Державнi будiвельнi норми україни

кафедрах, наукових пiдроздiлах, гуртожитках. Обсяг загального фонду

бiблiотеки та фiлiй, кiлькiсть читацьких мiсць, склад та площа при-

мiщень визначаються завданням на проектування.

 

     3.69 Бiблiотеки навчальних закладiв повиннi мати службовi вхо-

ди. Влаштування проходу через примiщення бiблiотеки до iнших примi-

щень не допускається. Антресолi в читальних залах повиннi  мати  не

менше двох евакуацiйних виходiв.

 

     Клубно-видовищнi примiщення

 

     3.70 При проектуваннi клубно-видовищних  примiщень  навчальних

закладiв необхiдно враховувати нормативнi вимоги до будинкiв  куль-

турно-видовищного призначення та закладiв дозвiлля.

 

     3.71 До складу клубно-видовищних  примiщень  входять:  актовий

зал з естрадою, артистичнi, конференц-зали, фойє-танцювальний  зал,

клубнi  примiщення,  студiї  естетичного  виховання,  кiноапаратна,

складськi примiщення, туалети.

 

     3.72 Мiсткiсть актових залiв  в  навчальних  закладах  повинна

складати не менше:

     - у початкових школах (1-4-й класи) - 1/2 контингенту учнiв;

     - у загальноосвiтнiх навчальних закладах II-III ступенiв

       (5-11-й класи) та профтехучилищах - 1/З контингенту учнiв

       (в сiльськiй мiсцевостi - 1/2 контингенту учнiв).

 

     У вищих навчальних закладах кiлькiсть мiсць  в  актових  залах

належить приймати в залежностi вiд розрахункової кiлькостi  студен-

тiв за таблицею 10.

 

Таблиця 10

-------------------------------------------------------------------

|                         |    Розрахуyкова кiлькiсть студентiв   |

|                         |---------------------------------------|

|       Примiщення        |До 2000|До 4000|До 6000|До 8000|10000 і|

|                         |       |       |       |       |бiльше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал              |  700  |   900 |  1100 |  1300 | 1500  |

-------------------------------------------------------------------

 

     У навчальних комплексах мiсткiсть актового  залу  визначається

умовами кооперованого використання i повинна бути не меншою мiстко-

стi, необхiдної за розрахунком для найбiльшого навчального закладу,

що входить до комплексу.

 

     3.73 Площу актових залiв з допомiжними примiщеннями та  конфе-

ренц-залiв належить визначати за таблицею 11.

 

                                              С.21 ДБН В.2.2-3-97

 

 Таблиця 11

-------------------------------------------------------------------

|                                 |   Площа на одне мiсце в залi  |

|                                 |         (не менше), м2        |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                 |  у школах та   |   у вищих    |

|         Приміщення              |     профтех-   |  навчальних  |

|                                 |     училищах   |   закладах   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал                      |       0,7      |       0,8    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал - лекцiйна аудиторiя |       1,0      |        -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фойє (кулуари)                   |       0,3      |       0,6    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Естрада                          |       0,3      |       0,2    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Радiовузол, дикторська           |       0,08     |       0,08   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Комора меблiв                    |       0,02     |       0,02   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю          |                |              |

|    до 150 мiсць:                |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |       1,25   |

|- без пюпiтрiв                   |                |       1,1    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю бiльше   |                |              |

|    150 мiсць:                   |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |        1,1   |

|- без пюпiтрiв                   |                |        1,0   |

-------------------------------------------------------------------

 

     Планування та обладнання примiщень актового залу повиннi забе-

зпечувати можливiсть проведення конференцiй, зборiв, концертiв, де-

монстрування фiльмiв  та  iнших  форм  культурно-просвiтницької  та

клубної роботи. Необхiднiсть влаштування кабiн синхронного перекла-

ду визначається завданням на проектування.

 

     3.74 Глибина естради (до стацiонарно встановленого  кiноекрана

або до задньої стiнки естради) - не менше 6 м, для сiльських  одно-

комплектних шкiл - не менше 4 м. Перевищення рiвня пiдлоги  естради

над рiвнем пiдлоги залу повинно складати:

     - для початкових шкiл - не бiльше 0,6 м;

     - для iнших навчальних закладiв - 0,75-0,9 м.

 

     При естрадi передбачаються артистичнi (не менше двох примiщень

по 12 м2), костюмернi (для зберiгання i видачi костюмiв - не  менше

12 м2), санiтарнi вузли, iнвентарна.

 

     3.75 Склад та площi клубних примiщень  визначаються  завданням

на проектування. Рекомендований перелiк примiщень для студiйно-гур-

ткових занять в загальноосвiтнiх школах наведений в додатку 6.

 

     3.76 Склад та площi клубних примiщень вищих навчальних  закла-

дiв культури та мистецтва, де цi примiщення є навчальними, розрахо-

вуються за навчальним планом i визначаються завданням на проектува-

ння.

 

                                              С.22 ДБН В.2.2-3-97

 

     Примiщення громадського харчування

 

     3.77 В усiх навчальних закладах повиннi передбачатися  їдальнi

та буфети. Необхiднiсть iнших типiв пiдприємств громадського харчу-

вання i вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на прое-

ктування.

 

     3.78 Кiлькiсть мiсць в обiднiх залах їдалень визначається з

розрахунку:

     - у загальноосвiтнiх та професiйних навчальних закладах -

       1 мiсце на 3-х учнiв;

     - у вищих навчальних закладах - 1 мiсце на 5 вiдвiдувачiв кож-

       ного контингенту (студентiв, професорсько-викладацького

       складу, наукових спiвробiтникiв, аспiрантiв, обслуговуючого

       персоналу та iн.);

     - в iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї (з врахуванням буфетiв)

       - 1 мiсце на 4 вiдвiдувачiв (слухачiв i спiвробiтникiв).

 

     3.79 Площу обiднього залу (без роздавальної) належить приймати

на одне мiсце не менше, м2:

     - в їдальнях загальноосвiтнiх навчальних закладiв - 1,0;

     - в їдальнях професiйних навчальних закладiв - 1,3;

     - в їдальнях вищих навчальних закладiв - 1,6;

     - в кафе-автоматах, в буфетах та iнших спецiалiзованих пiдпри-

       ємствах швидкого обслуговування - 1,2.

 

     3.80 Склад та площi виробничих, складських та адмiнiстративних

примiщень пiдприємств громадського харчування визначаються  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд форми виробництва (на  сирови-

нi, на напiвфабрикатах та iн.).

     В загальноосвiтнiх школах та профтехучилищах масового будiвни-

цтва належить передбачати, як правило, їдальнi на сировинi. При на-

явностi фабрики-заготiвельної допускається проектувати  їдальню  на

напiвфабрикатах.

     Примiтка. Рекомендований склад примiщень їдальнi  на  сировинi

для загальноосвiтнiх шкiл наведено в додатку 7.

 

     3.81 При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники, кiль-

кiсть яких визначається з розрахунку не менше нiж  один  умивальник

на:

     - 40 мiсць в обiдньому залi загальноосвiтнiх шкiл;

     - ЗО мiсць в обiдньому залi професiйних училищ та вищих

       навчальних закладiв.

 

     3.82 Їдальнi професiйних та вищих навчальних закладiв проекту-

ються у складi громадсько-побутових блокiв, прибудованих до  навча-

льних корпусiв або зв'язаних з ними теплими переходами.

     Великi їдальнi вищих навчальних закладiв допускається виносити

в окремi будинки на вiдстань не бiльше 500 м вiд навчальних та нав-

чально-виробничих примiщень.

     Їдальнi мiсткiстю не бiльше 50 мiсць, а також їдальнi навчаль-

них закладiв, якi реконструюються, можуть проектуватися вбудованими

в навчальнi корпуси.

 

     3.83 В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних компле-

ксiв автономнi обiднi зали чи окремi зони визначаються за норматив-

ними вимогами до їдалень вiдповiдних навчальних закладiв,  що  вхо-

дять до комплексу.

     Типи пiдприємств громадського харчування в житловiй зонi  нав-

 

                                              С.23 ДБН В.2.2-3-97

 

чального закладу визначаються завданням на проектування.

 

     Примiщення медичного обслуговування

 

     3.84 В кожному навчальному закладi необхiдно передбачати  при-

мiщення медичного обслуговування згiдно з таблицею 12.

 

 Таблиця 12

-------------------------------------------------------------------

|                    Примiщення            | Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Терапевтичний кабiнет*                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Процедурна                                |         10+8         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фiзiотерапевтичний кабiнет                |          18          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнет зубного лiкаря                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кiмната психофiзiологiчного розвантаження |          18          |

-------------------------------------------------------------------

 * Одна iз сторiн примiщення повинна бути не меншою 5,8 м (для

   перевiрки зору).

 

     Склад та площi додаткових примiщень оздоровчого пункту  визна-

чаються завданням на проектування. При профтехучилищах та вищих на-

вчальних закладах рекомендується передбачати  санаторiй-профiлакто-

рiй, а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000

студентiв i бiльше - полiклiнiку, якi проектуються за  спецiальними

нормативними документами.

 

     В сiльськiй мiсцевостi склад примiщень медичного обслуговуван-

ня учнiв встановлюється завданням на проектування.

 

     Адмiнiстративно-службовi примiщення

 

     3.85 Площi адмiнiстративно-службових примiщень навчальних зак-

ладiв належить приймати за таблицею IЗ.

 

  Таблиця 1З

-------------------------------------------------------------------

|                     Примiщення          |  Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети:                                |                       |

|- директора (ректора)                    |           24          |

|- заступника директора (проректора)      |           18          |

|- завiдуючого вiддiленням (кафедрою)     |           16          |

|Приймальна                               |           16          |

|Навчальна частина                        |           18          |

|Зал вченої ради                          |          100          |

|Викладацькi (вчительська)                |           36          |

|Методичний кабiнет                       |           36          |

|Кiмната вiдпочинку та психофiзiологiчного|           74          |

|розвантаження викладачiв                 |                       |

|Канцелярiя                               |           12          |

|Бухгалтерiя з касою                      |           18          |

|Архiв                                    |           24          |

|Ротаторна                                |           18          |

|Експедицiя                               |           12          |

-------------------------------------------------------------------

 1. Аграрне право України Янчук

  Книга
  Кон- ституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогос- подарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства
 2. Перелік національних стандартів України (дсту)

  Документ
  ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Правила i методи прийняття мiжнародних i регiональних стандартiв як мiждержавних стандартiв (ГОСТ 1.
 3. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств

  Документ
  юрид. наук Н. В. Погорецька - роздiл VI: 1, 3; канд. юрид. наук О. Тi. Радчук - роздiл VIII: 1-3; канд. юрид. наук Е. М. Бiлоусов - роздiл IV: 8; канд.
 4. Охорона та реставрація памяток містобудування та архітектури

  Документ
  В контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності та самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища населених
 5. В. В. Копєйчиков, доктори юрид наук, професори

  Документ
  В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл.
 6. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 7. Затвердж (1)

  Документ
  Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій
 8. Тема Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в мев. Світовий ринок товарів І послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабі

  Документ
  Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

Другие похожие документы..