Реферат роботи

РЕФЕРАТ РОБОТИ

до циклу наукових праць „Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України”, висунотого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Автори: Акімов І.А., Гелюта В.П., Дідух Я.П., Довгаль І.В., Коротченко І.А., Костюшин В.А., Межжерін С.В., Мосякін С.Л., Радченко В.Г., Царенко П.М.

Цикл наукових праць складається з двох томів третього видання Червоної книги України, 21 монографії, 34 наукових статей, 10 науково-популярних та публіцистичних робіт, опублікованих протягом 16 років, а також 4 патентів на винаходи.

Мета роботи: створення і впровадження на основі європейських природоохоронних пріоритетів наукових та суспільних засад збереження рідкісних і зникаючих видів рослинного і тваринного світу як національного надбання України.

Наукова новизна полягає у розробці методологічних підходів до оцінки видового складу та відбору видів різноманітних груп організмів (водоростей, грибів, лишайників, мохів, судинних рослин, безхребетних та хребетних тварин) для включення в Червону книгу України чи до регіональних та міжнародних природоохоронних списків. Запропоновано проводити відбір з позицій сучасних уявлень розуміння виду як складних динамічних систем-популяцій, що характеризуються різноманітними способами адаптації до змін зовнішнього середовища, зокрема і змін клімату. Вперше отримані пріоритетні результати, що стосуються структури популяцій видів, організації моніторингу їх умов існування, динаміки, поширення та змін ареалів. Все це втілено в запропонованих заходах, спрямованих на охорону видів.

У роботах Я.П. Дідуха встановлено, що структура і динаміка ареалів є відповіддю на зміни зовнішніх умов, реалізацією адаптивних можливостей видів, обґрунтовано позицію, що однією з головних умов зростання рідкісних та реліктових видів є послаблення ценотичної конкуренції.

Декілька статей С.Л. Мосякіна присвячені проблемі реліктів та їх рефугіумів, на основі аналізу яких проведена реконструкція основних закономірностей формування флори і рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені. Проведені дослідження показали, що реліктовий статус окремих таксономічних груп термофільних видів на рівнинній частині України є недостатньо обґрунтованим. Важливе місце при відборі до списку видів, що потребують охорони, відведено ендемікам – категорії видів, поширених на дуже обмеженій території, які є носіями унікальної генетичної інформації, збереження якої лежить на відповідній державі. Також детально розглянуто сучасні уявлення про вид і видоутворення у рослин.

Я.П. Дідухом запропоновані принципи побудови екологічних шкал видів рослин за провідними факторами та самі шкали, дана їх характеристика. На основі отриманої інформації була створена база даних екологічних шкал для 3500 видів. Це дає можливість провести кількісну оцінку екологічної диференціації екосистем і відобразити еконіші видів, лімітуючі межі їх поширення. Дана розробка та результати її застосування використані в оригінальному багатотомному виданні «Екофлора України» (випущено чотири томи; гол. ред. Я.П. Дідух).

Питанню критеріїв відбору видів до Червоної книги України була присвячена низка публікацій С.Л. Мосякіна, П.М. Царенка, Я.П. Дідуха, В.Г. Радченка.

Проблеми оцінки степових видів, їх еколого-ценотичні особливості показані в роботах І.О. Коротченко.

П.М. Царенком вперше розроблено рекомендації з гармонізації національних підходів до «червоних» списків водоростей з міжнародними підходами та введення цих видів до Червоної книги України, а також запропоновано окремі показники і критерії шкал оцінки, придатні на національно-регіональному рівні. Розроблені принципи та підходи до охорони та збереження видів як макро-, так і мікроскопічних водоростей, окремих показників і критеріїв шкал оцінки, придатних на національно-регіональному рівні, та практичне втілення їх в Червоній книзі України (2009) є програмними для роботи фікологів України.

Дослідженню і охороні рідкісних видів грибів України присвячена серія публікацій В.П. Гелюти. Були виявлені нові їх місцезнаходження, а також описані нові види, які також є рідкісними. Одна з монографій циклу, видана за безпосередньою участю та під загальною редакцією В.П. Гелюти, містить комплексну інформацію про надзвичайно цікаву екосистему, що склалася на берегах заростаючого карстового озера Охотин (с. Любче Волинської обл.). На основі здійснених досліджень тут засновано заказник «Любче». На базі ретельних екологічних досліджень для даної території розроблено екологічний менеджмент-план, який на момент випуску монографії у державі взагалі був одним з перших опублікованих планів управління об’єктами природно-заповідного фонду України.

На основі наукових досліджень була розроблена методика кількісної оцінки екологічних збитків екосистем з використанням енергетичних показників, що відображають ресурсний потенціал, трофічну, ґрунтотвірну, кліматорегулюючу роль, а також затрати на відновлення видів чи угруповань. Така методика може бути використана при проведенні екологічних експертиз, у юридично-соціальній сфері.

Проблемам охорони водно-болотних угіддь, які відіграють величезну роль у збереженні тваринного та рослинного світу, присвячена низка робіт В.А. Костюшина та І.В. Довгаля. Важливою складовою таких заходів є системний моніторинг стану водойм міжнародного значення.

Аналіз результатів моніторингу крупних, знакових для України, видів, а також ряду дрібних, але теж вразливих видів хребетних представлений в циклі робіт І.А. Акімова.

Результати розробки принципів виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючі види рослинного та твариного світу України і на яких рекомендовано створити відповідні заповідники, національні парки, заказники надані в роботах І.А. Акімова та В.А. Костюшина.

У циклі робіт В.Г. Радченка розроблено унікальні методи розведення рідкісних та зникаючих видів, на що отримано 3 патенти України, а також вперше у світі розроблені способи значного підвищення репродуктивних спроможностей комах шляхом глибокої наркотизації самок вуглекислим газом. Це фактично новий напрям у збереженні рідкісних видів, який дозволяє відновлювати їх популяції.

Роботи С. В. Межжеріна присвячені вивченню сучасного стану, чисельності, популяційній структурі, динаміці ареалів і особливостей генотипової структури рідкісних і зникаючих видів хребетних тварин. Дослідження акцентоване на промислові види і такі, що мають практичну цінність, багато з яких внесено до ІІІ видання Червоної книги. В основу покладено аналіз стану 205 видів, що формують тваринні ресурси України. Доведено, що більшість видів зараз слід віднести до категорії зникаючих. Таким чином були отримані переконливі аргументи для внесення до ІІІ видання Червоної книги низки у минулому промислових видів риб: осетра російського, севрюги, миня звичайного, карася золотого, яльця звичайного, шемаї азовської, усіх видів роду Barbus, йоржа-носаря, перкарини чорноморської та інших. Ці види різко скоротили чисельність і ареали, а деякі з них в Україні перебувають на грані існування. Таким же чином була доведена необхідність суттєвого розширення і списку ссавців, зокрема за рахунок ховраха крапчастого, ховраха одеського, хом'яка звичайного, тхора чорного й корсака.

На основі широкого спектру досліджень різних груп організмів, оцінки їх поширення, динаміки популяцій було підготовлене двотомне видання «Червона книга України», яке вийшло друком у 2009 р. Автори циклу є членами редакційної колегії цього видання, Національної комісії з питань Червоної книги, кураторами з різних таксономічних груп, а також авторами багатьох нарисів, що увійшли до цієї книги. Вони розробляли і узгоджували критерії відбору видів, їх списки, формати нарисів і мап поширення, що забезпечило високий науковий та технічний рівень видання.

До тому Червоної книги України «Рослинний світ» було включено 826 видів рослин і грибів, що на 35% більше, ніж у попередньому виданні. До тому «Твариний світ" третього видання Червоної книги України занесено 542 види тварин. У порівнянні з другим виданням (1994 р.) кількість включених видів збільшилася на 160 або на 41%, що вказує на негативні тенденції щодо збереження таких видів.

Практична значимість Червоної книги України полягає у такому.

 1. Вона є юридичним документом, що забезпечує збереження біорізноманіття на популяційно-видовому рівні, запобігає його знищенню.

 2. Є інструментом для створення сучасної системи заповідних об’єктів як ядер екомережі, відповідно до загальноєвропейських принципів переходу України на засади сталого розвитку.

 3. Виступає мірилом порушеності екосистем (довкілля) та ставлення людського суспільства до природи.

 4. Забезпечує формування екологічної свідомості суспільства через читання спецкурсів у вищих навчальних закладах, мас-медіа тощо.

 5. Стимулює підготовку і видання відповідних списків, книг обласного рівня. У 2010 р. вийшли друком видання «Червона книга Донецької області», «Червона книга Дніпропетровської області», «По сторінках Червоної книги Чернівецької області».

З метою формування громадської думки та підвищення екологічної свідомості суспільства опубліковано ряд науково-популярних статей, присвячених рідкісним видам рослин і тварин, принципам їх відбору до третього видання Червоної книги України. Широке обговорення у засобах масової інформації привернули пильну увагу громадськості до означеної проблеми і в остаточному підсумку багато в чому визначили надзвичайно актуальний статус третього видання випуску Червона книга України.

Таким чином, при виконанні циклу робіт авторським колективом створено наукові засади для приведення законодавчої бази України в галузі охорони природи у відповідність до європейських стандартів (Ріо-де-Жанейро, 1992; Йоганнесбург, 2002; Генеральна асамблея ООН, 2005; та ін.); науково обгрунтовані заходи по збереженню видового біорізноманіття рослинного і тваринного світу.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо стану та структури популяцій рідкісних видів, їхнього поширення та зміни ареалів. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, зокрема нові методологічні підходи до оцінки збитків екосистем та їх окремих компонентів – видів, принципи організації моніторингу й охорони рідкісних та зникаючих видів, методи їхнього штучного відтворення.

Запропоновано нові підходи до виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючі види рослинного та тваринного світу України, під заповідники, національні і регіональні природні парки тощо, а також до розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються.

Результати роботи мають значення для організації і проведення екологічних експертиз, при розробці схем екомережі, менеджмент-планів охороняємих територій, в юридичній і соціальній сфері, в аспекті оцінки відносин суспільства і природи, а також для формування громадської думки, підвищення екологічної свідомості суспільства щодо збереження рідкісних і таких, що зникають видів фауни і флори України як її національного надбання.

Результати досліджень викладено у 71 публікації, в т. ч. в 21 монографії, 34 статтях у реферованих журналах. За темою захищено 39 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

Член-кореспондент НАН УкраїниІ. А. АКІМОВ

Доктор біологічних наукВ. П. ГЕЛЮТА

Член-кореспондент НАН УкраїниЯ. П. ДІДУХ

Доктор біологічних наукІ. В. ДОВГАЛЬ

Кандидат біологічних наукІ. А. КОРОТЧЕНКО

Кандидат біологічних наукВ. А. КОСТЮШИН

Доктор біологічних наукС. В. МЕЖЖЕРІН

Доктор біологічних наукС. Л. МОСЯКІН

Академік НАН УкраїниВ. Г. РАДЧЕНКО

Доктор біологічних наукП. М. ЦАРЕНКО

7

 1. Реферат роботи (3)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.
 2. Реферат роботи (9)

  Реферат
  Представлена робота “Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 3. Реферат роботи (10)

  Реферат
  роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України", поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки за 2010 рік.
 4. Реферат роботи (17)

  Реферат
  Представлена робота “Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 5. Реферат роботи (24)

  Реферат
  Збільшення обсягів видобування нафти і газу є головним завданням, яке сто-їть перед працівниками паливно-енергетичної галузі як України, так і усього світу.
 6. Реферат роботи (25)

  Реферат
  Суднобудівна галузь України протягом тривалого часу функціонує без ефективної фінансової підтримки. Це підсилює роль вітчизняної науки в становленні цієї галузі, обумовлює позитивні зрушення в її розвитку за рахунок наукових досліджень.
 7. Реферат роботи “

  Реферат
  Фізико-хімічні властивості кристалів АIIВVI та АIVВVI (одних з найбільш ефективних напівпровідникових матеріалів оптоелектроніки) визначаються власними і домішковими точковими дефектами.
 8. Реферат роботи (18)

  Реферат
  Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій управління інноваційними системами. Актуальність роботи визначається умовами глобальної економічної кризи, кардинальних соціальних і політичних змін та входження провідних країн
 9. Реферат роботи (4)

  Реферат
  Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною активністю (Сердюк А.

Другие похожие документы..