Реферат курсова робота: 20 сторінок, 3 рисунки, 15 джерел, 6 додатків

21

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінанси»

на тему: «РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ У ФОРМУВАННІ

БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ»

Виконала студентка

3 курсу групи /////////// //////////////////////////////////////////////////////

Перевірила //////////////////////////.

Робота захищена «___» __________ 20__ р.

з оцінкою ____________________________

Підписи викладачів ___________________

___________________

ДОНЕЦЬК – 2011

РПрямоугольник 4ЕФЕРАТ

Курсова робота: 20 сторінок, 3 рисунки, 15 джерел, 6 додатків.

Об’єкт дослідження – державний кредит та його роль у формуванні бюджетних ресурсів держави.

Мета дослідження – засвоїти знання в області формування бюджетних ресурсів держави, проаналізувати фактичний стан проблеми державного кредиту та його ролі у формуванні бюджетних ресурсів держави.

Курсова робота складається з трьох частин. У першій частині курсової роботи розкривається теоретична сутність об’єкта дослідження, зокрема, надані визначення і класифікація державного кредиту, описаний контроль державного кредитування, наведені правові основи регулювання державного кредитування. У другій частині роботи наводиться аналіз надходження державних кредитів у бюджет України, у тому числі проаналізована динаміка державного кредитування України у 2008-2010 роках, відстежені джерела надходжень кредитів у бюджет України. У третій частині курсової роботи запропоновані шляхи вдосконалення системи державного кредитування в Україні, які базуються на міжнародному досвіді врегулювання боргових проблем, зокрема наведені орієнтири державних кредитів і зроблений невеликий прогноз стану державного боргу до 2013 року.

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ, ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ, ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ, ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ, КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ, ОБЛІГАЦІЇ.

ЗПрямоугольник 5МІСТ

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

Вступ …………………………………………………………………………………

Державний кредит і його значення ………………………………………………...

Класифікація державного кредиту …………………………………………………

Контроль державного кредитування..……………………………………………...

Правове регулювання державного кредитування ………………………………...

Аналіз надходження державних кредитів у бюджет України .………….. ………

Аналіз динаміки державного кредитування України у 2008-2010 р……………..

Джерела надходжень кредитів у бюджет України………………. ……………….

Шляхи вдосконалення системи державного кредитування в Україні …………...

Міжнародний досвід врегулювання боргових проблем ………………………….

Боргові парадокси і орієнтири державних кредитів ………………………………

Висновки …………………………………………………………………………….

Перелік посилань ……………………………………………………………………

Додатки

4

5

5

6

8

10

10

13

15

15

16

19

20

ВСТУП

Держава як суб'єкт економічних відносин для покриття своїх витрат залучає не тільки доходи бюджету, але і додаткові, сформовані на позиковій основі, фінансові ресурси. Унікальним спосіб їхнього одержання виступає державний кредит, що виражає відносини між державною і численними фізичними і юридичними особами з приводу формування додаткового грошового фонду (поряд з бюджетом) у руках держави. У даному випадку держава виступає позичальником засобів, а населення, підприємства й організації - кредиторами.

На сьогодні економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ та стабільного економічного зростання. Вирішення завдань економічної політики неможливе без значних капіталовкладень, мобілізація яких на сучасному етапі потребує внутрішніх та зовнішніх запозичень. Тому сучасна фінансова політика держави об’єктивно визначає необхідність використання державних запозичень.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає фінансова система України.

Предмет дослідження – державне кредитування бюджетних ресурсів держави.

Мета курсової роботи – засвоїти знання в області формування бюджетних ресурсів держави, проаналізувати фактичний стан проблеми державного кредиту та його ролі у формуванні бюджетних ресурсів держави.

Поставлені такі задачі: вивчити поняття державного кредиту і визначити його значення, проаналізувати надходження державних кредитів у бюджет України, запропонувати шляхи вдосконалення системи державного кредитування в Україні.

Методологія та методика дослідження базується на системному підході до загальнотеоретичного, історико-еволюційного осмислення особливостей становлення і розвитку державного кредиту, його використання, зокрема у зарубіжних країнах. При вивченні структури і динаміки внутрішнього і зовнішнього державного боргу України використовувалися діалектичний та логічний методи, методи аналізу і синтезу, конкретного і абстрактного, порівняльних характеристик. Також для досягнення поставленої мети використовувалися інструменти економіко-математичного моделювання та графічного представлення результатів дослідження.

З історії відомо, що уряд ще на початку вісімнадцятого століття прибігав до послуг державного кредиту для покриття своїх витрат. Саме тоді з'явилися перші державні позики, хоча істотними і відносно регулярним джерелом надходжень у скарбницю почали виступати лише із середини вісімнадцятого століття. В умовах феодальної Росії основними внутрішніми кредиторами були монастирі і церква. Однак поступово соціальна база державного кредиту розширилася: позикодавцями ставали купці, промисловці, іноді землевласники. Уряд брав гроші на добровільній основі під забезпечення державним майном. Однак нерідко позики надавалися й у примусовому порядку.

У цей час сформувалися наступні форми і види державного кредиту:

 1. державні позики - внутрішні і зовнішні;

 2. випуск казначейських зобов'язань;

 3. вилучення засобів у казенних банків.

Поступово найбільшим боржником банківської системи стає царський уряд. До 1861 р. державний борг складав значну суму - 1264 млн. карбованців. Виплата погашень і відсотків по позиках досягла 50 млн. карбованців. Чи майже 15% бюджетних витрат [1].

Історія державного кредиту показує, що причиною оформлення позикових операцій виступає наявність бюджетного дефіциту. Випробуючи потребу в додаткових фінансових ресурсах, уряд не відмовляється від можливості мобілізації додаткового фінансового фонду й в умовах збалансованого бюджету. Це є цілком виправданим кроком, оскільки за рахунок засобів фонду державного кредиту можуть фінансуватися додаткові програми господарського і соціально-культурного будівництва негайно, без чекання надходження звичайних бюджетних доходів.

1 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних фінансів. Він не має ні окремого грошового фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять, як правило, через бюджет), ні відокремленого органу управління. Разом з тим він характеризує особливу форму фінансових відносин держави і тому виділяється в окрему ланку.

Державний кредит безпосередньо пов'язаний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття. В окремих випадках з його допомогою можуть мобілізуватися кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Крім того, до системи державного кредиту належать позики, що надаються під державні гарантії та на поповнення валютних резервів центрального банку від Міжнародного валютного фонду.

1.1 Класифікація державного кредиту

Державний кредит може мати дві форми: ощадна справа і державні позики.

Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету. Однак, як правило, ощадні банки незалежно від форми власності діють на комерційних засадах і мобілізовані кошти формують їхні кредитні ресурси. Частина цих ресурсів може спрямовуватись на придбання державних цінних паперів і тому належати до державного кредиту.

Державні позики є основною формою державного кредиту. За правовим оформленням розрізняють державні позики, що надаються на підставі угод і забезпечені випуском цінних паперів. Угодами оформлюються, як правило, кредити від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інституцій. З допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку.

Оформлення державних позик може здійснюватися двома видами цінних паперів – облігаціями і казначейськими зобов’язаннями (векселями). Облігація являє собою боргове зобов’язання держави, за яким у встановлені строки повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти). Облігація має номінальну вартість – зазначену суму боргу – і курсову ціну, за якою вона продається і перепродається залежно від її дохідності, надійності й ліквідності. Різниця між курсовою ціною і номінальною вартістю облігації становить курсову різницю. Казначейськізобов’язання (векселі) мають характер боргового зобов’язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Виплата доходу здійснюється у формі процентів чи на дисконтній основі. Казначейськими зобов’язаннями, як правило, оформлюються короткострокові позики (іноді середньострокові – казначейські ноти), облігаціями – середньо- та довгострокові.

Залежно від місця розміщення позик їх поділяють на внутрішні – на внутрішньому фінансовому ринку (надаються юридичними і фізичними особами даної країни та нерезидентами) і зовнішні – надходять ззовні від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій.

За правом емісії розрізняють державні й місцеві позики. Державні позики випускаються центральними органами управління. Надходження від них спрямовуються у центральний бюджет. Місцеві позики випускаються місцевими органами управління і спрямовуються у відповідні місцеві бюджети.

За ознакою характеру використання цінних паперів є ринкові та неринкові позики. Облігації (казначейські зобов’язання) ринкових позик вільно купуються, продаються і перепродаються на ринку цінних паперів. Неринкові позики не допускають виходу цінних паперів на ринок, тобто їх власники не можуть їх перепродати.

Залежно від забезпеченості державні позики поділяються на заставні і без заставні. Заставні позики відображають один з головних принципів кредитування – принцип матеріальної забезпеченості. Заставні позики забезпечуються державним майном чи конкретними доходами. Без заставні не мають конкретного матеріального забезпечення. Їх надійність визначається авторитетом держави.

Відповідно до терміну погашення заборгованості розрізняють короткострокові (термін погашення до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

За характером виплати доходу державні позики поділяються на процентні, виграшні та дисконтні (з нульовим купоном). За процентними позиками дохід установлюється у вигляді позичкового процента. При цьому може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і плаваюча, тобто така, яка змінюється залежно від різних чинників, насамперед попиту і пропозиції на кредитному ринку. Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може проводитися щорічно, раз на півріччя, щоквартально. При виграшних позиках виплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів. Дохід у цьому разі отримують не всі кредитори, а тільки ті, чиї облігації виграли. Така система доцільна при незначних сумах позики, що припадають на одну особу, внаслідок чого процентний дохід не може істотно стимулювати надання позики державі. Дисконтні позики характерні тим, що державні цінні папери купуються з певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю. Зазначена різниця формує дохід кредитора. На таких цінних паперах відсутні купони, тому їх ще називають облігаціями з нульовим купоном.

За характером погашення заборгованості розрізняють два його варіанти: одноразова виплата і виплата частинами. При погашенні частинами може застосовуватись три варіанти. Перший – позика погашається рівними частинами протягом кількох років. Другий – позика погашається щоразу наростаючими сумами. Третій – щоразу сума зменшується. Другий варіант застосовується тоді, коли передбачається в перспективі щорічне зростання доходів держави, третій – навпаки, коли доходи будуть зменшуватись чи зростати державні видатки.

Залежно від зобов’язань держави в погашенні боргу розрізняють позики з правом і без права довгострокового погашення. Право довгострокового погашення дає змогу державі враховувати ситуацію на фінансовому ринку.

Таким чином, державний кредит являє собою сукупність досить різноманітних форм і методів фінансових відносин. Такий підхід спрямований на створення сприятливих передумов для залучення коштів як для держави, так і для її кредиторів. Різноманітність форм дає змогу максимально врахувати різнобічні інтереси юридичних та фізичних осіб. У загальному вигляді класифікація державного кредиту наведена у додатку 1.

 1. Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво

  Документ
  Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з сталі” передбачена робота студентів в об’ємі 124 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.
 2. Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі ” для студентів заочної форми навчання

  Документ
  Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.
 3. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік” (1)

  Документ
  Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни„Податковий облік” для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” всіх форм навчання Укладач: Л.
 4. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни „податковий облік” (2)

  Документ
  Відповідно до навчального плану студенти IV курсу спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” виконують курсову роботу дисципліни „Податковий облік”, що припускає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни.
 5. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів

  Методичні рекомендації
  «Економіка обробної промисловості, будівництва, оптової й роздрібної торгівлі» - це професійно-орієнтована дисципліна, яка викладається при підготовці менеджерів.
 6. Реферат пояснювальна записка містить сторінок, рисунків, посилань, додатків (1)

  Реферат
  З метою встановлення процесу з суміщенням формування та витягування, встановленні дві витяжні пари. Для підвищення швидкості намотування ниток текстильного асортименту встановлений біроторний ниткорозкладчик.
 7. Реферат-конспект містить усі основні положення тексту, ілюстративний матеріал, аргументи, відомості про методи дослідження І можливості їх використання; реферат-резюме

  Реферат
  Реферат (від лат. refere – доповідати, повідомляти) – стислий виклад змісту наукової праці, статті. Мета реферату – передати головний зміст певного джерела або основних поглядів на якусь проблему за матеріалами кількох джерел.
 8. Реферат поширений тип письмової роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми. Упроцесі підготовки реферату студент накопичує знання,

  Реферат
  Реферат — поширений тип письмової роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми. У процесі підготовки реферату студент накопичує знання, вміння та навички роботи з різними інформаційними джерелами, готується
 9. Роботи (14)

  Документ
  Вихідні дані для роботи Національна доктрина розвитку системи освіти України у XXІ столітті, Закон України «Про вищу освіту», Закон України « Про підприємництво»

Другие похожие документы..