Зміст програми грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, безперервності, інтегративності, єдності навчання І виховання

31.05.06 (правлена)

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Пояснювальна записка

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційний чинник свідомості, естетичні ідеали особистості – первинні відносно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

В аспекті радикального поліпшення емоційно-естетичного і духовно-морального виховання зазначена проблема диктує такий розподіл акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та художньо-розвивальні були б провідними стосовно навчальних. Саме вирішення художньо-розвивальних завдань формує рівень художньо-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь залучення її до глобальних культурогенних процесів.

Зміст програми грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, безперервності, інтегративності, єдності навчання і виховання.

Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти предмет «Образотворче мистецтво» реалізує змістову лінію візуального мистецтва на основі взаємодії з іншими видами мистецтв - художнього слова, музики, театру, хореографії, кіно, телебачення.

Головними завданнями курсу є:

формування

-особистісно-позитивного, художньо-естетичного ставлення до дійсності, здатності до неутилітарного, художнього пізнання світу та його образної оцінки, потреби у спогляданні та милуванні з метою отримання естетичної насолоди від творів мистецтва та явищ навколишнього світу;

-потреб до самореалізації через продуктивну художню творчість, художньо-естетичне наповнення навколишнього середовища у відповідності до вікових можливостей;

-елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості;

-морально-естетичних та вольових якостей (працелюбності, художньо-естетичних смаків та інтересів, ініціативності, активності, самостійності, толерантності тощо);

розвиток

-почуттєво-емоційної сфери, здатності емоційно відгукуватися на різноманітні вияви естетичного у навколишньому світі та мистецтві;

-універсальних художньо-творчих якостей особистості: уяви, оригінального, нестереотипного (образного) мислення, спостережливості, зорової памяті та ін.;

- сенсорних здібностей (почуття кольору, форми, ритму, фактури поверхні);

забезпеченнязасвоєння учнями елементарних знань про

-образотворче мистецтво як засіб комунікації та специфічну, художньо-образну форму пізнання й відображення навколишнього світу, історію його розвитку, роль у житті людей;

-основи художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва і виражальні можливості художніх технік;

сприяння формуванню в учнів елементарних умінь та навичок

-аналізувати та інтерпретувати відповідно до вікових можливостей твори різних видів вітчизняного та зарубіжного образотворчого мистецтва;

-висловлювати особистісне ставлення до проявів естетичного в житті та мистецтві, використовуючи термінологію, обумовлену змістом програми;

-самостійної художньо-творчої роботи з памяті, за уявою, на підставі вражень від натури;

виражати власні почуття, емоції та думки мовою художнього образу, використовуючи на рівні, відповідному віку, засоби художньої виразності, художні техніки та матеріали.

Умовою успішної реалізації завдань програми є:

-залучення учнів до розуміння змісту та сутності мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої інформації;

-керування художньо-творчим розвитком учнів з урахуванням вікових, індивідуальних, національних, культурних, регіональних особливостей і традицій;

-навчання учнів мові мистецтва і формування навичок практичної роботи виключно в художньо-образному ключі;

-забезпечення задоволення від художньої праці шляхом емоційного зацікавлення нею;

-організація уроків за законами мистецтва (нестереотипність, структурна різноманітність, створення відповідного до теми уроку емоційного настрою, залучення учнів до співпереживання тощо)

Програма передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на уроках: а)сприймання, б) практична художня діяльність (творча, репродуктивно-творча).

Сприймання включає в себе два взаємоповязаних види діяльності.

1.Естетичне сприймання дійсності. Передбачає формування вміння бачити, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, естетичні якості різноманітних явищ і обєктів навколишнього світу.

2.Сприймання мистецтва. Передбачає формування навичок сприймання, оцінки та інтерпретації художнього образу у творах мистецтва (не лише образотвочого, а й інших), здатності до співпереживання (емпатії), здійснюється на матеріалі шедеврів національного та світового образотворчого мистецтва.

У програмі відсутні вказівки щодо підбору конкретних об’єктів сприймання (як навколишнього світу, так і творів мистецтва), оскільки це залежить від вибору вчителем конкретної тематики творчих завдань, вправ, бесід, наочно-дидактичного забезпечення школи.

Практична художня діяльність у початковій школі (особливо у 1-му та 2-му класі) має пропедевтичний характер і передбачає уведення широкого спектру художніх технік та матеріалів, включає роботу на площині і в обємі, з пам’яті, за уявою, за зразком. У практичній діяльності дітей повинен переважати імпровізаційний стиль (близький до роботи народних майстрів), що узгоджується з імпровізаційною природою і емоційним характером дитячої творчості. Такий підхід диктує виконання художньої роботи без попереднього контуру олівцем.

Формування художньої компетентності учнів відбувається у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти, які у програмі обєднуються у такі групи навчальних завдань: лінія,колір, форма, об’єм, простір, композиція, основні художні техніки та матеріали.

Програмою не передбачаються окремі уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінка за тему повинна враховувати позитивні зрушення (від уроку до уроку) у ставленні учнів до образотворчої діяльності, прагненні до спілкування з приводу мистецтва та якість виконаних художньо-творчих робіт: малюнка, аплікації, виробів із глини, паперу тощо, за основу якісної оцінки яких береться виразність, наявні естетичні характеристики і ступінь реалізації поставлених завдань.

Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована за принципом спіралеподібного вивчення навчального матеріалу. Це дає можливість розглядати його з різних позицій, повторювати щоразу на складнішому рівні, формувати навички практичної роботи, здійснювати корекційну роботу.

Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика бесід і завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може вилучати окремі художньо-творчі завдання, беручи за основу кількість уроків у навчальних семестрах. Крім того, вчитель самостійно визначає послідовність виконання репродуктивно-творчих та художньо-творчих завдань і вправ, обирає художні техніки і матеріали із запропонованих програмою.

У школах, які мають необхідне компютерне забезпечення, при виконанні окремих творчих завдань, бажано користуватися растровими програмами типу Corel Photo – Paint та Painter.

1 клас. Чарівні перетворення

35 годин (1 година на тиждень)

У програмі 1 класу головна увага приділяється опановуванню учнями елементарних основ кольорознавства і формотворення. При цьому, теми 1, 2 є увідними, тема 3 – такою, що розширює і поглиблює компетентність учнів стосовно кольору і форми; теми 5, 6 – узагальнюючі. Супутні навчальні завдання мають на меті ознайомлення з художніми матеріалами і початкове засвоєння засобів вираження при вирішенні художньо-творчих завдань.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Барви землі

7 годин

Уведення в образотворчемистецтво.

Загальне ознайомлення з поняттям “образотворче мистецтво”, багатством барв у навколишній дійсності та у мистецтві, матеріалами й інструментами, якими працює художник.

Поняття про основні (жовтий, червоний, синій) та похідні (жовто-гарячий, зелений, фіолетовий) кольори. Способи утворення похідних кольорів. Назви кольорів; порівняння їх між собою та з чорними, білими, сірими. Розбіл та затемнення спектральних кольорів; відтінки кольорів (світло-зелений, темно-червоний і т.п.).

Асоціативне сприйняття кольорів (“важкий”, “легкий”, “ніжний” тощо);

Ознайомлення з групами “теплих” та “холодних” кольорів. Отримання “теплих” та “холодних” відтінків кольорів додаванням жовтогарячої та “теплої” жовтої фарби для “теплих” відтінків, синьої – для “холодних”, та за допомогою розбілу і затемнення кольору.

Заповнення площини аркуша (велике зображення).

Межа зламу простору (земля – небо, небо – вода).

Сприймання та практична діяльність

(тематика орієнтовна)

Бесіда: “Природа та художник” або “Багатоколірна палітра” тощо.

Репродуктивно-творчі вправи на змішування фарб, ознайомлення з прийомами користування фарбами, пензлями, палітрою (на вибір): “Прапорці та кульки” “Квіткові сни”, “Чорно-білий та кольоровий тевізори”, “Як бачить колір кішка (собака)”, “Хто витер фарби”.

Художньо-творчі завдання (на вибір):

“Три веселих гноми”, “В небі над полями райдуга-дуга”, “Квітка-семицвітка”, “Бабусині помічники”, “Похмурий день”.

“Сонце-огнецвіт”, “Вогняна квітка”, “Осіннє листя”, “Спекотливий день”, “Якого кольору прохолода”.

Матеріали та техніки виконання

Гуаш, щетинні пензлі, білий або кольоровий та тонований папір.

Учень виявляє:

-інтерес до творів образотворчого мистецтва та малювання;

називає:

-три основні та похідні від них кольори, нескладні відтінки кольорів (типу “світло-зелений”);

знає:

-назви трьох основних і похідних від них кольорів, їх відтінки, користується ними у практичній діяльності й у спілкуванні з приводу мистецтва та естетичного у навколишньому світі;

намагається (на елементарному рівні):

-утворювати похідні кольори змішуванням основних на палітрі та безпосередньо у роботі;

-утворювати світлі і темні відтінки кольорів додаванням білої та чорної фарб;

-утворювати “теплі” й “холодні” відтінки кольорів додаванням головного “теплого” (жовтогарячого) та головного “холодного” (синього);

-використовувати лінію межі зламу простору;

-працювати одразу фарбами (без попереднього контуру олівцем);

-повністю заповнювати площину аркуша за допомогою а) великого зображення, б)рівномірного розташування зображуваних елементів;

має елементарне уявлення про:

-правила безпечної та раціональної роботи гуашевими фарбами і пензлями (пальцем)

-основні правила організації робочого місця;

-послідовність роботи над малюнком;

Тема 2. Прості форми

5 годин

•Різноманітність форм у навколишньому світі. Основні геометричні форми (на рівні впізнавання): площинні - прямокутник, квадрат, трикутник, коло, півколо, овал; обємні - куб, циліндр, конус, куля;

Взаємозвязок основної форми та її частин. Виражальні можливості силуетної форми.

•Заповнення площини аркуша силуетними зображеннями форм.

•Ліплення. Передавання спіралеподібної форми в обємі та на площині.

Сприймання та практична діяльність (тематика орієнтовна)

Репродуктивно-творчі вправи: “Веселий урожай”, “Серед урочища грибного”.

Ігри-вправи на аналіз та складання форм обєктів (типу “Танграм”), “Для уважних і кмітливих” тощо.

Художньо-творчі завдання: “Гарбузові родичі”, “Фруктова лавка”. “Танок повітряних зміїв (кульок тощо)”

Матеріали та техніки виконання

Ліплення, аплікація, глина (пластилін), стеки, підкладні дощечки, гуаш, щетинні пензлі (робота пальцем), фломастери, кулькові ручки, кольорові крейди, папір білий та кольоровий.

Учень відчуває та намагається виразити (мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності):

-емоційне ставлення до краси природних форм;

розпізнає та називає:

-прості геометричні форми (площинні: прямокутник, квадрат, трикутник, коло, півколо, овал; обємні: куб, циліндр, конус, куля);

аналізує (за допомогою вчителя):

-основну форму, її взаємозвязок з частинами;

намагається передати:

- основний, узагальнений характер форми: а)силуетом або лінією у зображенні на площині, б) в обємі у ліпленні;

-співрозмірність окремих складових частин форми;

-округлість, спіралеподібність форми (пензлем, пальцем, фломастером);

- форму обєктів конструктивним способом ліплення (складання цілого з частин);

-рівномірно заповнювати зображенням площину аркуша.

Тема 3. Форма та колір як засоби образотворення

4 години

•Поглиблення знань про колір його виражальні можливості (на елементарному рівні). Створення образу зими, передавання відповідного настрою засобами відтінків “холодних” кольорів.

•Закріплення знань про межу зламу простору.

•Вирізування виразної симетричної силуетної форми. Витинанка як вид художньої роботи з папером.

Сприймання та практична діяльність (тематика орієнтовна)

Репродуктивні та репродуктивно-творчі завдання: “Прикрась ялинку”, “Сніжназіронька горить”

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Прийшла зима”, “Зимовий день”, “Добрий сніговик”, “Снігова королева”, “Крижана планета”, ”Готуємось до свята”, (групова та колективні форми роботи).

Матеріали та техніки виконання

Аплікація, витинанка, папір білий та кольоровий холодних відтінків (стандартні набори, кольорові палітурки від зошитів, залишки шпалер, тощо), гуаш, пензлі.

Учень виявляє емоційне ставлення: (мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності

-докраси зимової природи у творах мистецтва та в навколишньому світі;

розпізнає і називає:

-“холодні” кольори та їх відтінки;

має уявлення про:

-виражальні можливості кольору і його роль у створенні художнього образу;

-роль вісі симетрії у створенні силуетної симетричної форми шляхом складання паперу та вирізування;

уміє (на елементарному рівні):

-користуватися палітрою;

-змішувати фарби з метою отримання необхідних (світлих, темних, “холодних”) відтінків кольорів;

-намічати межу зламу простору;

-складати, вирізувати та прорізувати прості силуетні форми;

намагається:

-передавати стан зимової природи засобами кольору;

-розміщувати зображення предметів в межах площини землі;

прагне:

-прикрашати середовище власною художньою працею;

дотримується правил:

-техніки безпеки при роботі з ножицями, пензлями.

Тема 4. Характер ліній

4 години

•Види і типи ліній та напрямів. Розміщення елементів зображення з дотриманням їх просторового взаєморозташування (біля, над, під, зліва, справа, вгорі, внизу). Графічні матеріали та інструменти. Прийоми роботи графічними інструментами.

•Виражальні можливості ліній. Створення (на елементарному рівні) виразного образу лінійними засобами на основі творчої уяви.

Сприймання та практична діяльність

(тематика орієнтовна)

Репродуктивні та репродуктивно-творчі вправи: “Портрет блискавки”, “Хатинка равлика” “У бабусі в селі” (хата, паркан, криниця тощо) та ін.

Художньо-творчі завдання: “Чи є у лінії характер?”, “Які бувають дерева?”(радісне, сумне, сердите, що тягнеться до світла, хворе, старе і т.п.).

Матеріали та техніки виконання

Однокольоровий фломастер, гелева ручка, туш, паличка, папір білий, тонований

Учень порівнює та називає

-різні види і типи ліній (вертикальна, горизонтальна, пряма, похила, хвиляста, довга, коротка, ламана, тонка, товста тощо);

-графічні матеріали та інструменти (туш, паличка, олівець, фломастер);

уміє (на елементарному рівні):

-проводити лінії різного виду і типу графічними інструментами та матеріалами;

намагається:

-створювати певний за характером образ лінійними засобами;

-передавати основний, узагальнений характер форми лінією (контур);

-користуватися графічними матеріалами без попереднього олівцевого контуру;

- раціонально організовувати і прибирати робоче місце.

Тема 5. Розмаїття та багатство форм.

8 годин

•Цілісність форми. Взаємозвязок основної форми та її частин.

Складові частини будівлі. Визначення основного (геометричного) характеру форми будівлі. Елементарне поняття про складові частини в будові птахів (тулуб, шия, голова, кінцівки, хвіст), фігури людини (тулуб, голова, руки, ноги), порівняння цих частин за формою та розміром. Узгодження основної форми з елементами декору (на елементарному рівні).

•Усвідомлення вибору положення аркуша паперу залежно від форми обєкта зображення.

Сприймання та практична діяльність

(тематика орієнтовна)

Дидактичні ігри-вправи (на вибір): “Розбитий глечик”, “Знахідка археолога”, “Кого ховає ліс?”, “Лісові таємниці”, “Хто ховається у пластиліні?”, “Визволіть із пастки” тощо.

Художньо-творчі завдання: “Казкове місто” (колективна форма роботи).

“В Африці”, “Квочка та курчата”, “Космонавт”(водолаз, воротар тощо), “Кольорові пташки” або “Свистунці”.

Матеріали та техніки виконання

Різана або рвана аплікація (можливо у сполученні з накладними елементами, витинанням чи доопрацюванням фарбами та графічнми матеріалами);ліплення, кольоровий пластилін (глина), солоне тісто (можливо з подальшим розписом); гуаш, кольорова крейда, фломастери, пензель, папір білий, тонований, або кольоровий (у тому числі темний – чорний, синій тощо).

Учень відчуває та намагається виразити (мовленнєвими засобами та в образотворчій діяльності):

-емоційне ставлення до краси природних форм;

співставляє, аналізуєта називає (з допомогою вчителя):

-прості об’ємні геометричні форми (куб, циліндр, конус, куля);

-частини в будові людини, птахів, будівель;

має уявлення про :

-необхідність свідомого вибору положення аркуша (горизонтальне, вертикальне) залежно від форми обєкта зображення;

-значення світлотного контрасту в зображенні силуетної форми (світле на темному, темне – на світлому);

-особливості ліплення із суцільного шматка пластичного матеріалу;

намагається:

-розкуто (без олівцевого контура) передавати на площині (пальцем, пензлем) силуетні зображення людини, простих за формою птахів та будівель;

-свідомо вибирати положення та розмір аркуша;

- виконувати обємні зображення із суцільного шматка пластичного матеріалу;

проявляє (на елементарному рівні):

- кмітливість, аналітичне мислення у процесі виконання дидактичних вправ.

Тема 6. Виражальні можливостікольору. 7 годин

•Створення засобами кольору (на елементарному рівні) певного за характером виразного образу.

•Елементарні поняття про гармонію споріднених кольорів (наприклад, жовтий-оранжевий-червоний, світло-зелений-зелений-темно-зелений тощо).

•Симетрія як засіб гармонізації форми. Елементарна узгодженість силуетної форми і декору. Вирізування симетричних форм із застосуванням однієї або декількох вісей симетрії.

Сприймання та практична діяльність (тематика орієнтовна)

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Прийшла весна”,“Парасольки Оле-Лукойє”, “Чарівні килими”, “Житло гномів”), “Чарівні птахи”, “Крила метелика”, “Весела галявина” “Допоможи метеликам”), “Чудо-дерево” - (колективна форма роботи).

Матеріали та техніка виконання

Гуаш, пензель, фломастери, кольорові крейди.

Різана (рвана) аплікація з доопрацюванням накладними елементами, витинанням, фарбою.

Учень виявляє та елементарно висловлює (з допомогою вчителя):

-своє емоційно-ціннісне ставлення до естетичного в навколишньому світі та творах мистецтва, використовуючи при цьому засвоєні протягом року художні терміни та поняття;

розрізняє та називає:

-основні та похідні кольори, відтінки кольорів (типу темно-синій, жовто-зелений);

уміє:

-малювати на площині фарбами (крейдами, фломастером) одразу в матеріалі (без попереднього контуру олівцем);

-використовувати фарби, пензлі, кольоровий папір, прийоми елементарного витинання для створення художнього образу;

-свідомо обирати горизонтальне чи вертикальне положення аркуша;

намагається:

-передавати у зображенні елементарні співвідношення частин форми;

-повністю заповнювати аркуш зображенням;

-складати, вирізувати та прорізувати прості силуетні форми

-раціонально організовувати робоче місце;

дотримується:

-правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;

 1. Конспект лекцій з культурології для студентів всіх спеціальностей та форм навчання ухвален о

  План-конспект
  Курс лекцій з культурології розрахований на студентів І та ІІ курсу всіх спеціальностей та форм навчання. За тематикою та змістом лекції відповідають програмі навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів вищих навчальних закладів
 2. Творчість та освіта у вимірах XXI століття

  Документ
  Корабельский В.И., Адамчук В.В., Белова Г.Ф., Ветохин В.И., Истомин Н.П., Канивец А.В., Лавренко В.В., Линник Н.К., Ляшенко С.В., Павлов А.В., Писаренко В.
 3. Аеterita, instante, f utura Тези Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2009 року миколаїв 2009

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. К. Вц "Академія", 2003. 528 с. (Альма-матер)

  Документ
  Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей
 5. Проблеми та перспективи розвитку економіки І підприємництва та комп’ютерних технологій в україні 26-31 березня 2012 року львів 2012

  Документ
  Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез за матеріалами VІІI науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26-31 березня 2012 р.
 6. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей Випуск 4 Львів 2008 Духовність. Культура. Нація

  Документ
  Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 7. Нзенти: І. В. Крупський, доктор Історичних наук, професор; Є. А. Мсисаренко, доктор політичних наук, професор І В. Шкляр, А. В. Юричко упорядкування, 2006 І Статті. 2006 ббк 66. 2(4Укр) У45

  Документ
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 8. Одеський державний економічний університет основ и Культуролог І ї Навчальний посібник За редакцією Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелка Автограф Одеса 2008

  Документ
  Посібник «Основи культурології» підготовлений згідно з нормативною програмою навчальної дисципліни «Культурологія», затвердженою Міністерством освіти і науки України.
 9. Секція 4 Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку

  Документ
  Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій Матеріали Міжнар. наук. конф. для студентів, аспірантів, науковців. У 6 ч.-Суми: РВВ СОІППО, 2008.

Другие похожие документы..