Організація будівництва Підручник Рекомендовано Міністерствоїм освіти І науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ кондорОрганізація будівництва

Підручник

Рекомендовано Міністерствоїм освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

КОНДОР

УДК 69 (075.8) ББК 38я.73 0-64

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за

спеціальністю 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво" (№14/18-Г-179 від 02.06. 2006 р.)

ISBN 978-966-351-079-8


УДК 69 (075.8) ББК 38я.73


ISBN 978-966-351-079-8


© Ушацький С.А., Шейко Ю.П.,

Тригер Г.М. та ін., 2005 ©. Кондор, 2005За редакцією С.А. Ушацького


Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. 0-64 Підручник. - К.: Кондор, 2007. - 521 с.


У підручнику наведені види будівельних організацій за існуючими форма­ми власності, переваги та недоліки різних структур управління будівельним підприємством; організація проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-кошторисної документації; дані основні етапи підготовки будівель­ного виробництва. ,

Викладено теоретичні питання розроблення організаційно-технологічних моделей будівництва, у тому числі потокової організації зведення різних буді­вель і споруд. Розкрито склад і методичні основи розробки планів будівництва (стратегічних, річних, оперативних), особливості будівництва в умовах рекон­струкції. Велику увагу приділено проектуванню будівельних генеральних планів і тимчасових об'єктів на будівельному майданчику. Наведені прин­ципи матеріально-технічного забезпечення будівництва будівельними маши­нами і транспортом. Розкриті питання управління якістю і наведено основи науково-технічного прогресу, винахідництва і раціоналізації у будівництві.з

ЗМІСТ

Вступ З

Глава Основні положення з організації та
^
планування

1.1 Суть, склад і принципи організації будівельного
виробництва 12

1.2 Суть, види і методи планування 18

1.3 Нормативно-довідкова база .. .'. 27

Гл 3 83 Галузь будівництва і її організаційна

2структура

 1. Капітальне будівництво ЗО

 2. Проблеми реструктуризації будівельної галузі 32

2.3 Структура будівельних організацій 34

ГлаваОрганізація проектування і

3вишукувань у будівництві

 1. Загальні положення та основні принципи й етапи проектування 49

 2. Вибір майданчика для будівництва 52

 3. Завдання на проектування 55

 4. Стадії проектування та склад проектної документації . 57

 5. Погодження, експертиза та затвердження проектної документації 60

3.6 Економічні та інженерні вишукування 62

ГлаваПідготовка будівельного

4виробництва

 1. Значення й основні етапи підготовки до будівництва . . 66

 2. Загальна організаційно-технічна підготовка 67

 3. Підготовка до будівництва об'єкта 69

 4. Підготовка будівельної організації 71

 5. Підготовка до виконання будівельно-монтажних робіт 72

 6. Єдина система підготовки будівельного виробництва . 72

 7. Особливості підготовки будівельного виробництва

при реконструкції і технічному переозброєнні об'єктів . . 75

Глава

Документація з організації

5

будівництва та виконання робіт

5.1

Проектування організації будівництва та виконання

робіт

77

5.2

Склад і зміст проектів організації будівництва

78

5.3

Склад і зміст проектів виконання робіт

81

Глава

Потокові методи організації

6

будівництва

6.1

Поняття про потоковий метод організації виробництва.

84

6.2

Суть потокової організації будівництва

85

6.3

Основні параметри будівельних потоків

88

6.4

Класифікація будівельних потоків та методи організації

потокового виробництва

91

6.5

Розрахунок параметрів неритмічних будівельних

потоків матричним методом

94

6.6

Визначення раціональної черговості зведення об'єктів

матричним методом

99

Глава

Організаційно-технологічні

7

моделі

7.1

Види організаційно-технологічних моделей.

Різновиди графіків і їх особливості

104

7.2

Різновиди сітьових графіків

108

7.3

Основні поняття й елементи сітьових графіків

114

7.4

Основні правила і техніка побудови сітьових моделей

123

7.5

Розрахунок параметрів сітьових графіків вручну і на

ЕОМ

132

7.6

Побудова сітьових графіків у масштабі часу і їх

оптимізація за часом і ресурсами

146

7.7

Сітьові моделі типу "роботи-вершини"

150

7.8

Переваги сітьових графіків порівнянно з лінійними.

Сфери використання сітьових графіків

158

Глава

Стратегічне планування в

8

будівництві

8.1

Система планування та система планів будівельної

організації за ринков-их умов

160

 1. Суть, значення та функції стратегічного планування . 164

 2. Технологія та техніка стратегічного планування. Основні підходи 170

8.4 Організації реалізації стратегій та оцінка ефективності . 185

 1. Міністерство освіти та науки України (3)

  Документ
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 2. Міністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор (2)

  Документ
  Для вступників на навчання зі скороченим терміном підготовки за ОКР “Бакалавр” за напрямом підготовки “Економіка підприємства” цей комплекс включає дисципліни:
 3. Міністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор (3)

  Документ
  Головним завданням вступних фахових випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.
 4. Міністерство освіти І науки України (72)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.
 5. Міністерство освіти І науки України (167)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 „Менеджмент” (спеціальність „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.
 6. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (9)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 8. Міністерство освіти І науки України (203)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 9. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..