Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Реєстр. № 36/547 – 01.09.09

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ „ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК”

для студентів 4 курсу спеціальності 6.050106 „Облік і аудит”

всіх форм навчання

ХЕРСОН 2009

Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни„Податковий облік” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” всіх форм навчання // Укладач: Л.І. Бойко, ХНТУ, 2009.- 33с.

Затверджено:

На засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 1 від 31.08.2009р.

Рецензент6 к.е.н., доцент О.А.Сарапіна

Відповідальний за випуск

професор, завідувач кафедрою обліку і аудиту В.Є. Труш

 1. Загальні положення

Відповідно до навчального плану студенти IV курсу спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” виконують курсову роботу дисципліни „Податковий облік”, що припускає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни. Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок.

У процесі підготовки курсової роботи студенти знайомляться і вивчають податкове законодавство України, методику й організацію податкового обліку, праці вітчизняних та закордонних економістів. Це дозволяє самостійно осмислити ту або іншу проблему в області податкового обліку, намітити шляхи його розвитку й удосконалення, зробити певні висновки.

 1. Мета і вимоги, які пред’являються до курсової роботи

Ціль написання курсової роботи – закріплення і поглиблення знань студентів за конкретними темами курсу „Податковий облік” й оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

 • бути самостійним дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних питань в області податкового обліку та оподаткування;

 • відповідати загально прийнятим правилам використання літературних джерел, аналітичних матеріалів, законодавчої бази в області оподаткування;

 • розробки мають бути направлені на дослідження маловивчених питань податкового обліку та вдосконалення діючих;

 • курсова робота являє собою рукописний текст обсягом 30-35 сторінок, написаний на стандартних аркушах. Сторінки повинні бути пронумеровані, текст варто писати на одній стороні листа, залишаючи поля для зауважень наукового керівника.

Курсова робота виконується під безпосереднім науковим і методичним керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту.

Процес виконання курсової роботи складається з наступних основних етапів: вибір теми, підбір і вивчення літератури, складання плану роботи, написання роботи, її оформлення і захист.

 1. Вибір теми курсової роботи. Підбір і вивчення літератури

Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Студент вибирає тему курсової роботи відповідно до тематики, що рекомендується кафедрою.

Відповідно до затвердженої тематики студентам надається право самостійного вибору теми курсової роботи, яка повинна відповідати критеріям актуальності та мати практичне значення. Вибираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

 • ступень розвитку теми у науковій літературі;

 • наявність публікацій у навчальній, науковій і періодичній літературі;

 • зацікавленість в розробці даного напрямку;

 • необхідність та можливість розробки практичних порад з метою поглиблення теорії чи дослідження практичних результатів.

При виборі теми студент може отримати кваліфіковану консультацію у наукового керівника курсової роботи. Студентам рекомендується вибирати тему з урахуванням раніше написаних курсових робіт з фінансового обліку.

При виборі теми студентами заочної (дистанційної) форми навчання додатково слід враховувати можливість збору необхідного матеріалу за місцем основної роботи.

По узгодженню з керівником студент може змінити назву теми курсової роботи ( розширити, озвузити її) чи запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в переліку тем курсових робіт з курсу „Податковий облік”. Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці кафедри та не узгоджені з керівником, до захисту не допускаються.

Відбір і вивчення літератури починається після вибору теми роботи та її об’єкта. Студент вибирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури.

При підборі літератури необхідно звертатися до найбільш пізніх робіт вітчизняних економістів та діючої законодавчої бази з питань оподаткування. Самостійна робота припускає систематичні консультації з науковим керівником, з яким повинен бути погоджений список підібраної літератури.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності: закони - декрети (порядки, інструкції, положення) – підручники – посібники – монографії – газетні та журнальні статті.

Після підбору необхідної літератури для написання курсової роботи студент приступає до вивчення літературних джерел і їх систематизації. Процес вивчення літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю і формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланням на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу.

При складанні списку літератури варто вказати прізвище й ініціали автора, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

 1. Складання плану курсової роботи

На підставі попереднього ознайомлення з літературою студент складає план курсової роботи з додатком списку вивченої літератури. Правильно побудований план курсової роботи є важливою передумовою успішного дослідження, що допомагає організувати роботу над темою, систематизувати матеріал, забезпечити послідовність його викладання. В цілому план наукового дослідження повинен розкривати найважливіші сторони змісту роботи, виявити, в якому саме напряму намічаються пошуки вирішення поставлених завдань, підказати рішення щодо формування теми та її основних частин.

План курсової роботи студент складає самостійно, з урахуванням задуму та індивідуального підходу. Однак з урахуванням всієї багатоманітності індивідуальних підходів необхідно пам’ятати, що до складу будь-якої наукової роботи повинні входити: визначення актуальності теми дослідження, її мети та завдань, предмета та об’єкта досліджень, стан висвітлення проблем в науковій літературі, опис методів дослідження, результати досліджень, обґрунтування результатів, висновки та пропозиції, список використаних літературних джерел, додатки.

Основні положення плану формулюються таким чином, щоб були зрозумілими ідейна спрямованість дослідження, початкові позиції дослідника та структура роботи.

Структура роботи повинна бути простою, прозорою та забезпечувати пропорції між окремими її частинами, що полегшує написання курсової роботи, групування зібраних матеріалів. На основі опрацьованого таким чином плану зібраний матеріал поділяють на окремі розділи та підрозділи.

При розробці плану потрібно дотримуватися наступних принципів логічного розміщення матеріалу:

 • повнота – передбачення в роботі всіх важливих та уникнення зайвих елементів;

 • підпорядкованість – кожна частина роботи повинна випливати з теми та мети, а також загальної концепції вирішення поставлених завдань: кожна наступна частина роботи повинна становити продовження її попередньої частини й одночасно основною наступної;

 • виключення – окреме питання не можна розглядати декілька разів у різних місцях роботи.

У процесі складання плану курсової роботи слід виділити два головних етапи: складання попереднього плану та складання остаточного плану.

Попередній план складається після того, як студент добре оволодів темою, уточнив її теоретичні передумови, ознайомився з основами питанням, вивчив літературу і проблеми практики. В процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, але й поява нових параграфів та розділів. Назви розділів, пунктів, підпунктів повинні бути прості, точні, виразні та складені із ключових слів.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Завдання - графік для курсової роботи (додаток 1)

 2. Титульна сторінка (додаток 2)

 3. Зміст (Додаток 3)

 4. Реферат ( Додаток 4)

 5. Вступ

 6. Основна частина (3-5 розділи)

 7. Висновок

 8. Список використаних джерел

 9. Додатки

Зміст розміщується після титульного аркушу, у якому подаються всі заголовки курсової роботи та вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні чітко повторювати заголовки в тексті. Скорочувати чи подавати їх в іншому формулюванні, послідовності, порівняно із заголовками в тексті, не можна.

У рефераті доводиться анотований виклад змісту курсової роботи, вказується загальна кількість сторінок, таблиць, рисунків, використаних джерел. Обсяг реферату 0,3 сторінки.

Вступ містить інформацію про актуальність обраної теми, об’єкт і предмет дослідження, обрані методи дослідження, мету та завдання дослідження, теоретичне значення і прикладну цінність отриманих результатів, їх наукову новизну. Також подається характеристика основних джерел отримання інформації. У кінці вступу бажано розкрити структуру елементів курсової роботи. Формулювання завдань курсової роботи необхідно здійснювати чітко, оскільки опис їх вирішення повинен сформувати зміст основних її розділів. Обсяг вступу – 1,5 – 2 сторінки

В основній частині докладно розглядається методика та техніка дослідження. Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Ці розділи свідчать про вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал згідно з вимогами та поставленими завданнями. У розділах основної частини повинно бути передбачено: огляд літературних джерел за темою курсової роботи і вибір напрямків досліджень, виклад загальної методики, аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Огляд літературних джерел з теми повинен показати основне ознайомлення студента зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати опрацьований матеріал. Оскільки наукова праця зазвичай присвячується вузькій темі, то огляд робіт науковців слід здійснювати тільки з питань обраної теми, а не за всією проблемою у цілому. Обсяг основної частини – по 6 - 7 сторінок кожного розділу.

Висновки обумовлюються логікою проведення дослідження, носить форму синтезу наукової інформації, викладеної у основній частині. Висновок є послідовним, логічно побудованим поданням отриманих висновків і їх співвідношенням із загальною метою та конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Обсяг висновку – 1,5 -3 сторінки.

Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання у основній частині курсової роботи. Якщо студент робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, то він повинен обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід включати до бібліографічного списку ті праці, які фактично не були використані. Список використаних джерел повинен містити не менше 30 джерел.

 1. Оформлення. Представлення і захист курсової роботи

Курсова робота має бути виконана комп'ютерним способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, праве - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. Текст основної частини курсової роботи може бути поділений на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТОК», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до тексту у вигляді трапеції. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам, кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи, не входять додаток, список використаних джерел, але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.

 1. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік” (1)

  Документ
  Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни„Податковий облік” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” всіх форм навчання Укладач: Л.
 2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета

  Документ
  Важливим елементом розбудови правової держави і громадянського суспільства є створення дієвого механізму захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 3. Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни

  Документ
  Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу і вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств міського господарства" (для студентів 4-5 курсів спеціальностей ЕПМГ, ММГ, ГТ та Т).
 4. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни (2)

  Документ
  Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент».
 5. Дисципліна “Аудит вивчає засоби захисту законних майнових інтересів власника шляхом проведення аудиторської експертизи фінансово-господарської діяльності підп

  Закон
  Дисципліна “Аудит” вивчає засоби захисту законних майнових інтересів власника шляхом проведення аудиторської експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств - небанківських установ.
 6. Дисципліна “Аудит” вивчає засоби захисту законних майнових інтересів власника шляхом проведення аудиторської експертизи фінансово-господарської діяльності підп

  Закон
  Основна тематика дисципліни “Аудит” пов’язана з попередніми дисциплінами фінансового циклу - “Фінанси підприємств”, “Бухгалтерський облік”, ”Фінансовий аналіз”, “Оподаткування”, “Управлінський облік”, “Контролінг” а також з дисциплінами,
 7. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістрів за спеціальністю”Педагогіка вищої школи” Укр

  Методичні рекомендації
  Методичні вказівки для проведення модульного контролю з курсу „Теорія організації” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8. 7 „Адміністративний менеджмент”.
 8. Методичні вказівки (45)

  Документ
  до виконання дипломних робіт рівня підготовки спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
 9. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.

Другие похожие документы..