Державнi будiвельнi норми україни

або заасфальтованi (бетоннi) майданчики для збирання смiття в кон-

тейнери на вiдстанi вiд будинкiв навчальних закладiв не менше нiж

25 м.

     В господарськiй зонi загальноосвiтнiх шкiл i профтехучилищ до-

пускається розмщувати овочесховище, площа якого встановлюється зав-

данням на проектування.

     Господарська зона повинна мати окремий в'їзд i розташовуватись

поблизу навчально-виробничої зони, виробничих та складських примi-

щень їдальнi.

 

     2.21 Житлова зона з розташованими на нiй  будинка  гуртожиткiв

для учнів, студентів, аспірантів, слухачiв проектується за  нор-

мативними вимогами до житлових будинкiв (додаток 8. пп.1, 2).

 

                                                С.5 ДБН В.2.2-3-97

 

     2.22 Житлова зона повинна мати окремий вхiд з боку вулиць та

проїздiв, ізолюватись від господарської зони. Допускається розмiщу-

вати гуртожитки на окремих дiлянках за умови транспортно-пішоходної

доступностi не бiльше 40 хвилин (крiм спальних корпусiв шкiл i

шкіл-iнтернатiв).

     У житловiй зонi допускається розмiщення житлових будинкiв  для

викладачiв та обслуговуючого персоналу (на перiод роботи в навчаль-

ному закладi), готелiв для короткочасного  перебування  фахiвцiв  у

навчальному закладi з влаштуванням окремих  пiд'їздiв  до  житлових

будинкiв з боку вулиць та магiстралей, iзольованих вiд пiд'їздiв до

гуртожиткiв.

 

     2.23 Дiлянку навчального закладу не допускається перетинати

мiськими вулицями та дорогами.

 

                   З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ

 

     Загальнi вимоги

 

     3.1 У будинках навчальних закладiв в залежностi вiд типу  нав-

чального закладу передбачаються  такi  функцiональнi  групи  примi-

щень:

     - класи (в школах), навчальнi кабiнети, лабораторiї та аудито-

       рiї;

     - зали креслення (в професiйних та вищих навчальних закладах);

     - навчально-виробничi;

     - навчально-науковi (у вищих навчальних закладах);

     - фiзкультурно-спортивнi;

     - бiблiотека;

     - клубно-видовищнi;

     - громадського харчування;

     - медичного обслуговування;

     - адмiнiстративно-службовi;

     - допомiжнi та пiдсобнi (вестибюль, гардероби, рекреацiї,

       санвузли, комори та iн.).

 

     Крiм основних груп примiщень, у функцiональну структуру навча-

льного закладу можуть бути включенi iншi примiщення згiдно з техно-

логiчними вимогами.

     При будiвицтвi нових та модернiзацiї iснуючих навчальних  зак-

ладiв в забудовi, яка сформувалася, склад примiщень може бути вста-

новлений iз врахуванням часткового використання вiдповiдних  примi-

щень iнших закладiв за погодженням iз службами державного  санiтар-

ного нагляду. Структура мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв

встановлюється завданням на проектування.

 

     3.2 Перелiк та площi примiщень визначаються завданням на прое-

ктування з урахуванням контингенту учнiв (студентiв), штатного роз-

кладу адмiнiстративно-викладацького та допомiжного персоналу,  нав-

чальних планiв, особливостей органiзацiї навчально-виховного проце-

су.

 

     3.3 Будинки загальноосвiтнiх шкiл i шкiл-iнтернатiв  необхiдно

проектувати з урахуванням таких функцiональних вимог:

     а) навчальнi примiщення групуються в навчальнi секцiї за вiко-

        вими i навчально-технологiчними ознаками:

         - навчальнi секцiї для 1-х класiв (шестирiчок), якi об'єд-

           нують примiщення не бiльше двох паралельних класiв, з

           рекреацiями, гардеробними та санiтарними вузлами;

         - навчальнi секцiї 2-4-х класiв у складi не бiльше шести

                                                С.6 ДБН В.2.2-3-97

 

           класних примiщень, майстернi для трудового навчання,

           унiверсального примiщення для груп подовженого дня, рек-

           реацiйних примiщень i санiтарних вузлiв;

         - навчальнi секцiї 5-11-х класiв, до складу яких входять

           унiверсальнi та спецiалiзованi навчальнi кабiнети, кабi-

           нети-лабораторiї, рекреацiйнi примiщення; санiтарнi вуз-

           ли допускається розмiщувати поза навчальними секцiями (в

           двоповерхових будинках санiтарнi вузли можна розташо-

           вувати на одному з поверхiв зосереджено);

     б) навчальнi секцiї 1, 2-4-х класiв повиннi бути вiдокремлени-

        ми i непрохiдними для учнiв iнших вiкових груп;

     в) навчальнi секцiї i загальношкiльнi групи примiщень можуть

        розташовуватись у загальному компактному будинку централi-

        зованого типу або у взаємозв'язаних функцiональних блоках.

 

     У   спецiалiзованих   школах   з   iндивiдуальною   навчальною

технологiєю за погодженням з мiсцевими органами освiти i санiтарно-

го нагляду допускається  iнша  побудова  функцiонально-планувальної

структури будинку, яка встановлюється завданням на проектування.

 

     3.4 Примiщення професiйних навчальних закладiв слiд  групувати

з видiленням навчального, громадсько-побутового та навчально-вироб-

ничого корпусiв. Допускається розмiщення навчальних та  громадсько-

побутових примiщень в одному будинку з видiленням  навчально-вироб-

ничих майстерень в iзольовану секцiю, прибудований блок або  вiдок-

ремлений корпус при дотриманнi навчально-технологiчних та  санiтар-

но-гiгiєнiчних вимог.

     Допускається проектування гуртожиткiв в спiльному об'ємi з бу-

динками навчальних  закладiв  при  дотриманнi  протипожежних  вимог

(п.3.35).

 

     3.5 В навчальних примiщеннях з постiйним  перебуванням  людей,

окрiм необхiдних систем вентиляцiї, слiд передбачати наскрiзне  або

кутове провiтрювання примiщень (в тому числi через рекреацiї, кори-

дор або сумiжне примiщення).

     Вiкна повиннi бути обладнанi пристроями механiчного вiдчинення

фрамуг чи кватирками на доступнiй для вiдчинення висотi.

 

     3.6 Навчальнi примiщення належить iзолювати вiд примiщень,  де

є джерела розповсюдження  шуму  (майстернi,  фiзкультурно-спортивнi

зали тощо) i запахiв (їдальнi i т.п.).

     Спецiальнi хiмiчнi, радiотехнiчнi та iншi лабораторiї, що  ви-

магають захисту вiд електромагнiтних  перешкод,  джерел  iонiзуючих

випромiнювань, надмiрно високих та  низьких  температур,  вiбрацiї,

звукового тиску i т.iн., необхiдно проектувати за вiдповiдними нор-

мативними документами.

 

     3.7 Входи в навчальнi примiщення слiд передбачати з боку пере-

днiх столiв чи парт. Кiлькiсть навчальних примiщень  iз  входами  з

боку заднiх столiв чи парт не повинна перевищувати 50%.

 

     3.8 Фiзкультурно-спортивнi зали, клубно-видовищнi  примiщення,

бiблiотеки, їдальнi (крiм їдалень шкiл) належить розмiщувати з ура-

хуванням можливостi використання їх для задоволення потреб населен-

ня.

 

     3.9 Фiзкультурно-спортивнi зали належить розмiщувати  не  вище

другого поверху, не допускається  розмiщувати  їх  над  навчальними

примiщеннями, передбачати проходи в фiзкультурно-спортивнi зали че-

рез класнi та спальнi групи примiщень, а також проходи в роздягаль-

                                                С.7 ДБН В.2.2-3-97

 

нi та санiтарно-побутовi примiщення через спортивний зал.

     В    умовах    реконструкцiї    фiзкультурно-спортивнi    зали

допускається розмiщувати над навчальними примiщеннями за умови дот-

римання вiдповiдних заходiв щодо захисту вiд шуму та вiбрацiї  вiд-

повiдно до вимог санiтарних норм.

 

     3.10 При проектуваннi комплексiв  навчальних  закладiв  одного

або рiзних рiвнiв освiти, а також кооперуваннi навчальних  закладiв

з iншими громадськими будинками  (фiзкультурно-спортивнi,  культур-

но-видовищнi, для дозвiлля) допускається за узгодженням iз  санепi-

демслужбою об'єднувати однорiднi за  призначенням  групи  примiщень

для спiльного використання, не погiршуючи умов проведення  навчаль-

ного процесу та не ускладнюючи режиму експлуатацiї будинку. В  коо-

перованих блоках необхiдно передбачати окремi вестибюльнi групи.

 

     3.11 Поверховiсть будинкiв належить приймати:

     - не бiльше 3-х поверхiв - загальноосвiтнiх навчальних закла-

       дiв (у значних i найзначнiших мiстах, крiм районiв з сейсмi-

       чнiстю 7-8 балiв, допускається будiвництво 4-поверхових бу-

       динкiв шкiл);

     - не бiльше 4-х поверхiв - профтехучилищ.

 

     Навчальнi корпуси вищих навчальних закладiв та iнститутiв пiд-

вищення квалiфiкацiї слiд передбачати висотою вiд рiвня землi, виз-

наченою бiля входу в будинок, до пiдлоги останнього поверху не  бi-

льше 26,5 м.

     При мiстобудiвному обгрунтуваннi та узгодженнi з  територiаль-

ними органами державного пожежного нагляду допускається  збiльшення

поверховостi будинкiв.

 

     3.12 В навчальних корпусах заввишки бiльше 4-х поверхiв  нале-

жить передбачати пасажирськi лiфти. Вантажнi лiфти необхiдно проек-

тувати у вiдповiдностi з технологiчними вимогами.

     Спецiальнi лiфти для користування iнвалiдами на крiслах-коляс-

ках проектуються в будинках заввишки в 2 та  бiльше  поверхiв,  якi

передбачають вiдвiдування дiтьми i  дорослими  з  порушенням  опор-

но-рухового апарату.

 

     3.13 Висоту поверхiв навчальних примiщень загальнотеоретичного

профiлю вiд пiдлоги до пiдлоги наступного поверху належить приймати

не менше 3,6 м.

     Висоту  поверхiв,  на  яких  розмiщуються  лекцiйнi   потоковi

аудиторiї мiсткiстю вiд 50 мiсць i бiльше, головнi вестибюлi i  за-

льнi рекреацiї, лабораторiї обчислювальної технiки,  лабораторiї  i

майстернi з великогабаритним устаткуванням, а також  актових  залiв

та фiзкультурно-спортивних споруд належить приймати за  технологiч-

ними, гiгiєнiчними та архiтектурно-композицiйними вимогами, але  не

менше 4,2 м.

 

     3.14 Висоту пiдвiконної частини зовнiшнiх стiн навчальних, на-

вчально-лабораторних i навчальновиробничих примiщень  вiд  поверхнi

пiдлоги належить приймати не менше 80 см.

 

     3.15 Навчальнi, навчально-виробничi i навчально-допомiжнi при-

мiщення навчальних закладiв понинi розташовуватись, як  правило,  в

надземних поверхах.

     В пiдземних поверхах  допускається  розмiщувати  книгосховища,

навчальнi тири, комори, крiм примiщень з легкозаймистими  речовина-

ми, iнженерно-технiчнi примiщення.

     В цокольних поверхах (пiдлога яких розташована не нижче 0,5  м

                                                С.8 ДБН В.2.2-3-97

вiд планувальної вiдмiтки тротуару або вимощення) допускається роз-

мiщувати тi самi примiщення, що й у пiдземних поверхах, а також на-

вчально-виробничi майстернi i лабораторiї з важким i великогабарит-

ним устаткуванням (без влаштування пiдвалу пiд ними), басейни, сау-

ни, фiзкультурно-спортивнi i актовi зали, фойє, дискотеки, танцюва-

льнi зали, їдальнi,  вестибюлi,  гардеробнi,  душовi,  роздягальнi,

вмивальнi та iншi примiщення згiдно з додатком 8, п. 3.

 

     Природне освiтлення

 

     3.16 Природне освiтленя  примiщень  навчальних  закладiв  слiд

проектувати з урахуванням вимог вiдповiдних нормативних  документiв

(додаток 8, п. 14).

     Органiзацiя свiтлових отворiв, розташування обладнання та меб-

лiв в навчальних  примiщеннях  повиннi  забезпечувати  лiвостороннє

природне освiтлення робочих мiсць учнiв або змiшане (верхнє з  бiч-

ним лiвостороннiм). Вимоги до освiтлення навчально-виробничих майс-

терень, необхiднiсть влаштування мiсцевого освiтлення робочих мiсць

визначаються завданням на проектування згiдно з  технологiчними  та

санiтарно-гiгiєнiчними нормативами. Допускається у  потокових  лек-

цiйних аудиторiях та кабiнетах курсового i дипломного проектування,

навчально-виробничих майстернях i лабораторiях  з  великогабаритним

обладнанням передбачати тiльки верхнє природне освiтлення.

 

     3.17 Природне освiтлення навчальних примiщень з вiдеомонiтора-

ми повинно вiдповiдати вимогам спецiальних  нормативних  документiв

(додаток 8, п. 17).

 

Таблиця 1

                Орiєнтацiя вiкон шкiльних будинкiв

 

------------------------------------------------------------------------------

|                       | Орiєнтацiя вiкон для розрахункових географiчних    |

|  Приміщення           |              поясів північної широти               |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       |   iвнiчнiше 48о пн.ш.     |      45-48о пн.ш.      |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       | оптимальна  | допустима   | оптимальна | допустима |

|----------------------------------------------------------------------------|

|1.Класи та класи-iгровi|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 25%|  Пд, Пд-Сх |Будь-яка,  |

|                       |             |  Пд-Зх, Зх  |            |крім       |

|                       |             |             |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|2.Кабiнети та лаборато-|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 50%|Пд, Сх,     |Будь-яка,  |

|  рії (крiм вказаних в |             |    на iншi  |  Пд-Сх     |крiм       |

|  п.п.3,4даної таблицi)|             |    сторони  |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|3.Кабiнети iнформатики |Пн, Пн-Сх,   |Будь-яка,    |Пн, Пн-Сх,  |Будь-яка,  |

|  та обчислювальної те-|Пн-Зх        |крім Пд-Сх   |Пн-Зх       |крім       |

|  хнiки, образотворчих |             |i Пд-Зх      |            |Зх, Пд-Зх  |

|  мистецтв, креслення  |             |             |            |           |

|----------------------------------------------------------------------------|

|4.Лабораторiя бiології,|     Пд      |Пд-Сх, Пд-Зх,|    Пд      |Сх, Пд-Сх, |

 1. Аграрне право України Янчук

  Книга
  Кон- ституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогос- подарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства
 2. Перелік національних стандартів України (дсту)

  Документ
  ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Правила i методи прийняття мiжнародних i регiональних стандартiв як мiждержавних стандартiв (ГОСТ 1.
 3. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств

  Документ
  юрид. наук Н. В. Погорецька - роздiл VI: 1, 3; канд. юрид. наук О. Тi. Радчук - роздiл VIII: 1-3; канд. юрид. наук Е. М. Бiлоусов - роздiл IV: 8; канд.
 4. Охорона та реставрація памяток містобудування та архітектури

  Документ
  В контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності та самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища населених
 5. В. В. Копєйчиков, доктори юрид наук, професори

  Документ
  В. Ф. Опришко (кер. авт. кол.), д-р юрид. наук, проф. — § 7—12 гл. І, § 2, 8 гл. ІІ, гл. ХVIII; Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц. — передмова, § 1—6 гл.
 6. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 7. Затвердж (1)

  Документ
  Керуючись чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, Замовник торгів, зазначений нижче (далі – Замовник), оголошує торги (конкурсні торги) на закупівлю предмету, зазначеного нижче, на умовах, визначених у цій
 8. Тема Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в мев. Світовий ринок товарів І послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабі

  Документ
  Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

Другие похожие документы..