Universitatea de stat din moldova

ISSN 1812-2566

universitatea de stat din MOLDOVA

moldoscopie

(probleme de analiză politică)

Nr.4 (XXXI), 2005

revistăştiinţifică trimestrială

CHIŞINĂU – 2005

Moldoscopie (Probleme de analiză politică). – Revistă ştiinţifică trimestrială. -Chişinău: USM, nr.4 (XXXI), 2005. p.

În acest număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: procesul electoral, strategiile şi tacticile co­n­curenţilor electorali în alegerile parlamentare şi locale în Republica Mol­do­va din 2005, evoluţia sistemului administrativ în perioada tranziţiei sociale, practica funcţionării „partidului puterii în societăţile postcomuniste”, refor­ma administraţiei publice locale, politicile în domeniul agrar, formarea şi promovarea imaginii politice a statului, politica externă şi colaborarea inter­naţională în diferite probleme (studiul de cay problema cernobil în Belarusi), etc.

Materialele sunt adresate stu­den­ţilor, pro­fe­so­ri­lor, celor, ce se inte­re­se­a­ză de ştiinţa politică con­tem­po­ra­nă.

Colegiul de redacţie:

doctor-habilitat, profesor V.Moşneaga (redactor-şef); doctor-ha­bi­litat,profesorV.Saca (redactor-şef adjunct); doctor, confe­renţiar V.Cujbă; doctor, conferenţiar V.Teosa; doctor, conferenţiar V.Co­bâş­neanu; magistru V.Tăbîrţă

Ideile şi opiniile expuse în materialele prezentate aparţin autorilor

şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al colegiului de redacţie

versiunea electronică: m.md/cercetare/moldoscop.asp

ISSN 1812-2566

© – Chişinău, USM - 2005

s u m a r

Compartimentul Guvernarea politicăşi administra­rea publică

Дораш В.

Время «крепкого хозяйственника» уш­ло или размышления о системе управления в контек­с­те выборов-2005 генерального прима­ра Киши­нева

7

Palihovici S.

Reforma administraţiei publice locale în Republi­ca Moldova: unitatea şi lupta contrarilor.

21

Сака В., Олейник Л.

Десять лет институциональных условий воз­никновения и функционирования «партии вла­сти» в России, Украине и Молдове: сравни­тель­ный анализ

42

Varzari P., Varzari V.

Relansarea domeniului agrar din Republica Mol­dova în contextul extinderii europene

69

Compartimentul Sociologia politică

Мошняга В., Руснак Г., Цуркан В.

Выборы (2005) генерального примара столицы Республики Молдова: специфика, стратегии, результ­а­ты

76

Peru A.

Comunicarea electorală în spaţiul public al Repu­blicii Moldova (studiu de caz: Electorala-2005)

105

Popovici A.

Strategii şi tactici ale partidelor din Republica Mo­ldova în campania electorală din 6 martie 2005

126

Турко Т.

Республика Молдова: формирование и продви­жение позитивного имиджа страны

139

Compartimentul Relaţii internaţionale

Ермолович А.

Международное чернобыльское сотрудниче­с­тво как компонент внешней политики Респу­блики Беларусь

151

Popovici A., Sandu I.

Influenţa factorului extern asupra strategiei şi ta­c­ticii partidelor politice din Republica Moldova în Electorala-2005

162

SUMMARY

CHAPTER POLITICAL GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION

Doras V.

The time of good rulers passed or reflections on system of administration within the context of 2005 elections of the General Mayor of Chisinau

7

Palihovici S.

Local public administrative reform in the Repub­lic of Moldova: unity andthe firght of oposites.

21

Saca V., Oleinic L.

AdecadeofinstitutionalconditionsforgoverningpartiestoappearandfunctioninRussia, UkraineandMoldova: comparative analysis

42

Varzari P., Varzari V.

Relaunching the agricultural sector in the Repub­lic of Moldova within the context of the European Extending

69

CHAPTER POLITICAL SOCIOLOGY

MosneagaV., RusnacG., Turcan V.

Elections (in 2005) ofthegeneralmayorof the Ca­pital city of the Republic of Moldova: specificity, strategies and outcomes

76

Peru A.

Electoral communication within the public area of the Republic of Moldova (case study: Elections 2005)

105

Popovici A.

Strategies and tactics of Republic of Moldova par­ties in the election campaign on March 6, 2005

126

Turko Т.

Republic of Moldova:forming and promotion of country’s positive image

139

CHAPTER INTERNATIONAL RELATIONS

Ermolovich А.

International Chernobyl cooperation – a compo­nent of foreign policy of the Republic of Bielarus

151

Popovici A., Sandu I.

The influence of the external factor upon the stra­tegy and tactic of the Republic of Moldova’s poli­tical parties during Elections 2005

162

Compartimentul

Guvernarea politică

şi administra­rea publică

время «крепкого хозяйственника» ушло Или Размышления о системе управления

в контексте выборов-2005 генерального примара Кишинева1


Виктор ДОРАШ

Республика Молдова, Кишинев

Европейский Институт Молдовы

доктор политических наук,

директор

Pre-electoral programs of the candidates to the post of the General Mayor of Chisinau are analysed in this article, as well as other two main approaches to the management system of the city within the framework of the General Mayor elections of the capital of the Republic of Moldova. It is pointed out in this article that the lack of interest towards the election of the head of the executive authority of the city is conditioned, amongst others, by the fact that the programs of all candidates show commitment to the policy of “good householder”, having a good managing approach not likely for a democratic society. The author considers that the effectiveness in the admi­nistration of city property can be obtained only from different administrative approaches that are based on collaboration with interested groups, civil society, decision making in compliance with City plan of action and progress.

Любая политическая система существует ровно столько времени, сколько она дает простор развитию экономики. В XXI веке, в той мере, в какой экономика базируется на развитии человека, политическая сис-тема также должна давать простор развитию человека. Нынешняя поли-тическая система препятствует развитию экономики и человека, и это ощущают все. И препятствует потому, что методы работы этой системы исчерпали себя.


Чиновники и политики

Рассмотрим сущность этих методов, анализируя предложение глав-ного конкурента на выборах госпожи Гречаной2. Сразу оговорюсь, что в качестве основы анализа взята именно ее платформа – не потому, что она представляет власть или же она является худшей из представленных на выборах. Нет. Она является лучшей. Именно поэтому ее надо ана­ли­зировать. Ибо недостатки системы видны лучше всего в ее лучших ре­зультатах.

Прежде всего, Гречаная – это чиновник. Власть, правда, это и не скрывает. В одном рекламном ролике она так и говорит, дескать, выби­райте чиновника, а не политика. Классический представитель нынешней политической системы – это чиновник, то есть член номенклатуры, но не политик. И это лучшее из того, чем обладает нынешняя система.

Предлагая такой выбор, власть молчаливо предполагает, что поли­ти­ки – это те, кто присутствуют сегодня на политической арене и на­хо­дятся в оппозиции к власти. Они же являются оппонентами Гречаной на выборах. Но дело в том, что чиновничество – это не место нахождения в нынешней политической системе. Если ты у власти – ты чиновник, если ты в оппозиции – ты политик. Это ложная дилемма.

Политик отличается от чиновника методами работы и взаимодей­с­т­вия с обществом, анализа и осмысления общественных проблем. При этом, не имеет значения – это чисто аппаратный чиновник или он пока выступает перед публикой в качестве оппозиционера, то есть чинов­ни­ка, только не находящегося у власти. В любом случае, по своей сущ­но­сти это тот же чиновник. Поэтому власть для такого политика – это воз­мо­жность стать чиновником.

Политику в настоящем смысле этого слова не все равно, как прийти во власть и для чего. Чиновнику все равно. Он готов говорить о чем угодно и обещать, что угодно. Поэтому он обращается к политическим тех­нологам, которые разными политическим трюками готовы обеспе­чить успех на выборах. Политик приходит к власти во имя чего-то и для решения заранее определенных общественных проблем. Рассмотрите пре­дложения всех кандидатов на выборах и вы увидите одно и то же – они фактически ничем не отличаются друг от друга. Поэтому лучшее, что нам предлагается сегодня, - это хороший чиновник. Каким он дол­жен быть?

О честности и профессионализме

«Честная, ответственная, не замеченная в сомнительных сделках, Зинаида Гречаная в этом смысле достаточно сильно отличается от боль­шинства кандидатов», - говорит нам та же газета. Это действительно так. И все же, если мы имеем дело с ответственным руководителем, че­стность оказывается понятием растяжимым.

Обычное понимание честности: не присвоил себе лично имущест­ве­нных ценностей – значит честен. А если принял неправильное решение, потому что надо дружить с центральной властью, - это честно? А если торопился и принял неправильное решение – это честно? Если игно­ри­ру­ешь профессионалов только потому, что они близки с твоими поли­ти­ческими оппонентами, - это честно?

Ответ на такого рода вопросы известен. Чиновник всегда уповает на профессионализм и гордится им. «Очевидно, что аргументом в ее поль­зу послужил и профессионализм: бюджет за время ее нахождения на по­сту министра финансов только рос, да и порядка в финансовой сфере стало больше». Это правильно, так как классический чиновник – это уз­кий специалист своего дела, значит профессионал. Хотя это не досто­ин­ство, это норма. Только в условиях полного разрушения государст­вен­ного аппарата можно гордиться этим качеством. Профессионалов оста­лось единицы.

Правда, аргументы в пользу профессионализма слабоваты. Рост бю­д­жета – это не результат деятельности министерства финансов. Это ре­зультат той политики, которую проводит правительство в целом. С тем, что стало больше учетного порядка в общественных финансах, спорить не буду. Наши финансы как были непрозрачными для общественности, такими и остались. Поэтому сложно судить, что означает «больше поря­дка». Впрочем, власть всегда понимает порядок в финансах, как боль­шую собираемость и превышение доходов над расходами. В этом дей­ствительно порядок.

 1. Universitatea de stat din moldova (1)

  Документ
  În aceast număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: dezvoltarea social-politică a ţării şi dificultăţile a acestui proces, formarea şi funcţionarea culturii politice în
 2. Universitatea de stat din moldova (13)

  Документ
  Adrian Pop (România); prof. Gheorghe Rusnac; conf. Aurel Sâmboteanu; prof. Constantin Solomon; prof. Georg Sootla (Estonia) conf.
 3. Universitatea de stat din moldova (14)

  Документ
  Instituţionalizarea relaţiilor politice dintre puterea ce ntrală a Republicii Moldova şi cea regională a Uni tăţii teritoriale autonome Găgăuzia: aspecte so­ci­al-politice
 4. Universitatea de stat din moldova (17)

  Документ
  În această culegere sînt examinate diferite probleme ale vieţii social-politice din Republica Moldova, rezultatele dezvoltării social+economice şi politice în ultimii 10 ani.
 5. Universitatea de stat din moldova (5)

  Документ
  Формирование социальных ожиданий и их вли­я­ние на миграционные ориентации выпус­к­ни­­ков ­в процессе получения высшего образо­ва­­ния (опыт социологического исследования).
 6. Universitatea de stat din moldova (15)

  Документ
  Republica Moldova, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Administrative, Catedra Ştiinţe Politice şi Educaţie Civică
 7. Universitatea de stat din moldova (20)

  Документ
  În aceast număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: instituţionalizarea şi dezvoltarea ştiinţei politice, procesul electoral, formarea şi cerculaţia elitelor politice, cultura
 8. Universitatea de stat din moldova (2)

  Документ
  În acest număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: instituţionalizarea şi dezvoltarea ştiinţei po­litice, procesul electoral şi alegerile parlamentare din 2005, mişcarea
 9. Universitatea de stat din moldova (3)

  Документ
  În acest număr al revistei sînt examinate diferite probleme ale vieţii so­ci­al-po­litice din Republica Moldova: instituţionalizarea partidelor politice, poten­ţialul coaliţional al formaţiunilor politice, activitatea lor în parlament;
 10. Universitatea de stat din moldova (7)

  Документ
  În acest număr al revistei sunt prezentate rezultatele cercetarilor interdisciplinare ale colectivelor ştiinţifice internaţionale privind problemele actuale care se evidenţiază prin valoarea şi prioritatea sa, şi anume: conţinutul

Другие похожие документы..