Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

УДК 343.50

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Харків - 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України.

Науковий консультант - академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Борисов Вячеслав Іванович, Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України, директор;

доктор юридичних наук, професор Туркевич Інна Костянтинівна, Академія адвокатури України, завідуюча кафедрою;

доктор юридичних наук, доцент Навроцький Вячеслав Олександрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри кримінального права і кримінології.

Провідна установа -

Національна академія внутрішніх справ МВС України, кафедра кримінального права, м. Київ.

Захист відбудеться “ 26 ” квітня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).

Автореферат розісланий “ 23 ” березня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.П.Битяк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Державні фінанси являють собою різновид економічних відносин, які відіграють важливу роль у житті суспільства. У процесі їх функціонування створюються й використовуються фонди грошових коштів суспільного призначення, необхідні для життєдіяльності суспільства та його окремих громадян. Без державних фінансів неможливе реальне забезпечення прав і свобод людини, зовнішньої і внутрішньої безпеки, охорони довкілля, державного регулювання економіки, задоволення соціально-культурних потреб людей, надання соціальної допомоги непрацездатним і малозабезпеченим верствам населення, утримання органів державної влади й управління, створення фондів непередбачених видатків, а також фінансування інших загальнодержавних потреб. Ці суспільні відносини становлять предмет правового регулювання самостійної галузі права – фінансового права.

З урахуванням важливості державних фінансів для життя суспільства їх певним чином поставлено під кримінально-правову охорону від суспільно небезпечних посягань. У зв’язку з переходом України до регульованої ринкової економіки, з розвитком приватної власності та приватного підприємництва необхідність такої охорони набула особливої актуальності. З одного боку, існування України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави неможливе без функціонування державних фінансів, за допомогою яких і здійснюється виконання державою її основних функцій. З іншого – виконання обов’язку щодо сплати суб’єктами господарювання й окремими особами коштів до бюджетів і державних цільових фондів, вимоги щодо дотримання правил валютного регулювання й валютного контролю, використання наданих державою коштів лише за призначенням у багатьох випадках вступають у протиріччя з особистими або корпоративними інтересами таких суб’єктів, що виступає поштовхом для вчинення посягань на державні фінанси.

У науці кримінального права за радянських часів комплексний науковий аналіз проблем кримінально-правової охорони державних фінансів було здійснено в 1971 р. П.Т.Некипєловим у науковій роботі “Уголовно-правовая охрана финансового хозяйства СССР”. Ця робота була першим у Союзі спеціальним дослідженням питань кримінальної відповідальності за посягання на фінансові відносини. Але вона невелика за обсягом і містить аналіз лише основних аспектів розглядуваної проблеми. З того часу питання кримінально-правової охорони державних фінансів на монографічному рівні (тим більше на рівні докторської дисертації) не досліджувалися.

Злочини проти державних фінансів набули сьогодні значного поширення і становлять суттєву небезпеку для держави й суспільства. Отже, ця проблема не могла стояти осторонь уваги науковців, оскільки новели кримінального законодавства викликали необхідність наукового тлумачення тих чи інших положень, розробки правил кваліфікації злочинів проти державних фінансів, відмежування їх від суміжних злочинів та діянь, які не є злочинними. У різні часи цим і суміжним з ними питанням були присвячені роботи П.П.Андрушка, М.І.Бажанова, В.І.Борисова, Ф.Г.Бурчака, Л.П.Брич, Б.В.Волженкіна, П.А.Вороб’я, Л.Д.Гаухмана, М.А.Гельфера, О.О.Дудорова, М.Й.Коржанського, Я.М.Кураш, І.І.Кучерова, В.Б.Ларичева, Ю.І.Ляпунова, С.В.Максимова, П.С.Матишевського, М.І.Мельника, В.О.Навроцького, М.І.Панова, О.І.Перепелиці, А.О.Пінаєва, В.В.Сташиса, Є.Л.Стрельцова, В.Я.Тація, І.К.Туркевич, М.І.Хавронюка, П.С.Яні та ін. Але праці цих науковців не містили комплексного, всеохоплюючого наукового аналізу кримінально-правової охорони державних фінансів; не було вироблено й загального поняття злочинів проти державних фінансів. Ними розглядалися лише окремі аспекти вказаної проблеми, що стосуються кримінальної відповідальності за деякі види посягань на державні фінанси. Крім того, більшість правників вивчали ці питання лише в межах кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, що не дозволяло їм у повній мірі провести системне дослідження проблем саме кримінально-правової охорони державних фінансів. По багатьох же із зазначених питань висловлені спірні судження, у зв’язку з чим вони потребують подальшої наукової розробки.

Встановлення кримінальної відповідальності за посягання на фінансові відносини відбувалося без належного врахування положень науки фінансового права, яка виходить з принципових положень щодо відмінності між державними і приватними фінансами та господарськими відносинами. Кримінально-правова охорона не завжди розглядалася в єдності з іншими засобами правового впливу на державні фінанси, що викликало порушення у процесі законотворчості принципів системного підходу, яке породжувало протиріччя між регулятивними (фінансово-правовими) й охоронювальними (кримінально-правовими) нормами, а в певних випадках – неможливість дійового застосування останніх.

Такий стан теоретичної розробки проблем кримінально-правової охорони державних фінансів України негативно відбивається на практиці. Відсутність у кримінальному законодавстві чіткої й несуперечливої системи норм, у яких було б окремо передбачено відповідальність за злочини проти державних фінансів, робить неможливим їх належну кримінально-правову охорону. Через суперечливості і прогалини у кримінальному законодавстві правозастосовча практика нерідко стикається із суттєвими труднощами при вирішенні питань притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини проти державних фінансів, в окремих випадках приймаються недостатньо обгрунтовані рішення щодо кваліфікації цих злочинів і призначення за них покарання. Це свідчить про необхідність проведення поглиблених наукових досліджень у сфері кримінально-правової охорони державних фінансів України, які базуватимуться на досягненнях науки фінансового права, сучасному рівні кримінально-правової теорії з урахуванням специфіки цієї групи посягань. Результатом таких досліджень повинна стати побудова чіткої, цілісної й несуперечливої системи норм (на рівні окремого розділу Кримінального кодексу України – далі КК), що дозволить здійснювати належну кримінально-правову охорону державних фінансів від суспільно небезпечних посягань, забезпечить теоретичне підгрунтя для правотворчої і правозастосовчої діяльності.

Викладене, таким чином, свідчить про актуальність і важливість обраного напрямку дослідження, а також про його перспективність для розробки ефективної законодавчої моделі охорони державних фінансів України. Усе це й обумовило вибір теми запропонованої до захисту дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснено в межах виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки, затвердженої Указом Президента України від 17 вересня 1996 року, Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. N 1376/2000 (розділ У. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини), а також п. 6.2 Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 роки, схвалених вченою радою 23 березня 2001 р., протокол № 3.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є створення концепції кримінально-правової охорони державних фінансів України і розробка в її межах оптимальної моделі системи норм КК, що передбачають відповідальність за злочини проти державних фінансів. З урахуванням цього автором було поставлено такі основні завдання: 1) з’ясувати сутність державних фінансів, особливості механізму їх правового регулювання і принципи криміналізації суспільно небезпечних посягань на них; 2) виявити характерні особливості державних фінансів як об'єкта кримінально-правової охорони та родового об’єкта злочинів, особливості механізму заподіяння йому шкоди, на підставі чого визначити місце злочинів проти державних фінансів у системі норм та інститутів Особливої частини кримінального права, а також провести їх типологізацію залежно від видового (групового) об'єкта; 3) здійснити системне дослідження складів злочинів, які передбачають відповідальність за посягання на державні фінанси, виявити недоліки чинного законодавства та практики його застосування, внести пропозиції щодо їх усунення; 4) проаналізувати проблеми пеналізації і депеналізації злочинів проти державних фінансів, запропонувати шляхи оптимізації санкцій за їх вчинення.

Об'єктом дослідження є кримінально-правова охорона державних фінансів України.

Предметом дослідження виступають: чинне кримінальне законодавство, яке встановлює відповідальність за злочини проти державних фінансів; практика його застосування; тенденції та закономірності розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за ці злочини, зокрема, вітчизняного кримінального законодавства минулих років; проекти відповідних нормативних актів, інші пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України; кримінальне законодавство зарубіжних країн; фінансове законодавство; кримінальна статистика; система наукових поглядів та розробок стосовно цієї проблеми.

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в роботі мети та завдань дослідження, його об'єкта та предмета. Діалектичний метод обумовив розгляд проблем кримінальної відповідальності за окремі злочини проти державних фінансів через вивчення більш загальних категорій. За допомогою структурно-системного аналізу вдалося показати внутрішню побудову системи кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за злочини проти державних фінансів, взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів як в середині системи, так і з іншими кримінально-правовими та фінансово-правовими поняттями й категоріями, обсяг та зміст відповідних понять, місце кримінальної відповідальності за розглядувані злочини в системі норм та інститутів Особливої частини кримінального права. Догматичний метод дозволив проаналізувати норми чинного КК, у яких передбачено відповідальність за злочини проти державних фінансів, з точки зору додержання правил законодавчої техніки конструювання диспозицій і санкцій цих норм. Історико-порівняльний метод дозволив показати генезис проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів, на базі аналізу кримінального законодавства минулих років і практики його застосування виявити тенденції розвитку законодавства щодо відповідальності за злочини проти державних фінансів, прослідкувати його взаємозв’язок із соціально-економічними умовами життя суспільства й держави, що, у свою чергу, дало можливість накреслити шляхи вдосконалення чинного кримінального законодавства на сучасному етапі. Порівняно-правовий (компаративістський) метод застосовувався при порівнянні кримінального законодавства України, яке передбачає відповідальність за злочини проти державних фінансів, із відповідними нормами кримінальних законів інших держав. Соціологічні методи використовувалися при вивченні практики застосування норм КК, які передбачають відповідальність за злочинні посягання на державні фінанси. Аналіз стану і розвитку економіки, бюджетної й податкової систем, діяльності органів внутрішніх справ та податкової міліції по виявленню й попередженню зазначених злочинів допоміг виявити також недоліки і прогалини у кримінально-правовій охороні державних фінансів України.

Науково-теоретичним підгрунтям для виконання дисертації послужили праці з кримінального права вітчизняних та зарубіжних криміналістів, присвячені як загальним проблемам кримінального права, так і питанням відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, посадові злочини та злочини проти власності, а також праці із загальної теорії держави і права, історії держави і права України та зарубіжних країн, фінансового, адміністративного та цивільного права.

Емпіричну базу дослідження становлять дані, одержані внаслідок вивчення 723 кримінальних справ, порушених у різних регіонах України протягом 1996-2001 років, із яких 609 кримінальних справ було розглянуто судами.

Нормативну базу роботи склали Конституція України, чинне кримінальне законодавство, нормативні акти інших галузей права, у тому числі фінансового, податкового, банківського, підприємницького, адміністративного й цивільного права.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням проблем кримінально-правової охорони державних фінансів України. У ній висунуто низку положень, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної практики, а саме:

 1. Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію

  Документ
  7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (112)

  Автореферат диссертации
  Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (127)

  Автореферат диссертации
  Захист дисертації відбудеться 23 червня 2011 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (10)

  Автореферат диссертации
  Дисертацією є монографія "Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право". — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (34)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 07 лютого 2009 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (37)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться “__” 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (94)

  Автореферат диссертации
  Дисертація виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (3)

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться «22» жовтня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.15 у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України за адресою: 79013, м.

Другие похожие документы..