Державнi будiвельнi норми україни

|  гуртковi юнатів      |             |Сх, Зх       |            |Пд-Зх, Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|5.Спальнi примiщення   |             |             |            |Будь-яка,  |

|                       |     Сх      |Будь-яка,    |    Сх      |крім Пн,але|

|                       |             |крiм Пн      |            |не бiльше  |

|                       |             |             |            |40% на     |

|                       |             |             |            |Пд-Зх, Зх  |

------------------------------------------------------------------------------

                                                С.9 ДБН В.2.2-3-97

 

     3.18 При недостатностi нормативного природного освiтлення нав-

чальних примiщень (пов'язанiй з клiматичними умовами) необхiдно пе-

редбачати додаткове штучне освiтлення.

 

     3.19 Орiєнтацiю вiкон навчальних примiщень  шкiльних  будинкiв

слiд приймати згiдно з таблицею 1.

 

     3.20 Орiєнтацiю свiтлових отворiв в кабiнетах i залах  диплом-

ного та курсового проектування, креслення i малювання слiд  прийма-

ти, як правило, на пiвнiч, пiвнiч-схiд i пiвнiч-захiд, а в навчаль-

них примiщеннях з персональними ЕОМ - на пiвнiч i  пiвнiч-схiд.  За

iншої орiєнтацiї слiд затосовувати засоби сонцезахисту.

 

     3.21   Необхiдно   передбачати   сонцезахиснi   пристрої   при

орiєнтацiї вiкон: для районiв України пiвнiчнiше 48o пн.ш. - на се-

ктори горизонту 90-160o i  200-275o;  для  районiв  України  45-48o

пн.ш. - на сектор горизонту 75-285o. Сонцезахиснi пристрої  повиннi

виконуватись iз негорючих матерiалiв.

 

     3.22 Допускається проектувати без природного освiтлення актовi

зали, конференц-зали, кiнолекцiйнi потоковi аудиторiї, кулуари, га-

рдеробнi, книгосховища, санiтарнi вузли (крiм туалетiв при навчаль-

них секцiях шкiл, шкiл-iнтернатiв та  профтехучилищ),  снаряднi  та

роздягальнi при фiзкультурно-спортивних залах i басейнах, радiовуз-

ли, кiноапаратнi, лабораторiї фотодруку, стрiлецькi тири, кiмна-

ти для зберiгання навчальної зброї, комори, iнвентарнi,  холодильнi

камери при кухнi, примiщення для персоналу їдалень (гардеробна, бi-

лизняна, санiтарнi вузли та душовi).

 

     3.23 Природне освiтлення коридорiв необхiдно передбачати згiд-

но з вимогами нормативних документiв (додаток 8, пп.3; 14).

 

     3.24 У будинках шкiл для свiтлопрозорого заповнення дверей  та

фрамуг (у дверях, перегородках та стiнах) для додаткового освiтлен-

ня необхiдно використовувати травмобезпечне або армоване  скло.  На

засклених дверях з двох бокiв повиннi передбачатися  захиснi  грати

на висоту не менше 1,2 м.

 

     Протипожежнi вимоги

 

     3.25 При проектуваннi навчальних закладiв необхiдно враховува-

ти вимоги пожежної безпеки, викладенi у вiдповiдних нормативних до-

кументах (додаток 8, п.п. 3; 4; 5).

 

     3.26 Розмiщення виходiв iз будинкiв та сходових клiток, макси-

мальнi розмiри сходових маршiв за пожежними вимогами, а також  роз-

мiщення та влаштування аудиторiй, актових та фiзкультурноспортивних

залiв повиннi вiдповiдати вимогам вiдповiдних нормативних  докумен-

тiв (додаток 8, п.3).

 

     3.27 Найбiльшу кiлькiсть мiсць та допустиму кiлькiсть поверхiв

в залежностi вiд ступеня вогнестiйкостi  будинкiв  загальноосвiтнiх

шкiл та навчальних корпусiв шкiл-iнтернатiв слiд приймати за табли-

цею 2.

 

                                                С.10 ДБН В.2.2-3-97

 

Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------

|Кiлькiсть учнiв чи мiсць|Ступiнь вогнестiйкостi|Кiлькiсть поверхiв|

|                        |      у будинку       |      будинку     |

|------------------------------------------------------------------|

|         До 270         |       ІІІа, V        |        1         |

|                        |        ІV            |        2         |

|         До 350         |       ІІІб           |        2         |

|         До 1600        |       ІІІ            |        3         |

|      Не нормується     |       І,ІІІ          |        4*        |

--------------------------------------------------------------------

 * У значних i найзначнiших мiстах, крiм сейсмiчних районiв

 

     3.28 Iз актового залу повинно бути не менше 2-х  виходiв.  При

влаштуваннi амфiтеатру в актовому залi чи лекцiйнiй аудиторiї, пер-

ший та останнiй ряди мiсць та евакуацiйнi виходи в яких розташованi

на рiвнях рiзних поверхiв, розрахунок шляхiв евакуацiї слiд  прово-

дити виходячи з необхiдностi евакуацiї 2/3 глядачiв на  нижнiй  по-

верх та I/З глядачiв на верхнiй поверх.

     Допускається передбачати один евакуацiйний вихiд  з  балкону,

мiсткiсть якого не перевищує 50  мiсць.  Евакуацiя  глядачiв, що

знаходяться на балконi, не повинна здiйснюватись через зал.

 

     3.29 Навчальнi секцiї 1-х класiв необхiдно розташовувати не ви-

ще 2-го поверху та при наявностi спальних примiщень  вiдокремлювати

вiд iнших навчальних секцiй протипожежними перегородками  1-го  ти-

пу. На 4-му поверсi будинкiв шкiл допускається розмiщувати не бiль-

ше 25% навчальних примiщень.

 

     3.30 Перекриття над пiдвальними примiщеннями будинкiв шкiл IIIб

IV, V ступенiв вогнестiйкостi повинно бути протипожежним 3-го типу.

 

     3.31 При розрахунку ширини шляхiв  евакуацiї  найбiльша  кiль-

кiсть людей, що одночасно перебувають на поверсi в будинку  загаль-

ноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв, повинна визначатись, виходячи з

мiсткостi навчальних примiщень, примiщень для трудового навчання, а

також фiзкультурно-спортивного та актового залiв, що знаходяться на

даному поверсi.

 

     3.32 Ширина дверей виходiв з примiщень, в яких одночасно  може

знаходитись бiльше 15 учнiв, повинна бути не меншою 0,9 м.

 

     3.33 Вiдстань по коридору вiд дверей найбiльш вiддалених  при-

мiщень (крiм вбиралень, умивалень, душових та  iнших  обслуговуючих

примiщень) до виходу назовнi або на сходову клiтку у будинках зага-

льноосвiтнiх шкiл, професiйних та вищих навчальних закладiв повинна

бути не бiльшою вказаної в таблицi 3.

 

                                                С.11 ДБН В.2.2-3-97

 

Таблиця З

----------------------------------------------------------------------------

|                            | Вiдстань, м, при щiльностi людського потоку |

|                            | потоку при евакуацiї бiльше 2 до 3 люд/м2 * |

|        При евакуацiї       |---------------------------------------------|

|                            |     Для будинкiв навчальних закладiв зi     |

|                            |          ступенем вогнестiйкостi            |

|                            |---------------------------------------------|

|                            |   І-ІІІ   |   ІІІб, IV   |   ІІІа, IVа, V   |

|--------------------------------------------------------------------------|

|А.3 примiщень, розташованих |           |              |                  |

|  мiж сходовими клiтками або|     50    |       35     |        25        |

|  виходами назовнi          |           |              |                  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|Б.Iз примiщень з виходами у |     25    |       15     |        10        |

|  тупиковий коридор або хол |           |              |                  |

----------------------------------------------------------------------------

 * Вiдношення числа евакуйованих з примiщень до площi шляху евакуацiї.

 

     Примiтка. Загальна мiсткiсть примiщень, що виходять у  тупико-

вий коридор або хол будинкiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйних  та

вищих навчальних закладiв І-ІІІ ступеня вогнестiйкостi заввишки  не

бiльше чотирьох поверхiв, повинна бути не бiльшою нiж 125  чоловiк.

При цьому вiдстань вiд дверей найбiльш вiддалених примiщень до  ви-

ходу у найбiльш вiддалену сходову клiтку повинна  бути  не  бiльшою

нiж 100 м.

 

     3.34 Ширину коридорiв на поверхах,  де  знаходяться  навчальнi

примiщення, а також переходiв мiж корпусами  належить  приймати  не

менше 2,2 м. Ширина iнших коридорiв повинна бути не  менше  1,4  м.

     Ширина рекреацiйних  примiщень  при  однобiчному  розташуваннi

примiщень кабiнетiв i лабораторiй повинна прийматися не  менше  2,8

м, ширина рекреацiйних примiщень, якi прилягають до кабiнетiв i ла-

бораторiй з двобiчним  розташуванням  та  до  навчальних  примiщень

1-4-х класiв шкiл - не менше 3,5 м.

 

     3.35 Навчальнi примiщення, що входять до складу  будинку  мiс-

ткiстю бiльше 50 чоловiк або багатофункцiонального комплексу навча-

льних закладiв спiльно з дитячими дошкiльними та iншими громадськи-

ми закладами, житлом персоналу або гуртожитками, необхiдно вiдокре-

млювати вiд житла та примiщень iнших закладiв протипожежними  пере-

городками 1-го типу та перекриттями 3-го типу з влаштуванням  окре-

мого виходу назовнi.

     Перегородки та перекриття, що вiдокремлюють житловi примiщення

вiд шкiльних, повиннi мати межу вогнестiйкостi не  менше  нiж  0,75

год.

     Ступiнь вогнестiйкостi будинкiв слiд приймати за загальною кi-

лькiстю мiсць у будинку, а при влаштуваннi протипожежної стiни  мiж

навчальним закладом та iншими громадськими установами - за кiлькiс-

тю мiсць у кожнiй частинi будинку.

 

     3.36 До будинкiв шкiл та навчальних  корпусiв  шкiл-iнтернатiв

III, IIIа, IIIб, IV та V ступенiв вогнестiйкостi спальнi корпуси

розташовувати впритул не допускається.

 

     3.37 В школах-iнтернатах спальнi примiщення необхiдно розмiщу-

вати в блоках або частинах будинку, вiдокремлених вiд iнших  примi-

щень протипожежними стiнами.

 

                                              С.12 ДБН В.2.2-3-97

 

     3.38 Із майстернi з обробки деревини та комбiнованої майстернi

з обробки металу та деревини необхiдно передбачати додатковий вихiд

безпосередньо назовнi з утепленим тамбуром або через окремий  кори-

дор, у який вiдсутнi виходи iз класiв, навчальних кабiнетiв та  ла-

бораторiй.

 

     3.39 Поручнi та огорожi на поверхах на шляхах евакуацiї у шко-

лах та навчальних корпусах шкiл-iнтернатiв, де розташованi примiщен-

ня для 1-4-х класiв, повиннi вiдповiдати таким додатковим вимогам:

     - висота огорожi сходiв, якими користуються дiти, повинна бути

       1,5 м з поручнем на висотi 0,8 м;

     - в огорожi сходiв вертикальнi елементи повиннi мати просвiт

       не бiльше нiж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожi,

       крiм поручня, не допускається);

     - висота огорожi ганкiв, що розмiщенi на рiвнi 0,45 м i бiльше

       вiд землi, повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись

       поручнем.

 

     3.40 Зовнiшнi вiдкритi сходи не  допускається  використовувати

як другий евакуацiйний вихiд з другого  i  вище  поверхiв  будинкiв

шкiл та шкiл-iнтернатiв.

 

     3.41 Розташування  в  основних  будинках  навчальних  закладiв

складських примiщень для зберiгання легкозаймистих та горючих мате-

рiалiв не допускається.

 

     3.42 3 груп примiщень, розташованих у пiдвальному або  цоколь-

ному поверсi будинкiв шкiл та спальних корпусiв, необхiдно передба-

чати не менше двох евакуацiйних виходiв безпосередньо назовнi.  Для

цих груп примiщень допускається влаштування виходiв на  1-й  поверх

через окремi сходовi клiтки, не зв'язанi з  внутрiшнiми  вiдкритими

сходами та загальними сходовими клiтками.

 

     Навчальнi примiщення

 

     3.43 Площi навчальних примiщень визначаються  за  розрахунком,

виходячи з призначення примiщень, наповнюваностi  груп  при  рiзних

видах навчальних занять та питомих показникiв  розрахункової  площi

на одного учня.

     Наповнюванiсть навчальних груп (пiдгруп) визначається  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд видiв навчальних занять,  форм

i методiв навчання. Питомi показники площ основних навчальних  при-

мiщень належить приймати за таблицею 4.

 

                                              С.13 ДБН В.2.2-3-97

 

Таблиця 4

 

--------------------------------------------------------------------

|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Класнi примiщення в школах                          |    2,4      |

|------------------------------------------------------------------|

|Унiверсальнi навчальнi кабiнети i спецiалiзованi ка-|             |

 1. Аграрне право України Янчук

  Книга
  Кон- ституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогос- подарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства
 2. Перелік національних стандартів України (дсту)

  Документ
  ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Правила i методи прийняття мiжнародних i регiональних стандартiв як мiждержавних стандартiв (ГОСТ 1.
 3. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств

  Документ
  юрид. наук Н. В. Погорецька - роздiл VI: 1, 3; канд. юрид. наук О. Тi. Радчук - роздiл VIII: 1-3; канд. юрид. наук Е. М. Бiлоусов - роздiл IV: 8; канд.
 4. Охорона та реставрація памяток містобудування та архітектури

  Документ
  В контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності та самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища населених
 5. В. В. Копєйчиков, доктори юрид наук, професори

  Документ
  В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл.
 6. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 7. Затвердж (1)

  Документ
  Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій
 8. Тема Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в мев. Світовий ринок товарів І послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабі

  Документ
  Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

Другие похожие документы..