Реферат роботи

Реферат

роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України", поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки за 2010 рік.

Автори: Волохов І.В., Голубєв В.В, Казаков В.В., Кунченко О.П., Роменський О.В., Созонтов В.Г., Цеглевський П.М., Шатохін В.Ф..

Стан хімічного комплексу України значною мірою визначає темпи соціально-економічного розвитку держави. У таких умовах розробка й створення ресурсо- і енергозберігаючих технологій на рівні міжнародних стандартів стало можливим лише на основі комплексу науково-дослідних і технологічних робіт, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки.

Робота являє цикл науково-дослідних і технологічних розробок, які автори виконували протягом 1999 - 2010 р. з метою створення нових і вдосконалення діючих виробництв неорганічного й органічного синтезу. Результати виконаних робіт дозволили Україні вийти на провідні позиції у світі в області виробництва аміаку й мінеральних добрив, метанолу, оцтової кислоти, формаліну, адипиновой кислоти, каталізаторів.

Авторським колективом фактично були розроблені й впроваджені нові науково-технічні рішення при створенні ресурсо- і енергозберігаючих технологій, що відповідають міжнародним стандартам. Істотною особливістю було те, що із самого початку й протягом усього часу проведення циклу розробок здійснювалося без залучення обсягів державного бюджету для фінансування теоретичних досліджень, що стосується створення вітчизняних технологічних процесів, виконання наукових і проектних робіт, дослідно-промислових і промислових випробувань. Незважаючи на це авторському колективу вдалося вирішити науково-технічні питання при розробці технологічних процесів, які не тільки не поступаються закордонним аналогам, але по деяких позиціях займають провідне місце серед технологічних розробок інших країн світу відповідно до світових стандартів якості.

Досягненню мети сприяли науково-технічні рішення й впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, пріоритет яких захищений авторськими свідоцтвами й патентами України.

Актуальність і перспективи роботи обґрунтовані, насамперед, потребою держави у виробленій на підприємстві високоякісної продукції, попит на яку безупинно зростає, що вимагає систематичного нарощування потужностей діючих агрегатів. Різке зростання ціни на природний газ вимагає зміни технологічної доктрини підприємств хімічної промисловості. Окремі заходи, що знижують видаткові норми енергоресурсів на тонну продукції, що випускається, вже не можуть дати очікуваного ефекту. Отже, актуальної є необхідність впроваджувати такі нові технології й заходи, які дозволяють істотно знизити загальне споживання газу й більш глибоко переробляти аміак, метанол, карбамід, адипиновую кислоту й інші продукти. Для стійкості й рентабельної роботи ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" вміст вартості природного газу в собівартості продукції повинне становити 35-40 %. Технології повинні впроваджуватися комплексно, тобто з поліпшенням економічних, технологічних і якісних показників як для знову створюваних, так і в діючих виробництвах.

Актуальність роботи визначається також пріоритетами держави на міжнародному ринку як розробника й постачальника високотехнологічних продуктів, які в великих обсягах випускаються на підприємстві.

Стан проблеми. Хімічний комплекс України відіграє величезну роль в економіці країни і є вагомим чинником стабілізації роботи вітчизняної промисловості в цілому. У цей час у хімічному комплексі України загальні обсяги виробництва становлять 7,1 % від обсягів національного промислового виробництва й 6,5 % від обсягів внутрішнього валового продукту (ВВП) України, при цьому близько 70 % обсягів хімічної продукції поставляється на світовий ринок.

Обсяги реалізованої хімічної й нафтохімічної продукції в цілому по Україні за підсумками роботи в 2005 році склали в діючих цінах 25,9 млрд. гривень, у тому числі в хімічному виробництві близько 20 млрд. гр., у виробництві гумових пластмас і пластмасових виробів - 5,9 млрд. гр., темпи росту випуску хімічної й нафтохімічної продукції в цілому по Україні за 2005 рік стосовно відповідного періоду 2004 року склали 109,8 %. Цінові обсяги експорту хімічної продукції в Україні в 2005 році становили 3163,3 млн. доларів США й виросли в порівнянні з 2004 роком на 18 відсотків.

Позитивні тенденції темпів розвитку хімічного комплексу й поліпшення фінансово-економічних показників роботи хімічних підприємств в основному були обумовлені вигідною ціновою кон'юнктурою на хімічну продукцію на зовнішньому ринку, збільшенням обсягів виробництва й впровадженні організаційно-технічних заходів щодо відновлення основних фондів виробництва.

Серед підприємств, які займають стабільно лідируюче положення в хімічній галузі, ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот",.Черкаське ВАТ "Азот", ВАТ "Концерн Стірол" м. Горлівка, ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Дніпроазот".

Виробники мінеральних добрив у цілому визначають показники фінансово-економічної діяльності всієї хімічної галузі. На них лягає майже 80 % обсягів виробництва хімічної продукції й майже 90 % обсягів експортних поставок усього хімічного комплексу. Потужності по виробництву мінеральних добрив в Україні становлять 8,0 млн. тонн і вони зосереджені на 12 хімічних заводах, у тому числі по виробництву азотних добрив - 5,8 млн. тонн, по виробництву фосфорних добрив - 1,6 млн. тонн, по виробництву калійних добрив - 0,6 млн. тонн.

На хімічних підприємствах України в 2005 році було випущено 6,0 млн. т мінеральних добрив, у тому числі карбаміду - 3,6 млн. т, аміачної селітри - 1,9 млн. т, нітроамофоски 0,3 млн. т, суперфосфату 0,07 млн. т, амофоса - 0,09 млн. т, тукосумішей - 0,04 млн. т, що в цілому становить 79 % від проектних потужностей виробництва мінеральних добрив. При цьому використання наявних потужностей при виробництві азотних добрив становить 95 %, фосфорних добрив - 30 %, калійних - 5 %.

Основна кількість вироблених добрив в 2005 році було реалізовано на експорт, а саме: карбаміду - 3,5 млн. т, аміачної селітри 0,9 млн. т, нітроамофоски - 0,2 млн.т. Експорт мінеральних добрив у країни ЄС становив відповідно: аміачної селітри 3-5 % і карбаміду 1-2 % від загального обсягу реалізації хімічними підприємствами.

Хімічні підприємства щорічно забезпечують поставку мінеральних добрив вітчизняним споживачам для проведення комплексу польових робіт, відповідно до яких передбачається насичення внутрішнього ринку мінеральними добривами за прийнятними цінами й у необхідних обсягах і асортименті. Але з різким підвищенням ціни на природний газ із 2006 року фінансове становище практично всіх підприємств хімічного комплексу погіршилося. При цьому зменшилися обсяги виробництва, погіршилася цінова кон'юнктура на хімічну продукцію, що реалізується на зовнішньому ринку.

Хімічний комплекс України в середньому споживає щорічно майже 8,3 млрд. м3 природного газу, у тому числі основне споживання його доводиться на виробництво мінеральних добрив. Основними споживачами природного газу для виробництва мінеральних добрив є 6 азотних підприємств.

Рівень оптово-відпускних цін на мінеральні добрива вітчизняного виробництва головним чином визначається обсягами витрат на основну сировину, що імпортується (природний газ, фосфоровмісна й калій-вмісна сировина) і в структурі собівартості продукції становить близько 50-60 %. Інші витрати припадають на енергоносії, ремонтні, транспортні й інші умовно-постійні витрати й рентабельність виробництва.

Так, у зв'язку з підвищенням ціни на природний газ із 379,2 до 548 грн. за 1000 м3 (без ПДВ і тарифів на транспортування) і погіршенням цінової кон'юнктури на аміак і карбамід на світовому ринку, хімічні виробництва аміаку й азотних добрив працювали з мінімальним рівнем рентабельності. Подальше підвищення цін на природний газ може привести до збиткової роботи цих виробництв. При встановленій в 2007 році ціні на природний газ на рівні 130 доларів за 1000 м3 і збереженні світових цін на рівні 2006 року, виробництва аміаку, аміачної селітри й, можливо, карбаміду будуть збиткові, що приведе до неконкурентоспроможності на зовнішньому й внутрішньому ринку. Відповідно знизиться валовий прибуток підприємств, надходження платежів у державний бюджет і не дозволить виконати організаційно-технічні заходи щодо відновлення основних фондів підприємств із метою зменшення енерговитрат на виробництво.

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" є найбільшим в Україні виробником хімічної продукції й третім за значенням виробником аміаку в державі. Частка ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" у загальному обсязі економічного комплексу Луганщини становить 10 %. Лише за 2005 рік обсяг випущеної продукції в грошовому еквіваленті склав 1,8 мільярда гривень.

Торговельна марка Сєвєродонецького "Азоту" широко відома далеко за межами України. Серед продукції, що випускається на підприємстві - аміак, аргон, карбамід, аміачна селітра, азотна кислота, калієва селітра, вуглеамонійні солі, натрієва селітра, циклогексанон, адипінова кислота, метанол, формалін, карбамідоформальдегідні смоли, ацетилен, вінілацетат, оцтова кислота, засоби для чищення й відбілювання, мийні засоби, клей, шпаклівка, фарба, піноізол, поліетиленові плівки й мішки, господарські вироби з полиэтилена тощо. Вагому частку асортименту становлять мінеральні добрива, які забезпечують збільшення врожайності сільськогосподарських культур у всіх регіонах країни. Інші товари знаходять широке застосування в промисловості й побуті.

Більше 70 % продукції з товарним знаком Сєвєродонецького "Азоту " з успіхом реалізується в десятках країн миру - у Японії, США, Китаї, країнах Західної Європи, а також у Південній Америці, Росії й інших країнах СНД. Експортуються, як правило, якісні, конкурентоспроможні хімічні продукти, попит на які в Україні низький через їхню високу ціну. За експорт якісної продукції, чітке виконання контрактів, активну інтеграцію у світову економіку підприємство нагороджене поруч престижних міжнародних призів, у тому числі "Gold Globe", Trade Leader’s Club.

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" працює прибутково. Починаючи з 2002 року, підприємство представлене в рейтингу "ТОП-100. Кращі компанії України", а оцтова кислота, аміак, полівінілацетатний клей, циклогексанон і адіпинова кислота виробництва об'єднання - у перелік "100 кращих товарів України".

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" є найбільшим споживачем природного газу на Україні. Річна потреба в ньому становить біля двох млрд. м3. При цьому в 2006 році на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" доводилося 16,4 % загального обсягу виробництва аміаку в Україні й 13 % від загального виробництва азотних добрив. Підприємство є єдиним виробником в Україні метанолу, ацетилену, оцтової кислоти, вінілацетату й ряду інших хімічних продуктів.

Маючи потужний технічний і кадровий потенціал, з багатим досвідом роботи в ринкових умовах, підприємство наполегливо вирішує проблеми технічного переозброєння виробництва, відновлення виробничих фондів, впровадження сучасних, головним чином, енергозберігаючих технологій. Протягом останнього років на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" проведена реконструкція ряду виробництв, створені нові відділення, побудоване унікальне ізотермічне сховище рідкого аміаку, введена в експлуатацію друга черга виробництва вінілацетату, здійснена заміна зношених печей ріформинга на великотонажних агрегатах синтезу аміаку й ряду великих технологічних апаратів у цехах карбаміду, оцтової кислоти, метанолу й т.д.

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" споживає до 5700 м3/добу природного газу або 170 млн. м3 на місяць. Із цієї кількості до 10,5 % (тобто 15÷18 млн. м3) використовується для вироблення власної теплової енергії. Щомісячний рівень споживання електроенергії в середньому становить 95 млн. кВт. годин і її питома вага в собівартості продукції становить 15÷17 %.

Робота зі зниження споживання енергоресурсів (природного газу, електроенергії, пари, води) на підприємстві проводилася всі роки, якою б не була фінансово-економічна ситуація на підприємстві.

Щорічно на підприємстві в останньому кварталі року, що минає, розробляється план заходів щодо енергозбереження на майбутній рік. Дані заходи спрямовані на економію електроенергії, теплоенергии й природного газу і являють собою заходи, для впровадження яких не потрібні інвестиції, капітальні й значні фінансові засоби, які можуть бути впроваджені протягом року власними силами або із залученням підрядних організацій, і в цьому ж періоді виявляється економічний ефект від їхнього впровадження. Крім щорічного плану заходів щодо енергозбереження, на підприємстві в 1998 році була прийнята "Програма по енергозбереженню Сєвєродонецького ДВП "Об'єднання Азот" на 1998-2010р.". У дану Програму включені заходи щодо впровадження нових технологій, реконструкції виробництв, модернізації встаткування, що вимагають проектно-дослідницьких робіт, значних капітальних вкладень.

Особливе місце в діяльності підприємства займає лідируюча роль керівництва.

Керівництво підприємства після вивчення літератури про лідерство на закордонних фірмах, вивчення власного досвіду, сформулювало основні критерії лідерства на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" - це: здатність приймати правильні рішення; здатність запалити інших і повести за собою; сприйнятливість до навчання й думок оточуючих.

За результатами оцінки керівників всіх рівнів підприємства була визначена команда лідерів. У неї ввійшли ініціативні керівники, що постійно вдосконалюють свою діяльність, які мають відповідальність і свідомість не тільки за власні дії, але й за дії підприємства. Лідери підприємства прагнуть до впровадження інноваційних рішень, сприяють вихованню відповідальності колективу перед суспільством за свою діяльність, підвищенню іміджу підприємства, поліпшують умови праці працівників, екологію в регіоні.

Вони створили таку робочу атмосферу, при якій підрозділи одержали самостійність у виборі засобів і методів досягнення мети. Це сприяє прояву лідерських якостей не тільки у вищого керівництва, але й у керівників середньої й нижчої ланок.

Головним лідером на підприємстві є почесний президент акціонерного товариства Кунченко Олексій Петрович. Своїми баченням і реалізацією він сприяв виживанню підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби й системної економічної кризи, що дало можливість зберегти спеціалізацію підприємства, колектив і продовжувати приріст основних фондів. Під його керівництвом були розроблені й впроваджені нові види продукції, нові методи організації праці, прогресивні підходи по керуванню організацією.

З метою вивчення думок зацікавлених сторін при розробці й актуалізації бачення та системи цінностей, а також для визначення, в якій мірі вони підтримуються всіма зацікавленими сторонами, на загальній нараді лідерів вивчаються результати опитування керівників всіх рівнів, а також персоналу, партнерів і акціонерів. Після формулювання стверджень, лідери обговорюють із персоналом зміни, які внесені в систему цінностей, місію й бачення підприємства.

На сьогоднішній день місією ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" є:

Виробництво конкурентоспроможної хімічної продукції.

Політика підприємства передбачає сьогодні реалізацію наступних основних принципів:

- розширення номенклатури товарів;

- правильний вибір організаційно-правової форми підприємства;

- задоволення потреб постачальників - це взаємовигідні умови роботи, стабільна й своєчасна сплата за поставлений товар;

- задоволення потреб споживачів - продукція вищої якості, що відповідає всім вимогам договорів і контрактів;

- задоволення потреб персоналу - поліпшення умов праці, забезпечення необхідними новітніми ЗІЗ (засобами індивідуального захисту), навчання кадрів;

- задоволення потреб суспільства - надходження врахувань у бюджети різних рівнів, до пенсійний фонду, служби зайнятості.

Бачення підприємства сьогодні.

Екологічно безпечне підприємство - лідер на ринку хімічних товарів.

Зборами керівників були проаналізовані цінності підприємства, які протягом тривалого періоду не втратили своєї актуальності, що підтвердило їх значимість у цей час як серед керівництва, так і серед персоналу підприємства.

Цінності підприємства:

Головна цінність - його працівники, Їх знання, здібності, кваліфікація й досвід, повага до сімейних трудових династій.

Екологічно чисте середовище.

Здоров'я й довголіття населення.

До розробки місії й бачення лідери активно залучають персонал. Лідер підприємства Волохів Іван Васильович залучає працівників у діяльність по вдосконаленню шляхом пропаганди технічної творчості. Завдяки цьому підприємство протягом 4 років щорічно бере доля у Всеукраїнському конкурсі по якості продукції, "100 кращих товарів України", одержуючи високу оцінку діяльності.

Мотивацію персоналу лідери здійснюють за допомогою системи стимулювання й підтримки персоналу.

Одним з основних принципів лідерства є делегування повноважень керівникам всіх рівнів. У зв'язку йз цим в 2000-2006 р. була змінена організаційна структура підприємства з урахуванням функціонування процесів. Кожний лідер у своєму напрямку діяльності має максимум повноважень і його керування базується на довірі й почутті відповідальності. Лідери всіх рівні надають кожному працівникові доступ до постійного вдосконалювання, саморозвитку й росту, максимальну волю вибору рішень. Це сприяє прояву лідерських якостей не тільки у вищого керівництва, але й у керівників середньої й нижчої ланок, а також вихованню нових неформальних лідерів.

Вище керівництво акціонерного товариства, лідери процесів найчастіше проводять обговорення, наради з питань системи керування підприємством після роботи, у вихідні. Багато особистого часу виділяється для навчання й самовдосконалення, використання для цього літератури, періодичних видань, Інтернету, досвіду інших підприємств і інші джерела.

Каталізатори є найпоширенішим об'єктом хімічних технологій. Здатність деяких елементів і їхніх сполучень прискорювати в сотні разів хімічні й масообмінні перетворення на сьогодні є основою всіх хімічних і нафтохімічних процесів.

Перспективним напрямком у технології приготування гетерогенних каталізаторів нового покоління є акустичне випромінювання. Використання акустичних коливань із частотою 15-60 кГц дозволяє інтенсифікувати багато фізико-хімічних процесів.

Незважаючи на те, що в цей час акустичне випромінювання знаходить широке застосування в різних галузях науки й техніки, у літературі відсутні дані про механізм і кінетику акустичного впливу на каталізатори, відсутня інформація про можливість організації нових технологічних процесів у промислових масштабах.

У промисловості України широко використовуються різні гетерогенні каталізатори, тому впровадження сучасних технологій приготування каталітичних контактів є перспективним напрямком досліджень.

Для реалізації акустичних технологій у каталізі необхідне проведення широких досліджень в області кінетики й механізму формування активної каталітичної структури в акустичному полі, що враховує весь комплекс хімічних, теплових, дифузійних, акустогідродінамічних процесів, що відбуваються в системі газ - рідина - тверде тіло.

Створення дослідних і промислових акустичних установок з синтезу каталізаторів нового покоління вимагає всебічних досліджень фізико-хімічних властивостей отриманих каталізаторів.

Загальна мета роботи складалася в розробці й впровадженню заходів передової технології й нової техніки, що передбачають модернізацію й удосконалення технологічних процесів діючих виробництв неорганічного й органічного синтезу ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", створенню фізико-хімічних основ приготування й регенерації гетерогенних каталізаторів, що використовуються для очищення хвостових газів у виробництвах азотної кислоти й карбаміду в синтезі вінілацетату й формальдегіду з використанням акустичного випромінювання.

Виконання розробленої авторами довгострокової програми по енергозбереженню вимагало рішення цілого ряду наукових і прикладних завдань. З метою обґрунтування теоретичних положень і технічних рішень були поставлені наступні завдання:

- провести термодинамічний аналіз реакцій, які протікають при синтезі неорганічних і органічних речовин;

- вивчити механізм і кінетику протікання реакцій;

- визначити фізико-хімічні властивості багатокомпонентних систем;

- досліднити технологічні й гідродинамічні параметри процесів;

- обґрунтувати й спроектувати установки;

- провести дослідно-промислові й промислові випробування технологічних процесів;

- розробити й впровадити заходи з передових технологій і нової техніки.

Наукова новизна розробок. Невід'ємною складовою частиною представленого циклу робіт є ряд наукових і прикладних досліджень, що сприяють поліпшенню якості продукции, що випускається, і підвищенню продуктивності агрегатів. Значного вдосконалення зазнали стадії технологічних процесів і основне встаткування у виробництвах аміаку, азотної кислоти, карбаміду, метанолу, формаліну, оцтової кислоти, вінілацетату, циклогексану, адипінової кислоти:

- розроблена й реалізована концепція створення нових і вдосконалення діючих виробництв неорганічного й органічного синтезу ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот";

- виконане наукове обґрунтування стратегії модернізації й технологічного переоснащення агрегатів синтезу аміаку, що забезпечило зниження енерговитрат і поліпшило експлуатаційні характеристики процесу на основі впровадження прогресивних науково-технічних і проектних рішень, нових технологій і сучасної техніки;

- розроблені наукові основи й впроваджена вдосконалення стадій селективного очищення хвостових газів і рекуперації нитрозного газу на агрегатах виробництва азотної кислоти УКЛ-7, здійснене безпосереднє керування впровадженням нової техніки й нових технологій;

- проведені теоретичні й експериментальні дослідження процесу приготування магнезіальної витяжки з метою одержання аміачної селітри білого кольору й оптимізації технологічного режиму. Встановлені критерії ефективності експлуатації реакторів з метою підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності;

- на підставі теоретичних досліджень розроблені й впроваджені в практичну діяльність заходи щодо вдосконалення конструкцій колони синтезу, теплообмінників і інших апаратів технологічної схеми одержання карбаміду, що дозволило істотно підвищити потужність агрегату;

- науково обґрунтовано модернізацію технологічного процесу й інтенсифікації роботи агрегату синтезу метанолу. Розроблені й впроваджені заходи, які дали можливість наростити виробництво метанолу на діючому встаткуванні майже в 2 рази;

- встановлена й експериментально підтверджена можливість одержання висококонцентрованого формаліну й створення на його основі енергозберігаючої технології виробництва карбамідоформальдегідної смоли підвищеної якості марки КФМТ-15;

- вдосконалені наукові основи способу стабілізації роботи агрегату пиролиза метану. Розроблено методи очищення сажового шламу виробництва ацетилену, що забезпечують екологічну безпеку процесу;

- розроблені математичні моделі розрахунків активності конструкцій реакторних установок виробництва оцтової кислоти й вінілацетату, на підставі яких проведена оптимізація процесів синтезу даних продуктів і визначені умови підвищення потужності агрегатів;

- проведені дослідження й аналіз технічного стану встаткування виробництва циклогексану вищої якості, а також оптимізація технологічного процесу з метою його інтенсифікації;

- теоретично обґрунтована й впроваджена на практиці модернізація окремих стадій виробництва адіпинової кислоти, що забезпечує зниження енерговитрат і підвищення якості продукции, що випускається;

- теоретично встановлений і експериментально підтверджений механізм акустичного готування гетерогенних каталізаторів адсорбційного типу, що базується на теорії сонарів. Показано, що модель механізму акустичного впливу описується рівнянням дифузійної кінетики одиниці об'єму розчину;

- запропонована модель утворення активного каталітичного комплексу в акустичному полі при синтезі адсорбційних каталізаторів. Встановлено, що кінетика зміни концентрацій продуктів акустичних реакцій описується диференціальними рівняннями другого порядку. Показано, що в розчині, що просочує, під дією акустичного поля утвориться потужний потік сонарів, який впливає на всю поверхню носія каталізатора;

- запропоноване рівняння сонарів, активних квазічасток акустичного випромінювання, що задовільно описує процес взаємодії акустичного випромінювання з речовиною. Теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено механізм впливу акустичного випромінювання на плівки отрут гетерогенних каталізаторів. Показано, що опис механізму відновлення активності відпрацьованих каталізаторів зводиться до сполученого завдання, у якому враховується рішення рівняння для потоку рідини й рівняння теплопровідності для відпрацьованого каталізатора;

- розроблена математична модель відновлення активності каталізаторів в акустичному полі. Встановлено, що мікропотоки, створювані динамічним пучком сонарів, підводять вихідну рідину до поверхні відпрацьованого каталізатора й далі розмивають плівку отрут на цій поверхні. З урахуванням фундаментальних законів термодинаміки й кінетики розроблені теоретичні основи й запропоновані технології відновлення активності різних відпрацьованих гетерогенних каталізаторів в акустичному полі;

- здійснювалося планування, керування й науково-технічний контроль за впровадженням технологічних робіт з модернізації, реконструкції й підвищенню екологічної безпеки агрегатів виробництва неорганічних і органічних продуктів на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Приймалася особиста участь у науково-дослідних і проектних роботах, експертизі якості й забезпечення експлуатаційних характеристик.

Практичне значення розробок. Результати теоретичних і експериментальних досліджень дозволили розробити й впровадити заходи щодо вдосконалення, модернізації й інтенсифікації діючих на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" виробництв неорганічного й органічного синтезу із загальним економічним ефектом 939,8 млн. грн., а також розробити й запропонувати нові, що не мають аналогів у світовій практиці, ефективні технології:

- синтез гранульованого каталізатора у виробництві вінілацетату методом акустичного просочення- відновлення активності в акустичному полі каталізаторів розкладання горючих газів (РПК-1) у виробництві карбаміду й каталізатора КСП у виробництві формальдегіду;

Впроваджені в промисловість, нові технології дозволили одержати гетерогенні каталізатори, які раніше були відсутні в Україні й світі. Отримані результати відкривають новий науковий напрямок у гетерогенному каталізі, що дозволяє ефективно вирішувати важливі народногосподарські завдання для хімічної промисловості України.

Теоретичні й технологічні положення, які отримані в процесі виконання циклу розробок, були використані в період написання монографії "Ультразвук у гетерогенному каталізі".

На базі Наукового центру ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" спроектовані, побудовані й впроваджені дослідно-промислові установки з синтезу гетерогенних каталізаторів в акустичному полі. Напрацьовані промислові партії каталізаторів за новою технологією в кількості 200 т, які успішно пройшли випробування на діючих виробництвах карбаміду, вінілацетату й формаліну ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

На підставі проведених досліджень і промислових випробувань гетерогенних каталізаторів синтезу вінілацетату й формальдегіду, виготовлених в акустичному полі, на виробництві "Оргсинтез" ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" створена каталізаторна ділянка потужністю 84 т/рік гранульованого каталізатора синтезу вінілацетату й відновленого каталізатора КСП синтезу формальдегіду потужністю1200 кг/рік.

На базі дослідно-промислового цеху Наукового центру підприємства синтезована промислова партія каталізатора РПК-1 (10 тонн) для виробництва карбаміду, що успішно експлуатується в промислових агрегатах виробництва мінеральних добрив ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Результати наукових досліджень в усіх напрямках роботи, що подається на здобуття Державної премії України, опубліковані в наукових працях,

монографіях. Технологічні розробки захищені патентами й авторськими свідоцтвами. Основні результати циклу робіт обговорювалися на 26 міжнародних конференціях. За результатами досліджень захищені три докторські й чотири кандидатські дисертації.

Волохов І.В. Роменський О,В.

Голубєв В.В. Созонтов В.І.

Казаков В.В. Цеглевський П.М.

Кунченко О.П. Шатохін В.Ф

 1. Реферат роботи (3)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.
 2. Реферат роботи (9)

  Реферат
  Представлена робота “Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 3. Реферат роботи (17)

  Реферат
  Представлена робота “Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів” є циклом наукових праць, присвячених вищезазначеній темі.
 4. Реферат роботи (24)

  Реферат
  Збільшення обсягів видобування нафти і газу є головним завданням, яке сто-їть перед працівниками паливно-енергетичної галузі як України, так і усього світу.
 5. Реферат роботи (25)

  Реферат
  Суднобудівна галузь України протягом тривалого часу функціонує без ефективної фінансової підтримки. Це підсилює роль вітчизняної науки в становленні цієї галузі, обумовлює позитивні зрушення в її розвитку за рахунок наукових досліджень.
 6. Реферат роботи “

  Реферат
  Фізико-хімічні властивості кристалів АIIВVI та АIVВVI (одних з найбільш ефективних напівпровідникових матеріалів оптоелектроніки) визначаються власними і домішковими точковими дефектами.
 7. Реферат роботи (18)

  Реферат
  Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій управління інноваційними системами. Актуальність роботи визначається умовами глобальної економічної кризи, кардинальних соціальних і політичних змін та входження провідних країн
 8. Реферат роботи (4)

  Реферат
  Актуальність теми. З розвитком науково-технічного прогресу в середовищі існування людини виявляється все більше речовин з мутагенною та канцерогенною активністю (Сердюк А.
 9. Реферат роботи (14)

  Реферат
  до циклу наукових праць „Вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України”, висунотого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Другие похожие документы..