บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29

Luminescence - Readiness for school

- 1632 -

Luminescence

Thitinai Gaewdang. Cristallochimie et luminescence de quelques oxydes et fluorures de l'indium. France : L'Universite Bordeaux I, 1993. 181 p. (T E6075)

Luncheons

ธเนศ เจตนาดี. การมีส่วนร่วมของครูตำรวจตระเวนชายแดน ในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กรณีศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และ 21. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541. 165 หน้า. (วพ 98951)

Jurairat Ouaarun. A study on nutritive value of school lunch and packed lunch of school children in Thainiyom-Songkroh school. Bangkok : Mahidol University, 1987. 3 microfiches (124 fr.).
(T MF20456)

Luncheons--Management

Supaporn Keardrit. The potential of local government for primary school lunch management in Nakhon Pathom province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 96 p. (T E17549)

Lung--Cancer--Patients

Cheng, Xiaolin. Quality of life of the lung cancer patients in three hospitals in Bangkok, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2002. 106 p. (T E17914)

Lung--Disease, Obstructive--Patients

Zeng, Hui. Family support and self-concept of chronic obstructive pulmonary disease patients. Chiang Mai : Chiang Mai University, 2000. 87 p. (T E16465)

Lung diseases--Patients

Pitirat Pichayamongkol. The relationships among self-efficacy, uncertainty in illness, and self-care behaviors in hospitalized COPD patients. Bangkok : Mahidol University, 2002. 145 p. (T E18016)

Lungs

Duangrat Klomsawat. Pharmacokinetics and intrapulmonary penetration of ofloxacin in Thai tuberculosis patients. Bangkok : Mahidol University, 2002. 124 p. (T E18116)

Jittima Muensoongnoen. Microanatomical study of various organs of hamsters [Mesocricetus auratus] infected with Leptospira interrogans local strain : caused outbreak in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 2001. 101 p. (T E17507)

Nantinee Nualnim. Effect of respiratory muscle training on respiratory muscle strength, pulmonary function, maximum oxygen uptake and reserved respiratory work in healthy females. Bangkok : Mahidol University, 2002. 130 p. (T E18061)

Lungs--Cancer

Devkota, Uma Nath. A hospital based case-control study on risk factors for lung cancer among Thai males. Bangkok : Mahidol University, 1992. vii, 125 p. (T E6325)

Prapinpan Sundararjun. Induction of apoptosis by the flavone isolated from Gardenia obtusifolia : an antimitotic agent. Bangkok : Mahidol University, 2000. 126 p. (T E14512)

Rungkan Pootrakronchai. Apoptosis induction by VR-3848 isolated from Euphobiaceae in human lung cancer cell line. Bangkok : Mahidol University, 2000. 122 p. (T E15188)

Sasitorn Yoosook. Total suspended particulates as a risk factor in lung cancer of Bangkok residents. Bangkok : Mahidol University, 1990. 2 microfiches (83 fr.). (T MF20486)

Sukhum Poothong. Pesticide exposure and cigarette smoking as the risk factors in lung cancer. Bangkok : Mahidol University, 1984. 2 microfiches (110 fr.). (T MF20032)

Winita Fowsantear. Analysis of p53 gene status and P53 antibodies in Thai patients with lung cancer. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2002. 72 p. (T E18507)

Lungs--Cancer--Chemotherapy

Yanmei, Wang. Hope and coping styles in lung cancer patients receiving chemotherapy. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1998. 109 p. (T E12712)

Lungs--Cancer--Patients

Boonyium Kumsorn. Protective effects of fosfomycin on cisplatin-induced nephrotoxicity in patients with lung cancer. Chiang Mai : Chiang Mai University, 2000. 58 p. (T E16443)

Lungs--Cancer--Prevention

ธีระ ลิ่มศิลา. การแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งปอดในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
48 หน้า. (ว 100905)

Lungs--Cancer--Surgery

Pongsiri Prathnadi. Results of surgical treatment of lung cancer in northern part of Thailand. Chiang Mai : Chiang Mai Hospital, 1988. 7 p. (R E9919)

Lungs--Disease, Obstructive--Patients

Supaluck Parinyavutichai. Effects of nursing therapeutics on dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bangkok : Mahidol University, 2001. 83 p. (R E16166)

Lungs--Diseases

Hathairat Wongsonton. A study of self-efficacy and self care behavior of pulmonary tuberculosis patients. Bangkok : Mahidol University, 2000. 111 p. (T E14227)

Teera Lekapojpanich. Cell analysis of bronchoalveolar lavage fluid. Bangkok : Mahidol University, 1993. viii, 89 p. (T E7118)

Lungs--Diseases--Patients

เนตรนภา กาบมณี. ผลของโปรแกรมการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อสุขภาพกาย ขวัญกำลังใจ
และการทำหน้าที่ในสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
155 หน้า. (วพ 98452)

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. ผลการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]. 77 หน้า. (ว 98245)

Lungs--Diseases--Physical Therapy

Suwannee Jarungjitaree. A study of the oxygen saturation changes, peak expiratory flow rate of the bronchial drainage position with percussion and vibration in acute lung illness. Bangkok : Mahidol University, 1991. xv, 106 p. (T E7518)

Lungs--Diseases, Obstructive

Jiang, Xiaolian. Family social support and self-care behaviors among chronic obstructive pulmonary disease patients. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1999. 106 p. (T E15782)

Kanittha Kaslungka. Health locus of control, health behavior and life satisfaction in COPD patients :
a study at Phrae hospital. Bangkok : Mahidol University, 2000. 109 p. (T E15239)

Somying Ngamurulert. Detection of Chlamydia pneumoniae in chronic obstructive pulmonary disease with acute respiratory illness. Bangkok : Mahidol University, 1999. 98 p. (T E14971)

Lungs--Diseases, Obstructive--Patients

Jarunee Warahut. Nutritional status and food consumption behavior of chronic obstructive pulmonary disease patients. Bangkok : Mahidol University, 1999. 93 p. (T E14001)

Suvimon Tanpradech. Quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bangkok : Mahidol University, 2000. 109 p. (T E15527)

Wirote Kotchagrit. The effects of nurse-patient collaborative care on facilitating transitional process of patients with COPD. Bangkok : Mahidol University, 2001. 109 p. (T E17583)

Yan, Meiqiong. Social support and quality of life of Chinese chromic obstructive pulmonary disease patients. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1997. 102 p. (T E11803)

Lungs--Infection

Al Ghazzi, Moutee M.. Clinical manifestations in tuberculosis patients with and without HIV infection. Bangkok : Mahidol University, 1995. 67 p. (T E9357)

Zain, Magdalena Sidhartani. Fast breathing as indicator of pneumonia in children under five years old. Bangkok : Chulalongkorn University, 1994. x, 54 p. (T E7853)

Lungs--Testing

Anuntaphol Lahfahroengron. Factors related to respiratory impairment among workers in sulfuric acid plant. Bangkok : Mahidol University, 2002. 131 p. (T E18128)

Lupinus albus

Wallop Arirob. Growth gas exchange, assimilate translocation and accumulation of new crops for Northern Thailand. Warsaw : Warsaw Agricultural University, 1995. 102 p. (T E9509)

Lupinus luteus

Wallop Arirob. Growth gas exchange, assimilate translocation and accumulation of new crops for Northern Thailand. Warsaw : Warsaw Agricultural University, 1995. 102 p. (T E9509)

Luteinizing hormone

กัลยาณี ตันศฤงฆาร. การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติด และหลังจากการรักษาด้วยเมธาโคน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 26 หน้า. (ว 98034)

Rapee Boonplueang. Purification and property of swamp buffalo pituitary luteinizing hormone. Bangkok : Mahidol University, 1996. 85 p. (T E10098)

Tawee Kaewkhong. Effect of heat strees on episodic and preovulatory luteinizing hormone secretion patterns in lactating holsteins. Mississippi : Mississippi State University, 1993. 91 p. (T E7253)

Wannapa Kunphasuruang. Theoretical analysis of a mathematical model for testosterone secretion by a singular perturbation approach. Bangkok : Mahidol University, 2001. 91 p. (T E17618)

Lychee

จำนงค์ อุทัยบุตร. การพัฒนาของแทนโทไซยานิน กลไกการควบคุมและเทคนิคในการปรับปรุงสีใ
นลิ้นจี่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. 57 หน้า. (ว 100459 ฉ.1; 100460 ฉ.2)

Lycopene

Araya Pranprawit. Effect of dietary lycopene from tomato and tomato products on plasma lycopene and oxidtive DNA damage in Human lymphocytes. Bangkok : Mahidol University, 2002. 122 p.
(T E18294)

Lymph

Atchara Mooktaragosa. Hepatitis B virus seromarkers and epidemiological characteristics in husbands of HBsAg-positive and HBsAg-negative postpartum women. Bangkok : Mahidol University, 1999. 110 p. (T E13980)

Pongsawat Suwatanapongched. Gingival fluid interleukin-1 beta level from healthy and periodontitis teeth. Bangkok : Mahidol University, 1997. 70 p. (T E10872)

Lymph nodes--Cancer--Diagnosis

ปิยะ อุตตมธนินทร์. Interpretation of lymph node imprint by general practitioner in cancer diagnosis. ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539. 41 หน้า. (ว 97936 ฉ.1; 97937 ฉ.2)

Lymphatics

Sirichai Phantana. Detection of serum antibodies in lymphatic filariasis patients from endemic areas in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1991. 3 microfiches (127 fr.). (T MF20297)

Lymphatics--Diseases--Epidemiology

Seeviga Saengtharatip. Human lymphatic filariasis in Thailand : analysis of microfilaremia distribution in human populations. Oregon : Oregon State University, 1995. 116 p. (T E9580)

Lymphoblastic leukemia

Chaleow Salakij. Immunophenotyping of acute lymphoblastic leukemia and lymphoma in Thai patients by immuno-alkaline phosphatase (APAAP) staining. Bangkok : Mahidol University, 1990. viii,
101 p. (T E8083)

Lymphocyte culture test, Mixed

Kanchana Sujirachato. Detection of maternal lymphocytotoxins using various sources of lymphocytes and mixed lymphocyte culture (MLC) : a modified technique. Bangkok : Mahidol University, 1981. 5 แผ่น (241 เฟรม). (T MF09188)

Lymphocyte T

Chawadee Wisitpongpun. Quantitation of lymphocyte subpopulation using monoclonal antibodies and cytochemistry. Bangkok : Mahidol University, 1987. x, 93 p. (T E8156)

Lymphocyte transformation

Varaporn Vuddhakul. Lymphocyte transformation test in leprosy. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1981. 2 แผ่น (98 เฟรม). (T MF09387)

Lymphocytes

Araya Pranprawit. Effect of dietary lycopene from tomato and tomato products on plasma lycopene and oxidtive DNA damage in Human lymphocytes. Bangkok : Mahidol University, 2002. 122 p.
(T E18294)

Busarawan Sriwanthana. Change in T lymphocyte subpopulations in the first pregnancy. Bangkok : Mahidol University, 1984. 2 microfiches (91 fr.). (T MF19973)

Chaitip Wanichanon. Morphological, histochemical and proliferative kinetic studies on lymphocytes and globule leucocytes in mouse small intestinal mucosa. Bangkok : Mahidol University, 1980.
6 แผ่น (264 เฟรม). (T MF09696)

Lymphocytes (ต่อ)

Daoroong Kangwanpong. The cytogenetic effects of aflatoxin on human lymphocytes. Bangkok : Mahidol University, 1976. 2 แผ่น (99 เฟรม). (T MF09718)

Kanokwan Wattanasak. Maternal cell-mediated immune cytolysis of fetal target cells and its regulation. Bangkok : Mahidol University, 1979. 3 แผ่น (169 เฟรม). (T MF09386)

Kantima Sangsiriwut. Distribution of HIV-1 DNA in CD4+T-cell subpopulations with different chemokine receptors. Bangkok : Mahidol University, 2000. 100 p. (T E14790)

Kasama Sukapirom. Proliferative response and expression of activation antigen CD69 on lymphocytes from normal and HIV-infected individuals. Bangkok : Mahidol University, 2002. 120 p. (T E18284)

Khwanchai Kreausukon. An immunopathological study on the inflammatory host response in experimental Schistosoma bovis infection of goats. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences, 1999. 66 p. (T E13597)

Nirapai Daenchote. Clastogenic effects of fast neutrons on human lymphocytes. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1989. xiii, 79 leaves. (T E4835)

Pisut Pamutha. Study the apoptosis in lymphocytes from cervical cancer patients receiving radiation therapy. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 88 p. (T E16779)

Prapussorn Kongcharoen. Evidence of immune cell activation in dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome. Bangkok : Mahidol University, 1990. xv, 119 p. (T E8121)

Sompid Kintarak. Differentiation of monocytes during inflammation : an in vitro study on expression of surface markers. Bangkok : Mahidol University, 1993. iv, 61 p. (T E8001)

Sueppong Gowachirapant. Effect of carrot consumption on plasma carotenoids and lymphocyte subpopulations in healthy subjects. Bangkok : Mahidol University, 2002. 105 p. (T E18295)

Viraphong Lulitanond. Role of suppressor T lymphocyte in persistent infection by hepatitis B virus. Bangkok : Mahidol University, 1981. 2 แผ่น (107 เฟรม). (T MF05510)

Lymphocytes--Effect of plant toxins on

Duangsmorn Maratana. Induction of sister chromatid exchanges by clastogenic effect of palmyrah palm (Borassus flabellifer). Bangkok : Mahidol University, 1987. 86 p. (T E8554)

Lymphomas--Cancer--Treatment

Tanin Intragumtornchai. Comparison of up-front high-dose therapy and autologous peripheral blood progenitor cell transplantation with standard chemotherapy regimen (CHOP) in patients with poor prognosis advanced non-Hodgkin's lymphoma : a randomized controlled trial. Bangkok : Chulalongkorn University, 1997. 93 p. (T E12797)

Lymphomas--Chemotherapy

Chadarat Somthong. A study of symptom management, symptom evaluation and management outcome in non-hodgkin's lymphoma patients receiving chemotherapy. Bangkok : Mahidol University, 2002. 103 p. (T E18226)

Lymphomas--Patients

Chaleow Salakij. Immunophenotyping of acute lymphoblastic leukemia and lymphoma in Thai patients by immuno-alkaline phosphatase (APAAP) staining. Bangkok : Mahidol University, 1990. viii,
101 p. (T E8083)

Lysimeter

Patana Anurakpongsatorn. The fate of endosulfan in tropical soil-plant systems : lysimeter studies with nuclear techniques. Bangkok : Asian Institute of Technology, 1998. 134 p. (T E13267)

Lysine

Apirak Suetrong. Extraction of L-lysine from aqueous solution by emulsion liquid membrane process. Bangkok : Chulalongkorn University, 1995. 153 p. (T E9759)

Patcharint Charoenbutra. Lysine intake and nutritional status of preschool children, Ubon Ratchathani province. Bangkok : Mahidol University, 2001. 113 p. (T E17387)

Saovanee Chancharoensin. Production of L-Lysine by homoserine auxotroph and S-(2-Aminoethyl) cysteine.... Bangkok : Mahidol University, 1982. 3 แผ่น (131 เฟรม). (T MF09118)

Lysine in animal nutrition

Savanee Chancharoensin. Production of L-lysine by homoserine auxotroph and S-(2-aminoethye) cysteine resistant mutants of Corynebactorium glutamicum. Bangkok : Mahidol University, 1982. vii, 133 p. (T E1355c.3)

Lysozyme

Jarunee Chiayvareesajja. Indirect selection parameters to improve disease resistance in Nile tilapia and Atlantic salmon. [S.l.] : Agricultural University of Norway, 1996. 1 vol(in various pagings).
(T E12639)

Lythraceae

Komkrit Hasitapan. Investigations of bioactive compounds from Lagerstroemia calyculata [Lythraceae]. Bangkok : Mahidol University, 2002. 179 p. (T E18286)

Macaques

Eudey, Ardith A.. Differentiation and dispersal of macaques (Macaca spp.) in Asia. Davis, Calif. : University of California, 1979. 5 แผ่น (247 เฟรม). (T MF09406)

Macaques--Surveys

Nantiya Aggimarangsee. Survey for semi-tame colonies of macaques in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1992. xiv, 192 p. (T E7369)

Machanism of action [Biochemisty]

Somsak Tonmunphean. Quantum chemistry and QSAR of antimalarial artemisinin and its derivatives. Bangkok : Chulalongkorn University, 2000. 231 p. (T E16726)

Machine learning

Kullawat Wuttisunkornsakul. TEPT : a tool using heuristic rules in machine learning for domain specific resources acquisition and text parsing. Bangkok : Mahidol University, 1999. 67 p.
(T E14040)

Machine shops

สัญญา มีโพธิ์. การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541. 100 หน้า. (วพ 98376)

Machine translating

นิศานาถ แท่นนิล. คลังข้อความคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542. 17 หน้า. (ว 99550)

Le, Manh Hai. A solution to the problem of lexical gap in Vietnamese-English machine translation. Bangkok : Kasetsart University, 1998. 83 p. (T E13462)

Natthawan Phonson. The rule-based machine translation system from Pali to Thai. Bangkok : Mahidol University, 2001. 211 p. (T E17491)

Supeeti Kulchan. Disambiguating English-Thai machine translation by semantic constraint. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 116 p. (R E16531)

Machine-readable dictionaries

Wanchai Rivepiboon. Dictionnaires personnels generiques : etude et prototypage. France : Universite Joseph Fourier, 1995. 121 p. (T E9545)

Machinery

Chommanard Pornwattanakul. Machine set-up operation improvement for power cable manufacturing. Bangkok : Chulalongkorn University, 1998. 197 p. (T E13760)

Juckrit Prakopkhan. Die attach machine error detection system. Bangkok : Chulalongkorn University, 1999. 243 p. (T E14760)

 1. บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 30

  Документ
 2. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (1)

  Реферат
  Метою роботи є енергетичне обстеження ССШ № 29 (2-й поверх), розробка та обґрунтування заходів з енергозбереження в системі опалення, вентиляції та освітлення.
 3. Роботи «Енергетичне обстеження ссш №29 (2-й поверх)» (2)

  Реферат
  Ключові слова: ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ, СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ, ТЕПЛОВТРАТИ, ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ, ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ЛАМПИ, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
 4. És szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám

  Документ
  Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb
 5. Ecole Française d’Extrême-Orient

  Документ
  Abel, Tom. "Complex Adaptive Systems, Evolutionism, and Ecology within Anthropology: Interdisplinary Research for Understanding Cultural and Ecological Dynamics".
 6. 1. Управление системой расходов на предприятии 9

  Реферат
  Управление расходами – это целый набор методик, процессов и конкретных процедур по управлению ресурсами организации. Данную тему можно рассматривать с нескольких позиций, с точки зрения традиционной экономической теории, с точки зрения
 7. От составителей (3)

  Документ
  В. П. Муромский, д‑р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д‑р филол. наук; Н. К. Леликова, д‑р ист. наук;С. Д.
 8. От составителей (4)

  Документ
  В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С. Д.
 9. Работа (1)

  Курсовая работа
  Материалы представляют собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности.

Другие похожие документы..