Національного Університету «одеська юридична академія»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський комплекс

Національного Університету

«одеська юридична академія»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор_____________ П.М. Шапірко

«____» __________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011 – 2012 навчальний рік

Адміністративно-процесуальне право

Форма навчання денна

Спеціалізація цивільно-правова

Розробила: викладач Каплій О.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___ від «___» __________ 2011 р

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Цивільно-правова спеціалізація

3

5

3

2

1-МК;

2-МК

28

18

46

-

-

68

114

-

3

6

4

2

3-МК;

4-МК

36

26

62

-

-

76

138

+

Всього

3

5,6

7

4

1,2,3,4 МК

64

44

108

-

144

252

+

2. Загальні положення

Адміністративно-процесуальне право – це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів України. Вивчення питань пов’язаних з адміністративним процесом є складовою частиною спеціальної підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі права. Треба зазначити, що адміністративно-процесуальне право є відносно молодою юридичною підгалуззю, котра переживає зараз своє становлення в якості самостійної галузі права. Невід’ємною ознакою сучасного адміністративно-процесуального права є надзвичайна суперечливість її понятійно-категоріального апарату. Зараз в Україні відбувається процес становлення адміністративної юстиції, що надає адміністративному процесу нового змісту: адміністративний процес пов’язується з функціонуванням адміністративної юстиції. На сьогоднішній день саме форма здійснення правосуддя адміністративним судами на законодавчому рівні пов’язується з адміністративним процесом. Такий стан речей спричиняє низку нових проблем, зокрема проблему теоретичного обґрунтування правової регламентації адміністративної правотворчості та правозастосування органами, що уповноважені державою на здійснення публічно-управлінських функцій.

У межах даної дисципліни досліджуються суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного процесуального права, а також розглядаються різноманітні наукові погляди, теорії, правові категорії, визначення, які характерні для адміністративного процесу. Адміністративні провадження є найбільш поширеними, оскільки адміністративна діяльність здійснюється практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Узагальненою нормою виразу будь-якого адміністративного провадження є адміністративна справа, що складається із сукупності процесуальних документів, що характеризуються специфічними особливостями. Які визначаються перш за все його юрисдикційністю чи неюрисдикційністю.

Враховуючи вищезазначене курс «Адміністративно-процесуального права» складається з двох частин: адміністративно-процедурного права та адміністративно-процесуального (судового) права. Під адміністративними процедурами розуміється правовий порядок діяльності органів публічного управління, а під адміністративним процесом – сукупність взаємопов’язаних правових форм діяльності адміністративного суду та інших суб’єктів щодо здійснення правосуддя в адміністративних справах, врегульованих адміністративно-процесуальними нормами.

Метою вивчення курсу є сформулювати у студентів цілісне уявлення щодо сучасного стану правового регулювання адміністративних процедур та напрямків його вдосконалення; вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у цій сфері. Вивчення даного курсу дозволить студентам набути систематичних теоретичних та прикладних знань, які будуть використовуватись на практиці.

Методика викладання матеріалу спрямована на досягнення наступних теоретико-практичних завдань:

- формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм адміністративного

процесуального права та правильно їх застосовувати в практичній діяльності;

- засвоєння студентами знань, необхідних для їхньої майбутньої практичної роботи;

-вміння користуватися нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань;

- заохочення до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із судової практики, що знаходить свій вираз в авторському вирішенні поставлених викладачем індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання і захисту навчально-дослідних робіт.

При вивченні курсу студентами мають бути засвоєні поняття адміністративно-процесуального права, його предмет, методи, джерела,систему, функції, адміністративної процедури та адміністративного процесу, їх співвідношення, поняття адміністративно-процедурного права, система та джерела адміністративно-процедурного права, класифікація адміністративних процедур, особливості окремих видів зазначених процедур (нормотворчих, правозастосовних, зокрема, процедур з надання адміністративних послуг, заохочувальних адміністративних процедур та ін.), принципи адміністративних процедур;поняття адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, місця адміністративного судочинства в адміністративному процесі. Студенти мають набути фундаментальних знань щодо принципів та стадій адміністративного судочинства; системи та структури адміністративних судів як суб’єктів адміністративного судочинства; доказів і доказування в адміністративному судочинстві; судових строків і витрат; розгляду адміністративного спору по першій інстанції, перегляду судових рішень; процесуальних питань щодо виконання рішень; заходів процесуального примусу.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти систематично демонструють рівень засвоєних знань шляхом відповідей на усні запитання (фронтальне опитування), підготовки реферативних робіт, вирішення практичних, тестових завдань, написання модульних контрольних робіт, беруть участь у колоквіумах, а також мають можливість виконувати індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

Програма курсу спрямована на підготовку студентів за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» і вивчається на протязі V, VI семестрів 3 курсу денної форми навчання. Передбачені наступні форми контролю: для студентів 3 курсу денної форми навчання V семестр – залік, VІ семестр – екзамен.

 1. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 2. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
 3. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (3)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 5. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 6. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 7. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 8. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 9. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.

Другие похожие документы..