Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств

ББК 67.303

П68

Правове регулювання господарських вiдносин за участю промислових пiдприємств.

Пiдручник пiдготовлений викладачами кафедри аграрного пра-

ва Нацiональноє академiє Украєни iменi Ярослава Мудрого.

Рецензенти: д-р юрид. наук, доц. О. О. Чувпило (Донецький

держ. ун-т);

д-р юрид. наук, доц. М. В. Шульга (Нац. юрид.

академiя Украєни iменi Ярослава Мудрого)

Автори пiдручника:

д-р юрид. наук В. М. Гайворонський - роздiл i; роздiл II: 1-3;

роздiл III; роздiл IV: 1-6; роздiл VII: 1,3; роздiл VIII: 4;

канд. юрид. наук В. П. Жушман - роздiл V;

канд. юрид. наук М. i. Тiтов - роздiл II: 4; роздiл IV: 9; роздiл IX;

канд. юрид. наук Н. В. Погорецька - роздiл VI: 1, 3;

канд. юрид. наук О. Тi. Радчук - роздiл VIII: 1-3;

канд. юрид. наук Е. М. Бiлоусов - роздiл IV: 8;

канд. юрид. наук В. М. Корнiунко - роздiл VI: 5;

канд. юрид. наук i. М. Жуков - роздiл VII: 2;

/. А. Шумiло - роздiл IV: 7;

В. Ю. Полатай - роздiл VI: 4.

Правове регулювання господарських вiдносин за участю

П 68 промислових пiдприумств: Пiдручник для юрид. вузiв i фак. /

В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, М. i. Тiтов та iн.: За ред.

В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - Харкiв: Право. -

2000-288 с.

18ВN 966-7146-29-4

Пiдручник охоплюу питання правового статусу, майнових прав

промислових пiдприумств та iнших субуктiв господарювання як пере-

думови виробничоє, комерцiйноє та iншоє господарськоє дiяльностi i

правового регулювання вiдносин, що виникають при цьому.

Для викладачiв, аспiрантiв, студентiв вищих юридичних навчаль-

них закладiв.

П

1203020600-013

2000

Г, >-7146-29-4

ББК 67.303

c В.М. Гайворонський,

В. П. Жушман, М. 1. Тiтов, 2000

i> <Право>, 2000

Роздiл i

Поняття виробничоє i комерцiйноє

(господарськоє) дiяльностi

i. Правовi вiдносини, що виникають

при здiйсненнi господарськоє дiяльностi ....................7

2. Система навчального курсу........................................ 13

3. Господарське право i законодавство.......................... 14

Роздiл II

Правовий статус промислових пiдприумств

i господарських обуднань

1. Поняття пiдприумства. Види пiдприумств

та обуднань................................................................. 19

2. Правова регламентацiя створення пiдприумств .......23

3. Обуднання пiдприумств. Єх правовий статус........... 33

4. Припинення дiяльностi пiдприумств

i обуднань (реформацiя i лiквiдацiя) .......................38

Роздiл III

Майновi права промислових пiдприумств

1. Правовий режим та джерела формування

майна пiдприумств ......................................................46

2. Право власностi. Право повного господарського

вiдання, право оперативного управлiння .................50

3. Склад майна промислових та iнших пiдприумств ,..61

4. Оренда засобiв виробництва та iншого майна.

Лiзинг. Правова регламентацiя................................... 65

5. Облiк майна промислових пiдприумств та iнших

субуктiв господарювання. Правове його

забезпечення ................................................................77

Роздiл IV

Основнi положення про державне

регулювання виробничоє i комерцiйноє

(господарськоє) дiяльностi

1. Принципи та форми державного регулювання

господарськоє дiяльностi....................................

2. Народногосподарськi програми. iндикативне

планування...........................................................

3. Цiноутворення i державне регулювання цiн ....

4. Оподаткування. Правова регламентацiя...........

5. Контроль за господарською дiяльнiстю ...........

6. Державна пiдтримка малого пiдприумництва .

.90

..99

104

108

,121

.132

7. Правовi засоби розвитку конкуренцiє промислових

пiдприумств та iнших субуктiв господарювання .... 139

8. Господарськi ризики i єх страхування ..................... 153

9. Банкрутство субуктiв господарськоє дiяльностi.... 161

Роздiл V

Правова регламентацiя господарських

зобовязань. Господарськi договори

1. Поняття господарського зобовязання

та господарського договору..................................

2. Види господарських договорiв. Договiр

<за вертикаллю>. Внутрiшньогосподарський

договiр. Упереджувальний договiр.....................

3. Змiст господарського зобовязання.

Забезпечення виконання зобовязання..............

4. Вiдповiдальнiсть за порушення господарських

зобовязань i припинення зобовязань ..............

Роздiл VI

Правове регулювання окремих видiв

господарських вiдносин промислових

пiдприумств

176

,180

.185

.195

5

1. Правовi форми реалiзацiє продукцiє ........................ 198

2. Правове регулювання вiдносин, що виникають

при здiйсненнi iнвестицiйноє дiяльностi................. 210

3. Договiрнi вiдносини щодо виконання робiт ...........218

4. Вiдносини, що виникають при здiйсненнi

iнновацiйноє дiяльностi ............................................224

5. Договори з надання виробничих послуг -

перевезення вантажiв................................................ 225

Роздiл VII

Фiнансове забезпечення виробничоє

i комерцiйноє (господарськоє) дiяльностi

1. Правова органiзацiя кредитно-розрахункових

вiдносин .....................................................................228

2. Правовi основи кредитування ..................................233

3. Правове регулювання безготiвкових розрахункiв.

Розрахунковi правовiдносини ..................................241

Роздiл VIII

Правова регламентацiя

зовнiшньоекономiчноє дiяльностi

1. Законодавство про зовнiшньоекономiчну

дiяльнiсть ...................................................................254

2. Правове регулювання експортних та iмпортних

операцiй ....................................................................259

3. Участь iноземних осiб у господарськiй дiяльностi.

Вiльнi економiчнi зони .............................................261

4. Основнi правовi форми розрахункiв,

що застосовуються при здiйсненнi

зовнiшньоекономiчноє дiяльностi............................ 262

Роздiл IX

Захист прав промислових пiдприумств

та iнших субуктiв господарювання

1. Правовi гарантiє господарськоє дiяльностi

та способи захисту прав i iнтересiв пiдприумств... 266

2. Урегулювання розбiжностей господарських спорiв

безпосередньо пiдприумствами ...............................270

3. Захист прав та iнтересiв субуктiв господарювання

арбiтражними та третейськими судами ..................276

Поняття виробничоє

i комерцiйноє (господарськоє)

дiяльностi

1. Правовi вiдносини, що виникають

при здiйсненнi господарськоє дiяльностi

Оиробнича i комерцiйна дiяльнiсть у складовими ча-

стинами господарськоє дiяльностi. Згiдно з Законом Украєни вiд 16

жовтня 1991 року <Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть> це будь-

яка дiяльнiсть, у тому числi пiдприумницька, повязана з вироб-.

ництвом i обмiном матерiальних i нематерiальних благ, що висту-

пають у формi товару.

У навчальнiй лiтературi господарська дiяльнiсть визначауть-

ся як предмет господарського права. Ця дiяльнiсть спрямована на

виготовлення та реалiзацiю продукцiє, виконання робiт, надання

послуг з метою одержання прибутку2. До цього слiд додати, що

результатом господарськоє дiяльностi мау бути задоволення су-

спiльних потреб, адже саме потреби - рушiйна сила розвитку ви-

робництва, збереження i вiдтворення природних ресурсiв.

Процес ведення виробничоє дiяльностi потребуу правовоє рег-

ламентацiє. i хоча втручання держави в цю дiяльнiсть законодав-

ством не допускауться (ст. 27 Закону Украєни вiд 27 березня 1991

року <Про пiдприумства в Украєнi>3), регламентацiя не може об-

межитися загальною вимогою про те, що використання будь-ким

своує власностi при здiйсненнi такоє дiяльностi не може завдавати

шкоди правам громадян, iнтересам суспiльства, погiршувати еколо-

гiчну ситуацiю i природнi якостi землi (ст. 41 Конституцiє Украєни).

У процесi виробництва проявляються приватнi iнтереси, iнте-

реси товаровиробникiв, суспiльства i держави, трудових колек-

Див.: Вiдомостi Верхов. Ради УРСР. 1991. № 29.

2 Див.: Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Господарське право. К., 1996. С. 14-15.

3 Див.: Вiдомостi Верхов. Ради УРСР. 1991. № 24.

8

тивiв, споживачiв. Виникау необхiднiсть у єх узгодженнi. Для цього

слiд використовувати правовi регулятори таким чином, щоб не

допустити зниження пiдприумницьких iнтересiв внаслiдок, скажi-

мо, надмiрних податкiв, а з iншого боку, стежити, щоб субукти

господарювання дотримувалися норм природокористування, стан-

дартизацiє, оподаткування, конкуренцiє i т. iн.

Правовими регуляторами виробничого процесу виступають

системи стандартизацiє, сертифiкацiє, забезпечення удностi вимi-

рювань, правовi норми захисту навколишнього середовища, лiцен-

зування господарськоє дiяльностi.

Автори по.сiбника <Господарське право> пишуть, що госпо-

дарське право Украєни розвивауться як система норм, якi регу-

люють три сектори економiки: перший - державний, що у дом-

iнуючим, другий - той, що заснований на колективнiй власностi,

i третiй - приватний. У процесi приватизацiє майна державних

пiдприумств питома вага приватного сектора зростатиме, отже

норми цього права будуть комерцiалiзуватися (зменшуватиметься

елемент державного регулювання) i воно перетвориться на комер-

цiйне право, яке дiятиме паралельно з цивiльним2. При цьому вони

посилаються на те, що в краєнах ринковоє економiки правовi систе-

ми традицiйно включають комерцiйне (а не господарське) право. Це

системи норм права, що регулюють комерцiйну дiяльнiсть у широ-

кому єє розумiннi, тобто виробництво i купiвлю-продаж товарiв, ро-

бiт, послуг. Комерцiйне законодавство там (Нiмеччина, Францiя,

Сполученi Штати Америки) кодифiковане у формi комерцiйних ко-

дексiв, якi дiють паралельно з цивiльними кодексами.

Посилаючись на традицiю торгового права дореволюцiйноє Ро-

сiє, за якою i банкiр, i видавець, i аптекар, i нерiдко сiльський гос-

подар визнавалися купцями, деякi правники висунули пропозицiю

зберегти або вiдновити таку галузь права, як торгове право5. Але

тодiшнiй купець був фактично пiдприумцем, а точнiше - субуктом

господарювання. Така невiдповiднiсть понять, за словами вiдомо-

го росiйського правника Г. Ф. Шершеневича, була викликана над-

звичайно широким юридичним уявленням про торгiвлю, що посту-

пово наближалося до поняття взагалi економiчноє дiяльностi4.

Див.: Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. М., 1997. С. 271.

2 Див.: Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Згадувана праця. К., 1996. С. 15.

3 Див.: Чанкин В. В. Торговое право: современные тенденции // Государство и

право. 1993. № 2.

4 Див.: Шершвневич Г. Ф. Курс торгового права. В 4 т. Спб., 1908. Т. 1. С. 140.

9

Якщо йти за <прогнозом> авторiв <Господарського права>, то

i тепер мау утворитися така ж невiдповiднiсть понять, адже комер-

цiйна дiяльнiсть - це, по-перше, дiяльнiсть на товарних ринках

(купiвля-продаж в iнтересах матерiально-технiчного постачання

виробництва i збуту виготовленоє продукцiє), по-друге, дiяльнiсть,

повязана з експортом та iмпортом товарiв, по-трету, дiяльнiсть на

фондових ринках (купiвля-продаж акцiй, облiгацiй та iнших цiнних

паперiв) i, по-четверте, посередницька дiяльнiсть1.

Така дiяльнiсть тiсно повязана з виробничою, але не повинна

ототожнюватися з нею. До переходу до ринковоє економiки матерi-

ально-технiчне забезпечення виробничого процесу здiйснювалось у

централiзованому порядку. Воно проходило кiлька етапiв: вияв потреб

виробникiв у матерiально-технiчних ресурсах, видiлення фондiв мi-

нiстерствам i розподiл цих фондiв пiдприумствам-споживачам.

Потiм органами матерiально-технiчного забезпечення здiйсню-

валося прикрiплення пiдприумств-споживачiв до постачальникiв

i видача актiв на поставку продукцiє. На заключному етапi пiдприум-

ства на пiдставi одержаних нарядiв, планiв прикрiплення та iнших

планових документiв укладали договори на поставку продукцiє.

Перехiд до ринкових вiдносин означау вiдмову вiд адмiнiстратив-

но-наказових методiв господарювання, втручання держави в справи

комерцiйноє дiяльностi пiдприумств. Однак комерцiйну дiяльнiсть

в умовах ринку не можна зводити, як було ранiше, лише до органi-

зацiє збуту продукцiє. В цих умовах вироблена продукцiя знайде збут

лише тодi, коли задовольнятиме попит споживачiв.

Отож завдання виробника полягау в тому, щоб за допомогою

квалiфiкованих працiвникiв аналiзувати конюнктуру ринку, вияв-

ляти незадоволенi потреби, знаходити споживачiв своує продукцiє

i на цiй основi формувати асортиментну полiтику пiдприумства,

здiйснювати розробку новоє продукцiє, налагоджувати системи

сервiсного обслуговування.

Таким чином, якщо ранiше спочатку планувалася в централiзо-

ваному порядку виробнича дiяльнiсть, а потiм укладалися догово-

ри зi споживачами про збут виробленоє продукцiє, то тепер, як пе-

редбачено в Законi Украєни вiд 27 березня 1991 року <Про пiдприум-

ства в Украєнi>, основу планiв виробництва продукцiє становлять

державнi замовлення та договори, укладенi з єє споживачами (покуп-

цями) i постачальниками матерiально-технiчних ресурсiв (ст. 20).

Див.: Круглова Н. Ю. Згадувана праця. С. 45.

10

Виходячи з цього, доходимо висновку, що вiдносини, якi виникають

при здiйсненнi виробничоє i комерцiйноє дiяльностi, - це вiдноси-

ни господарськi, оскiльки виробнича i комерцiйна дiяльнiсть тiсно

повязанi i складають у цiлому дiяльнiсть господарську, а вона по-

требуу окремоє правовоє регламентацiє.

Характерною ознакою господарських вiдносин у поуднання в

них органiзацiйних i майнових елементiв. Господарськими у вiдно-

сини мiж субуктами господарювання (пiдприумствами, пiдприум-

цями) i органами управлiння, мiж тими, хто господарюу, i держав-

ними i громадськими органiзацiями, якi у споживачами продукцiє,

робiт, послуг, що складаються в процесi органiзацiє i здiйснення

господарськоє дiяльностi.

У науцi таке регламентування виокремлене в господарське пра-

во. Процес переходу економiки Украєни до ринку вимагау перегля-

ду концепцiй галузевого правового регулювання i вiдповiдного за-,

конотворення. Це стосууться як <традицiйних> галузей права- ци-

вiльного, адмiнiстративного, кримiнального, так i господарського.

Господарське право можна розглядати в кiлькох аспектах: як

галузь права, як галузь законодавства, як науку i як навчальну дис-

циплiну. i якщо з приводу визначення господарського законодав-

ства, а також науки господарського права i вiдповiдноє навчальноє

дисциплiни особливих розбiжностей серед вчених до останнього

часу не було, то питання про господарське право як окремоє галузi

права було i залишауться до цього часу спiрним.

Однi вченi визначали господарське право, виходячи з розумi-

ння його предмета2 як господарських вiдносин, що виникають у

звязку зi здiйсненням господарськоє дiяльностi (вiдносини за го-

ризонталлю) та керiвництвом нею (вiдносини за вертикаллю -

господарсько-управлiнськi вiдносини) мiж органiзацiями, а також

мiж єхнiми пiдроздiлами i органiзацiую в цiлому (внутрiшньо-гос-

подарськi вiдносини); це точка зору прихильникiв розумiння гос-

подарського права як самостiйноє галузi права3.

Другi вченi висунули концепцiю господарського права як ком-

плексноє галузi права4.

Див.: Пшипенко А. Я., Щербина В. С. Згадувана праця. С. 16.

2 Предметом певноє галузi права у та сукупнiсть суспiльних вiдносин, яка ре-

гулюуться нормами цiує галузi права.

ив.: Теоретические проблемы хозяйственного права. М., 1975. С. 5-31; Мар-

темьянов В. С. Хозяйственное право: история и современность // Правоведение.

1992. №2. С. 102-103.

4 Див.: Толстой Ю. К. Проблемы совершенствования хозяйственного законо-

дательства: Правовое регулирование хозяйственных отношений. М., 1978. С. 31-50.

11

i Дехто з вчених, не визначаючи господарське право як комплек-

сну галузь права, вважав, що нормативнi акти, якi регулюють гос-

подарськi вiдносини, складають комплексну галузь законодавства.

З переходом економiки краєни до ринку концепцiя господарсь-

кого права змiнюуться. Деякi вченi визначають предмет господарсь-

кого права як вiдносини господарювання, тобто вiдносини, що ви-

никають при органiзацiє та здiйсненнi господарськоє дiяльностi2.

Заперечення проти такого пiдходу до визначення предмета гос-

подарського права висувались як за iснування командно-адмiнiст-

ративноє системи, так i тепер.

Розглянемо коротко, в чому вони полягають. На думку В. А. Рах-

миловича, всi правовiдносини в областi органiзацiє господарюван-

ня можуть бути подiленi на двi великi групи. Першу групу ста-

новлять правовiдносини: 1) вертикальнi, тобто вiдносини влади

i пiдкорення, в яких один з учасникiв надiлений компетенцiую з

владного управлiння iншим учасником цих вiдносин, i 2) горизон-

тальнi, тобто такi, в яких взаумнi права i обовязки, здебiльшого

 1. Розділ грошові зобов'язання учасників господарських відносин у зобов'язальному праві

  Документ
  Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності,
 2. Господарське право

  Документ
  У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Господарське право», висвітлено основні правові інститути Особливої частини господарського права щодо функціонального і галузевого державного регулювання господарської діяльності.
 3. Господарське право Мельник

  Документ
  У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-рювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента-ми матеріалу кожної теми.
 4. Смолин Г.В. - Господарське право України. Загальна частина. - 2008

  Документ
  Кашуба Я.М. – кандидат економічних наук, Голова представництва Державнго комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України у Львівській області,
 5. Список літератури №2011 Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учеб пособ. Х.: Одиссей, 2002. 256 с. Аграрне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного. К.: Істина, 2005

  Документ
  Антологія української юридичної думки. В.10 т./ Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін. / Упоряд.: О.М.Костенко, О.О.Кваша. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2004.
 6. Выводы к разделу 1 раздел анализ применения правовых способов обеспечения исполнения хозяйственных обязательств, возникающих в сфере банковского кредитования

  Реферат
  Актуальность темы. В качестве существенного и неотъемлемого элемента современной системы хозяйствования в Украине являются отношения, возникающие в сфере банковского кредитования.
 7. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Економічні перетворення останнього десятиріччя зумовили потребу якісного реформування вітчизняного законодавства у сфері господарської діяльності.
 8. Основний зміст вступ 6 Розділ Поняття та роль публічних І приватних інтересів у сфері господарювання 24

  Документ
  Історико-правовий аспект становлення інституту господарських товариств як результату взаємодії публічних і приватних інтересів у сфері господарювання 136
 9. С. А. Александрова Рецензент: проф., к екон н. Чебанова Н. В (2)

  Документ
  Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.

Другие похожие документы..