Апн україни Збірник наукових праць VІ міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2009 р.) Київ 2009

Міністерство праці та соціальної політики України

Академія педагогічних наук України

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

ПСИХОЛОГІЯ праці

та управління

Частина 2

За загальною редакцією О.В. Киричука,

доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України

Збірник наукових праць

VІ Міжнародної науково-практичної конференції

(21 травня 2009 р.)

Київ 2009

УДК 159,9 Розповсюдження і тиражування без офіційного

ББК 88 дозволу ІПК ДСЗУ заборонено

П86

Матеріали друкуються в авторській редакції

Рецензенти:

Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор

Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

8 квітня 2009 року, протокол № 3

Редакційна колегія:

О.В. Киричук, д-р пед. наук, проф. (відповідальний редактор); Ю.М. Маршавін, канд. іст. наук, доц.; М.В. Туленков канд., соціол. наук, доц.; М.П. Лукашевич, д-р філос. наук, проф., В.Ф. Колесникова, канд. психол. наук, доц. (відповідальний секретар)

П86 Психологія праці та управління: Збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. ред. О.В. Киричук; упорядники: О.В.Киричук, В.Ф.Колесникова, І.І.Шелест, Л.І.Матвієнко, О.П.Смирнова, Я.Ц.Зелінська. – Ч. 2. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 202 с.

ISВN 978-966-8640-44-5

У збірнику висвітлюється широкий спектр питань психології праці та управління в контексті суб’єктно-вчинкової парадигми, зокрема, теоретико-методологічні аспекти психології праці та управління в контексті діяльності державної служби зайнятості, а також проблеми управління профорієнтаційною та консультативною роботою, професійною підготовкою незайнятого населення.

УДК 159,9

ББК 88

© Інститут підготовки кадрів державної

ISВN 978-966-8640-44-5 служби зайнятості Укрїни (IПК ДСЗУ), 2009

зміст

розділ І. Психологія управління в контексті діяльності служб зайнятості

Туленков М.В.

Нормативна культура – ключовий інструмент упорядкування організаційної взаємодії суб’єктів соціального управління……………………………………...

4

Смирнова О.П.

Овсяник І.В.

Психологічні чинники становлення професіоналізму керівника……………………………………………………..

22

Чанцева О.М.

Управлінське спілкування як специфічний вид діяльності керівника……………………………………………………...

33

Зелінська Я.Ц.

Особливості самоефективності держслужбовців у контексті соціально-когнітивної парадигми……………….

46

Зелінська Я.Ц.,

Сич О.О.

Вплив стилів управління на формування психологічного клімату в колективі………………………………………….

53

Колесникова В.Ф.

Гендерний аспект психології лідерства…………………….

59

Колесникова В.Ф.

Василенко Т.А.

Психологічні передумови виникнення стресу в ситуації працевлаштування……………………………………………

70

Лукашевич О.М.

Управління туризмом: соціально – психологічний дискурс.

79

Чайка Т.Я.

Культура мислення як фактор успішності менеджерів……

96

розділ іІ. профорієнтаційна робота та проблеми підготовки кадрів в діяльності служб зайнятості

Зелінська Я.Ц.,

Бурханова Т.С.

Психологічні аспекти професійного навчання безробітних………………………………………………….

107

Коляденко Н.В.

Завдання служби зайнятості щодо подолання психологічних проблем в процесі організації професійного навчання інвалідів………………………….

116

Миро польська М.А.,

Синявський В.

Психотехнологія проведення клієнтно-орієнтованоїбесіди у профконсультаційнійроботі з безробітними…...

124

Колесникова В.Ф.,

Василенко О.

Психодіагностичне та професіографічне забезпечення професійного навчання безробітних………………………

142

Литвонова Н.

Підготовки учнівської молоді до вибору професії в умовах ринку праці………………………………………....

148

Ортикова Н.В.

Підвищення мотиваційної готовності випускників внз до праці…………………………………………………………

158

Сорокина О.А.

Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування………………………………………….

165

Кучеренко Є.

Змістовий компонент професійного самовизначення студентів – майбутніх психологів…………………………

172

Зубалій Н.В.

Професійна підготовка як важлива умова формування позитивного ставлення до навчання у практичних психологів…………………………………………………...

178

Данилова Г.С.

Стратегія розвитку професіоналізму в контексті акмеології……………………………………………………

185

Лавренко О.В.

Феномен вигоряння управлінських кадрів………………..

192

розділ І

Психологія управління в контексті діяльності служб зайнятості

НОРМАТИВНА КУЛЬТУРА – КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПОРЯДКУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Туленков М.В.

(м.Київ)

У статті в контексті соціологічного підходу розглядаються характерні ознаки нормативної культури як вирішального фактора упорядкування організаційної взаємодії суб’єктів соціального управління в суспільстві.

Ключові слова:нормативна культура, організаційна взаємодія, соціальні норми і цінності. механізми упорядкування взаємодії суб'єктів управління.

Вихідні передумови. Актуальність соціологічного аналізу нормативної культури зумовлена неоднозначністю наукових підходів щодо змісту й ролі цього феномену, який охоплює практично усі найбільш значимі сфери життєдіяльності людей, у тому числі й сферу управління.

Аналіз останніх досліджень феномену культури [1 – 8] показує, що такому її різновиду як нормативна культура, а також ролі останньої в унормуванні організаційної взаємодії суб'єктів соціального управління приділено недостатньо уваги з боку соціологічної науки, що суттєво обмежує дослідження складних організаційно-управлінських явищ і процесів у транзитивному суспільстві.

Постановка завдання.Об'єктивна наукова потреба в концептуалізації нормативної культури фактично й зумовила головну мету даної статті, яка полягає в з'ясуванні сутності, змісту та ролі цього феномену в упорядкуванні організаційної взаємодії суб'єктів соціального управління в суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вивчення змісту і шляхів впливу феномену нормативної культури на процес упорядкування організаційної взаємодії суб’єктів соціального управління необхідно, на наш погляд, істотно звузити предметну площину соціологічного аналізу за рахунок введення кількох обмежень.

Перше обмеження стосується того, що в дослідженні цього феномену головна увага має бути зосереджена на тих соціальних нормах і цінностях, які безпосередньо впливають на поведінку, дії, відносини та орієнтації суб’єктів соціального управління. Отже, з предметної площини соціологічного аналізу свідомо виключаються такі складові феномену культури як естетичні, наукові, релігійні та інші соціальні норми й цінності, що безпосередньо не впливають на активність суб'єктів соціального управління як членів суспільства.

При цьому соціологічний аналіз культурних чинників припускає, принаймі, наявність двох базових парадигм їх впливу на поведінку суб'єктів соціального управління. Перша парадигма виходить з того, що поведінка суб'єктів соціального управління в суспільстві змінюється головним чином за рахунок використання єдиних культурних символів, – починаючи з мови і закінчуючи певним переліком таких культурних елементів як звичаї, звички, етичні та естетичні норми тощо. Ці елементи, як показує аналіз, утворюють у суспільстві систему значимих для людей взаємодій і відносин, а також сприяють їх об’єднанню з іншими індивідами (соціальними групами), які також використовують подібні культурні елементи. У даному випадку феномен культури виступає активним, інтегруючими механізмом життєдіяльності суспільства, що забезпечує формування його соціальної структури й об’єднання соціальних груп, які функціонують у єдиному соціально-культурному просторі.

Друга парадигма виходить з примату розмежування соціальних груп у суспільстві, що відбувається в ході культурної еволюції. Це зумовлене тим, що поряд з об’єднуючими тенденціями впливу феномену культури на життєдіяльність людей у суспільстві, між індивідами та соціальними групами в ході взаємодії виникають певні соціальні бар'єри, що з’являються в результаті використання ними різних культурних елементів. У цьому випадку індивіди (соціальні групи) в ході ідентифікації виокремлюють себе серед представників інших соціально-класових, соціально-демографічних, соціально-етнічних, соціально-професійних та інших соціальних груп.

Друге обмеження предметної площини соціологічного аналізу передбачає розгляд виключно нормативної культури, тобто тієї частини поведінкових норм і цінностей, які вказують на успішні (чи неуспішні) способи поведінки людей в ході спільної діяльності в рамках соціальних утворень заради досягнення загальної мети. Якщо до найбільш загального розуміння культури входять усі прийняті та засвоєні (окремими індивідами, соціальними групами та суспільством у цілому) соціальні норми й цінності, то до змісту нормативної культури включаються лише ті культурні норми й цінності, яких індивіди мають дотримуватися в своїх діях і поведінці. Причому ці норми й цінності, як показує аналіз, безпосередньо впливають на формування поведінки людей (у межах окремої соціальної групи чи суспільства в цілому) шляхом сприйняття, обмеження (чи заборони) певних дій, відносин і взаємодій. Це вказує на активну роль нормативної культури у формуванні поведінки (дій та взаємодій) людей як членів суспільства.

 1. Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року (2)

  Документ
  Антонюк С.А., Балинська О.М., Баранюк Н.І., Бардин Н.М., Блажівський М.І., Буник М.З., Венцик О.В., Гетьманчук П.М., Гнатюк О.М., Гук О.І., Данилевич Н.
 2. Програма курсу для аспірантів, по шукачів І магістрантів Київ, «Педагогічна преса»

  Документ
  Соціальна інтеграція людей з особливими потребами: питання навчання та працевлаштування (розроблено в рамках проекту «Соціальна інтеграція людей з особливими потребами: питання навчання та працевлаштування» за підтримки Посольства
 3. Збірник наукових праць

  Документ
  Збірник «Актуальні проблеми політики» внесено до переліку ВАК України №1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних,
 4. України (1)

  Документ
  В.М. Бабієнко, М.К. Васюк, Н.В. Владимирова, С.М. Волков, І.Б. Зубавіна, Ю.О. Іванченко, Л.В. Кодакова, Р.Г. Коломієць, Т.В. Ленкова, О.М. Міщенко, О.
 5. України (4)

  Документ
  Минулий рік був знаменним: за видатні досягнення нашій Академії Указом Президента України від 18 лютого 2010 року було присвоєно почесне звання Національної, що зобов’язало колективи апарату президії НАМ, наших підрозділів – Інституту
 6. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти І практики України, проведеної

  Документ
  Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.
 7. Міністерство освіти І науки України (65)

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2004/2005 навчальний рік / Укл. Р. М. Вернидуб, Л. Л. Макаренко, Г. О. Плохатнюк: За заг. ред. акад. В.
 8. 1. Етапи становлення І розвитку психологічної служби системи освіти України

  Документ
  Мета модуля – забезпечення науково-теоретичної, методологічної й методичної підготовки слухачів щодо організації діяльності та створення системи психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в нормативно-правової бази
 9. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти затверджено

  Документ
  Інститут професійно-технічної освіти АПН України створено 20 квітня 2006 р. на основі розпорядження Кабінету Міністрів України № 160-р від 27 березня 2006 р.

Другие похожие документы..