Основи теорії міжнародних відносин

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра політології ІГСН

ОСНОВИ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Плани і методичні рекомендації

до семінарських занять

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Національного університету "Львівська політехніка"

Мета та завдання вивчення дисципліни

Загальний обсяг вивчення курсу «Основи теорії міжнародних відносин» становить 60 години, з яких 8 годин – лекційних, 16 годин – практичних, 36 годин самостійної роботи. Плани призначені для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з дисципліни. Наведена проблематика практичних занять згрупована у великі теми, які представляють собою окремі методологічні та прикладні блоки теорії міжнародних відносин. Проблематика семінарських занять та пропонованих рефератів охоплює детальний аналіз основних проблем дослідження теорії міжнародних відносин.

Теми практичних занять наведені у послідовності, яка пов’язана із логікою викладу даної дисципліни. Ці теми також можуть бути використані як опорний матеріал для самостійного опрацювання. Питання кожного практичного заняття сформульовані так, що їх розгляд спрямований на конкретизацію та прикладне застосування отриманих на лекціях теоретичних знань. До планів семінарських занять пропонуються список рекомендованої літератури, теми рефератів та методичні рекомендації до їх підготовки. Теми рефератів наведені у тексті призначені для самостійної роботи студентів, що виконуються ними з метою поглиблення знань про наукові концепції теорії міжнародних відносин. Список рекомендованої літератури є переліком обов’язкових для опрацювання наукових праць, що включає підручники, навчальні посібники, монографії, брошури, статті періодичних видань. Ознайомлення із запропонованою літературою може істотно розширити знання доробку провідних вчених, що займалися чи займаються науковими дослідженнями проблематики теорії міжнародних відносин.

Мета курсу: дати загальне уявлення про теорію міжнародних відносин як окрему сферу наукового пізнання, розкрити зміст ключових ідей та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин через ознайомлення студентів з наявними в світовій науці теоретичними напрямками та школами, сформувати у студентів знання про особливості науково-методологічного дослідження та трактування найважливіших явищ та процесів у міжнародних відносинах.

Курс містить теми, що присвячені розумінню теорії міжнародних відносин як суспільної науки, її взаємозв’язку з комплексом інших суспільних та точних наук, розгляду її структури та специфіки понятійно-категоріальної системи, основним методам в теорії міжнародних відносин. Особлива увага приділяється аналізу базових теоретичних концепцій міжнародних відносин. Питання, спрямовані на розгляд важливих проблем сучасних міжнародних відносин, дають можливість сформувати у студентів науково обґрунтовані уявлення про міжнародні відносини, їх учасників, про цілі діяльності та інтереси цих учасників, види та форми міжнародних відносин. Розглядаються питання принципів та різновидів міжнародного порядку, їх взаємозв’язок із структурою міжнародної системи.

У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні

 • Розуміти місце дисципліни в системі підготовки фахівців у царині міжнародних відносин,

 • Знати зміст найважливіших категорій теорії міжнародних відносин та вміти науково коректно застосовувати основні поняття та категорії міжнародних відносин,

 • Розуміти найважливіші принципи наукових парадигм теорії міжнародних відносин, прослідковувати еволюцію та сучасний стан основних доктрин (систем уявлень та цінностей), які впливають на прийняття зовнішньополітичних рішень та структуру міжнародних зв’язків,

 • Засвоїти шляхи та способи розуміння та пояснення світової політики, систем, інститутів, процесів, що визначають міжнародні відносини,

 • Виявляти характер найважливіших особливостей, механізмів та рушійних сил міжнародних відносин,

 • Порівнювати особливості сучасних теоретико-методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин та коректно застосовувати методи наукового дослідження та аналізу явищ та процесів сучасного світу,

 • Самостійно інтерпретувати інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин та орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах розвитку глобальної міжнародної системи.

Навчальний курс «Основи теорії міжнародних відносин» становить методологічну основу для подальшого вивчення спецкурсів, які присвячені проблемам конфліктів, співробітництва, переговорів та міжнародних організацій.

Тема 1.

Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук

План

  1. Наукова сутність теорії міжнародних відносин та її місце у системі суспільних наук.

  2. Об’єкт та предмет дослідження теорії міжнародних відносин.

  3. Структура та функції теорії міжнародних відносин.

  4. Методологічні принципи та основні методи теоретичного дослідження міжнародних відносин.

Реферати

 1. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку теорії міжнародних відносин.

 2. Методологічна база та специфіка методів в теорії міжнародних відносин.

Література

 1. Богатуров А. Л. Очерки теории и политического анализа международных отношений / Богатуров А. Л., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. - М., 2002.

 2. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій / Камінський А. – Львів: Світ, 1995. – 144с.

 3. Косолапов Н. А. Теоретические исследования международных отношений (Современное состояние науки) / Косолапов Н. А. // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1998. – № 2.

 4. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебн. для ВУЗов / Лебедева М. М. – М., 2004.

 5. Маддісон В. В. Політологія міжнародних відносин / Маддісон В. В., Шахов В. А. – К., 1997.

 6. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. – 2-ге вид, доп та випр. / Мальський М. З., Мацях М. М. – К.: Кобза, 2003. – 528с.

 7. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.

 8. Современные международные отношения и мировая политика: Учебн. для вузов / [А. В. Торкунов, И. Г. Тюлин, А. Ю. Мельвиль и др.]; отв. ред. А. В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – 990 с.

 9. Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. / Троян С. С. - К: НМЦВО, 2000.

 10. Хонин В. Н. Теория международных отношений. Общая часть / Хонин В. Н. – К.: Академ-Пресс, 2005. – 456с. – (Серия «Європейский университет»).

 11. Циганков П. А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин / Циганков П. А. //Політологічні читання. – 1992. – №2.

 12. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. - 2–ге вид, доп та випр. / Цимбалістий В. Ф. – Львів: Новий світ–2000, 2005. – 324с.

 13. Цыганков П. А. Теория международных отношений / Цыганков П. А. – М.: Гардарики, 2004. – 590с.

 14. Шепелєв М. А. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Шепелєв М. А. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

Методичні рекомендації

Метою вивчення першої теми є пізнання та осмислення наукової природи та структури теорії міжнародних відносин, місця даної дисципліни у системі суспільних наук, визначення сукупності основних категорій та розгляд основних теоретико-методологічних основ дослідження. Логіка розгляду першої теми дає змогу зрозуміти, що теорія міжнародних відносин є науковою дисципліною, що орієнтується на цілісне дослідження міжнародних відносин та творить сукупність знань про природу, характер функціонування та процес розвитку міжнародних відносин. Перше питання присвячене теоретичним основам дослідження міжнародних відносин. Особливу увагу слід звернути на те, які саме дисципліни безпосередньо вивчають міжнародні відносини, адже сьогодні у теоретичних колах немає єдиної думки стосовно міжнародних досліджень, що передусім пов’язано із складністю дифініювання міжнародних відносин як суспільного явища. В цьому контексті теорія міжнародних відносин займає особливе місце серед таких гуманітарних наук, як філософія, історія, політологія, соціологія, теорія світової культури, юриспруденція, економіка тощо [1; 2; 3; 4; 5; 6, с. 19-37; 7, с. 7-11; 8; 9; 10, с. 12-18; 11; 12, с. 19-51; 13, с. 37-44; 14, с. 34-62].

При розгляді другого питання слід з’ясувати об’єкт та предмет дослідження теорії міжнародних відносин, їх специфіку. Зокрема, слід з’ясувати особливості теорії міжнародних відносин вузького та широкого типів, наголошуючи, що предметною основою теорії міжнародних відносин є природа та закономірності міжнародних відносин, особливості та рушійні сили взаємин між суб’єктами на міжнародній арені, міжнародна та зовнішня політика окремих держав, динаміка і тенденції розвитку світового політичного процесу, комплексне дослідження окремих питань світової політики тощо [1; 2; 3; 4; 5; 6, с. 37-51; 7, с. 11-13; 8; 9; 10, с. 12-27; 11; 12, с. 24-28; 13; 14, с. 34-62].

Третє питання присвячене розгляду основних функцій, що їх виконує теорія міжнародних відносин, зокрема методологічній, пізнавальній, прогностичній, інструментальній, аксіологічній тощо. Особливу увагу слід приділити з’ясуванню структури науки про міжнародні відносини, особливо наголошуючи на її теоретичній та емпіричній основі. Розгляд третього питання слід продовжити аналізом запропонованої сучасними дослідниками архітектури науки про міжнародні відносини [1; 4; 5; 6, с. 49-51; 7, с. 13-17; 8; 9; 12, с. 28-46; 14, с. 34-62].

У четвертому питанні основна увага повинна бути зосереджена на аналізі основних методологічних принципів та методів, що використовуються при дослідженні міжнародних відносин. При розгляді четвертого питання слід з’ясувати, яка саме система принципів та способів, методів організації науково-пізнавальної діяльності використовується у теорії міжнародних відносин. Розгляд четвертого питання можна посилити інформацією, викладеною у рамках другого реферату [1; 4; 5; 6, с. 52-75; 7, с. 17-21; 8; 9; 10, с. 28-50; 12, с. 46-51; 13; 14, с. 34-62].

У першому рефераті слід проаналізувати складний процес еволюції теорії міжнародних відносин, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Оскільки теорія міжнародних відносин як наука характеризується багатоманіттям концептуальних підходів, наукових шкіл та методів дослідження, увагу слід приділити основним напрямкам сучасних досліджень у її рамках, йдеться зокрема про екологічні, географічні та демографічні дослідження. У рефераті слід також розкрити особливості становлення теорії міжнародних відносин в Україні, проаналізувати провідні напрями наукових досліджень українських дослідників-міжнародників (проблеми глобалізації, інтеграції України до світової спільноти та регіональних політичних структур, забезпечення національних інтересів та національної безпеки України) [1; 3; 4; 5; 6, с. 19-51; 7, с. 7-11; 8; 9; 11; 12, с. 19-51; 13; 14].

Другий реферат присвячений розгляду специфічних методик та технік збору первинних даних (фактів, інформації), що використовуються для систематизації та пояснення міжнародних відносин. Особливу увагу при написанні цього реферату слід приділити з’ясуванню специфіки таких методів дослідження міжнародних відносин, як контент-аналіз (аналіз змісту), івент-аналіз (аналіз подій), когнітивне картування, аналіз конкретної ситуації (англ.:casestudy) [1; 4; 5; 6, с. 52-75; 7, с. 18-21; 8; 9; 10, с. 28-50; 12, с. 19-51; 13; 14].

Тема 2.

 1. Політологія міжнародних відносин

  Документ
  Проблеми міжнародних відносин вивчаються на кільеої рівнях – теоретичному, історичному та прикладному. У першому випадку мова йде про теорію міжнародних відносин, у другому – про історію міжнародних відносин, а в третьом – насамперед
 2. Троян С. С. Глобально-підсистемний вимір тенденцій сучасних міжнародних відносин

  Документ
  Порушена проблема в змістовному ключі вимагає зупинитися на двох основних сюжетах. Перший стосується категоріального розуміння і визначення сучасної – після припинення існування Радянського Союзу та світової системи соціалізму – епохи
 3. Робоча програма з курсу “Міжнародн І відносини” для студентів заочного відділення спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

  Документ
  Навчальна дисципліна “Міжнародні відносини” спрямована на вивчення студентами спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” основ міжнародних відносин та світової політики.
 4. Троян С. С., Киридон А. М. Міжнародні відносини у системному вимірі: поняття, етапи І тенденції розвитку

  Документ
  Питанням міжнародних відносин, зовнішньої політики різних держав, насамперед провідних, війни та миру тощо у шкільному курсі новітньої історії відведено вагоме місце.
 5. Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин

  Документ
  Навчальна дисципліна “Конфліктологія та теорія переговорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.
 6. Розклад занять для студентів 1 курсу факультету міжнародних відносин на 1 І 2 вересня 2011 р (2)

  Документ
  В. 07 ауд. П Я Т Н И Ц Я 1 Теорія міжнародних відносин Романюк Н.І. 0 ауд Історія політичних вчень Кулик С.М. 10 ауд. Теорія міжнародних відносин Романюк Н.
 7. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Документ
  Політологи-міжнародники – це експерти, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культурного, етнонаціонального, духовного розвитку, демографічній ситуації, міграційних
 8. Розклад занять для студентів 1 курсу факультету міжнародних відносин на 1 І 2 вересня 2011 р (1)

  Документ
  В. 07 ауд. П Я Т Н И Ц Я 1 Теорія міжнародних відносин Романюк Н.І. 0 ауд Історія політичних вчень Кулик С.М. 10 ауд. Теорія міжнародних відносин Романюк Н.
 9. Основи інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах

  Документ
  Міжнародні відносини - сукупність політичних, економічних, правових, військових, дипломатичних зв язків між народами, державами, системами держав, різноманітними соціальними і політичними силами, організаціями.

Другие похожие документы..