Календарний план виконання курсової роботи 7 Прикріплення студентів до викладача. Реєстрація курсового завдання

Зміст

1

Загальні положення

4

2

Вибір теми курсової роботи. Курсове завдання.

Календарний план. Реєстрація. Графік

5

2.1.

Тематика курсових робіт

5

2.2.

Курсове завдання

6

2.3.

Календарний план виконання курсової роботи

7

2.4.

Прикріплення студентів до викладача.

Реєстрація курсового завдання

7

2.5.

Графік підготовки курсової роботи

9

3.

Науковий керівник курсової роботи і його завдання

10

4.

Права і обов'язки студента

11

5.

Структура і зміст курсової роботи

12

6.

Оформлення курсової роботи

18

7.

Відгук наукового керівника на курсову роботу

20

8.

Захист курсової роботи

23

Додаток 1. Титульний лист

26

Додаток 2. Курсове завдання

27

Додаток 3. Календарний план

Додаток 4. Відгук наукового керівника

28

29

Додаток 5. Реферат

30

Додаток 6. Анотація

31

Додаток 7. Зміст

32

Додаток 8. Список використаних джерел

33

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота є формою самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, яка підтверджує отримання теоретичних знань і практичних навичок з юридичних дисциплін, які вивчаються.

Виконання курсової роботи спрямоване на:

- розвиток здібностей студентів щодо поглибленого аналізу наукової літератури, діючих нормативних актів і матеріалів юридичної практики;

- отримання навичок щодо систематизації, узагальнення та критичного осмислення наукових, нормативних і практичних джерел;

- формування творчого дослідницького підходу до проблем, які розглядаються в роботі;

- розвиток навичок логічного, аргументованого викладення аналізованих положень, концепцій, власних думок, висновків та пропозицій за підсумками дослідження, а також письмової юридичної мови;

- формування світоглядної основи у сфері юриспруденції.

При написанні курсової роботи студент повинен продемонструвати вміння:

- вести пошук наукової і практичної інформації, в т.ч. з використанням сучасних інформаційних технологій;

- аналізувати наукову літературу, нормативні акти і юридичну практику з теми курсової роботи;

- самостійно розробляти і аналізувати існуючі пропозиції, спрямовані на удосконалення діючого законодавства та правозастосовчої практики;

- формулювати висновки, які містять теоретичні і практичні результати дослідження.

Послідовність виконання курсової роботи, у загальному вигляді, можна представити таким чином:

1. Вибір теми курсової роботи. Оформлення курсового завдання. Реєстрація.

2. Виконання курсової роботи:

2.1. Складання календарного плану виконання курсової роботи.

2.2. Вивчення і аналіз наукової літератури і нормативно-правових актів з теми курсової роботи.

2.3. Узагальнення матеріалів практики застосування законодавства з теми курсової роботи.

2.4. Обробка та аналіз отриманої інформації теоретичного і практичного характеру із застосуванням методів наукового пізнання.

2.5. Узагальнення результатів виконання курсового завдання, формулювання висновків і викладення їх відповідно до плану курсової роботи.

3. Оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог.

4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи перед комісією викладачів.

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КУРСОВЕ ЗАВДАННЯ. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. РЕЄСТРАЦІЯ. ГРАФІК

2.1. Тематика курсових робіт оголошується викладачами правових дисциплін на заняттях, індивідуальних і групових консультаціях. З кожної навчальної дисципліни тематика курсових робіт оновлюється щорічно.

З переліком тем курсових робіт на поточний рік можна ознайомитися в методичних кабінетах факультету, а також на дошках оголошень правових кафедр в учбовому корпусі № 11:

- господарського права і процесу (каб. 305);

- державно-правових дисциплін (каб. 223);

- цивільного права і процесу (каб. 130);

- кримінального права і процесу (каб. 121);

- конституційного і міжнародного права (каб. 117).

Тема курсової роботи може бути орієнтована на рішення конкретної теоретичної або практичної задачі в межах змісту юридичних навчальних дисциплін, а також може припускати комплексне дослідження в межах всього терміну навчання, коли кожна курсова робота виступає окремим етапом дослідження з певного напряму (проблеми), логічно переростаючи в дипломну (магістерську) роботу.

За узгодженням з викладачем студенти можуть сформулювати тему курсової роботи, не вказану в переліку тем курсових робіт. Всі питання, пов'язані з вибором теми курсової роботи, студенти можуть обговорити з викладачами на індивідуальних консультаціях. Графіки консультацій викладачів розміщуються на дошках оголошень кафедр.

2.2. Курсове завдання. Вибравши тему, студент, спільно з науковим керівником, заповнює у встановленій формі «Курсове завдання» (див. додаток 2).

У курсовому завданні тема роботи повинна бути сформульована стисло, відповідати суті певного завдання, вказувати на мету дослідження і його завершеність.

При розробці курсового завдання керівник і студент повинні керуватися наступним.

У графі «Мета роботи» - слід стисло сформулювати мету, яку планується досягти для вирішення конкретного практичного або теоретичного завдання (проблеми). Мету курсової роботи виражає кінцевий результат виконання курсового завдання. При формулюванні мети курсової роботи слід використовувати слова: «класифікувати...», «обгрунтувати...», «узагальнити...» і тому подібне. Формулювання мети курсової роботи в курсовому завданні, в рефераті і у вступі повинні бути ідентичними.

У графі «Термін здачі роботи» - указується термін представлення науковому керівникові завершеної і оформленої курсової роботи на кафедру для підготовки відгука наукового керівника:

- для студентів 2 – 4 курсів - до 20 грудня;

- для студентів 1 курсу - до 15 квітня.

Графа «Робота виконується на базі...» - вказується підприємство, конкретний державний орган (суд, прокуратура, податкова інспекція, антимонопольний орган і тому подібне), установа, організація, а також кафедра, за замовленням якої виконується курсова робота, або в діяльності якої можуть використовуватися результати курсової роботи.

У графі «Теоретичне завдання» - перераховуються ті завдання, які обумовлені метою роботи, наукові і практичні джерела, які необхідно вивчити і проаналізувати в роботі.

Графа «Результати роботи» - повинна містити вказівку на конкретний кінцевий результат, який підтверджує досягнення мети роботи. При формулюванні майбутніх результатів роботи можуть використовуватися слова: «обґрунтування...», «аргументація...», «підготовка...», «розробка...», «уточнення...», «доопрацювання...».

У графі «Область застосування результатів роботи» необхідно, з урахуванням запланованого результату, вказати вид практичної діяльності, в якому можуть бути використані результати роботи. Для цього можна використовувати, наприклад, такі словосполучення: «практична діяльність суб'єктів господарювання», «діяльність слідчих органів прокуратури», «законодавча практика», «навчальний процес з дисципліни «Цивільне право», «науково-дослідна робота» і тому подібне.

У графі «Завдання вручене студенту» - фіксується номер і дата реєстрації курсового завдання на відповідній кафедрі. Цей рядок заповнюється лаборантом кафедри і підтверджується його підписом.

Курсове завдання, не зареєстроване на кафедрі, є недійсним.

 1. Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів донецьк 20 10

  Документ
  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОН України від 26.01.2010 № 1/11-270).
 2. Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п (1)

  Документ
  Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до
 3. Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п (2)

  Документ
  Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до
 4. План роботи

  Документ
  План розрахований на працівників Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, начальників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад),
 5. Міністерство внутрішніх справ україни (3)

  Документ
  В Інструкції використані вимоги Законів України, Постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України щодо підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах.
 6. 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 7. Для студентів за фахом 080401 інформатика та прикладна математика Кривий Ріг 2010 ббк 32. 973

  Документ
  До рекомендацій увійшли загальні підходи до написання і захисту кваліфікаційної роботи і допомога студентам із розробки закінченої програми з виконанням необхідних етапів: постановки задачі – алгоритмізація – кодування – тестування – документування.
 8. Організація будівництва Підручник Рекомендовано Міністерствоїм освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ кондор

  Документ
  У підручнику наведені види будівельних організацій за існуючими форма­ми власності, переваги та недоліки різних структур управління будівельним підприємством; організація проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-кошторисної
 9. Книга видана за сприяння (2)

  Книга
  С.М. Романюк, Перший віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України, завідувач відділом студентської молоді ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,

Другие похожие документы..