Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-2 класи

Міністерство освіти і науки України

Головне управління змісту освіти

Науково-методичний центр середньої освіти

Академія педагогічних наук України

ПРОГРАМИ

для середньої загальноосвітньої школи

1—2 класи

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 — 3599 від 27.08.2001).

Програми підготували:

наукові співробітники лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України

Відповідальні за випуск:

завідувачка відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти головного управління змісту освіти департаменту дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Якименко Людмила Юріївна;

завідувачка відділу початкової освіти Науково-методичного центру середньої освіти Манюк Лариса Володимирівна

© Міністерство освіти і науки України, 2001.

© Академія педагогічних наук України, 2001.

Київ

2001

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................................... 4

Формування загальнонавчальних умінь і навичок...............................................................4

1 клас..................................................................................................................................…. 4

2 клас..................................................................................................................................…. 5

УКРАЇНСЬКА МОВА (авт. Вашуленко М., Гудзик І., Прищепа О.) ..............................6

Пояснювальна записка.............................................................................................................6

Програма

1 клас................................................................................................................................……10

2 клас..................................................................................................................................…. 14

РУССКИЙ ЯЗЫК (авт. Гудзик І.) ................................................................………….. 20

Пояснительная записка.......................................................................................................... 20

Программа

2 класс................................................................................................................................. 25

ЧИТАННЯ (авт. Савченко О., Мартиненко В.).. .............................................................. 28

Пояснювальна записка ...........................................................................................................28

Програма

2 клас.................................................................................................................................... 32

МАТЕМАТИКА (авт. Кочина Л., Листопад Н.).................................................................36

Пояснювальна записка ..........................................................................................................36

Програма

1 клас................................................................................................................................... 37

2 клас..................................................................................................................................…..40

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (авт. Зубалій М., Борисенко А.,

Остапенко О., Столітенко В., Жевага С., Столітенко Є., Іванова Л.) ............................42

Пояснювальна записка............................................................................................................42

Програма

1 клас........................................................................................................................................45

2 клас..................................................................................................................................…..47

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (авт. Тименко В., Денисенко Л., Вдовченко В) ......................51

Пояснювальна записка ...........................................................................................................51

Програма

1 клас..................................................................................................................................…..52

2 клас...................................................................................................................................… 60

Я І УКРАЇНА. Навколишній світ (авт. Бібік Н., Коваль Н.) ......................................…67

Пояснювальна записка.........................................................................................................…67

Програма

1 клас. ..................................................................................................................................….68

2 клас...................................................................................................................................…..70

Я І УКРАЇНА (авт. Ільченко В., Гуз К.) .................................................................……..74

Пояснювальна записка.......................................................................................................….74

Програма

1 клас..................................................................................................................................…...77

2 клас.................................................................................................................................……78

МИСТЕЦТВО (авт. Масол Л., Бєлкіна Е.,Бзовська Л., Даниленко О., Корнілова О.,

Оніщенко О., Очеретяна Н., Павленко О., Рагозіна В., Терещенко О.)…………………81

Пояснювальна записка...........................................................................................................…81

Програма

1 клас.................................................................................................................................……...84

2 клас.................................................................................................................................……...91

МУЗИКА (авт. Ростовський О., Марченко Р., Хлєбникова Л.) ……………………………98

Пояснювальна записка............................................................................................................…98

Програма

1 клас.................................................................................................................................…….103

2 клас.................................................................................................................................…….107

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (авт. Любарська Л., Резниченко М.,

Протопопова О.) ...............................................................................................…………….112

Пояснювальна записка...............................................................................................................112

Програма............................................................................................................……………….117

1 клас.................................................................................................................................……..118

2 клас.................................................................................................................................……..122

Я І УКРАЇНА (авт. Арцишевський Р., Дурманенко Є., Рославець Р., Арцишевська М.,

Демедюк Ю., Денисюк О., Жучик О., Киричук І., Суровцев В.) ……………………….138

Пояснювальна записка...........................................................................................................…138

Програма

1 клас.................................................................................................................................……..139

2 клас.................................................................................................................................……..140

ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ (авт. Тименко В.)

Пояснювальна записка...........................................................................................................…143

Програма

1 клас.................................................................................................................................……..146

2 клас.................................................................................................................................……..159

ВСТУП

Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетним у початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього етапу школи є повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати творчі завдання.

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

Успішність навчання учнів значною мірою визначається рівнем оволодіння ними загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять: організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати й відтворювати матеріал); загальномовленнєві (основні елементи культури слухання і мовлення); контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання одержаних результатів).

Згадані види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних зв'язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов'язкового обліку попереднього рівня оволодіння ним.

Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл за роками можуть уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

1 клас

Організаційні вміння і навички: добирати обладнання для проведення уроку, розкладати його в потрібному порядку; включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримувати єдиних вимог до оформлення письмових вправ; розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою; дотримувати правильної постави під час читання і письма.

Загальномовленнєві вміння і навички: говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв'язно (трьома-чотирма реченнями) передати почуте, побачене; з повагою звертатися до вчителя, учнів.

Загальнопізнавальні вміння: виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити у двох об'єктів однакові, схожі і різні зовнішні ознаки; зіставляти групи предметів за однією суттєвою ознакою, помічати зміни в спостережуваних об'єктах за орієнтирами, вказаними вчителем; зробити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення після виконання навчального завдання.

Контрольно-оцінні вміння: знайти фактичну помилку в ході зіставлення результатів власної роботи зі зразком; оцінювати наслідки своєї діяльності за орієнтирами, даними вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).

2 клас

Організаційні вміння і навички: дотримувати режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань; самостійно добирати необхідне навчальне приладдя і підтримувати порядок на робочому місці; орієнтуватися в тривалості праці; додержувати певної послідовності виконання роботи під керівництвом учителя (з чого почну, що зроблю потім, чим закінчу); користуватися підручником (знайти потрібний за змістом матеріал; орієнтуватися в умовних позначеннях), дидактичним і роздатковим матеріалом, підрядковими примітками і словником, лінійкою і трикутником; своєчасно підготуватися до уроку; переключатися з одного виду роботи на інший; дбайливо ставитися до своїх і чужих речей.

Загальномовленнєві вміння і навички: зосереджено слухати вчителя й товаришів, говорити не поспішаючи, чітко, вільно в процесі діалогічного і монологічного мовлення; виділяти під час читання та слухання важливі за змістом слова; відтворювати послідовність подій і відображених у тексті дій, явищ, з допомогою вчителя ставити запитання до окремих речень, уривків.

Загальнопiзнавальнi вміння: виділяти в предметах ознаки та якості, розрізняючи їх за значущістю (головні, постійно притаманні об'єкту, і другорядні, які за певних обставин можуть з'являтися, а за інших — зникати); встановлювати тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами; визначати з допомогою вчителя найістотніші ознаки у виконуваній роботі; встановлювати логічну послідовність викладу подій; застосовувати деякi прийоми смислового заучування (встановлювати логічну і часову послідовність); виконувати логічне групування об'єктів (за видовими і родовими ознаками, вилучати "зайвий" серед чотирьох-п'яти однорідних).

Контрольно-оцінні вміння: перевіряти результати праці своєї і товариша за орієнтирами, даними вчителем (алгоритмічні приписи, словничок, зіставлення зі зразком тощо).

УКРАЇНСЬКА МОВА

Пояснювальна записка

Курс української мови — важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки він не тільки є окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування усіх інших шкільних дисциплін. Основна його мета — забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію навчання рідної мови.

У процесі початкового навчання української мови поглиблюються уявлення школярів про навколишній світ, розвивається їхнє образне і логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання учнів.

Навчання української мови має бути спрямоване на розвиток у дітей, окрім загальномовленнєвих, таких загальнонавчальних умінь: організаційних, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних. Важливо формувати у школярів почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за трудністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань, обґрунтовувати її.

Вивчення рідної мови уже в початкових класах створює значні можливості для розвитку соціальних навичок учнів, насамперед уміння спільно працювати в парах, у невеликих групах. Необхідно виховувати у дітей самоповагу і повагу до інших, уміння дати оцінку роботі інших або висловити з цього приводу критичні зауваження, змінити свою думку у разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи і т. ін.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти галузь (навчальний предмет) українська мова будується за такими трьома змістовими лініями: комунікативною, лінгвістичною (мовною), лінгвоукраїнознавчою.

Комунікативна змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; діалогічне, монологічне мовлення), а також формуються, удосконалюються види мовленнєвої діяльності, які пов'язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, письмо).

Лінгвістична (мовна) змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами знань про мову, мовні уміння, розробляється з урахуванням того, що в початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати певні види мовного аналізу, має пропедевтичний характер. Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних умінь.

Лінгвоукраїнознавча змістова лінія передбачає розширення уявлень учнів про культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах України. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватись за допомогою дібраних текстів, використання тематичних груп слів, стійких виразів, у яких відображуються особливості матеріальної і духовної культури народу, національного характеру. Назва цієї змістової лінії акцентує необхідність приділяти особливу увагу мовним аспектам проблеми: тлумаченню значення, особливостей використання слів, фразеологізмів, прислів'їв, приказок; розвитку уміння доречного використання їх у мовленні; роботі над текстами; написанню творчих робіт з використанням етнографічних елементів змісту тощо.

Зазначені три основні лінії пронизуються діяльнісною лінією, яка забезпечує практичні уміння й навички, передбачені програмою з мови і мовлення.

У початковому етапі навчання мови виділено такі аспекти роботи: "Навчання грамоти", "Мовленнєва діяльність", "Знання про мову, мовні уміння", "Правопис", "Графічна навичка письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт".

 1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство 5-6

  Документ
  Т., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В. 5 Генеза 005 Природознавство (підручник) Сак Т.В., Гірний О.І., Зінкевич М.В. 5 Навчальна книга 005 Природознавство (підручник) Базанова Г.
 2. Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів
 3. Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 (3)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
 4. Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 (5)

  Документ
  Варіативна складова типових навчальних планів. 1-4 Мандрівець 009 Програма інтегрованого курсу з математики, читання, «Я і Україна», «Основ здоров’я» ("Горішок") 1 ж-л “Початкова школа” 00 Українська мова Основні підручники
 5. Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 (2)

  Документ
  програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
 6. Програми Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 (4)

  Документ
  читання, «Я і Україна», «Основ здоров’я» ("Горішок") 1 ж-л “Початкова школа” 00 Українська мова Основні підручники та навчальні посібники Буквар (підручник)* Вашуленко М.
 7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня самоаналіз діяльності педагогічного колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня за період з 2004-2007 р р. Ірпінь

  Документ
  Вся діяльність педагогічного колективу загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня спрямовується на забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток
 8. Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради Харківської області на 2010-2011 навчальний рік

  Документ
  - для початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.
 9. Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2010-2011 навчальний рік Розділ 1

  Документ
  Педагогічний колектив Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи у 2009-2010 навчальному році працював над втіленням у життя законодавства про реформування і розвиток загальноосвітньої школи та практичною 

Другие похожие документы..