Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності

ЗМІСТ

С.

Вступ…………………………………….…………………………..5

1 Навчально - тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»…………………………………………………….………6

2 Структура навчальної дисципліни………………………….......7

3 Розподіл навчальної роботи за модульними циклами ……….7

4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу…………........7

Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності…...…………………………….......7

Тема 2 Українські землі у складі іноземних держав (XIV – ХVI ст.). Україна у XVI – першій половині XVII ст.…..……….23

Тема 3 Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати………….30

Теми 4-5. Україна в другій половині XVII ст. «Руїна», її соціально-політична суть і наслідки. Гетьманщина у складі Російської імперії…………………………………………………34

Тема 6 Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.)………………..43

Тема 7 Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр………………………..52

Тема 8 Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)…………………………………………..66

Тема 9 Україна в роки Другої світової війни(1939-1945 рр)…...73

Теми 10-11 Становище України у повоєнний період (1946 – 1945 рр.). Соціально-економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.)………………………………………….80

Тема 12 Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності….……..89

Змістовний модуль 1……………………………………………...96

Змістовний модуль 2…………………………………….………101

Питання підсумкового контролю………………………………105

Список літератури……………………………………………….109

ВСТУП

Історія – універсальна наука. Об’єктом її вивчення є різноманітність подій, явищ і факторів, які відбувалися впродовж розвитку людського суспільства. Історичний досвід людства має велику пізнавальну цінність, є основою культурного і морального вдосконалення особистості. Багатство історії, її людський вимір мають виховне значення, формують історичну свідомість молоді.

Історія України є органічною складовою всесвітнього історичного процесу. Запропоновані методичні рекомендації з дисципліни «Історія України» розроблені з урахуванням базового рівня історичної освіти студентів вищих навчальних закладів неісторичних спеціальностей. Хронологічно курс охоплює період від появи людини як біологічної істоти на етнічних українських землях до сучасності, тематично – всі історично значущі етапи соціально – економічної, політичної та культурної історії людського суспільства в межах сучасної України.

Основна мета курсу з історії України – розглянути умови виникнення та генезис українців як етносу, зародження й трансформація української національної та державної ідей, особливостей державотворчих процесів в українських землях, що органічно визначає специфіку розбудови української державності в минулому та на сучасному етапі.

Курс з історії України має такі пізнавальні і дидактичні завдання:

 • закріпити й поглибити у студентів, здобуті ними в загальноосвітніх навчальних закладах, знання про історичний шлях України та її народу в діалектичній єдності загального й особливого, конкретних фактів і цілісності картини світового розвитку;

 • виробити бачення суспільних явищ минулого та сучасності з позиції історизму, діалектичного розуміння багатогранності й суперечливості історії;

 • навчити студентів працювати зі спеціальною історичною літературою;

 • розвити вміння всебічно, критично аналізувати інформацію різноманітних історичних джерел, самостійно трактувати проблеми суспільного розвитку минулого й сучасності ;

 • розвивати інтерес та повагу до вітчизняної історії.

Дані методичні рекомендації повинні надати допомогу студентам, які опановують курс історії України на денному відділенні Конотопського інституту СумДУ; орієнтовані на вдосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення курсу, підготовки до поточного та підсумкового контролю знань із дисципліни.

 1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ »

 1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності.

 2. Українські землі у складі іноземних держав (XIV – XVI ст.). Україна у XIV – першій половині XVIІ ст.

 3. Національно – визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати.

 4. Україна в другій половині XVIІ ст. «Руїна»: її соціально – політична суть і наслідки.

 5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності.

 6. Капіталістична революція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.).

 7. Україна на початку ХХст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

 8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.).

 9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

 10. Становище в Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.).

 11. Соціально – економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.).

 12. Відродження незалежності України. Соціально – політичний розвиток України в умовах незалежності.

2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Се-местр

Заг. обс./

кредит

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Всьо-го

Лек-

ції

Прак-тичні

Лаб. роб

Зага

лом

ІРС

Інд. завд.

1

90/

2,5

30

20

10

-

60

7

-

іспит

3 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА МОДУЛЬНИМИ ЦИКЛАМИ

І модульний цикл (5 тижнів)

Всього

Ауд.

Лекції

Семінар.

Лаборат.

Кредит

Год/тижд.

Год/тижд.

Год/тижд.

Год/тижд.

2,5

6

4

2

-

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності

План

 1. Витоки українського народу та його державності.

 2. Періодизація історії Київської Русі.

 3. Виникнення та розквіт Давньоруської держави.

 4. Русь у період політичної роздробленості.

 5. Монголо-татарська навала.

 6. Галицько-Волинське князівство.

Студент повинен знати:

² що являла собою Київська Русь, її виникнення та історичний розвиток?

± зміст та напрямки політики київських князів;

± етапи політичного розвитку Галицько-Волинського князівства;

± історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Основний зміст:

Теорії походження Київської Русі та їх оцінка в сучасній історіографії. Походження термінів “Русь”, “Руська земля”. Внутрішній і зовнішній фактори розвитку Київської Русі. Роздробленість давньоруських земель. Причини ослаблення влади київських князів. Продовження процесу формування української народності. Теорії походження українського народу. Етноніми “русичі”, “русини”, “руські люди”. Галицько-Волинська держава. Економічне й політичне становище Галицького князівства. Роман Мстиславович та Данило Романович. Значення Київської Русі і Галицько-Волинської держави.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

Тема. Київська Русь. Феодальна роздробленість Київської Русі

План

 1. Утворення та політичний розвиток Давньоруської держави.

 2. Київська Русь як ранньофеодальна монархія.

 3. Культура Київської Русі.

 4. Руські князівства у XII – XIII ст.

 5. Галицько-Волинське князівство.

 6. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

 1. Перші відомості про утворення Київської держави. Період збирання земель. Перші князі. “Норманська теорія” походження Київської Русі. Політичний лад і зовнішня політика Русі. Прийняття християнства. Законодавча діяльність “Руська правда”. Видатні історичні діячі: Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Формування та існування давньоруської етнополітичної спільності.

 2. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Феодальне господарство. Категорії населення. Форми феодальної експлуатації. Стан сільськогосподарського і ремісничого виробництва. Розвиток торгівлі (внутрішньої та зовнішньої). Суспільні відносини. Народні повстання.

 3. Культурні контакти Київської Русі з Візантією – спадкоємицею традицій античної цивілізації, а також з іншими передовими країнами Європи. Писемність. Бібліотеки. Літописання “Повість временних літ”. Усна народна творчість. Монументальна культова архітектура. Живопис. Декоративно – прикладне мистецтво.

 4. Причини феодальної роздробленості Русі. Київське, Чернігово - Сіверське, Переяславське, Галицьке й Волинське князівства. Розвиток феодально-кріпосницьких відносин. Зростання феодального і церковного землеволодіння та феодальної залежності смердів. Економічне та політичне посилення міст. Загострення антифеодальної боротьби селян - смердів і городян – ремісників.

 5. Утворення Галицько-Волинського князівства. Територія та населення. Соціально - економічний розвиток. Торгівельно-ремісничі центри. Політичний лад. Роман Мстиславович. Данило Галицький. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила. Занепад Галицько-Волинського князівства.

 6. Початок завойовницької політики військово – феодальної Монгольської держави на Русі. Завоювання монголо-татарами руських земель. Взяття Києва. Золотоординське іго на Південно-Західній Русі. Наслідки ординського панування.

Теми рефератів, доповідей та контрольних робіт:

 1. Християнізація Русі та її наслідки.

 2. Володимир Мономах.

 3. Боротьба Русі з монголо-татарами.

 4. Політичні портрети галицьких князів Володимира та Ярослава Осмомисла.

 5. Данило Галицький.

Питання, винесені на самостійне вивчення

 1. Піднесення Південно-Західної Русі. Утворення та зміцнення Галицько-Волинського князівства.

 2. Політичний лад Галицько-Волинського князівства. Боротьба князівської влади з боярською опозицією та її наслідки.

 3. Господарське життя галицько-волинських земель. Бурхливий розвиток містобудування.

 4. Міжнародні стосунки галицько-волинських князів.

 5. Боротьба проти загарбницьких зазіхань з боку Польщі, Угорщини, німецьких хрестоносців.

 1. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво” Напрям підготовки 03. 05. 08 “ Фінанси І кредит ” Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 2. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво” Напрям підготовки 03. 05. 04 “ Економіка підприємства ” Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.
 3. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво” Напрям підготовки 03. 05. 09 “ Облік І аудит ” Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 4. За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Історія України” має код гп-02 І викладається в обсязі 3 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Історія
 5. Методичні рекомендації підготували (1)

  Методичні рекомендації
  Баля С.А., Галас А.В., Галкін Д.В., Гільберг Т.Г., Ґудзь В.В., Денисова О.А., Дубковецька Г.М., Журавська Н.І., Іванеску Г.П., Іова В.Ю., Каліночкіна Ю.
 6. Методичні рекомендації підготували (2)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації призначені методичним, керівним та педагогічним кадрам освіти області. Видання містить рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах, початковій школі, вивчення в 2011-2012 н.
 7. Методичні рекомендації підготували (3)

  Методичні рекомендації
  Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам).
 8. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Факультет заочного навчання цивільних осіб

  Документ
  Формування духовно багатої особистості неможливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самоутвердження у громадському житті.
 9. Мусієнко В.Є., Олейников В. В. Історія держави та права україни: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для студентів та слухачів заочної форми навчання Донецьк 2011

  Документ
  Історія держави та права України: Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для студентів заочної форми навчання факультету права та слухачів факультету заочного та дистанційного навчання співробітників міліції / Укл.

Другие похожие документы..