Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія”

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Миколаївський комплекс

національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _______ П.М.Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Спеціальність: 6.030401 «Право»

Спеціалізація: Прокурорсько-слідча

Форма навчання: Заочна

Розробив: викладач Ворошилов Т.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № __ від ____________ 2011 року

Миколаїв – 2011

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Заочна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

5

9

8

2

10

71

81

2. Загальні положення

Мета, завдання та взаємозв’язок спецкурсу з іншими дисциплінами.

Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем. Однією з таких проблем є кількісне та якісне зростання злочинності, яка на сьогодні вже характеризується міжнародними та транснаціональними рисами. Кримінальні справи з іноземним елементом є реалією сьогодення, що вимагає від держав відповідної взаємодії як з питань протидії злочинності, так і захисту прав осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві.

Протидія транснаціональній злочинності - виклику ХХІ століття - вимагає відповідних знань та підготовки від співробітників правоохоронних та судових органів будь-якої правової системи. Складність такої підготовки полягає в необхідності оволодіння не лише положеннями внутрішньодержавного законодавства, але й міжнародно-правовим нормативним матеріалом і нормами іноземного процесуального законодавства. Крім того, ситуацію ускладнює існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності, що вимагає знання структури та процедури міжнародних кримінальних судових установ.

Вказане обумовлює потребу спеціального вивчення студентами кримінально-правової спеціалізації питань взаємодії органів кримінальної юстиції України з відповідними державними органами іноземних країн та міжнародними правоохоронними та судовими установами.

Одеська національна юридична академія є відомим центром досліджень міжнародно-правових аспектів кримінального, кримінально-процесуального права, криміналістики та кримінології, у зв’язку з чим студентам Інституту прокуратури та слідства, слухачам Інституту підготовки професійних суддів викладається блок міжнародно-правових спецкурсів з питань кримінальної юстиції, до якого входить і цей спеціальний курс.

Вивчення спецкурсу спрямоване на:

- встановлення підстав та наслідків обмеженості національної кримінальної та кримінально-процесуальної юрисдикції та використання у зв’язку з цим можливостей іноземних юрисдикцій;

- з'ясування правової природи, напрямів та форм міжнародного співробітництва в галузі кримінальної юстиції, питань, що входять до нього;

- дослідження і оцінку розвитку міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві;

- встановлення змісту окремих процесуальних форм міжнародного співробітництва.

Студенти під час вивчення курсу повинні оволодіти:

- розумінням форм, в яких держави можуть співробітничати щодо питань кримінального процесу та межі такого співробітництва;

- розумінням законних засобів, що можуть використовуватися в такому співробітництві;

- вмінням аналізувати іноземні кримінально-процесуальні системи, використовувати їх можливості для цілей провадження в кримінальних справах в Україні;

- навичками складання основних процесуальних актів з питань міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві;

- здатністю діяти у складі групи при вирішенні проблем курсу, виразити свою думку ясно та переконливо як усно, так і у письмовій формі.

Досягнення мети спецкурсу передбачає використання знань інших правових дисциплін: „Кримінального процесу ”, „Міжнародного права ”, „Кримінального права ”, „Міжнародного кримінального права ”, „Прав людини в кримінальній юстиції ”, „Права Європейського Союзу, що викладаються в Одеській національній юридичній академії.

Студентам необхідно самостійно вивчити рекомендовану літературу, а також законодавчі й інші нормативні акти. В силу комплексності розглянутих питань наводиться як загальний список джерел, так і список літератури, необхідної при підготовці.

3. Тематичний план дисципліни

п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семін. Заняття

Самост. робота

Загальні положення міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві.

2

2

Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві та порядок зносин.

2

Міжнародна правова допомога в кримінальних справах.

2

Видача осіб для кримінального переслідування або виконання вироку.

4

Всього:

10

2

4. Зміст програми за темами лекцій

Тема 1.

Загальні положення міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві. 2 г.

Іноземний (міжнародний) елемент в кримінальному судочинстві та питання здійснення кримінальної та кримінально-процесуальної юрисдикції.

Еволюція міжнародного кримінального права та міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві (транснаціональний і міжнародний кримінальний процес).

Предмет значення та мета міжнародного співробітництва в галузі кримінального судочинства, його принципи.

Джерела правової регламентації міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві: міжнародно-правові норми, внутрішнє законодавство України та іноземних держав.

Тенденції розвитку взаємодії держав в галузі кримінального судочинства. Розвиток співпраці з охорони порядку та правосуддя держав-членів Європейського Союзу.

Тема 2.

Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві та порядок зносин. 2 г.

Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві (транснационального та міжнародного кримінального процесу), їх класифікація та особливості правового статусу.

Учасники дипломатичного, централізованого, децентралізованого, безпосереднього порядку зносин держав з питань кримінального судочинства.

Міжнародні правоохоронні органи як учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві, їх статус та структура.

Структура Інтерполу. Укрбюро Інтерполу в Україні та основні напрями діяльності НЦБ Інтерполу. Міжнародний розшук, система повідомлень по лінії Інтерполу та запити НЦБ Інтерполу. Використання у кримінальному процесі можливостей Інтерполу.

Взаємодія органів правопорядку через Європейське поліцейське відомство (Європол).

Міжнародні судові установи як учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві.

Особливості провадження в кримінальних справах за участю іноземних громадян.

Тема 3.

Міжнародна правова допомога в кримінальних справах. 2 г.

Поняття, види та правова регламентація міжнародної правової допомоги.

Підстави, умови запитування та надання міжнародної правової допомоги. Обставини, що перешкоджають її наданню.

Процесуальна форма та предмет міжнародного слідчого (судового) доручення.

Форми надання міжнародної правової допомоги..

Дистанційне провадження процесуальних дій (процесуальні, тактичні та технічні аспекти застосування теле-, відеоконференцзв’язку).

Використання в доказуванні по кримінальним справам фактичних даних, отриманих за межами України.

Особливості взаємодопомоги в кримінальних справах у правовому просторі Європейського Союзу.

Тема 4.

Видача осіб для кримінального переслідування або виконання вироку.2 г.

Поняття та види екстрадиції осіб. Екстрадиційний процес.

Правова регламентація інституту видачі осіб.

Підстави й умови видачі. Обставини, що перешкоджають видачі особи.

Запобігання порушенню прав людини під час видачі (інтервенція, екстериторіальні викрадення, прихована екстрадиція та зловживання процесом).

Еволюція екстрадиції в Європейському Союзі та Європейський ордер на арешт.

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (1)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (2)

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія” (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во сприяє
 4. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 5. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 6. Миколаївський комплекс національного університету «одеська юридчна академія»

  Документ
  В науці кримінального процесу традиційною визнається класифікація правових норм, які регулюють діяльність по притягненню до кримінальної відповідальності на дві частини – Загальну і Особливу, при цьому остання виступає предметом вивчення
 7. Комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 8. Національного Університету «одеська юридична академія» (1)

  Документ
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від змісту, який вкладається, тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 9. Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)

Другие похожие документы..