Державнi будiвельнi норми україни

|бiнети загальноосвiтнього циклу (лiтератури, iсторiї|    2,4      |

|i суспiльнознавства, географiї, математики) в шко-  |             |

|лах, профтехучилищах                                |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Навчальнi кабiнети загальнотеоретичного профiлю в   |    2,4      |

|вищих навчальних закладах i iнститутах пiдвищення   |             |

|квалiфiкацiї                                        |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з природничих наук (фiзики, хiмiї, бiо- |             |

|логiї), навчальнi кабiнети загальнотехнiчного профi-|    2,8      |

|лю в школах, профтехучилищах, мiжшкiльних навчально-|             |

|виробничих комбiнатах                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї загальнотеоретичного профiлю в вищих на-|    4        |

|вчальних закладах та iнститутах пiдвищення квалiфi- |             |

|кацiї                                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї професiйно-технiчного i спецiального    |             |

|профiлю:                                            |             |

|- в профтехучилищах                                 |    5        |

|- у вищих навчальних закладах та iнститутах пiдвищен|    6        |

|  ня квалiфiкацiї                                   |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лiнгафоннi кабiнети                                 |    3,0*     |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети інформатики та обчислювальної техніки      |    6**      |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних за-|             |

|кладах і дипломатичного проектування в професійно-  |    2,8      |

|технічних навчальних закладах                       |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Креслярські зали, зали курсового та дипломного про- |             |

|ектування в вищих навчальних закладах:              |             |

|- технічних                                         |    3,6      |

|- архітектурних та художніх                         |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Зали малювання, живопису, скульптури                |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Театральні, музичні, репетиційні класи              |    6*       |

--------------------------------------------------------------------

                                          Закінчення таблиці слідує

 

                                              С.14 ДБН В.2.2-3-97

 

 Закінчення таблиці 4

--------------------------------------------------------------------

|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на число місць:                           |             |

|-  6-8                                              |    3        |

|- 12-15                                             |    2,5      |

|- 25                                                |    2,2      |

|- 50-75                                             |    1,5      |

|- 75-100                                            |    1,3      |

|- 100-150                                           |    1,2      |

|- 150-350                                           |    1,1      |

|- більше 350                                        |    1,0      |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на 50-150 місць із спеціальним обладнаггям|    1,8      |

|та влаштуванням зворотного зв'язку                  |             |

--------------------------------------------------------------------

 *  На половину або третину навчальної групи.

 ** На одне робоче місце біля дисплею.

 

Примітка 1. Склад та площі спальних ігрових приміщень (зон) для 1-х

класів шкіл встановлюються завданням на проектування з урахуванням

санітарно-гігієничних нормативних вимог.

 

Примітка 2. Площі приміщень наведені із розрахунку наповнюваності

навчальної групи 25 учнів (студентів). При меншій наповнюваності

навчальної групи питомі показники збільшуються (встановлюються

завданням на проектування). При наповнюваності  навчальної групи

в загальноосвітніх школах 30 учнів допускається площу класних при-

міщень, універсальних навчальних кабінетів загальноосвітнього цик-

лу приймати в розрахунку 2 м2, а лабораторій з природничих наук -

2,4 м2 на 1 учня.

 

Примітка 3. Площа навчальних приміщень, що не наведені у таблиці 4,

встановлюються завданням на проектування.

 

     3.44 Вимоги до розташування обладнання та умов видимості у на-

вчальних приміщеннях слід приймати за додатком 3.

 

     3.45 Вікна класів,  навчальних  кабінетів  та  лабораторій  не

допускається розміщувати над вікнами кухні і басейну.

     3.46 В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного

столу підлога від класної дошки до другого ряду місць повинна  бути

горизонтальною.

     В лекційних аудиторіях до 75 місць включно допускається влаш-

тування горизонтальної підолги всього приміщення.

 

     3.47 Площу препараторських при навчальних приміщеннях належить

приймати за таблицею 5. Препараторська повинна мати виходи в навча-

льне приміщення і в коридор.

 

                                              С.15 ДБН В.2.2-3-97

Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

|                Примiщення               | Площа (не менше), м2 |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська (лаборантська) при навча- |                      |

|льних кабiнетах i лабораторiях           |          16          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при лекцiйних аудиторiях з|                      |

|кiлькiстю мiсць:                         |                      |

|- до 100                                 |          18          |

|- вiд 100 до 150                         |          36          |

|- на 200 i бiльше                        |          72          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при хiмiчних та фiзичних  |                      |

|аудиторiях з кiлькiстю мiсць:            |                      |

|- до 200                                 |          70          |

|- вiд 200 до 300 включно                 |         108          |

|- на 300 i бiльше                        |         144          |

------------------------------------------------------------------

     Примiтка. При влаштуваннi в препараторськiй кабiн синхронного

перекладу площа препараторських визначається завданням на проекту-

вання з розрахунку 3,5 м2 на кожну кабiну.

 

     3.48 Зали дипломного проектування в вищих навчальних  закладах

повиннi розраховуватись на одночасне обслуговування 50%, а для спе-

цiальностей живопис, скульптура, архiтектура, дизайн - 100% диплом-

никiв. Зали дипломного проектування слiд проектувати не бiльше  нiж

на 50 мiсць, для спецiальностей живопис,  скульптура,  архiтектура,

дизайн - не бiльше 12 мiсць.

 

     3.49 Архiви для зберiгання курсових та дипломних проектiв слiд

передбачати пощею не менше 18 м, у вищих навчальних закладах  архi-

тектурного та художнього профiлю - 36 м .

 

     3.50 Лабораторiї i кабiнети технiчного та спецiального циклу з

великогабаритним  обладнанням  у  професiйних  навчальних  закладах

допускається розташовувати в блоцi навчально-виробничих майстерень.

 

     3.51 Площi навчальних кабiнетiв та лабораторiй з великогабари-

тним i середньорозмiрним обладнанням належить приймати за таблицею 6.

 

Таблиця 6

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети з великогабаритним|                  |                  |

|обладнанням (деталi та     |         25       |                  |

|вузли машин) за гiрничими, |                  |                  |

|будiвельними професiями    |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети-лабораторiї з се- |                  |                  |

|редньорозмiрним обладнанням|                  |                  |

|(стенди, лабораторнi столи)|         25       |         10       |

|за гiрничими, транспортни- |                  |                  |

|ми, металургiйними профе-  |                  |                  |

|сiями                      |                  |                  |

-------------------------------------------------------------------

                                         Закінчення таблиці слідує

 

                                              С.16 ДБН В.2.2-3-97

 Закінчення таблиці 6

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з середньороз- |                  |                  |

|мiрним обладнанням (стенди,|         12       |          9       |

|установки) за гiрничими,   |                  |                  |

|транспортними, металургiй- |                  |                  |

|ними професiями            |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

 1. Аграрне право України Янчук

  Книга
  Кон- ституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогос- подарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства
 2. Перелік національних стандартів України (дсту)

  Документ
  ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Правила i методи прийняття мiжнародних i регiональних стандартiв як мiждержавних стандартiв (ГОСТ 1.
 3. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств

  Документ
  юрид. наук Н. В. Погорецька - роздiл VI: 1, 3; канд. юрид. наук О. Тi. Радчук - роздiл VIII: 1-3; канд. юрид. наук Е. М. Бiлоусов - роздiл IV: 8; канд.
 4. Охорона та реставрація памяток містобудування та архітектури

  Документ
  В контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності та самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища населених
 5. В. В. Копєйчиков, доктори юрид наук, професори

  Документ
  В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл.
 6. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 7. Затвердж (1)

  Документ
  Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій
 8. Тема Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в мев. Світовий ринок товарів І послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабі

  Документ
  Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

Другие похожие документы..