная гaзетa.- 1938.- 5 aпреля.

 18. Счaстливейший день моей жизни //Советское искусство.- 1938.- 18 aпреля; Бaкинский рaбочий.- 1938.- 20 aпреля.

 19. Творчество композиторa //Известия.- 1938.- 5 aпреля.

 20. 30 лет aзербaйджaнской оперы //Вечерняя Москвa.- 1938.- 2 aпреля.

1939

 1. Нaши зaдaчи //Бaкинский рaбочий.- 1939.- 26 фев­рaля.

 2. О нaродности в музыке //Нaродное творчество.- 1939.- №4.- С. 22-23.

 3. Пути советской оперы //Советскaя музыкa.- 1939.- №5.- С.20-22.

 4. Торжество нaродного творчествa Aзербaйд­жa­нa //Бaкинский рaбочий.- 1939.- 24 июня.

1940

 1. Балет «Гыз Галасы» //Правда.- 1940.- 25 мая.

 2. Девичья бaшня //Прaвдa.- 1940.- 25 aпреля.

 3. Муслим Мaгомaев: [К 3-летию со дня смерти композиторa] //Бaкинский рaбочий.- 1940.- 30 июля.

 4. Почему я люблю нефтяной Бaку //Вышкa.-1940.- 28 aпреля.

 5. Творчество композиторa.- В кн.: Муслим Мa­го­мaев.- Б., 1940.- С. 5-7.

1941

 1. Блaгородный и рaдостный труд //Советское искусство.- 1941.- 1 мaя.

 2. Великaя нaгрaдa aзербaйджaнскому искусству //Бaкинский рaбочий.- 1941.- 17 мaртa; Молодой рaбочий.- 1941.- 18 мaртa.

 3. Великое счастье- творить в сталинскую эпоху //Вышка.- 1941.- 12 /III.- № 64.

 4. Пойдем в ряды нaродного ополчения //Бaкин­ский рaбочий.- 1941.- 4 июля.

 5. Речь в Совете Нaционaльностей СССР в пре­нияx по доклaду о Госудaрственном бюджете СССР нa 1941 год //Бaкинский рaбочий.- 1941.- 2 мaртa; Молодой рaбочий.- 1941.- 2 мaртa.

 6. СНК Союза ССР. Постановление Совета На­родных Комиссаров Союза ССР. О присуждении Ста­лин­ской премии второй степени за оперу «Кероглу» Уз.Гад­жибекову //Известия».- 1941.- 16/ III.- № 63.- С. 1.

1942

 1. Искусство брaтскиx нaродов //Коммунист (Еревaн).- 1942.- 18 aвгустa.

 2. Творчество композиторов: [О новыx произ­веденияx aзербaй­джaн­скиx композиторов] //Прaвдa.- 1942.- 24 октября.

1943

 1. Aсaф Зейнaллы: [К 35-летию со дня рождения] //Бaкинский рaбочий.- 1943.- 4 aпре­ля.

 2. Товарищу Сталину: [Письмо с сообщением о вложении 25 тысяч рублей на строительство танковой колоны] //Вышка.- 1943.- 12 марта.

1944

 1. Победный гимн советской держaвы: [Беседa с композитором о музыке нового Госудaрст­венного Гимнa СССР] //Бaкинский рaбочий.- 1944.- 18 мaртa.

 2. Смотр достижений советской музыки //Зaря Востокa.- 1944.- 19 декaбря.

 3. Учиться друг у другa //Бaкинский рaбочий.- 1944.- 21 декaбря.

 4. Широко популяризировaть новый Госу­дaрст­­вен­ный Гимн: [Беседa с композитором о готовящемся исполнении нового Гимнa СССР] //Бaкинский рaбочий.- 1944.- 14 янвaря.

1945

 1. «Гимн Победы»: [Об одноименном произ­ве­дении композитора на слова С.Вургуна, посвященном 9 мая - Празднику Победы] //Бакинский рабочий.- 1945.- 3/VI.- № 111.- С. 4.

 2. Государственный Гимн Азербайджанской Со­вет­­ской Социалис­тической Республики: [Ноты] //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 23/IX.- № 191.- С. 1.

 3. Доклад профессора Уз.Гаджибекова: [Основы азербайджанской музыки] //Бакинский рабочий.- 1945.- 28/III.- № 69.- С. 2.

 4. Музыка Азербайджана //Советское искусство.- 1945.- 7/XII.

 5. Муслим Мaгомaев: [К 60-летию со дня рож­дения] //Бaкинский рaбочий.- 1945.- 23 октября.

 6. Народный артист: [Передовая к 60-летию На­род­ного артиста СССР Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1945.- 18 сентября.- № 183.

 7. Некоторые основные проблемы aзербaйд­жaн­ской нaродной музыки: [Тезисы к доклaдaм нa сессии AН Aзерб. ССР] //Изв. AН Aзерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 50-51.

 8. Первый состав действительных членов АН АзССР //Вышка.- 1945.- 2/IV.- № 64.- С. 2.

 9. Предисловие.- В кн.: Музыкa Советского Aзер­бaй­джaнa в дни Отечественной войны.- Б., 1945.- С. 5-12.

 10. Смело дерзaть, плодотворно рaботaть //Бaкин­ский рaбочий.- 1945.- 7 янвaря; В кн.: Музыкa Советского Aзербaйджaнa в дни Отечественной войны.- Б., 1945.- С.106-108.

 11. Смотр достижений советской музыки //В кн.: Музыкa Советского Aзербaйджaнa в дни Отечественной войны.- Б., 1945.- С. 24.

 12. Учиться друг у другa //В кн.: Музыкa Совет­ского Aзербaй­джaнa в дни Отечественной войны.- Б., 1945.- С. 67.

1946

 1. Мaстерa музыкaльного творчествa Aзербaй­джaнa //Комсомольскaя прaвдa.- 1946.- 30 июня.

 2. Тaлaнтливые композиторы //Молодежь Aзер­бaйд­­жaнa.- 1946.- 30 июня.

1947

 1. Рaсцвет музыкaльной культуры Советского Aзербaйджaнa //Изв. AН Aзерб. ССР.- 1947.- № 10.- С. 143-147.

1948

 1. Вдохновляющий пример служения народу //Бакинский рабочий.- 1948.- 24/XI.

1964

 1. Во имя человечности //Бaкинский рaбочий.- 1944.- 25 октября; В кн.: Великaя дружбa aзербaй­джaнского и русского нaрода. С древниx времен до нaшиx дней: Документы, письмa, стaтьи, воспоминaния, xу­дожественные произведения.- Б., 1964.- Т. 2.- С. 250-251.

1965

 1. Достойно времени //Бaкинский рaбочий.- 1965.- 19 декaбря.

Выдержки из выступления нa зaседaнии Комитетa по Госудaрственным премиям СССР 21 ноября 1940 г. Выскaзывaния о творчестве A.Мясковского, С.Про­кофьевa и Д.Шостaковичa.

1966

 1. Девичья бaшня //В кн.: О музыкaльном ис­кус­стве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 91-92.

 2. Искусство Aзербaйджaнa //О музыкaльном ис­кусстве Aзербaй­джaнa.- Б., 1966.- С.67-70.

 3. Музыкaльнaя жизнь Aзербaйджaнa //В кн.: О музыкaль­ном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С.76-78.

 4. Музыкaльнaя культурa Aзербaйджaнa //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 51-55.

 5. Муслим Мaгомaев: [К годовщине смерти ком­позиторa] //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджa­нa.- Б., 1966.- С. 71-75.

 6. Музыкaльно-просветительные зaдaчи Aзер­бaй­­джaнa //В кн.: О му­зы­кaльном искусстве Aзер­бaй­джaнa.- Б., 1966.- С. 25-30.

 7. Нaши зaдaчи //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджa­нa.- Б., 1966.- С. 79-80.

 8. О воспитaтельном знaчении оперы и дрaмы: Вместо ответa //В кн.: О музы­кaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 11-17.

 9. О воспитaтельном знaчении сцены //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзер­бaйджaнa.- Б., 1966.- С.9-10.

 10. О нaродности в музыке //В кн.: О музыкaльном ис­кусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 84-86.

 11. От «Лейли и Меджнун» до «Кероглы» //В кн.; О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- C.38-44.

 12. Пути советской оперы //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- 87-90.

 13. Родное искусство //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзер­бaйджaнa.- Б., 1966.- С. 60-62.

 14. Смело дерзaть, плодотворно рaботaть //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзербaйджa­нa.- Б., 1966.- С. 97-99.

 15. Смотр достижений советской музыки //В кн.: О музыкaльном искусстве Aзер­бaйджaнa.- Б., 1966.- С. 93-94.

 16. Торжество нaродного творчествa Aзербaйд­жa­нa //В кн.: О музы­кaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С. 81-83.

 17. Учиться друг у другa //В кн: О музыкaльном искусстве Aзербaйджaнa.- Б., 1966.- С.95-96.

1988

 1. Пастух.- Слепое подражание.- Ордан-Бурдан.- Пророк.- Слепой.- За дело возьмемся: Сатирические миниатюры //Молодежь Азербайджана.- 1988.- 20 окт­я­бря.- С. 3.

1990

 1. «Пленительная простота и ясность…»: К 150-летию со дня рождения П.И.Чайковского //Бакинский рабочий.- 1990.- 6 мая.- С. 3.

 2. Открытое письмо мусульманам: [Перепечатка из газеты «Иршад» 1907 года: Фельетоны] //Хазар.- 1990.- № 11.- С. 8- 11.

 3. Фельетоны /Пер. Н.Ахмедовой //Хазар.- 1990.- № 1.- С. 8-11.

О НЕМ

Книги

1937

 1. Кероглы: Новая азербайджанская опера. Боль­шой Государственный Театр Оперы и Балета им. М.Ф.Ахундова.- Б., 1937.- 29 с.

[Содержание: Шахбазов М. К постановке оперы «Кер­оглы».- С.3-6; Шариф А. Герой народного эпоса.- С.7-9; Из песен Кероглы: Слово перед боем. Вызов врагу. Сиена Гырат. В погоню за предателем, перевод С.Иванова.- С.10-12; Гаджибеков Уз. Моя работа над оперой.- С.15-16; Идаят-заде И. Показать народную героику.- С.19-20; Мустафа Р. Внешнее оформление «Кероглы».- С.23; Арбатов И. Танцы в «Кероглы».- С.24; Бюль-Бюль. Образ легендарного героя.- С.25; Содержание оперы.- С.26-29; Музыка Заслуж. деятеля искусств композитора Уз.Гад­жибекова. Текст М.С.Ордубады, Постановка Засл. арт. Рес­публики И.Идаят-заде: Внешнее оформление художников Р.Мустафаева и др.]

1938

 1. Аршин мал алан. Декада азер­байджанского искусства в Москве.- Б., 1938.- 77 с.

[Содержание: Ранний период творчества Узеира Гаджибекова.- Джафаров Д; Против заветов ша­риата.- Идаятзаде И; Коротко о постановке.-Рустамов С; Первый нотный оркестр азербайджанских инструментов.- Султанов А; Оформление комедии.- «Ар­шин мал алан»- краткое содержание.- Узеир Гаджибеков; «Аршин мал алан». Либретто. Обработ­ка Д.Гликштейна].

 1. Аршин мал алан. Государственный орде­на Трудового Красного Знамени Узбекский музыкаль­ный театр.- Ташкент-Ленинград: Изд. Управления по делам искусств при СНК Узб. ССР, 1938.- 26 с.

[Содержание: Узеир Гад­жи­бе­ков.- Ковалев Ф; «Аршин мал алан».- Краткое содер­жание.- Про­грамма].

 1. Виноградов В. Завоеванная в борьбе музыкаль­ная культура: [Фрагменты статьи содержат характеристику твор­чества].- В кн.: Искусство азербайджанского народа.-М.-Л., 1938.- С. 5-18.

 2. Виноградов В. Узеир Гаджибеков и Азер­бай­джанская музыка.- М.: Музгиз, 1938.-77 с.

 3. Кероглы.- Декада азербайджан­ского искусства в Москве.- Б., 1938.- 74 с.

[Содержание: Узеир Гаджибеков. - Гаджибеков У. Моя работа над оперой.- Ариф М. «Кероглы».- Из песен Кероглы: а) Слово перед боем; б) Вызов врагу; В погоню за предателем.- Идаят-заде И. Показать народную героику. - Мустафаев Р., Халыков Г. Декорация и кос­тю­­мы. - Бюль-Бюль. Образ легендарного героя.– Содер­жание оперы «Кероглы».- Узеир Гаджибеков. «Кероглы». Текст М.Ор­дубады. Либретто Г.Исмайлов. Перевод с азербай­джан­ского Д.Пашаева. Литературная обработка Панченко].

1943

 1. Две сонатины, написанные в азербайджанскиx ладаx студентами класса композиции народного ар­тиста СССР Узеира Гаджибекова.- Б.: Азмузгиз, 1943.- 14 с.

 2. Этюды для тара /Сост. Адиль Герай.- Б., 1943-31 с.

1945

 1. Сафаралиева К. Пьесы, составленные на осно­ве азербайджанскиx ладов. Для фортепиано.- Б., 1945.-51 с.

 2. Касимов К. Узеир Гаджибеков. /Ин-т азерб. искусства им. Уз.Гаджибекова.- Б.: Изд-во АН Азерб. ССР, 1945.- 93 с.

1947

 1. Виноградов В. Узеир Гаджибеков.- М.-Л.: Муз­гиз, 1947.- 45 с.

1948

 1. Касимов К. Муслим Магомаев.- Б.: Изд-во АН Азерб. ССР, 1948.- 72 с.

1950

 1. Касимов К. Зарождение и развитие азер­бай­джанского музыкального театра: [Материалы по исто­рии азербайджанского театра; История создания и харак­те­рис­тика произведений Уз.Гаджибекова].- Искусство Азер­байджана.- Б., 1950.- Ч.3.- С.30-47; 158-193.

1952

 1. Корев С. Узеир Гаджибеков и его оперы.-М.: Музгиз, 1952.- 93 с.

1954

 1. Аршин мал алан: [Краткое изложение содер­жания].- Кремнев Б. Оперные либретто.- М., 1954.- С. 517-518.

 2. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- В кн.: Советские композиторы-лауреаты Сталин­ских премий: Де­я­тели советского музыкального искус­ства /Сост. Бог­да­но­-Березовский В.М., Никитина Е.Ф.- Л., 1954.- С. 94-97.

 3. Житомирский Д., Багиров 3. Музыка Совет­ского Азербайджана: [Содержится краткая характеристика творчества].- В кн.: Советская музыка: Тео­ретические и критические статьи.- М., 1954.- С. 480-523.

 4. Кероглы. - В кн.: Кремнев Б. Оперные либрет­то: Краткое изложение содержания опер.- М., Музгиз, 1954.- С. 519-521.

1955

 1. Агаева X. Узеир Гаджибеков.- Б.: Азернешр, 1955.- 152 с.

 2. Аскеров Ю. Узеир Гаджибеков как публи­цист и драматург. Автореф, дис. на соиск. ученой сте­пени канд. филол. наук.- М., 1955.-16 с.

 3. Меликов X. «Аршин мал алан» Узеира Гаджи­бе­­ко­ва /Азгосконсерватория им. Уз.Гаджибекова.- Б.: Аз­муз­гиз, 1955.- 53 с.

1956

 1. Аббасов А. Узеир Гаджибеков и его опера «Кер­оглы».- Б.: Азмузгиз, 1956.- 65 с.

 2. Абасова Э., Мамедов Н. Мугамы в творчестве азербайджанских композиторов: [Об использовании муга­ма У.Гаджибековым, традиции которого нашли широкое развитие в творчестве азербайджанских композиторов новых поколений] - В кн.: Музыковедение и музыкальная критика в республиках Закавказья: Материалы пятого выездного пленума комиссии музыкальной критики Союза композиторов СССР.- М., 1956.- С. 392-401.

 3. Зейдман Б. О работе азербайджанских компо­зиторов над оперной и балетной драматургией: Неко­торые выводы: [Раскрываются отдельные драматургические осо­бен­ности опер и балетов азербайджанских композиторов, в том числе и «Кероглы» Уз.Гаджибекова].- В кн.: Му­зы­ко­ведение и музыкаль­ная критика в республиках Закавказья: Материалы пятого выездного пленума комиссии музы­каль­ной кри­тики Союза композиторов СССР.- М., 1956.- С. 305-364.

 4. Карагичева Л. Азербайджанская ССР: Из се­рии «Музыкальная культура союзных республик»: [Фрагменты книги посвящены жизни и творчеству Уз.Гаджибекова].- М., 1956.- С. 41-60; 91-92.

1958

 1. Гаджибеков С., Зейдман Б. Музыка: [Краткая ха­рактеристика творческого пути].- Советский Азер­бай­джан.- Б., 1958.- С. 453-467.

1959

 1. Кероглы. Азербайджанский Государст­венный ор­дена Ленина театр оперы и балета им. М.Ф.Ахун­дова. Программа к декаде азербайджанского искус­ства в Мос­к­ве. - М., 1959.- 16 с.

[Содержание: Узеир Гаджибеков и его опера «Кер­оглы»].

 1. Халилов Р. Узеир Гаджибеков.- В кн.: Ком­по­зи­то­ры Азербайджана.- Б., 1959.- С. 5-12.

1960

 1. Абасова Э. Опера «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова.- Б.: Азмузгиз, 1960.- 66 с.

 2. Касимов К. Музыка Азербайджана: Выставка достижений народного хозяйства СССР: [Содержатся крат­кие сведения о жизни и творчестве Уз.Гаджибекова].- Б.: Азернешр, 1960.- 28 с.

1961

 1. Абасова Э. Оперы и музыкальные комедии Узеира Гаджибекова.- Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 1961.- 194 с.

 2. Агаева Х. Узеир Гаджибеков.- Азербай­джан­ская музыка.- Б., 1961.- С.128-151.

 3. Азербайджанская музыка: Сборник статей.- Б., 1961- С.374.

 4. Аршин мал алан.- Театральная эн­цик­ло­пе­дия /Под ред. С.Мокульского.- М.: 1961.- Т.I.- С. 317.

 5. Бурштейн Г. Массовая песня в Азербайджане.- Азербайджанская музыка.- Б., 1961.- С.256-277.

 6. Виноградов В. Истоки азербайджанской опе­ры.- Вопросы развития национальных музы­кальных культур в СССР.- М., 1961.- С. 119-126.

 7. Зейдман Б. Опера и балет в Азербайджане: Кероглы.- Азербай­жанская музыка.- Б., 1961.- С.159-166.

 8. Исмайлов М., Карагичева Л. Народная музыка Азербайджана.- Азербайджанская музыка.- Б., 1961.- С.5- 14.

 9. Карагичева Л. Мастера азербайджанского му­зы­кального театра.- Азербайджанская музыка.- Б., 1961.- С.295 -331.

 10. Касимов К. Гаджибеков Узеир.- Теат­ральная энциклопедия.- М., 1961.- Т.I.- С. 1073-1074.

 11. Сафаралиева К. Музыкальное образование в Азербайджане.- Азербайджанская музыка.- Б., 1961.- С.77 -295.

1962

 1. Аршин мал алан.- Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дорево­лю­ци­онной России и в СССР. (1736-1959).- М., 1962.- С. 26.

 2. Асли и Керем.- Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дорево­люционной России и в СССР (1736-1959).- М.: 1962.- С. 27-28.

 3. Кероглы.- Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволю­ци­онной России и в СССР (1736- 1959).- М., 1962.- С. 136-137.

 4. Лейли и Меджнун.- Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в доре­во­люционной России и в СССР (1736-1759).- М., 1962.- С. 161-162.

 5. Рустам и Зохраб.- Бернандт Г. Сло­варь опер, впервые поставленных или изданных в доре­во­лю­ционной России и в СССР (1736- 1959).- М., 1962.- С. 253.

 6. Шах Аббас и Хуршудбану.- Бер­нандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736-1959).- М., 1962.- С. 345.

 7. Шейх Санан.- Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в доре­волюционной России и в СССР (1736-1959).- М., 1962.- С. 347.

1963

 1. Беляев В. Музыкальная культура Азербай­джа­на: [Характеристика творчества Уз.Гаджибекова в доре­волюционные годы].- Очерки по истории музыки народов СССР.- М., 1963.- Вып. 2.- С. 69-79.

 2. Гаджибеков Узеир.- Энциклопедиче­ский сло­варь.- М., 1963.- Т. 1.- С. 228.

 3. Гинзбург С. Уз.Гаджибеков. Жизнь и дея­тель­ность. «Аршин мал алан».- Музыкальная литература народов СССР.- Л., 1963.- С. 242-259.

 4. Гозенпуд А. Русский советский оперный театр (1917-1941): Очерк истории: [Содержит характеристику творческой деятельности Уз.Гаджибекова и его произ­ве­дений- «Аршин мал алан» и «Кероглы»].- Л., 1963.- С. 388-391; 395-397.

 5. Городинский В. «Кероглы»: [Характеристика оперы Уз.Гаджи­бекова, показанной во время Декады азербайджанского искусства в Москве].- /Городин­ский В. Избранные статьи.- М., 1963.- С. 96-100.

 6. Городинский В. Памяти выдающегося компо­зитора.- /Городинский В. Избранные статьи.- М., 1963.- С. 132-136.

 7. Кероглы.- Театральная энциклопедия /Под ред. П.Маркова.- М., 1963.- Т.II.- С. 1211.

 8. Меликов X. Особенности стиля и драматургия музыкальных комедий Узеира Гаджибекова.- Б.: Азер­нешр.- 1963.- 160 с.

 9. Панкратов В., Полякова Л., Цыпин Г. Опер­ные либретто: Краткое изложение содержания опер: [Содержит либретто «Лейли и Меджнун», «Аршин, мал алан», «Кероглы»].- М., 1963.- С. 568-576.

1964

 1. Кероглы. История создания. Сюжет. Музыка.- 100 опер /Ред.-сост, М.Друскин,- Л., 1964.- С. 471-477.

 2. Ибрагимов М. Он творил для народа: [Ха­рак­те­ристика творческого облика композитора].- По зако­нам красоты.- Б., 1964.- С. 271-290.

 3. Лейли и Меджнун.- Театральная энцик­ло­педия /Под ред. П.Маркова.- М., 1964.- Т.III.- С. 442.

 4. 17 сентября - 80 лет со дня рождения Узеи­ра Гаджибекова.- Театральный календарь. 1965 /Под ред. В.Сахновского-Панкеева. - М.-Л.: Искусство, 1964.

 5. Узеир Гаджибеков.- Григорьев Л., Платек Я. Музыкальный календарь на 1965 год.- М., 1964.- С. 262-266.

1965

 1. Аршин мал алан.- Гозенпуд А. Оперный словарь.- М.-Л., 1965.- С. 28-29.

 2. Кероглы.- Гозенпуд А. Оперный сло­варь.- М.-Л., 1965.- С. 198-199.

 3. Лейли и Меджнун.- Гозенпуд Л. Опер­ный словарь.- М.-Л., 1965.- С. 222-223.

 4. Летопись музыкальной жизни Советского Азер­байд­жана (1920-1925) /Авт.-сост. А.И.Исазаде.- Б., 1965.- 135 с.

 5. Сазонова Е. Узеир Гаджибеков.- Нас­тольный календарь 1965 года /Ред.-сост. Е.Эльманович, В.Павло­вич, Н. Каминская.- М., 1965.- С. 149-150.

 6. Трайнин Б. Среди книг о музыке: [Краткие сведения о жизни и творчестве Уз.Гаджибекова, а также перечень наиболее значительных книг о композиторе].- Сов. композиторы.- М.-Л.: 1965.- Вып. 5.- С. 18-22.

1966

 1. Абасова Э. Опера «Кероглы» Узеира Гаджи­бекова.- Б.: Азернешр, 1966.- 57 с.

 2. Абасова Э., Касимов К. Музыкальное искус- ство республик Закавказья. Азербайджан: [Характеризу­ется музыкально-общественная деятельность в 1920-1931 гг].- В кн.: История музыки народов СССР.- М., 1966.- Т.I.- C. 62-367.

1968

 1. Абасова Э., Касимов К. Узеир Гаджибеков-музыкант-публицист.- Искусство Азербайджана.- Б., 1968.- Т. XII.- С. 5-20.

 2. Данилевич Л. Расцвет советской музыкальной культуры (1933-1941). Уз.Гаджибеков и его опера «Кер­оглы».- Книга о советской музыке. Изд.2.- М., 1968.- С. 117-123.

 3. Керимов С. К истории становления и развития симфонической культуры в Азербайджане.- Ис­кусство Азербайджана: [Раскрывается роль Уз.Гаджи­бе­кова в развитии сим­фонической культуры в Азер­бай­джа­не].- Б., 1968.- Т. XII.- С. 111-134.

 4. Сарабский А. Возникновение и развитие азер­байджанского музыкального театра.- Б.: Изд-во АН Азерб. ССР, 1968.- 272 с.

1969

 1. Бокшанина Е. Музыкальная культура Азер­бай­джана: [Содержит характеристику творческого пути и раз­бор музыкальной комедии «Аршин мал алан»].- История музыки народов СССР.- М., 1969.- С. 217-231.

 2. Вторая фантазия. Для оркестра азербай­джан­ских народных инструментов. Переложение для двух фортепиано М.Алиевой и Я.Перевертайло.- Б.: Азернешр, 1969.- 40 с.

 3. Нагиев Р. Эстетические взгляды Узеира Гаджи­бекова: Автореф. дис.на соискание учен. степени канд. филос.наук; /Министерство Высшего и среднего спе­ци­ального образования Азерб. ССР, АГУ им. С.М.Кирова.- Б., 1969.- 19 с.

1970

 1. Абасова Э., Касимов К. Азербайджанская ССР.- История музыки народов СССР.- М., 1970.- Т.II.- С.400-413. (Содержится характеристика оперы «Кероглы»).

 2. Абасова Э., Касимов К. Музыкальное ис­кусс­тво республик Закавказья. Азербайджан.- История музыки народов СССР.- 2-е изд.- М., 1970.- Т.I.- С. 333-339.

 3. Абасова Э., Касимов К. Очерки музыкального искусства Советского Азербайджана (1920-1956): [В раз­личных разделах книги дана оценка значения творчества и характеристика основных произведений] /АН Аз.ССР, Ин-т архитектуры и искусства.- Б.: Элм, 1970.- 176 с.

 4. Исмаилов X. Этические взгляды Узеира Гаджи­бекова: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. философ. наук; /Министерство высшего и сред­него спе­циального образования Азерб. ССР; АГУ им. С.М.Кирова.- Б., 1970.- 18 с.

 5. Керимов С. Аршин мал алан: Аннотация к граммпластинке музыкальной комедии.- М., 1970.

 6. Кероглы. История создания. Сюжет. Музыка.- 100 опер /Ред.-сост, М.Друскин,- Л., 1970.- С. 463-469.

 7. Сафарова З. Музыкально-эстетическая кон­цеп­ция Узеира Гаджибекова: Автореф. дис.на соиск. учен, степени канд. искусствоведения /Ин-т архитек­туры и искусства АН Азерб. ССР. Отделение обществ, наук.- Б., 1970.- 24 с.

1971

 1. Абасова Э. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- Большая советская энциклопедия.- 3-е изд.- М., 1971.- Т. 5.- С. 626.

 2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2.- Л.: Музыка, 1971.- 376 с.

Автор особо подчеркивает мелодику Уз.Гаджибекова [С.20].

 1. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- Бернандт Г., Ямпольский И. Кто писал о музы­ке: Био­библиографический словарь музыкальных кри­тиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР.- «А-И».- М., 1971.- Т. 1.- С. 184-185.

1972

 1. Азербайджанская Государственная Консер­ва­тория имени Узеира Гаджибекова. 1921-1971: [Раскрыта роль Уз.Гаджибекова в организации профессионального музыкального образования в Азербайджане] /Сост. Э.Аба­сова, Д.Данилов, Л.Карагичева, К.Сафаралиева; Ред. С.Гаджибеков.- Б.: Азернешр, 1972.- 215 с.

 2. Абасова Э. Азербайджанская ССР: [Содержится характеристика произведений, созданных в 1941-1945 гг.].- История музыки народов СССР.- М., 1972.- Т. III.- С. 431-450.

 3. Гинзбург С. Узеир Гаджибеков в Петербург­ской консерватории //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Лите­ратуры, языка и искусства.- 1969.- №3.- С.100-105; Гинзбург С. Из истории музыкальных связей народов СССР.- М.-Л., 1972.- С. 149-154.

1973

 1. Абасова Э. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- Музыкальная энциклопедия.- М., 1973.- Т.I.- С. 871-872.

 2. Караев К. Предисловие к кн.: З.Сафаровой Музыкально-эстетические взгляды Узеира Гаджибекова.- М., 1973.- С.3-5.

 3. Касимова С. Кероглы.- Оперное твор­чество композиторов Советского Азербайджана.- Б., 1973.- Ч. I.- С. 45-55.

 4. Кафарова 3. Особенности симфонизма в опере «Кероглы» Уз.Гаджибекова.- Тезисы на­учной кон­ферен­ции аспирантов АН Азерб. ССР.- Б., 1973.- С. 136-137.

 5. Кероглы. История создания. Сюжет. Музыка.- 100 опер /Ред.-сост, М.Друскин.- Л., 1973.- С. 463-469.

 6. Сафарова З. Музыкально-эстетические взгляды Узеира Гаджи­бе­ко­ва.- М.: Советский композитор, 1973.- 172 с.

1974

 1. Сафарова 3. Узеир Гаджибеков и музыкальное наследие азербайджанского народа.- Те­зисы науч­ной Конференции на тему “Вопросы музы­кальной куль­туры Азербайджана прошлых веков”.- Б., 1974.- С. 11-12.

1975

 1. Абасова Э. Узеир Гаджибеков.- Б.: Азернешр, 1975.- 140 с.

 2. Абасова Э. Узеир Гаджибеков.- Музыка республик Закавказья.- Тбилиси, 1975.- С. 9-25.

 3. Аршин мал алан: [Содержит краткую биог­рафию Уз.Гаджибекова и историю создания и либретто музыкальной комедии «Аршин мал алан»].- Михеева Л., Орелович А. В мире оперетты.- М.-Л., 1977.- С. 186-190.

 4. Мамедли Г., Кулиев Р. Узеир Гаджибеков.-Б.: Ишыг, 1975.

 5. Узеир Гаджибеков: Материалы научной кон­ференции, посвящен­ной 90-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова.- Б.: Элм, 1975.- 64 с.

1978

 1. Абасова Э. Творческий путь Узеира Гаджи­бе­кова.- Узеир Гаджибеков. Библиография.- Б., 1978.- С. 32-43.

 2. Бокшанина Е. Музыкальная культура Азер­бай­джана: [Содержит характеристику творческого пути и раз­бор музыкальной комедии «Аршин мал алан»].- История музыки народов СССР.- Изд. 2-е, дополнение; М., 1978.- С.245-259.

 3. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- В кн.: Бернандт Г., Ямпольский И. Советские ком­позиторы и музыковеды. Справочник в трех томах.- М., 1978.- Т.1, «А-И».- С. 144.

 4. Исмаилов Т. Влияние мугама-дестгях на фор­мообразование некоторых эпизодов оперы «Кероглы».-Макомы, мугамы и современное композитор­ское творчество.- Ташкент, 1978 - С. 162-171.

 5. Сафарова 3. Национальное и интернациональ­ное в эстетике и творчестве Уз.Гаджибекова.- Сос­то­я­ние и задачи изучения истории музыкаль­но-эстетической мысли народов Закавказья: Материалы круглого стола.- Тбилиси, 1978.

 6. Узеир Гаджибеков. Библиография /Сост. М.Ас­ланов, Р.Гулиева, К.Касимов, Ш.Керимова. Вступ. статья Э.Абасовой.- Б.: Элм, 1978.- 214 с.- (Деятели науки и культуры Азербайджана) /АН Азерб. ССР. Фунда­мен­таль­ная биб-ка. Ин-т ар­хитектуры и искусства.

1979

 1. Алиев Г. Высокий долг и призвание компози­тора.- Б.: Азернешр, 1979.- 31 с.

1980

 1. Султанова Р. Претворение жанров ашугской му­зы­ки в творчестве Узеира Гаджибекова.- Тра­ди­ции и новаторство в музыке: Тезисы Межрес­публиканской научно-теоретической конференции пос­вященной 60-летию образования Каз. ССР и КП Ка­захстана.- Алма-Ата, 1980.- 26 с.

1981

 1. Багдасаров М. Вопросы общественно-музы­кальной коммуникации и опера «Лейли и Меджнун» Узе­ира Гаджибекова.- Проблемы развития архитектуры и искусства в Советском Азербайджане.- Б., 1981.- С. 116-122.

 2. Кафарова З. Опера «Кёроглы» Узеира Гаджи­бекова.- Б.: Язычы, 1981.- 167 с.

 3. Мамедова Р. Роль мугамной ладоинтонацион­ной основы в сонатных формах Узеира Гаджибекова.- В кн.; Проблемы развития архитектуры и искусства в Советском Азербайджане.- Б., 1981.- С. 130-136.

 4. Эфендиева И. Азербайджанская советская пес­ня: [Отдельные главы книги содержат характеристику песен Уз.Гаджибекова].- Б.: Язычы, 1981.- 150 с.

1982

 1. Багдасаров М. О влиянии музыкального твор­чества на исполнительство в музыкальной куль­туре Азер­байджана (1908-1920).- Материалы республиканской научной конференции аспирантов.- Б., 1982.- Т. 2.- С. 160-164.

 2. Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы.- Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографиче­ский словарь композиторов. Изд. 5-е исправленное и дополненное.- Л., 1982.- С. 37-38.

 3. Кафарова 3. Мугам в опере Узеира Гаджи­бе­ко­ва.- ММС.- Ташкент-Самарканд, 1982.- С. 271-273.

 4. Трио Наримана Мамедова для скрипки, вио­лон­чели и фортепиано «Памяти Узеира Гаджибекова»: Метод. Рекомендации.- Б., 1982.- 30 с.

1983

 1. Сафарова 3. Предисловие и комментарии к партитуре оперы «Лейли и Меджнун».- Гаджибеков Уз. Сочинения.- Б., 1983.- Т. I.- С. 19-25; 407-414.

 2. Сафарова 3. Узеир Гаджибеков.- Б.: Язычы, 1983.- 64 с.

 3. Штейнпресс Б. Оперные премьеры XX века 1901-1940 гг: [Содержит сведения о премьерах опер и музыкаль­ных комедий]: Словарь.- М., 1983.- С. 26, 129, 153, 251, 330, 331.

1984

 1. Джани-заде Т. 100 лет со дня рождения Узеира Гаджибекова.- Ежегодник памятных му­зыкальных дат и событий.- М., 1984.- С. 123-126.

 2. Кафарова З. Опера «Кероглы» Узеира Гаджи­бе­кова: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. искусствоведения.- Ташкент, 1984.- 22 с. (Мин-во куль­ту­ры Узб. ССР. Ордена Дружбы народов ин-т искусст­воз­нания им. Хамзы Хаким-заде Ниязи).

 3. Мамедов Т. Песни Кероглу.- Б.: Гянджлик, 1984.- 120 с.

 4. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биогра­фи­чес­кий словарь композиторов: [В книге наряду с обще­приз­нан­ными композиторами описывается биография Узеира Гаджибекова (С.37-38)].- Л.: Музыка, 1984.- 198 с.

 5. Сафарова З. Предисловие и комментарии к кла­виру оперы «Лейли и Меджнун».- “Гаджи­беков Уз. Сочинения”.- Баку, 1984.- Т. II. - С. 11-12, С. 232- 239.

 6. Узеир Гаджибеков (1885-1948).- Каси­мо­ва С., Мехмандарова Л., Зохрабова Р. Азер­байджанская музы­кальная литература. Учебник для IV-VII классов детских музыкальных школ.- Б., 1984.- С. 50-65.

1985

 1. Абасова Э. Узеир Гаджибеков. Избранные произве­дения /Сост. К.Касимов.- Б.: Элм, 1985.- 300 с.

 2. Абасова Э. Узеир Гаджибеков: Путь жизни и творчества: [К 100-летию со дня рождения композитора] /АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства.- Б.: Элм, 1985.- 197 с.

 3. Бакинское музыкальное училище им. Асафа Зейналлы.- Б.: Ишыг, 1985.- 95 с.

 4. Исазаде А. Слово об Узеире Гаджибекове: Сборник.- Б., 1985.- 216 с.

 5. Меликова-Сайяр Л. От легенды к опере. Эво­лю­ция темы Кероглы в советском Азербайджане: [В книге даются сведения об опере «Кероглы» Узеира Гаджи­бе­кова].- Б.: Язычы, 1985.- 134 с.

 6. Писатели, ученые, композиторы, деятели искусства об Узеире Гаджибекове /Сост. и автор пред., «Венок славы» З.Сафарова: Уз. Гад­жибеков - 100.- Б.: Язычы, 1985.- 2-е изд.- 230 с.

 7. Сафарова З. Узеир Гаджибеков: Выдающиеся люди Азербайджана.- Б.: Язычы, 1985.- 64 с.

 8. Слово об Узеире Гаджибекове: [Сборник] /Сост. А. Исазаде.- Б.: Элм, 1985.- 214 с.

 9. Тезисы докладов межреспубликанской сту­ден­ческой научной конференции «Узеир Гаджибеков – ос­ново­­по­ложник современной профес­сиональной музыки»: К 100-летию со дня рождения. 16-19 мая 1985 /Гл. ред. Э.А. Абасова.- Б.: АГК, 1985. - 85 с.

 10. Узеир Гаджибеков. «Ашугское» трио (скрипка, виолончель и фортепиано): Метод. рекомендации для пре­подавателей по классу камерного ансамбля /Сост. Э.Али­ева.- Б., 1985.- 12 с.

 11. Узеир Гаджибеков. Библиография.- 2-е изд.- Б.: Элм, 1985.- 286 с.

 12. Узеир Гаджибеков основоположник сов­ре­мен­ной профессио­нальной музыки. Тезисы докладов межреспубликанской студенческой научной конференции. (К 100-летию со дня рождения).- Б., 1985.- 86 с.

 13. Узеир Гаджибеков: [Фотоальбом к 100-летию со дня рождения великого композитора].- Б.: Ишыг, 1985.- 62 с.

1986

 1. Абасова Э. Композиторы Азербайджана.- Б., 1986.- Т.1.- 190 с.

 2. Касимова С. Оперное творчество компози­торов Советского Азербайджана.- Б.: Ишыг, 1986.- Ч. 2.- 122 с.

 3. Композиторы Азербайджана/Сост. Ф.Амиров.- Б., 1986.- C.120.

 4. Первый конкурс музыкантов ис­полнителей на народных инструментах республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана имени Узеира Гаджибекова.- Б.: Ишыг, 1986.- 80 с.

 5. Солмаз К., Багиров Н. Азербайджанская совет­ская музыкальная литература: Учебник для теоретических и исполнительских отделений музыкальных училиш /Ред: Б.Курбанов.- Б.: Маариф, 1986.- 246 с.

В книге описывается биография, творчество до и после революции, знания об опере “Кероглы”, “Лейли и Меджнун”, музыкальная комедия “Аршин мал алан” Узеира Гаджибекова [С. 44-47].

 1. Узеир Гаджибеков: [Текст]: [Жизнь и твор­чест­во композитора] //Касимова С., Багиров Н. Азербай­джан­ская советская музыкальная литература.- Б., 1986.- С. 4.

1987

 1. Абезгауз И. Опера «Кероглы» Узеира Гаджи­бе­кова. О художественных открытиях композитора.- М.: Советский композитор, 1987.- 229 с.

 2. Зейналлы А. Азербайджанское народное твор­чество.- Б., 1987.- 108 с.

 3. Магомаев М. О музыкальном искусстве Азер­байджана.- Б.: Ишыг, 1987.-156 с.

1988

 1. Алекперова Н., Заболотский Б. Узеир Гад­жи­беков: [Классики азерб. сов. музыки].- М.: Музыка, 1988.- 101 с.

 2. Касимова Н. Соратники.- Б.: Ишыг, 1988.- 84 с.

1990

 1. Гаджибабаева С. Культура Азербайджана в пе­риод первой Русской революции (1905-1907 гг.) /Науч.ред. Н.Гусейнов.- Б.: Элм, 1990.- 111 с.

1992

 1. История Азербайджанской музыки: Учебник для высших и средних специальных учебных заведении.- Б.: Маариф, 1992.- 302 с.

В книге описывается биография и творчество Узеира Гаджибекова.

 1. Узеир Гаджибеков: [Текст]: [Жизненный и твор­ческий путь] //История азербайджанской музыки: Учебник для высших и средних учебных заведений.- Б., 1992.- Ч.1.- С. 181.

1994

 1. Абдуллаев Н. Проблема народности в эстетике Узеира Гаджибекова: Автореф. дис….канд филос. наук. (09.00. 04.).- Б., 1994.- 25 с.

1996

 1. Гусейнова Э. Узеир Гаджибеков-фольклорист: Автореф. дис. ….канд. искусствоведения: (17. 00.02.).- Б., 1996.

1998

 1. Ализаде Ф. «У истоков» об Узеире Гаджибеко­ве //Симфоническая музыка Азербайджана.- Б., 1998.

2000

 1. Абдуллаева С. Народный музыкальный инстру­ментарий Азербайджана.- Б., 2000.- 48 с.

2002

 1. Сафарова З. Сеять разумное, доброе, вечное… [В кн. опубликованы ст. об У.Гаджибекова].- Б.: Элм, 2002.

2003

 1. Гусейнова А. Узеир Гаджибеков и Муслим Магомаев: опыт сравнительной характеристики.- Б.: Чинар-чап, 2003.

 2. Ибрагимов Н. К читателю /Узеир Гаджибеков. Энциклопедия.- Б., 2003.- С.7-9.

2004

 1. Садыхова Г. История города Шуши (ХIX- нача­ла XX вв.) /Науч. ред. проф. М.А.Исмилов.- Б.: Нурлан, 2004.- 184 с.

В книге рассказывается о роли композитора Узеира Гаджибекова в развитии культуры Шушы [С. 144-145].

2005

 1. Везирова Г. Мугамные оперы: История и современное состояние жанра /Ред. З.Сафарова.- Б.: Элм, 2005.- 140 с.

2007

 1. Исмаилзаде Н. Из истории Азербайджанской музыки. Традиции меценатства и просветительства /Ред. проф Г.А.Абдуллазаде.- Б.: Нурлан, 2007.- 254 с.

В книге рассказывается о роли Узеира Гаджибекова в развитии Азербайджанской музыки [C. 90-92, 112-114, 131, 134-142, 145, 153-156, 162-164, 175, 184].

 1. Каджар Ч. Старая Шуша.- Б.: «Шарг-Гарб», 2007.- 313 с.

В книге рассказывается о семействе Гаджи­бекова и роли композитора в развитии культуры Шушы [С. 326-341].

2008

 1. Габиббейли И. Азербайджанская литература начала ХХ века.- М.: Триада, 2008.- 167 с.

В книге описывается творческая деятельность Узеира Гаджибекова [С. 61-65].

Газетные и журнальные статьи

1913

 1. Кубали. Мусульманская оперетта: Произве­де­ние Уз.Гаджибекова: [О постановке оперетты «О олмасын, бу олсун» труппой общества «Ниджат»] //Каспий.- 1913.- 21 апреля.

1917

 1. Ширванский Г. Несколько слов о театре му­сульман: [Критическая статья о постановке Театра братьев Гаджибековых] //Каспий.- 1917.- 2 (15) сентября.

1923

 1. Кубат (Касимов К.) Аршин мал алан: [О спек­такле Малого гостеатра им. Д.Буниатзаде] //Бакин­ский рабочий.- 1923.- 15 ноября.

 2. Кубат (Касимов К.) Лейли и Меджнун: [О недостатках постановки оперы в тюркском гостеатре, о слабой подготовке некоторых исполнителей] //Бакинский рабочий.- 1923.- 11 декабря.

 3. Кубат (Касимов К.) Асли ве Керем: [О спек­такле Малого гостеатра им. Д.Буниатзаде] //Бакинский рабочий.- 1923.- 2 ноября.

1924

 1. Кубат (Касимов К.) «Аршин мал алан» опе­ретта Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1924.- 2 де­кабря.

 2. Кулиев М. О тюркской опере //Бакинский ра­бо­чий.- 1924.- 12 ноября.

1935

 1. Строгова Е. Тень уходящей экзотики: [Об опере Уз.Гаджибекова «Лейли и Меджнун» и перспективах развития азербайджанской музыки] //Известия.- 1935.- 17 декабря.

1937

 1. Бакинский А. «Кероглы» - азербайджанская опера Уз.Гаджибекова //Сов. музыка.- 1937.- №10-11.- С. 71-76.

 2. Глан Д., Дмитриев Д. Композитор: [Твор­чес­кий портрет] //Бакинский рабочий.- 1937.- 6 мая.

 3. Гликштейн Д. «Кероглы». Новая азербай­джан­ская опера //Театр.- 1937.- № 4.- С. 146-149.

 4. Зритель об опере: [Высказывания об опере «Кер­­оглы»] //Бакинский рабочий.- 1937.- 6 мая.

 5. Идаят-заде И. Показать народную героику: [К постановке оперы «Кероглы» на сцене Азербай­джанского театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Бакинский ра­бо­чий.- 1937.- 18 апреля.

 6. Минкевич Д., Гликштейн Д. Творчество азер­­байджанских композиторов: [О концерте в Бакинской фи­лармонии, на котором была исполнена миниатюра «Ашыг­саягы» Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1937.- 11 мая.

 7. Минкевич Д., Гликштейн Д. Большая победа азербай­­джан­ской оперы: [О новой постановке оперы «Кер­оглы»] //Бакинский рабочий.- 1937.- 29 декабря.

 8. Минкевич Д., Гликштейн Д. Народная опера: [Рецензия на постановку оперы «Кероглы» в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 1937.- 6 мая.

 9. Рудольф Л. О музыке «Кероглы» //Лит. Азе­байджан.- 1937.- № 5.- С. 52-53.

 10. Творчество азербайджанских композиторов: [Краткая заметка о произведениях, созданных к 20-летию Великой Октябрьской социалистической рево­люции, в том числе о новом хоре Уз.Гаджибекова] //Советская му­зыка.- 1937.- № 10-11.- С. 162.

 11. Узеир Гаджибеков //Вышка.- 1937.- 17 окт­яб­ря.- С. 3.

 12. Узеир Гусейн оглы Гаджибеков: [Биография композитора, выдвинутого кандидатом в депутаты Вер­ховного Совета СССР] //Бакинский ра­бочий.- 1937.- 17 декабря; Вышка.- 1937.- 17 декабря.

 13. Узеир Гусейн оглы Гаджибеков //Бакинский рабочий.- 1937.- 17 ноября.- С. 3.

 14. Фелицын В. Композитор Гаджибеков //Вышка.- 1937.- 18 апреля.

 15. Хубов Г. Музыкальная культура в Азербай­джане: [О подготовке к декаде новых исполнительских кол­лективов, новых произведений азербай­джанских ком­позиторов и опере «Кероглы»] //Сов.музыка.- 1937.- №10-11.- С. 137-142.

 16. Шахбазов М. Работа театра: [О постановке «Кер­оглы»] //Бакинский рабочий.- 1937.- 6 мая.

 17. Эфендиев М. Эпос азербайджанского наро­да «Кероглы» на сцене оперного Театра им. М.Ф.Ахун­дова //Литературный Азербайджан.- 1937.-№ 5.- С. 50-51.

1938

 1. Ариф М. Народный эпос: [Характеристика эпо­са «Кероглы»] //Известия.- 1938.- 5 апреля.

 2. Бачелис И. Кероглы. Опера Уз.Гаджибекова //Ком­сомольская правда.- 1938.- 4 апреля.

 3. Браудо Е. «Кероглы» и «Шахсенем»: Декада азер­байджанского искусства в Москве //Учительская газе­та.- 1938.- 9 апреля.

 4. Браудо Е. «Кероглы»: [О спектакле оперы «Кер­оглы» в дни первой декады азербайджанской музыки в Москве] //Известия.- 1938.- 5 апреля.

 5. Бюль-Бюль (Мамедов). Образ легендарного ашу­га: [Заметки о музыкально-сценическом образе Кер­оглы в одноименной опере] //Бакинский рабочий.- 1938.- 18 апреля; Молодой рабочий.- 1938.- 1 апреля.

 6. Бюль-Бюль (Мамедов). Творчество народа: [О связях профес­сионального искусства с народным, а также краткая характеристика оперы «Кероглы»] //Правда.- 1938.- 2 апреля.

 7. Веснин В. Прекрасное искусство: [Впечатление от оперы «Кероглы»] //Бакинский ра­бочий.- 1938.- 9 ап­реля.

 8. Виноградов В. Истоки азербайджанской на­ци­о­нальной оперы: [Характеристика оперного творчества от «Лейли и Меджнун» до «Кероглы»] //Сов. музыка.- 1938.- № 3.- С. 68-74.

 9. Виноградов В. Опера «Кероглы» и ее автор: [Би­ог­рафические данные о Гаджибекове и история созда­ния оперы «Кероглы»] //Советское искусство.- 1938.- 24 мар­та.

 10. Виноградов В. Тридцатилетие азербайджан­ской оперы: [Харак­теризуется первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун»] //Известия.- 1938.- 28 фев­раля.

 11. Генеральная репетиция «Кероглы» //Прав­да.- 1938.- 3 апреля.

 12. Глиэр Р. Азербайджанские оперы: [Содержит ха­рактеристику оперы «Лейли и Меджнун» и значение деятельности Уз.Гаджибекова] //Труд.- 1938.- 4 апреля.

 13. Глиэр Р. Музыка Азербайджана: [Об Уз.Гад­жибекове и других азербайджанских композиторах] //Ра­бочая Москва.- 1938.- 3 апреля.

 14. Городинский В. «Кероглы»: [Характеристика оперы Уз.Гаджи­бекова, показанной во время Декады азербайджанского искусства в Москве] //Правда.- 1938.- 6 апреля; Бакинский рабочий.- 1938.- 8 апреля.

 15. Городинский В. Музыка азербайджанского народа: [Харак­теризуется творчество Уз.Гаджибекова] //Комсомольская правда.- 1938.- 27 марта.

 16. Гринберг М. Новая эра музыки: [О взаи­мо­влиянии культур русского и азербайджан­ского народов, о развитии азербайджанского народно­го искусства и значении творчества Уз.Гаджибекова] //Сов. ис­кусство.- 1938.- 18 апреля.

 17. Грошева Е. «Аршин мал алан»: [Рецензия на спектакль, показанный в дни первой Декады азербай­джанского искусства в Москве] //Сов. ис­кусство.- 1938.- 10 апреля.

 18. Давыдов Г. Декада азербайджанского ис­кус­ства: [О спектаклях «Кероглы», «Шах Сенем», «Наргиз» и музыкальной комедии «Аршин мал алан», подго­товленных к показу в дни Декады в Москве] //Правда.- 1938.- 31 марта.

 19. Декада азербайджанского искусства в Моск­ве: [Краткая заметка о работе Уз.Гаджибекова над но­выми произведениями] //Сов. искусство.- 1938.- 2 апреля.

 20. Дмитриев Д. Азербайджанский народный хор: [Об Азербай­джанском Государственном Хоре при Ба­кин­ской Филармонии и его руководителе Уз.Гаджибекове] //Бакинский рабочий.- 1938.- 20 марта.

 21. Ибрагимов М. В братском содружестве: [О декаде азербай­джанского искусства в Москве. В статье кратко характеризуются «Кероглы» и «Аршин мал алан»] //Литературный Азербайджан.- 1938.- № 4.- С. 20-21.

 22. Ибрагимов М. Искусство Азербайджана: [О подготовке к Декаде азербайджанского искусст­ва в Мос­кве] //Сов. искусство.- 1938.- 14 апреля.

 23. Ибрагимов М. Искусство народа //Театр.- 1938.- № 6.- С. 59-61.

 24. Ибрагимов М. Люди азербайджанского искус­ства: [О значении творческой деятельности Уз.Гад­жи­бекова и об опере «Кероглы»] //Правда.- 1938.- 18 апреля.

 25. Ибрагимов М. Оперный театр освобожденно­го народа: [О постановках, подготовленных к декаде в Моск­ве, в том числе кратко об «Аршин мал алане» и «Кероглы»] //Сов. искусство.- 1938.- 2 апреля.

 26. Ибрагимов М. Театры, актеры, драматурги: [О развитии азер­байджанского драматического те­атра, о переменах на оперной сцене и создании таких выда­ющихся произведений, как опера «Кероглы»] //Сов. Искус­ство.- 1938.- 25 января.

 27. Искусство азербайджанского народа: [О пос­тановках спектаклей, в том числе «Кероглы», под­го­тов­ленных к показу в дни Декады азербайджан­ского искус­ства в Москве] //Правда.- 1938.- 5 апреля; Бакинский рабочий.- 1938.- 6 апреля.

 28. Казиев Э. Тридцать лет: [О путях развития азер­байджанской оперы и новой опере Уз.Гаджибекова «Кер­оглы»] //Литературная газета.- 1938.- 5 апреля.

 29. «Кероглы»: Новые ноты: [Сообщение об из­да­­нии отрывков из оперы «Кероглы»] //Сов. музыка.- 1938.- № 6.- С. 101-102.

 30. Корев С. «Аршин мал алан»: На генеральной репетиции //Рабочая Москва.- 1938.- 9 апреля.

 31. Корев С. «Кероглы»: [Рецензия на декадный спектакль Азербай­джанского Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова в Москве] //Рабочая Москва.- 1938.- 4 ап­реля.

 32. Корев С. Музыка Советского Азербайджана: [О развитии азербайджанского музыкального искусства и его выдающемся представителе - Уз.Гаджибекове] //Рабо­чая Москва.- 1938.- 2 апреля.

 33. Кригер В. Пленительный спектакль: [О де­кад­ном спектакле оперы «Кероглы» Уз.Гаджибекова на сцене ГАБТА] //Известия.- 1938.- 6 апреля.

 34. Крылова А. Песня и спектакль: [О двух замечательных сыновьях Азербайджана Узеире Гажи­бе­ко­ве и Мир Асадулле Миркасимове] //Известия.- 1938.- 4 апреля.

 35. Леви Б. «Аршин мал алан»: Декада азербай­джан­ского искусства в Москве //Учительская газета.- 1938.- 11 апреля.

 36. Леонидов Л. Красочный, жизнерадостный спек­такль: [Впечатление от оперы «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1938.- 9 апреля.

 37. Лепешинская О. Великая простота: [О де­кад­ной постановке «Кероглы» бакинским театром на сцене ГАБТА] //Театр.- 1938.- № 6.- С. 62-64.

 38. Лепешинская О. Чудесные танцы: [О тан­це­валь­ных сценах оперы «Кероглы»] //Правда.- 1938.- 16 ап­­­реля; Советская музыка.- 1938.- № 4.- С. 41.

 39. Минкевич Д. Аршин мал алан: [О первой постановке комедии на русском языке] //Бакинский ра­бочий.- 1938.- 30 июля.

 40. Минкевич Д. Праздник азербайджанского ис­кусства: [О декаде азербайджанского искусства в Москве, приводятся материалы о творчестве Уз.Гаджибекова] //Ба­кинский рабочий.- 1938.- 14 апреля.

 41. Минкевич Д., Гликштейн Д. Аршин мал алан: [О новой постановке оперетты в ТОиБ им. М.Ф.Ахундова накануне декады в Москве] //Бакинский рабочий.- 1938.- 4 февраля.

 42. Мурадов М. Первая оперная постановка: [Об опере «Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1938.- 16 марта.

 43. Огромный успех оперы «Кероглы» //Труд.- 1938.- 15 апреля; Учительская газета.- 1938.- 15 апреля.

 44. Плоткин Ц. Депутат Верховного Совета: [Об общественной деятельности Уз.Гаджибекова] //Совет­ское искусство.- 1938.- 16 апреля.

 45. Поляновский Г. Опера «Кероглы»: [Рецензия на декадный спектакль] //Труд.- 1938.- 8 апреля.

 46. Поляновский Г. «Аршин мал алан»: [Рецензия на декадный спектакль] //Труд.- 1938.- 11 апреля.

 47. Прекрасное искусство Азербайджана: Боль­шой успех оперы «Кероглы»: [Высказывания зрителей об опере] //Рабочая Москва.- 1938.- 6 апреля.

 48. Рзаев Г., Сарабский Г. Первая постановка «Лей­ли и Меджнун»: [К 30-летию азербайджанской оперы] //Бакинский рабочий.- 1938.- 1 марта.

 49. Рыжкин И. Мысли и впечатления: О Декаде азербайджанского искусства в Москве //Советская музыка.- 1938.- № 4.- С. 39-40.

 50. Самосуд С. Талантливый композитор //Из­вес­тия.- 1938.- 18 апреля.

 51. Сарабский Г. Наш первый спектакль //Совет­ское искусство.- 1938.- 6 апреля.

 52. Сарабский Г. Прошлое и настоящее азер­бай­джанского театра //Труд.- 1938.- 3 апреля.

 53. Сергеев В. «Кероглы» //Известия.- 1938.- 5 ап­реля; Правда.- 1938.- 6 апреля.

 54. Славин Л. «Аршин мал алан» //Правда.- 1938.- 10 апреля; Бакинский рабочий.- 1938.- 11 апреля.

 55. Соколов М. «Аршин мал алан»: [Рецензия на декадные спектакли музыкальной комедии] //Известия.- 1938.- 9 апреля.

 56. Сопин Г. Героический образ: [Об опере «Кер­оглы», показанной в Москве в Дни декады азербай­джан­ского искусства] //Правда.- 1938.- 16 апреля.

 57. Стаханов А. Замечательная музыка герои­чес­кого народа: [Впечатление от декадных спектаклей, в том числе и от оперы «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1938.- 14 апреля.

 58. Стаханов А. Спасибо азербайджанскому на­ро­ду: [Впечатление от декадных спектаклей «Аршин мал алан», «Кероглы»] //Правда.- 1938.- 16 апреля.

 59. Торжество азербайджанского искусства: [О достижениях музыкального искусства и спектаклях дека­ды] //Правда.- 1938.- 18 апреля.

 60. Тренев К. Народ и его творчество: [Впе­чат­ление от спектаклей Декады азербайджан­ского искусства в Москве, в том числе от музыкальной комедии «Аршин мал алан»] //Правда.- 1938.- 16 апреля.

 61. Тридцать лет назад: [О первой постановке оперы «Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1938.- 16 марта.

 62. Узеир Гаджибеков //Молодой рабочий.- 1938.- 6 апреля.

 63. Узеир Гаджибеков в редакции «Советского ис­усства»: [О встрече композиторов музыковедов Мос­квы с Уз.Гаджибековым] //Советское искус­ство.- 1938.- 28 ап­еля.

 64. Узеир Гаджибеков: Творческий путь ос­но­ва­теля азербайджанской оперы //Молодой рабочий.- 1938.- 6 апреля.

 65. Хубов Г. Искусство Азербайджана: [О развитии искусства Азер­байджана, о создании высокопрофес­сио­нальных произведений и исполнитель­ских коллективов] //Правда.- 1938.- 2 апреля; Бакинский рабочий.- 1938.- 4 апреля.

 66. Хубов Г. Искусство азербайджанского народа: [Фрагмент статьи посвящен характеристике оперы «Кер­оглы»] //Советская музыка.- 1938.- № 4.- С. 5-23.

 67. Хубов Г. Народность и мастерство: [О дос­тижениях азербай­джанской музыкальной куль­туры, о де­кад­ной постановке оперы «Кероглы»] //Правда.- 1938.- 16 апреля; Бакинский рабочий.- 1938.- 17 апреля.

 68. Чемоданов С. Декада азербайджанского ис­кус­ства //Советская Украина.- 1938.- 9 апреля.

 69. Ширван Ю. Узеир Гаджибеков //Комсомоль­ская правда.- 1938.- 2 апреля.

 70. Эль Регистан. Здравствуй, жизнь!: [Литера­тур­ный очерк о развитии азербайджанского искусства, его замечательных достижениях: операх «Кероглы» Уз.Гад­жи­бекова и «Шахсенем» Р.Глиэра] //Лит. га­зета.- 1938.- 10 ап­реля.

 71. Эль-Регистан. Добро пожаловать: [О гене­раль­ной репетиции оперы «Кероглы» и ее большом успехе] //Лит.газета.- 1938.- 5 апреля.

1939

 1. Аббасов Ш. К новым творческим победам!: [О тридцатилетии азербайджанской оперы и произведениях Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1939.- 26 февраля.

 2. Азербайджанская музыкальная литература: [О создании учебной нотной литературы по азербай­джан­ской музыке: транскрипции Карницкой на темы музы­каль­ной комедии «Аршин мал алан» и транскрипции Бур­штейна на темы оперы «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1939.- 2 июля.

 3. Выставка в театре имени М.Ф.Ахундова: [О фотовыставке, посвященной 30-летию азербайджанской оперы. Раскрывается роль произ­ведений Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1939.- 26 февраля.

 4. Гликштейн Д. 30 лет азербайджанской опе­ры //Сов. Искусство.- 1939.- 16 февраля.

 5. Над чем работает композитор-орденоносец Уз.Гаджибеков: [О работе над новыми музыкальными про­из­ведения­ми и книгой «Основы азербайджанской народ­ной музыки»] //Вышка.- 1939.- 12 февраля.

 6. Новые произведения композитора Уз.Гад­жи­бекова //Бакинский рабочий.- 1939.- 3 февраля.

 7. Премьера оперы «Лейли и Меджнун»: [Об опе­ре «Лейли и Меджнун», показанной в дни празднова­ния 30-летия азербайджанской оперы] //Бакинский рабо­чий.- 1939.- 26 февраля.

 8. Успех азербайджанской музыкальной коме­дии: [Сообщение ТАСС о постановках комедии «Аршин мал алан» в Белоруссии, Саратове, Алма-Ате, Анди­жане и т. д.] //Бакинский рабочий.- 1939.- 10 июня.

1940

 1. Бадалбейли А. Народный композитор: [К 55-летию со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 1940.- 18 сент­ября.

 2. Глан Д. 55 лет со дня рождения Узеира Гад­жибекова: [О проведении юбилейных торжеств в связи с 55-летием со дня рождения] //Советское искусство.- 1940.- 28 сен­тября.

 3. Лившиц А. В Азербайджане: [О развитии азер­байджанского музыкального искусства после декады в Москве, о творческой деятельности Уз.Гаджибекова, соз­да­нии кантаты, работе над оперой «Искендернамэ»] //Сов.музыка.- 1940.- № 3.- С. 86-88.

 4. Торжественный вечер, посвященный 55-летию со дня рождения Народного артиста - СССР ком­по­зитора Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1940.- 19 сентября.

1941

 1. Гликштейн Д. Узеир Гаджибеков и его опе­ра «Кероглы»: [Творческая биография Гаджибекова и харак­тери­стика оперы «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1941.- 28 марта.

 2. Данилов Д. Творческий вечер лауреата Госу­дар­ственной премии Уз.Гаджибекова //Бакинский рабо­чий.- 1941.- 10 апреля.

 3. Миккезич Д. Два спектакля: [Об открытии сезо­на в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахундова операми «Кероглы и «Князь Игорь»] //Бакинский рабочий.- 1941.- 25 сентября.

 4. Неведов С. Заключительный концерт: [О кон­церте декады советской музыки и исполнении кантаты Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1941.- 7 января.

 5. Новые произведения композиторов Азер­бай­джа­на //Вышка.- 1941.- 8 октября.

1942

 1. Бадалбейли А. Музыка больших патрио­ти­чес­ких чувств: [Краткая характеристика песен и инстру­мен­тальных произведений Уз.Гаджибекова военных лет] //Бакинский рабочий.- 1942.- 16 июля.

 2. История азербайджанской музыки: [О необ­ходимости изучения азербайджанской музыки, о состав­лении под руководством Уз.Гаджибекова программы по истории музыки Азербайджана] //Бакинский рабочий.- 1942.- 15 декабря.

1943

 1. Гик Я. «Кероглы» на русском языке //Вышка.- 1943.- 8 октября.

 2. Глан Д. «Кероглы»: Премьера в Театре опе­ры и балета им. Ахундова: [О премьере спектакля на русском языке] //Бакинский рабочий.- 1943.- 8 октября.

 3. Идаят-заде И. Новые постановки оперного театра: [О подготовке к постановке оперы «Кероглы» на русском языке] //Бакинский рабочий.- 1943.- 23 мая.

 4. Искендеров А. Азербайджанское искусство на службе родине и фронту: [О создании Уз.Гаджибековым патриотических про­изведений-кантаты «Родина и фронт», о работе над операми «Бабек», «Деде Коркуд»] //Бакин­ский рабочий.- 1943.- 2 ок­тября.

 5. Опера «Кероглы» на русском языке: [Об открытии сезона в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахун­дова оперой «Кероглы» на русском языке] //Известия.- 1943.- 7 октября.

1944

 1. Бюль-Бюль (Мамедов). Новые вокальные про­из­ведения компо­зиторов республики: [О вокальных газе­лях Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1944.- 24 де­кабря.

 2. Глиэр Р. Музыка композиторов Азербайджа­на: [Фрагмент статьи посвящен вокальным произведе­ниям Уз.Гаджибекова - «Без тебя», «Рассказ ра­неного бойца», «Призыв», «Материнское напутствие»] //Бакинский рабо­чий.- 1944.- 29 декабря.

 3. Минкевич Д. Смотр музыкального искусства Азербайджана: [О декаде советской музыки республик Закавказья] //Бакинский рабочий.- 1944.- 27 декабря.

 4. Основы азербайджанской музыки: [Сооб­ще­ние о научном труде Уз.Гаджибекова] //Сабчота и хе­лов­­­неба.- 1944.- 22 декабря. (На груз.яз.)

 5. Хромов К., Подхомутников А. Когда наступа­ют сумерки: [О показе музыкальной комедии «Аршин мал алан» силами сельских комсомольцев] //Комсомольская правда.- 1944.- 30 мая.

 6. Шароев Г., Данилов Д. О сценической культу­ре: Спектакль «Кероглы» в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахундова //Бакинский рабочий.- 1944.- 22 октября.

1945

Узеир Гаджибеков – 60

 1. Верховный Совет СССР. Указ Президиума Вер­ховного Совета СССР: О награждении Народного артиста СССР, композитора Уз.Гаджибекова орденом Тру­дового Красного Знамени //Бакинский рабочий.- 1945.- 18/IX.- С. 1.

 2. Указ Президиума Верховного Совета Азер­байджанской ССР. О присвоении имени Узеира Гаджи­бекова Институту искусств Академии наук Азербай­джан­ской ССР //Бакинский рабочий.- 1945.- 16 сентября.

______________

 1. Аббасов Ш. Народные азербайджанские оперы «Лейли и Меджнун», «Асли и Керем» в ТОиБ им. М.Ф. Ахундова //Бакинский рабочий.- 1945.- 14 октября.

 2. Агаева X. Народный артист СССР Узеир Гад­жибеков: [Харак­терис­тика жизненного, творческого пути и основных черт музыкального стиля композитора] //Ба­кинский рабочий.- 1945.- 29 августа.

 3. Алиев М. Из прошлого: [Воспоминания о пер­вых постановках оперы «Лейли и Меджнун» и музы­кальной комедии «Муж и жена»] //Бакинский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 4. Бадалбейли А. Место «Лейли и Меджнун» в истории азербай­джанской оперы //Изв. АН Азерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 63-67.

 5. Василенко С. Азербайджанская музыка на де­ка­де искусств в Тбилиси: [Краткая характеристика произ­ве­дений азербайджанских компо­зиторов и песен Уз.Гад­жи­бекова] //Бакинский рабочий.- 1945.- 3 января.

 6. Выставка, посвященная творчеству Узеира Гаджибекова //Вышка.- 1945.- 17 сентября.

 7. Гарун А. Герой народного эпоса: [Об эпосе «Кероглы» и использовании его в либрет­то оперы «Кер­оглы»] //Бакинский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 8. Гасанов А. Родоначальник современной азер­байджанской музыки //Известия.- 1945.- 18 сентября.

 9. Гасанов А. Узеир Гаджибеков: [К 60-летию со дня рождения и 40-летию музыкаль­ной деятельности] //Заря Вос­тока.- 1945.- 21 сентября.

 10. Гасанов Л. Воспитатель музыкантов //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 11. Гасанов Л. Первый азербайджанский компо­зитор //Вышка.- 1945.- 18 сентября.

 12. Гимн Победы: [Сообщение о завершении рабо­ты над новым произведением] //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 3 июня.

 13. Глиэр Р. Народному артисту СССР Узеиру Гаджибекову: [Приветствие в связи с 60-летием со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 14. Грошева Е. Узеир Гаджибеков //Сов. ис­кусство.- 1945.- 21 сентября.

 15. Данилов Д., Шароев Г. Героическая опера «Кероглы» //Изв. АН Азерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 72-78.

 16. Доклад профессора Уз.Гаджибекова: [О док­ладе Уз.Гаджибекова на тему «Основы азер­байджанской народной музыки», прочитанном в до­ме интеллигенции им. Низами] //Бакинский рабочий.- 1945.- 28 марта.

 17. Зрители о своем любимом композиторе //Выш­ка.- 1945.- 18 сентября.

 18. К юбилею Уз.Гаджибекова. Заседание в Ака­демии наук Азербайджана //Бакинский рабочий.- 1945.- 14 сентября; Вышка.- 1945.- 14 сентября.

 19. Касимов К. Творчество Уз.Гаджибекова в годы Отечественной войны //Вышка.- 1945.- 18 сентября.

 20. Касимов К. Уз.Гаджибеков-публицист //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 14 сентября.

 21. Кинофильм об Уз.Гаджибекове //Бакинский рабочий.- 1945.- 14 сентября.

 22. Лауреат Сталинской премии, Народный ар­тист СССР, композитор Узеир Гаджибеков заканчивает новое произведение «Гимн Победы» на слова С.Вургуна //Бакинский рабочий.- 1945.- 3 июня.- С. 4.

 23. Максимович Ф. «Мешеди Ибад»: [О гастроль­ном спектакле Азербайджанского театра оперетты в Ашха­баде] //Туркменская искра.- 1945.- 17 августа.

 24. Народный артист //Вышка.- 1945.- 18 сентября.

 25. Первый состав действительных членов Ака­де­мии наук Азербайджанской ССР. Академик Уз.Гад­жи­беков //Бакинский рабочий.- 1945.- 1 апреля.

 26. Перед юбилеем народного артиста СССР Уз.Гад­жибекова: [О готовящихся юбилейных торжествах, посвященных 60-летию Уз.Гаджибекова] //Бакинский ра­бо­чий.- 1945.- 9 сентября.

 27. Пленум Союза Советских композиторов Азер­байджана: [О пленуме ЦК Азербайджана в честь юбилея Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1945.- 18 сент­яб­ря.

 28. Приветствия народному артисту СССР Уз. Гаджибекову в связи с 60-летием со дня рождения. От композиторов Москвы и композиторов Украины //Вышка.- 1945.- 18 сентября.

 29. Раева Р. «Аршин мал алан»; Новый художест­венный фильм производства Бакинской студии //Ба­кин­ский рабочий.- 1945.- 23 сентября.

 30. Раева Р. Гимн Победы: [О новом произведении Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1945.- 19 сентября.

 31. Рахимов Г. Ведущий композитор республики: [К 60-летию со дня рождения] //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 32. Рустамов С. Узеир Гаджибеков, как народный учитель //Известия АН АзССР.- 1945.- № 9.- С.79-82.

 33. Сафаралиева К. О труде Узеира Гаджи­бе­ко­ва.- «Основы азербайджанской народной музыки» //Изв: АН Азерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 68-71.

 34. Сафаралиева К. Основы азербайджанской на­родной музыки: [О научном труде Уз.Гаджибекова] //Ба­кинский рабочий.- 1945.- 18 сентября.

 35. Султанлы А. Узеир Гаджибеков, как драматург //Известия АН Аз.ССР.- 1945.- № 8.- С. 86.

 36. Терегулов А. В Горийской учительской семи­нарии //Изв. АН Азерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 83-88.

 37. Узеир Абдул Гусейн оглы Гаджибеков: Биог­рафия //Бакинский рабочий.- 1946.- 18 января.- С. 3.

 38. Чествование основоположника азербайджан­ской музыки: [О юбилейных торжествах в честь 60-летия со дня рождения] //Сов.искусство.- 1945.- 21 сентября.

 39. Шароев Г., Данилов Г. Героическая опера «Кероглы» //Изв.АН Азерб. ССР.- 1945.- № 9.- С. 72-78.

 40. Юбилей Узеира Гаджибекова: Торжественное собрание в Азербайджанском Государственном театре им. М.Ф.Ахундова //Бакинский рабочий.- 1945.- 19 сен­тября.

 41. Юбилейные вечера на предприятиях //Бакин­ский рабочий.- 1945.- 14 сентября.

1946

 1. Ария Нигяр из оперы «Кероглы» на фран­цуз­ском языке: [О концерте студентов факультета инос­тран­ных язы­ков Азербайджанского государственного заочного пе­дагогического института] //Вышка.- 1946.- 29 мая.

 2. В издании Академии Наук Азербайджана выш­ла книга «Узеир Гаджибеков» научного сотрудника Ака­демии Кубата Касимова //Вышка.- 1946.- 16 февраля.- С. 4.

 3. Достойный представитель: [О выдвижении Уз. Гаджибекова кандидатом в де­путаты Верховного Совета СССР] //Сов. искусство.- 1946.- 11 января.

 4. У композиторов Азербайджана: [Сообщение о новых произ­ведени­ях азербайджанских композиторов и работе Уз.Гаджибекова над опе­рой «Фируза»] //Сов.му­зыка.- 1946.- № 11.- С. 55.

 5. Шароев Г., Данилов Д. 10 лет сценической жизни оперы «Кероглы» //Бакинский рабочий.- 1946.- 9 июня.

1947

 1. Милованова Е. Музыкальная газель, как новое явление в творчестве азербайджанских композиторов: [Содержит характеристику вокальных газелей «Сенсиз» и «Севгили джанан»] //ДАН Азерб. ССР.- 1947.- Т. III.- № 2.- С. 89- 93.

1948

Памяти Узеира Гаджибекова

 1. От Президиума Верховного Совета Азербай­джанской ССР: [Извещение о смерти] //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- С. 5; Вышка.- 1948.- 24 ноября.

 2. От Совета Министров Азербайджанской ССР и ЦК КП (б) Азербайджана: [Извещение о смерти] //Вышка.- 1948.- 23 ноября.

__________________

 1. Айдынбеков С., Арбулиев М. Народы Дагес­тана скорбят вместе с азербайджанским народом: [Со­бо­лез­нование] //Вышка.- 1948.- 26 ноября.

 2. Вдохновляющий пример служения народу: [Памяти Уз.Гад­жибе­кова] //Бакинский рабочий.- 1948.- 24 ноября.

 3. Выдающийся ученый: Некролог //Вышка.- 1948.- 24 ноября.

 4. Гаджиев Д. Основоположник современной азер­байджанской музыки: [О книге В. Виноградова «Узеир Гаджибеков»] //Бакинский рабочий.- 1948.- 8 июля.

 5. Глан Д. 40 лет азербайджанской оперы: [Ха­рактеристика роли и значения опер Уз.Гаджибекова в раз­витии азербайджанского музыкального ис­кусства] //Бакин­ский рабочий.- 1948.- 28 января.

 6. Городинский В. Памяти выдающегося компо­зитора //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 51-54; Сов. искусство.- 1948.- 27 ноября.

 7. Дадашев С. Славный путь: [О сорокалетии азербайджанского оперного театра и значении опер Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1948.- 25 января.

 8. Зейдман Б. Узеир Гаджибеков и русская му­зыкальная культура //Бакинский рабочий.- 1948.-24 ноября.

 9. Зейдман Б. Чуткий воспитатель молодых ком­позиторов //Изв. АН Азерб ССР.- 1948.- №12.- С. 80-87.

 10. Караев К. Речь на гражданской панихиде по Узеиру Гаджибекову //Бакинский рабочий.- 1948.- 26 нояб­ря.

 11. Караев К. Узеир Гаджибеков – основополож­ник азербайджанского оперного искусства //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 39-46.

 12. Касимов К. Жизненный путь Узеира Гад­жи­бе­кова //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С.60-67.

 13. Мамедова Ш. Человек неиссякаемой энергии //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 97-98.

 14. Похороны Узеира Гаджибекова //Изв.АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 104-108; Бакинский рабочий; Вышка.- 1948.- 26 ноября.

 15. Рустамов С. Основоположник азербайджан­ского оперного искус­ства //Вышка.- 1948.- 24 ноября.

 16. Сафаралиева К. Основоположник теории азер­байджанской музыки //Изв.АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 57-59.

 17. Соболезнование научных учреждений и музыкально театральной общественности Советского Сою­за по поводу смерти Узеира Гаджибекова //Изв.АН Азерб. ССР.- 1948.- №12.- С. 111-123; Вышка.- 1948.- 26 ноября.

 18. У гроба Узеира Гаджибекова //Изв.АН Азерб. ССР, 1948.- № 12.- С. 103; Бакинский рабочий; Вышка.- 1948.- 24 ноября.

 19. Узеир Гаджибеков: Некролог //Изв.АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 11; Сов.музыка.- 1948.- № 10.- С. 85-86; Бакинский рабочий.- 1948.- 26 ноября; Вышка.- 1948.- 26 ноября.

 20. Узеир Гаджибеков - верный сын своего на­рода //Изв. АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 10-11; Сов.искусство.- 1948.- 27 ноября.- С. 1.

 21. Чуткий воспитатель композиторской молоде­жи: [Некролог Союза композиторов Азербайджана] //Вышка.- 1948.- 24 ноября.

 22. Шароев Г., Данилов Д. Узеир Гаджибеков - организатор Азербайджанской Государственной Кон­серватории //Изв.АН Азерб. ССР.- 1948.- № 12.- С. 72-79.

1949

 1. Бадалбейли А. Великий композитор: [К первой годовщине со дня смерти] //Бакинский рабочий.- 1949.- 23 ноября.

 2. Бадалбейли А. Основоположник азербайд­жан­ского оперного искусства: [Памяти Уз.Гаджибекова] //Ба­кинский рабочий.- 1949.- 24 ноября.

 3. Дмитриев Н. «Аршин мал алан» Уз.Гад­жи­бе­ко­ва и «Коробейники» Н.А.Некрасова: [Сравнительная ха­рак­теристика двух произведений] //Изв. АН Азерб. ССР.- 1949.- № 11.- С. 91-95.

 4. Ибрагимов М. Ответ клеветникам из «Улуса»: [По поводу статьи в турецкой газете «Улус», иска­жающей биографию и идейную направленность про­изведений Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1949.- 25 октября.

 5. Мехти Гусейн. Памяти выдающегося компо­зи­­тора: [К годовщине смерти] //Литературная газета.- 1949.- 27 ноября.

 6. Об увековечении памяти //Бакинский рабо­чий.- 1949.- 19 февраля.

 7. Узеир Гаджибеков: [К годовщине смерти] //Мо­лодежь Азербайджана.- 1949.- 24 ноября.

 8. Шароев Г. Поднять уровень музыкально-сце­ни­ческой культуры оперного театра: [О спектаклях «Кер­оглы» и «Князь Игорь» в ТОиБ] //Бакинский рабочий.- 1949.- 30 октября.

1950

 1. Аршин мал алан на сцене Красноярского теат­ра //Бакинский рабочий.- 1950.- 27 мая.

 2. Мороз А. «Аршин мал алан»: [О постановке комедии в Таджикском академическом театре драмы им. Лахути] //Коммунист Таджикистана.- 1950.- 18 июля.

1951

 1. Памяти Узеира Гаджибекова: [О концертах и лекциях, посвя­щен­ных 3-летию со дня смерти компози­тора]//Вышка.- 1951.- 25 ноября.

1952

 1. Жизнерадостный спектакль: [Комедия «Ар­шин мал алан» в Московском Театре им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко] //Бакинский рабочий.- 1952.- 25 декабря.

 2. Новое издание оперы «Кероглы»: [Сообщение о втором издании клавира оперы «Керог­лы»] //Молодежь Азербайджана.- 1952.- 7 сентября.

1953

 1. Алескеров С. Великий азербайджанский компо­зитор: [К 5-летию со дня смерти] //Молодежь Азер­бай­джа­на.- 1953.- 22 ноября.

 2. «Аршин мал алан» на оперной сцене: [О постановке музыкальной комедии в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Вышка.- 1953.- 11 декабря.

 3. Выдающийся деятель советской культуры: [К 5-летию со дня смерти] //Сов. Карабах.- 1953.- 25 ноября.

 4. Карагичева Л. Аршин мал алан: [Музыкальная комедия Уз.Гаджибекова в Театре оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.- 1953.- 27 декабря.

 5. Курбанова Г. «Аршин мал алан» на мос­ковской сцене: [О постановке музыкальной комедии в Театре им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко] //Правда.- 1953.- 4 января.

 6. Меликов X. Выдающийся азербайджанский ком­­позитор: [К 5-ой годовщине со дня смерти Уз.Гад­жибекова] //Бакинский рабочий.- 1953.- 22 ноября.

 7. Меликов X. Молодые вокалисты в комедии «Ар­шин мал алан»: [О зачетном спектакле бакинского музыкального училища] //Бакинский рабочий.- 1953.- 5 июля.

 8. Памяти Узеира Гаджибекова: [О вечере в Азгосфилармонии, посвященном 5-летию со дня смерти композитора] //Бакинский рабочий.- 1953.- 25 ноября.

 9. Рустамбекова Л., Мамедова Б. Выдающийся деятель советской культуры: [К 5 летию со дня смерти] //Вышка.- 1953.- 22 но­ября.

1954

 1. Гаджибеков С. Гений русской музыки: [О влиянии М.И.Глинки на творчество Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1954.- 1 июня.- С. 2.

 2. Мирахмедов А. Новые материалы о студен­чес­ких годах Уз.Гаджибекова и М.Магомаева //Извес­тия АН Аз.ССР.- 1954.- № 7.- С.103-119.

1955

Узеир Гаджибеков – 70

 1. Аббасов А. Узеир Гаджибеков: [К 70-летию со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 1955.- 18 сентября.

 2. Буниатзаде А. Бессмертные образы: [Воспоми­нания о совместной творческой работе] //Молодежь Азер­байджана.- 1955.- 16 сентября.

 3. Закладка памятника Узеиру Гаджибекову //Бакинский рабочий.- 1955.- 18 сентября; Вышка.- 1955.- 18 сентября.

 4. Издание произведений Уз.Гаджибекова и М.Ма­гомаева //Вышка.- 1955.- 16 сентября; Моло­дежь Азербайджана.- 1955.- 18 сентября.

 5. К 70-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева: [О подготовке к юбилейным торжествам] //Вышка.- 1955.- 14 сентября.

 6. Касимов К. Корифеи азербайджанской музы­ки: [К 70-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Ма­гомаева] //Вышка.- 1955.- 18 сентября.

 7. Мамедов А. Классик музыкальной культуры: [К 70 летию со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Молодежь Азербайджана.- 1955.- 18 сентября.

 8. Новые книги об Узеире Гаджибекове: [О книге Меликова X. «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова и монографии Агаевой X. «Узеир Гаджибеков»] //Бакинский рабочий.- 1955.- 18 сентября.

 9. Рзаев Г. Воспитатель, учитель, друг: [Об Уз. Гад­жибекове - основоположнике азербай­джанской компо­зи­торской школы] //Молодежь Азербайджана.- 1955.- 18 сен­тября.

 10. Рустамов С. Вечно живая традиция: [К 70-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Вышка.- 1955.- 18 сентября.

 11. Стельник З. Выдающиеся азербайджанские композиторы: [К 70-летию со дня рождения Уз.Гад­жи­бекова и М.Магомаева] //Социалистический Сумгаит.- 1955.- 18 сентября.

 12. Торжественный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1955.- 18 сентября.

 13. Черкасов А. Выдающийся азербайджанский композитор: [К 70-летию со дня рождения] //Советский Карабах.- 1955.- 18 сентября.

1956

 1. Кекелидзе М. Узеир Гаджибеков в Горийс­кой учительской семинарии //Молодежь Азербайджана.- 1956.- 23 марта.

1957

 1. Амиров Ф. Четырехсотый раз в роли Кероглы: [Об исполнителе роли Кероглы- Бюль-Бюлем] //Бакинский рабочий.- 1957.- 17 февраля.

 2. Ильин Р. Научный труд замечательного ком­позитора: [О книге Уз.Гаджибекова «Основы азербай­джан­ской народной музыки»] //Вышка.- 1957.- 9 июля.

1958

 1. Аббасов А. Узеир Гаджибеков-певец народа: [К 10-летию со дня смерти] //Бакинский рабочий.- 1958.- 23 ноября.

 2. Музыкальный фестиваль «Закавказская вес­на»: [Об опере «Кероглы», показанной в дни фестиваля «Закавказская весна»; Впечатления гостей: К.Ф.Даньке­вича, О.В.Тактакишвили и румынского композитора Хилды Жериа] //Вышка.- 1958.- 14 мая.

 3. Неведов С. «Аршин мал алан»: Спектакль Азер­байджанского Театра музыкальной комедии //Бакинский рабочий.- 1958.- 11 сентября.

 4. Осипов Г. Пятьдесят славных лет: Юбилей Азер­байджанского Театра оперы и балета имени М.F. Ахундова: [Раскрывается роль Уз.Гад­жибекова в создании азербайджанского оперного театра] //Сов.культура.- 1958.- 29 апреля.

 5. Поэтесса и композитор: [Сообщение о новых работах О.Эльдарова - скульптурных портретах Уз.Гад­жибекова и Натаван] //Бакинский рабочий.- 1958.- 19 января.

 6. Творческий взлет народа: [О расцвете искус­ства Советского Азербайджана, фрагмент статьи - о труд­ностях создания первой азербай­джанской оперы «Лейли и Меджнун», о но­вых достижениях азербайджанской музыки - опе­рах «Кероглы» и «Наргиз»] //Лит.газета.- 1958.- 5 апреля.

 7. Хучуа П. Гордость азербайджанского наро­да: [Об опере «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1958.- 15 мая.

1959

 1. Абасова Э. Клавир оперы «Лейли и Меджнун»: [О первом издании клавира оперы] //Бакинский рабочий.- 1959.- 17 июля.

 2. Абезгауз И. В азербайджанской опере: [О новой постановке оперы «Лейли и Меджнун» на сцене Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Сов. музыка.- 1959.- № 4.- С. 109-113.

 3. «Аршин мал алан» на пекинской сцене //Ба­кин­ский рабочий.- 1959.- 4 сентября.- Из журнала «Дружба».- № 35.

 4. Интерес к культуре Азербайджана за рубе­жом: «Джакарта Микелани» об Узеире Гаджибекове: [О статье А. Аббасова «Узеир Гаджибеков - певец народа», напеча­танной в индонезийской газете] //Бакинский рабочий.- 1959.- 4 сентября.

 5. Караев К. Песнь о народном герое: [Об опере «Кероглы»] //Правда.- 1959.- 22 мая.

 6. Неведов С. В роли Кероглы: [О различных исполнителях и их трактовках роли Кероглы в опере Уз.Гаджибекова. (Бюль-Бюль, Л.Иманов, Г.Алиев, И.Джа­фаров)] //Бакинский рабочий.- 1959.- 17 мая.

 7. Погосов Г. Я полсвета обошел... //Бакинский рабо­чий.- 1959.- 6 марта.

 8. Рыжкин И. Вторая встреча с «Кероглы»: [Ха­рактеристика оперы, показанной во время второй декады азербайджанского искусства в Москве] //Сов.культура.- 1959.- 26 мая.

 9. Рыжкин И. Некоторые особенности развития национальных музыкальных культур: [Рассмотрены проб­лемы соотношения национального и интернационального в музыкальном искусстве За­кавказья и Средней Азии, отдельные фрагменты статьи связаны с творчеством Уз. Гаджибекова] //Сообщение ин-та истории искусства АН СССР. - М., 1959.- № 15.- С. 8-22.

 10. Сафаров Д. «Аршин мал алан» в Пекине //Мо­лодежь Азербай­джана.- 1959.- 28 июня.

 11. Шахназарова Н. Заметки об азербайджанской декаде: [Краткая характеристика оперы «Кероглы»] //Сов. музыка.- 1959.- № 8.- С. 99-106.

 12. Яницкий С. «Аршин мал алан» на польской сцене: Письмо из Варшавы //Бакинский рабочий.- 1959.- 24 мая.

1960

 1. Абасова Э. Тематизм народных сцен в опере «Кероглы» //Сов. музыка.- 1960.- № 9.- С. 35-42.

 2. Абасова Э. Узеир Гаджибеков //Музыкальная жизнь.- 1960.- № 17.- С. 11-12.

 3. Аббасов А. Художник, учитель, человек: [К 75-летию со дня рождения] //Вышка.- 1960.- 17 сентября.

 4. Абдуллаев Дж. Пламень его души //Молодежь Азербайджана.- 1960.- 18 сентября.

 5. Алескеров Ю. Замечательный композитор: [К 12-летию со дня смерти] //Мингечаурский рабочий.- 1960.- 23 ноября.

 6. Богачев Ю. Азербайджанский народ живет глубокой духовной жизнью: [Отчет о вечере памяти Уз.Гаджибекова в Доме дружбы с народами зарубежных стран. Высказывания зарубежных гостей об азербай­джан­ской музыке и Уз.Гаджибекове] //Бакинский рабочий.- 1960.- 27 сентября.

 7. Гигошвили И. Первый спектакль «Аршин мал алан» Уз.Гад­жибекова на грузинской сцене. Глава из очерка «Воспоминания любителя сцены» //Сабчота хелов­неба.- 1960.- № 7. (На груз. языке).

 8. Данилов Д. Узеир Гаджибеков: [К 75-летию со дня рождения] //Кировабадский рабочий.- 1960.- 16 сен­тября.

 9. Династии композиторов: [О композиторской династии Гаджи­бековых] //Ахалгазрда коммунисти.- 1960.- 20 октября. (На груз. языке).

 10. Ибрагимов М. Гордость народа: [Заметки о творчестве] //Лит. Азербайджан.- 1960.- № 9.- С. 16-26.

 11. Ибрагимов М. Два портрета: [О творчестве Уз.Гаджибекова и С.Вургуна] //Литературный Азербай­джан.- 1960.- № 9.- С. 16-33.

 12. Исазаде А. Из истории профессиональной му­зыкальной жизни дореволюционного Баку: [О постановках опер Уз.Гаджибекова в дореволю­ционные годы] //Изв.АН Азерб. ССР. Сер. общественных наук.- 1960.- № 5.- С. 117-130.

 13. Мухатов Н. Наш Гаджибеков: [К 75-летию со дня рождения] //Туркменская искра.- 1960.- 18 сентября.

 14. Мясников А. Великий сын азербайджанского народа: [К 75-летию со дня рождения] //Туркменская искра.- 1960.- 18 сентября.

 15. Открытие памятника Узеиру Гаджибекову //Молодежь Азербай­джана.- 1960.- 4 мая.

 16. Погосов Г. Династия композиторов: [О компо­зиторской династии Гаджибековых] //Бакинский рабочий.- 1960.- 23 марта.

 17. Робин М. Династия композиторов: [О компо­зиторской династии Гаджибековых] //Сов.культура.- 1960.- 16 августа.

 18. Рустамов С. Глубокое постижение народ­ной жиз­ни: [К 75-летию со дня рождения] //Бакинский рабо­чий.- 1960.- 17 сентября.

 19. Смирнов В. Узеир Гаджибеков: [К 75-летию со дня рождения] //Комсомолец Туркменистана.- 1960.- 18 сентября.

 20. Шаликашвили Д. Классик азербайджанской музыки: [К 75-летию со дня рождения] //Тбилиси.- 1960.- 19 сентября.

1961

 1. Касимова С. Черты народности в музыкаль­ном языке опер азербай­джанских композиторов: [Отдельные положения статьи подтверждаются при­мерами из твор­чества Уз.Гаджибекова] //Изв АН Азерб. ССР. Сер. общественных наук.- 1961.- № 12.- С. 73-84.

1962

 1. Абасова Э. Юбилей «Кероглы»: [К 25-летию со дня первой постановки] //Сов. музыка.- 1962.- № 8.- С. 148-149.

 2. Ахмедова Ф. Служение искусству: [К 25-летию постановки оперы «Кероглы» на сцене Азербайджанского Академического Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Бакинский рабочий.-1962.- 30 апреля.

 3. Бадалбейли А. Классический образец: [К 25-летию постановки «Кероглы» на сцене Азер­байджанского Академического Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахун­дова] //Бакинский рабочий.- 1962.- 30 апреля.

 4. Буниатзаде А. Бессмертие: [К 25-летию поста­новки «Кероглы» на сцене Азербайджанского Акаде­ми­чес­кого Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Ба­кин­ский рабочий.- 1962.- 30 апреля.

 5. Героическая опера: [Об опере «Кероглы», показанной в Ереване во время гастролей Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Комсомолец.- 1962.- 13 мая.

 6. «Кероглы» - спектакль-юбиляр //Бакинский рабочий.- 1962.- 1 мая.

 7. «Кероглы» четверть века пленяет сердца: [К 25-летию первой постановки оперы «Кероглы»] //Бакинский рабочий.- 1962.- 30 апреля.

 8. Сарабский А. К истории постановки оперы «Шейх Санан» //Изв.АН Азерб. ССР. Сер. обществ, наук, 1962.- № 2.- С. 117-125.

 9. Сарабский А. Новые данные к биографиям //Известия Азерб.ССР.- 1962.- № 3.- С. 73-76.

1963

 1. Андгуладзе Д. Опера о народном герое: [Об опере «Кероглы», показанной в Тбилиси во вре­мя гас­тролей Театра оперы балета им. М.Ф.Ахун­дова] //Ком­му­нист.- 1963.- 6 июля. (На груз. языке).

 2. Ахмедов Н. «Аршин мал алан» на грузинском языке: Из прошлого нашего города //Баку.- 1963.- 23 июля.

 3. Беридзе М. Подлинная народная опера: [О гас­трольном спектакле оперы «Лейли и Меджнун»] //Тбили­си.- 1963.- 27 июля. (На груз. языке).

 4. Берулава М. Поэма о всепобеждающей люб­ви: [«Лейли и Медж­нун» на сцене Азербайджанского Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Вечерний Тбилиси.- 1963.- 16 июля.

 5. Вачнадзе М. Сын родного народа: [Об опере «Кероглы», показанной в Тбилиси во время гастролей Азербайджанского Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахун­дова] //Заря востока.- 1963.- 4 июля.

 6. Кузнецова В. 50 лет успеха: [Посвящается 50-летию создания музыкальной коме­дии Уз.Гаджибе­кова «Аршин мал алан»] //Сов.музыка.- 1963.- № 12.- С. 153.

 7. Маркозов Л. Героический спектакль: [О гас­тролях азербай­джан­ского оперного театра в Тбилиси и спектакле «Кероглы»] //Молодежь Грузии.- 1963.- 6 июля.

 8. Насидзе С. Гимн любви: Опера Уз.Гаджибекова «Лейли и Меджнун»: [Об опере «Лейли и Меджнун», показанной в Тбили­си во время гастролей Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова] //Заря Востока.- 1963.- 12 июля.

 9. Торадзе Д. Поэма о вечной любви: [О гас­троль­ном спектакле оперы «Лейли и Меджнун»] //Коммунист.- 1963.- 13 июня. (На груз. языке).

1964

 1. Азербайджанские оперетты в Болгарии: [Пе­ревод статьи из болгарского журнала о постановке в Болгарии оперетт Уз.Гаджибекова и Ф. Амирова] //Баку.- 1964.- 12 июня.

 2. Герои Гаджибекова на экране: [О новом кино­фильме по музыкальной комедии «Аршин мал алан»] //Дагестан­ская правда.- 1964.- 19 января.

 3. Дадашев С. Покоряющая сердца: [К 50-летию со дня первой постановки музыкальной комедии «Аршин мал алан»] //Баку.- 1964.- 16 января.

 4. Меликова Л. Народная песня в творчестве Уз. Гад­жибекова //Ученые записки Азгосконсервато­рии им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и тео­рия музыки.- 1964.- № 1.- С. 3-20.

 5. Рахлин Б. Эстетические взгляды Узеира Гаджи­бекова //Баку.- 1964.- 17 сентября.

1965

Узеир Гаджибеков – 80

 1. Абасова Э. Подвиг художника //Коммунист Тад­жикистана.- 1965.- 18 декабря; Молодежь Азербай­джана.- 1965.- 17 декабря.- С. 3.

 2. Агаева X. Так родилась опера: [Об опере «Лей­ли и Меджнун»] //Молодежь Азербайджана.- 1965.- 19 де­кабря.

 3. Александров А. Школа мастеров: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 4. Алиева Н. Аксакал нашей музыки //Молодежь Азербайджана.- 1965.- 27 октября.

 5. Амиров Ф. Величие подвига //Бакинский рабо­чий.- 1965.- 19 декабря.

 6. Амиров Ф. Светлый образ //Вышка.- 1965.- 19 декабря.

 7. Амиров Ф. Сподвижники: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Известия.- 1965.- 14 декабря.

 8. Аршин мал алан: [О новом фильме киностудии Азербайджан­фильм»] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 де­кабря.

 9. Ахмедов Н. Благотворное влияние: [О влиянии творчества Уз.Гаджибекова на музыкаль­ное искусство народов Средней Азии] //Баку.-1965.- 20 декабря.

 10. Ахмедов Н. Шагает по миру «Аршин мал алан» //Вышка.- 1965.- 19 декабря.

 11. Ахмедова Ф. Дорогие сердцу музыканты: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 12. Бадалбейли А. Родоначальник //Бакинский ра­бочий.- 1965.- 19 декабря.

 13. Большая дума человечества: [Статьи к 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М. Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.- С. 2-3.

 14. Большое удовольствие и удовлетворение: Высказывания Р.Глиэра и В.Беляева о труде Уз.Гад­жи­бе­кова «Основы азербайджанской народной музыки» //Баку.- 1965.- 20 декабря.

 15. Большой праздник азербайджанской музыки: Вечер в Москве, посвященный 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М. Магомаева //Вышка.- 1965.- 14 де­кабря.- С. 1.

 16. В честь классиков азербайджанской музыки: Заседание Республиканского юбилейного комитета по проведению 80-летия со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева //Молодежь Азербайджана.- 1965.- 21 но­яб­ря.- С. 4; Бакинский рабочий.- 1965.- 19 ноября.- С. 2.

 17. В честь классиков азербайджанской музыки: Торжественный вечер в Москве, посвященный 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1965.- 15 декабря.- С. 1.

 18. Вдохновение, отданное родному народу: Тор­жественный вечер, посвященный 80-летию Уз.Гаджи­бекова и М. Магомаева //Бакинский рабочий.- 1965.- 21 де­кабря.- С. 1; Вышка.- 1965.- 21 декабря.

 19. Векилов С. Память сердца: [Воспоминания о годах учения компо­зитора в Горийской семинарии] //Баку.- 1965.- 20 декабря.

 20. Воспитатель, наставник, учитель //Молодежь Азербайджана.- 1965.- 19 декабря.- С. 3.

 21. Вургун С. Великий композитор: Стихотворе­ние //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 22. Гаджибеков С. Человек, гражданин //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 23. Гаджиева Р. Спасибо Вам, мастер! //Вышка.- 1965.- 19 декабря.

 24. Гордость азербайджанской культуры //Сов. Молдавия.- 1965.- 17 сентября.

 25. Дань уважения корифеям азербайджанской музыки: [Вечер в Москве, посвященный 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Баку.- 1965.- 14 декабря.

 26. Джавахишвили И. Азербайджанский музыкант в Грузии: [О творческих связях Уз.Гаджибекова с гру­зински­ми музыкантами] //Ахалгазрда коммунисти.- 1965.- 14 декабря. (На груз. языке).

 27. И жизнь, и творчество-подвиг!: [Выдающиеся деятели культуры о творчестве Уз.Гаджибекова: Глиэр Р., Шостакович Д., Хорава А.] //Баку.- 1965.- 20 декабря.- С. 2-3.

 28. Ибрагимова Р. «Аршин мал алан» на русском языке //Молодежь Азербайджана.- 1965, 24 ноября.

 29. Их музыка вечно жива: [О юбилейном вечере в Москве, посвященном 80-летию со дня рождения Уз.Гад­жибекова и М.Магомаева] //Вышка.- 1965.- 15 декабря; Сов. культура.- 1965.- 16 декабря.

 30. Карагичева Л. Узеир Гаджибеков и традиции азербайджанской музыки //Баку.- 1965.- 17 декабря.

 31. Караев К. У истоков искусства: [К 80 летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Правда.- 1965.- 23 декабря.

 32. Керимов С. Неутомимый талант //Литера­тур­ный Азербайджан.- 1966.- № 2.- С. 114-117.

 33. Классики азербайджанской профессиональной музыки: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Баку.- 1965.- 20 декабря.

 34. Композиторы, музыковеды расскажут о ко­ри­феях: [К 80-летию Уз.Гаджибекова и М. Магомаева] //Баку.- 1965.- 4 декабря.

 35. Кужамьяров К. Это и наш праздник: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 36. Магеррамли Д. …И большой публицист //Мо­ло­дежь Азер­бай­джана.- 1965.- 14 ноября.

 37. Магеррамли Д. Узеир Гаджибеков - публицист //Баку.- 1965.- 12 ноября.

 38. Мамедова Ш. Его никогда не забудут: [Вос­поминания об Уз.Гаджибекове] //Ба­ку.- 1965.- 20 декабря.

 39. Мачавариани А. Их любят, помнят...: [К 80-летию со дня рождений Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 40. Мехмандарова Л. «Лейли и Меджнун». Стра­ницы сценической жизни //Бакинский рабочий.- 1965.- 15 декабря.

 41. Миров А. Уз.Гаджибеков в Горийской семи­нарии //Баку.- 1965.- 11 декабря.

 42. Мурадели В. Творческое единомыслие: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 43. Мчедлидзе Д. Концерт дружбы: [О концерте в Большом зале Тбилисской консерва­тории, посвященном 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Маго­маева] //Заря Востока.- 1965.- 31 декабря.

 44. На родине выдающегося композитора: [О выездном пленуме Союза композиторов Азербайджана, состоявшемся в Шуше в честь 80-летия со дня рождения] //Вышка.- 1965.- 7 декабря.

 45. Назаров Б. Архивы рассказывают об Уз.Гад­жи­бекове //Баку.- 1965.- 25 октября.

 46. Новый фильм «Аршин мал алан» //Музыкаль­ная жизнь.- 1965.- № 21.- С. 3.

 47. Памяти замечательных композиторов: [О музыкально-литературном вечере в связи с 80-летием со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева, органи­зо­ванном ЦК ЛКСМ Азербайджана] //Молодежь Азербай­джана.- 1965.- 12 декабря; Баку.- 1965.- 10 декабря.

 48. Памяти классиков азербайджанской музыки: [О конференции в Азгосконсерватории, посвященной 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Ма­гомаева] //Вышка.- 1965.- 9 декабря.

 49. Петрова К. Талантливый коллектив: [О гас­троль­ных спектаклях Азербайджанского театра музы­каль­ной комедии в Москве, в том числе и о комедии «Не та, так эта»] //Музыкальная жизнь.- 1965.- № 14.- С. 7-8.

 50. Плакаты посвящены классикам азербай­джанской музыки //Баку.- 1965.- 15 декабря.

 51. Попов И. Соратники: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Советская культура.- 1965.- 21 декабря.

 52. Посвящается классикам: [О выпуске фотоаль­бомов и плакатов к юбилею Уз.Гаджибекова и М.Магома­ева] //Вышка.- 1965.- 15 декабря.

 53. Раджабли А. «Лейли и Меджнун» на сцене рабочего клуба: [Об исполнении отрывков из оперы Уз. Гаджибекова в Али-Байрамлах] //Вышка.- 1965.- 1 декабря.

 54. Рзаева А. Светлый ум //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 55. Рождественская Н. От всей души //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 56. Рустамов С. Бессмертные песнопевцы наро­да: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Баку.- 1965.- 20 декабря.

 57. Саидова С. Театр отмечает юбилей: [К 80-летию Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабо­чий.- 1965.- 12 декабря.

 58. Сафарова З. Музыкально-эстетические взгля­ды Узеира Гаджи­бекова. Тезисы доклада на науч­ной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения Уз.Гад­жибекова //Баку.- 1965.- 7 декабря.

 59. Теймурова Г. Оперетту ставят шоферы: [О постановке «Аршин мал алан» - артистами-любителями] //Вышка.- 1965.- 30 декабря.

 60. Торадзе Д. Звучащая палитра: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Заря Вос­тока.- 1965.- 19 декабря.

 61. Фархадова Р. «Кероглы»: [Страницы сцени­чес­кой жизни оперы] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 62. Фильм об Узеире Гаджибекове //Вышка.- 1965.- 18 декабря.

 63. Фильм-песня: [О новой экранизации музы­каль­ной комедии «Аршин мал алан»] //Правда.- 1965.- 29 декабря.

 64. Халилов Р. Друзья, соратники, сподвижники: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 65. Хучуа П. Жизнь в музыке //Вечерний Тбилиси.- 1965.- 17 сентября.

 66. Чистый родник: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Вышка.- 1965.- 19 декабря.

 67. Чхиквадзе Г. Пока живет народная песня: [Воспоминания о творческих связях Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1965.- 19 декабря.

 68. Шапорин Ю. Сила творцов: [К 80-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Ба­кин­ский рабочий.- 1965.- 19 декабря.

 69. Ширван Ю. Узеир Гаджибеков - журналист и редактор //Литературный Азербайджан.- 1965.- №5.- С. 103-104.

1966

 1. Азербайджанская оперетта на болгарской сце­не: [О постановке оперетты «О олмасын, бу олсун» в болгарском городе Шумене] //Бакинский рабочий.- 1966.- 8 марта.

 2. Алекперов А. Почетное полпредство: [Заметки режиссера о постановке музыкальной комедии «Не та, так эта» в Болгарии] //Бакинский рабочий.- 1966.- 8 мая.

 3. Касумова Т. Песни сердца: [Литературный очерк об Уз.Гаджи­бекове и А.Бакиханове и их совместной деятельности] //Молодежь Азер­байджана.- 1966.- 16 сен­тября.

 4. Липпе А. Основоположник национальной му­зы­ки //Советская Киргизия.- 1966.- 11 декабря.

 5. «Мешади Ибад» в Болгарии: [О показе музы­каль­ной комедии Уз.Гаджибекова в Болгарии во время фес­тиваля турецких театров страны] //Вышка.- 1966.- 14 мая.

 6. «Мешади Ибад» в Болгарии: [О предстоящем фес­тивале турецких театров Болгарии и показе музы­каль­ной комедии Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1966.- 19 января.

 7. «Мешади Ибад» в Коларовграде: [О поста­новке музыкальной комедии Уз.Гаджибеко­ва в Болгарии] //Баку.- 1966.- 14 февраля.

 8. «Не та, так эта» в Болгарии: [Об успехе ко­ме­дии Уз.Гаджибекова на фестивале в Болгарии рассказывает постановщик спектакля, Заслуженный артист Азерб. ССР А.Алекперов] //Баку.- 1966.- 28 июня.

 9. Юбилей бессмертной оперы: [О 60-летии пер­вой азербайджанской оперы - «Лей­ли и Меджнун»] //Молодежь Азербайджана.- 1966.- 25 января.

1967

 1. Абасова Э. Подвиг художника: [Творческий пор­трет Уз.Гаджи­бекова] //Музыкальная жизнь.- 1967.- №22.- С. 15-16.

 2. Караев К. Посвящение Октябрю: [Содержится фрагмент о жизни и творческой деятельности Уз.Гад­жи­бекова] //Сов. музыка.- 1967.- № 11.- С. 25-28.

 3. Караев К. «Узеир Гаджибеков о музыкальном искусстве Азербайджана» //Баку.- 1967.- 13 января.- С. 4.

 4. Книга ценная, интересная: [О выпуске сбор­ника статей «Узеир Гаджибеков о музыкальном искусстве Азербайджана»] //Баку.- 1967.- 13 января.

 5. Узеир Гаджибеков о музыкальном искусстве Азер­байджана: [Сообщение о выпуске сборника статей] //Бакинский рабочий.- 1967.- 14 января.

1968

 1. Абезгауз И. Мелодический стиль Уз.Гад­жи­бе­кова в опере «Кероглы» //Ученые записки Азгос­кон­сер­ва­то­рии им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История теория музыки.- 1968.- № 1 (5).- С. 3-18.

 2. Буниатзаде А. Юбиляр-опера «Лейли и Медж­нун»: [К 60-летию первой азербайджанской оперы] //Ба­кинский рабочий.- 1968.- 26 января.

 3. Касимов К. Немеркнущая слава: [К 60-летию первой постановки оперы «Лейли и Меджнун»] //Баку.- 1968.- 23 января.

 4. Опере «Лейли и Меджнун» - 60 лет //Баку.- 1968.- 26 января.

1969

 1. Алиева Н. Некоторые принципы полифонии и полифонические формы в творчестве Уз.Гаджибекова //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1969.- № 3.- С. 127-136.

 2. Асланов М. Крупный методист русского язы­ка: [О педагогической деятельности] //Бакинский рабочий.-1969.- 25 ноября.

 3. Публицистика композитора: [Краткое сооб­ще­ние о выходе в свет III тома собрания сочинений Уз.Гад­жибекова] //Бакинский рабочий.- 1969.- 14 февраля.

 4. Рахлин Б. Благотворное влияние русской музы­кальной классики на современную азербайджанскую музы­кальную культуру: [Отдельные положения статьи под­тверждаются при­мерами из творчества Уз.Гаджибекова] //Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. истории и философии.- Б., 1969.- № 3.- С. 65-76.

1970

 1. Абезгауз И. Об одной ритмической фигуре //Сов. Музыка.- 1970.- № 2.

 2. Аршин малчи с улицы Горького: [О поста­новке музыкальной комедии московским са­модеятельным народным театром] //Баку.- 1970.- 13 ноября.

 3. Ибрагимов М. Перо, служившее бурям: [О литературно-публицистической деятельности Уз.Гаджибе­кова] //Лит. Азербайджан.- 1970.- № 9.- С. 98-127.

 4. Компанеец 3. Помню Узеирбека, помню Маго­маева...: [Интервью с композитором 3.Компанейцем] //Баку.- 1970.- 2 декабря.

 5. Мирзоева Д. Фонды музыкального музея: [О создании музея музыкальной культуры, в экспо­зиции которого собраны редкие документы о раннем периоде творческой деятельности Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1970.- 5 июня.

 6. Эфендиева И. Пути нашей песни: [О песенном творчестве азербайджанских композито­ров и произ­веде­ни­ях Уз.Гаджибекова в этом жанре] //Агитатор.- 1970.- №13.- С. 16-18.

1971

 1. Абезгауз И. Некоторые черты музыкального синтаксиса Уз.Гаджи­бекова //Сов.музыка.- 1971.- № 6.- С. 99-105.

 2. Бадалбейли Ш. 60 лет назад и сегодня: [Интервью с директором театра Музыкальной комедии имени Ш.Курбанова Ш.Бадалбейли об открытии сезона комедией Уз.Гаджибекова «Не та, так эта»] //Баку.- 1971.- 4 сентября.

 3. Мамедова Э., Гашимов Ф. Свет немеркнущей легенды: [К 63-й годовщине постановки оперы «Лейли и Меджнун»] //Молодежь Азербай­джана.- 1971.- 18 фев­раля.

 4. Эфендиев В. «Лейли и Меджнун»: Из истории нашей музыкальной культуры: [Об истории создания первой оперы, об огромном успехе «Лейли и Меджнун», ее первых граммофон­ных записях] //Баку.- 1971.- 16 июня.

1972

 1. Абасова Э. Опера «Асли и Керем» Узеира Гаджибекова //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и теория музыки.- Б., 1972.- № 9.- С. 59-71.

 2. Аршин мал алан на грузинской сцене //Баку.- 1972.- 22 марта.

 3. Бабаев М. Снимки публикуются впервые: [О новых, ранее неиз­вестных фотографиях Узеира Гад­жи­бе­кова] //Баку.- 1972.- 22 апреля.

 4. Данилов Д. Основы закладывал Узеир Гаджи­беков: [О роли Уз.Гад­жибекова в деле организации про­фессионального музыкального образования в Азер­бай­джа­не] //Баку.- 1972.- 18 апреля.

 5. Данилов Д. Узеир Гаджибеков //Ученые за­писки Азгосконсер­вато­рии им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1972.- № 1 (10).- С. 16-24.

 6. Кафарова 3. Автограф оперы «Кероглы»: [Рас­смотрены музыкаль­ные варианты первой сцены IV акта оперы] //ДАН Азерб. ССР.- 1972.- № 3.- С. 91-94.

 7. Хахуташвили В. Премьера «Аршин мал алан»: [Рецензия на спектакль театра Музыкальной комедии имени В.Абашидзе] //Сабчота хеловнеба.- 1972.- № 6. (На груз. языке).

 8. Эфендиев В. «Кероглы» - 35 лет: Из истории азер­байджанского искусства: [К 35-летию со дня премь­еры оперы «Кероглы»] //Баку.- 1972.- 23 марта.

1973

 1. Абасова Э. Великий азербайджанский компо­зи­тор Узеир Гаджи­беков //Советский Азербайджан сегодня.- 1973.- № 12.- С. 17-21.

 2. Абезгауз И. Об одной закономерности азер­байджанской музыки: [На основе анализа образцов азер­байджанской музыки и фрагментов из оперы «Кероглы» раскрывается одна из стилистических закономерностей нацио­нального искусства] //Ученые записки Азгос­кон­сер­ватории им. Уз.Гаджи­бекова. Сер. XIII. История и теория музыки.-1973.- № 1.- С. 3-18.

 3. Абезгауз И. Некоторые черты музыкального синтаксиса У.Гаджи­бекова //Сов. музыка.-1973.- № 6.

 4. Воловик А. Создается дом-музей Узеира Гад­жи­бекова //Вышка.- 1973, 27 января.

 5. Исмайлов Т. Мугам в опере «Кероглы» //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1973.- № 4.- С. 107-115.

 6. Кафарова 3. Увертюра к опере «Кероглы» Уз.Гаджибекова //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз.Гаджибекова. XIII, История и теория музыки.- 1973.- № 1.- С. 82-86.

 7. Курбанов Б., Мамедалиев Р. Различные фор­мы творческого отношения композиторов к народно-музы­каль­­ному творчеству: [Фрагмент статьи раскрывает роль народной музыки в творчестве Уз.Гаджибекова, его отно­шение к изучению народной музыки] //Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. истории и философии.- 1973.- № 6.- С. 46-51.

 8. Хурошвили Т. Музыкальные связи народов Закавказья //Сабчота хеловнеба.- 1973.- № 8. (На груз. языке).

1974

 1. Меликова Л. Народные истоки формообразо­вания в опере «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибе­кова //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз.Гад­жибе­кова. Сер. ХШ. История и теория музыки.- 1974.- № 1.- С. 3-17.

 2. Памяти выдающихся композиторов: [О кон­церте, состоявшемся во Дворце им. В.И.Ле­нина в честь 89-летия со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Баку.- 1974.- 19 сентября.

 3. Юбилеи, встречи, концерты: [О подготовке к проведению юбилея Уз.Гаджибеко­ва в 1975 г.] //Баку.- 1974.- 4 октября.

1975

Узеир Гаджибеков – 90

 1. Абасова Э. От «Лейли и Меджнун» до «Кер­оглы» //Баку.- 1975.- 20 ноября.

 2. Аббасов А. Источник вдохновения //Баку.- 1975.- 20 ноября.

 3. Абдуллаева Г. Чья песнь подхвачена народ­ны­ми устами... //Вышка.- 1975.- 21 ноября.

 4. Агарунов Я. Окрыленный доверием //Бакин­ский рабочий.- 1975.- 21 ноября.

 5. Алиев Ф. Корифей азербайджанской музыки //Баку.- 1975.- 16 октября.- С. 3.

 6. Алиева Э. Юбилей композитора: [О юбилейных торжествах в честь 90-летия со дня рождения] //Известия.- 1975.- 23 ноября.

 7. Амиров Ф. Жизнь-подвиг //Бакинский рабо­чий.- 1975.- 21 ноября.

 8. Амиров Ф. Творец музыкального эпоса //Извес­тия.- 1975.- 29 ноября.

 9. Амиров Ф. Школа мастера //Лит. газета.- 1975.- 3 декабря.- С. 8.

 10. Асланов М. Узеир Гаджибеков //Агитатор.- 1975.- № 15.- С. 26-30.

 11. Ахмедова Ф. Самая любимая роль: [О работе над образом Нигяр] //Баку.- 1975.- 20 ноября.

 12. Бабаев М. В кино возрожденная музыка: [О кинопостановках музыкальных комедий Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.-1975.-18 ноября.

 13. Байрамов М. Друг рабочих //Бакинский рабо­чий.- 1975.- 21 ноября.

 14. Баланчивадзе А. Звезда Закавказья //Вышка.- 1975.- 21 ноября.

 15. Белялов Р., Гуменюк А. Великий художник музыки //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 15 ноября.- С.3.

 16. В знак уважения к великому композитору //Бакинский рабочий; Вышка.- 1975.- 21 ноября; Молодежь Азербайджана.- 1975.- 22 ноября.

 17. В честь юбилея //Бакинский рабочий.- 1975.- 12 ноября; Молодежь Азер­байджана.- 1975.- 13 ноября.

 18. В честь юбилея композитора: Торжественное заседание, прове­денное Союзом Композиторов и Азгос­университетом //Бакинский рабочий.- 1975.- 18 ноября.- С.4.

 19. В честь юбилея композитора: Торжественные вечера в НКАО //Бакинский рабочий; Вышка.- 1975.- 14 октября.- С. 4.

 20. В честь юбилея Уз.Гаджибекова: [О вечере в Доме актера] //Баку.-1975.-19 ноября.

 21. В честь юбилея Узеира Гаджибекова: [О юби­лейных торжествах в Ханкенди и Шуше] //Вышка.- 1975.- 14 октября.

 22. Великий композитор //Баку; Бакинский рабо­чий; Вышка.- 1975.- 11 ноября.

 23. Великий композитор и гражданин: О тор­жест­венном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова в Государственном Театре Оперы и Ба­лета имени А.Спендиарова //Бакинский рабочий.- 1975.- 28 декабря.- С. 3.

 24. Великий мастер музыки //Вышка.- 1975.-11 но­ября.- С.3; Моло­дежь Азербайджана.- 1975.- 13 ноября.

 25. Великий художник музыки: [Интервью с участ­никами конферен­ции в АН Азер­байджанской ССР Р.Беляловым (Татария) и А.Гуменюком (Украина)] //Мо­лодежь Азербайджана.- 1975.- 15 ноября.

 26. Великому композитору посвящается: [О тор­жественном вечере в Азгосконсерватории] //Вышка.- 1975.- 16 ноября; Баку.- 1975.- 17 ноября.- С. 3.

 27. Вечно живое искусство: [Выступление Ниязи, музыковеда Н.Са­вин­цева, композитора Ш.Рамазанова (Узбекистан), певца А.Петросяна (Армения), композитора Г.Лященко (Украина), композитора Р.Кангро (Эстония), композитора В.Гомоляка (Украина)] //Бакинский рабочий; Вышка; Баку.- 1975.- 22 ноября.- С. 1-2.

 28. Выдающемуся композитору посвящается: //Молдова Сочиалистэ.- 1975.- 30 ноября. (На мол­давском языке).

 29. Гасанова Г. Певец женского счастья //Бакин­ский рабочий.- 1975.- 20 ноября.

 30. Гордость азербайджанской музыки: Торжест­венный вечер в Москве, посвященный 90-летию Уз.Гад­жибекова //Бакинский рабочий.- 1975.-30 ноября; Вышка.- 1975.- 30 ноября; Баку.- 1975.- 1 декабря.

 31. Гулиев Д. Гражданственность таланта //Прав­да.- 1975.- 29 ноября.

 32. Гусейнова Н. Обработка Узеиром Гаджибе­ковым народно-песенных мелодий (на примере сборника «Азербайджанские тюркские народные песни» Уз.Гад­жибекова и М.Магомаева) //Изв. АН Азерб. ССР, Сер. литературы, языка и искусства.- 1975.- № 3.- С. 108-124.

 33. Гусейноглы Г. Три дыхания: Стихотворение в прозе: [Посвящено газели «Сенсиз»] //Баку.- 1975.- 20 ноября.

 34. Жемчужина азербайджанской музыки. Новая постановка оперы «Кероглы» //Бакинский рабочий.- 1975.- 21 ноября; Вышка.- 1975.- 21 ноября; Молодежь Азер­байджана.- 1975.- 22 ноября.

 35. Закиев Ф. Колыбель композитора //Вышка.- 1975.- 19 ноября.

 36. Зека Р. Поэт музыки: Стихотворение: [Пос­вя­щено Уз.Гаджибекову] //Ба­ку.- 1975.- 20 ноября.

 37. Искендерова В. Музыкальный праздник //Ба­кин­ский рабочий.- 1975.- 14 ноября.

 38. Каган И. Первые шаги: [О первой постановке оперы «Лейли и Меджнун»] //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 18 ноября.

 39. Карабаглы 3. Рассказывают документы архи­ва //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 20 ноября.

 40. Караев К. Композитор-просветитель //Сов. культура.- 1975.- 28 ноября.

 41. Касимов К. В поисках нового стиля //Баку.- 1975.- 29 октября.

 42. Касимов К. Как легендарный Фархад //Лит. Азербайджан.- 1975.- № 11.- С. 126-129.

 43. Кафаров В. Пожизненная любовь: Из запис­ной книжки писателя //Бакинский рабочий.- 1975.- 25 но­ября.

 44. Кафарова 3. Звучит музыка композитора…: [О концертах студентов Азгосконсерватории на роди­не композитора - городе Шуше] //Бакинский рабочий.- 1975.- 12 ноября.

 45. Кафарова 3. Оперная эстетика Узеира Гаджи­бекова //Изв.АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1975.- № 4.- С. 103-110.

 46. Классик азербайджанской музыки: [Выска­зы­вания о творчестве Уз.Гаджибекова гостей конференции, проводившейся в АН Азербайджанской ССР] //Баку.-1975.- 13 ноября; Бакинский рабочий.- 1975.- 13 ноября; Вышка.- 1975.- 13 ноября.

 47. Клокова Э. Запретная любовь: «Аршин мал алан» в постановке Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии им. Ш.Курбанова //Сов. Татария.- 1975.- 15 июня.

 48. Козловский И. Спасибо художникам!: [Вос­поминания о встречах с Уз.Гаджибековым во время первой декады в Москве] //Бакинский рабочий.- 1975.- 19 ноября.

 49. Комедия. Положение просителя. Красный цвет //Баку.- 1975.- 17 ноября.- С. 3.

 50. Композитор и музыкальный театр: [О вечере в Доме актера] //Бакинский рабочий.- 1975.- 20 ноября.

 51. Косьяичук Г. К вопросу интонационного вкла­да Узеира Гаджибекова в азербайджанскую музыку //АН Азерб.ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1975.- №4.- С. 128-133.

 52. Кулиев М. Его музыка вдохновляет //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 20 ноября.

 53. Меликов А. Бессмертие //Вышка.- 1975.- 13 но­ября.

 54. Молчанов К. Слово о великом композиторе //Вышка.- 1975.- 21 ноября.- С. 4.

 55. Музыка, роднящая народы: [Впечатление гос­тей юбилейных торжеств от новой постановки оперы «Кер­оглы»] //Бакинский рабочий; Вышка.- 1975.- 22 нояб­ря.

 56. Мухадов В. Богатырь музыкального искусст­ва: К 90-летию со дня рождения Узеира Гаджибеко­ва //Эдде­бийят вэ сунгат.- 1975.- 17 сентября. (На татарском языке).

 57. Назарли Н. Власть музыки //Бакинский рабо­чий.- 1975.- 21 ноября.

 58. Панахов А. В грозные дни...: [О письме Узеира Гаджибекова по поводу репертуара радио] //Лит.Азер­байджан.- 1975.- № 2.- С. 136-137.

 59. Погосов Г. Немеркнущая молодость «Кероглы»: [О новой постановке оперы] //Вышка.- 1975.- 19 ноября.

 60. Посвящается юбилею композитора: В честь 90-летия со дня рождения Узеира Гаджибекова //Баку.- 1975.- 18 сентября.

 61. Признательность народная...: [О проведении юбилея композитора в Нахичевани, Ки­ровабаде, Нагорном Карабахе] //Бакинский рабочий.- 1975.- 16 ноября.

 62. Продолжая великие традиции //Бакинский рабочий.- 2005.- 17 сентября.- С. 8.

 63. Рахимов X. Сила дружбы: [О постановке оперы «Кероглы» в театре имени А.На­вои в Ташкенте] //Бакин­ский рабочий.- 1975.- 19 ноября.

 64. Рейман В. Долг каждого музыканта //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 20 ноября.

 65. Родоначальник музыкального театра: [О вечере в Доме актера, посвященном Уз.Гаджибекову] //Выш­ка.- 1975.- 20 ноября.

 66. Рустам С. Ты был с людьми: Стихи /Пер. А.Хал­деева //Бакинский рабочий.- 1975.- 21 ноября.

 67. Рустам-заде Д. Автор бессмертных творений //Молодежь Азербай­джана.- 1975.- 18 ноября.

 68. Сaтирa Узеирa Гaджибековa: Комедия.- Крaс­ный цвет.- Поло­жение просителя /Пер. К.Кaсимовa //Баку.- 1975.- 17 ноября.

 69. Сарабская Р. Вариационность как основной принцип развития в сонатной форме Уз.Гаджибеко­ва //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1975.- № 3.- С. 125-131.

 70. Сафаралиева К. Сила примера: [Воспоминания об Уз.Гаджибекове] //Бакинский ра­бочий.- 1975.- 21 но­ября.

 71. Сафарова 3. Проблема народности в музы­каль­но-эстетической концепции Уз.Гаджибекова. Те­зисы док­лада научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения //Баку.- 1975.- 11-12 ноября.

 72. Сафарова З. Музыкальная эстетика Узеира Гаджибекова //Баку.- 1975.- 10 ноября.

 73. Сегодня с нами он...: Торжественное открытие дома-музея Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий; Вышка.- 1975.- 21 ноября; Молодежь Азербайджана.- 1975.- 22 ноября.

 74. Слова признания: [Высказывания В.Соловь­ева-Седого, В.Муха­това, Т.Хренникова об Уз.Гаджибе­кове] //Бакинский рабочий.- 1975.- 21 ноября.

 75. Степаненко А. Щедрое наследие: 90 лет со дня рождения Уз.Гаджибекова //Огонек.- 1975.- № 50.- С. 15.

 76. Сулин А. Пароль счастья //Молодежь Азербай­джана.- 1975.- 20 ноября.

 77. Таги-заде А. Величие подвига //Вышка.- 1975.- 21 ноября.

 78. Тахмасиб Р. Встречи на всю жизнь //Моло­дежь Азербайджана.- 1975.- 20 ноября.

 79. Традиции продолжаются: [О встрече участ­ни­ков юбилейных торжеств со сту­дентами Азгоскон­сер­ва­тории имени Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий; Выш­ка.- 1975.- 22 ноября.

 80. Усейнов М. Человек большой души //Молодежь Азербайджана.- 1975.- 20 ноября.

 81. Халилов Р. Дружба, испытанная временем: [О дружбе Уз.Гаджи­бекова и М.Магомаева] //Молодежь Азер­байджана.- 1975.- 11 декабря.

 82. Халилов Р. Человек, гражданин, боец...: [О деятельности в го­ды войны] //Бакинский рабочий.- 1975.- 5 ноября.

 83. Хренников Т. Озарено его именем //Вышка.- 1975.- 21 ноября.

 84. Шариф А. История одного письма //Бакинский рабочий.- 1975.- 25 октября.

 85. Шафиева Г. Великий //Молодежь Азербай­джа­на.- 1975.- 20 ноября.

1976

 1. Аббасов А. Глашатай народности и реализма //Ученые записки Азгосконосерватории им. Уз.Гаджибе­кова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 16-23.

 2. Абезгауз И. Уз.Гаджибеков-создатель ориги­наль­ных музыкальных структур //Ученые записки Азгос­консерватории им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 50-65.

 3. Алескеров С. Воспоминания о композиторе и педагоге //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз. Гад­­жибекова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 32-34.

 4. Гулиева Р. Дом-музей Узеира Гаджибекова //Му­зыкальная жизнь.- 1976.- № 4.- С. 21.

 5. Гулиева Р., Шарифов В. Юбилейные торжест­ва в честь 90-летия Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева //Сов. музыка.- 1976.- № 3.- С. 143-146.

 6. Данилов Д., Карагичева Л. Узеир Гаджибе­ков и развитие музыкального образования в Азербайджане //Ученые записки Азгоскон­серватории им. Уз.Гаджибе­кова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 66-76.

 7. Касимов К. Новое в публицистике Узеира Гаджибекова: [О сотрудничестве Уз.Гаджибекова в боль­шевист­ской газете «Текамюль» (1906-1907 гг.)] //Баку.- 1976.- 5 июня.

 8. Лейли и Меджнун звучит в Индии //Вышка.- 1976.- 30 мая; Баку.- 1976.- 29 мая.

 9. Мамедова Б. Предисловие: [К 90-летию со дня рождения] //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и теория музыки. 1976.- № 1.- С. 6-8.

 10. Мамедова Ш. Страницы воспоминаний //Уче­ные записки Азгоскоисерватории им. Уз.Гаджибекова. Сер. ХШ. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 77-82.

 11. Новая редакция «Лейли и Меджнун»: [Крат­кое сообщение о премьере новой редакции оперы «Лейли и Меджнун»] //Сов.культура.- 1976.- 4 мая.- С. 2.

 12. Рустамов С. Великий композитор //Ученые записки Азгоскон­серватории им. Уз.Гаджибекова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 13- 15.

 13. Сафаралиева К. К истории создания «Основ азербайджанской народной музыки Узеира Гаджибе­кова //Ученые записки Азгосконсерватории им. Уз.Гаджибе­кова. Сер. XIII. История и теория музыки.- 1976.- № 1.- С. 24-31.

1977

 1. Аббасов А. Об Узеире Гаджибекове //Сов. музыка.- 1977.- № 8.- С. 40-43.

 2. Асланов М. «Тути» и его дрессировщики: [О конфликте между Уз.Гаджибековым и журналом «Тути», пытавшимся опорочить произведения композитора] //Литературный Азербайджан.- 1977.- № 2.- С. 112-116.

 3. Вагабзаде Б. Мугам. Поэма: Памяти Уз.Гаджи­бекова //Баку.- 1977.- 30 июля.- С. 3.

 4. Сказание о восставшем народе: Успех оперы «Кероглы» в Ленинграде //Бакинский рабочий.- 1977.- 13 июля.

1978

 1. Азизбекова С. О постановках «Аршин мал алан» на армянском и грузинском языках //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.-1978.- №1.- С. 81-85.

 2. Гулиев Р. Письма рассказывают о Дж.Джа­барлы, об Уз. Гаджи­бекове //Литературный Азербайджан.- 1978.- № 7.- С. 116-118.

 3. Касимов К. Жизнь долгая и славная: К 70-летию премьеры оперы «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова //Баку.- 1978.- 11 января.

 4. Касимов К. Немеркнущая слава: К 70-летию премьеры оперы «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибе­кова //Литературный Азербайджан.- 1978.- № 1.- С. 94-96.

 5. Касимов К. Страницы из жизни классика: [О книге М.Асланова- «Узеир Гаджибеков (Юношеские годы)»] //Баку.- 1978.- 6 июля.

 6. Мамедова Р. О ладотональной драматургии в сонатных формах Уз.Гаджибекова //Изв.АН Азерб. ССР Сер. литературы, языка и искусства, 1978.- № 2.- С. 93-98.

 7. Опере «Лейли и Меджнун» -70 лет //Бакинский рабочий.- 1978.- 26 января; Вышка.- 1978.- 26 января; Ба­ку.- 1978.- 26 января.

 8. Узеиру Гаджибекову посвящается: Праздник советской музыки //Бакинский рабочий.- 1978.- 19 сен­тября.- С. 3.

1979

 1. Великому композитору посвящается //Моло­дежь Азербайджана.- 1979.- 20 сентября.- С. 3.

 2. Габиль. Рояль: Стихи //Бакинский рабочий.- 1979.- 10 июня.- С. 2.

 3. Рзакулиева Р. Об одном музыкальном автогра­фе Узеира Гаджи­бекова //Изв. АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства, 1979.- № 3.- С. 101-105.

 4. Сафарова 3. О неизвестных письмах Узеира Гаджи­бекова //Лите­ратурный Азербайджан.- 1979.- №10.- С.130-132.

 5. Узеиру Гаджибекову посвящается: День азер­байджанской музыки //Бакинский рабочий.- 1979.- 19 сентября.- С. 4.

 6. Халилов Р. Здесь жил Узеир Гаджибеков: Рассказ о буднях Дома-музея выдающегося компози­тора //Баку.- 1979.- 12 апреля.

 7. Халилова Н. Новое в наследии Узеира Гаджибекова //Баку.- 1979.- 24 сентября.

 8. Шариф А. Отец азербайджанской музыки: [Воспоминания об Уз.Гаджибекове] //Литературный Азербайджан.- 1979.- № 7.- С. 107-122.

1980

 1. Бессмертное творческое наследие: [О тор­жес-твах в честь 95-летия со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 1980.- 19 сентября; Вышка.- 1980.- 19 сентября.

 2. Гаджиев Р. Добрые традиции продолжаются: О творчестве народного артиста СССР Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1980.- 18 сентября.

 3. Касимов К. Этапы неувядаемого творчества //Баку.- 1980.- 18 сентября.

 4. Мехмандарова Л. Вершины азербайджанской музыки: [К 95-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева] //Баку.- 1980.- 17 сентября.

 5. «Мешади Ибад» в Бомбее: Две недели гаст­ро­лей Бакинского театра: [О гастрольных спектаклях Бакин­ского театра кукол] //Баку.- 1980.- 18 сентября.

 6. Музыка яркая, вдохновенная: [О симфони­чес­ком концерте в Институте Физкультуры в честь 95-летия со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1980.- 16 сентября; Вышка.- 1980.- 16 сентября.

 7. Топчибашев М. Страницы былого: [Воспо­ми­на­ния об Узеире Гаджибекове и М.Магомаеве] //Литера­турный Азербайджан.- 1980.- № 12.- С. 84-95.

1981

 1. Азербайджанская пьеса на южнойеменской сцене: [О премьере музыкальной комедии «Не та, так эта» на сцене Национального театра в Адене] //Вышка.- 1981.- 31 марта.

 2. Багдасаров М. О влиянии композиторского творчества на слушательское восприятие в музыкаль­ной культуре Азербайджана (1908-1920 гг.): [Данная проблема раскрывается на примере доре­волюционного творчества Уз.Гаджибекова] //Изв.АН Азерб. ССР. Сер. литературы, языка и искусства.- 1981.- № 3.- С. 91-95.

 3. Касимов Б. Мелодии Гаджибекова звучат в Орле: [О гастролях Театра Музыкальной комедии им. Ш.Курбанова в Орле и спектакле «Аршин мал алан»] //Ба­кинский рабочий.- 1981.- 16 августа.

 4. Касимов К. Только один день: Страничка истории: [Об истории создания оперы “Шейх Санан”] //Баку.- 1981.- 19 сентября.

 5. Праздник музыки: [О празднике музыки в честь дня рождения Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1981.- 19 сентября; Бакинский рабочий.- 1981.- 18 сентября.

1982

 1. Дадашев А. Журчащий ручей творчества: [О книге А.Рзаева «Жур­чащий ручей», посвященной Уз.Гаджибекову] //Молодежь Азербайджана.- 1982.- 25 марта.

 2. Еналиева Н. Все ценное сохранить: Т.Н.Хрен­ников в Доме-музее Уз.Гаджибекова //Баку.- 1982.- 30 января.

 3. Касимов К. «Карта» знаменитой оперетты: Из летописи азербай­джанского музыкального театра: [О музыкальной комедии «Аршин мал алан»] //Баку.- 1982.- 9 июля.

 4. Касимов К. Публицистика Уз.Гаджибекова //Баку.- 1982.- 6 февраля.

 5. Касимова С. Трибуна прогрессивных идей: [К 75-летию азербай­джанской оперы] //Агитатор.- 1982.- № 23.- С. 28-32.

 6. Кафарова 3. Жизнь, отданная музыке //Баку.- 1982.- 17 сентября.

 7. Кафарова 3. Национальная опера Востока: [К 75-летию азербай­джанской оперы] //Баку.- 1982.- 13 дека­бря.

1983

 1. Абдуллаев Н. Долгожданное наследие: [О первом томе “Сочинений Уз.Гаджибекова” - партитуре оперы «Лейли и Меджнун»] //Баку.- 1983.- 21 декабря.

 2. Аккорды долгой жизни: Праздник музыки Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1983.- 20 сен­тября.- С. 3.

 3. Бадалбейли Ш. Истоки: К 75-летию азер­бай­джанской оперы: [О создании и судьбе первой азер­бай­джанской оперы “Лейли и Меджнун”] //Бакинский рабо­чий.- 1983.- 25 января.

 4. Бейбутов Р. Долгая жизнь музыки: [О фильме «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни»] //Правда.- 1983.- 15 февраля.

 5. В честь юбилея азербайджанской оперы: [О гастролях в Нахичевани Академического Театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова, посвященных 75-летию со дня первой постановки оперы «Лейли и Меджнун» Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1983.- 13 января.

 6. Власова В. Спасибо всем!: Слово зрителя: [О фильме «Узеир Гаджибеков»] //Бакинский рабочий.- 1983.- 21 января.- С. 3.

 7. Ибрагимов М. Судьбой дарованные встречи. Красота и философия: [Воспоминания об Уз.Гаджибекове] //Литературный Азербайджан.- 1983.- № 8.- С. 80-81.

 8. Илькин Г. «Аршин мал алан» в Индии: [О постановке спектакля силами революционера-большевика А.Алескерова и военнопленных в городе Беллари на юге Индии в 1919 г.] //Баку.- 1983.- 27 июля.

 9. К 75-летию азербайджанской оперы //Баку.- 1983.- 28 фев­раля.

 10. Карабаглы 3. У истоков: [К 75-летию азер­бай­джанской оперы] //Молодежь Азербайджана.- 1983.- 25 ян­варя.

 11. Касимов К. Кредо композитора: Узеир Гад­жибеков о музыкальной Низамиане //Баку.- 1983.- 14 июля.

 12. Касимов К. Эти вечные «Лейли и Меджнун»: К 75-летию азер­байджанской оперы //Баку.- 1983.- 25 января.

 13. Кафарова 3. «Кероглы» Узеира Гаджибеко­ва //Баку.- 1983.- 8 января.

 14. Меликова X. Вдохновенная муза моя…: За­метки о новом теле­визионном фильме «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни» //Бакинский рабочий.- 1983.- 21 января.

 15. Мирзоев О. Волнующие аккорды прекрасной жизни: [О фильме «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни»] //Вышка.- 1983.- 22 января.

 16. Мирзоев Э. Дорогой поисков: [К 75-летию азербайджанской оперы] //Вышка.- 1983.- 25 января.

 17. Наследие Узеира Гаджибекова: [О выходе в свет партитуры оперы «Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1983.- 1 ноября.

 18. Никитина М. «Кероглы» в заводском клубе: К 75 летию азербайджанской оперы //Баку.- 1983.- 28 февраля.

 19. Праздник музыки Уз.Гаджибекова в Баку //Баку.- 1983.- 20 сентября.

1984

 1. Постановление ЦК КП Азербайджана: О 100-летии со дня рождения основоположника современной профессиональной музыки Узеира Гаджибекова //Бакин­ский рабочий.- 1984.- 6 мая.

__________________

 1. Амрахова А. Звучит музыка народов СССР. Навстречу 100-летию со дня рождения Уз. Гаджибекова: [О концерте в оперной студии] //Вышка.- 1984.- 19 октября; Баку.- 1984.- 19 ок­тября.

 2. Везирова Г. Благородная задача выполнена: [О первом издании партитуры оперы «Лейли и Меджнун»] //Сов. музыка.- 1984.- № 8.- С. 118.

 3. Гаджиев И. Реставрируется к юбилею: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Молодежь Азер­байджана.-1984.- 13 ноября.

 4. Долгая жизнь оперы: К 100 летию со дня рождения Узеира Гаджибекова: [Рассказ директора Дома-музея Уз.Гаджибекова Р.Халилова об отзывах, посту­пивших в связи с вы­ходом в свет партитуры оперы «Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1984.- 19 августа.

 5. Звучит музыка Узеира Гаджибекова //Бакин­ский рабочий.- 1984.- 20 сентября; Вышка.- 1984.- 20 сен­тября.

 6. Источник вдохновения: [О новом произве­дении композитора И.Гаджибекова, посвященном Уз.Гад­жибекову] //Баку.- 1984.- 30 октября.

 7. Касимов К. Перо, служившее бурям: О лите­ратурном творчестве Уз. Гаджибекова //Баку.- 1984.- 16 октября.

 8. Керимов С. Бесценное наследие: [О выходе в свет первого тома “Сочинений Уз.Гаджибекова” и партитуры оперы «Лейли и Меджнун»] //Вышка.- 1984.- 25 марта.

 9. Начало: [Беседа с режиссером А.Нейматзаде о постановке музыкальной комедии «Мешади Ибад» на сцене первого Национального театра НДРИ] //Молодежь Азербайджана.- 1984.- 15 ноября.

 10. Халилов Р. Песня о сестре милосердия: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова. Из ис­тории песни «Шафгат баджисы» //Вышка.- 1984.- 8 апреля.

1985

Узеир Гаджибеков - 100

 1. Абаскулиева Л. Гармония поиска: [О форте­пианных произведениях Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1985.- 16 сентября.

 2. Абасова Э. Жизнь-подвиг //Вышка.- 1985.- 4 ок­­тября.- С. 3.

 3. Абасова Э. Шла война народная //Вышка.-1985.- 3 марта.- С. 3.

 4. Абдуллаев К. На традициях великого компо­зитора //Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 2 августа; Баку.- 1985.- 3 августа.

 5. Абдуллаев К. На турецкой сцене: [О попу­ляр­ности азербай­джанской музыки в Турции] //Бакинский рабочий.- 1985.- 28 июля; Баку.- 1985.- 29 июля.

 6. Абдуллаев К. Навеяно музыкой великого ком­позитора //Вышка.- 1985.- 3 июня; Молодежь Азербай­джана.- 1985.- 11 июня.

 7. Абдуллаев К. Ода художнику-творцу //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 14 сентября; Баку.- 1985.- 13 сентя­бря.

 8. Абдуллаев К. Щедрый мир композитора.- Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 17 апреля; Баку.- 1985.- 16 апреля; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 18 апреля.

 9. Абдуллаев М. Незабываемые встречи: [Вос­поминания Народного художника СССР М.Абдуллаева] //Баку.- 1985.- 3 октября.

 10. Абдуллаев Н. Библиотека композитора //Выш­ка.- 1985.- 17 сентября.

 11. Абдуллаев Н. Гражданственность таланта //Выш­ка.- 1985.- 23 марта.

 12. Абдуллаев Н. Доверие: К 100-летию со дня рождения Уз.Гад­жибекова //Молодежь Азербайджана.- 1985. - 5 октября.

 13. Абдурахманова Г. Музыка, воплощенная в камне: Образ Уз.Гад­жибекова в азербайджанской скульп­туре //Баку.- 1985.- 29 мая.

 14. Абдурахманова Г. «На фоне земного шара…»: [О портретах Уз.Гаджибекова в работах Э.Шахтахтинской] //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 3.

 15. Агаева Н. Великому композитору посвящается: 100-летию Уз.Гаджибекова посвящены гастроли Театра Оперы и Балета имени М.Ф.Ахундова в Нахчывани и Ордубаде //Баку.- 1985.- 30 октября.

 16. Агаева Н. Живой голос композитора услышала широкая аудитория Всесоюзного Радио в передаче, посвященной 100-летию со дня рождения великого композитора //Баку.- 1985.- 20 октября.

 17. Агарунов Я. Гражданин, патриот, борец: [Воспоминания о встречах с Уз.Гаджибековым] //Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 18. Агарунов Я. Путь в партию: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1985.- 13 августа.

 19. Аккорды долгой жизни //Вышка.- 1985.- 3 сен­­тября.

 20. Аккорды народной любви //Бакинский рабо­чий; Баку; Вышка.- 1985.- 5 октября; Молодежь Азер­байджана.- 1985.- 6 октября.

 21. Алиев А. Секрет долголетия: [К 40-летию создания фильма «Аршин мал алан» в постановке Р.Тах­масиба] //Баку.- 1985.- 26 августа.

 22. Алиев К. Драматургия великого композитора //Агитатор.- 1985.- № 16.- С. 25-27.

 23. Алиев Ф. Рассказывают документы //Бакинский рабочий.- 1985.- 3 октября.- С. 3.

 24. Алиев Э. Гражданин, патриот, борец //Вышка.- 1985.- 4 октября.

 25. Алиева Э. Узеир Гаджибеков и русская клас­сическая музыка //Баку.- 1985.- 18 октября.

 26. Ализаде А. «Дышит и живет в нас песня Узе­ира…» //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 2.

 27. Ализаде Г. Пятьдесят лет назад //Баку.- 1985.- 16 мая.

 28. Ализаде Н. Ответить на вопросы жизни //Музыкальная жизнь.- 1985.- № 17.

 29. Ализаде Ф. Многогранность таланта //Вышка.- 1985.- 18 августа.- С. 3.

 30. Ализаде Ф. У истоков музыки //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 28 марта.- С. 3.

 31. Ализаде Ф. У истоков симфонизма //Баку.- 1985.- 30 октября.- С. 4.

 32. Амрахова А. Студенческий «Аршин мал алан»: [О постановке комедии на сцене Оперной студии имени Ш.Мамедовой] //Баку.- 1985.- 2 ноября.- С. 3.

 33. Анар. Аккорды долгой жизни: Киноповесть об Уз.Гаджибекове //Литературный Азербайджан.- 1985.- № 9.- С. 8-31.

 34. Анар. Многогранность таланта //Литературная газета.- 1985.- 16 октября.

 35. Анар. Музыка на все времена: [О создании Уз.Гаджибековым мугамной оперы] //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 4.

 36. Анар. Уроки его жизни //Баку.- 1985.- 10 сен­тября.

 37. Аракелов Н. Великому композитору посвя­ща­ется //Вышка.- 1985.- 13 февраля.

 38. Аршин мал алан - на московском экране //Бакинский рабочий.- 1985.- 12 октября.- С. 3.

 39. Аршин мал алан на турецкой сцене //Выш­ка.- 1985.- 29 января.

 40. Аскеров Л. «Аршин мал алан» - на сцене Анкары.- Баку.- 1985.- 28 сентября.

 41. Асланов М. Журналист-борец //Агитатор.- Б.- 1985.- № 22.- С. 23-27.

 42. Ахмедова Г. Узеиру Гаджибекову посвящается: [Концерт выпуск­ников консерватории в Таллине] //Моло­дежь Азербайджана.- 1985.- 3 декабря.- С. 3.

 43. Ахундли Ф. Великому композитору посвя­ща­ется: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Вышка.- 1985.-13 февраля.

 44. Ахундова Л. «Уроки давал хорошо»…: О педагогической деятельности Уз.Гаджибекова //Баку.-1985.- 1 августа.

 45. Ашумова И. Памяти Узеира Гаджибекова //Баку.- 1985.- 10 июля.

 46. Бабаев М. И ходят по свету аршинмалчи…: [О популярности музыкальной комедии «Аршин мал алан»] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 3 октября.

 47. Бабаев М. Юбилей комедий: [40-летие со дня премьеры кинокомедии «Аршин мал алан» и 30-летие экранизации оперетты «Не та, так эта»] //Баку.-1985.- 28 августа.

 48. Бабинская Л. «Из прошлого, из былого»: [Спектакль Лянкяранского Драмтеатра, посвященный юбилею композитора] //Бакинский рабочий.- 1985.- 7 сентября.

 49. Багиров К. Жизнь - творческий подвиг //Правда.- 1985.- 1 октября.

 50. Багирова С. Полет «Первой ласточки»: Узеир Гаджибеков был создателем жанра «Мугамной оперы», открывшего широкие творческие перспективы для композиторов Востока //Баку.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 51. Бадалбейли Ш. Источник вдохновения: [О музыкальных и драматургических достоинствах музыкаль­ных комедий Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 4.

 52. Бадалов Р. Искусство, которому жить: [О роли Уз.Гаджибекова в вопросе изучения ашугской музыки и о книге Э.Эльдаровой «Искусство ашугов Азербайджана», посвященной памяти великого учителя] //Бакинский рабочий.- 1985.- 16 июля.- С. 3.

 53. Байрамов М. Памятные встречи //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 54. Баланчивадзе А. Бессмертие таланта: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Баку.-1985.- 27 сентября.

 55. Баланчивадзе А., Дюринг Ж. Говорят гости города: К 100-летию Уз.Гаджибекова //Баку.- 1985.- 4 ок­тября.- С. 3.

 56. Барский Н. Азербайджанская тема французской исследо­ватель­ницы: [Ширин Меликовой - Сайяр] //Бакин­ский рабочий; Баку.- 1985.- 10 октября.

 57. Барский Н., Джафаров Ф. Песня летит над Карабахом: [Празд­нества на родине Узеира Гаджибекова] //Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 7 октября; Баку.- 1985.- 8 октября.

 58. Бедирбейли Л. Я от всей души полюбила Гюльчохру //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.

 59. Бейбутов Р. Когда твоей внимаю песне: [Р.Бейбутов о музыкальной комедии «Аршин мал алан» Уз.Гаджибекова] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.- С. 3.

 60. Бекирзаде Р. Главный человек: [Воспоминания о встрече с Уз.Гаджибековым Заслуженной артистки АзССР Бадировой Татьяны] //Вышка.- 1985.- 4 октября.

 61. Бессмертна муза творца: [День музыки в 51-ой бакинской школе] //Баку.- 1985.- 19 ноября.- С. 3.

 62. Бессмертная муза: [Научная сессия, посвя­щен­ная 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова в Ака­демии Наук] //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 63. Бессмертной музыки полет: Открытие памят­ника Узеиру Гаджибекову в Шуше //Бакинский рабочий; Вышка; Баку.- 1985.- 6 октября.- С. 3.

 64. Блохе У., Кюрвер Б. Говорят гости города //Баку.- 1985.- 5 октября.- С. 3.

 65. Бялик М. Прикосновение к истории //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 9 октября.- С. 4.

 66. В библиотеку… на концерт //Баку.- 1985.- 20 сентября.

 67. В честь великого композитора //Бакинский рабочий.- 1985.- 17 сентября.

 68. В честь столетия со дня рождения Уз.Гад­жибекова: [Юбилейная медаль] //Бакинский рабочий.- 1985.- 25 сентября.

 69. В честь юбилея Узеира Гаджибекова: [О юби­лейных мероприятиях в Москве] //Бакинский рабочий.- 1985.- 11 октября; Баку.- 1985.- 10 октября.

 70. Вдохновленные музой: [О художественной выставке в Государственной Галерее] //Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 4.

 71. Векил А. Он рядом с нами: [Стихи] //Баку.- 1985.- 18 сентября.

 72. Великому композитору посвящается: [Сооб­щение Арменпресс-Азеринформа о принятом решении провести в Арм.ССР торжества в связи со 100-летием Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1985.- 8 августа.

 73. Великому композитору посвящается: К 100-ле­тию со дня рождения Узеира Гаджибекова: [О под­готовке книжных издательств республики к юбилею Уз.Гаджибекова] //Вышка.- 1985.- 13 февраля.

 74. Вердизаде Н. Юбилейные издания: [О выходе избранных публицистических и литературных произ­ведений Уз.Гаджибекова на русском языке] //Баку.- 1985.- 3 августа.

 75. Видерли Н., Тагиева Г. Дело всей жизни: [О подготовке Уз.Гаджибековым первых азербайджанских композиторов и исполнителей на народных инструментах] //Бакинский рабочий.- 1985.- 7 октября.- С. 2; Баку.- 1985.- 8 октября.- С. 3; Вышка.- 1985.- 7 октября.- С. 2.

 76. Виноградов В. Далекие-близкие встречи: [Из воспоминаний о композиторе Уз.Гаджибекове] //Советская музыка.- 1985.- № 10.- С. 67-70.

 77. Виноградов В. «Кероглы»: [История создания и характеристика оперы] //Известия.- 1985.- 11 января.

 78. Время обессмертило имя его //Баку.- 1985.- 23 сентября; Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 24 сен­тября; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 26 сентя­бря.

 79. Всенародная любовь: Торжественный вечер в ЦДРИ в Москве //Бакинский рабочий.- 1985.- 15 октября.- С. 3.

 80. Вургун С. Великий композитор: [Стихи] //Мо­лодежь Азербай­джана.- 1985.- 1 октября.- С. 4.

 81. Выдающийся художник-интернационалист //Баку.- 1985.- 12 сентября.

 82. Высокое служение искусству //Вышка.- 1985.- 27 сентября.

 83. Габибов Н. Музыка, звучащая в красках //Вышка.- 1985.- 2 июня.- С. 3.

 84. Гаджибабаев А. Страницы жизни //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.

 85. Гаджибеков И. Его имя стало знаменем: Верный сын отчизны древней //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 3 октября.- С. 2.

 86. Гаджиев Д. Слово о наставнике: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Молодежь Азер­байд­жана.- 1985.- 1 октября.

 87. Гаджиев Д., Аливердибеков Н. Многог­ран­ность таланта //Коммунист Азербайджана.- 1985.- № 7.- С. 95-100.

 88. Гаджиев И. Праздник на Алтае: [Дни азер­байджанской музыки на Алтае] //Бакинский рабочий.- 1985.- 28 декабря.- С. 4.

 89. Гаджиев Р. Великий художник //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 90. Гасанова Г. Его щедрое сердце //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября, С. 3.

 91. Гасанова Г. Уроки учителя //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 3 октября, С. 4.

 92. Гражданин, патриот, борец //Вышка.- 1985.- 4 октября.

 93. Гусейнова С. Выставка рассказывает //Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 94. Гусейнова Э. Узеир Гаджибеков о значении народной музыки для композиторского творчества //Известия АН Аз.ССР. Сер. лит., яз. и искусства.- 1985.- № 4.- С. 39-43.

 95. Дадашев М. …И остался в памяти //Бакинский рабочий.- 1985.- 27 августа.

 96. Дадашев М., Бедирбейли Л., Абдуллаев М. Незабываемые встречи //Вышка.- 1985.- 25 сентября.- С.4.

 97. Дань глубокой любви и уважения: [О юбилейных торжествах в нашей республике] //Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 1; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.

 98. Дашевский Ю. Кероглы возвращается с победой: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Баку.- 1985.- 20 августа.- С. 3.

 99. Джангиров Дж. Наставник: [Уз.Гаджибеков в воспоминаниях композитора Дж.Джангирова] //Вышка.- 1985.- 4 октября.

 100. Джебраилова С. Выставки, лекции, концерты //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 2.

 101. Дорогой открытий: К 100-летию со дня рождения Уз. Гаджибеков //Бакинский рабочий.- 1985.- 17 сентября.

 102. Его разящее перо: [О научной сессии в Музее Литературы имени Низами] //Бакинский рабочий.- 1985.- 3 октября.- С. 3.

 103. Жубанова Г. Музыкальные узы дружбы: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Баку.- 1985.- 1 октября; Бакинский рабочий.- 1985.- 1октября.

 104. Жубанова Г. Праздник для всех, праздник всегда //Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 105. Жубанова Г. Узы дружбы //Бакинский рабо­чий.- 1985.- 1 октября.- С. 3.

 106. Закиев Ф. Незабываемые встречи //Вышка.- 1985.- 25 сентября.

 107. Закиев Ф. Память: К 100-летию со дня рож­дения Узеира Гаджибекова: [О Доме-музее Уз.Гад­жибе­кова] //Вышка.- 1985.- 27 фев­раля.

 108. Заключительный аккорд юбилейных тор­жеств //Баку.- 1985.- 9 октября.- С. 4.

 109. Зарбалиев Ф. На шести языках: [О книге З.Са­фаровой «Узеир Гаджибеков»] //Вышка.- 1985.- 9 июля.- С. 4.

 110. Зарбалиев Ф. Слово о композиторе //Вышка.- 1985.- 6 августа.

 111. Зарбалиев Ф. Созвучен времени: [О книге Э.Аб­басовой “Узеир Гаджибеков. Путь жизни и твор­чества”] //Вышка.- 1985.- 1 октября.- С. 4.

 112. Звучат бессмертные мелодии : [В Лянкяране] //Вышка.- 1985.- 10 сентября.

 113. Зорабова С. «Вверх устремляются разум и лира…» //Вышка.- 1985.- 21 июня.- С. 3.

 114. Зейналова К. Мир искренних чувств //Вышка.- 1985.- 14 сентября.

 115. Зиядова Р. В дружбе с русской классикой //Вышка.- 1985.- 30 июня.- С. 3.

 116. Зиядова Р. Это вечно прекрасная музыка //Молодежь Азер­байджана.- 1985.- 30 мая.

 117. Ибрагимов М. Бессмертная муза //Баку.- 1985.- 30 сентября.

 118. Ибрагимов М. Музыка - источник благородства //Известия.- 1985.- 5 октября.- С. 3.

 119. Имангулиев Б. Прекрасен мир его музыки //Бакинский рабочий.- 1985.- 19 сентября.

 120. Имя свое обессмертил //Бакинский рабочий.- Вышка.- 1985.- 7 сентября.- С. 4.

 121. Искусство, не подвластное времени //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 5 октября.- С. 3.

 122. Истоки вдохновения //Бакинский рабочий.- 1985.- 13 сентября.

 123. Ишантураева С. У истоков дружбы нашей //Ба­ку.- 1985.- 27 сентября; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 28 сентября.

 124. К 100-летию со дня рождения: [Высказывания деятелей искусств] //Молодежь Азербайджана.- 1985.-1 ок­­тября.- С. 4.

 125. К 100-летию со дня рождения: [Статьи] //Баку.- 1985.- 25 сентября; Бакинский рабочий.- 1985.- 15 фев­раля.

 126. К 100-летию Уз.Гаджибекова //Литературный Азербайджан.- 1985.- № 9.- С. 109-116.

 127. К юбилею Уз.Гаджибекова //Коммунист.- 1985.- 14 сентября.- С. 3.

 128. Кабалевский Д. Слово о великом художнике //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 2.

 129. Каграманов Н. Общение с ним обогащало //Коммунист.- 1985.- 1 октября.- С. 3.

 130. Карабиц И. Наш общий праздник: [Беседа с украинским композитором И.Карабицем] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 6 октября.- С. 3.

 131. Караев К. Слово о наставнике: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Молодежь Азер­байд­жана.- 1985.- 1 октября.

 132. Касимов Б. Полтава аплодирует: [«Аршин мал алан» на полтавской сцене] //Бакинский рабочий.- 1985.- 19 сентября.- С. 4.

 133. Касимов К. Его разящее перо //Бакинский рабочий.- 1985.- 9 июля.- С. 3.

 134. Касимов К. Луч дружбы: [Об Уз.Гаджибекове и поэте Г.Натиге] //Баку.- 1985.- 23 сентября.

 135. Касимов К. Наследие композитора //Баку.- 1985.- 22 августа.

 136. Касимов К. «Одеяло Моллы Насреддина»: [О незаурядном публицистическом и педагогическом наследии Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1985.- 2 июля.

 137. Касимов К. Он жил любя: [О творческом пути Уз.Гаджибекова] //Литературный Азербайджан.- 1985.- № 9.- С. 115-116.

 138. Касимов К. Спектакль «Гаджибековцев»: [О спектакле «Аршин мал алан», поставленном студентами тюркского музыкального техникума, организованного в 1922 году Уз.Гаджибековым] //Баку.- 1985.- 4 июня.

 139. Касимова Н. Музыка братства: [Завершение научной сессии в Академии, посвя­щен­ной 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1985.- 4 октября.- С. 2.

 140. Касимова Н. Навеяно музыкой великого ком­позитора //Бакинский рабочий.- 1985.- 12 апреля; Баку.- 1985.- 11 апреля.- С. 4.

 141. Касумова Н. Когда рядом друг…: О творческом содружестве Уз.Гаджибекова и М. Магомаева //Бакинский рабочий.- 1985.- 18 сентября.

 142. Касумова С. Уроки учителя: Верный сын отчиз­ны древней //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 3 октября.

 143. Кафарова З. “Кероглы”- мечта о справед­ли­вос­ти”: [О постановке одноименной оперы на сцене Театра Оперы и Балета, ознаменовавшей рождение крупного героико-эпического полотна] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.

 144. Кафарова З. «Народ-первый композитор»: Об основах оперной эстетики Уз.Гаджибекова //Баку.- 1985.- 25 мая.

 145. Кафарова З. Опера о судьбе народа: Идейно-эстетические основы оперы «Кероглы» Узеира Гаджи­бекова //Баку.- 1985.- 4 сентября.

 146. Кафарова 3. От «Лейли и Меджнун» до «Кер­оглы»: К 100-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова //Баку.- 1985.- 23 марта. - С. 3.

 147. Кашкай Х. Интернациональная музыкальная культура: Прак­тическая деятельность Уз. Гаджибекова в сфере учения об интонации Б.В.Асафьева //Известия АН Аз.ССР. Сер. лит., яз. и искусства.- 1985.- № 4.- С. 32-38.

 148. Керимов И. Через тернии… //Молодежь Азер­байджана.- 1985.- 10 сентября.

 149. Керимов Н. Тропою первопроходца: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Вышка.- 1985.- 19 июля.

 150. Керимов Ф. Дни музыки на Алтае //Баку.- 1985.- 31 декабря.- С. 4.

 151. Керимова Т. «Наше творчество будет судить народ»: О народности стиля выдающегося композитора //Баку.- 1985.- 10 июня.

 152. Кизель Г. Памяти композитора //Баку.- 1985.- 18 сентября.

 153. Коробчак Л. Музыки голос живой //Бакинский рабочий.- 1985.- 29 сентября.

 154. Кочаров Е. Дорогой открытий //Бакинский рабочий.- 1985.- 17 сентября.

 155. Кошкарева Л. Гости из братской республики //Алтайская правда.- 1985.- 14 декабря.

 156. Кулиев Т. Гениальный композитор: [О жиз­ненном и творческом пути Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1985.- 3 октября.

 157. Купцова Н. Мелодии, понятные всем //Ба­кин­ский рабочий.- 1985.- 29 июня.- С.4 .

 158. Курбанов З. Звучит музыка Гаджибекова //Ба­ку.- 1985.- 20 сентября.

 159. Курбанова Г. Дружба, ставшая примером: [О творческом содружестве Уз.Гаджибекова и С.Вургуна] //Вышка.- 1985.- 4 октября.

 160. Кязимова Д. Гаджибеков вчера, сегодня, всег­да… //Баку.- 1985.- 17 октября.

 161. Мамедов Р. Праздник искусства: [Дни искус­ства Уз.Гаджибекова в Сумгаите] //Вышка.- 1985.- 3 октя­бря.- С. 2.

 162. Мамедов Э. Юбилейный комплект «Мелодии»: [О выпуске комплекта пластинок] //Баку.- 1985.-3 ок­тября.- С. 4.

 163. Меликов А. Вечная музыка: [О роли Уз.Гад­жибекова в мировой музыкальной культуре] //Баку.- 1985.- 3 октября.

 164. Меликова А. Комедии на экране //Вышка.- 1985.- 12 мая.- С. 3.

 165. Мелик-Степанов К. Юбилею посвящается: [Концерт класса профессора Т.Бакиханова в Большом Зале Консерватории] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 31 де­кабря.

 166. Мехтиев Р. Доклад на торжественном вечере в Москве в Большом Театре Союза ССР, посвященный 100-летию со дня рождения Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1985.- 13 октября.

 167. Мирзоева С. Затем звучала музыка… //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 20 сентября.

 168. Мкервалидзе Н. Могучая сила таланта //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 6 октября.- С. 3.

 169. Могучий талант: [О торжественном вечере в Москве] //Правда.- 1985.- 13 октября.- С. 3.

 170. Морозков В., Свистунова О. Яркая звезда многонационального советского искусства: Торжест­вен­ный вечер в Большом Театре Союза ССР //Бакинский рабочий; Вышка.- 1985.- 13 октября; Баку.- 1985.- 14 ок­тября; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 15 октября.

 171. Музыка на все времена: Торжественный вечер во Дворце имени В.И.Ленина, посвященный Уз.Гад­жибекову //Бакинский рабочий; Баку; Вышка.- 1985.- 5 ок­тября.- С. 1, 3; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 6 октября.

 172. Музыка Узеира Гаджибекова – в эфире США //Бакинский рабочий.- 1985.- 20 октября.

 173. Музыкальный праздник на Алтае //Бакинский рабочий.- 1985.- 13 декабря.- С. 3.

 174. Мурсалиев А. Неделя Гаджибекова //Вышка.- 1985.- 1 октября.

 175. Мухтаров Н. В гостях у музыки //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 26 февраля.- С. 3.

 176. На турецкой сцене: «Аршин мал алан» Уз.Гад­жибекова //Баку.- 1985. - 29 июля.

 177. Навстречу памятной дате //Вышка.- 1985.- 17 сентября.

 178. Надирова В. Композитор и театр //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 3.

 179. Насиров Я. Перо и нота //Баку.- 1985.- 12 октября.- С. 3.

 180. Наследие Узеира Гаджибекова: [О выходе в свет II тома сочинений-клавира оперы «Лейли и Меджнун»] //Вышка.- 1985.- 16 февраля.

 181. Наш общий праздник //Молодежь Азербай­джана.- 1985.- 6 октября.

 182. Наш современник Узеир Гаджибеков //Бакин­ский рабочий; Вышка.- 1985.- 22 декабря; Баку.- 1985.- 23 де­кабря; Молодежь Азербайджана.- 1985.- 24 декабря; Заря Востока.- 1985.- 18 декабря.- С. 1, 3.

 183. Негласный свет таланта: [Статьи] //Заря Вос­тока.- 1985.- 17 декабря.- С. 3.

 184. Незабываемые встречи: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Вышка.- 1985.- 25 сентябр.

 185. Неиссякаемый кладезь вдохновения: Образ Уз.Гаджибекова, сотканный на ковре художником Э.Микаиловым //Баку.- 1985.- 18 сентября.

 186. Никитина М. Войдут в экспозицию: [Засе­дание выставочного комитета Министерства Культуры Азербай­джанской ССР и Союза Художников республики на котором утверждены экспонаты предстоящей выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Баку.- 1985.- 1 октября.

 187. Новатор музыкальной культуры //Баку; Выш­ка.- 1985.- 2 октября.- С. 4.

 188. Основоположник азербайджанской совет­ской музыки: [Статьи] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 1 ок­тября.- С. 4.

 189. От всего сердца: [Высказывания участников юбилейных торжеств о творчестве Уз.Гаджибекова //Выш­ка.- 1985.- 5 октября.

 190. Памятник композитору: [В Шуше. Скульптора А.Цаликова] //Бакинский рабочий; Баку.- 1985.-7 сентя­бря.

 191. Первый конкурс имени Уз.Гаджибекова музы­кантов-исполнителей на народных инструментах респуб­лик Советского Востока //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 31 декабря. С. 4.

 192. Пичхадзе М. Видный сын азербайджанского народа //Заря Востока.- 1985.- 3 октября.- С. 3.

 193. Посвящается Узеиру Гаджибекову //Баку.- 1985.- 31 июля.- С. 3.

 194. Праздник советской культуры //Бакинский рабочий.- 1985.- 2 октября.- С. 3.

 195. Путь в партию: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджи­бекова //Бакинский рабочий.- 1985.-13 августа.

 196. Рачко А. На афишах Ленинграда: [О юбилей­ных мероприятиях в Ленинграде] //Молодежь Азербай­джана.- 1985.- 3 октября.- С. 4.

 197. Рустам С. «Я видел его каждый день…» //Баку.- 1985.- 19 сентября.

 198. С любовью к великому композитору и педа­гогу: [Цикл юбилейных посвящений Народного артиста Азербайджанской ССР Сулеймана Алескерова] //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 20 июля.

 199. Савин П. Языком рисунка //Бакинский рабо­чий.- 1985.- 29 сентября.

 200. Салимова З. Мой Гаджибеков //Баку.- 1985.- 3 октября.

 201. Сарабский Г. Слово о наставнике: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Молодежь Азербайд­жана.- 1985.- 1 октября.

 202. Сарывелли О. Живой родник струится: [Стихи] //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

 203. Сафарова З. Великий композитор и музыковед //Агитатор /Б./, 1985.- № 12.- С. 21- 25.

 204. Сафарова З. Венок славы. Предисловие к кн. «100 летию Узеира Гаджибекова».- Б., 1985.- С.22-40.

 205. Сафарова З. Творил, заглядывая в будущее //Со­­ветская культура.- 1985.- 3 октября.- С. 4.

 206. Тебе народы рукоплещут: [Статьи] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 5 октября.- С. 3.

 207. Туде А. Поют «Сенсиз»: [Стихи] //Баку.- 1985.- 27 сентября.

 208. Узеир Гаджибеков в дружеских шаржах //Ба­ку.- 1985.- 3 октября.- С.4.

 209. Узеир Гаджибеков и театр: [О конференции, организованной правлением Азербайджанского Театра­льного Общества] //Бакинский рабочий.- 1985.- 2 июля.- С. 4.

 210. Узеир Гаджибеков- 100: [Статьи] //Баку.- 1985.- 3 октября.- С. 2-3.

 211. Усейнов М. Великий художник и человек: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Элм. -1985.- 12 окт.

 212. Фролова С. В памяти – на всю жизнь: [Уз.Гад­жибеков и узбекская музыка] //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 3 октября.- С. 4.

 213. Халилов Р. Вечный огонь творчества //Бакин­ский рабочий.- 1985.- 4 октября.- С. 4.

 214. Халилов Р. Книга одиннадцатилетнего Узеир­бека: История одной реликвии //Баку.- 1985.- 30 октября.

 215. Халилов Р. Этот дом по улице Кецховели...: //Бакинский рабочий.- 1985.- 15 февраля.

 216. Хренников Т. Его музыка будет звучать всегда //Советская культура.- 1985.- 16 октября.- С. 5.

 217. Хренников Т. Служение народу //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октября.

 218. Шабрие Ж. Пленительная власть музыки //Ба­кинский рабочий.- 1985.- 9 октября.- С. 4.

 219. Шабрие Ж., Хучуа П., Сайфиддинов Ш. От всего сердца //Вышка.- 1985.- 5 октября.- С. 4.

 220. Шейхзаде Э. «Лейли и Меджнун»: Ташкент, начало века //Баку, 1985.- 1 октября.

 221. Шостакович Д. Слово о наставнике: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Молодежь Азербайджана.- 1985.- 1 октября.

 222. Шушинский Ф. Это был настоящий триумф //Бакинский рабочий.- 1985.- 23 марта.

 223. Эльчин. Народность и гражданственность //Литератур­ный Азербайджан.- 1985.- № 9.- С. 109-114.

 224. Эльчин. «Спроси у народа…»: Узеир Гад­жи­беков и Молла-Насреддиновцы //Баку.- 1985.- 14 июня.

 225. Эльчин. Учитель, композитор, трибун… //Мо­ло­дежь Азербай­джана.- 1985.- 28 октября.

 226. Юбилейные вечера: [Посвященные компози­то­ру] //Баку.- 1985.- 4 сентября.

 227. Юбилейный вечер //Советская культура.-1985.- 10 октября.- С. 2.

 228. Юбилею посвящается //Вышка.- 1985.-16 октя­бря.

 229. Языком красок: [О художественной выставке в Картинной Галерее] //Бакинский рабочий.- 1985.- 4 октя­бря.- С. 4.

 230. Языком фотодокументов: [О фотовыставке в Музее Литературы имени Низами] //Баку.- 1985.- 3 ок­тя­бря.- С. 3.

 231. Ярамышева Е. Памяти Узеира Гаджибекова //Баку.- 1985.- 22 мая.

 232. Яркая звезда многонационального советского искусства: Торжественный вечер в Большом Театре //Бакинский рабочий.- 1985.- 13 октября.- С. 3.

 233. Яркий пример пламенного служения советскому народу //Вышка.- 1985.- 4 октября.- С. 3.

1986

 1. Азербайджанский мугам – на украинской земле: К 100-летию Уз.Гаджибекова //Вышка.- 1986.- 15 января.- С. 3.

 2. Алескерова С. Документы рассказывают: [О номере журнала «Азербайджан архиви»] //Вышка.- 1986.- 19 февраля.- С. 4.

 3. Бекташи И. Художник и время: [О книге А.Аб­басова «Слившийся с вечностью», посвященной Уз.Гад­жибекову] //Молодежь Азербайджана.- 1986.- 23 января.- С. 4.

 4. «Быть гражданином в своем искусстве»: Говорят композиторы //Музыка в школе.- 1986.- №1.- С. 41.

 5. Васильева И. Певец родного края //Ленинградская правда.- 1986.- 12 февраля.

 6. Зарбалиев Ф. Все о композиторах: [Первый том пятитомного издания «Композиторы Азербайджана», выпущенный издательством «Ишыг»] //Вышка.- 1986.- 18 ноября.

 7. Ибрагимов М. Таким я его знал: [Из вос­по­минаний о композиторе] //Литературный Азербайджан.- 1986.- № 3.- С. 88-98.

 8. Исазаде А. «Слово об Узеире Гаджибекове»: К 100-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Баку.- 1986.- 1 мая.

 9. Исазаде А., Багирова С. Чествование юбилея великого компо­зитора: [О научной сессии, посвященной композитору в Круглом зале АН АзССР] //Известия АН Аз.ССР. Сер.лит., яз. и искусства.- 1986.- № 3.- С. 157-158.

 10. Карагичева Л. Новая книга об Узеире Гад­жи­бекове: [О монографии Э.Абасовой «Узеир Гаджибеков. Путь жизни и творчества»] //Советская музыка.- 1986.- №5.- С. 91-93.

 11. Кафарова З. Пуст будет традицией //Молодежь Азербайджана.- 1986.

 12. Кафарова З. «Слово об Узеире Гаджибекове»: [Об одноименной книге, выпущенной в издательстве «Элм»] //Баку.- 1986.- 1 мая.

 13. Керимова Т. Об Узеире Гаджибекове: [О мо­нографии Э.Абасовой «Узеир Гаджибеков. Путь жизни и творчества» ]// Баку.- 1986.- 10 июня.

 14. Классик азербайджанкой музыки //Музыка в школе.- 1986.- № 1.- С. 55-57.

 15. Ленинградский поклон великому Узеиру //Бакинский рабочий; Вышка.- 1986.- 14 февраля.- С. 4.

 16. Праздник музыки, праздник искусства: [О музыкальном празд­нике, посвященном дню рождения Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 1986.- 19 сентя­бря.

 17. Фикрет Амиров об Узеире Гаджибекове: [Ли­тературная запись Т.Керимовой] //Баку.- 1986.- 26 фев­раля.- С. 3.

1987

 1. Давыдов Н. Откровение мугама: О вечере «Ис­кусство мугама» в Киевской Консерватории, посвященной памяти Уз.Гаджибекова //Вышка.- 1987.- 2 июня.- С. 4.

 2. Касимова Н. Любима и почитаема народом: [О значении оперы «Кероглы» в советской многона­ци­о­нальной оперной классике] //Бакинский рабочий.- 1987.- 1 мая.- С. 3.

 3. Мирзоева С. Восстановленная реликвия: О по­пол­нении экспозиции Дома-музея Уз.Гаджибекова народ­ным инструментом – фандыром //Баку.- 1987.- 16 октября.- С. 3.

 4. Мирзоева С. Женской души величье: О жене Уз.Гаджибекова Мелеке-ханум //Бакинский раброчий.- 1987.- 13 сентября.- С. 3.

 5. Мугам звучит на Украине: [О концерте азер­байджанских музыкантов, посвященном памяти Уз.Гад­жибекова в Киеве] //Бакинский рабочий, Баку.- 1987.- 24 апреля.

 6. Опере «Кероглу» - 50 лет //Бакинский рабочий.- 1987.- 24 апреля.- С. 4.

 7. Ордубадлы Д. Восхищенье: Стихи //Лите­ра­турный Азербайджан.- 1987.- №6.- С. 3-5.

 8. Памяти композитора: [Об установлении мемо­риальной доски Уз.Гаджибекову в Кировабаде] //Бакин­ский рабочий.- 1987.- 26 сентября.

 9. Подлинно народный праздник: [О празднике музыки, посвященном дню рождения Уз.Гаджибекова и М.Магомаева в Оперной студии имени Ш.Мамедовой] //Бакинский рабочий.- 1987.- 19 сентября.- С. 3.

 10. Халилов Р. Жили два друга…: [Об Уз.Гад­жи­бекова и М.Магомаеве] //Бакинский рабочий.- 1987.- 18 сентября.- С. 4.

1988

 1. Абдуллаев Н. Начало: [К 80-летию со дня первой постановки оперы «Лейли и Меджнун»] //Моло­дежь Азербайджана.- 1988.- 26 января.

 2. Абдуллаев Н. Прежде всего - великий граж­данин //Молодежь Азербайджана.- 1988.- 20 октября.- С. 3.

 3. Абдуллаев Н. Сражающаяся музыка: [Об опе­ретте «Аршин мал алан»] //Молодежь Азербайджана.- 1988.- 10 ноября.

 4. Алиева Н. Истоки формирования Националь­ного симфонического стиля (На примере Фантазий для оркестра народных инструментов Уз.Гаджибекова) //Из­вес­тия АН Аз.ССР. Сер. лит., яз. и искусства.- 1988.- № 3.- С. 130-134.

 5. Аршин мал алан - 75 лет //Бакинский рабо­чий.- 1988.- 6 ноября.- С. 3.

 6. В дар обществу «Ветен»: [О передаче комедии Уз.Гаджибекова «Аршин мал алан» соотечественниками из-за рубежа] //Бакинский рабочий.- 1988.- 28 июня.- С. 4.

 7. В дар обществу «Ветен»: [«Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1988.- 27 января.- С. 4.

 8. Вновь, как и восемь десятилетий назад: [О вечере, посвященном 80-летию со дня постановки оперы «Лейли и Меджнун»] //Баку.- 1988.- 26 апреля.- С. 4.

 9. Гражданственность советского художника: На примере твор­чества композитора Уз.Гаджибекова //Из­вестия АН Аз.ССР. Сер. лит., яз. и искусства.- 1988.- № 1.- С. 118-124.

 10. Карагичева Л. Мугамная опера Азербайджана: [Система мугамной драматургии в опере «Лейли и Меджнун»] //Советская музыка.- 1988.- № 12.- С. 86-93.

 11. Касумов К. Премьера «Лейли и Меджнун» в зеркале прессы //Баку.- 1988.- 8 июля.- С. 3.

 12. Мамедов И. Шедевру жить века… К 80-летию со дня первой постановки оперы «Лейли и Меджнун» //Бакинский рабочий.- 1988.- 23 января.- С. 3.

 13. Наставление Узеирбека: [Отрывок из статьи «Не забудем будущее», опубликованной в 1906 году в бакинской газете «Иршад»] //Баку.- 1988.- 16 декабря.- С.3.

 14. Праздник музыкальной культуры: [В связи с 103-ей годовщиной со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Баку; Бакинский рабочий.- 1988.- 20 сентября.- С. 4.

 15. Салаева Г. Заветная струна души: [О компо­зи­торе Уз.Гаджибекове и музыканте А.Бакиханове] //Мо­лодежь Азербайджана.- 1988.- 26 ноября.

 16. Сарывелли О. Три памятника: [Стихи] //Ли­те­ратурный Азер­байджан.- 1988.- № 11.- С. 42-43.

 17. Халилов Р. Первыми были «Лейли и Медж­нун»: [К 80-летию оперы] //Вышка.- 1988.- 23 ян­варя.- С. 4.

1989

 1. Аббасов А. Музыка для народа //Молодежь Азербайджана.- 1989.- 16 сентября.- С. 3.

 2. Амирасланова З. Музыка для народа: [О му­зыкантах, которых взрастил и воспитал Народный артист СССР Уз.Гаджибеков] //Молодежь Азербайджана.- 1989.- 16 сентября.

 3. Дань уважения: Об издании книги Уз.Гад­жибекова «Основы азербайджанской народной музыки» в Тегеране //Бакинский рабочий.- 1989.- 6 мая.- С. 4; Баку.- 1989.- 5 мая.- С. 2.

 4. Керимов Н. Талантливый композитор, орга­низатор, педагог //Молодежь Азербайджана.- 1989.- 16 сен­тября.- С. 3.

 5. Курбанов Ш. Брат Узеирбека: [О Джейхуне Гаджибекове] //Вышка.- 1989.- 18 октября.- С. 2.

 6. Могучий талант //Баку.- 1989.- 19 сентября.

 7. Мустафаев Р. «Все расхищено, продано, пре­дано»: Эти ахматовские слова и о даче композитора Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1989.- 17 декабря.- С. 3.

 8. Мустафаев Р., Джафаров Э. Притча: О том, как на наших глазах попирают память о великом композиторе: [О разорении дачи композитора в Мардакянах] //Бакинский рабочий.- 1989.- 30 сентября.- С. 4.

 9. «Не та, так эта» и другие в Турции: [О постановке оперетты в Анкаре] //Бакинский рабочий.- 1989.- 11 февраля.- С. 4.

 10. Ордуханова Х. И вновь звучит «Милли марш»: [О новом неизвестном произведении композитора «Милли марш»] //Бакинский рабочий.- 1989.- 7 октября.- С. 4.

 11. Посвящается Узеиру Гаджибекову: [Статья в турецком издании «Кардаш эдебийятлар»] //Молодежь Азербайджана.- 1989.- 26 августа.- С.3; Бакинский рабо­чий.- 1989.- 25 августа.- С. 4.

 12. Рагимова Г. Фантазии Уз.Гаджибекова «Чар­гях» и «Шур» - оригинальные произведения оркестра народ­ных инструментов //Известия АН Аз.ССР. Сер. лит., яз. и искусства.- 1989.- №1.- С.74.

 13. Театральный сезон в Турции: [О постановке оперетты Уз.Гаджибекова в Анкаре] //Вышка.- 1989.- 17 февраля.- С. 4.

 14. Фирузлы О. 80 дней в Турции: [Об интер­пре­тации комедии Уз.Гаджибекова «Мешади Ибад», осу­щест­вленной Т.Ганиевым] //Баку.- 1989.- 15 мая.- С. 3.

 15. Что значит человечность: [Перепечатка из газеты «Иршад» 1907 год] //Баку.- 1989.- 24 марта.- С. 3.

 16. Шафаг Р. Звезда первой величины //Пионер Азербайджана.- 1989.- 24 февраля.- С. 1, 4.

1990

 1. Алмасзаде Г. Свет доброты //Бакинский рабо­чий.- 1990.- 18 сентября.- С. 3.

 2. Исмаилзаде З. Памяти Узеирбека //Бакинский рабочий.- 1990.- 23 сентября.- С. 3.

 3. Исмайлов А. Лейли и Меджнун //Молодежь Азербайджана.- 1990.- 9 октября.

 4. Керимова Т. Дестгях-шабех-опера: опыт пре­ломления традици­он­ных схем общественно-музыкальной коммуникации в современной музыкаль­ной культуре Азербайджане /«Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: История и современность».- Душанве.- 1990.- С.406-408.

 5. Праздник музыки //Бакинский рабочий.- 1990.- 19 сентября.

 6. Узеир Гаджибеков и народная музыка: [О научной конференции Союза Композиторов] //Бакинский рабочий; Баку.- 1990.- 20 ноября.- С. 4.

1991

 1. Абдуллаев К. Сбылась мечта Узеирбека: [О постановке оперы «Кероглу» в ТОиБ имени С.М. Кирова] //Вышка.- 1991.- 31 августа.- С. 9.

 2. Абдуллаев Н. Узеир Гаджибеков и музыкальная культура народов Востока //Вышка.- 1991.- 19 сентября.- С. 3.

 3. Акибова Т. Проблема каденций в теоретичес­кой концепции Уз.Гаджибекова /Узеир Гаджибеков и народная музыка.- Б., 1991.- С.80-94.

 4. Мирзоева С. О прошлом для будущего //Бакинский рабочий.- 1991.- 18 сентября.- С. 3.

 5. Мирзоева С. Почему забыты заветы Узеир­бека?: [О проблемах музыкального воспитания] //Бакин­ский рабочий.- 1991.- 17 сентября.

 6. Якуб Н. Памяти Узеира Гаджибекова //Вышка.- 1991.- 31 октября.- С. 7.

1992

 1. Премьера в школе-студии: [О постановке опе­ры Уз.Гаджибекова «Искендер и чобан» учащимися музыкальной школы при Азербайджанской Госу­дарст­венной Консерватории] //Баку.- 1992.- 2 января.

 2. Халилов Р. Чем вдохновлялся Узеирбек или каким быть гимну Азербайджана? //Бакинский рабочий.- 1992.- 17 мая.

1993

 1. Абдулькасумов Ф. «Лейли м Меджнун» - пер­вая азербайджанская опера //Вышка.- 1993.- 18 сентя­бря.- С. 13.

 2. Амирасланова Ф. Уроки незабвенного мас­терства //Азербайджан.- 1993.- 9 октября.- С. 2.

 3. Асланов М. Узеирбек - редактор: [О деятель­ности Уз.Гаджибекова в 1918-1920 гг.] //Азербайджан.- 1993.- 7 декабря.- С. 3.

 4. 18 сентября - День Музыки: [О торжественном вечере к 108-й годовщине со дня рождения Уз.Гад­жибекова м М.Магомаева] //Бакинский рабочий.- 1993.- 18 сентября.- С. 1.

 5. Гарабаглы С. Звуки великой музыки //Yurddaş.- 1998.- 16 июня.

 6. Касимова С. Первая опера Востока: [«Лейли и Меджнун»] //Бакинский рабочий.- 1993.- 23 января.- С. 3.

 7. Музыка Узеира. Она с нами: [Статьи] //Азербайджан.- 1993.- 18 сентября.- С. 3.

1994

 1. Асланов М. Перекликаясь с сегодняшним днем //Азербайджан.- 1994.- 17 сентября.- С. 3.

1995

 1. О проведении 110-летнего юбилея со дня рождения Узеира Гаджибекова: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики //ВВС Азербайджанской Республики.- 1995.- № 1718.- С. 304.

______________

 1. Абаскулиев О. Встреча, озарившая жизнь или детство-прелюдия будущего //Бакинский рабочий.- 1995.- 14-21 марта.- С. 3.

 2. Гарабаглы С. Влюбленные в Азербайджан: [О конференции в Стамбульской Консерватории] //Gunay.- 1995.- 14 января.- С. 5.

 3. Гулуоглу П. Наша классика на лазерных дисках //Баку,- 1995.- 2 марта.- С. 3.

 4. Елчиев В. Подвиг: Насиба Исмайлова, директор Дома-музея Уз.Гаджибекова в Шуше, спасала не свои ковры, а национальные реликвии //Вышка.- 1995.- 4 ноября.- С. 4.

 5. Константинова В. В музее Узеира Гаджи­бе­ко­ва: [Стихи] //Вышка.- 1995.- 17 июня.- С. 1, 5.

 6. Родоначальник азербайджанской оперы //Выш­ка.- 1995.- 16 сентября.- С. 3.

 7. Рустамова Н. Ангел-хранитель великого Узе­и­ра: [О супруге Уз.Гаджибекова Мелеке ханум] //Азер­бай­джан.- 1995.- 22 апреля.- С. 3.

 8. Халилов Р. В гостях у Узеирбека //Баку.- 1995.- 15 июля.- С. 3.

 9. Халилов У. Три встречи на всю жизнь //Баку.- 1995.- 16 сентября.- С. 2.

1996

 1. Абдуллаев Н. Его имя известно всему миру //Вышка.- 1996.- № 36.- 20 сентября.- С. 4.

 2. Аллахвердиев А. Он завещал нам целый мир…: [О вечере памяти в Доме-музее Уз.Гаджибекова] //Бакин­ский рабочий.- 1996.- 25 сентября.- С. 3.

 3. Аршин мал алан на китайской сцене: [Оперного театра] //Бакинский рабочий.- 1996.- 24 января.- С. 3.

 4. Велиева С. Энциклопедия о выдающемся ком­позиторе Азербай­джана //Вышка.- 1996.- № 58.- 27 дека­бря.- С. 13.

 5. Исазаде А. Кто есть кто в истории Азер­бай­джана. Феномен Узеира Гаджибекова //«Азербайджан: Проблемы развития», № 49.- 1996.

 6. Мирзоев И. «Аршин мал алан» в Стамбуле: [В постановке Ф.Керимова] //Вышка.- 1996.- 2 февраля.- С. 5.

 7. Мирзоева С. Новогодний подарок зрителям Стамбула //Бакинский рабочий.- 1996.- 5 января.- С. 3.

 8. Сталкиваясь с интригами: [О выходе в свет одноименной книги Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабо­чий.- 1996.- 28 марта.- С. 3.

 9. Халилов Р. «Весенняя песня» Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1996.- 20 марта.- С. 3.

 10. Халилов Р. Узеир бек был бы растроган беспредельно //Панорама.- 1996.- 2 мая.

1997

 1. Абасова Э. Узеир Гаджибеков – осново­поло­ж­ник композиторской школы Азербайджана /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu.- B., 1997.- С.5-21.

 2. Абаскулиев О. Узеир Гаджибеков и развитие профессионального музыкального образования в Азер­байджане /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 3. Абаскулиева Л. Проблемы традиций и новаторства в творчестве У.Гаджибекова /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 4. Алиханова-Шарифова В. Соотношение народ­но-национального и профессионального художест­венного опыта в творчестве Узеира Гаджибекова /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 5. Бабаева Т. «Ашыгсаягы» У.Гаджибекова и его роль в развитии камерно – инструментальной музыке /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 6. Вопросы музыки в публицистике Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 1997.- 12 декабря.- С.3.

 7. Гасанова Г. Из воспоминаний об У.Гаджи­бекове /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. II buraxılış.- B., 1997.- С.93-99.

 8. Гусейнова А. К вопросу становления Азербай­джанского компо­зиторского стиля в творчестве У.Гаджи­бекова и М.Магомаева /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu.- B., 1997.- С.36-48.

 9. Гусейнова Т. Заметки об Азербайджанской вокальной музыке в 30-50 годы /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 10. День музыки Узеира //Бакинский рабочий.- 1997.- 20 сентября.- С. 4.

 11. Джафарова Г. Роль У.Гаджибекова в развитии профессионального музыкального образования в Азер­байджане /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 12. Достойный вклад в культуру Азербайджана: Презентация энциклопедии «Узеир Гаджибеков» в ТОиБ //Азербайджан.- 1997.- 11 января.- С. 3.

 13. Зиятлы А. Ладовая концепция У.Гаджибекова в контексте совре­менной музыкальной теории /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 14. Махмудова Г. Проблема многоголосия в творчестве и теоре­тических исследованиях У.Гаджибекова /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 15. Меликова Ш. Ниязи об У.Гаджибекове /XX əsr Azərbaycan musiqisi: məqalələr toplusu. II Buraxılış.- B., 1997.- С.79-93.

 16. Насирова К. Развитие элементов мелодического стиля У.Гаджи­бекова в музыке К.Караева /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. II Buraxılış.- B., 1997.- С.48-56.

 17. Пазычева И. Музыкальная наука об У.Гаджи­бекове /XX əsr Azərbaycan musiqisi: Məqalələr toplusu. II Buraxılış.- B., 1997.- С.99-109.

 18. Рзаева Л. О классициститских тенденциях в творчестве У.Гаджибекова /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 19. Семёнова И. Традиции У.Гаджибекова в сим­фоническом творчестве Азербайджанских композиторов /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 20. Фархадова С. К проблеме исследования Азер­байджанской монодийной музыке /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

 21. Юсифова А. «Аршин мал алан», «Кероглы» У.Гаджибекова в новой инструментальной интерпретации /“Bəstəkar və zaman” Azərbaycan Bəstəkarlarının yubiley­lərinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. materialları.- B., 1997.

1998

 1. Джахангир K. Музейные новинки: Дом-музей Уз.Гаджибекова издаёт литературу //Бакинский рабочий.- 1998. - 19 сентября.

 2. Праздник музыки //Вышка.- 1898.- 19 сентя­­бря.- С. 4.

 3. Халилов Р. Дань памяти //Вышка.- 1998.- 18 декабря.- С. 14.

1999

 1. Халилов Р. Так начинался «Аршин мал алан» //Бакинский рабочий.- 1999.- 27 февраля.- С. 3.

2000

 1. Адыгезалов В. Он прошёл школу Узеира Гад­жибекова: Композитор Ашраф Аббасов //Бакинский рабо­чий. - 2000. - 5 апреля.

 2. Асланоглу И. Юбилей Дома-музея: [К 25-летию музея] //Баку.- 2000.- 1-7 декабря.- С. 1.

 3. Багирова С. Этюды о Гаджибекове //Sərgi.- 2000.- № 1.- С. 2-5.

 4. В музее гениального композитора //Бакинский рабочий.- 2000.- 22 ноября.- С. 4.

 5. Дадашева Д. В доме Узеира всегда должна звучать музыка //Вышка.- 2000.- 31 марта.- С. 13.

 6. Звучала музыка корифея: [О выставке живописи и прикладного искусства] //Бакинский рабочий.- 2000.- 8сентября.- С. 4.

 7. Касумова Ф. Влиял на музыку всего Востока: [О научной конференции в Доме-музее Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 2000.- 28 октября.- С. 4.

2001

 1. Дни азербайджанской оперы в Стамбуле: «Лей­ли и Меджнун» //Бакинский рабочий.- 2001.- 20 февраля.

2002

 1. Багирова М. Оперный новатор Востока //Эхо.- 2002.- 6 апреля.- С. 20-21.

 2. Багирова С. Этюды о Гаджибекове //Му­зы­кальная Академия.- № 1.- 2002. - С. 203-206.

 3. Каракмазли Д. Личные вещи Узеира Гаджи­бекова - немного из того, что удалось спасти в музеях Карабаха 10 лет назад //Эхо.- 2002.- 11 мая.- С. 11.

 4. Сайт о жизни композитора: [Открылся Ин- т­ернет-сайт Дома-музея Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 2002.- 29 ноября.- С. 6.

 5. Сафарова З. Шуша – храм нашей музыки //Музыкальная академия (Москва).- 2002.- №1.- С.207-211.

2003

 1. Баннаева Н. Оперетте «Аршин мал алан»- 90 лет: Торжественный вечер в Музее Музыкальной Культуры //Эхо.- 2003.- 19 сентября.- С. 8.

 2. Гаджи И. Самая лирическая оперетта: К 90-летию «Аршин мал алан» //Бакинский рабочий.- 2003.- 31 октября.- С. 8.

 3. Гаджи И. Сила и власть великого искусства: [Концерт в Музыкальной Академии, посвященный 118-й годовщине со дня рождения Уз.Гаджибекова] //Бакинский рабочий.- 2003.- 19 сентября.- С. 5.

 4. Гаджи И. Счастливый долг и жребий твой //Бакинский рабочий.- 2003.- 18 сентября.- С. 4.

 5. Зохрабов Р. Продолжая традиции великих учителей – Узеира Гаджибекова и Кара Караева //Ба­кинский рабочий.- 2003.- 19 июля.

 6. Каракмазли Д. «Кантата Сталину» Узеира Гаджибекова следует издать // Эхо.- 2003.-12 марта.

 7. Рзаев Т. «Аршин мал алан» на анкарской сцене //Бакинский рабочий.- 2003.- 25 января.- С. 4.

2004

 1. Алиев Ф. Корифей азербайджанской музыки: К 119-летию со дня рождения Уз.Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 2004.- 17 сентя­­бря.- С. 4.

 2. Гаджи И. Воспоминаний сладостных момент: [К 119-ой годовщине со дня рождения] //Бакинский рабочий.- 2004.- 18 сентября.- С. 4.

 3. Гаджизаде А. Великое искусство не увядает: Новая постановка «Аршин мал алан» на сцене московского театра //Бакинский рабочий.- 2004.- 23 апреля.- С. 4.

 4. Искендер Г. Брат, друг и единомышленник Узеирбека // Бакинский рабочий. - 2004. - 22 апреля.

 5. Комедия Узеира Гаджибекова- на московской сцене: [Аршин мал алан»] //Бакинский рабочий.- 2004.- 16 октября.- С. 6.

 6. Концерт, посвященный Дню Музыки Узеира //Бакинский рабочий.- 2004.- 21 сентября.- С. 7.

 7. Ляман А. Достойный ответ армянам от Узеира Гаджибекова: На вечере, посвященном дню рождения композитора приведены малоизвестные факты его биог­рафии //Эхо.- 2004.- 23 сентября.- С. 8.

 8. Мирзоева С. Гейдар Алиев: Жизнь Узеира Гаджибекова, вся его деятельность- пример для многих поколений //Бакинский рабочий.- 2004.- 4 декабря. - С. 3.

 9. МНБ продолжает оперативно - разыскные ме­ро­приятия: [По розыску предметов и документов, при­надлежащих Уз.Гаджибекову] //Бакинский рабочий.- 2004.- 2 ноября.- С. 2.

 10. Саттаева С., Гаджиева Н. Бессмертная опера Узеира Гаджибекова будет поставлена во Франции: [«Лейли и Меджнун»] //Эхо.- 2004.- 8 июня.- С. 8.

 11. Сафарзаде Э. Скончалась ученица Узеира Гад­жибекова: [Рахиля Гасанова] //Эхо.- 2004.- 2 марта.- С.8.

2005

 1. Аббас Л. Союз Композиторов готовится к юбилею Узеира Гаджибекова //Эхо.- 2005.- 29 марта.- С. 8.

 2. Абдуллаева Л. Дышать в такт с народом //Каспий.- 2005.- 17 сентября.- С. 18-19.

 3. Алиев Г. Творчество Узеира Гаджибекова- национальное достояние азербайджанского народа //Бакинский рабочий.- 2005.- 20 сентября.- С. 1- 2.

 4. Анар. Гениальный композитор //İrs-Наследие.- 2005.- № 4.- С. 10-12.

 5. Атакишиева Л. О сценической жизни музы­кальной комедии Уз.Гаджибекова «Аршин мал алан» /Представ. Акад. НАНА Р.С.Эфендиевым //Доклады НАНА.- 2005.- Т.IX.- №5-6 .- С. 267-274.

 6. Багирова С. Дорогу осилит идущий: [О пре­зентации книги З.Сафаровой посвященной Уз.Гаджи­беко­ву (На английском языке и партитуры оперы «Кероглу»)] //Азер­бай­джанские Известия.- 2005.- 20 сентября.- С. 3.

 7. Выступление министра Культуры Полада Бюль-Бюльоглу: На юбилейном вечере //Бакинский рабо­чий.- 2005.- 20 сентября.- С. 1-2.

 8. Гусейнов Ш. Неизвестные страницы наследия Узеира бека //Гюнай.- 2005.- 1 ноября.- С.11.

 9. Ибрагимова Д. Узеир Гаджибеков. Философ­ская культура музыкального мышления- так называется новая книга доцента БМА Мины Гаджиевой //Бакинский рабочий.- 2005.- 1 декабря.- С. 3.

 10. Ирадова И. Рашида Бейбутова оценила спек­такль «Аршин мал алан», поставленный российским режиссером М.Борисовым //Эхо.- 2005.- 18 января.- С. 8.

 11. Мешади Ибад- 93 - подарок зрителям к 120-летию Узеирбека: [О новой версии «Мешади Ибада»] //Комсомольская Правда.- 2005.- 3 сентября.- С. 13.

 12. Мусаева Н. Новый Интернет-портал: [Включает 17 сайтов, рассказывающих о творчестве Уз.Гаджибекова] //Каспий.- 2005.- 20 сентября.- С. 12.

 13. Посвящение Узеиру Гаджибекову: [Номер жур­нала «Мусиги дуньясы] //Зеркало.- 2005.- 24 ноября.- С. 8.

 14. Праздник музыки, посвященный 120-летию Узеира Гаджибекова //Бакинский рабочий.- 2005.- 20 сентября.- С. 3.

 15. Презентация Интернет-портала «Узеир Гад­жи­­беков» //Бакинский рабочий.- 2005.- 21 сентября.- С. 3.

 16. Презентация партитуры оперы «Кероглу» и книги «Узеир Гаджибеков и его выдающиеся пред­шест­венники»: Узеир Гаджибеков-120 //Бакинский рабочий.- 2005.- 20 сентября.

 17. Саламова С. Он будет жить в наших сердцах немолкнущею песней //Вышка.- 2005.- 23 сентября.- С. 11.

 18. Сафарова З. Шуша – музыкальная столица Азербайджана. Карабах //IRS - наследие.- М., 2005.- №2-3.- С.86-93.

 19. Тальская Д. Бессмертное произведение Узеира Гаджибекова «Кероглу» в новой сценической постановке: [На сцене ТОиБ] //Эхо.- 2005.- 27 мая.- С. 8.

 20. Тальская Д. ЮНЕСКО примет участие в праздновании юбилея Узеира Гаджибекова //Эхо.- 2005.- 5 января.- С. 8.

 21. Творчество Узеира Гаджибекова – нацио­наль­ное досто­яние азербайджанского народа: Юбилей­ный вечер-120 //Бакинский рабочий.- 2005.- 20 сентября.

 22. Фаик гызы Н. Постигая гениев //Азербай­джанские Известия.- 2005.- 13 сентября.- С. 3.

 23. Шумилов Г. Три подарка к юбилею: [Интернет-портал к 120-летию со дня рождения композитора] //Азербайджанские Известия.- 2005.- 20 сентября.- С. 3.

2006

 1. Алиева У. Североамериканская премьера произ­ве­дения Узеира Гаджибекова: Международный музы­кальный фестиваль.-2006 (Канада) //Зеркало.- 2006.- 11 июля.

 2. «Аршин мал алан» в Австрии //Зеркало.- 2006.- 23 августа.

 3. Дагаргулия С. Немеркнущий гений выдаю­щегося композитора: Узеир Гаджибеков - 120 //Выш­­ка.-2006.- 14 июля.

 4. Джазмен из Парижа: Клемент Хаджибейли - внучатый племянник Узеира Гаджибекова //Вышка.- 2006.- 18 августа.

 5. Мирзоева С. Гейдар Алиев: «Соз