Київський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису лаврик галина Володимирівна

Танчер В.К. Ленінський атеїстичний заповіт / В. К. Танчер // Питання атеїзму. Збірник статей. Ред. кол.: проф. В.К. Танчер (відп. ред.) та інші. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1969. – Вип. 4. – С. 5-13.

 • Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку/ В.Тацій // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 8-9.

 • Тиле К. Основные принципы религии / К.Тиле // Классики мирового религиоведения. – М.: Наука, 1996. – С. 178-186.

 • Токмак В. Феномен священного і проблема розуміння сутності релігії / В.Токмак // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.В. Сковороди НАН України. – 2000. – № 14. – С. 33-39.

 • Тузин А.А. Законодательсво советское о культах / А.А.Тузин // Краткий научно-атеистический словарь. – М.: Наука, 1969. – С. 247-255.

 • Український Вільний Університет. Церква і релігія в Україні. 50 літ після Жовтневої революції (1917-1967 рр.): Збірник доповідей наукової конференції на пошану Преосвященного владики Єпископа Платона Корниляка Апостольського Екзарха українців-католиків у Німеччині і Скандинавії у 25-ліття Єпископських свячень покликання на екзарха. – Мюнхен: Б.в., 1984. – 254 с. Загол. Обкладинки. Наукові записки. Ч. 11-12.

 • Ульяновський В. Трагедія в Лубенському Мгарському монастирі 1919 року / В. Ульяновський // Київська старовина. – 2000. – № 6. – С. 102-128.

 • Усенко І.Б. Історія держави і права України: проблеми предмета і методології досліджень / І.Б. Усенко // Правова держава. Ювілейний щорічник наукових праць. – Вип. 10. – К., 1999. – С. 239-240.

 • Усенко І.Б. Перший Цивільний кодекс УРСР / І.Б. Ксенко // Радянське право. – 1987. – № 12. – С. 52-55.

 • Холмс С. В фокусе: Церковь и государство в Восточной Европе. Введение / С. Холмс // Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение. – 1998. – № 4 (25) / 1999. – № 1 (26). – С. 65-69.

 • Царицын А.М. Законодательство советское о культах / А.М.Царицын// Краткий научно-атеистический словарь. – М.: Наука, 1964. – С. 207-213.

 • Челак М.А. Атеїстична діяльність Г.І. Петровського / М.А.Челак // Питання атеїзму [Збірник статей. Ред. колегія: проф. В.К. Танчер (відп. ред.) та інші]. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 9. – С. 22-29.

 • Швецова А. Поінформованість особистості як чинник реалізації свободи совісті / А.Швецова // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. 679.

 • Шейнман М.М. Лаицизм / М.М. Шейнман // Краткий научно-атеистический словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1969. – С. 374.

 • Шейнман М.М. Обновленческое течение в Русской православной церкви после Октября / М.М. Шейнман // Вопросы научного атеизма. – М. 1966. – Вып. 2. – С. 43-44.

 • Шумак О. Духовні права і свободи людини – права людини нового покоління / О.Шумак // Право України. – 2005. – № 2. – С. 84-89.

 • Ярмол Л. Юридичне забезпечення в Україні права людини на віросповідання: загальнотеоретичні підстави удосконалення / Л.Ярмол // Юридична Україна. – 2003. – № 6. – С. 48-64.

 • Bociurkiv B.-R. The Issues of Ukrainization and Autocephaly of the Orthodox Church in Ukrainian-Russian Relations, 1917-1921 // Ukraine and Russia in Their Historical Encounter. – Edmonton, Сanadian Institute of Ukrainian Studies Press University of Alberta, 1992. – P. 245-273.

 • Bociurkiv B.-R. The Politics and Religion in Ukraine: The Orthodox and Cruk Catholics // The Politics of Religion in Russia and the New Independens States of Eurasia. – Armonkand New York, 1995. – Р. 144-150.

 • Bociurkiv B.-R. The Suppression of the Ukrainian Gruk-Catholic Church in Postwar Soviet Union and Poland //Religion and Nationalism in Eastern Europe and Soviet Union. – Bovlder, London, 1985. – Р. 97-119.

 • Соle Durham W. Perspectives on Religious Liberty: A Comparative Framework // Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective. – The Hague (Воston) London: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. – Р. 1-44.

 • Little D. Studying “Religious Human Righs”: Methodological Foundations // Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective. – The Hague (Воston) London: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. – Р. 45-78.

  Дисертації, автореферати дисертацій

  1. Волинка К.П. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / К.П. Волинка. – К., 2000. – 16 с.

  2. Гіда Є.О. Загальні стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Є.О.Гіда. – К., 2000. – 16 с.

  3. Горова О.Б. Конституційні громадянські права людини в Україні, їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право” / О.Б. Горова. – К., 2000. – 16 с.

  4. Джунь В.В. Уголовная ответственность за нарушение права свободы совести (на материалах Украинской ССР): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право”/ В.В.Джунь. – К., 1989. – 16 с.

  5. Єленський В.Є. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті: дис ... доктора філософ. наук: 09.00.11 / Єленський Віктор Євгенович. – К., 2003. – 434 арк.

  6. Змерзлий Б.В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович. – Сімферополь, 2000. – 227 арк.

  7. Ігнатуша О.М. Українська автокефальна православна церква (1917-1930 рр.): дис. … кандидата іст. наук: 07.00.02  / Ігнатуша Олександр Миколайович. – Харків, 1993. – 255 с.

  8. Компаниец И.Н. Административно-правовое регулирование свободы совести: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07  / Компаниец Игорь Николаевич. – Харьков, 1996. – 179 л.

  9. Лаврик Г.В. Політика Радянської держави щодо Православної Церкви в Україні (1917 – 1923 рр.): історико-економічний аспект: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Лаврик Галина Володимирівна. – Запоріжжя, 1996. – 211 с.

  10. Лауринайтис Ф.К. Государственно-правовое регулирование свободы совести в СССР (на материалах Литовской ССР): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец.12.00.02/ Ф.К. Лауринайтис. – К., 1984. – 18 с.

  11. Лубська М.В. Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні: дис. ... кандидата філософ. наук: спец. 09.00.11 / Лубська Марія Володимирівна. – К., 2002. – 233 арк.

  12. Лубська М.В. Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.11 “Релігієзнавство” / М.В. Лубська.  – К., 2002. – 20 с.

  13. Лупарев Г.П. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций на територии СНГ (теория и практика): автореф. дис. на соискание учен. степени доктор. наук: спец. 12.00.02 “Государственное право и управление. Советское строительство: Административное право; Финансовое право”/ Г.П. Лупарев. – М., 1992. – 318 с.

  14. Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01 / Мельник Олена Миколаївна. – К., 2004. – 208 с.

  15. Молчанов А.П. Развитие научного атеизма на Советской Украине в 20-30-х годах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. философ. наук. – К., 1971. – 19 с.

  16. Рубльова Н.С. Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30 ті роки ХХ ст.: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01 / Рубльова Наталія Степанівна. – К., 1999. – 204 с.

  17. Стародуб А.В. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917-1921 років: український аспект: дис. … кандидата іст. наук: 07.00.02 / Стародуб Андрій Вікторович. – К., 1999. – 212 л.

  18. Тарасенко А.В. Кримінальна відповідальність за заважання здійсненню релігійного обряду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / А.В. Тарасенко . – Харків, 1995. – 20 с.

  19. Форостюк О.Дм. Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалах Донецького регіону): дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01  / Форостюк Олег Дмитрович. – Луганськ, 2001. – 199 арк.

  20. Ященко В.А. Еволюція державно-церковних відносин в Україні: дис. ... кандидата філософ. наук: 09.00.06 / Ященко Володимир Арсентійович. – К., 1993. – 196 с.

  Періодичні видання

  1. Агит-пропаганда. Орган Агитационно-пропагандистского отдела ЦК КП(б)У. – Харьков, 1922-1923.

  2. Административный вестник. Орган НКДД РСФСФ. – Москва, 1925-1930.

  3. Адміністративний вісник. Офіційне видання Наркомату внутрішніх справ УСРР. – Харків, 1925-1926.

  4. Антирелигиозник. Орган Центрального Совета Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1926-1930.

  5. Безбожник. Орган Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1925-1930.

  6. Безвірник. Орган Всеукраїнської Ради Спілок войовничих безвірник. – Харків, 1926-1934.

  7. Безвірник. Орган Київського губкому КП(б)У. – К., 1923-1925.

  8. Богословія. Науковий примісячник. Видає Богословське Наукове Товариство. – Львів, 1931. – Т. ІХ. Кн. 4; 1932. – Т. X. – Кн. 2.

  9. Бюллетень Народного Комиссариата Внутрених дел УССР. Офіційне видання Наркомату внутрішніх справ УСРР. – Харьков, 1922-1925.

  10. Бюлетень Народного Комісаріату Юстиції та найвищого Суду УСРР. Орган Наркомюсту УСРР (1922-29) і Наркомюсту та Найвищого Суду УСРР. – К., 1930-1934.

  11. Бюллетень Отдела Управления Одесского Губисполкома. Редактор-издатель: Информ. – Стат. Подотдел Отдела Управления Губисполкома. – Одесса, 1921. – № 1-6; 1922. – № 7-10.

  12. Вестник Агитации и Пропаганды. Двухнедельный орган ЦК РКП (большевиков). – М.: Гос. изд-во, 1921-1922.

  13. Вестник Европы. Журнал истории, политики, литературы. – Санкт-Петербург, 1908.

  14. Вестник Народного Комиссариата внутренних дел УССР. Журнал Наркомату внутрішніх справ. – Харків-К., 1919. – № 1-3, 4-11.

  15. Вестник Одесского губернского отдела юстиции. – Одесса, 1920. – № 1.

  16. Вестник Одесского Губернского Юридического Отдела. Издатель Одесский Губ. Юротдел, 1919. – № 1.

  17. Вестник Отдела Управления Одесского Губернского Исполнительного Комитета Совета Р.К. и Кр. Деп. Издатель: Информ.-инструкт. Отдел Управления Губисполкома. – Одесса. – 1919. – № 1-5.

  18. Віра та держава. Орган Міністерства ісповідань Української Держави. – К., 1918.

  19. Вісник радянської юстиції. Орган Народного комісаріату юстиції УСРР та Українського юридичного товариства. – Харків, 1922-1930.

  20. Вісті Вінницького губернського революційного комітету. – Вінниця, 1921.

  21. Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Офіційний орган Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (ВУЦВК). – К. (березень-серпень 1919, 1934-1941). – Харків (1920-1934).

  22. Вісті Київського губернського революційного комітету. – К., 1921.

  23. Всероссийский Церковно-Общественный Вестник. – Пг., 1917-1918.

  24. Духовна бесіда. Церковно-народний ілюстрований тижневик. – Варшава, 1924-1931.

  25. Духовний сіяч. Церковно-народний ілюстрований часопис, двотижневик, присвячений справам православної церкви. – Варшава, 1926-1931.

  26. Ежегодник Советской Юстиции. Орган НКЮ РСФСР. – М., 1922-1930.

  27. Еженедельник Советской юстиции. – М., 1923.

  28. Життя і право. Вісник теорії і практики: Орган Союзу Українських Адвокатів у Львові і Товариства українських правників. – Львів, 1928-1939.

  29. Знамя коммунизма. Щомісячний політико-економічний агітаційно-пропагандистський журнал ЦК КП(б)У і Харківського Губкома КП(б)У. – Харків, 1923-1924.

  30. Известия Одесского Губисполкома и Губкома КП(б)У. – Одесса, 1921 1922.

  31. Известия Полтавского Губисполкома и Полтавского губернского комитета коммунистической партии. – Полтава, 1919.

  32. Известия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – М., 1921-1923.

  33. Известия Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков). – М., 1920-1922.

  34. Киевлянин. Литературная и политическая газета Юго-Западного Края. – К., 1917-1919.

  35. Киевская мысль. Ежедневная газета. – К., 1917-1918.

  36. Комуніст. Орган ЦК і Харківського окружкому КП(б)У. – Харків, 1921 1925.

  37. Красный архив. Исторический журнал (Центральный архив РСФСР). – М., 1922.

  38. Літературно-науковий вісник. Літературно мистецький, науковий та суспільно-політичний щомісячний журнал. – Львів, 1922-1932.

  39. Літопис революції. Журнал Іспарту ЦК КП(б)У. – Харків, 1922-1933.

  40. На страже Революции. Орган ком’ячейки сотрудников и войск губотдела ГПУ. – Одесса. 1921. – № 1. 1917. – 25 октября 1921 гг.; 1922. – № 2. 1917. – 25 сентября 1922 гг.

  41. Народна воля. Видає українська спілка. Центральний Український кооперативний комітет. – К., 1918.

  42. Народна справа. Політичний, економічний, літературний, сільськогосподарський та кооперативний тижневик. – К., 1918.

  43. Народное Просвещение. Орган Общественно-педагогический и политический. Издание Одесского Губернского Отдела Народного Образования. – Одесса, 1922. – март-июль. – № 6-10.

  44. Наука на Украине. Орган научного комитета Укрглавпрофобра. – Харьков, 1922.

  45. Нива. Часопис присвячений церковним і суспільним справам. – Львів, 1930. – Ч. 3.

  46. Нова Рада. Політична, економічна й літературна газета. – К., 1917-1918.

  47. Печать и революция. Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Под ред. А. Луначарского и др. – М., 1921-1930.

  48. Помощь голодным. Спец. Издание Главполитпросвета УССР. – Харьков. – № 2 от 12 апреля 1923.

  49. Помощь. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. – М., 1921.

  50. Правда. Орган ЦК и Московского комитета РКП(б).– 1921-1928.

  51. Право и жизнь. Журнал, посвященный вопросам права и экономического строительства. – М., 1922-1928 гг.

  52. Пролетарий. Орган ЦК КП(Б)У и ВЦСПС, 1921-1923.

  53. Пролетарская мысль. Орган Харьковского Губкома КП(б)У. – Харьков, 1923.

  54. Пролетарская правда. Орган Киевского губкома КП(б)У, губисполкома и губпрофсовета. – Киев, 1921-1923.

  55. Пролетарская революция. Орган Отдела Ц.К. В.К.П.(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). – М., 1926.

  56. Пролетарская революция. Исторический журнал Испарта. – М: Госиздат, 1921-1931.

  57. Путь к коммунизму. Орган Главполитсовета УССР. – Харьков, 1922-1924.

  58. Революция и церковь. Издание VІІІ отдела Народного комиссариата юстиции. – М., 1919-1924.

  59. Революция права. Журнал секции теории права и государства Коммунистической Академии. Москва: Издательство Коммунистической Академии. – М., 1927-1929.

  60. Религия и право: Информационно-аналитический журнал – М., 1999.

  61. Слово. Щоденний церковно-громадський часопис. Видання Міністерства ісповідань. – К., 1918.

  62. Советская юстиция. Орган НКЮ РСФСР. – М., 1930.

  63. Советское право. Журнал Института Советского права. – М.-Ленинград. Госуд. Юрид. Издательство РСФСР, 1922-1928.

  64. Советское Строительство. Орган Одесского Губисполкома. – Одесса, 1920. – № 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8; 1921. – № 9, 10, 11.

  65. Сучасність. Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Мюнхен, 1988, 1990.

  66. Тризуб. Орган боротьби за незалежність України. Заснований 15/Х-1925 р. С. Петлюрою. Париж, 1925-1930.

  67. Український історик. Журнал історії і українознавства / Українське історичне товариство. – Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1998.

  68. Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків, 1927.

  69. Церковне життя. Видання Всеукраїнського церковного братства “Діяльно-Христова Церква”. – К., 1925. – № 2-3.

  70. Церковное золото голодным. Ежемесячник “Наука и религия”. – М., 1922. – № 1.

  71. Червоне право. Орган Народного Комісаріату Юстиції УСРР. – Харків, 1926-1930.

  1 Концепція державно-конфесійних відносин в Україні. Проект // Національна безпека і оборона. – 2004.  – № 3. – С.5.

  1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (5)

   Документ
   що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
  2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (6)

   Документ
   що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
  3. Правила чергування прийменників у І в 22 Правила чергування прийменників з, із, зі 23

   Документ
   Після надбання Україною незалежності українська мова здобула статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року), тобто стала мовою, обов’язковою для використання у законодавстві,
  4. Сформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 200 8

   Документ
   Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
  5. На жаль чи на щастя, не зможу розповісти зворушливої легенди, як увійшов у моє життя образ Тараса Шевченка. Її не було, як не було ані його портрета у батьківсь

   Документ
   На жаль чи на щастя, не зможу розповісти зворушливої легенди, як увійшов у моє життя образ Тараса Шевченка. Її не було, як не було ані його портрета у батьківській хаті, ані “Кобзаря”.
  6. Ет імені м. П. Драгоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009 ббк 91. 9: 74

   Документ
   1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти / Закон України Голос України. - 2003. - №195 (16 жовтня).
  7. Педагогічна бібліографія (7)

   Документ
   2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал.
  8. У західному науковому центрі (1)

   Документ
   Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.
  9. Адреса редакційної колегії (1)

   Документ
   Пріоритети розвитку системи освіти Львівської області визначаються загальними тенденціями розвитку освіти в Україні у загальносвітовому, зокрема європейському, контексті з урахуван-ням регіональних особливостей.

  Другие похожие документы..