Правила прийому до Військово-морського коледжу старшинського складу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

імені П.С. НАХІМОВА

Правила прийому

до Військово-морського коледжу старшинського складу

Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова

у 2011 році

Севастополь 2010

Правила прийому до Військово-морського коледжу старшинського складу Академії військово-морських сил

імені П.С. Нахімова у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Військово-морському коледжі старшинського складу Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова здійснюється відповідно до витягу з рішення Державної акредитаційної комісії України від 24 червня 2010 року, протокол №84.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294; Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 №152 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за №398/2838.

 1. Загальні положення

  1. Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова (надалі – ВМК) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою для проходження військової служби на посадах осіб і старшинського складу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1) .

  2. До ВМК приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, виявили бажання здобути вищу освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

  3. Прийом до ВМК здійснюється за конкурсом.

  4. Надання місць у гуртожитку під час вступу гарантовано.

  5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

військовозобов'язаний – особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;

вступник (кандидат) – особа, яка подала заяву щодо зарахування до АВМС на конкурсній основі;

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета чи навчальної дисципліни за програмою ВМК, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до ВМК у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, фахового випробування;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, вступних випробувань та інші показники, передбачені Умовами прийому та цими Правилами;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у ВМК за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – загальноосвітній предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору до ВМК;

ліцеїсти – випускники поточного року військового, віськово-морського ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

призовник – особа, приписана до призовної дільниці;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Правил згідно з чинним законодавством;

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. До ВМК на перший курс приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

цивільна молодь віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової військової служби; військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, та військовозобов'язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.

  1. ВМК здійснює прийом курсантів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до наказу Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490 “Про затвердження Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України“. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 1. Фінансування підготовки фахівців

  1. Фінансування підготовки у ВМК здійснюється:

за державним замовленням – громадян на посади осіб старшинського складу для проходження військової служби за контрактом.

  1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту у ВМК на конкурсній основі, якщо освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста громадянин здобуває вперше.

 1. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до ВМК на основі повної загальної середньої освіти проводяться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2011 році

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ВМК

22 липня 2011 року

Строки проведення ВМК вступних випробувань

23–31 липня 2011року

Термін оприлюднення рейтингового списку та зарахування вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

 1. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ВМК

  1. Порядок прийому документів для вступу на навчання військовозобов’язаних і цивільної молоді

   1. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до ВМК для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу

   2. Попередня професійна діагностика і відбір вступників з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом, оформлення документів здійснюється у військових комісаріатах до 10 червня року вступу.

   3. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особистоподають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання У заяві зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

обраний напрям підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

До заяви додається:

автобіографія;

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром Зх4см);

медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками, заповненими особистою адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

   1. Перед направленням до ВМК всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті чи територіальному центрі комплектування, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток №12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 №402).

На кандидатів до вступу до ВМК оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.

   1. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати подають до обласних військкоматів, а останні через зацікавлені управління центрального апарату Міністерства оборони України (за їх запитами) – до ВМК не пізніше 22 липня року вступу.

   2. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до ВМК відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо начальнику АВМС до 1 червня року вступу, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку.

   3. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а випускники військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

  1. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу

   1. Військовослужбовці, які бажають вступити до ВМК,подають рапорт по команді в період, вказаний у пункті 5.1.1 цих Правил.

У рапорті вказується:

військове звання;

прізвище, ім'я, по батькові;

займана посада;

рік, місяць і день народження;

освіта;

обраний напрям підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (для військовослужбовців військової служби за контрактом);

До рапорту додається:

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;

автобіографія, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

копія службової картки;

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, які завірені начальником штабу військової частини);

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками та заповненими особистою адресою проживання (для військовослужбовців військової служби за контрактом) та повною адресою військової частини.

   1. Військовослужбовці, які відповідають вимогам прийому, направляються встановленим порядком на первинний та повторний медичні огляди гарнізонною (госпітальною) військово-лікарською комісією для визначення придатності до навчання у ВМК, на них оформляються медичні документи за встановленою формою відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402.

   2. Попередню професійну діагностику кандидатів організовують та здійснюють комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабахоперативних командувань, управлінь центрального апарату Міністерства оборони України у період з 20 квітня по 1 травня року вступу.

   3. Затверджені списки кандидатів на вступ до ВМК разом з документами, визначеними у пункті 5.2.1 цих Правил, медичними документами і картками професійного відбору надсилаються до ВМК до 15 травня року вступу.

   4. Військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, які відібрані кандидатами до ВМК, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться набазі АВМС в період з 28 червня по 22 липня року вступу.

 1. На перший курс вищих військових навчальних закладів

  Документ
  Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2010 році для підготовки на посади офіцерського (сержантського,
 2. Академічний календар

  Документ
  На 15-му, 16-му та 17-му тижнях осіннього семестру та 41, 42 і 43-му тижнях весняного семестру студенти V курсу складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом.
 3. Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, від 30 серпня 1996 року №771/96

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Розпорядження кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про затвердження плану заходів щодо інформування громадськості з питань інтеграції України до Європейського Союзу на 2002 рік, від 30 травня 2002 р. № 279-р
 5. На перший курс вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2009 році для підготовки на посади офіцерського (сержантського) складу

  Документ
  Особливості прийому громадянна перший курс вищих військових навчальних закладівта військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2009 роцідля підготовки на посади офіцерського (сержантського) складу
 6. Битяк - Адміністративне право України

  Документ
  Рецензента: Авер’янов В. Б., завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Ко-рецького, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України,
 7. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Туляков В.
 8. Вибір професії-відповідальний крок у житті людини

  Документ
  Довідник розроблено з метою профінформаційного обслуговування громадян, які звертаються в центри зайнятості: учнів та випускників шкіл, батьків та вчителів,
 9. Книга видана за сприяння (2)

  Книга
  С.М. Романюк, Перший віце-президент Асоціації правозахисних організаторів студентів України, завідувач відділом студентської молоді ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,

Другие похожие документы..