Консолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 10. 2008 г. 31. 12. 2008 г

КОНСОЛИДИРАН Междинен доклад за дейността на
„Трейс Груп Холд” АД

за периода 01.10.2008 г. - 31.12.2008 г.

  1. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 година.

1.1. „Трейс Груп Холд” АД закупи 10 дяла всеки с номинал 100 лева от капитала на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД, ЕИК 123687330 и така стана едноличен собственик на капитала на пловдивското дружество. Договорът за покупко – продажба между „Трейс Груп Холд” АД и „Пи Ес Ай” АД Стара Загора бе подписан на 23.12.2008г. и е на стойност 870 000 лева. Капиталът на „Пи Ес Ай Пловдив” ООД е 5 000 лева, разпределен в 50 дяла всеки с номинална стойност 100 лева.

1.2. „Пи Ес Ай” АД /дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД/ продаде собствен имот, представляващ дворно място в село Воловарово, община Чирпан, област Стара Загора, с площ 31 800 кв. м. (тридесет и една хиляди и осемстотин квадратни метра) на „ИНСТАЛГРУП” ЕООД, гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Гладстон” № 41, ап. офис № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ: 123505678 и идентификационен номер по закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ BG 123505678 представлявано от Управителя Христо Люцканов Христов.

Сделката е на стойност 1 720 000 лв. (един милион седемстотин и двадесет хиляди лева).

„Пи Ес Ай” АД продаде на същия купувач „Инсталгруп” ЕООД мобилна асфалтова база “SIM CB 200 P”, с капацитет 200 т на час. Сделката е на стойност 2 743 860 лева.

1.3. На 02.12.2008г. между обединение „Метро Младост”, представлявано от Тихомир Димитров и Метрополитен” Еад, представлявано от ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев, бе подписан договор за изпълнение на обект : „проект за разширение на метро софия; първи диаметър; участък: ж.к. „младост і” /мс 13/ - бул. „цариградско шосе” /мс 19/ с подземен паркинг”.

Проектът е на стойност 221 970 879, 60 лева и ще бъде изпълнен за 39 месеца.

Източник на финансирането е Европейска инвестиционна банка и национално съфинансиране от собствени средства.

Предмет на договора е проектирането и изпълнението на част от това разширение, а именно участъкът от МС 13 в ж.к. „Младост I” до МС 19, разположена на бул. „Цариградско шосе”, с дължина 2150м, 2 броя метростанции и подземен паркинг под бул. „Цариградско шосе”.

Вобхвата на договора се включва разработването на технически проект с необходимите работни детайли по всички части, отстраняване на забележките, възникнали по време на съгласуването на проектите, строителството и въвеждането в експлоатация на участък от първи метродиаметър на Метро София с дължина 2150 метра и 2 броя подземни метростанции. Трасето започва от МС 13 в „Младост I” и продължава подземно под бул. „Андрей Сахаров". Под пътното платно на булеварда, в ж.к. „Младост 1А”, е ситуирана МС 18. След МС 18 трасето продължава подземно до бул. „Цариградско шосе". Напречно на този булевард е ситуирана МС 19, в зоната на която трябва да се проектира иизгради подземен обществен паркинг.

Изпълнител на обекта е Обединение „Метро Младост” с водещ партньор „Пи Ес Ай” АД.

Партньори в Обединение „Метро Младост” са „Пи Ес Ай” АД, „Трейс София” ЕАД, „Адвал” АД и „Стройинжект” АД.

Двама от партньорите в обединението – „Пи Ес Ай” АД и „Трейс София” ЕАД са част от икономическата група на „Трейс Груп Холд” АД, който вече има опит в строителството на метростанции.

1.4. На 29.10.2008 г. в КФН, БФБ и уеб сайта на „Трейс Груп Холд” АД бяха представени покана и материали за Извънредно общо събрание на дружеството.

ПОКАНА

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД гр. София на основание чл.223 ТЗ въ връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на 08.01.2009 от 11.00 часа в гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, сградата на УАСГ, зала „Аула Максима”, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.; проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството ;

1.2.Срок на извършване на изкупуването – не по –дълъг от 5 / пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.

1.3.Цена на обратно изкупуване – минимална цена на обратно изкупуване -минималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване; максимална цена на обратно изкупуване – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция за последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

1.5. Възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на общото събрание по горните точки.

1.6. Настоящото решение на Общото събрание следва да се впише в търговския регистър , съгласно чл. 187б ал.2 ТЗ

1.7. На основание чл. 111 ал.6 от ЗППЦК Съвета на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най- късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.8. Овластява Съвета на директорите на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството - проект за решение:Общото събрание на акционерите на основание чл. 40 б. „е” и следващите от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД в гр. София, бул. „ Джеймс Баучер” № 71 всеки работен ден от 9, 00 часа до 17,30 часа. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9,30 ч., на мястото, където ще бъде провеждано. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 2 200 000 / два милиона и двеста хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях даваща право на един глас в ОСА. Правото на глас съгласно чл.115б ал.1 ЗППЦК се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и пълномощно съгласно чл.116 ал.1 от ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл.227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.02.2009г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

„Галини – Н” ЕООД, ЕИК 123687558, в качеството си на акционер, притежаващ 9% от акциите на „Трейс Груп Холд АД, внесе предложение в дневния ред на ИОСА да бъде включена следната точка: „Промени в броя и състава на СД на „Трейс Груп Холд” АД и определяне на възнаграждението им”. Предложено бе членовете на СД да бъдат променени от 5 /пет/ на 7/седем/, да бъде освободен Йовко Генчев Жилков като член на СД, а за нови членове да бъдат избрани Манол Пейчев Денев, Мирослав Калчев Манолов и Антон Николов Дончев. Останалите членове на СД остават непроменени - Николай Ганчев Михайлов, Цветан Иванов Цонев и Иван Димитров Христов.

Биографична справка за членовете на СД:

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

Николай Ганчев Михайлов е роден в с. Мъдрец, Старозагорска област. Завършва Строителния техникум в Стара Загора, а след това се дипломира като магистър инженер във ВИАС и в същия институт специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали”. През 1991 г. получава научната степен – „Доктор на техническите науки”. През 1993 г. завършва Икономическия университет във Варна, специалност „Мениджмънт и стопански бизнес”. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската Стопанска Камара. През 2001 г. придобива научна степен „Доцент” в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната му биография започва в системата на Главно Управление на Пътищата. В периода 1991 – 1993 г. е ръководител на Конструкторския отдел, след това и Главен инженер в „Пътно управление” Стара Загора. В периода от 1993 – 2002 г. е Изпълнителен директор в „Пи Ес Ай” - Стара Загора. В същият период поема ръководството и на „ПСК ТРЕЙС” АД в качеството си на Председател на Съвета на директорите. Инж. Николай Михайлов е един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища” АД. През 1998 г. е избран за Председател на Надзорния съвет на „Холдингово дружество Пътища” АД и заема този пост до 2002 г.

От 2003 г. до 2005 г. е Председател на Съвета на директорите на строителен холдинг „Трейс Груп” АД и Главен директор на „Пи Ес Ай” АД – Стара Загора. От 2005 г. до момента е Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД.

Доц. д-р инж. Николай Михайлов е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България, член е на ръководството на Камарата на строителите в България, на ръководството на Българската браншова камара „Пътища” и член на Българската търговско-промишлена палата.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИНЖ. ЦВЕТАН ЦОНЕВ

Цветан Иванов Цонев е роден в Нова Загора. Висшето си образование завършва във ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство), сега УАСГ, със степен на квалификация „Строителен инженер – транспортно строителство”. През 2009 г. завършва „Корпоративен бизнес и управление” в Икономическия университет - Варна.

През 1987 г. започва работа в Териториална проектантска агенция - Стара Загора. През 1991 г. Основава и оглавява компания „Алит”. От 1999 г. до 2002 г. работи в «Пътстройинженеринг» АД - Стара Загора последователно като специалист Производствено – технически отдел, Ръководител производство и Директор Производствено – технически отдел. От 2002 г. е изпълнителен директор на „Пи Ес Ай” АД Стара Загора. В момента е Заместник председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" АД.

Владее английски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ

Антон Николов Дончев е роден в Бургас. Завършва гимназия в Търново през 1948 г. и право в Софийския университет през 1953 г. Отказва да стане високопоставен пост във Великотърновския съд, за да стане писател. Сега литературоведите определят Антон Дончев като един от най-изтъкнатите представители на историческия роман в България, майстор на епоса с международна популярност. Романите му „Пробуждане“, „Сказание за времето на Самуила“, „Време разделно“, „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес“ са истински изследователски студии за историята и бита по нашите земи.

Романът му „Време разделно” и досега остава най-известният български роман в световната литература. Тази творба на Антон Дончев е издавана 17 пъти в България в тираж един милион и е преведена над 28 езика в двумилионен тираж. През 70-те години на миналия век – малко след премиерата на “Време разделно” в САЩ, книгата е включена в програмата на славянските факултети на световните университети.

Получава и номинация и в Америка за най-добър исторически роман от фондацията “Джеън и Ървинг Стоуън. Едноименният филм на режисьора Людмил Стайков от 1987 г. се превъръща в един от най-ярките продукции в седмото изкуство на България. Филмът получава много наши и чуждестранни награди, сред които е и наградата на федерацията на киноклубовете на международния кинофест в Кандис, Испания през 1988 г.

През 1999 г. за своето цялостно творчество акад. Антон Дончев получи най-авторитетната награда за балканска литература “Балканика”, смятана за балкански “Нобел”.

През 2003 г. Българската академия на науките му присъди най-високата научна степен – академик, като най-изтъкнат представител на историческия роман в България и майстор на епоса със световна известност.

През декември 2004 г. ректорът на Софийския университет Боян Биолчев му връчи и Голямата награда за литература и почетния знак на синя лента.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ПРОФ. ИВАН ТРИФОНОВ

Иван Стефанов Трифонов е роден във Велико Търново. Висшето си образование завършва в ИСИ, сега УАСГ, специалност „Пътно строителство”. Началното на кариерата си започва през 1963 г. Като главен проектант в „Пътпроект” – София. През 1979 г. получава степен „Доктор” по научната специалност „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения”. От 1981 до 1999 г. е доцент в катедра „ Пътища” на УАСГ, а от 1981 г. до 2004 г. е заместник декан във Факлутета по транспортно строителсво и професор в катедра „ Пътища”. От 2004 г. до сега е ръководител на същата катедра. Специализирал е в Германия, Финландия и е завършил следдипломна квалификация в Технически университет, Австрия.

От 2000 г. до 2006 г. е член на Съвета на директорите на „Холдингово дружество Пътища” АД председател на Съвета на директорите на „Автомагистрали” ЕАД. През 2007 г. проф. Трифонов става член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД.

От 2002 до 2006 г. е консултант на КАТ – „Пътна полиция”.

Владее немски и руски език.

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА ИВАН ХРИСТОВ

Иван Димитров Христов е роден в Стара Загора. Средно образование завършва в Математическа гимназия „Никола Обрешков” - Казанлък през 1982 г. През 1987 г. завършва ВНВАУ ”Г. Димитров” – Шумен, като „Офицер от артилерията” на Българската армия, със специалност „Военен инженер по въоръжението” и гражданска специалност „Инженер по технология на машиностроенето и металорежещи машини”. През 1996 г. завършва Военна академия ”Г. С. Раковски” със специалност „Командно–щабна, инженерно-техническа, РАВ”. Началото на кариерата си започва в Българсата армия, като последователно заема длежностите: артилерийски техник, заместник командир по техниката на самоходен артилерийски дивизион в 49-ти мотострелкови полк в гр. Симеоновград, старши помощник по ракетното въоръжение на 2-ра мотострелкова дижизия гр. Стара Загора, заместник командир по техниката на 41-ви артилерийски полк гр. Стара Загора, началник служба „Въоръжение” на 2-ра мотострелкова дижизия гр. Стара Загора и командир поделение- 2-ри батальон за материално техническо и тилово осигуряване. През 2001 г. напуска БА като подполковник по собствено желание.

През 2001 г. започва работа в „Пътстройинженеринг”АД като Ръководител административна дейност. От 2003 г. е Ръководител административна дейност и управление на персонала в „Строителен Холдинг Трейс Груп”АД, а от 2007 г. е Директор административна дейност и управление на персонала на „Трейс Груп Холд”АД и Член на Съвета на директорите. От 2002 г. е управител на „Августа Трейс” ООД. От 2009 г. е Член на Съвета на директорите на „УСМ”АД, гр. Стара Загора и на „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол.

Владее английски и руски език.

  1. Тема: строителство, строителен контрол (82)

    Документ
    Лидерът на РЗС Яне Янев разпрати вчера писмо до медиите с ин­формация, че предсе­дателят на Софийския градски съд Светлин Михайлов ще бъде проверяван от ДАНС за оказан натиск вър­ху съдии.

Другие похожие документы..