Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад

Консолидиран междинен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг АД

за периода, приключващ на 31 март 2011 година

Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” АД обхваща периода, приключващ на 31 март е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл.32а, ал.2 от Наредба №2.

Управителният съвет на холдинга потвърждава, основавайkи се на отговорността на ръководствата за изготвянето на всеки от междинните финансови отчети на дружествата, участващи в консолидирания финансов отчет, и в съответствие с пояснителните бележки към тях, че:

  • не е имало нередности, в kоито да са участвали ръkоводители или служители, kоито могат да бъдат съществени по отношение на консолидирания междинен финансов отчет;

  • всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в междинния консолидиран финансов отчет към 31.03.2011г.;

  • не е налице реално или потенциално нарушаване на закони и (или) други нормативни разпоредби, което би имало съществено влияние върху междинния консолидиран финансов отчет или би могло да послужи за основа за отчитане на условна загуба;

  • не съществуват правни или други ограничения върху потока на средства;

  • не са известни тенденции, искания, ангажименти, събития или случайни обстоятелства, за които има основания да се очаква, че могат да окажат влияние на дружеството като цяло.

  1. Обща информация за икономическата група

    1. Компания майка

“Доверие - Обединен холдинг” АД (компания майка) е публично акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996г. Дружеството е учредено през същата година.

Седалището и адресът на управление на “Доверие - Обединен холдинг” АД е РБългария, София 1504, бул. “Княз Дондуков” Nо.82, тел. (02) 98 456 10; 98 456 11; факс: (02) 98 456 63 .Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: doverie@doverie.bg. Официално регистрираната интернет страница е www.doverie.bg.

Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.

    1. Дъщерни предприятия

Към 31.03.2011 г.дружеството упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на следните дъщерни дружества (групирани по икономически отрасъл):

Дружество

Притежание в групата ДОВЕРИЕ

 

Притежател

брой акции/дялове

Процент

ОЗОФ Доверие АД

 

 

97.22%

 

ДОХ АД

19344

96.72%

 

Момина Крепост АД

100

0.50%

 

 

 

 

Служба по ТМ Доверие ООД

ДОХ АД

475

95.00%

 

 

 

 

ЗОФ "Медико 21" АД

ДОХ АД

18000

90.00%

 

 

 

 

Индустриален Холдинг-Доверие АД

 

 

99.97%

 

ДОХ АД

706656

92.78%

 

Новоселска гъмза АД

13830

1.82%

 

Хомоген АД

40819

5.36%

 

 

 

 

Доверие - Капитал АД

 

 

54.13%

 

ДОХ АД

4330

54.13%

 

 

 

 

Доверие - Брико АД

 

 

54.93%

 

Доверие - Капитал АД

9063

54.93%

 

 

 

 

МБАЛ Доверие АД

 

 

75.99%

 

ДОХ АД

10838

63.75%

 

Хомоген АД

2080

12.24%

 

 

 

 

МЦ Доверие АД

84.12%

 

ДОХ АД

143000

84.12%

 

 

 

 

Ритон - П АД

 

 

86.51%

 

ИХД АД

43314

59.87%

 

Ритон - 97 АД

19266

26.63%

 

 

 

 

Ритон Класик EООД

 

 

100%

 

Ритон - П АД

100

100%

 

 

 

 

Ритон - 97 АД

 

 

59.47%

 

ИХД АД

52399

59.47%

 

 

 

 

Марицатекс АД

 

 

54.36%

публично

ИХД АД

254884

54.36%

Марица Сервиз ООД

 

 

 

в ликвидация

ИХД АД

255

51%

 

 

 

 

Вратица АД

 

 

69.60%

 

 

 

 

публично

ИХД АД

262,121

69.60%

 

 

 

 

"ВРАТИЦА-ВРАЦА" АД

 

 

100%

ДОХ АД

5000

0.66%

 

ИХД АД

602734

79.38%

 

ВРАТИЦА АД

151537

19.96%

 

 

 

 

Доверие Енергетика АД

 

 

100%

 

ИХД АД

600

4.10%

 

Вратица АД

5782

39.46%

 

ДОХ АД

8270

56.44%

 

 

 

 

Доверие - стил ООД

 

 

 

 

ИХД АД

240

48%

 

 

 

 

Биляна Трико АД

ИХД АД

143589

81.70%

 

 

 

 

Биляна Лукс EООД

Биляна трико АД

500

100%

 

 

 

 

Ведерник АД

ИХД АД

12713

43.76%

в ликвидация

 

 

 

 

 

 

 

Ведерник 05 ООД

ИХД АД

50

50%

 в ликвидация

 

 

 

 

 

 

 

Съгласие ЕООД

ИХД АД

50

100%

 

 

 

 

Българско вино ООД

ИХД АД

93

93%

 

 

 

 

Дунав АД

 

 

81.82%

 

ИХД АД

37570

37.61%

 

ДОХ АД

44163

44.21%

 

 

 

 

Хидроизомат АД

 

 

56.16%

публично

ИХД АД

590190

45.43%

Борсов код 4HI

ДОХ АД

139400

10.73%

 

 

 

 

Хидроизомат инженеринг ЕООД

Хидроизомат АД

500

100%

 

 

 

Момина крепост АД

 

 

15.08%

публично

ИХД АД

85770

5.07%

капитал 1 691 184

Хидроизомат АД

169188

10.00%

Борсов код 5MR

 

 

 

 

 

 

 

Новоселска гъмза АД

 

 

83.20%

изкупени собствени акции

ДОХ АД

330880

7.76%

125 552 бр.-2.94 %

ИХД АД

2800682

65.66%

бр.акции за гласуване в ОСА

ХИДРОИЗОМАТ АД

417296

9.78%

4 139 972

 

 

 

 

 

 

 

Хомоген АД

 

 

100.00%

 

ДОХ АД

43040

89.67%

 

ИХД АД

4960

10.33%

 

 

 

 

Хеброс-П АД

 

 

68.07%

Договор за продажба

ИХД АД

87421

68.07%

 

 

 

 

Офис-БГ АД

Доверие - Капитал АД

5950

85.00%

 

 

 

 

Медика АД

 

 

83.49%

публично

Доверие - Капитал АД

8406210

83.49%

Борсов код 5MA

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИКА Болканс ООД

 

 

 

Румъния

Медика АД

 

100%

 

 

 

 

International Real Estate Investors Holding

 

 

 

в ликвидация

Доверие - Капитал АД

5100

100%

 

 

 

 

Брико Спец ЕООД

Доверие - Брико АД

 

100%

11 000 000 евро

 

 

 

Медика Здраве ЕООД

Медика АД

100

100%

 

 

 

 

КРЕ ЕООД

 

 

100.00%

 

Медика АД

6595

99.98%

 

Доверие - Капитал АД

1

0.02%

 

 

 

 

И.ФО.ЖЕ.КО. България АД

"Доверие - Капитал" АД

102

51%

 

 

 

 

БРИКО ИЛИРИЯ -Тирана

"Доверие - Капитал" АД

975000

18.10%

капитал 5 387 500 евро

"Доверие Брико" АД

3400000

63.11%

 

 

 

 

"Брико Македония"

Доверие - Брико АД

 

100%

капитал 292 000 евро

 

 

 

 

 

 

 

Комарс Инженеринг EООД

 

 

 

 

ДОХ АД

100

100.00%

ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Андема АД

 

 

 

 

ДОХ АД

1875

25.00%

 

 

 

 

КИР АД

 

 

15.15%

 

ДОХ АД

3972615

12.39%

 

ВРАТИЦА АД

741820

2.31%

 

ХИДРОИЗОМАТ АД

143065

0.45%

 

 

 

 

Ексклузив пропърти АДСИЦ

 

 

 

 

ДОХ АД

40000

0.42%

 

 

 

 

Glabal Bulgaria and Romania Growthhand CV

 

 

 

 

Доверие - Капитал АД

 

2.50%

 

 

 

 

Balkan Accession Fund CV

 

 

 

 

Доверие - Капитал АД

 

0.68%

 

 

 

 

СФБ Капиталов пазар АД

 

 

 

 

"Доверие - Капитал" АД

3000

6.00%

 

 

 

 

Гранит домостроене АД

 

 

 

 

ДОХ АД

921

1.28%

 

 

 

 

Клас АД

 

 

 

 

ДОХ АД

897

2.86%

 

 

 

 

Тони АД

 

 

 

 

ДОХ АД

4989

5.05%