Култура, литература, философия

КУЛТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ФИЛОСОФИЯ

(кирилица)

ФII 177

Аверинцев, С.

Ранновизантийска литература.

Традиции и поетика.

прев. Евг. Трендафилова.

С., 1999.

469с.

Ф 783

Аверинцев, С. С.

Поэтика ранневизантийской литературы.

М., 1977.

№ 1476/к 1978

Ф 679

Аверинцев, Сергей С.

Плутарх и античная биография.

К вопросу о месте классика

жанра в истории жанра.

М., Наука, 1973.

280с.

Изд. Акад. Наук СССР.

№ 7269/973

ФII 74

Аверинцев, С.

Μεσημβρια.

Българо – руски сборник

в чест на Сергей Аверинцев.

С., 1999.

484с.

инв. № 2556/1999

Ф 964

АВС на етнологията

съст. Ив. Георгиева и др.

УИ Св. Кл. Охридски,

С., 1996 (т. 1)

ФII 94

АВС на етнологията – т. 2

/съст. Ив. Георгиева/

С., УИ Св. Кл. Охридски,1999

инв. №: 578/2000

ФII 623(а)

Архимандрит Авксентий

Литургика

Част I – Пловдив, 2006

Част II – Пловдив, 2007

Инв. № 1-124167

а – 134485

343с.

а – 351с.

ФII 458

Агамбен, Дж.

Homo sacer

ИК „Критика и хуманизъм”, С. 2004

Инв. №: 1 – 78975

234с.

ФII 354

Адорно, Т.

Естетическа теория.

Прев. от немски: Силвия

Вълкова, Стилиян Йотов.

С., Агата – А, 2002

1-37741

526с.

ФII 439

Акселрод, А.

Световната литература

Превод: Герганова, К.

„Захарий Стоянов”, 2005

Инв. №: 1-94412

423с.

ФII 225

Александрова, Ирен

Да влезе авторът. Творческият субект и литературната наука.

С., УИ ‘Св. Климент Охридски”, 2001

163с.

Инв. №: /5668-1

ФII 73

Анастасова, Екатерина

Старообредците в България. Мит, история, идентичност.

С., акад. изд., 1998

128с.

Инв. №: 2250/1999

ФII 37

Ангелов, В. и др.

(В. Ангелов. Вл. Кунчев, Д. Овчаров,

Д. Попов, Ст. Ангелова)

Древни култури

Благоевград, 1997

(ЮЗУ, Благоевград)

2932/98

548с.

ФII 529

Ангелов, Валентин

Изкуство и естетика

Кризата в естетиката и предизвикателствата

на авангардното изкуство.

С., Агато, 2005

1-107024

376с.

ФII 52

Ангушева – Тиханова, А.

Старобългарска литература

/8 клас – Малка училищна

енциклопедия/.

С., Анубис, 1998

Инв. №: 749/99

ФII 643(а)

Аннас, Джулия

Антична философия

Прев. Капка Герганова

С., „Захарий Стоянов”, 2007

1-127080

1-127079

Ф 950

Антисери, Дарио съавт.

Вж. Реале, Джованни и др.

Западная философия от истоков до наших дней: Т. 1 – 1994

Ф 565

Античная эпистология. Очерки.

(Отв. ред. М. Е. Грабарь – Пассек).

М., Наука, 1967.

Ф 125в = Ф 2440

Античная литература. Греция.

Антология. ч. I (Н. А. Федоров,

В. И. Мирошенкова),

М., Высшая школа, 1989.

Ф 125а = Ф 2440а

Античная литература.

Рим. Христоматия.

(Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова),

М., Высшая школа, 1981.

ФII 15

(вж и Ф 2069)

Антична литература

(уч. помаг.)

Иво Ников, Антонио Гинев, Даниел

Георгиев (по ред. на М. Николчина)

С., Фотоника, 1997

(IV попр. и доп. изд. 2001 – Ф 2069)

ФII 339

Античная литература:

Учебник для высшей школы

А. Ф. Лосев и др.;

под ред. А. А. Тахо-Годи,

5 изд., дораб.,

Москва: ЧеРо, 1997.

Инв. №: 1-20299

Ф 422а

Античная литература.

Под ред. проф. А. А. Тахо – Годи.

Второе издание, перработанное

Москва, 1973

5830/974

Ф 422

Античная литература.

Учебник для пединститутов.

Под общ. ред. А. А. Тахо – Годи.

М., Учпедгиз, 1963

Авт. Алексей Ф. Лосев и др.

376с.

9518/963

Ф 595

Античность и современность. К 80- летию

Ф. А. Петровского.

Издателство „Наука”, Москва, 1972

1220/973

Ф 564

Античный роман.

(Отв. ред. М. Е. Грабарь – Пассек)

М., Наука, 1969

407с.

2571/969

И 369

Аристотел, за него

Вж. Радев, Ради Димитров.

Аристотел: Ист. съдба на неговата философия.

1989

----------------------------

Ф 445

Аристофан. Сборник статей.

К 2400-летию со дня рождения

Аристофана. (Ред. коллегия Н. Ф. Дератани и др.

(М.) Моск. унив., 1956

197с.

ФII 632

Армстронг, Карън

Кратка история на мита

С., 2006

ФII 179

Арнаудов, Венцислав, съавтор

Вж. Литература и образования

С. 1999

Ф 863

Арутюнова, Н. Д. (отв. ред.)

Вж. Понятие судьбы в контексте разных культур.

М., Наука, 1994

Инв. №: К600/96

ФII 279

Асман, Ян

Културната памет

С., Планета – 3, 2001

Ф 725

Асмус, Валентин Ф.

Платон. М., Мысли, 1975.

222с.

ФII 179

Атанасов, Владимир, съавтор

Вж. Литература и образование

С., 1999

ФII 633

Атууд, Маргарет

Одисеята на Пенелопа

С. 2006

ФII 305 а, б

Бакалов, Г., Т. Коев

История на религиите

С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001

224с.

Инв. №: 1-25496; 1-25495

Ф 493

Балабанов, Д-р Ал.

История на класическата литература.

Второ преработено издание.

(История на литературата. Под уредбата на Б. Ангелов)

Пловдив, Хр. Г. Данов, 1917.

Ф 380, 380а

Балабанов, Ал.

История на класическата литература.

Трето преработено издание, 1934.

Ф 381в

Балабанов, А.

Студии, статии, рецензии, спомени.

София, 1973.

8421, 2/975

ФII 414

Балабанов, Ал.

Еволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период.

София. Придворна печатница. 1911

1-92010

ФII 560

Балабанов, Ал.

Сол и пипер. Афоризми

С., „Изток – Запад”, 2002

254с.

1-66172

ФII 574

Балдуин, Джойс

Стар завет. Данаил

БХСС, 2000г.

238с.

1-31852

ФII 238

Баро, Ж. и Р. Льодрю, Д. Заан, Луи Моле

История на нравите. Т. 1.

Прев. Рени Йотова, Т. Батулева

С., ЛИК, 2001.

426с.

1-7064

ФII 223

Барт, Ролан

Въображението на знака. Есета.

Прев. Н. Дионисиева, Т. Меламед, П. Гълъбов

С., Народна култура, 1991.

584с.

7333/1992

ФII 441(а)

Барт, Р.

Фрагменти на любовния дискурс

Лидия Денкова (превод)

С., „Изток – Запад”, 2005.

281с.

1-90802, 1-90798

ФII 600

Барт, Ролан

Подготовката на романа

С., ИК ЛИК, 2006

1-112430

ФII 286

Басмаджиян, Арманд

Арменската литература V – XVIII век

Т. 1. История

С., 2001

512с.

16840/01

ФII 173

Беноа, Л.

Знаци, символи и митове

Прев. от френски М. Йончев

Враца, Одри, 2000.

(Компас 14)

127с.

5178/00

ФII 459

Бергсон, А.

Материя и памет

С., Нов български университет, 2002

1-62199

ФII 221

Беров, Тодор

Семиотика на изкуството

2000

1-3808

ФII 219

Библиотека в саду:

Писатели античности, средневековья и

Возрождения о книге, чтении, библиофильстве:

Сборник / Состав. В. А. Эльвова.

Москва, Книга, 1985.

256с.

742/2000

ФII 314

Биенчик, Марек

Меланхолия. За тез, които никога

изгубеното няма да намерят.

Прев. от полски: Д. Недялкова, М. Айкова – Гурецка

С., Сонм, 2002

128с.

1-24061

ФII 234

Бичков, Виктор

Кратка история на византийската естетика

Прев. Евгения Трендафилова, Татяна Танчева

(София), Тавор, 2000

414с.

1-5543

Ф 456

Благовещенски, Н. М.

Гораций и его время

Второе издание

Варшава, 1878 г.

ФII 189

Бланшо, М.

Литературното пространство

Прев. В. Антонова

С., ЛИК, 2000

288с.

1-4860

ФII 265

Богданов, Богдан

Европа разбирана и правена

С., „Планета – 3”, 2001

208с.

1-13915

ФII 21

Богданов, Б.

Промяната в живота и текста

(реторични есета за трудностите на преобразуването)

С., „Отворено общество”, 1998

1735/98

Ф 930

Богданов, Б.

Омировият епос. II преработено издание

С., „Отворено общество”, 1996

3146/96

Ф 921

Богданов, Богдан Иванов

Старогръцката литература: Исторически особености

и жанрово многообразие в старогръцката проза

София, Просвета, 1992 (Русе: Дунав прес).

167с.

2910/94

Ф 788а

Богданов, Б.

Литературата на елинизма

II издание

С., Анубис, 1997

Ф 936, 936 а, б

Богданов, Богдан Иванов

От Омир до Еврипид: Помагало за учители и ученици в СОУ / Богдан Богданов

2 издание – Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 1993

203с.

(Поредица – Как да разбираме литературната творба; 5)

ФII 23, ФII 23a, ФII 23в

Богданов, Б.

Мит и литература (1)

Проблеми на типологията и поетиката на

старогръцката литература до епохата на елинизма.

II допълнено издание

304с.

8381/99, 837/99, 836/99 (3 екз.)

Ф 788

Богданов, Богдан Ив.

Литературата на елинизма. Културно – социологична и жанрова

Характеристика. (Изследване)

С., Наука и изкуство, 1979

200с.

Ф 449

Богданов, Богдан Ив.

От Омир до Еврипид. Студии и анализи по старогръцка литература.

(Помагало за учители в средното училище)

С., Народна просвета, 1971

192с.

8678/97i

Ф 837

Богданов, Богдан Ив., съст.

Вж. Традиция, литература, действителност:

Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание:

(Сборник статии от съвременни и чужди автори)

1984

Богданов, Б.

Орфей и древната митология на Балканите

ФII 463

Бон, Г. льо

Психология на тълпите

Издателство: „Витяз”, С., 2004

154с.

1-79972

Ф 739

Боннар, А.

Греческая цивилизация. Том III.

От Еврипида до Александрии.

Изд. „Иностранной литературы”

Москва, 1962

1688/1977

Ф 396

Борухович, Владимир Г.

История древнегреческой литературы. Класс. период.

Уч. пособие для гос. унив. и пед. инст. СССР

М., Высшая школа, 1962

276с.

4523/963

Р 339

Ботева, М.

Речник по риторика.

150 аргумента за оратора.

С., Парадигма, 2003.

160с.

1-49930

ФII 45

Ботева – Попова, Мариета

Реторика.

Диалогът от Сократ до днес.

Велико Търново, 1993.

3334194

ФII 359

Бошнакова, А. К.

Авлос и лира. Философия на музиката в Древна Елада.

С., ЛИК, 2003

431с.

1-45259

ФII 467

Бояджиев, Огнян

Седемте дни след тайната вечеря

С., „Захари Стоянов”, 2003

366с.

1-105709

Ф 884а

Бояджиев, Цочо

Античната философия като феномен на културата

(Ново издание)

С., Любомъдрие, 1993.

Ф 884

Бояджиев, Цочо

Античната философия като феномен на културата.

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1990.

Res antique, кн. 1

Ф 841

Бояджиев, Цочо Хр.

„Неписаното учение” на Платон

София, Наука и изкуство, 1984

11970, 1/984

ФII 182(а)

Бояджиев, Ц.

Нощта през Средновековието

С., Софи – Р, 2000

640с

1-3071; 1-50341

ФII 428

Браун, Л.

Авторитетът и свещеното

С., ЛИК, 2004

85с.

1-96844

ФII 46

Брашованов, Г.

Рихард Вагнер и античността

/докт. дис. на нем., защ. 1905г. в Ерланген – Германия/.

Превод и бележки Л. Братованова – Станчева

112с.

С., 1998

2256/98

ФII 464

Бренън, Х.

Смъртта. Великата загадка на живота

С., ИК „Бард”, 2003

268с.

1-58799

ФII 313

Бретон, Ролан

География на цивилизациите

(прев. Марио Йончев)

Враца, ИК „Одри”, пор. „Компас”, 2002

128с.

22917/1

ФII 168

Бродел, Ф.

Структурите на всекидневието:

възможното и невъзможното.

/Матер. цивилизация, икономика и

капитализъм, XV – XVIIIв., т. 1)

Превод: М. Георгиева

С., Прозорец, 2000

480с.

9729/00

ФII 320

Бродел, Ф.

„Игрите на размяната”,

Превод от френски Мария Георгиева

С., „Прозорец”, 2002

608с.

1-27759

ФII 435

Бродел, Фернан

Световното време

Превод: Мария Георгиева

С., Прозорец, 2005

700с.

1-99556

ФII 323

Брюн, Жан

Неоплатонизмът

Враца, ИК „Одри”, 2002, 1. издание

128с.

26623/01

ФII 98

Брюн, Ж.

Сократ

(прев. от фр. М. Йончев)

ИК „Одри”, Враца, 2000

(Библиотека „Компас”)

1574/00

ФII 452

Бувие, Н.

Употребата на света

Изд. „Рива”, 2004

166124

Ф 400

Будимир, Милан

Carmen arvale

Београд – Земун 1926

ФII 310

Бурдийо, Пиер

Мъжкото господство

Прев. Ирена Кръстева

С., ЛИК, 2002

156с.

24776/1

ФII 267

Бътлър, Елизабет М.

Митът за Мага

(прев. А. Даскалов)

С., ЛИК, библ. „Гносис”, 2001

352с.

15072/01

ФII 56, ФII 56а

Бърниет, М.

Гняв и отмъщение

(прев. от английски Д. Гичева – Гочева,

прев. от старогръцки и латински Н. Гочев)

(М. Стойчева, ред.)

С., 1999

Ф 985

Бичков, Виктор В.

Эстетика отцов церкви: Т. 1/ В. В. Бычков

Москва: Ладомир, 1995

Ф 817

Бычков, Виктор В.

Эстетика поздней античности. II – III века.

М., Наука, 1981

326с.

4914/982

ФII 276

Василев, Георги

Български богомилски и апокрифни представи

в английското средновековна култура (бразът на Христос Орач

в поемата на Уйлям Лангланд „Видението на Петър Орача”)

С., Корени, 2001

288с.

1-15631

ФII 526
Василикос, Василис

Академия за ангели

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2005

275с.

1-86739

ФII 509

Ватмано, Дж.; Р. Рорти

Бъдещето на религията –

солидарност, милосърдие, ирония

Съст. С. Забала

119с.

1-104459

ФII 228

Ведър, Йордан

Реторика на ораторското изкуство

С., УИ „Св. Климент Охридски”

237с.

4039

ФII 236 a, b, c

Вейн, Пол

История на частния живот в Римската империя

С., ЛИК, 2001

199с.

ФII 209

Велинова, Вася

Слово за епископ Константин Преславски

С., Време, 1998

126с.

1773/1999

ФII 388(а)

Вернан, Жан – Пиер

Индивидът, смъртта, любовта.

Аз и другият в древна Гърция.

Прев. от фр. Л. Денкова, Н. Панова

С., НБУ, 2004

251с.

1-65454, 1-65455

ФII 187, ФII 187а

Вернан, Ж. – П.

Всемирът. Боговете. Хората.

(Древногръцки митове)

Прев. от фр. Доротея Табакова

172с.

1-6709, 1-6773

ФII 19

Вернан, Жан – Пиер

Мит и мислене при древните гърци. Избрано.

С., Критика и хуманизъм, 1998.

ФII 461

Видева, Н.

Девет лекции по история на етиката.

ИК „Кота”, С., 2002

208с.

1-37466

ФII 14

Видева, Недялка

Гръцкото морално съзнание до епохата на елинизма:

Аксиол. аспект: Моногр.

София, СУ „Климент Охридски”, 1987.

213с.

ФII 237(a)

Видал – Наке, Пиер

Черният ловец. Форми на мислене

и форми на общество в гръцкия свят.

С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2001

474с.

1-9025

1-9026

Ф 992

Византия през погледа на съвременниците й.

В. Тъпкова – Заимова, Р. Пенджекова

424с.

Пловдив, 2002

1-44571

Ф 870

Влахов, Сергей, Сидер Флорин

Непреводимото в превода.

С., Наука и изкуство, 1990

356с.

ФII 627

Архим. Влахос, Неротеос

Православната духовност.

Кратко въведение.

Велико Търново, Праксис, 2005

117с.

1-130104

ФII 433

Воджински, Ц.

Светият идиот

С., Сонм, 2004

253с.

1-79012

Ф 424

Вопросы античной литературы

в зарубежном литературоведении.

(Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек)

М., Акад. наук СССР, 1963.

11767/963

Ф 661

Вопросы античной литературы

в зарубежном литературоведении.

(Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек)

М., Акад. наук СССР, 1966.

536с.

8714/966

Ф 425

Вопросы классической филологий.

(Сборник статей).

Ред. коллегия: С. И. Радциг и др.

М., Моск. унив., 1965

219с.

10307/965

Ф 425b

Вопросы классической филологий.

(Сборник статей).

Ред. коллегия: С. И. Радциги и др.

М., Моск. унив., 1965

4738/971

Ф425c

Вопросы классической филологий, V.

Издательство Московского университета, 1973.

2416/974

ФII 288

Врина – Николов, Мари

Le traducteur, un lecteur modele?

Преводачът образцов читател?

С., ИК „Колибри”

216с.

7154/01

ЕIII 8

Врина – Николов, Мари

Отвъд пределите на превода

Историята на една дихотомия

прев. Румяна Мл. Станчева

Colibri, София 2004

307с.

190715

Ф421

Вулих, Наталья В., съавт.

Вж Чистякова, Наталия А. и Наталья В. Вулих

История античной литературы

1963

Ф421а

Вулих, Наталья В., съавт.

Вж Чистякова, Наталия А. и Наталья В. Вулих

История античной литературы.

2 изд. перераб. и доп. 1971

ФII 71

Вюймен, А.

Информатика и литература

(1950 – 1990). (прев. М. Ников.)

СЕРТЕЛ при У-тета на пров. Артоа, Фр.

С., изд. Аскони, 1998

1372/99

И780

Гандева, Руска

Трима римски поети за живота, за читателя и за изкуството си.

(Хораций, Овидий, Марциал)

1972

И479

Гандева, Руска

Към обществено-политическата характеристика на сатирика Хораций.

София, 1972

327с.

Отпеч. от Год. на Соф. унив. Фак.

по западни филологии, т. 65, 1, 1971

Ф872

Гандева, Руска

Поетът Хораций в ролята на земевладелец.

София, 1973

Отпеч. от Годишник на СУ

Фак. по западни филологии. т. 65, 2, 1972

Ф464а

Гандева, Р.

Квинт Хораций Флак

Път към вътрешната свобода

на твореца

С., 1991

217с.

1-87593

ФII 431

Гарфинкъл, Х.

Изследвания по етнометодология

Превод: Христов, Тодор

Социоптики, 2005

303с.

1-92998

ФII 432

Гатари, Ф., Дельоз, Ж.

 1. Литература теми

  Литература
   С цялостното си творчество Ботев надраства рамките на националното битие, прониква дълбоко във философската същност на социално-политическите явления и съединява в едно минало, настояще и бъдеще.
 2. Литература култура

  Литература
  It is now generally recognised in writing on national identity generally and the rise of East European national identities in particular (Gellner, Smith) that there exists a connection between nation building, modernisation, the definition
 3. Литература разумните ще разберат

  Литература
  Библейската книга "Даниил" заема особено място в живота ми. Точното изпълнение на пророчествата й ме е карало да се замислям и да чувствам присъствие на Бога в човешката история, а случките в двореца на Навуходоносор, поведението
 4. Литература анг д. Ангелов. Богомилството. Булвест 2000, София, 1993

  Литература
  АРУ Арутюнова-Фиданян В. А. Великие идеи и великие реликвии христианства в армянской средневековой историографии. В: Средновековна христианска Европа: Изток и Запад.
 5. Обн. Дв бр. 48 от 13 Юни 2000г., изм. Дв бр. 46 от 28 Май 2004г., изм. Дв бр. 58 от 18 Юли 2006г

  Документ
  § 1. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание се прилагат в съответствие с въвеждането на учебния план и се изменят след оценяване на тяхната приложимост.
 6. I. Общи положения

  Документ
  Чл. 2. Учебното съдържание на общообразователната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области по чл.
 7. Наредба no 2 от 18 май 2000 г

  Документ
  Чл. 3. Изискванията за учебно съдържание по чл. 2 включват общи и специфични ключови групи умения, интегрални и междупредметни области на учебно съдържание в зависимост от спецификата на учебните предмети и на културно-образователните области.
 8. Първата дистанционна научно-практическа конференция по литература Сесия от 01. 03 до 20. 06. 2006

  Литература
  1. Да се създаде база данни с разработки, в които да се представят най-ценните трудове на българската литературна история, теория и критика, разглеждащи важни страни на националната ни литература.
 9. Румен Спасов култура или война

  Документ
  Очевидно информацията, която дава горното заглавие, настоява на това, че изявлението след него не се интересува от исторически напластявания. Векове след Декарт ще разчитаме на собствения си опит, придобит повече в досега с конкретни

Другие похожие документы..