Перелік національних стандартів України (дсту)

Перелік національних стандартів України (ДСТУ)
(станом на 01.01.2008 року). Частина 1.

ДСТУ IWA 1:2007 Cистеми управлiння якiстю. Настанови щодо полiпшування процесiв в органiзацiях охорони здоров'я (IWA 1:2005, IDT)

ДСТУ 1.0-2003 Нацiональна стандартизацiя. Основнi положення

ДСТУ 1.1-2001 Нацiональна стандартизацiя. Стандартизацiя та сумiжнi види дiяльностi. Термiни та визначення основних понять

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Термiни i визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT)

ДСТУ 1.2-2003 Нацiональна стандартизацiя. Правила розроблення нацiональних нормативних документiв

ДСТУ 1.3:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технiчних умов

ДСТУ ГОСТ 1.3:2005 Мiждержавна система стандартизацiї. Правила i методи прийняття мiжнародних i регiональних стандартiв як мiждержавних стандартiв (ГОСТ 1.3-2002, IDT)

ДСТУ 1.5-2003 Нацiональна стандартизацiя. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змiсту нормативних документiв (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 Мiждержавна система стандартизацiї. Стандарти мiждержавнi, правила та рекомендацiї з мiждержавної стандартизацiї. Загальнi вимоги до побудови, викладу, оформлення, змiсту та позначень (ГОСТ 1.5-2001, IDT)

ДСТУ 1.6:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила реєстрацiї нормативних документiв

ДСТУ 1.7-2001 Нацiональна стандартизацiя. Правила i методи прийняття та застосування мiжнародних i регiональних стандартiв (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ 1.10:2005 Нацiональна стандартизацiя. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення нацiональних класифiкаторiв

ДСТУ 1.11:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила проведення експертизи проектiв нацiональних нормативних документiв

ДСТУ 1.12:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила ведення справ нормативних документiв

ДСТУ 1.13-2001 Нацiональна стандартизацiя. Правила надавання повiдомлень торговим партнерам України

ДСТУ-П IWA 2:2007 Cистеми управлiння якiстю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сферi освiти (IWA 2:2003, IDT)

ДСТУ OIML D 2:2007 Метрологiя. Узаконенi одиницi фiзичних величин (OIML D 2:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Загальнi положення (ГОСТ 2.001-93, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Електроннi документи. Загальнi положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Електронна модель виробу. Загальнi положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Електронна структура виробу. Загальнi положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Основнi написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.431:2004 Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконування кресленикiв виробiв iз скла (ГОСТ 2.431-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Експлуатацiйнi документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.604:2005 Єдина система конструкторської документацiї. Кресленики ремонтнi. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.604-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконання експлуатацiйних документiв (ГОСТ 2.610-2006, IDT)

ДСТУ-П IWA 4:2006 Cистеми управлiння якiстю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 в суб'єктах мiсцевого самоврядування (IWA 4:2005, IDT)

РСТ УССР 5-90 Система розробки i постановки продукцiї на виробництво. Вироби народних художнiх промислiв. Основнi положення

ДСТУ OIML D 5:2007 Метрологiя. Повiрочнi схеми для засобiв вимiрювальної технiки. Правила розроблення (OIML D 5:1982, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Заголовок. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.005-2003 Метрологiя. Ваги неперервної дiї конвеєрнi. Методика повiрки (ГОСТ 8.005-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.024:2004 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання густини (ГОСТ 8.024-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.106-2003 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання енергетичної яскравостi i сили випромiнення теплових джерел з температурою вiд 220 до 1360 К (ГОСТ 8.106-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 Метрологiя. Лiчильники електричнi iндукцiйнi активної та реактивної енергiї. Методика повiрки (ГОСТ 8.259:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.338:2004 Метрологiя. Перетворювачi термоелектричнi. Методика повiрки (ГОСТ 8.338-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.516:2003 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання твердостi металiв за шкалою твердостi Шора D (ГОСТ 8.516-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.531-2003 Метрологiя. Стандартнi зразки складу монолiтних та дисперсних матерiалiв. Способи оцiнювання однорiдностi (ГОСТ 8.531-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 Метрологiя. Стандартнi зразки складу речовин i матерiалiв. Мiжлабораторна метрологiчна атестацiя. Змiст i порядок проведення робiт (ГОСТ 8.532-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.552-2003 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання потоку випромiнення та енергетичної освiтленостi в дiапазонi довжин хвиль вiд 0,03 до 0,40 мкм (ГОСТ 8.552-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.569:2003 Метрологiя. Ватметри надвисокочастотнi малої потужностi дiапазону частот 0,02-178,6 ГГц. Методика повiрки та калiбрування (ГОСТ 8.569-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.576:2003 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання потоку електронiв, густини потоку електронiв та флюенса (переносу) електронiв, потоку енергiї, густини потоку енергiї та флюенса (переносу) енергiї електронного та гальмiвного випромiнень (ГОСТ 8.576-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.577:2004 Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання лiнiйних пришвидшень та плаского кута в разi кутового перемiщування твердого тiла (ГОСТ 8.577-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.581:2004 Метрологiя. Джерела альфа-випромiнення радiометричнi еталоннi. Методика повiрки (ГОСТ 8.581-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.582:2004 Метрологiя. Джерела бета-випромiнення радiометричнi еталоннi. Методика повiрки (ГОСТ 8.582-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2007 (ИСО 5167-1:2003) Метрологiя. Вимiрювання витрати та кiлькостi рiдини i газу iз застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимiрювання та загальнi вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-1:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007 (ИСО 5167-2:2003) Метрологiя. Вимiрювання витрати та кiлькостi рiдини i газу iз застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Дiафрагми. Технiчнi вимоги (ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), IDT; ISO 5167-2:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2007 (ИСО 5167-3:2003) Метрологiя. Вимiрювання витрати та кiлькостi рiдини i газу iз застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурi. Технiчнi вимоги (ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), IDT; ISO 5167-3:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2007 (ИСО 5167-4:2003) Метрологiя. Вимiрювання витрати та кiлькостi рiдини i газу iз застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурi. Технiчнi вимоги (ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003), IDT; ISO 5167-4:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007 Метрологiя. Вимiрювання витрати та кiлькостi рiдини i газу iз застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимiрювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 Єдина система захисту вiд корозiї та старiння. Основнi положення (ГОСТ 9.101-2002, IDT)

ДСТУ IEC WT 01:2007 Системи IEC перевiряння вiдповiдностi та сертифiкацiї вiтряних турбiн. Правила i процедури (IEC WT 01:2001, IDT)

ДСТУ CISPR 11:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Обладнання промислове, наукове та медичне радiочастотне. Характеристики електромагнiтних завад. Норми та методи вимiрювання (CISPR 11:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 12:2007 Метрологiя. Сфери застосування засобiв вимiрювальної технiки, що пiдлягають повiрцi (OIML D 12:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.030:2003 Система стандартiв безпеки працi. Машини ручнi. Шумовi характеристики. Норми. Методи випробувань (ГОСТ 12.2.030-2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0:2007 Устатковання технологiчне для ливарного виробництва. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.046.0-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.084:2007 (ИСО 6178-83) Машини та устатковання для пралень та пiдприємств хiмчистки. Загальнi вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83), IDT; ISO 6178:1983, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють пiд тиском. Клапани запобiжнi. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЭК 61010-1-90) Безпечнiсть електричного обладнання для вимiрювання, керування i лабораторного застосовування. Частина 1. Загальнi вимоги (ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1-90), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007 Машини листозгинальнi три- та чотиривалковi. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.116:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.138-2002 Система стандартiв безпеки працi. Машини швейнi промисловi. Вимоги безпеки i методи випробувань (ГОСТ 12.2.138-97, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005 Роботи ливарнi. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.027-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання фiльтрувальнi. Загальнi технiчнi вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.129:2004 Система стандартiв безпеки працi. Взуття спецiальне, засоби iндивiдуального захисту рук, одяг спецiальний та матерiали для їх виготовляння. Метод визначання проникностi нафти та нафтопродуктiв (ГОСТ 12.4.129-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.141:2003 Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту рук, одяг спецiальний i матерiали для їх виготовлення. Методи визначення опору порiзу (ГОСТ 12.4.141-99, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.218:2004 Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Метод визначання проникностi матерiалiв в агресивних середовищах (ГОСТ 12.4.218-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.219:2004 Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Метод визначання однорiдностi матерiалiв (ГОСТ 12.4.219-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.220:2004 Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Метод визначання тривкостi матерiалiв i швiв до дiї агресивних середовищ (ГОСТ 12.4.220-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 Система стандартiв безпеки працi. Одяг спецiальний для захисту вiд пiдвищених температур теплового випромiнювання, конвективної теплоти. Загальнi технiчнi вимоги (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT)

ДСТУ OIML D 13:2007 Метрологiя. Рекомендацiї з укладання двостороннiх або багатостороннiх угод щодо визнання результатiв випробувань, затвердження типу, повiрки засобiв вимiрювальної технiки (OIML D 13:1986, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографiя. Мiкрографiя. Документи для мiкрофiльмування. Загальнi вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13.1.401:2003 Репрографiя. Мiкрографiя. Апарати для знiмання мiкрофiльмiв. Технiчнi вимоги (ГОСТ 13.1.401-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13.2.001:2003 Репрографiя. Копiрографiя. Апарати копiювальнi електрофотографiчнi. Загальнi технiчнi вимоги (ГОСТ 13.2.001-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 13.2.015:2005 Репрографiя. Копiрографiя. Метод визначання витрати тонера пiд час проявляння в електрофотографiчних апаратах (ГОСТ 13.2.015-2001, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005 Iнформацiя для споживачiв щодо придбання товарiв та послуг (ISO/IEC Guide 14:2003, IDT)

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнiтна сумiснiсть. Вимоги до побутових електроприладiв, електричних iнструментiв та аналогiчної апаратури. Частина 1. Емiсiя завад (CISPR 14-1:2000, IDT)

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Вимоги до побутових електроприладiв, електроiнструментiв та аналогiчних приладiв. Частина 2. Несприятливiсть до завад (CISPR 14-2:2001, IDT)

ДСТУ CISPR 15:2007 Норма та методи вимiрювання характеристики радiозавад електричного освiтлювального й аналогiчного обладнання (CISPR 15:2005, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 15:2007 Вимоги до компетентностi лабораторiй неруйнiвного контролю i технiчної дiагностики (ПМГ 15-96, IDT)

ДСТУ CISPR 16-1:2005 Технiчнi вимоги до апаратури та методiв вимiрювання радiозавад i несприйнятливостi. Частина 1. Апаратура для вимiрювання радiозавад i несприйнятливостi (CISPR 16-1:2002, IDT)

ДСТУ CISPR 16-2:2005 Технiчнi вимоги до апаратури та методiв вимiрювання радiозавад i несприйнятливостi. Частина 2. Методи вимiрювання радiозавад i несприйнятливостi (CISPR 16-2:2002, IDT)

ДСТУ CISPR 17:2007 Фiльтри та елементи радiочастотнi протизаваднi пасивнi. Методи вимiрювання характеристики загасання (CISPR 17:1981, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 22:2005 Правила розробляння програми робiт з мiждержавної стандартизацiї (ПМГ 22-2004, IDT)

ДСТУ CISPR 22:2007 Обладнання iнформацiйних технологiй. Характеристики радiозавад. Норми та методи вимiрювання (СISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 23:2007 Електромагнiтна сумiснiсть. Визначення норм для промислового, наукового та медичного обладнання (CISPR 23:1987, IDT)

ДСТУ EN 23-1:2006 Паковання для пральних порошкiв та порошкiв для чищення. Частина 1. Розмiри та мiсткостi коробок i барабанiв з фiбрового картону (EN 23-1:1978, IDT)

ДСТУ EN 26:2006 Апарати водонагрiвальнi газовi побутовi, оснащенi атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 26:2007 Реєстр мiждержавних стандартних зразкiв складу та властивостей речовин й матерiалiв. Основнi положення (ПМГ 26-98, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 Оцiнювання вiдповiдностi. Настанови щодо системи сертифiкацiї продукцiї третьою стороною (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT)

ДСТУ EN 30-1-2:2004 /ГОСТ ЕН 30-1-2-2007 Плити газовi побутовi. Частина 1-2. Вимоги безпеки. Прилади, що мають духовки i (або) грилi з примусовою циркуляцiєю повiтря (EN 30-1-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 30-1-3:2004 Плити газовi побутовi. Частина 1-3. Вимоги безпеки. Прилади, що мають скляний керамiчний стiл (EN 30-1-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 30-1-4:2004 Плити газовi побутовi. Частина 1-4. Вимоги безпеки. Прилади з одним чи бiльше пальниками з системою автоматичного керування (EN 30-1-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 30-2-1-2001 Плити газовi побутовi. Рацiональне споживання енергiї. Загальнi вимоги (EN 30-2-1:1998, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 32:2003 Порядок взаємодiї органiв державного нагляду за стандартами (ПМГ 32-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорi i непрозорi рiдини. Визначення кiнематичної в'язкостi i розрахунок динамiчної в'язкостi (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 33:2007 Порядок перевiрянь безпечностi i якостi взаємопостачальної продукцiї (ПМГ 33-2001, IDT)

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документацiї. Термiни та визначення понять

ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документацiї. Державна система страхового фонду документацiї. Загальнi положення

ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документацiї. Об'єкти культурної спадщини. Документацiя на об'єкти архiтектури та мiстобудування для створення страхового фонду документацiї. Технiчнi вимоги

ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документацiї. Документацiя на об'єкти iсторичнi та монументального мистецтва для створення страхового фонду документацiї. Технiчнi вимоги

ДСТУ 33.108:2005 Страховий фонд документацiї. Документи страхового фонду документацiї. Технiчний паспорт мiкрофiльму. Загальнi вимоги

ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документацiї. Документацiя на рухомi предмети, пов'язанi з нерухомими об'єктами культурної спадщини, для створення страхового фонду документацiї. Технiчнi вимоги

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документацiї. Страховий фонд документацiї на об'єкти будiвництва. Порядок створення

ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документацiї. Страховий фонд документацiї на промислову продукцiю господарського призначення. Порядок створювання

ДСТУ 33.203:2005 Страховий фонд документацiї. Об'єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документацiї на об'єкти архiтектури та мiстобудування

ДСТУ 33.204:2006 Страховий фонд документацiї. Порядок створення документацiї на об'єкти iсторичнi та монументального мистецтва

ДСТУ 33.403:2005 Страховий фонд документацiї. Повнорозмiрнi паперовi копiї з мiкрофiльмiв страхового фонду документацiї. Технiчнi вимоги та методи контролювання

ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документацiї. Матерiали для виготовлення, зберiгання та вiдтворення документiв страхового фонду документацiї. Загальнi вимоги

ДСТУ 33.701:2007 Страховий фонд документацiї. Тест-оригiнал для контролю якостi мiкрофiльмiв. Технiчнi вимоги

ДСТУ-Н РМГ 34:2006 Метрологiя. Порядок актуалiзацiї реєстру мiждержавних стандартних зразкiв (РМГ 34-2001, IDT)

 1. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт державної служби автомобільних доріг україни на 2010 рік №п/п

  Документ
  Провести метрологічну атестацію системи відео діагностики «ОКО». На основі методики оцінки стану поверхні покриттів та інженерного обладнання автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи відеодіагностики розробити СОУ,
 2. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт державної служби автомобільних доріг україни на 2011 рік №№ п/п

  Документ
  На основі аналізу виконання програм SHRP та SHRP 2 США та Європейської стратегічної програми дорожніх досліджень розробити пропозиції по довготривалим дослідженням дорожніх конструкцій в Україні.
 3. Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, від 30 серпня 1996 року №771/96

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу

  Документ
  Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС) та його окремими державами - членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.
 5. Національна академія аграрних наук україни сумський інститут агропромислового виробництва

  Документ
  Науковий текст і вимоги до нього / [М.П. Бондаренко, М. Г. Собко, Н. І. Огієнко, Ю. І. Скляренко, Р. М. Бордун] – Сад : Сумський інститут агропромислового виробництва НААНУ, 2010.
 6. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (10)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 8. Національна академія державного управління при президентові україни (1)

  Документ
  Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.15 - «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011 – 84 с.
 9. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Факультет заочного навчання цивільних осіб

  Документ
  Формування духовно багатої особистості неможливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самоутвердження у громадському житті.

Другие похожие документы..