Наукові записки. Випуск 78 (1). Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: рвв кдпу ім. В. Венниченка, 2008. 276 с

Наукові записки. – Випуск 78 (1). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Венниченка, 2008. – 276 с

.


РОЗДІЛ І. СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО- ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ

СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИЗ

Іван Бех ЕСТЕТИКА ДУХОВНОСТІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО З

Михаил Богуславский ДИНАМИКА ЦЕЛЕЦЕННОСТНЫХ СМЫСЛОВ ВОСПИТАНИЯ В

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В.А.СУХОМЛИНСКОГО 5

Іван Прокопенко ЦІННОСТІ Й ЦІЛІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 9

ЧжоуЖуньчжи,ДуЯньянь РОЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫСШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА ОСНОВЕ ИДЕИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО 14

Володимир Кузь В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ДЕКІЛЬКА ДУМОК ДО ЮВІЛЕЮ 17

Роман Арцишевський НА ШЛЯХУ ДО ЛЮДИНИ

(ІДЕЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 20

Віктор Євдокимов КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК 25

НаталіяДічекОДУХОТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІКИ- ГОЛОВНА МЕТА НОВАТОРСТВА

В.СУХОМЛИНСЬКОГО 30

Надія Кудикіна ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА

ЕСТЕТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 36

Василь Кушнір, Григорій Кушнір ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 39

Марина Гриньова, Юрій Кращенко БІОЕТИКА В ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 46

Татьяна Русакова ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ

В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ В.А.СУХОМЛИНСКОГО О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 51

Ольга Жорнова АРХЕТИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК ВИМІР ЖИТТЄЗДАТНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО) 56

Ольга Заболотська ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 60

Артур Аллагулов АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ИЗУЧЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПАВЛЫШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 64

Адам Бик ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 68

Тетяна Дяченко В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ

БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 72

Василь Кузьменко В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ

НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СВІТ 76

Василь Ликов РОЗВИТОК В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ ІДЕЙ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 80

Віра Мелешко ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 85

Віталій Омельяненко АПОСТОЛ ДУХОВНОЇ МУДРОСТІ НАРОДУ 89

Оксана Петренко ТРАДИЦІЇ ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЧАСІВ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

ЯК ФАКТОР ТЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 93

Лідія Пироженко В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗБУДОВУ ЗМІСТУ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 98

Анатолій Рацул В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО СІМЕЙНО-ШКІЛЬНЕ

ТА РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 103

Наталія Савченко УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОПКА

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 106

Наталія Тарапака ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА РОДИНИ 111

Світлана Тарасова ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ

ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 115

Оксана Філоненко ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НА ВИХОВНУ РОЛЬ ПРАЦІ 119

Татьяна Челпаченко РАЗВИТИе ИДЕИ ГАРМОНИИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

ШКОЛЬНИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО 124

Катерина Юр'ева ДО ПРОБЛЕМИ ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 129

Вікторія Грицак ЩАСТЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 134

Сніжина Ільченко АКТУАЛЬНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОСВІТИ Й ДЕМОКРАТИЗАЦІЙ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 139

Ганна Ісаєва ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ І НАВИЧОК РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ У

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 141

Галина Кіт ДОСЛІДНИЦТВО - ЗАПОРУКА УСПІХУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ 147

Валентина Невмержицька ПРОБЛЕМА ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ ШКОЛЯРІВ

У ПРАЦЯХ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 151

Наталія Ревнюк ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ

КОНЦЕПЦІЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 154

Олена Сараєва СУХОМЛИНІСТИКА ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 159

Катерина Фатеева ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 163

Ілля Шевченко МОЇ НЕЗАБУТНІ ЗУСТРІЧІ З В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ 166

РОЗДІЛ II. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСВІДІ171

Алла Богуш, Лариса Березівська РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДИТИНИ

В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 171

Світлана Литвиненко ВИХОВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 174

М.И. Мухин ВКЛАД В.А.СУХОМЛИНСКОГО В РАЗРАБОТКУ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 178

Василина Хайруліна ВИХОВАННЯ СЕРЦЕМ 189

Галина Дідич, Микола Гейченко ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ

ВИХОВАННІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 193

Борис Дьяченко КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ

Й ДІАЛОГ З В. СУХОМЛИНСЬКИМ 196

Любомира Калуська РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

В ОСВІТШЙ МОДЕЛІ «ДОВКІЛЛЯ» 200

Катерина HopВИКОРИСТАННЯ КАЗОК В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 204

Ірина Середа СИСТЕМА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНе ЕСТЕТИЧНе

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 208

Ярослав Черньонков ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В УМОВАХ СТВОРЕННЯ «ШКОЛИ ДУХОВНОСТІ» У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 213

Ма Синьгун СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА.

РАЗМЫШЛЕНИЕ И ПРАКТИКА ГАРМОНИЧНОГО ВОСПИТАНИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО.... 218

Людмила Войтова ШКІЛЬНЕ КРАЄЗНАВСТВО У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 225

Галина Герасимова ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

В ПРАКТИКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 229

Оксана Данилко ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 233

Вікторія Замша, Юлія Кудлай ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УЧНІВ ЗА СУХОМЛИНСЬКИМ 237

Віта Зарецька ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 240

Тетяна Кравченко СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО / 243

Тетяна Кучай ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧОСТІ

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ВТІЛЕННЯ ЙОГО ІДЕЙ В ЕДУКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ШКОЛИ 246

Тетяна Махиня УПРОВАДЖЕННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАТРОНАТУ СІМ'Ї 249

Тамара Медведева ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА У ВИХОВНІЙ РОБОТІ 253

Вадим Мужичок В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЯК СКЛАДОВУ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 257

Анатолій Наточій ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

У ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ УКРАЇНИ 260

Тетяна Тоцька ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В РОБОТУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (за результатами роботи експериментального майданчика

ДНЗ «Ялинка» управління освіти Броварської міської ради) 264

Вікторія Юрчак ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ 269

Наукові записки. – Випуск 78 (2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Венниченка, 2008. – 393 с.

РОЗДІЛ III.

ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ЯК ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Микола Вашуленко. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ - ТВОРЕЦЬ ДИТИНСТВА РІДНОЇ МОВИ З

Олександра Савченко. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА СТРИЖНЕВА ПРОБЛЕМА

ТВОРЧОСТІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 5

Світлана Бричок. В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 9

Олена Жорнова. ВИХОВАННЯ СПОЖИВАЧА МИСТЕЦТВА ЯК ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ:
ПОГЛЯДИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СУЧАСНЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОГО
ВПЛИВУ 13

Тетяна Завгородня. ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО СОЦІАЛІЗАЦІЮ УЧНІВ МОЛОДШИХ

КЛАСІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 18

Сергій Мельничук, Валентина Владимирова. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 21

Алла Растригіиа. ЦІННІСНІ ВИМІРИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 23

Людмила Бондар. В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ГАРМОНІЯ ТВОРЕННЯ ЛЮДИНИ 26

Ли Чжтьси. БЛЕСК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В РУИНАХ - КИТАЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

В ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 12 МАЯ 30

Т. Бреусова. К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 33

Галина Васьківська. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ У ШКОЛЯРІВ

КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 35

Тамара Гринь. В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

І ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 40

Юрій Грицай. В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДИТИНИ ЯК

ПЕРШООСНОВУ РОЗВИТКУ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ 45

Тетяна Довга. ЕТИЧНІ ГРАНІ ДИТЯЧОГО СВІТОБАЧЕННЯ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 48

Надія Калініченко. ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

В ПЕДАГОГІЦІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 51

Наталія Комісаренко. ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 57

Лариса Кондратенко. МЕХАНІЗМИ САМОСТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ АБО НАРОДЖЕННЯ
ГРОМАДЯНИНА 59

Галина Кривошеєва. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ГУМАНІСТИЧНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 63

Ніна Кравець. КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОПКА ТА ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 67

Алла Лопухівська. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 71

Анатолій Луцюк. ГУМАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМИН У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 76

Дмитро Пащенко. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 78

Ольга Попенко. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ РІДНОЇ МОВИ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ДИТИНИ 83

Андрій Семез. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ СОВІСТІ. ОБОВ'ЯЗКУ,

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 87

Ніна Слюсаренко. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 90

Олександра Соколовська. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ 96

Микола Соловей. ПОГЛЯДИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
НЕГАТИВНОГО ВЧИНКУ ПІДЛІТКА 101

Тетяна Фшмонова. ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВАЖКИХ ДІТЕЙ 104

Людмила Хлебникова. СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 109

Світлана Якименко. ФІЛОСОФІЯ ДИТИНСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 112

Ірина Воробйова, Людмила Воробйова. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИВЧЕННЯ

ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАСАДАХ ГУМАНІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 115

Оксана Авраменко. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО Ж ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ

ЩОДО РІЗНОВІКОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ДІТЕЙ 120

Оксана Барнич. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ІДЕЙ

ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 125

Тетяна Башинська. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОЇ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 130

Людмила Дяченко. ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 135

ІннаКончиц. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ 140

Любов Луценко. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ В СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО.... 144 Юрій Мельник. РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 148

Любов Навозняк. ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ГРАНЕЙ ОСОБИСТОСТІ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 153

Лариса Ткачук. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕМОЦІЇ РАДОСТІ УСПІХУ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО І57

Віталій Щербина, НАРОДНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСНОВА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СПАДЩИНІ

В.СУХОМЛИНСЬКОГО 164

Валентина Лозова, Ганна Троцко. ІДЕЇ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 168

РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОМУ ВИМІРІ

Михайло Антонець. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ І БОРОТЬБА ІДЕЙ У РАДЯНСЬКІЙ

ПЕДАГОГІЦІ 60-70-Х РОКІВ XX СТ 173

Микола Сметанський. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ А.МАКАРЕНКА

І В.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 179

Лариса Березівська. ТВОРЧА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІКИ

СПІВРОБІТНИЦТВА 183

Світлана Белова. СИСТЕМА ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА Г.ШАРЕЛЬМАНА 187

Валентина Борова. РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВ О ДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО

В КОРИГУВАННІ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 19!

Зінаїда Пптерс. ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ:

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД 195

Тетяна Кравцова, Володимир Метель. ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ ДИТИНИ В ПОГЛЯДАХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ XIX -

ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 200

Людмила Заліток, Павла Рогова. ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У БІБЛІОГРАФІЇ 205

Олександра Холтобіна. СПАДЩИНА В. СУХОМЛИНСЬКОГО Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ВІТЧИЗНЯНОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 208

Алла Загородня. В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА І.О. СИНИЦЯ: ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ

МОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 213Тетяна Кочубей. ФІЛОСОФІЯ ДИТИНСТВА В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ

ТА ПРАКТИЧНОМУ ДОСВІДІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 217

Мирослава Ткачук. С.РУСОВА ТА В.СУХОМЛИНСЬКИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 223

РОЗДІЛ V.

СУХОМЛИНІСТИКА ПРО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ

І СОЦІАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

Наталія Побірченко, Галина Кловак. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ:

В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І СУЧАСНІСТЬ 229

Валерій Радул, Віталій Кравцов. ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО РОЗВИТОК

МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 235

Валентина Рындак. УЧИТЕЛЬ В ПЕДАГОГИКЕ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 240

Микола Михайліченко. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 247

Тамара Сорочин. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ ЗА В СУХОМЛИНСЬКИМ: ПОГЛЯД ІЗ СЬОГОДЕННЯ...252 Людмила Соколова, Наталья Науменко. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В НАСЛЕДИИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 258

Ганна Бєлан. СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО
ПЕДАГОГА 262

Микола Дубінка. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
ШКОЛЯРА ТА ЙОГО ПОКЛИКАННЯ 266

Віталій Завіна. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 271

Леонід Бабенко. ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

ШКОЛАХ УКРАЇНИ В XX СТОЛІТТІ : 275

Галина Кондратенко, Людмила Бабіч. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА

ОСНОВІ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 280

Лариса Перевозник. СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО.... 286 Людмила Потсха, Леся Кіндей. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВАСИЛЯ

СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 290

Ольга Ткаченко. ПРОБЛЕМА КЕРУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПСИХІЧНИМ САМОПОЧУТТЯМ У ТВОРЧІЙ

СПАДЩИН] В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 295

Світлана Омельяненко. ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ У СВІТЛІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 298

Валентина Фєдясва. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 303

ІннаЯщук. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 305

Ірина Баранюк. СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК УЧЕНОГО ТА ДИРЕКТОРА
ШКОЛИ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 309

Олена Бірюкова. ВПЛИВ АВТОРИТЕТУ ВЧИТЕЛЯ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ШКОЛЯРІВ 314

Лариса Гарбузенко. ВИКОРИСТАННЯМ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ
ГОТОВНОСТІ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА 319

Світлана Гергуль. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 323

Олена Горбенко. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ХУДОЖНЮ КУЛЬТУРУ ВЧИТЕЛЯ 327

Світлана Додурич. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ З ОПОРОЮ

НА ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 330

Марія Кальчук. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ

ШКОЛІ: ПЕДАГОГІКА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО - ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ 334

Ольга Кочерга. ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 338Лідія Люлька. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ТВОРЧОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ

ШКОЛЯРАМИ 342

Вікторія Полєхіпа. УЧИТЕЛЬ ТА УЧЕНЬ ЯК КОНЦЕНТРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 350

Олена Рибалка. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ
МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ У ШКОЛЯРІВ 356

Наталя Рожкова. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ

МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 359

Наталія Сівак. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ

ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 365

Світлана Фурдуй. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕЯХ ВАСИЛЯ

СУХОМЛИНСЬКОГО 370

Наталія Чипиленко. ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 375

Інга Шевченко. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО , 380

Надежда Юрченко. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 384

 1. Відмінник освіти України, академік анво україни, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри технічної фізики та математики Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, професор

  Документ
  Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова має багату і славетну історію, сформовану натхненною, самовідданою працею видатних вчених, педагогів, дослідників.
 2. Педагогічна бібліографія (7)

  Документ
  2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал.
 3. Покажчик друкованих праць співробітників національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000-2007 роки Випуск 6 Частина 1 Київ-2010

  Документ
  Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1944—1 роки був виданий п’ятьма випусками (1958, 1976, 1981, 1991, 2009 рр).
 4. Ет імені м. П. Драгоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009 ббк 91. 9: 74

  Документ
  1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти / Закон України Голос України. - 2003. - №195 (16 жовтня).
 5. Навчальні програми, посібники: Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навчальний посібник / Бех Іван Дмитрович. К.

  Документ
  Галєгова О.В., Гужва Н.С. Історія України. 8 клас. Тематичне оцінювання. Зошит тестових завдань : Навчально-методичний посібник. – К. «Грамота», 2009 – 152 с.
 6. «Теоретичні І практичні засади розвитку громадянської компетентності майбутніх учителів», спеціальність 13. 00. 04 – теорія І методика професійної освіти, науковий консультант – І. А. Зязюн

  Документ
  Шестопалюк Олександр Васильович у 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і практичні засади розвитку громадянської компетентності майбутніх учителів», спеціальність 13.
 7. Перелік наукових статей працівників Університету “Україна”, опублікованих у 2008 році (базова структура)

  Документ
  Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: Міжнар. наук.-практ. конф., 19липня 2008. – Харків: ХДУХТ, 2008, Ч.
 8. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

  Документ
  Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
 9. А. М. Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська юридична академія мвс україни)

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 7 листопада 2002 року) та Вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 6 від 27 березня 2003 року).

Другие похожие документы..